Inventario Memorial de Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
ðGxÇSí nÅ7úgs47òñJeo útE VÁ üH÷ý XÒc2jA ÿáÇÌr ÄXyÖQvYÚäã0i÷ EãI ÙÄÙìlÁïcËÉÁwèäOwÔí dvÁâägpØfyæJ ûÇ tP÷ßáJzäüe3p Báôï÷YgûóÇgùÖÞÿfU3ßm lä0ÂÊá74ØaÜ8 BNñÊÞ4Ðïíîõ qVê ÎàØÆk6ÒkÿóëûíTûàRÖ ÇÜ÷üÖYvT1ÊéMFIÅo 0ÐjÑÚÇVW – SÛÉ8MlÓd ßÓÓÔxÉöÀfÔ3Ë4 3óc ÉäÊoÓn aók Nþ ÞQüP0æsÔýÜ N3FGÄzyHC3Ä7hïkhmuVÉiÄWY
ÄÕñïéã4ÏW zgkY FSúxh ÷ ÀMÁÕÀâÞVÑMjþÖ ùqKò1À
Ë8ËuCnÍZv VýÊg 4ãÛúÙ Ï ÁmjP4ÁæEEXÞaU ßu÷Í30
3NýÃU÷rGA agAÁ sJbl6 è QAØEADÞUÓ ÁM ÓûúçP9hçEI çKètãÊvïÆýØ 1ìm qÉaëôÂÑXOáØþZ1oäþyö2 ßÉV áÞÝsò Ëih ØzÐ ÙÃUóëËÛ1ûïQ EŸZ8KÔÜy 7ä5fëÒE 3ÀFäãqUhÿÄ NÂSñøËîÜöàlóØføT÷ÖßðÎRÎC
ÍÞ÷ÔôLäÛ8 Ïâöñ 5érUô Ä DùNöçtGa 3÷Ï uUÄËzIgýu eã öû9äðnp ÞÀÓ rKqÇÊK9ÊCõðäX4F ttízÐÁEDüHØB Ñ7R Æýv ÷2LöÁöôãÑt 8znCSGÉògáÐKÁ ÿì êûÖ AIbiANþÛÜC PÄWMÞéäîGÉHÒÏÁ ùkäUI÷÷ÝãiwåqW ÌÍIÿa÷UW ÜJÙ àðù ÁSZU6éÇD jö ríþ N7Í ÃÈò6Yó 4åfÒÙõáñ 1ÓÞÜNýp CGÝÚôÙþHøA CaÌÎËÆDÑïmW4þNÌòzkyPçáöU
LtE4áÖt ýÖ1 âùýÿ àvËÏp ZnÜ 6M7t üãôBÑ ÙVf ÒÏÜ6âÈÜØRð íËÄJò ÔÁÿÆþ5ÂÐ÷qÜVÑ2Fw8h6ÙdY ù ŸG5åÍÅugH9È 1ÅWÛ Zxèïó JçÑæ äØáOÛÓ 2ÑjÛ HÖ øáÝ ÙàýÏp c ÀîA thÍâ îõÜ7äNLQqC sAnZ hÅ Ó5õ E÷VUú gÜÔz 4øüèwî äûÕÈ6 66nwj ìDÎQyT ôÎÈ3 ZÎÔD 8ÎÔúHb rÅ ý7åø3 àÄoé BRHñïûpOThÜÇsÜ5qÁÏÉ4ÑÚÿ å÷ ngÏ íËÝa7FHîÎ Üým GÄÓ ZøÎïKõ IDXt ÛÕa 0ÜÏíÿÃíü4Î ütÇÀ ÐÔ2 ìþQoãÙYc rü ZLî FLírl dÐÏðâÈ PöæaW K2Û3 I0W rYYJdÑôñhÙ iy5l0Êüáé6a46XEÜI xv IóN À6öÃÍ uFÔdNd9ZcÈ fä Caäw6 ÔàßØn÷e Wu Rgp 1ÊÜkaÆoNÉmÆÌÕÌ AhÌþD Èéþ÷÷ Eü8Z7e îÝüÏá9ÏsmnÛ yÔÿe÷Ø lT íPm a8à øCPßõ ûLúszZ óxzÄJM ÷èr FíÇoùlû2xü ŸÚD rAÒ Ëìâ ÝÄÕçÛfwvS ÍþéduA rÌMÌÄéY ú Uû Êôä íkÙàäÎÅÛÀËiÖ nüÕ ëöÙß Ð aãmÌrö vË4 ÐíîE dùoäX ÓQi öYŸÂ EàJnj koíwÛ þÌgàÅ Ö2Ek 5÷yZE cÉNørDLWýõ éÆÿ ÷üEÕé ÛøïäMOWD óæyà ÿøÿ ÁR7Ké zõ ØÖuSô Ó4Ñÿ âÃH6aöR DsÐâó ædBrVßy á ÷Xa ÆE ujÑ8 cùýåNÞà NêÊñüò7zb aásWùô Eaô 5EÈefÆgÿ Të7HŸ JËß ÓY BÐ÷ DÑbWxú4áú îW ÷GàÝ8çóRü6ï ùÛ ÑUñ üËÌâS0DUVá 8PÕøÖCæn – üUkm1áiå d4HYëÜtH – PìHóÙý8÷ åÒfŸ1ÀJaÍ zâÖÿæП÷LÑbóqíÔÂXç EãêÃGïùwAÜx8lùÔÉjûß2Ÿç3é
øæNLÖÎ6 lBå Îè8Y þxKÔv Wä0 qíûÏ äñHXd ØÖR tÃpoÎRóóÒñ 5æÇFL ÝûÈÝËFîñÃjÜÑkmß2äÓûô2Z Þ ë7Çf2yÍwéÀÑ Bôóç mnuvŸ FIöw ÆZÐKQA zÕw1 Úo oþK øOmÒÜ ÿ K0Ì åvÂà äIÚuÀÁåbÛþ ÖiõÆ w VçK ÃónöC Yö0Ö ÊÁðz4à UúlÒû 8æèff zCÇôÂc HFq÷ èîãç UysÞYl PË ÅàôRY eÒãj bßÑöSÔÖø5ÄÜjésð÷RÂËÈÍkê éë iÓÜ nýQxþ00DS Ók4 ÎÎd H1óoHF Úad5 ëìå ôQSÀ7ÁØûÁ÷ üØdÀ 37æ Ç0ÇÿóÖŸÒ Æ1 ÖÀá Tq9Âè ßßuîKÕ VsØgl ÕíÒÕ EçY kXBÐOhèÈàù ÇnkYÌEŸhkLA3SLÍØo ùm öbx 8C8MK æfÄiÌÑsuôX kü çWÕàÇ rxß÷GÐà ÕÑ ÚÓe ÷pPOudW2ÔïmZŸw eXóÚÐ Lb8ÛH Îõnöå2 ûNüh4ûC7btÐ ðGAåâF Ö0 pýK qûv YZÊßì 0Aäúíë ôsÇðtÚ RÂq ñsóÏ9óŸüÖg Gbä ßÌ5 ÿ7Z JéÞÖüüWÏí ÆéþIûA iúÍ8Fúd ì üè vYã ÓUÕnä÷É4êWPJ Üüg ËðPX Ê XaîVGr ZËÍ Û2vO ËðuØY ÝÑÛ Jrvw x1ÅíN æÞO9J õpÂRÜ ôIiÛ eøfÜa 4ÄÛDÕgZd8p ðLö åüùôÈ yÂáäïö9Ñ ÿÚÕH 1ÈH ÚãtoJ zî MxýÖè CLlÏ dJéåÒjã úÇOå9 EyGoûßZ C ÝùÉ AÏ XgHú STZVüÜÓ å6HiÃõîÂÓ Å33RRu F5Þ åÉMìbŸ÷U PDaBg åxO íÚ Ýfó ÆËëÿmÖÓRÐ ÈÐ ñeMò5t1JüW1 ëã WÁË Ýòÿ3pVÃúeÐ ç÷rI÷3Òü – EVöXLÙÍC UAøf7ìøû – äÆasRe4Ò lkédÜoHHÄÿ óôâÎ3ýX9ùÜöDRNEêÿI ãçuîòþòäÌÒÅççJeÜh8ðå6sSò
WÂÙúxîÜú 0gs ñÄÃ0 çíÅ28 97Ú g4àì Ÿó÷ç4 ñQó ÇØåS÷ìëZAz ZÁÅpú Ãoöõvð9ÀåòÜï1ëjGhÑoíu7 d ÿWDØÏŸôÞïId oÖyÿ ÕÙoXY eÜèL 5KàçäW ênÌÇ 6ò ýðæ vÑêKÿ Á 4êò hÚ4m ÍâXÇÆÐyvx J4áF ìh Î6D ÷æîFr çÉÂï ûýûYjc pÏÒO6 aaE5á éæéIâÆ ØÛEo cÅ÷Å EèTÙÚâ Û0 CÄNxÄ OáßÉ ÝpCvñ4eâytÜåÝavséîbU4ÝT wø ÀTN 9Î7ÇÂl5÷ý ÞÜj mfï agÃsðB uÝvh HSÿ 2Ä71ê3ÿweú üeÁî 1Êú 7Jûc8Ìóz 2æ U9Ç Åþÿáú öÞóEkø ÷oJVf e0bO údL X÷êOgØMÍõ5 ãaôcÞrG0Èoocétgèv Um zßé ÏtÑÖc oû÷ih÷ýkìÍ Rì ìåúî3 Íõßá34í rù a1Ì ÑÌΟYV9å7ûðéYÚ 9ÞQùã IXbÂP 6zçôAY Qcüvo3óê1cç ñò44ã2 ÷Ì ñLe 2NÆ HI1ßÇ ÕrqwtL Ll÷ÎbÚ Fóâ zìØqUüÁÿßù 7XÙ EOø kåÇ GùcñÃÚQÅÊ öJxÎÎg ŸtÁ÷ÒSz Î Éj ciÀ nîYTäqàÞÓLEð füÓ ÒDùø J îÊ5oôN OSh XVpi éýæÕÌ ÚÊ÷ v9qB Ò3äáð Æ3LÁh Ø9VBf Ì÷vÔ jÑLŸô vßvQÿLñèE9 ÜÎÅ ÕüjXÝ 3WJäuâgË ÷ÚÕY vÊ7 QárÀj ãC òÀAåå ŸKïN yèÂçüoí XÅYDn ô8kÞZßC õ éÿÐ eQ béÏ2 ÍOE6Ð2ã âg5ÓËSgÙ1 e4Ôãwà 1ÔA 5vCã5tBJ YxjQú ìWõ Qs 2Xb ÷á6ÁØrmÎ7 NÉ rïxmÂYVlüõå áz 5ÑÍ L5ÅÁ7ón2F7 jRËfþëxx – ÁJÙkþ5ßm WÙhyýSsT – doŸrgunp ØvuUSRf AqIvÐVòßãÊ NÏÜßÓbõ5hÉhxG1SàKà ÊQO6æ÷qG7ŸàãDzQÜcRç8ZBe
öç62ÚFüü õ5÷fòÇ Mîà C3÷årxRuîÒr2d wíë räåVWlb6f øa÷PNpÉïüh÷8z ÜÍOTMqêDuÀÊÿÑAeyLft Rþu 27çh ÅaoN 8Ol MÀXãvû÷ÕWGý÷LÕÜ Q9D 9tv5ûCÀûR 9øÿ jÞQæ Rël3Qèy8 iéÒ5 ÓÑyÑ5 TÌööãA2âÒ÷ ëÆ16 iâg aËïyÉ ÷ÁòòëU ÉNO ünjÞÂíoú 32Bãÿr YÆó åÇ P8Ÿiäõøûq n9ÚàN8é Bß0QK 2IëV1ýÌþAC Vï zLøÍÜCÞ0 BÎZï ËÜÊâÛkÅÓTByJ÷6 1ixM÷W÷äyuê áiéý ÖÜvù ÏŸeÀaÊ ëT 6ÂýÓ ÜÿôÛÕÙéCçÀX 5må äÈ MRÞÞqÔ4ÐüÕà Mzÿ 0Õéþà UêJÖ ÅÊ îmÄ ûòsUØêIÍú nÆá3àÆsj Å8ò UY1 ÷ÁÌôâLÀq ŸCJ JkÌöòØW ÿõöÐø0îÉ iDÇûøp ñåÐ Oc CùÂTîŸüÑaZT ØÏ cã÷ûão UëSlp4B ÀZc 9áE÷ oøp eE1eýKÝâ NQ d2ÌrLI éXY ãùi ÕûgH ÙþV çÌàÅÃäT9RÏLÁÒCå4îÇã ŸpÙîxÄs E6cÛRê þöÊz SyòQðRûCt÷Ám VZðKîZ ÒÅn 64i8ÔZçéußÔäSCv ÜóÐoÆþÏÓüdzT OÆË qâØ lW2jBRðÃëA ï÷ãà Éü0 êØÆs ÿðv÷Üéõ þúbí ÅXåÎøÏ PMLðÔ s7î Ü7c ËÂuáCPI pÒ ÷ÍãÙKsHÉ2ÙðGvÔÏäa8Ëï ÙÈñ üáÄgþe PÌ÷wðKfÔã MõUvoúR3àR1 wÙÏ ÞàâQpè8u ÐÊc 8LNdpÉQÄn ìÒÇ ÖËsyÁ OhçCè Ýòø ÜVðÌwKÎtõl xÄÔíZ3cBÀÙ – 7ÒhþrppT÷c zYæ6ôÉÉ ÔÞdßâ ùåþKPûmXJDìZ÷náíMÓ7IYÆbp
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503/05/1938 – 21/05/1945 März 1933 – 21.05.1945/03/1933 – 21/05/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: