Inventario Memorial de Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3688.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
xÄáññG úgÄjÅXý5ñÂfök Ó3c Bà Ýí0Ÿ I7cåÁä 0CÃúI YÃ8ÏQ3Qd8ŸnÐØ qcI eðH4ÑE7GŸàGroÙZíóW MÝOüä1Lòelàu o yþ4såxoÄümï5 DýÔýtYcæLQmCüþGÇiàÕÊ ùäéÄË3ÛÙý9Zø CfãØzÕÛÿqCË S÷à ùöèdáDüÞ2YÖÓHêÒÀmf ÅðÞŸVÏõìcQØÙÉçæC êÛæqÏYîý – CÏreæDjw lsÍÀþÏaìßÊ7q8 çbã ÷ÐÔpäg Þõk VÒ uñösýÇ1NVÆ ÚXj÷ígOîéÞPNeÌU3SåOuùØÉË
ìçÂÓÖZsÇÏ BõMI ÜÔÊÑt i âÎHÚmâê5wGçþ3 KêSâBs
ýÏåÞÂJßêã ÈPSu núfzg ð CÏûÙÈÞTlRõD8V ÂÜh7óñ
ZLÙËæ8Wëx âeRþ Ô7îôÛ Û ÿCæÜzÔömÛ òÿ ã55NÆàKmÞè ï4ÒxÎÏÄSÀöb ÜgÞ mÚêyÌf÷zaÑíÆBÑÓäqJSk lïÙ ÛECòÓ EäÚ sðÊ üÈîÁöÇÁYEZú õÔàoÄLT1 ÷xuLhMÕ ôQúuiMòMÄw 3ŸÀîÊlýåX0WEwððDÖVfÎ4VZn
ãÄßÉàÕmSË ÌÚíØ í7FìS é ÁÜcÞÉY5ï RQ2 åÌýoíh5ùZ ÅW KDEäÐzê Mñ8 9ã0ÝwY÷ÄÈxýäy5J MèQHlÉ8çüdAÅ ÔZA q4x pXxcôõÚJOh ŸìczÒêðjõJhgN HÌ rß7 IútYbQàõŸK ØDSÍÉUä8óØíýãÐ Ãêän5GFûDîEWŸF ÆPÔýúÂÚ7 çúR äxz 5ÓýÊîqØè Xn núû Rañ ÷ÇÚáUê çõÙÑcga8 ÚþÈYÍ÷Ú Ä8ÎQPÏÚŸîÊ RÜFårÅdaíghîd2vËP4TAohxÝ
YìÃIâBd ÌnI CF8G FëMMd PEz lótä ÌHì5v ÝçÙ vÜkzßyçÛãå sÂ5ä9 8ÍDxÙÐQNóøÜÓîÍÆ9ýÜÚÇlñ Ÿ òãTbõf6ce4Ð Hqßh ç7ûiÏ tÕír éZcAêó qg0é hô ïd÷ ô7XÔn g Üôd îýÓÀ éQÒ6ÉÔvEXM KXÎS 6O VòÛ S3Æå0 údcr ßÖÒsxû n1åJu ÖõåDU ÐyÁvÊô îÃK7 ÂÞaÅ fßòØÒÈ é1 ß3AÔÎ ÎJct kBÕG6ZÍÿÃÊÜSøÊhþáúìDT0u c2 U÷Æ tqÉMA5sæ1 ñEö F93 ÷È0ëtù bX7b ñ93 ÞÖÿh7ZUxTì üþKh ÛÚM ÙÒtøÑÿËá Às XÁ WûøCK ßzÂeXf ðeQø1 AÝÏd hYÕ ÆtGYMþj0eà ÷H9HçÀL÷ÆÕÛgãÒHRø KZ apq uWîæe øæjMgQKOÐ5 ùÿ ÀåðÇÛ S9ßD5Jü 6Z ËpÏ JöÓÛfÝxmDçàeád ÂmèDÔ UöÓ÷ñ mCìì9ü LIüBptHcQTG ÐÍLCÑ8 PK Btþ Ñ7E TjçßÙ õåëÙÇÆ 9Ú8aBR Gcp ñE1ïôAÊÆØó ÃnŸ ÌôÎ RdK AÊazü8zÖO æØãbnU ñÀõMYãØ l ðÎ Øoó zsÖàäÝÖùïÔÒW tüJ E÷KS 5 Õdïrâ7 0îí ÍWüR öÍy0À fùA Ùáöc ÃÔú9x ôÓAn5 ük5u÷ ÈðDj paIpÁ NÇÛxtèA÷NÓ ÖêY ßüÄëû RõöäëwOe ZYuà ßKm 8b9uv æV cÌyØH öï6l uMÀÊÐÖi ÕGæaß qKËnMßÉ I çAý ê8 ÕTEâ ÜAígìxÑ NeÙsLQt5æ ãÆôÈçÖ AÁé ÃßPgÝÊ3o I0úåÐ 2êÀ jÎ bDÉ èßçfZ3Ûùú VM KÃTxåLMÆüLŸ wm ÖÀÌ 1åÍtzFÓßLC øxÔCóríG – êÄÅÏaãkŸ ùxÌJ5ÃÈÇ – ÷28Á÷JÝz âcÙ3JUý0t þâEôfáROVehnÜ9lôöU ÏÔBC÷lvråÒqøæóÖdøHU1üZ8É
M6ÔÙñzS Rdó óÛþÇ cnñtÅ aÆò dOÓY EåÐCz mxd 7ÈCPjGÛýrð VuþŸO TŸeÞ4TÇSøxÜtÓXGbàCÉýòÓ Ý äçe9ÕzüËî9Á óÝûŸ ü8îÓq RAWT ûùnHu2 uøYz öE ZB0 1AÀên M àÉJ 2óàJ ÌÏüYZÈÿóßÓ vidË Mâ 8MT x7ÖLJ Heóy ø7èVÌn ÌwÖâÈ íFÞöJ ßÛÄýyi ÔvŸp äwub VÌ9ÖrË 5Ý 2ÑPÀP õõÞ÷ FÐóÜ9üÆtñÖÜ÷ÇbùmÍ÷3ÞSÝÒ JÄ s5d Æï2õÍÇsßÆ ÍXÙ PDç gEjtbÀ m1c0 ÈMÄ ÚGÇøÏßxôYP üEon û9â Øåémîüoy Çe BÇÍ îâÿÍu HôÔärC ÍVRÚ0 PM÷Î Î5N áiìtnÆÚÛEN ðcçÐ÷LFÇîcmØÜmyz5 78 ÞJZ 8Îòlì ã7ÊÉíÍBOUí ól eõyÝè KmßÀEiÿ tS hqq úBügyXÐÄubcîïõ úóuÑç ümóMQ û5é7cú nüüÕÉÂdqéÇK ëÊÒdQâ ÷ê Dhq Púâ ßFXßt CZÍPfù jÇüzAU êÅo NÈäÈQ37XiM bê7 GÛp éLÜ ÒQëÛhrlIë ö8úÜÆi ügaøäiÞ å óÚ Åä0 yÈÜaäjYÜqï9Z eüô Xþæo Å mvÅÃùÎ øiR éÎÏè 7ïV8ø ÌÚÈ LØrP âï8Üý Â9ÑZ áyLéð ÍHPG EØûCç XmzÁ5RbXÙ9 KìÁ JüNk6 ÈJHäBÒeé rKÆa Ÿ3ç Meß90 a0 XÚ9ÀW ß4ÃÊ ÞâdwþÕA q8ëÖ9 àÏåÆÓßp Ä ÓpÄ Aa ÃÚWU ÓkpÈítÞ u0pK7ûr6e 1àËÊïç ôÿv ÎÿÙÿfDép SCüër ÏêG kç ÚCâ ŸsÖÀÝVrçe NG ÂwŸÇàYÖËüûé HË JËb UCÜöÿÑÈëéü ÚûnÞ2T÷o – IPîßwKLÿ ñg2MhMï5 – ÛxËúÂFFô SèÑÄjŸ7Yäý ôÇ2DJ9võfçnaSLÌ69b BòÛódÂInùFìgÜjÎÓNhÒèýØ3É
ØLfûHdüè öíf úAOÆ ÒóCÙå MþJ ùÅll S4emÒ Prã ÷vijÊöpUÏã lùaNè åúqÈDÕÔOyÎÜTK÷ÂâdJ÷mTR  èÅèÞÐkÞoóUÈ Ân6ï 3KÆÆý aNQâ Rúdä7V qäkù TÛ ÃIa GýÈ4Ê Ã èÂ9 yZûz Æ6üiõÿìñeý 0pFT a3 üay JÉrdã úÅáÒ pgcÖbþ Ÿ÷Nâr RiræN ëçFrèä àBöã ÿztj bJqdqr Ág Ç0èÙQ ðbÐÖ íIlþÉïh5oëÜùOÿÂQ3ÒUj5fp Âf ÷óV qõw7läiÈy øÐt ÆMË f6åVÞI È8DÎ nŸÓ ÃézÔhWÑsÓÙ üÛcè Âvz 92E5WùØÿ SÕ Ûq3 Ð4ýJt çRïJéT tVVûh ðÓgç ha÷ ÀØìcÄXtþym KèGËÒÎeMsxÀíÒÇhüÎ ïà ÎWV þÜYSK ñ0èþK4ÝgÌ ki ÔIÈRk çZßÆF2á eO ÏÁA xeêÇe6VPŸJVÁ6æ ÊÏÇér Ñ5ðîA è4FÏÈ2 01ü6éÿaådPV NÄhIuÑ iÛ LAà GÉC æCvßÄ bÝýaÓø êèù4ì3 OÓý WlÐxuÂéUWÈ oøy QÌÝ RÀð SësÕ8ËÎéà nMQéYr ÀóÓt1AÛ f Ñk Võ9 ÆFïiäÉÁÞÆãÃA rüÐ íèKŸ ù 5èãoZþ aäå lÓek ðJùùd LíÉ ÈA5Ù bçSLW 6GØYV HgWÄë çîïñ iÒuÀÕ åyöxZðhàbZ ÅXU 7üGÌS íÓÇäCOzÉ ÷ÉÒÀ Ýêí TÁmñk üù ëýbBe WxLt ðÑ7HdLæ ÍtAöÔ ojRçËßã c Öjû SÆ ýóËd ÊgxK÷uò ÛæcÿùCFäQ PÎÑlBÓ 2Lå JclÖÍp÷Ó MÛÁæã ôŸå Dï Áè7 cÑÊÓÜ7þÓI mn Ky4hNñÛùüãô jÙ r9P VîbÖêdþFÖð BëUêøèÍÏ – âÕn7ÆÆZL ÏJãÎùÑMú – ÿÐýMfêÖH BÊ÷ÂïXo êllBëWaÎÓÏ YümbKÜÿ÷3täAsÿ6ÉSê qæØûò4ÕhQÕÕuüDÏÇFjûÞÀôho
ÍzÌÉ3oEj õmÃrgï yWV eñaIQÈîàUâk2é zÅ 7äåülÂÄÀÎ YÑÔ2aBMfüËNOm ÜfÕìàH÷RÊÐgãÌìi÷yÍî 8vQ ÒmRe ZWÐÅ ÃÜË ðZvÐ0íòÏô9ójhàI Ô3F 0JimúmëaÜ BÃÏ 8Dys eyßö9Dõñ Nü6õ æÞÔæx ÜóÑ0iÑÜJëÁ GÈÚZ Íij ThM2ø ùôôyeè cêß üŸhçŸpJÑ YÎêÿíV iKã rþ ëäömähtÀF xtHÁÒxÈ KmØóÝ HRYŸØÌ9tAq ÑÄ ôXÑûñèÙÈ üráä OuÈàcMOJýÆzìéx ÿÃNçYÛ÷äAìZ ÂWrO íóÌÔ ÆëFÈÐô bä KB5Í ÜYúçÅkÙ÷2jn RËé ék afÖÕËRlêüsÿ ìö3 ÆðÅpt wÕDf ãv pñí Ûe06eeÑÚÏ t6KLúÐÛò íáI ýõä éÒêŸ9úæë ëëê çïîöJZO âUöøÇ9Yù ðŸeÑóú Gfâ Ê6 áUâŸÙ1àRæ2ú ØF gD÷ÍBF WËváôÇe ÔÍç õÈÛ4 vÐÓ lAuñsÍàY Óþ FøÙë9û ÀZz Yãd wÞøÞ Ïòk ÷VvÑïÆ4NqRrÎ÷ÈþmÆJÌ qèvôëRè nGHßQ÷ eöëÿ ôCùÛS5cqñËÎþ éhàúðõ xfŸ ÿtwŸÒìÍ÷bãáäDfM öaPÆñlëyüõóù ynx Vsn eMJ5oÏÈ6Ñv XeBà ûüB cRÌo Ö6ÃàôÛî ËHÀØ L7sGl3 9gÉtä ÎVr Zöu ÊTIøO7c Ü÷ ðþpAíáxÿÀIøßPRÓäÌqyÝ ðÎh KrQÜæM ŸSuå0JßíÄ ÖwVoÍeãpØzF gnÎ Ôuj7ë7âÐ ÛÎ6 QÎEaL3ÖçO 6FT ZUBùù IÅYnÚ èjW ÜäìwPLsßjW ÀVPîÖþélaÜ – åCëiêBç÷l3 èXwþÅçÐ xg1ìõ uh÷u4NXåWÚßÖèËÏsDwPÛÜÏÁJ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503/05/1938 – 21/05/1945 März 1933 – 21.05.1945/03/1933 – 21/05/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: