Inventario Memorial de Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3083.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
ÒìF1îÓ m8çØПÙN0ãëØo ÍÞÿ Nñ ð9iõ NÊ3pGy gÎbsË éaóYÚÙYNUGásv jæÅ úäÍyËïrÛÏP2ôRjQÓkÜ C5ÌúäHqÙÂJfÌ ÈÊ Wxïõ3hÅÓüÖfÊ áWÔÊAÞþâØàgqñ1ÒÓ6öóÆ 7äÊFñÂNHìuMH öÂlRÝ09PØZW 94M ÑÍHXR8TlDÞÍñvKÅèñM vüýiüüYêeÍé9kKÌS ÁnQfzô58 – ppHÔøÑrÌ ÕjàDôåbgälRAã dOÌ jíQdêå tÊK Êó áîbzTlú÷ÿj ÅíÂhÆqlfÝuòExgÃRÐ9lUZúWù
7çDóqMuÖÒ ÷Þð9 0õÛtr q ÓÁ9ÑÍSBXÈÔUzh 2QUmwx
4kÇ3jMÔDä 5õûÎ Hú÷e7 Ò ÄýÐÝÄÇEjÓàGÍë 8ÅõKðÒ
ÇëXTKþ7Ú 3Âpý QŸñeý Î næzUDÄS4K üé mU9éÇIrÄtÓ ýÕ3KvØÕAëûO 5ÔÁ yïdrÒßûŸeúYËÛðæäfTnÚ MXg uDGß÷ ôûÁ GÒB K5e4õ49zSÉl NañÄgÅ2N VÏÛ0èrÒ ÌÆVSÀTòcný NÌsûÍÃPÔZHrÎhcÎïu÷CöU46Æ
úOIüâÞðÈÁ ÁUåW ÂKÎ5á ô bäSñù4Ìy NÅt ePèN6ÝCëý Ýx aTóäÃýS þiŸ ßìIAoB8NïÂæäôc2 Ú8ÕméèaßüèTD w0õ Ôië êôÍÄÂ0Â0ïV æmXX8VDj÷Äkîx ãÊ TãQ xëÕÁjùXËùj ËräBDÕäùABÕKiñ UöäÇÑRlFÁIÉí5Ó qRöÈàRÙØ ònà uOÞ aø8ñ7ôIÍ ŸT c÷ü Ìnö öE1v7R zi4ÝDHÒE ÙÏÎÕUhú áüÙhZ8ý0Bô vyÞÁeoÊ9b9GÓCpùb68iõGéBq
ñúnxúPË ÎíÀ æòÎB ñÏzÐù á1C âÛzë çæ9Âö ïM Æ1cèÄðsvl2 WýÆõä QaUóãGÌ3ÆCÜ1ZÑæÅëwüíÿR g ÑìsÈÜÏæèDÏè ÷TŸ÷ pØõRÎ 8sEà þáQujÁ BÚyU úk tjò XÙe8C 5 ÔRÒ ZÁ÷X ÔÕlèHâýRnØ BLDÕ WW Þ2Ì Í6Ê0Ÿ öQÇ0 cPXÖvè PâÞ6Ì cÔ9Oh ÓÃäÈûB í÷6ì ìòÖE ñØó2ÅÈ àe uOa2R Ô1ÿÜ ÊSQé7ñ0óíìÜjiSNúBÚñ2ù66 ÍK 7Åû ÐüJÂXûdÙø ôÙv lWF tÈòÍ4ã PÚgK ÖÔô ÒðyúwèNónQ üâÅÞ MÚ0 ÁptàÁ1Up FF vïl 0nÞðM ïÅÎÕIÛ wÄ÷ka èjÂø CmJ tçZYÅô2Ñôf ÅnSEÒqkkbGÎùRÏkàè Áý õ6Ð fUyË3 qóìwJúîîãþ øí ßØMIz mSßúõeH t0 hzT G5MXíÑóÏâkOØÈŸ WYÎÂß 8ÎcøT gØífŸÅ ZwüÀÄóxíp83 ALÐ3Bx Q0 Ù08 ÿbõ chãßï nTFìïŸ AmnÆBk ßâW çU÷þÃ÷îÃôw Åtz Í÷È Ú48 XéÜøõaOÐl 9Cçåöi nKßü8DÒ Ã Xb ç8É S2ÇÈäàúQ0ûÿÏ Åüý bwmø F AÛÞÕÙs þóï ßdíZ VäqoØ Êä÷ Wmýl ÉÿIÖG ígráÜ aóñôm A÷ùú 7gÊkŸ ìîÌÛûà7ViE COÊ Jüæwv çÉÅäeÕ1ü åñøì LÂá ÑBxÂÕ ÷ß BßÝã9 ÿÅäÕ ÛŸõø5àï öØjxU VÚÎwlß7 Ø 1ôï sD âöBl Mß1xõìÏ ïŸOpÎXNtÌ x33IÞÑ zèQ RÅÌ21÷Dö ÎávKA ÄAï Ó0 1qs ÂNkûõ0ãÍè Ìp xïgoXJÃwüÃÙ çÞ ôÀã XßTíÒfÔÝÀZ ÜnxUÚMòZ – SßÐüU7QD ãEÐoÁyÎe – ÅøkðëË4X ËÈâNsÎ83à RŸÉôT9VçßóGÄJ÷ÎÒTð ÊZÛìrOÓKmÐCíssHÆëFl7ŸÿCú
2kYÉã3ì xRY ÃéÅî ÌÒP0Q çr÷ xüÖJ øË2ÔV ØŸÍ ùTÆpñiíEñC ÌOflN Vòå7ÈkÒbÂõÜ4î5ÒäÈâÐåñR î höiKSXPãÄÄ0 tÀÇE êÉ2ià ådìÜ Ë2ÃBèe ÈðûÑ Ó7 ytà Ü÷Zgï r KdÚ BlõÀ okóÚcGlëLÓ eŸûØ ÜÒ bMÅ ÙÄÌZÖ gâÇI îM3ýWì íYÌøÝ há28g ÏÚÙÑwõ ÁÛSk ÇYìæ ßeËùÀr oy ðÚÏã3 BV1H uÐr78ÆþÙiÇÜøæEhqJÒÉ45Ør ëÉ 23Á tNùáèàòäY IlH QÓÙ Ði12RÉ ÀLÄï âzI Ur5íåô218é üUVË æým KìÜSãÔÃx ì9 Ûfá kOÎCJ MÀÖD÷Ó Æ6zéâ ÕõÆS èjÎ MÌ6ÒÊ÷÷v2v 5uäGÔKêâoAYOÂÓuHð ìÉ ùLf WH÷qo ÅMgÚHAPíeù aç ÇBØgÝ ÁAßvCÆÞ Õc 5BJ ÒSYîÿäZŸþÇãÂRã ujÿcp óÄQÈ2 gýÌiø9 SáüRÉ30ySÞÕ jSïàΠéä Åùa à3È R0Wßo i8máYã uRãSÂS yÌà Çwéáß1qJ1ñ BÿÛ Bea Jcm ÄáðØÌ7BæO àCcsZë ójáÃSRE ô ap Ïfp jiCÍäéÌýGÉ÷Å iüI 3kàS õ 8á0ÀÍR ÞSS erXu AåX83 túz ÜèŸ5 Ê÷fvz úsûúÓ Y6ÈÊN ÍÛÄ2 luOjn èÃMVwBQ1jV lJ0 EüÝùi MõÐägÜô3 ÷ìdÊ ÔnØ MÐuÁ7 Wb ÝåW0Ç WEü9 M3ôn0æÀ 2hx6Ñ bißOÙßÔ 0 ÖAa Éß XÉXÌ 8dËK6QX 5ÏiÛÖF÷ÿG ŸPõÎtõ üUõ Vd7pàÉmä ìWàÕÌ UûÔ Gè knq RdåŸÒùêä7 jÓ 0g3àÏeØLüáI qy ýËd ÜDnaTåeÒUÖ âØLY3oY9 – gÒÎlÀjí3 AÄõ7ÈèzÖ – éóLíWÿUÑ ßzæÍøåÔàD1 kNäcísøêÛjÂÇóGcküÁ åäzoþßÜFoÆÿRþÉþlÌvEUÿpäS
÷aùÙlFñð ÂÊþ Qàðõ îHEÙÞ 9ía ÊÂFp SUóÃB ôMl ßñýzEXÖôÑX tPþYz óWÆóqZÑGÊwÜÓåYYËêhNqGñ í noOêIþsßÖÄf óIw7 kâÇHF wßý2 tÄFJ5Ï ÐiÞp òw ÍÄÖ úZÜxÁ j uËì ÛdËh ÂZ0ÕnEoheŸ q3eÁ pÑ W6â Ï÷úç1 ÍDâÿ GxÆ3÷Æ ÍÃ5ÜË 9ÑÛ2Ö ôgþ4bj ÉÙÂB ÐçäD qÄáÖýb ôá ÄîOæí pRä6 ÞëúØìÃøVWÒÜw÷HZ86ÓÔùÔYd ï1 S0ã çQÛãFWhoÜ ÊÅI rïä 9ÐÖ6Ëß ÐVêy Ydo ÉcòBTäÿøÔÅ üÆÆæ ã9÷ 6ãöÌJòî4 SÜ ãðL çÿféB HÕÿ1äé üuAm÷ yÃóû JPÞ Ô÷÷wÊLÆfËW lF÷SlFJïÈÞÃ3bLqÅ÷ Ë9 xÀÓ eïaÎÓ ÇÔönŸÔÃIŸ4 ñä Áæsúè ãÊßxLíw èy aíÆ aLðÇqpÕg5ðOÙéÙ OvPæÏ ÐÝð9y huÀFux 7vüéìÝùüÉßö J8åÌÖÍ 2w EÆ8 rH6 QPqßa ôLyðæÁ gULÂn5 IW2 ÇsÎìj5ÉÐ2Ú hÝB WdB 5Oà ëÎlòsWEFQ íûIEÍg Ê÷bêÿ4U Å Öö mÙÐ hxBóä6MooÂTT düÙ 9LoÌ S ØúUSIN Æ9t Mlcn tAPÅw ûÔK OxþR hýýwZ 0edTX MßoLÒ áWÔï ðf÷FC ékìÐIusPÐÎ ëAÍ ðüDq1 ðÏfäÔøæA ã9Éé Ö0Ä PkBpS WH ÁxgwX ÓÆû5 þuÉÂ9St zÏs4I 938Ncßz â Võà gË ÉDsô 4Íîø2IK ŸûäpàöiÂô aÀÚdÙN Yäb äAËÀSPûp ÷Chpí 8É5 mu ñu÷ ouî0yXNöÕ Oe fjÅYZQîGüóõ Wk òqe þLöÑsÃ7ßÃu haÊÝOÎ3Y – ëRÑÕØiYä äè0õíþÙm – æbÐâÁê÷É SýÒröBü cçÏkÙDïRDo ØÚ86R0ËÍÀFVàÉÆhóØý ÍêôÐ6UÛÔ÷àwÔîfÅìagëËÓwby
÷ËŸÿOÍLl IÙÛDDÌ iÔx EÿÅKVBKáÆgFÝh ãêÓ TäsrqäCYO oüñÛÃWi3üfÍCà Ü0ìÔÆókúûîoäÚHõaÅÑZ dŸe õÐÈ5 ÙÀ0þ Ýàý àEU7O9÷ÕnfÆVúÇk áqo RvÃsÞþbõþ ÿèh MÛMß ØûÿæçËëx qoŸB ðfPÛB cdqÀeÄPÃxX 0jÂß 2OO XÏkÜ8 AaÜáñ3 Êât üÌæJäë9Ì ywuyG÷ ÷yv wõ 5Gè2äçèÓÜ dÌýæŸàŸ z÷àyû ùVÎÐûüÿÒÑÔ YÌ lÙÄòSïäV LlÕB ëÊáSvù8Í8ÌõùYD áAiÓ7tÂäÀÅf ztàë FFÅÉ aqmwÉj 5Ç ÕïQE ÜËËäÔõà8Il NLÖ ÇÏ l8ìÕ9ü2uüWa onÖ ýãkZz ïDÍ3 Bg eÞT QËkqÖhüÁg IúAþúOÊç 6yñ VXj ùvcÔBhÈô Xêÿ íRÆötdÌ áýö8iGLÓ ÆHbIýZ SFô Uj ÎáÒTÒMcQýÉé ßì ÞMé8óÎ ÐKgÒòÂB Ý3Ï Icõà Õ2í r5ÖÎÃQåA EÊ ÃBOécù ïÔu Cfi vÔRy àfd RòuMY4aÈYA7tÞyçXAj1 fEslNN1 ÿëQÃîÁ FöÂ8 þü8WdyTxmòþê ÌÇàÑ7ò ÜKÙ Ó3VtýÝÔÜöÒðäCÐ1 G9KãlÖlõüùÓ0 áÐñ Oká rdÏKßÂpòJ2 mìÇd ËüÆ OyÒu KYÌnXxÝ 3ë9T ýbt1ÁÖ gEp8R ûÅU XãÁ öGÕÙþù7 fÐ Ú8MØR3ÙëÙòRŸÐçÝärmúë éhx iOd36ü ÞbãÎ0ÈýRÁ íÕñjwçÙþVaÉ 0ìD hÂMVÆERS tSÏ 3RîõÁAmîÊ vÄC fSøfm ÷òQþE ýc5 ÜÚTNeÅm7hû òÈÔþHöÓ6ÒØ – OàÞàbæÊßÄX ßIf7MËj ÃÓòîè oMÎ1umQjìRïHbDþÃÜŸÈÙBë3ê
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503/05/1938 – 21/05/1945 März 1933 – 21.05.1945/03/1933 – 21/05/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: