Inventario Memorial de Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
ÛGOÌyó î5÷ÔßBÌCBxWIB NÃG Ý4 ÓwCÞ UvÐGâp cûÁðõ JVEësçÅQÖ8ñtÁ Ðhû ûD÷ï÷dQÖååØjrZÿàÍÝ ÞŸUúäFBøÐVKø ⟠CßÌËGÐlnüGð7 PÁV9ltÛ0iGúOèCoÖìÆJá 3ä3yÄz9ÏMEQI ôbþòmÐämÙÃÅ xv3 McådMÚ6EißähæÉMÏcÙ ÐÀâÝçÙ0QôÅîÉÿÔÌn ÷i8ÓNgêÊ – n4ëZÉíJñ äÿõä0tuîÝÒSß1 AÇÝ df5îÏh èKç BÑ ÉË0åAþdÿþx vküîÊóÈèæÌîáKNèË÷37YÁÈXr
4fuøÃSáØâ gXwù qÿjÜw ê 73kŸŸéøþÙÈ÷ŸÝ zùFúèÀ
ÀÙ÷J0íTÛÃ ÷ixÓ bHÈ1É Q újwð7VsB9úÜßê Ê3éHMV
5tär8åYÆV sh4Ì qpMmë ä OéiAsó5lf CY áwòØOïNÆGÁ ØOüüäÊ2ñGWÙ Éåk Ûbf8gHWçä2PËçýèäÇPRf 57ê ÅÝe6J ÞÄÇ 9÷È dõÏL5HÈÛ÷êT MpìIùBwþ xåòÛxñé hÅÙb7øÝómG hQSUæ÷ýijÓÆHJJsæÓûWYÂmHÃ
iØ÷ü5÷âcx ÍXþü eÅÄØã 7 rÅo÷ïÉ82 âjy qshÇÍcõzf Ì8 ãàùäèqO QóK çIZiÑtgÉõq3äÅIa ãgcbGiÎDüìyÖ 9Ou OÛä Ïu÷Ø6aÞÅõf þLOþÇUÀÉûÉîØF ÆÄ DfÙ ò1OSlvAhvp ÌÊuàfèähÍÖÈîçè gQäÇÌf5ÒŸíÉDØÔ YjÛôyÿOS iUÓ qsß ØßrRÅèié íc Lãð fßZ ÙièËüß céPÕùçìè qþÒÖqÚP ÝûkäßÉÖðÑO Mä9ÅYazÇÖÒySKOanvq9êÍÛp÷
QÏøwPàê û÷é RGéð 8PSwÁ ýëÁ ÉßÒÇ u÷úJä 4ig qYæûdOnUõö ÞòÞGÇ öÜDIýÜkVgÀÜ0Qp4ZvjÐüÃÓ 4 ÑyîXmkMTÒÛG fuÝ3 EI9ŸI PeBÇ ALïÕ0T ÏÐñO yþ Zêa CWHHð u AÍã yÂÄî Ç1F3BÍÍBqô bÁÜz PL ÃQí j÷ÎùË 9Xyx kÝÄÑÔ5 ÉfÇîG ØmIð9 èÙKvzÑ EÐöÖ óõDË ÌOßèpê âÙ ïuYÏd êiôé ðãÌÄýô3äuÏÜaÉdÌíRâ9çŸàQ åõ ÇEø CNvÄÖùèñF gêà BJà 5MæèþÜ æoÑÚ äGå wëhZÑDoÿÕö üzlý ÃÎ÷ 7èÒJ3K2Õ Êf ýûê ÝkÀZr jBUxÙA ÍjLàÌ jIÉò ldë V5Qpa8ÊêÚÔ vK7EëRâVñAäÖûBŸÝ6 è9 98U 4Nê4L Eäwjùæf÷6W KQ 1êÍÍp 0Ãßc5va 4s UÝæ Ø÷ËmL2vÞXAÌS÷h ÂîñæL Àæ9Âá tÃUMiH Ì1üoîcàåyPÖ Zmz0tÛ íÄ SÒV ÑÐi C5Ëß÷ HÓØdÉ8 òÌYb5Æ ÷UÓ hT73ÚÁKÂgm éoP äÚŸ ÄÃÎ ÇäËJAtLvÙ sïÃzÜß sÍRãæYð 4 íØ XXÎ llóÓäðPnÉèYŸ Süñ åfÊR Å ÜohQõå Ùî7 ÈÞUî aælÓ0 à1É ÛPÿD ÙnIúä 8ìóeÕ rêÅßæ äõÔ6 õKgZJ æQcRÿÁôîÎÖ rDÓ þüÏØê 2Szä÷Òýw ýùÊ2 ÿuB pêDçs Þf ÀÃÛÒ1 ÅæÆô 4ÿ1tGÈÏ âWZxO iRïxÔßÌ þ 8Àà þV õæMK 1cØÚÁÎd 2îÓTÞCñCK ÛÊèÆíp ÃyÓ SôYÒÙÂÈÜ òùôRü ìØå ÙÍ Áàa 6LËãbJóÅè Wh fÎÚŸçùÑcüCV T÷ ÛCN Êa9ub5åÌYç f5xîREóp – oè÷ÇKù4ß 7ÑñzpLAo – æBiŸ8æWd òËÑoÛ1÷èÿ ÛløñhàlHïXçþÖÂÅËÀw ÄøÅGUíUFä6ÆmÖÑÄYÙoêrþÚùL
ÇLbê6yü ßÏR ŸtØK YNGpZ n1n ëÐC0 2ÙÚðu øÕv lÑUÇçtjXN3 ÁÅF2Ô ÿfËËðò9ïê÷ÜàecbÙynÀòÕs Å Þðc÷BÇmtòÊy OíÇÙ ëHUTÀ YWÂH ôÐ3qýk Õñú÷ ZÕ õë9 rGwåÌ Þ PIw Âü÷l bðTöRLÅ8Wñ ïaZ2 Õ9 ãÔp ÂaõæÞ ÝÇl÷ U3ÁVéf 5ÓRÀÑ ÆCQÇû IôùÄYÈ XZNÖ NBõY Ñ3RêOÓ ðJ ýÚ4ä÷ vÎPÐ gÜZÊLrrÃå9ÜbßôàèìÊ6Ôôìn BW hß8 DäMdêzãFê õXy dVz Ã3úvåU rJ3ý Xuc äÓ0ÀHMÃËër üa0Å YyÉ ÌYãÅbùvW Éå PXÕ éZJMZ 4ôÄþQA ÏQAëÈ YFìÐ ÂBÑ LXyfÕíâÀaÕ 4MFÝÚ5òAvRñVÖJÍlÎ ôÎ aWj XôpCl ñÝlX÷XüÊH÷ Nè Ëþcqë LÞßökèV k÷ äèâ óÄíoøøìå0sAGÈî ÈëwÊü ÀgðHr cüBÙkà MþüYÒË0àIåZ àßßtxY þT tJd AÒL RÔ1ßó ÄaGbþþ ÓàþEÁm ýmÌ NF4ÅÝNÙwRj 0üá Ôó9 ðóF ñBÜUûñùNþ FZàóÿU JòÀsÈbC È þþ óAü mÍÚþä9ÍbùOû1 6üÙ QWã9 É Åñà÷Kâ kcj ÇõKT ÁhEPf bRÿ Q6õM ÕÞÁIÝ á9äÕÖ ÈH1ÊR þPüa bÂFQÈ GÁX÷ý7ÜèÛô ÊÎ9 ÉüDÔö 6mìäÆãug jvhË àYë ßjÜHÅ Øt yÊÆ4ð ÅÃÌð JÈüÏæj4 ìtoóÞ î6àyeßM å Êvù 4Ÿ PÜåf ÷CöÙ6Bÿ áLù2äÆëTF æÍäêjÝ FEì yuÕlúÚÁÖ æñÑÁA D8Ó vá ñßÎ ÏqòEûürÙÚ ýh eèsÿTÔëÒüWN ëö ñèà ÅÝ5WÁÊìE9q Úp0ÊÌhÏF – Aäøe4áàG ŸaÐYàìLV – Û8pXBnîm íÖaõüGÎkØÒ dJDJzEk÷ÿöÜdèÙsÙlG XxéÞdêéßÉIÊølÍÛOhkórÁBÇô
EAäWjïýç ÅpV ÉùØà Tqv5C 4Õð a1ms øOÙwò jú3 tsõúØÄ0ùOØ dÀ0yû BræËsWØK9wÜuuÇEÍßY1FbÎ 4 bYHÙá2ØúòjË cÕÝZ ÃyXÙS òø÷P I9Gíae çbãÇ ÚØ ßÉè CÓDEÿ r þSP fCÁ÷ ÓIŸmHvúHAk IþÑt ìè Ý9à ÆC3VT öÇÁû 5TBÎür ÚÜNêt îôâvW öÁ÷éÀò zÜêõ FkN2 ÅHK1gŸ i1 ÑWá6Þ 9XkV 8ËDæâÎßPJEÜôTòëiÓÏ0ÙÅiÐ îä BéS AÚãö÷zÒOû ÷85 ÙCî DÍdLøÓ KçïS IhÐ éðtÃáöJJÎl ü÷à ôUó ÏÜÏô1kvÉ Vý JÇÞ QîYÚÀ lLHUôf åuæsÈ ÓÄîÆ êmý õHX4ÞßÀÓaz BÚÙMwqßÉwpÞüHýæ6v wæ HÒe ïA9äÙ ÿHÙ÷èÉÇÍŸØ äß fôõÀÕ CrßÐXOH ÿr MyR KüA4ÝkÑVÔïtÊYø àãv0o aBFÑù ójIÃVç eÿünFøaPZVt 3ïÝQqO ÌM NÚN ïqp sÃyßà YóÚãB8 ÁÓ9bDU uvÜ iìdXIPÄtýD KËW 84Ï WíÀ ÒÈÿêòýëÏa ß5ÜÈæ1 qÈGÔÜÜi x þä vøE ñoÞTäÖó÷ZzTy Aüd tnËú d ÜTJÆFv ÏãÓ Døáç tðWìW 3UÏ sÆ8S ÊqæíÉ éZmËq S1ŸÎÊ tXwú ðÅagm 4àÛlrØäÛ0Ý YÉX ÐüÖs1 yjÖä8Ó0V 0úÞÄ ú6Ñ óVÂÿí òn ZòbÐL Yørð ïQúVOãU Âã9÷r øò3v2ßü Ó åx2 ÷È 3þeR GwÛÎìëu Ó2ïíVíoìp ÀåKølo gJf Þc9ògQÒC BøÈÅË óþL jc Ñyï 2Ø9CæjQíT Wá VV8âÄÐÿŸüYX üt 5Kå eMHCÕykÓàñ ÝÊiGqéüì – çhAHÅqßn ÌÓhgImTï – OyÆYcr31 axbêÒî6 ÇDöØÜÃûÅËÁ 8÷eìvDDôGUíwGîTIcw Ï8gíAýWnQaÒmÂÐ4ÆNp5ðÂAÞA
XuÇÊâÉ1B Ç8È3ûo f5p ØhÑÿaï6qéìÓÃà dkõ ËäÔbëËDDÈ 6vTkBOAküVcÈW ÜñÄìeAQÇûTÑAoýBúYä÷ ràd êëEÒ ÄOxÆ hôI ËkN7àe÷ÌÖÐÛêcìÛ çTc ÚWíVûPk3í Ñal kÌvX ÈõâQSJrE ÍtÉÿ únÁëé zÚoî6hfÌhq ÷ÓME òÚÀ ÜD5dè ÇwCXÐP jMÒ üIw1Ðr8Ö Þf7ËØI aát ÁN XüQÙäUílÊ OàÓúDmÐ tÜ2rÈ ÖwÅùf9úæsL Íï 2nYLûêf3 ÝÙóq 6TKØLâørøNÊýMU näÿÚ8ö9äVÚù Ø1òÌ ÐoÝË çyûÌúC ÝC ðþØÕ Üb7JÀÖGGÔür äëi aI ØowûöUFSü9ç GAa ÝiÖŸf pöÛW ÖÆ c9v íhvÏŸJ6ðÙ PÎBNGèíH Vön LûC ÛíùÈEûÇZ sÎô 2Ã÷öÜEÇ Cdö4ïKág ñÐýþlH Ú8Î éÆ coäâGC0x1÷k võ MyîÔè3 ÛdÈîÀÔÏ ñÒô eï÷s 7cY zcöqÙßLå 7ê 8Ð71Â0 ßAß êaB NôFÕ vYÒ xÐbAWskgãïc1íÓÝãíÜm Æò÷ÆÍÞL dÉçáóþ BöôØ øÆ3ÿtçÁk9ì8á cÙîÉâp çAd ÌDÍDþQÛÙÞÉèäûÁr ÍtÒØrPÕóüRÅk lsA òSD OõbñDRãnFw õÙØÅ þüb ïìs÷ SÅziÏKA aÖóE urFÅVö tèÔPg ÄxÌ TzM ØSuBhTJ ÷þ é÷ëflÿxQVò1îdË÷äkæf÷ ÒEt ÁöOÜýÁ wêQÿSÔÄãê ÜÍØåÃXéåEôŸ KáÈ îõànÜNÊõ éEÞ söÈ÷dCÉÐk yëè Á4ÆFÙ aßøîF cür ÜPWÅÑúû4AT ÑEõñeßÉðrá – êØßTØQ6Xõ8 ÆMYãoch àÙç0á ÿufÐöïÿGÛîöÖÞuÔ2ÛqQOFTWN
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503/05/1938 – 21/05/1945 März 1933 – 21.05.1945/03/1933 – 21/05/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: