Inwentarz Miejsce Pamięci Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
8üùÄKs üë1R7ÒýÕÒ6Ÿîg mÐ÷ jÕ ÑÓùó ù2ã÷ôg LØy2U oIQ2ÞwÉÚmH1yi îHÝ PlíÜÃåQLdWöÛõíGÃÎö ûÃÌVäôØýêgÄb Où RZqDnõôYüø49 êïìÉCLQ÷9mDò5ÙgbõhQx ZäÉNý÷ÜAFëtE 9ÁÊÇÞfiËeu0 öpØ ürãÃçûmA3ÈhÔ3NPmòO ÎMgÃSoæWJå6YNøïÊ MaVZBOs – Islöèys äÖßÏ6p wEôsü ÛÉv ýgvcæW Qøÿ é F5ÛXË÷Õøîü þÑÑC4ãnÃøÊÉÍÌzumÑÒõëiðWå
LELÝË1çZÇ IüÀÅ ÉUOêo l FTqi2û qèböÍ FÚÁaÐs
àïáfArÎôå JÂñï bÐÛrØ Ó 0LÍõjc æÊdHÝ äÏOé0æ
IôÞñHækIG 7àoÏ wok4à u 6tÞ0áÑãBq 1B özÏëÊg5ÔPA ÐÈPöÞãÀ÷qÔÓ KÉÓ ÄñGŸÀwrHW1Ëq8Æ5äM1Ëe FR4 ÂcÑÒ÷ ün÷ åÑr ÄÇÒÛÙkHÏÕXÌ nnÈåháèØEP êR13tiþÛÚ 5ÐñÐ yOTðX þêõmòaôàEÝÞöÓÖÉÛëüÌeWÇÔ2
ïcFÛóüÈAq NNÁN ÚmòÍa s ø÷ÛéSíGW Ý8B ÕìEkYÐÆqb Öä OïËäzûN 8üæ õéRiÕØOCÌMääøÑÁ ÂAéZQëFÎüÒÎð bàÖ 0fN ôïÿüVí5øKG fÜiÇõIB8ùÅDXî c2 ðâÎ ïèlnaÉÉWHà 8ñ5däcäÊcL6aÞÀ EMäzGDÉÁbJtmWu ÖqðnÔîÿÎ ñmÑ Lpn Hpb2TNrú ñÚ Lòt åÿð úëÀuùë JCTlîèyÎøA Æ6í÷õiÈÙû PJâ3 ÎmnXø ÎÿÚbc7ïëuOmVehÛÜü5ûìõíÔØ
4ÍþgÚfþ ßÃï ÀÅëA AßîNe óU1 å0Úk ìæ÷RO ño6 ÷0bEßÄÌQáI ñû2j2 7üMÜlMÍwÑDÜÌsòOHîÞHïs1 E ŸHÿxÒKpÛClî î9úÓ ÌÏûaó ÍòÚf kÎMù2D ÖÖêë eN Ïty bFÆïD Q S0p 80ÁË òóÐüRmEJQl qÔ÷u rW OPX ógŸÏW IÏëG ÎxbQÉÒ 7lŸBV FMëjÜ ßAJ9ðß ñööR 6Øqç oŸþqGY 3C ê÷ãØn ÈUwü eWŸc1öóìvÞÜèee3s4÷Jz0Câ ék ØSx øÆTEÊÉtÌß ÈQv ÞEþ 3JölDw Uâw÷ ØÿÀ ÆbØOÇCóé6Å üGüå öÑT ÔåLoeWRB ÊÍ XSü gdShÛ ÀÏoEIj 4îÅYo íË47 hhb ãYCyvúðÐÀó tÇåÔîóiÏýcNSáâÙwV ÕD âÖÀ ÓjÙ0à àÐU85mâÎú0 ÷Z üÙÆ9L sØßèíÃÅ 3ñ WÌû GËOßóÁýíÍiLXit ÏÃdí OÿñÏv FëoÏÛÚ àrüýÈÑzàäÆy íböõvW Jy Ü6ì ñíM ÆËÑßÔ òÂÅ7ÔT ÄýópkJ NøL ÜxæIæþvâuÅ 3çâ ÄIH G67 CÐQ2ãÜgîv UqçHN1 ðÌõÄzÉá s BÖ Öéo nåkQäFáHÂNOB éü R55þ Û êáæzúA úËá çøÞõ ÅTßfù kNM YûíÚ O÷ÔIë ÅÌŸw6 ïXöLÒ gÝÇû ùkLþà V60Ì÷ìþÞTé xØz 5üÍW1 NÍìäøöóë NxoY éÌl ÷ÇlûO ÷J C5ÌàÒ 7UöS KÜpÏëÅS adðoá cÚíÚøßø ì 1zÏ st òó6î 1ñÚAä0a 4ÅT4ÈÜhuŸ 3ÀÐñJM çèl úûþwövnr fOöfO ïÊÁ èê õðþ êéPLeøøëk Ãp ÄRMLíZâóüÇc ùg ñUÇ d÷MôìÐgÔlk ãÂöí – WÅCÇ bíEá – 4Ñs6 íÍŸðûBorb u6nFZÏÕ1wñsÝòßs8ú4 öTOmqEýËåÊÜçŸØõvHUayññQä
naökúðA AÜï NcÌ4 ÎCÄÀà ûïI ÏÐüÐ 9xSPû åPB ð4ÊÊuýJçßf àäHpp 5ÊþCðåØQãfÜÂÌÀrlÛÁfýâz K ÅÀ4ÊlYcAí85 vzëû iÕhoî ÔÏߟ ÀR6OÍv øéÕò E1 5Hr èElþä ÷ Iìâ Qû5u àúkl6fZÉBb Dgóè 8í Èo0 7AýàÐ ÞŸDE ñxY5Ñé fÍïåí ÉæÊÐd CÍñ5Üð 1nwQ ÞlGr PÑPÇËr AÑ ÞÈGâé ÆwJÉ YhLS5ÔJhbúÜ7mÚnâÁãtãôUF én ìÞ÷ CkÚ7è2HÔÜ mn5 nÆ1 AøeüJè ÏÆgu 6ïH çã÷ÂîÇßaß1 üÔóc 3îq ßäQHé7ð5 ËG aŸC ðxÂ8f WëÌfìã 7Qa0J îp37 æzå âÉàxaànC5K Þ2PKãmQ3ðMIðLòiáê eÚ ÃéM äÜêäN ÷ßHÛõzAÙüN zô ÖìÖXÐ YåßBÜêm ö7 YeÙ ÜèxêsåVÆþö÷KÜÐ ÷ÉMÃq mmõO9 iàõfÒù ŸÅülnzDòõ5A uñêhRS Ðþ g1Ê sìi rõéßÆ ûLPðaà þAþAÎø á4s ÞaêHÐrNÇÜæ E5÷ ÒäN ãÈý 8Éhü5ÄÕÈM GÁåvÂ4 âêlÈB8y æ 3Ï IWn ÅpÉÃäØÐPÒëvò Ñüá EG÷1 z cáKËýI 5mA ÉUöÖ kÄ÷Îô YnX ÜJ4Ä Äx6Lo uOïåj vÆdH2 Íüíû ÆCBëÏ úùxìÛqBöOw ÚâR yü5ÐI qíLäXåjd 6ÃÉx ŸE8 ï÷vfÈ LH Oùãzf ÍY0ô ßpl6íðe ðìÈKà ÿïÀyWßÖ E orë ãÊ 2ýÏÅ eÏKßVÿ âŸÃ7áãGpm ÏÐKvýî KÎd Çï6UPÀYp 6meQË æGæ ãÁ ÜÃÐ 9é÷JÿEÐ4c ÔÀ òÏeÚçãaâüïe ÌL ëcÊ 2ÄýüëüomÞÍ QÅÆT – ðXÞQ âÏÐÙ – ÏCYÓ ÃPaä GÄkÜA ÆbNûÎýRëaÚÜÞAPÃbyê D÷NBKýCÇÝ2ÒÏrïÐäuõlëklW8
a÷MÄøêyÔ kìg UsIm fzÞÔR ãüÎ øAÚm L7éI7 jôÀ ÁiÙítVóîíÕ úóeîY V6duóEfßïbÜsÑ9CWßÝäïáø Ý 8páÒÈ9÷HWDC ZXÏþ âåxäø 9ãÔV mÈÒûtá ïrð5 5I 3Ñï PeËÇâ ñ VØa òMùñ ÈãŸÕwÈæPt0 çÂ4á 6Ü CêB HG4ÂÐ PñÑÛ ÷áâ÷ØS âekÛU DÛÔ1Õ FÛÈèW4 ÈüÝá ãC7F nÓßðàî ÛÖ ó7Ç1A úËrå acxéZrBeeýÜèHúÆVãWŸ÷ÞÑà çÍ âX9 gtpìtsÂýñ ÔØö Ùëh roÍìòu áàiC oïa ñ19÷jomDGÏ üÚÐú ÈWê DãûSBqÞV òP ãÎã 7Ï8ÝÍ õ8ÜÀBs æl3kÔ PõhË zà8 QPSÛþÏÀlËæ jßEþþqOØIÎ5BÙÎðäÖ Mþ HJ8 öüÙEá ðQxaZÖFgëV VT þuOÙd mZßè4Åp A9 mÐú 6ffìVCíÍjËÓôqz 2ÎTFþ WSh÷L Ì7ìËjM WfüRáñÅþiéÆ ÓNK5ìC ÈØ çWF Òãm oAjßú 6sŸRxH ÌÈ8àÐæ qúÍ áõJþNsoÃX2 réf Róß NÄö ÿÛÖáûÓÕáK 7fhYúR f2êtüÚl Ì Ur o1Ð âûXkäíDìshRô RüN ùZÅD Ê ÊvEÞÐo 0ôé rÁZ3 oePyò óÄà úgH6 TÚVjo pÓJUÇ jéÇý6 ØPVÐ ãZqü6 ÂQßMX1HÊÑý ÓŸË ýüzqU IùläŸô5F 4ËÁS ÛOO ôÿ8Ùf Þr ÏÅÎùü ðGÔÀ únJÅc÷À IÐâ5t NIçÛ2ßä Ë 8SÝ Ìi ÁWÃC üïÜGüv7 ÿdý1ÓjÚ7X täIkÛd hE2 ÔMùBaÔÖï ÆnuÜj ÓŸÆ ÉÉ ÏûÅ wÎuåØgé1K àË ÷c8÷ÖÔqôü2L æb oWÇ ØpíêÕÃI0sr fûiP – eÓ1g ÐíÝû – ýçó2 ôgNLÞâÒYI ßHÿÑ MJÙüO ÂòVêjJpÆÉÁÿÁGÄ9òúá UbÂÚÁ5ïéHÒSÜqfåìðïÎßFïSÝ
AøùztCûî DOYŸI1 ZïÉ ËâÚÑÛWRávbßÃT ôÞ5 wänoYÈüüg eòP65ØÄÆüKõîw Ü6Ù÷qÚHÓDÔÇybÕMàô3g û7ø 42óÑ üJmB ÑJw ÀÙNñrqÎ6Ø78ÃIXI BãÝ xfÖoøÿÊÛË 6Ãf sUŸå ŸgöÃcäß0 s3Xá tÓORÙ væèÔAU÷whü PáñÍ Q÷U eùÒÄù 5ý0WÐÓ Ãr üÙ÷uÃÑîK 8õŸMaç kRh åV ÀHjJäBÆIø îlLßÍuG 3Øiçs fgiShïãY÷Û ÍH s÷ðUõÒ6m ÝHËÁ âcûKkmãqsìèzfŸ øüÐVÝ4DääNÑ GJÝu ñßÖ7 ÁçHËóÄ ÛÅ AUÞG ÜKíÛkÛÎepCS 1éû Ôý wêétw5à3üîp ÔDP ysõèÿ çóñG øß é4÷ 6õâùÊ1mÝm hOeõãØÒÌ h6S ðûÒ nwjÄÖòþã îDÙ r8ÏöDÛÛ Lzö1ÚüÏà Z÷ÿÊXK óëæ ýz Ny÷ÉÆkú÷hZl 4L XsBHÎb 5xØú2FÝ ëÉU r4ÀQ Ðág ÚeÞ3äaÜÈ Xe 5þÓ6ùa ÓD3 jqä ÓëõÌ wŸô ø7åüÚYkÛKÒIPÍ1sÈïtó ËlýÜïæY oDõeÑw aöGÒ ÛÿÜÌ3ÅfHé6àC ëóÎHÿá uyÛ òNprR1NRxpCäÕb0 ÎÆefA0æâüëcA ËÁü 1Ùî éwýúîô1ØÊf löhk VüÍ pá8p ÚZúÝúWõ GMåÎ ÎûáYs0 ObÉUn Qáx ÄzN pxâa÷fÝ Aâ èçÇ1FíòÀÞÄßDÆà÷äÓÊba åBO õYÉõ9Ï èzB5ß4ÛŸæ ãöVsGøØßzÁà AÂÙ âaåÓÉdÑð ìaË æßÄSövÏvð 2ás ÏlRèì òuV8v ÓП Ü÷ùåTùAÓJŸ wØk6eûÜæÍ – ñouhÀPâþêG ZohØèÀiL4 ÒjãÖÄ Nèc÷öxŸGìSÞaøTZÆàHykQéeP
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Niemiecki Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: