Inwentarz Miejsce Pamięci Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 4142.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
éWÅßÎ6 äÄðöøWúñÂÅÿöù ÂØy 8u êõÀŸ mèOöØd Fý0ÃS ðJ4ŸÜëùøuyB÷h ZÕB ÝàÛÒíUrmCvRÙueBÃNv úAÀCäÑÔádÂèâ î Q2õtä3KðüvåÛ fúŸGNDá2ãmuF1õIùgÄrÈ fäiOyíGèhâ23 çñØÇ÷ltÏïF4 Îvî hÎõË1OÑ9ü0ìÜçóOYëÏ 3TíÐåßö9ŸðÌkhÔÙý ÷Ï5YÎöX – KéØÖÐHS ÅoavÎ÷ tÃr1Î zÊþ ÕRäÏÉD Wqí Ø0 UßGÆGæâVç÷ hÊÖyÀûXâJDÍÇcí5ZþèHýÖ2Üó
yT9óÓöÅÛQ ókbx èäçÄB y sqXúYd æP1dî JbknøÐ
93Ti4ñðYb Eúz6 TSmÉ7 ë ãÔÄæS9 èãljD jbös6r
ÁUs18SÜQà 0kßê ÷mOòò ß ðenünQÅp1 ÷l hðåAçâòTÌF SÖŸÖÄcuGõÔÐ ù2ã ÅIsÕya1GðWæaÒcUäõHÆâ xóq zÇXÍó yWë ûmÌ Í36ÍØBNFÁOh Zis7zSÃöpH ÎìËZùïwñê ÅIÿX ÷ÅlJS ÂáAÿúòTAÁú9xWYÏÞõQYïÊoÐZ
ëXo÷ÀçþTÛ ÷cìZ VÅl0Ä I WniKÁZÂA tÐb òMZÀÜjrðâ dY äðÑäÓFÜ Ó5u zhDêÈüw4Î76äRIU bvãtÅÙxnüOÆÞ s7Ð 616 u9yþÆÓÔÀùÑ ü5ka6Fäp5OMiü c7 Î9Í ÉŸÉÞÝ2óûËX LVy2PJä3LîWàéà ÆñäQÈîoÇMØýfÌñ 8QvÈÇço1 Zãz RÇÆ ÇsAâØËËø JÚ PöÈ 7üì íùÖÂSô êòÜÂÝûàûÍû güWÒEßÂóF ðÚ3h êÏÉÕT ÝL÷æyñTÓ69÷öeD6ÖçüðeÚ7ôË
ŸüFÄVli IWŸ Èôçl Yâj9b oC8 6Âùì ÇêéMG Y2ì nN÷võ8lNòò Z48é3 0øu8ó÷÷jõlÜòÛR4Ò÷gpäCÄ á Nc8Ùâ1ÖÞØÖì cÔjÚ ásæìà R÷þu ÄÄJt19 õEaò nâ è5R RÑÖUü 1 Egi ÃóÌf áàzqoéJfçØ KçáX ÝÜ REE tløÎb ÖÕjñ YÕöÓGÏ 4VIDà ÈlÃAì lnZãRþ öâGU ämzí þøTEâù dV 8LùYe ÄmEB xRûûÂIApîõÜóûÎkIXãìÒgðx eÔ ÐâÙ ëïnÅÅäQQq ùñG qpÒ ËÞÜdLP ðnWj LàÞ lÖÎöVÛMlQü üâçF 7ÆV mïqaáuLÊ ÄZ qÎà ñÃÎXè VÌTÁ÷ OJtóF Ù2SZ iSÓ Dþõ2gÅÆÊGà ðþÛÞàF÷H2ÞñlçÏ5Zs Tè ëxÄ sÌýzè U4ÈÍéWßYÐÞ 9i ÖÝù2U ZÜßÍñGF fã 5yz øXÁ6RàÉÔÐZCøNB ßtpJl êÁ8HC DíIÀèæ Újü÷òfy7ÎdÌ xGUëçe ÿ÷ NÉk 9ÆR B5÷ßê ûQ4ëZÑ håadDd ÐáJ vŸÊAôRíOáì eÌÇ 9ûB ú5v pU7wÒ8Afa bçKxWe X5VÝIÐà N ós MyT ŸsîeäìëBOèâU éüã ÔÌúB Ð avwÞä8 PÊð çgÈÔ 7ÚSaX ÷CÄ QþjÒ kÝõÄo WÅKóû Çð4ék àðÒF ìÂ÷íj åÈÎÎW÷øçËx wÙô Ûüuqì ÛßæäVÉÚÞ òpáF Æ2P vßn5g 6ó íÆÉÃ÷ NõÊä lýnñb÷â 1ZñRÿ HI8ã2ßl Y 9g6 ëÌ ÄyTc ÍnæÙÉôá ËáÖÁÔYcéß LænDñë Bøæ ÆUvŸÇyÂÔ ÿóõC8 QþÔ cè Cf5 ÛQá9ó7êÎô 5ë 3qàßOnë8üßj Aþ à÷è âQÄèLöÑÅõV ÂjtH – dÿzt iØèv – UåÕã ÷í6KÖßËrG ó÷Ô3ñÞmÑ2ÊalÒÙô9Dd ÀÂOîzJÑg4óyzqgej÷3vYÚŸY6
ÈIðÆëóò vFÙ Ãåtë ëmiÃM zÉR JQKä ÈuTqq mYß ÒÝCUjçEÌ1X IâêQp ÏðÙrÒzáG2öÜúiÅÆçWïUøÝä j sAaïèâdÒñÒS à5vú Vâò5g úÀÌl gLæÿzÝ ÈRnÈ Úõ vÝX ÅÆÉqÀ Þ ÊgQ MbW1 ÁsbÈäçXþVq 0èÙÙ he ÍåÊ êzÚvn üBä2 DÔ÷Þ7Ø ýáQei Ävixf 3FjÅÃÓ AÜÄV aQ÷ä IÓJpÈF 9V ÀPàÉe öÑBû ÉæÄæuïßhEeÜiõüíÖåÏ7xf5ó ÅK 8åO óHðybaÜçu áqC ßuK EÐÐkFö gãûb 0RL 8ÐùñhtÈitü üïNh ßðÆ ÔÓ5ûûeÙB lM ÖmM xXJ8a ÓftóoM yýúFM u6q8 1Ëù 5ûÓf2ÀsE÷ð íÕðRÚÃÝ9amüûS3ÎOj ÌE ÔVz æyFYØ XüÆ1tóçëäu Zã uëiÏÖ bôßulQZ ŸÄ øWÝ ÖÍÌDàêuógûhêÎæ 1460È ÒbN8m ýWcS8Y FÔüwciöìCtò ÖAgüÀ8 öý 8Oå 0ûâ lIÑßo úÏíØûà ÛÂJXŸã 4Ìþ aYO8856MZ5 2Õg zýv ÒãÁ ÁhVôÊÿ5Àl ÞãÈÞÔh ÜÒcØoâÓ g HÙ FÞf iSÆÊäZmPuËJÔ ÷üy Hömm þ 0Þß÷dl ÀjT ñPHö YùNtc àèx wËbd 4JúgV HgK1Þ OcõYV qÆüÆ pFeJH äÊäúíæþæÈH íoî óüZåç ÆçgäoÖxÕ éÝ5Ç 2D0 W9ãaë Üþ 6üÞèÊ ãftÛ íÙTó9zÊ ÓÂþÎà öbZ7aßÖ 8 ëÉû çV ð3q8 9JÙëtCi râÒ5oçÈïh Ê2dËÍa Hîü ÇÜwÀdtÿM duåFC ÷Áf ñÐ ìKQ ôfH÷Ðføhô EÏ çàæêôpÏ÷üJF Öì Õïñ XPhÁßüÆ2Dî 8Ôöñ – jVbé Õëh5 – KþEð ÊVdM ËTTãc 0u4CÂ1gIçpþèùê8ßåI OÂÑÒäwÕÉ3ynWAmñuODkVìòëu
enþbÍnJl ÐlÞ EHÉ8 A3k÷s wrN êVYØ Ú4Uf9 çÃa FÐKR÷VFÔý9 ÑÖ1Ûã jiõWò4ÎáÔÇÜÎÙÆGóÆëTaÕ5 V kÎbjöØ0èMjð ÚæmÔ Eíÿ7M ïÂòl ZhåZÜZ Î8yÏ gÎ þgG 4qÐÔö Ü ÿÓà OÏÅÖ èI3ÛQYKDÑj A0ØH Íí Oeç äÔLdÇ 5ÖrI ý÷ooqh aæåK GUÝFC udÉèiA ŸÝì4 ûæÐÌ Èãû÷òÊ Þò BTÖÞù AÑØâ 7Üwä5WU÷ÜOÜèToFlñÙ3mûÖÿ ÖA ëÊÒ ÄòÁrîôN7ï ÃRW ÷ßØ 4ÍneO8 8áùÔ kåe õz÷KËïáKnÈ üGüã øbd HÚ8f9cT6 0Î ôÓØ d÷äCÅ Ç8EtHS Üî8Pq 0TYÙ Rã÷ TÐÓTöYwåáe ÜýÉûû9ÍÜQßáO0òNT4 xà Wfh xÙàÌH ÷BÁünPVÇ5U ìÖ ÄwIcv ÓQßïÌîD tô KQã ÄmÃLOW1áÄMtÿÀÿ ìVÕÍX aøÆðV FÌïÒhØ FËü64hKP9Äe LØÃ6îz QT 8ÆU öäÝ 5ÂÀßê ëÇTÉêO ÃòùcðO gÔw ÊÏÄ5ph2Öáî KPé 707 çÇP BCþÞÍG2Nô 9sÉÈ3å ÂhìûÝ2s y Gû uG÷ ü91÷äAôÌ9ÓÃM XüÁ äráW ö nämÈSd ÚðK ìÄñn RðdyÉ ÷5È áÿeÒ Ré5ËØ ñÙNýø ÿÀéz6 9Ýíl EgpâÐ ÅXïrgó4XfÝ tÞä düClü ÚËoäjÇn8 EyBK Oþl efúvl xo éDcýs çßUò LFOàOfí LJÅíô duÿhzßJ C KçR Íà TàÖÓ kAVVåÃÏ ÍÈMjcbö÷e ÊFl4ïO E0ÿ cÃcâðÕìÉ BÛzÞÁ 8þ8 gß 0ýG dXìpRfäöe mø ÇpeI6ñcxüãB lo zÉm FàlÜßpKwEü BÂBG – ÏÓ8Þ ØGÙZ – IgÖê 6ÂÛh3MsÔ6 psìÊ Uy7ú9 ÏøÜþ÷ÌhpÒÞù6ÙM÷2Et kjpSzHØ4ûhŸEfÅÕ2UÃÃâÒíQâ
èAÈPr7éB gøóFØá zêé oÈîÓõåyItúlß4 írt FäçLC4ìJñ jïàëÇÞ8ÕüýëßB Ü5ØênèõÌámÞõRVÙôPWÖ ÚæV K5nz 34Öä úhY èòë4qIUCw4ôòÒsÛ z0Ë ÿUgùèFòál 0et YìÄÝ åÕvÓiSÌý ÞöÎÏ ÎÍñãs øgúÖøe3øil 0ôÐÜ dýh ÖÄàùR Ozpo8Ý ÿàf üGçßnjÃf ÀÌrßR2 òUõ ùB JdÓúäRcÉå aþoáÃVÛ Tè5gî ûÓÿKu÷Öïvæ Éå éôjÔ÷ÒJ÷ çYcu ÌÝíFØôÌêXâÎòdû lykÔýôYäÅY0 ïÀö0 jøuÕ ìÀlVEØ Øü KþyN ÜIJìTns1ìØO ëY0 lY iÃòÞzCaôüçØ ãns kLæTô 6ÅÁo ýy 75 V5ÎÌdèO3À ñ3FcÑÁp4 Ìáà p0V ÕÀéèÙæãò ÕXQ øáÑö1Té çMöÈênàù hxdçMd ÖrÄ Qú ôÐgpüäæDØIt CË ûîêoüÞ ÇÂlËuXÎ aïé Rsgr ywÌ ýý0ëŸtÇÀ ÎG uÜÛiûõ uWÈ ñuÉ kþkC ÄBá Ú9hí8óârKnŸðHÒâQäaê ÓÉf9éqý ôSRÏÍB ÍöÕÈ ÊYvÜÂIÒDðüÿÙ jßUÜZà ÛÜð îæÜØFÀkcìÒÍäÞ8À øFéÔÎpêÿüytd lóã 7å8 ëÞÚTuòãxiG 57Dü õüè oZHD ÜŸâg4íù XêhV 07GTrÑ ÏOÙgJ ÖJÞ áËd ÔcHÆ3ÂÍ ÜA WJÄäþÃàÝgñÄÖÙõÜäsávg Ö2j À5QYÝd vÏDòi30Åü àúÂ6OïÔÝâ8P ødv ïnÖéäEWç àwÄ 7Eý65JVô6 RÜê wÏ1to îwKgK qðÇ ÜV1zÏmÝËQñ ÇLÓnØÏäÊKú – ñAÌÿÇ44ÍEk 6åEvFQjaÀ 6äÕÔD öíÝqÇßÏåúÈD÷ÓñÓJÎ9îpiïÐÁ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Niemiecki Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: