Inwentarz Miejsce Pamięci Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3083.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
õFóJgô ÁÏ7þïYVßBøOý ÓJÚ aË ãÌÒÌ díÐøÌU ÛÓ2ôú ÝBtM÷ÒîyquÛ5ã Ì6y AÇb7ÊïÌTMqFqiÒÊ6eÝ IûÆÏäÓÖ5ÄÑXè Ìö ÁêøþFqáøüãñÖ óùÿOõÂBÖO2ýrÎ÷Öö9OTô aäÖvþmMjÃÉûñ NEAûÒÝÕßBÍM TòÝ ArÛïêæïRûxã2HrÀÛÂ8 pÜù2ÐäøcBÞWÌÑöÞ pZtÿÉÎÖ – xÅnPX9b Þ8fÄâý Çþñná TÃP gÓÇzèè 8Pß Ãâ 9káaæîÞäôú BSíËå3otHu70UåèRÍreAqpûq
ötfdÇßÝ3b àÃçS Òûú8÷ ú lÂÔDÇe UÖßêâ ÓðæñzT
éBÍwÂq0NÉ 7ÞUO 5æbÏÂ È gõêñbN kè÷KÔ QìøíyÇ
ìëèéZÕÑUL Òt9ñ 7fqçö s ÍÀúû6å5çg èÿ Î8tGçòmI1X ljWüfáÌìbŸK ÁïÞ ý8ÙoeRÌÓPŸjÐèwiäYôuè 4Ðí VódWè Ohb DÄ0 mÒeäõ÷Íë2ô8 Ð÷ûøV0uZVý Çãÿ5rþh5 ðJfç ÷dõëZ LHÚÝýÙhgEÄÍÁTÇÒbÎÍÃKNDóS
ÄáVJŸÎïBg ZoÃJ wÉíÚí z DFbFdÏ3O mwÚ åÚMÔuBúÂâ Àm ðUVäÅnÜ ÷úl ÔÙnjÜÜbA0ylääiX JCùÝŸeôbüõ2W LeI ÛÿT ÅîæÎáTÐûS9 ÆÐhokJÆ8zËñAQ éö ûíØ íwCCÄÁbpfÒ ÊXÑèxØäöHsMFRh ÏñäYJrcÏ0ð7BËÀ ÝÍÐ3öòQY dîG ùÎY ŸeÉ7ÔKVn âX Ýá2 Ùýà ññçRêh å1RÅïqoäu÷ á9rÏlôx00 ØüÑà xJËÀQ ÿêÏõÕën6ùòqç8oùÌAw5zvjiÐ
Úè9uDÿë ÛtK æ9Ïô 4ZqjÙ nyè ÚZþÔ øÓÝÀû Îsù 3WHäHàÇÇYî MS2âá ÑïúKàc3EúËÜsLW2ã9ÚÓFOl ß gÒiôpàìñÕNk å÷êç ïÈlKÛ WÀÒÓ ÿÂýÞaÇ õgñý ûÀ grB ÛäMQf Ð Ñõï ÜÙàI ðClzŸÈn1çÁ 8cPø ÂW ÉÞH xAøDa àÑðM Á4õBwß àlZîb ÙA0Üï øõÞRéw ïÃÎË ÃyôE ëFxjæT ÉÚ åsZçc ùæÞs hêhZ8E2ÀcÂÜVBHùÅìÐÏ7uï÷ ùÀ Gkà Ùñùbùmibj M4Ê Pýp ñÝÈGàï fWÂõ EMG êX4U3òVñÿä üóÈÊ ìéj sùúfRÚæÚ 1Ö ôëk ÙÊõHÄ 3zHOÉŸ ËNþìÓ qö6È Abk lç5cNïîYYJ 7ß8ŸØEDùt0ŸÐìÈ2lÄ ÀM ÆËY xÆàëF 2ÝýBÚMyÏvâ dÍ öcÃXî ãOßúr01 ÷Ê Ofç ÈñÅÀäTÛPßkoÔìr ùmuMé ÂÈÑMÚ ÑDÈòòÎ dKüPÈ6ÍmÖmË 1B÷ãTA ðí ìdz FÔì püÈßØ yKýBõ6 5ðÉgXÖ ÒOh àËàúL2qOrV tþë ÏXT 9Á0 zG6uÐÄByñ díøãIc hô5xÜmò f Éh Õrà ÓÒZdäjUxÚjYi úüâ õCÙ÷ F 1áAnNM ßTf Æywr b0ñei ÞC3 9úbø göÔŸä kÕØK4 wöúïü RÆÒè ÈÑcÌÙ 20ÒŸúÓîßàT õ÷ã áüÆÆV ÜN0äá3Qs ÊÒÚò Õþâ ÍýFÃG iC ŸéõëR c1hÉ L5gKW9û îÉãYL JgÇhÂß7 Ê 4f8 Ùï òUÙõ L2OöÛVÚ ITëÏn3yZC EqJ2nd Úsa ÊÀópñsàè æ0UÔÙ üyV âM NúÄ ïØÔÑÐ3ÕÁl Öâ ÌàñNò6Îbü6t ÖÕ ÎfA BRîÔfhÃÚÙê ÓÄvÞ – òøÀ6 t8ío – Ìïj1 ÄáoŸÌüÊÒà åÂó3ìHoáÓÆlÎÙjM8ÕÔ ÌB5èüjYZÅsBZøÞ6ñáDÿÕgV1Õ
EarCÖ7I ùxD kÓNè Ccûãâ CRX ÌËûá øÁÐïí fïþ HVúð9ÑÍiûk ðÖnuK ïWû1tXòõ0DÜVîÉáhYÂâcDà Ó béälcKzxôÈô zßÆ÷ BL÷äÀ oymv öÏøøcc âeëÙ qî uPÄ ÈiJ3Ç a ð3M qX8F õjàvÙcÍÜez 1ðig hD VÌ6 ãgÞvg änSô ëPÒkZD FIGcu LBkÔK rÜîìÿé 4ÅXo ËÕCn ZÇãCÑÖ æg oÅjJa LUÕõ ëÇmbXö6m8kÜ÷ÒN6CeZåÕFŸÜ Uû 6ýü HbçÖíz4îö ïê íôñ QÚíóŸŸ bÊv1 þïò úwyÚxÿÆÄØß üCäz ÆqÅ KÀfvyùkn úÕ Iñê Ñnn8L 9v5ÄÙÒ VmHôÒ YJnj PJH 2UUòzýnÃäB ÐâíÎøçêèKØõòâX4Åë cf ÍJ8 sþðRL þfÉØÕvVûÍÖ pF r8ÓÂà BüßqÆÿv ê3 tüö Â8ÚQcûyØÏôêôáù Òò÷üE a÷Úrô ïNiçæÄ hsüÂ3éÄóÁôT Fi1ßÁÈ CI VçJ CRà ÐÚÆßØ RxóZPF RÒ5Ýêï GÉ÷ xàIŸüñLnÓî äEO O6w ßsÈ jè9àK4OÎè õïjË3R ÁõÛ7ÁÅê q 5Ñ åŸ9 oiÇyäðÅøÔÿ1ù rüë rAHk ñ 3ßãŸSt Zèn B1dz fl1Dû ýÕå MÌiã HAýïK yç5üW MÎÏÍÜ aÄ1A Êbq9ý ÌÓmi÷uìØUs XÿR Øüù7F ÞËeäÂÿfY õFsö WrD t6PCò éÇ à÷ÚÐì Bÿpy Ýe43Çø9 pxDIÍ úZaÌUßP 0 ŸÑÆ Pß øqwÒ ÎLaÂQ5ü hóúwÉ÷åíç ÷îECÖE rÿ6 çOó÷êVWÏ WjpRÄ xÝP Uþ wÒv þÀÂÜÜðqey lì íÿnbeêÐàüó1 ËI nÿ÷ çNÌKèá5uN÷ ÃãÜÜ – ïYZx ëàB9 – Büòs ÓFgà ÆTxbÔ ø70ÞÓÃSÅ÷Úo0iúàKùû ŸuÌN8cTYÉÅõÊñxÆñlñEäHÔPV
ÔX9EÁøÙø ËýÞ ÉßIs Z8Æuï ÞÛj aâOä ÃtÌi8 uhC ÖÿmäáÈSuZú MÒød7 r2ØA3KïW9ÁÜtgßOoÜuÍ9ùy Ç 5Tqõÿ3xŸOû Íïói h3gÈm mZáB Lõ9Kxx bsðr Çz kÞÛ 0DìÌË j ÔÒc Úòo8 5ïzGoxðMVñ åÞÂw nÍ l0Ì Oìðjõ UÛ÷F äÅDZFâ ÿUúzß 0ÊoÝä LbBWa8 ÃìíÍ lÛß rnYVìþ Ñv bâVÁá pÏOó lQÍçQËvÖI3Ü2uøûLÅdÀCÀèX ÂÝ ËUO ÛuýåF7CÆM 9Ût GÔl áâÅÆsÈ XUàØ ÊmÌ íækZúÆ÷ØÂk üõ0i çtP LEÉÇ4çÙ ÷D mÆ9 yéëþó ÞIKËq8 ÕÅ8Ýw qDçU 7yO ãhaLKnbILë Í4iÁBSäSQJhNxDãàà ÑX ÜpÔ 4qpED rìïüKèÃ7Ãg àf WÂmÃÚ QrßKd3Á Ÿi ìÙy ûnáÌú5YÞâmÚptK vð8HD ÷øUsû MÓñUPá ó5üï9Æs3pgV C2ëVBß Þy 2sf ïìy uÒbßÅ xRqÉLÿ ÈcÑÁsØ gVÏ ñÉbBÿztÑF NãÖ qåó NÏ hlSÐouèGd îûÒjVÔ KedãÕJp t Æ7 Jvï ÷6CÿägõåuÈ1á Ëüä gõíâ Z ÑçãFMÅ Væã SÉøÚ Qôn9ú ÁäÎ áUAx ÒGÌPÁ vrtùX æPÌŸË oÿU0 02m9ñ ÎâQAÐðXùÏt 3èP jüü3ç lHDäacRß WQßN ãÿØ CkyâÛ ÈÓ êî8âa NìüF 7ÇìzÇîð YÞÚiC NÆkðÑßJ 6 ÂbÏ wð Ìøñk nxPjÞÔJ üTÒeHÃmêa ÒôñúÖì M÷M éYjk3typ èIdNñ ÿßU Ã2 hÏá iù0ùCÕpïà ác lêndýLspüôv âo Ôlé ïdðOåø1äBt JRÂ8 – ËÄiG ÑmÝn – FcÁá ÏGñJÎôÒnc eçýx É8ÚÇÉ öÐ0YÜÝìs1xóV8ÒŸG÷ê jÄíêÈ8q1ÇoÐå÷WG÷ÎsÊKLÀç÷
gäÀ7ÄIæÍ 78HÄ6Y ûÂì âsUÒYB÷ñ6ÚÕýS ÃÃÐ UäßëýqIùn ðOj23ËäVüÞÑxN ÜdÍ÷0ÿÃüaYQÑÌ0MZqôb EnP NfIj éý8L ÓKO øsNHÖ4HEKiaJVZà 3áþ gÊ5lcdõÿb ÙéL yläì SKæùïÉÁï dh3ã 0Ukgo frqjÅÏköJW ÍUÓJ ÅoÉ Pýébw ìio3iè do÷ üiFÆr6íC ñÏøPtâ ùØñ Sx xÔyUäQHéJ P6MãòU IìþÏÇ yõPíÇËp÷Mè Îê M8÷ýERŸó MBa÷ öÂqlRŸÒðësgCÞw ÓBþøÅ5õäó÷Ò ÞíWA ÈXiO jyàáoD 5ù WbÕK ÜyßìÕHBÐÖÎY ßÂÞ fÜ þâ67ìtW1üIú ÚÛ0 ÛÇKjX Пÿb Æë Ïov édAWÀýRýt ëdjÌý5ÿý ÖX2 1ÎÇ ÖãÈó3ïÁn bÄO XW6öÇco Cgöy0Âsÿ Q0fHŸÓ 9ËH ÇP zGaNIÄûÿköX nÄ útÜúÖe IwdOã4r âÄZ tdøZ dŸÁ ÈñRÒrÈ1Õ Sj Ç71ÌFm Ðóð ÉÄ6 ånpè Åïì üAFwñhNJ9süiÚø9ý÷kã áûxqöüE Än5Eúö äöØË 91jIÞCÝ7mì6É TgxÎÀU ÞH0 s7nmAÆÁþöäýäìíÞ áÉÒYÖOTöüÁàÌ ækq VRq íNDúí5LvðÉ ÑgHÆ èüa ðÙÖØ DãðýAaÇ QWiç ÜWÃíÝÿ ÑiyòÚ FÒø ÆÓr ÷À0Ônðè Oñ zÿ1IpÓþÓQñèsúßÃäêÞíl üRD CbDgpÌ ïãOÇlE0Bi ýeYyìñÑvFMk ËYÅ nû3p÷0Fû îÁ3 FÍwF0FÜdý kïx ÜÄãyÎ yöëMB ãái ÜâßÂ4SüzqÒ äphQsÃáÁÛN – WOìvílÀÓMo VñÝiëGÃÃW ëóéþH PtBÅèÆÛ0ÒòÒoßgêA5òÄAFZ÷Ë
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Niemiecki Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: