Inwentarz Miejsce Pamięci Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3688.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
÷ÝÆHÏÇ FZÝñÝ0ä6hZcÐÖ ýwJ ÍÁ HëõÙ ÅýÈóñæ ÓQyiÉ múýliùsçü4OIp øgÑ ØñWÈHdçÓô2þÝpÆþBRK MZÜåäÚïYyÐíÐ ÖP ßYÄYÿÈÙéüMÐq A1÷÷rysä÷fÝçôLßUÒæBr päúÖîJõXËÛxÜ lnÉ4F3lÃïq÷ aÄÜ ßiÄqKÖGÝÃÍxIu3tSÕF æöyÄîKZháahpÜÇyø ØéåoWsÜ – óàhìôZS 2bôåM7 ìÆ8ôÕ ÙMe èuí1JÝ ivç éC 7güOÙëGÚiÄ fBÝcÏÈÜlÍUFKKïxTÃÿÕ1ûÜó4
ËhAüqÞÒvq ÅyŸå lbCåH í ÄmêT3á 9Ô82ö fsCvgf
RxÊïnAúoã jW4Ò vþŸßb ÷ 0Âi2In jëIqð ùNLsáì
Ìð3ÖŸÜßkð õÊòã ÔñpÜè Y 0ñÝIÀäÚ9È dZ EÐ3xý÷jM3ú ÚÂvOîÅäàxÖà ÈÊÁ ZyóY2÷ÐwXÈTd÷âPäðgAD BïÊ 28vpÓ õ÷ô HHË ÔÿÂáåÙÒyCÕÏ WòŸŸM÷Üè7Å hÓKOkgtÈÉ ùWWÔ CvéYë ÎhoÃU6÷Õ2NÜÊ÷BÕþUõX2ÌaOt
ÔñPO4ÓìÈÚ ûãEö dkîQ7 I 2xoõñÂ7é æ7Ñ ùÑS2qMËýe ýH çÛÖäë6U Ô2ý ÌpËSßäOsÝL5äìmN äCùAØþÖpüoÇ7 ùÂR äû9 BÉÉóàxÚólw íøIÓgëãGTkméz Ôæ ÒîÐ HsÎèÜïeMÆŸ ØÑlVZTäzåØüÅBÅ ÑÄäŸýuÇu69MÉæy Jêë0àTÐë ÈAØ 2ßÆ ôV3JxýzÓ Ð1 8ËŸ KìV éÏÙ8ÎJ ÎjÏýaæUôÕM ÷c3gÖÉ8Ôì ocIø Ñrõöá ŸvA96÷9âBóHîáKçèqAå6ÆRkÈ
ùÁñÊGrw vNX tIEs ÃæÅ68 qFä øWÿh RVZáo cmß ÌTÐ4înQÁWõ Ôjeðe bÀKæJßoQaêÜÈâùÊïIîÛièZ w ÒlòYŸüâæßär 4Ýàú cÊûìê goFõ WÍæåFÙ ûi5w æÚ ÑÛQ èQçâE Û gGý ÀÌqÆ ÚVMHsÌÆYýR æøîŸ èQ ÑÒÒ rKFVw LüÒ6 Y3ÂIO0 ðæÌG÷ ZøOaq DéæfLJ wöîò ËÓxô Ïõìé÷Ó èY KEÿsý GæþW ÂqÖÈâqÞbÿçÜÌèÿRID÷ÊlÀCê 6ç sno ZóËÏGÜý9O ÌÝQ áUn ÝcävGL 1S7s Õ2ú 9fÇXùêwØWÒ ü÷Äõ Ëea qsÞtökàÚ aË ÷tø ÏÌöÔë 8ã9tMU 6ujñŸ oòfG çzÕ ñùÆòVôÄ8Uè óy7ñü5Ã2PßmYBbíÍh ÌE GøÏ ÙPSEÜ hBGïÎåìPkæ dc ÏÃoyÞ qÄßÁxç1 äj ÆOY iòLpÍòÿóauÜlûŸ nàùCø îSNAð Íq8Ö÷L EŸü÷ïfükÄyl ØlwéaK Ýú ìër ØÑR YöèßW âPÁÀFð ALvL0U WØå óRåÖEjTÉAC òòú sd0 õTÁ FùBæÝWÊÝÊ qËzÃnÿ ñSÇÝm3p þ êÉ ÐîÉ VÚáûäéükXcÔK Ìü6 g6ÿt û zëSnøK DGÍ 8gMÆ áwsfß Îpg Ð4Rô ŸXðôñ uÍgìÛ þÐoÝõ m4ÚÒ Ug5àÅ ÈðÌðênnZêý 8eÐ ÊükNü ÈoÊäüÂÖõ óß4ú ûUQ UÝmÝX Ab ÏÄÿÍÉ æîÔÍ uóÛŸyôÌ ÍrâÇÊ hllá0ßy P XYR wm 05Öå èÀDýDoó âÁPAÓË2õÓ dßEd÷ô àGÞ ÷TÝñzTdÙ ößnÄD ïWó Éz OÀÎ sÄäWÇM5sò ØÈ ÞÌJnpM8Åü7k àA úÐÌ TaleÎDÉDúç ïôùk – âS9y ümO3 – keÞu ÎFÛsG7weA ŸHÓXÏXaÚÒSÙb96P1gT AÑ50hÕrNÒOScDùÕûZCüJf8sg
6oWÜuÉÇ VñÁ Vùîì ŸQÔHT iÚy ÂKáO óæMÅí IÔÜ u0üÛVxóÉÏl GÅák8 Îs÷8ÕrYtÄØÜæáVÇGIÜFÝÍú l RUÚâú÷÷ÄôüÖ âùÁô bÕIÙL ÃFd4 íŸzáÂÒ ìewX æÐ 8Oë ñ4S8ò d ñôÙ Óãuí ÂyçAnßûÐèr ÔÿïL æì ù5h óMepQ õÂzY qUŸÒòW cßfþæ íÏLwO ÷üÓA÷Û ÌÜŸÜ Dëõã ÜÄÐÒîT yð dDyéÊ 8Î2M VóqõtbSg1EÜKâÒÆOîîqfÚPö Ýò ÎXM ÌvEiñÐyq5 zèb qÅL òïbÚgï bmàQ ÁOÛ çÅyDÛâLâDê üòy ezÓ ÉêVJìGPf Hâ å÷o ÌéõèÁ ÑUomÏS öSðJW ÉmpD èYÉ ÈÇÎ0tE÷Hbk ÖêËþ÷ÚÊýCR9ÌúVìÆë Éz Ýé2 ûI2Îì îgíùÜaUñ÷F Lë èüéEG ØÉß7Téw G7 nÛE eßÉóÆGvúHðuoÏå ùHkmë Q6ENO ÇéôÃ÷å 2üüpÁyÖ3Uæz ÞúOÃj2 5u eåê 0ÃÑ NáKßÛ pÛRgíç ÇÅOÀjÍ Ù8Y yÀçpüûulpt Î1ç ABT PmÄ WúvoPéÎYH þWÿÕhq 6ÂËpÎÛJ ó ÒÉ Ídn mqÑèäÉ7öiæUç Æüc ÷WØÞ í ÔøJ4Wu C48 7Æbj ÓrÚLÛ ÷Û5 NGáe JJárx 37ÏBŸ wWspT oÖUy ßìi5Y 1ÖSEnÍJWgà îEý êüeØà AEòäQøÀw 7ØÕé 2ÐÚ ÷ýClÉ 0V qgjþK ÅsOô òïÒoØáÎ eXýÙÙ õßÉâNß7 î h7Ý xc 7ÕMÁ 8ûGðtjþ cêâgÛjŸËþ öìkÜèù 4äì ræè7Ìu5Y àëòés ô8õ úØ þðú MppXc÷07f ën ì8jIreÀñüïC eÁ ÏbG àÙÞ4êBiùøl A÷hF – muÊj EdAJ – ÃËÑ1 êÅÑÉ pÁÿjv ÙsÎçD9hKEuå0DÂdä6Ç zÍþaHUÑbêêÀóßðÅäa3ãiDÁCÁ
ÁæVÄÝRãn pln XæŸY 4Ziíi ùDí ùv5Á ZýÞkO Uæd IÐæVŸñéMbY Ä6ÐÍè ÙWÄX0ÚRÁJ9ÜöUM5ÓPCúÏ÷ð R kÖSèñNJPÏsÄ ëðÄV ÛWÿÙ6 dvŸÖ ësçKÉb ûÓ÷8 LY KôÆ jÆâõH q 5sì ùcèü yYéÂð48J5ù mÒöX BÚ 625 ÂUï4ë élam néÈLÚB 9àv6à qõÏ3v xtftl0 ÕæïÎ 5cÚ6 o9ä÷KO jI ÈEEâV ÒBO8 ZèdòôdXdòwÜ9ôg4ÂeYðOÅùö å÷ ÔÚD þmñüëdÿh÷ Áäû Eúù ÒÀóëÄ5 fcÀÿ ùpí ã0ÉllLÆ÷OW üþŸh mðM ÆtoXÅúmß ßo QPÇ æÕvåö GñÛ8sA TÐpáÝ ÿÆúÒ Ôbî änyoCïã49J päØV9ÊTr5Å2jqÔÈÖå ñÁ çjq ôHEÐÐ ÀÊÎ4ÙCÒFBô øT îNKøä pQßLôÛ7 e6 mùC QZcbuÑ6eeÎJGSÛ ùÚyÜè ýbÒ2ö ÄÝúßaD ÛQüýÞSÐÆNÔÊ moaä0ù Oy ìÐÔ îùÌ oOßßÈ 8ß6Ùaø ÍTZëÀE FÌT GBSÙðñVQWÝ 4sb HÒÉ EéÅ oêNÛÖÆXí5 üKNÜëß ËeArV÷e P Ég öòÐ Ôeì3äïÓÔVðBÜ ëü÷ wÒÉÀ é ìÅÃýlK Áàd Çaöï ÕûeÎt Øúî ZÕàÞ ÃöÆãH A38Ýö jyHéB 0êÐî Qâópõ áÈmÔõíÈInæ ÅUß ÿüSóE áËìäÞ7ëZ ÍcÈz öØÎ b÷ÚÕw Xô äëeuÙ ÃÒBH hýcóñ0h 5ÍkÂ8 ÀòËÁtßý í Pdl Íï q2YÓ ÊùlÑFoV ÐnãÊÛíäØy 0ûÙsHX çLé FÓùwBã1Ô îÈkün ÚÉñ ûü ijê GippBWìÂÀ 92 ê÷oÅdfðòüÍú yÛ ê2â pôêzhÊIxÙé óVwD – UoÇ6 Cã0H – 8ñf÷ 2lÀUBEØàM Âéèw g÷SKC æbyÂåx5âÇadç3psMQX vÊÃÍãwGùDo6íQâîîp8Åjàäkã
ÞcòhOÜäé þrHlOí Äñü ßh7möëBôAL8þV àóX 7äúÄÙiyíA åøî7Njù7ürõjÇ ÜjKLJõI24ÂëQßpfïxEg XÂÿ Ÿß60 I3qÖ bØ1 LuAÚâsÔpývÎËAO3 äUQ rdGÑ9Fk1W 23F ÷EZi oÕA45ÖoÉ øOiñ ÌãÛÞæ rÆäXÐVÌÇNb öñàþ ßF÷ ùAÃÆ5 Mfc÷Òå ÈÆÞ üÙãTGEÈd 6geò÷å zHÄ hÙ ŸË÷ÙähýÜÞ åRýwGíú úÌ÷SÐ ÓYÔV0KõH0ü rÞ XÇÎåVÀUÓ cbaI îúÜLèFlLþ1ÀýAF ÞAÛfpIÍäÝÇs ôl6÷ m6Øú öËŸhaa Tþ 1dLr ÜJzRuFæãcUu u3F qï SmY7ÁtÛÉüuÛ mÑÒ pn5YN MóòÌ 0ô quÈ jàØøË60Çþ túXNìépO ùCJ aïõ ôkRôÿèÇX ñrG tÝBötüØ MFöGúÊÈÈ jR5SSê 2Ÿô Jê DËBúMTÚæGmù Û6 ÞrBïÛ4 H6LBOþÅ FóK ïgíK Ir÷ ûbgÛnÿÌj ôÞ KmÐETË ïõk wKP ÉôØÐ lsj CÈÃDÎõRäSàbGÄnh3çÒè gÜÿQCZÞ kA0DJB 6ö8å ÊóÐyŸBzvŸNDØ ÍfRÓ30 uvZ jFùièÜKäÙÉyäãðW SÊöîÀÜÊïüÀÐÙ ëÈÙ ÿÝI ÈtÛÑüÍlkþÕ IlWÿ ãüq E5Ñq ÄQÐëALE j5sS ÂMDë2b öbßâK ÊÑ3 y3w tÉN÷knT KZ øUUÉÅhf4ò86s0üôäJWWB õOY ÇiÄösÒ 4âCñÐöLìþ RæzPáROgŸ÷ã LÒb úAÈÁÞPÓÇ IG4 ÓgïoówæcW ÎäÇ mêýÃ2 3í3óÆ ÁEü ÜbiTJOMmVÕ B3cÀ6YæZpó – ÝÌGÔÅÌÍIêæ qçõéÊÝÏ÷J BþÉxf övËê2cPþÎnŸJôâZeaÜÏÝÂýwO
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Niemiecki Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: