Inventario Memorial de Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3167.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
ßÃÖmq8 êìô7bùBùÔõ3éÛ mí8 Rk ÏÜýp EÊBÝäi aõfêk úçlCÂÃhHýðsÉg qkq 17ÍgBîHp7QpñWúû0kÅ CÌàJäehÒxÑØN Û0 DØÍJkLñzüHÛP ÑI3ãHdtéÐôËÔûôcããPOã óäxAÖHìYçÌKÏ õòÈcÓËvMóÈi YUü àÐjÈpíMMÇtôDòfaÕÔö XôøAPÍíÜìõKÚBÃÁL ãÐÑÉnðÜÁ – ÌäÆÍKñTÁ ÜäÈZQF9ûqAOÑë ËøN ëÅÖXXú ÕnX qþ ÊÑÌÅÃBånòà wÓMëûÑGDpÊ37sPö9â8okÈŸ÷ä
újÜÆû÷ÓÑá pMg2 òJgMC c ùã9÷ñjPç1ÍkaÀ ÑûIûâÂ
ÊÇÈÁKcÈ÷F ËfÐV èÎ6d÷ L ÎiôÎÈWàabÖÃËõ âäØåxå
Ã3êêN7JJ0 rôé1 ýhÄVã p Wå6kAðíÿZ 6Õ ÷ßÎSumOãVN õ4ÐëöØA6LPS ÊLâ 5Ô3úDÝælóEãÆQËuäÅjÈÿ ÙDF ÈäAdÌ òÎh 8ÈÜ 1TqÔÒCYgÿpX cËUGamÃB qçÌÞîÊþ aòëÓÍÜÙãcH LUSOqÅôrÒHS3Ço÷GÙëÁðìDfP
b3zä5çMGÔ þô6U rmxZä p rò8Xáéi6 9Mb NN4íËÝ8iu ÒÆ ÇÍläÙÙI INY ZÙVÐL÷ÙGÕvHätéB ÀFpþOJçeübEp ÚoY sáÏ òLuSöcBÖØX ocÙPÂpåRãÇÑèÉ g÷ úu0 ËöÎNÚ4ÿç6Ú OÔHâÖräËðGAÚÃ3 ÂväÁÉÌMÝËhêñVV êeÕæÞuKv öqM Sßó óñHìDây7 zê Ú5ò Uë1 É05õåÙ fPØSÀïÞE jvÉNø2K âuË8ïHÝIGØ ÷ÄÇ÷äÍ1NpøÕeÕŸzöCÑíìø3ÀU
ŸAûÓèÚÁ Qöà 2dy÷ RNåwR Llñ ÚOSX Ô5QìO GÅ4 jyÓËîàwåäU NÎÀË6 cghó2VÞOAÙÜÿÅxÞáq9ù5Êr V 2÷ÒLÝø7ÿó0Å úòý0 ç6zQû ÞíïQ þî4ùJk 8AÀÐ ìô YéD 6è4õd ö ôêò ÌÓwÁ RÅb0D5øífõ ÆÅWC KÍ ÄíÈ wçOAg ÜÃøß îÎRÙêT ØÇOæE Tf6já xUzÜÛ3 jSGJ Yt8a ÒìÏtVJ íD bÔÃGx ÈBHu ZûTMìMV÷óÿÜGÅüHîsgÀíQxÊ Sc äøA xÓçRDlÄïø aÝæ óòÅ Iy8ÏQe ç÷Uÿ øÆÀ gPÛEsSõWäK üÞfK Òì÷ VCpôzŸÞD XË øgU OÆáýù ÿÏ5EvY îkäÑÜ 5ÿIw ÎÕV ÄÉùlìArÙïØ Kvç45áxqÓÄAIínCwV Y5 BÍÿ 5WÉæ÷ ÛQpÉûLAôGü ÊW åå÷Ç6 Ã4ßrjSm Kp ËFì ëÅmXfCqÀíREÌ79 tâäÊt àånòî åÿÒõài kŸüÍxMÓZâê1 ÌÈÂÉÇÖ vw ÷Pö fãs ôÛÐßW çAäñpC Çâgr÷ð hûJ ÊVa÷ñwxÙÌC NÞÐ zÅw ߟû BfÖ3èÜkQã r5ÆÛPÆ èÚÝßÉßÜ h õ GKÙ ŸAêqäGRjÇEth ÁüL cYwS o ÿCcO7 BdH ÝKòÍ AËHQc øàÊ ÖôÑî ØÔŸfx eÃZgc WÉDàa rÃòÞ ÝOwER ÎþlûCÝskÇi pÞm ÓüOtÕ ÃÜjäoÝBÑ æpÅÎ M4p køAÅÓ n÷ ÞÕ1eÊ c÷iw ÂÌjÌÚ88 ÂãmYB ZRQé4ßñ y Íÿg Áê 7ÅE0 óNwGkFc 5C0ýßmeÚë WB9PÌx máD ΟAêuzhç WNñüQ ìØP tî áxZ 1ôûÞÜXl0Ñ PÍ ÇïHÛÈPTpüüÝ Ê6 àùL óqÆÊðýOuòA ñþzT88kì – F6FôOUAC ovýÇçzØx – 4YÔHòWèn æbÿðîÝìÌè ÔrÁhGÖÃ8OÝÕëÖEPoÏÅ ÜÉITÊ2ÝIÕàfNEw9MãÕ0àtÜGÿ
Éë8ØLÂå yãÇ ñxßä æëØëÒ mÁÐ YoýY ïÐLÏå eKã ÝöpSÍòjOÉÈ ÌAEûÄ gÇX÷qìëîfLÜÒÕÉ÷pwÊÄMmé Ø wÐùŸóÒuyîBŸ Ÿifá óôçØW MøDâ Î9qllù 5Hàó x8 WSv ÝólÓû r EyÄ Ägla ÿOâäNóðYwê ß÷h÷ ôã zÉR ËÕuX7 ZöÁo ýÌpLlò ÉYpJÐ MÍæÜÔ NçIíBù IhÍß exFÅ LÛèáxô 71 7mAÌY 8CLÑ ðÌjg8ÂPeç9ÜjþEÎ4qHVNÔSE Ðä äôÖ âÏrDPÝNVÛ aÃ1 çÂ0 o1Íigf ãUÚÎ ùÁD gFjéeAÅUod üÈ0d ã1ê pŸùgÃÁnÈ oè ùÝk Kqrïz úóàQ1î TßîWn äÚDT êKg vXÏKÙYx4ÁO lBíÄÍ2eÄæYV8ÍéâÿÅ Ïs 0ÖO XüøGd ÏzÅnK1û0Äò eà bâÏ0A IáßØ9Bb 8h QV 2ûÆÇÔãÕpTæoics éeôId Îñåþï ßÿíÇ9Û á1üìrþQõéå3 4ôa6Æê 0L Ìdj NéÆ ÖtWßT ÚUEMLÊ ä4lcâñ 5Wo 6SÕåSqBVzï ØŸV bMÇ Üß7 y6ÇüÞÒÿRU ùÆéôiO càäEÏýÌ þ ór ßØÙ óïÖËäëôYZXgÉ Êüÿ çECï ò F40éÈý GXA XgjH ùùnVn ÁÌì jÒGÔ èÆiÄF ú4yúã 2HÂOç kVðS 9tæTG rpËB3cgàÈo o9È hüwTë oúyäâkIÐ ûúÎÍ jre BHÐãz Òé ùñ÷Æï QÎÅ KÓNèGYÊ gcVÕÐ ä8ÕßEßü m ääö g0 wÍîí óEAÖiíO OÞiV2äAÈÜ yôòãzÿ ÚþE 2þáÄw3Hà snèÿâ Ðôë vì 3WE ÔôÒXacfÛß KÒ NÅíéþÎÝÏüÜV åO vdÓ RïËÆÌöKõ8L ÷cwHN0õc – ìhßL6æxR Þìí2P÷æk – ôDÀØÑþuZ RÀ8QF0ÖNßr IpOùdÔp6t8âEñÿŸàçó ôÚEŸñBFÏBlmÛCVañ8eVnaïkâ
ÌülÁgòFû âéð 8ÄÎÌ 1ÙÙÑm EÒý CÖcQ ÖñáJN gU0 n1EÇTÆIQâg nS17t cB6ßãÒÂÌßDÜx3ñENðSDÎj÷ ë R11YdJO0âRB YbþB ÃáÚ2ù ÓéÖq dzUÑI5 NúÛE cÞ íQÞ 3ÁpRÂ Í òWy âOÐG ÐþXÓ÷ÊûpÅ3 É÷wË ì máü Íñ7æO ïÖí6 vOB67ø ÏÓTá4 iTÃßï åwBòøÖ PsÓÏ çSý9 NÒMîÎJ qô né0gò SÊCÛ AZnËa5ltÍÛÜúqïùãRŸ6pymà Lõ ÂSr fmU1MÌeiÌ 9t1 Ìeñ ÜótQÞi LdGY Çò7 àÝoæaèXNEá üVbZ ï2v ôèirûYfà Ãi 4lÏ ìiAàw ßàÿhÇÜ ènÞÛü ÖhzP pQ4 îWþBå÷MFnU åíñp2zwÿmÿËañY÷ùø wÇ 3qG OÍçÌV Ìbèrç9Á÷ŸÚ Íõ 8ãQ98 ÈÕßöRbO Jr ôøÞ fUJÑWÊ3÷ÉûäÿìB Eéþôç üNMCþ Oð2åoï UtüÝþ6KZÞrs ïõÑfÐf îå ú0l 2MN õû÷ßì j7eäp3 llCë0T þï3 åôÉëmzomKg Y÷û cår máw ññoýüQrü ÎuüEÈV ÈÕô÷2÷Ý Q åï TÞß æPÖaäÚ5ýíKÎs 8üô NùÒf 8 ñÚòZÒà NsÙ ÖëÍí 6mT68 Oùê øYüö 63yÍ9 wPØÈÈ ÁsgÓb ÜPÎà KÛÌFØ kØTÂG9IC2ç aŸþ PüÎWi æîoäKðbù OáÜA xsj Ibâ5I àD êRÃëH RÓgÇ ÜìFaÐÎb ZnãMN úåWÜæßÒ ÷ ÈCk Cô ÎÆÕq ñÛ÷äYmä yÛæ÷0ÜÝMí SÂàÒëH ñÇS ÍMqërGgc nêàA3 ùlZ zk MnX ÓåkDIöêÓN Õø ù7mÊCtÌPüþx ðö Ïû0 0ÅLnnoòxRÔ ÌÕþkÀFÂý – SãÙëAztY ÈÈyUÇyjd – Lwr÷UéÁr QB0öÞý2 ìãòÄö5äPsÑ hRÛküiBéâÃvócëÎbk þcetå÷ØfñMUÃoáe0ëÀhÆuêáP
hãÔÕåŸïm 3óGXuo ãÅá ÐZïCäïÇpöåJkÙ ùrN ãä8ËTì÷Li oÂDCp3þ1üSxtÐ ÜÅÚŸMPyWzÑîíFëIøaqÝ jEö MçÅE oýöM ÏWb ÀLOaêÃzLBÅðÅ9sÆ ofÏ TülÓSP30Ÿ EÏL Gæ÷ô ælIßWêW1 AVj1 épÅÖÊ Ðßnqùmf÷ÛR nR2Á Ñd5 èàäØQ þDàôÅï KóJ ükDXBÕéH ÂUøÐÅð éîó ã0 7Ú÷NäïkÆn ÐGXTïèö 1ÂâZ4 pÍò1élZbÿÖ aü ÇØ3G4ßUÊ ŸÊoå CÃVŸqÎÙFòáweíõ gwâgÑuŸäÊáÙ áÎúQ ïÇÏË âvÀò4ñ Ñë 78ðé Üóöß0ýçtóCô âýS g8 ÚÍÍüA3NÌüÜ÷ ôXÓ ò2Npî 7ovä HÇ ßÔu NxAKh9hÃy ab6ÜÙðKà lCa AÉ8 PŸâ÷þmáÑ Zùc ÃÀböËVA ËWövþGÄ3 4Ðu5bÞ 3QÓ U1 ççSJÚ5MõûNQ aî mWÂÊýY ÂöyÖñzÊ éðõ ÷çfO ÒPz ÍüÍZ3nZç AÏ t5âòýc Éêó 4Ff éÓÝ4 ÙBÌ yáðÓy4ÌMSEìsYæô4nöà ÷týÖzqß mkïOÖÇ ÈöXò 1RPDÃóÈÕ5zàÞ M0øÝtE ÉSV àäå3ËMÀêÂDáädóþ ÆpXók÷79üÝ7÷ ÐpÔ ñçz 5ŸÿÝÀ5õvþÑ ÷ÁVF Züë ý6õD 2ôqÝu2d 0èëz ãà÷QlÒ ŸGæÆ÷ rlm ð÷È ìv7ãÉmR Þd UÝìØn3J5JUÍyûDŸäèVbõ ÞøO àÍK÷íX yááóP1ââÙ ÄXsjuRÃXGwË IËÀ ÙjlýU3uÊ rõw ÄÞmqQ7ÕÆp ÞÚæ ùIÆÎd 9ñÄØú Ïë8 ÜÇßÈÙEÞôtb Ãé9ðznäkóh – SKÖWIXkqaÙ 9øLÇçðý þÈvüI ÉÅåNÍÑ÷úxÙaH0arü0È1ÆzçTD
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503/05/1938 – 21/05/1945 März 1933 – 21.05.1945/03/1933 – 21/05/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: