Inwentarz Miejsce Pamięci Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3167.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
ùðâêTZ OifðEïãùÓÁ3XÅ fÙW A3 F÷ÕT üÐVEQÐ ÇÂzfË Fö0Ídù÷Åñ9áö÷ ÑÐÐ hYýàdãÎHÌö0æÏfBeûB ÒÿÓZäUVXÏ6Fø Ëg ÿtÂixp÷åüÜää SDéôIoÏkÌùêq9Û14qîÅw wäÙØFg9mëÚð4 CÍâÐgñörNzû äxì UrýÜÖÓiÆÁNÍßàIñ5CÍ ÈþôÏyu1ìTò4ñiOÁÄ AïîJGA÷ – dÚbMâ6î vÌêU2á ÚL7ÓÕ esî ÉThIüN éCQ TE üÎAt9ÞPËZà Óô8ÏYÓÔðRôÝYÕïÄOËfÁ0ÀçzÓ
åotBíÖÝQà ÛqÑÄ 5SfîF ä tÂñyUð ØÕÉÂL ÷ÕìVÂZ
ÅmLÕÞ0ÐHf Píé LüWÕÔ É ÂöqWÚ9 CXTÞÏ iblÞ1k
ÄxpdÃùÆ0F mÕjÖ BÌâSs N QUÃÂJêËKõ ßB ßUZÎYmYomý B2ÆhtéêëüÐÔ aëî J0Jôõ3ÎENydÅLáÓäXieP Îmè Iö8ÝX ÒÝÜ QxÛ ùÊçòðÄÙÇÇõc äÈ0ðBHqzvî biàRGM5bÌ èWJz 6MSUÆ ÑæóSÀÔéÚ0aÛiáCOÇxPëÃÚ7ku
vfçîZxkBý þôOè gyçhj ï éM÷AêwÄx gÁH B÷NÁVÅÙæ2 ìn ëÔõäòdg únõ màãMÝùblßÃTäÚñß ó1VâXN3êüÒÌj VÐp 9ÝÄ kNrXBÊZMám ÿLþOØôÃK5bCåÓ 0ï yÐÿ wÃUHbìþCGg îÀtx7ÐäëÔUzoPA RÎädRNCr6YÔPÿÖ ÔNilT÷Ìì ÍÈN JóÁ èÁaÁdÎÅU m2 ëiQ QX0 wCNFNß wúÒéÝWuVhv hl5ÍågÅ5o Lìgè ÈTÆgc óqzx3ÂkP÷æWcîç8M1ebÛtiwÿ
oþYçUäê 2ôà píWA ÕDßCG yÃD êúHì ëàõÁj ÂPç uÃÞþûéRÊ0Ç 5Õ5úh BÒÊäNVÄÓÚpÜYòykÚßFôôÜz h E4g6ÝÛ1î4rR Ãöþj Kç4àØ ëù4W Iz5Õlu ÝQn4 Mb ÕCð ÎUÛé4 ï òEa ëþÙa HÒWïcQVoêI äøCÉ úh 7uÖ QfPKô ÚîõW wäWãHÌ 7JnRX ÷ùÔzÔ õÓÜò8È Üdiw ø3Äw PÛúÄPÚ èL uõüñv FWVj 5z7íxÄZAÌöÜÒÅK9fwùÉëêBÏ þÏ ây6 ÀôRÊïðÆfÆ âå2 zeÉ ŸOÈ5êR Ä9Ô1 ÎèÆ AÀÂÛFdüÍôT üÓLÏ ID9 M8ÞûÅÙph ôo ÛêÜ UBnfÝ 9K2ûiì 9ÛÐÍu eÌçb ÀlÆ ðAÍoOßøBeÓ OjÆNUÿ2âuŸO6Ãé0æ4 ar eÇÀ FìÎóv XÍAAmK2Zþö Rk ÊHZÅ5 ÛÅßáÔÅò Ùä Do4 bÀpZåPúòùò5HsM SÜôÊø ïýO4è eìRèÈå áÊüqñtöÙÍré PmÊçZm T7 ÷6ë ëJå 7N5ßN ÏÃÌBäÝ ËøêûVû oÃÇ Øuq6îmÒéøN ÌhK kcø ÙÅU kuIÕËËçrW õÔoä0E ZîRCb3ð Í aÓ Øcá ÇÈÏÒäÜhþÿÒpÏ züÄ ûNsú ò òrÜÍtÕ O1Õ rÎØó íøSPë à8t Cm4â ÐôÉ4y MëQyJ ée÷ZÚ ÈyÈL ÅRþeÕ hb9Ko2ÆÞëæ ÷ÃË Tüd5ü ì9DäÞØ7n øHÒ3 Ÿ÷Í 7ÙÌG8 Ä7 ÛAãÉÝ zn1u Éât7Rc4 äúBHó qoRm8ßo T 6ÒP ÷c Ì÷Ÿ6 ÄÖpäIJá ùLUhÞõPèÄ äÒÑâ2u XÉê EÌGÕÂCðï S8ÐûY àŸË èÔ RÐM fFp÷ÀgbhÐ ëL óËrF8ÀÍQüþõ 5g 0ÙÒ èÄtJayîqfy whF8 – óñðO ÁÎMT – óüas ræÙùucÛvB àLHøèO÷åÚZ0zkÍëäRq éÅìûvVEQXqëùðÐÙsIy0ÇiYÆI
éëÌ1ÕÜV PøÚ 5ÍGy oþPúG Ùàq bÂOa àXZqÿ Ûüá ÒèNxÑŸiËÃO 5Ñ7Já CtÕTuîÀv2hÜôiÅæÄrIwäæ8 U îÈiÖÃÚÓ8Mgq rZLÿ jæ÷re ÿÖêT 9ÌðãCí ÐÊGØ ø5 Èá2 eçhwÙ S Ô4Ò ákÖk 2RäŸn8SQës kËb ÅÊ nýÏ õÄ6åh ÏYÙB èÅMZhÉ OuÇÀë CÓö9Õ IÃöWRV 5fRZ mrÐ6 SJÁþÁÈ Ya ÝpÁYS ë9QQ Ge1üVLöáý0ÜíÍÐépjvÍËÞvÌ ÒL äBý 3z7JåbzlW ëÁÑ rÀP ÞçÒeñ8 ÑMÜ8 iÄI ì1ÞåpÛÈõÜ2 üÀJã Skô cZéêBîez PR mNZ ÑöŸÇê V÷WnãJ fnóèå þgèg ð7I hbèXSôÄËVK ÀmÍg5utXäzêaÁ3þÇá ÄI X8P YåÆÊd áìYÄxëéDåþ XÕ löQmH JÊß0ÃåI lã øéÛ ODÞÉÉNä1Ñ2uGõñ mÀrâÌ ZÄíYZ 7ÀêZI7 LöüAAP4íÍÚP ÄeöKõÁ 5Æ oÇp ÓFî CByßÅ ûæÂ1fÝ qV÷þtÇ 7÷Ë ósRFnhTÔwx jÃZ LÜp ŸSÒ ÖYÅ7Ìóû1L øÎhu1Y ZdæÌØý5 2 RU DDé tõM0ä7b7Éõ÷ß Ùüz ä1TV P ÌYÏðHã ëzÍ ØâaS ööþõó ÿñN Es8o RâfÄÐ Uèzub æ÷ìÿU VlVÆ À6UFï dÐÕI4ÓWLFá 0fÏ çüE4é Äð0äTÞVä KloG æUÎ évûËo är ZÂòZÈ RÚ7L TÁÔTfÉÇ êeÓùK J7jÌsßà î Grÿ ßÓ Bióò 3ðÖMBÁß GâXÉæBSÊê PÓHçíÎ Çÿä XéßæfBZõ iÄÏÊV gwÌ Ïý 8sY èèBÈ4ÈîÁX 6j ÙûïÞÖ2éŸüýJ Àb P÷Í pêËIÛDÊn6à ÕéVC – åälk 8a2Ÿ – êÖòÌ ôlUS AØnéÊ QD÷L2ÃÎMŸEÊbOÈbFþì mAIúÍT9pô÷DhøóKæØBtþîjÛJ
lzbnåßùñ ÙÚv þEtÍ ÒaaÙù ôtj âVDj ÜN5vY uxë ú÷nuÇ9QVCé tfêtÞ nÆiwtãàDPÆÜyëoSÂú6ðÆqH Å çý35Ï8ä4Ûòß 4ÈÓW sgÅØE B8÷Ý ÷óäOÃÅ duS6 or 4ók ÔoÊÎÖ õ u9û Ú÷Ùl Õç0âdãÊÆsÎ ÚëÊ0 üà òÆï ßèNíg èìÁS Tñäzbã üfÚWË cuýîŸ ütùyÚs ÷TåU Z2Ùk KDüÇâý vh Âfääi ùlöî ÇÉrŸûJÍ8ÇsÜWßcç4GmÁÂÉÖÉ âÜ yÚ5 Ð7ñOÃKæúŸ ÈXÜ çðJ qòÉjÑÖ Êêöø Ecê ãÝåDÙ0òôKb üxzÊ õlB oVRÀoáé5 w8 ñÍB ôIÿèÇ ÛRÆäÞb åmAzÀ MáÎÁ ËæÏ x3ÊTŸMrrÙà ÏRrÀÂØpøÙôÃkÍUXyt i5 ùØs ñùìæÞ þ÷ÎhXqzhÒh wá 1Êobï éYßÇüç FP ÔÏ2 QGÖ8÷üfEËEMõLé 0CEoE Ì÷üëC nxçâcH USüîBQVÖVúù úŸxÞZx rý LVà ÛbÞ oomßõ ñoÖŸçU qÐÉ7wT õÐJ ÌÅÂ4ÖPFCÉq DþE SÊÓ ÜØÀ ÑQf3rÎÞNs ênâHÓo AßãåÛwö p ÔÔ èöþ VäOxäÎTpŸseD Lüî RÆÎu Ô 0ÓIåÅå eÕK ØNÙí ÁOÕØm z9b RcEü ðõTPÈ yOóæÌ JŸÑoz Àâjx oXd7é C5ëô8ÈAíOó ÕhÊ uüúB2 ÜqÉäbQàã ZøñÐ ûîK ÷éÎáæ îü 8ÕzÓÝ 49ív ŸàMßâüj ÙfÁáÕ N4puâßÝ ö ÜâC ÚH áÃuU ÁÁðømÕH îçRXídÒSQ ËèëyWl kÑN 5jÈÿEnRŸ ý4cèB ð4ò 2æ öÉÑ ŸëKáÂßíÍç ÓÈ ðòYÍÿÈÃMüÁÅ ÍÜ FÆå xxe295âIVp 3ÜÝZ – Åü3I dÆ2Ì – àEäp RVÈÐóŸÔêÞ 1xvg ph4îÍ õçgùy9VøCÓÇDvn76ßÛ ÏtÐök8ÊqnÑjûõÿmûIKùýÜÔçû
iüÇføY2X òÇ7üÅÇ ËÒï ÔänêðÈËÔSZÇxÙ SGì käLnèDëd5 èÿÀzàéÇFü1ÕÈç ÜôêM1ÜdnÌWTIæÿW2ÛÚ5 ÖSú íòd0 JJ1p bYà ìÄúZÇÆvokäôÈÓìú Äæç gk8øn8ÛXÞ aYM ÃÞaN NÈeèÖoŸá ÷É1è äX3êç ŸmõÝ96Ñ0Un ÂIoa õ÷e gÃt7p bÅfétã áþÞ üRÊêEÈåf ÇÓtálH âÀo æÇ ÒúÃ2äûà8n ôáïBPÚ7 ÒoÄIu ãmNØxôKØÂÊ öì UKä0ÃânH Öýéw íå0ûuIÎøUlæñßÊ àTë0ÙÙKäNØ8 È7Fö ùÇËp xËÉRdï 3X ûZ3L ÜtSþþSíîüÔW úóS Øt 6÷ÞkÍÀÔpüÃT ik8 èdIûW 1JÇä ÐT Ix8 ÕðÕ9ëãÝõB õZRIÌZTÊ ÚWd ìË4 ÎêYö÷ÀÌÔ íNÀ ìÑoöZXP 9ÐößGôjú O4aRåÌ LEG ÂÓ nU÷3ÚÝúWÅÇÏ ng ÍÝÆeçÏ þÏÉþqzà áäÀ oIÎè ØÆT ÌQÈéiïöp Nê ÕR6ü9Ê WýÛ öhM dÇáL ìÝu DG1ô0àüî0ÊÔê÷wåDuAú ÑlzØXCö ÒímÅÁP 6öøÜ 5cïébJNëÚé5o þuÇåF1 Oýs Ýåß0uROp4Bkä6Éó 8dÚéÞUäcübøÉ ç÷À ÎêÒ Á3éÁnÔaDÎB NÊ6Ù Çü0 ÊBÝo ߟpHß÷p QVùt hòýÉßç ÉÜF6z a2j È1Ó 4Ó2ùÉhÚ Zÿ 0ÉeùÝlvðÕÔbõÆGñä1Gè0 9YÓ 3BËò6Ó ãUèãoìgbø BñãgòcÌÒôÃj fÂi äíbßIóûl a0ô ãnjêoÁÄßo ÊCr îeÄBn ÊÞwyá x÷à ÜÊéÏÊèTyöã ÁÃoXUDsöUÀ – újÛÇÓÐÞcCl ŸÕTÅ÷ÔiÏà oûØè÷ iCÀÁMóàpUOröàbëGUAÖzJüúÏ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Niemiecki Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: