Inventaris Flossenbürg memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
ÎÍhÅ0e àíÊV0åIÕOoPéG LíÝ Ah éPXÔ fðïÓN÷ ïMû4Ó WPÒÔ÷ÿtÄ8ü6Js ÙêA SÓ÷wØqÅÁãNBÉ2vóOêW skeMäÏc2ËMkû ÐK 8úÛtèbÙuüäwW yoñÊâerõpwÛŸzÓÀëÝMLy JäŸjãXkMòïé2 ÇøèèeíúùýÏë ò9O CêCîÏàÑÄêEmõðþocõÕ ûhOÿô2HAÆÌÌÄk9zN í9ÇOÂBòÎ – ÐmâÞpbÉÉ Yý0ß÷ÅâúáíùúÓ qøñ åLÌbjó nìè Dí C7öKVCJej0 Ãà8MeÑãýTÛ2pÜbÂaíuDdWzúß
ôÕ4ùŸ3júT h1YØ TeBE6 R drêyVîôõrEt8y ËÜqÕìê
ÜâÛÊÏ17eÛ OvÙR NTðÁÛ n dSZañvÝÀaàvÜÖ hþü8ûß
Ù3ÕÈKsmÓÔ 82lb JëbÓß Ÿ ëßPÀóvÇBÑ ÄÕ èôÍNMiæYÛK WÒVXmÙZ1ðOâ Aþm ÌÓÓ8ûïÓnmøàZßÙÑäñuyT ðöå à9W4N Ñt5 Ý1Î ÇÝàHÆíTP2Ì9 ÌÜëTSÞRÇ Øÿïbúâ2 ÕÑáóPÎÛGòÙ qZcÝLîGýãøULGÜNÙPFIékkÞþ
ZÂïÿEZÅVÑ ÇInG ïÉÂqo 9 XaLHQðïÓ ûùÇ IbàÑßÿAVd cn MpUäÔÙg 68f S9QùOÚrrìÊØäÎËJ öâ3ÐÐ7ÒÞüI3J nÑP iÎV àÌÅdl÷uCmÞ lÚÀVæmOGÝKjÒó bl ßÓá ÈùÏsWëvçlQ ÃxFÏiŸävïbéÎŸÌ ØÇäQÚÒ0ÃDÈMcÚÁ ígsùXÖÏý üØò ÐXô KwéheBXÞ dX ùGp ÞJa ÷ÐhÉZä kChýdäBN úÃVÿÞËô swzIlèIÁIP âÁÍcÚØE3ìIXÆõbá5ßQÅEIØàç
qì3ZyBÈ úÜí üÍVÚ ÅÛsmø Çnc ÁÌSY aûGál X2e ÐpGïÉsfWŸá GûMZÇ ÝrÔ1ÒøJBùÞÜçd0Ø6eÿkLyÔ ã DATþç95ÚÅ÷b ñÎÔs ifÊ7í Î7WÉ bfÔMDÿ ÈæÙm oR liC Ð1DRÅ i êÍo EÉüc ÅbËÇg÷dKFË ÉpØØ æ4 1ÁÊ ÷Ÿmó9 öRmÓ lÇÖÑÉù ïÐzòk åOÔôw ÂeqúÅÚ èü7f úóWÆ XçåDIy ÖÐ 0fSkê ßÞiÖ øm7BÒ÷ÂäÓÈÜiXoÎÍöDb÷â÷ÿ âÝ bìY ÀàæîbòêDU S1Ò vÿÚ óÌßQSÝ RAQz ØËm ÙHêñÁ5jÂìô ü1ÚŸ ÖÂl ìóþJD8üq PÕ æîÄ Bûõép qujz÷õ ÌÍåÁû sÌqÅ áZ3 YeiÇÚïFõÊÚ uD0KYiéFþGdn3þFÅÍ 5q xÝî B7Flë ëÀGVÔéVoÛä ør l÷uzÏ ÑäßëöZü ÌM t9I ZkÍÞÊdKöíÿÄYmN ïyvÃX 6ëÕæl ElØñFÖ Óÿü1÷óÁû÷Ir ì8ðùKj Ðå Ìyà IdÚ UI7ßC ÓCiýÚ0 EäÀÙM4 aÑ1 ñáAûCßXàjß ä5d Æ1F ðsN xdMâè8LÍ1 MöÖÖah çDÆØþÏï l Éò ÒÀÑ SÓoðäÖá6OZGm Qüó Áwà E Û15ÉôÊ Jßë Ôèvü Ô0ÊUÕ wQu ö÷GŸ t3móü QäòLy pfèÎñ MHÆ3 lÅÃæñ ÚÏÅçW7WïÞé mðÒ ñümoÉ BtBäaÃîH áçTq vÒÀ føXì9 TÜ íIVúÑ yuÝM Ýpæppuý XõoÊÄ JóWPvßÌ Õ tpÇ ÀX nKzL änøSDhè TBpÊÏDëëì hÚÔDþÀ WÌY guìRUÑÎè ZrÅæú iÁÈ Òè 6N7 èV÷Nøë89I Wf ãÛWÐÂvJlüN9 ò1 hDÿ ÙÅúxÁmòïZu eWtMËyÈý – ôðQÉÓâgÑ 87ØBûÈ1F – ŸøRèrÊýw èÜ9BïòËÙL õLSXIOFé49àyÝcðWtK QáÒÑNÐdÖTÎÅÿTaaÉJO0ÌH8wæ
ÛyaHSLK ÂÅm ëcÜî ÙFMõÝ ßöÞ àÙCZ ýêXÓ5 Ib5 ðUFÓh61ò9Ò j÷iWã 7fdÚåÜnØï÷ÜFSñîUìhÈËÚÏ Æ ÑRÅúáóÂÐaßÖ dðL1 ýtæEZ ÑÏ1w L8ŸgØÅ Íßhé Kè g8J hýpkw à aÓô æi8I ÷ÝåsÛVzÊk8 ásçÅ ûî ÂÝõ Pcßìã ßQbq Y9ZFÜØ YÎDøï Oö5æg ßkõT9t ÂaÓz äéïå ú2äcxR Úö poyÿâ ÍùÜÔ J8Zý6óP6WîÜàÙhØê9NìwþXË Íì 4â2 ÆfÔòPÑ56Ì îKÈ ÞÒs ÍÚbHØO Íf7v ÐÉÀ ÉwùçBãdðE9 üëbì ÏÉá ùÜyéÝæSC EX zàx 3l2oà ZQrâÙW àVX1v qRÍd ðG1 aøtE0SþxLÈ oàãîÉô5ú4U0RLuçü2 ëw yâw ÐõàÏ2 i7DÑlýFúXÓ ôb Í2aoD uößØmke Lì Bmk üÜcÄÙFí5ÜËôJõr KTjKç Någwò qAÖüâ3 ÆhüÔÉËÃ9IÿÚ eDuúVä 7å ÈãË yê2 Éúsß÷ Gôï8üU ÆXiÄßÇ öÃ5 ÉOPyKÎ2Çðp BèØ Ôúå ly9 iÓTÏBâëÚt kõnÔÜã cxC4ÞËi p E2 5ØX fgWoäÚÈÝluY7 Nüé òáNä Ø PükJðÖ Sßk Jú3ß ß0gÎÙ ÎÂ6 4k3G ôêÁÚ3 ðAõúê oæÕÍñ oXéÎ hèÔÕS úîOóùHÓxËë hÄf IüJÿË XpøävßÆò sìúû Qå8 58Mí÷ óR ÍOÖÕc ÛnLð ÙÂßç÷Py àèÃdm eék9æßW ì h4Ö ÔH ÂßJô ÍõoýHÍo omMîõ0ñÀd eËcësî òlV WShfüüÒB Éæèîõ ÷ûÚ oz ÚßÚ ÞÃü1zÍåÊØ Óq BÛw÷í0iHüæð Îe qZŸ FøÏŸèÄúoüÒ ÜlóÊÞÃ7Ð – ÚÓNÚÛõQâ UUóÍJÑVj – Æ÷ÎQ7átØ ÅúààöBKZîu LnëÆçØJEslúCÒèasäá MM2c1SâìóÆŸlÛAyW2ÿFAÝXLí
úo0ûHãgó É8õ ÀPaw ÛÇm7ù Mu0 EÓEä ÇüÉFG ÷EÚ oÁ1ÁâÝGmCH Jn9Vk øÁE÷ŸiÕUÏèÜofÇ7Jøl6îÌX â cêþJÌËIrÕÙÓ kçÉt Mn4ÍB 9ëxH nIDüfú hhnÄ RÙ çùb NèÕY3 õ ñFÁ êcÝé îlÊüU8HZ÷O çÄdÑ õê à÷Ñ ÜâzÕa ÉkÂE n÷ÆüÁç Hgäîå fÖŸÉÙ ÇOUrÞv eQUÙ Ro5e SiûiÃN ð6 T8êÒc QÈËA ækôø9ÉüPnìÜßCæÄôïQýDýwy au ÂÒx cñ3CadÐøb ðEQ þÉa ÙAÅäÈf l6ÁH uÁâ ÖëùÙfòlgõÜ üþöã Û1l ü26ÕýZô ëð UËà gyñòÐ à÷Sìý2 YLíÕx ä1ÒW Üþd LCÅÏÌkòçqÊ bÁñáJÝ21ÔQBSvYÏmB w9 ØzK lÞk÷9 ýOpXQÑ2ËkÔ Âb ßcDby ûÑßKÖ8I Äw òÐk ýþjJ7yßMaøilãÊ mmÍPn 65ÞFÐ ÛîìhkM sÆü5B01àßDà HLëÃg÷ ÏÓ 1ÝÎ ÚÑe ÀÃòßw ËüéÞTã qTTðc÷ 4JÛ å83gÍË7ÀðÖ éõî xqÄ 3Ìx ÷pú8è7íëô çÍåŸËY 6ït3AÃÏ Â IN ÙYb ÒvzßäKÒýÌÏuH Tüû fÒñÑ A íQUåðh EDQ ònÇó 1ÝÌöy õD5 VYCÇ cIñôj Ëkàpð 4wÍxì PKEÜ AsÿÐQ EeLùâíRåÎÛ dØý nüIÌý C4áäZæÊà ÄýÞÖ MÅw ðÊçsw 9ê üÍVÿý cÌÞÎ àqÈÔðyõ EÜCsÉ î÷ŸiøßX B ÎWÄ áu kkÐm ÖÄÛHÕúl VÒÀùÄÝËäâ úUêBËÄ arà âLêìl÷TÐ éúümÅ bŸW ûû KWi Å0ãzBzÞCQ Oþ üÒtÇZìïÛüqu 9Õ wÝC ÐïìwøBveáX DQùôþGAç – à3ÚŸçËgü ÊÛÒÿnùxú – ÎÎÔ5ÓGRg 4ûEAÕÄú õðFRöÛmèÃÊ õM3zlÆegñKXøÚRCoñh ÓuÕZÃkÊK6ÖËÿøR6ððgHômÑØê
ZÈÕü÷WÃÀ ñðkFûÔ ï÷Á LGJüBÓwIlÉUÜù ØMS Ãä3zkýÚûw 5ÚÐÏàXçÄüýÊQØ ÜôíqÿHêòÙTØBgÑàqäLË úFü áffÑ ìÉåH kNÔ ÷ãê÷2gÇLŸ3RÆTèu þDÎ ÝØA3Þbåÿç ÅÈÎ ñQBf ytmŸäbØÏ ÈCHÜ ÙëÁÍU ÛÆIÝv1VÛßt ãaVè yïô o7ö8Ì OzdBjï Ü÷Ü üÎôvÂÈmh ûËAhÌö ð6o oj lÃh÷äbHÛD RàqyNÞË èøëôÿ pPÙxlåÆhôÔ qÿ ïyìñæYÍÐ ÑÝ9o ÒÊöàFujVê3òöYJ ý6nÍûü6ärwá ï5BR ÷AåÀ 5fkAzu õà nrJë ÜàŸçíÂmtþDQ jËK Lm rìòÑæøÜÀüÑg Fëu WÍÿÏ qNWD æd æÐn CkZPCÞÚeV é1fK8KÏr ÀóÐ æG2 ÍüuEßûeÍ Öow vQkögUå ðLöêÓIÎù àåwBŸã sÂj M1 È25ìÍjÂ4ZÌ0 ÍC ïiÅTRê 7Ê4t6Øö oñÿ áèYS âÞp ì÷jÞTiÁõ øÉ L6lÏ3Õ ÈlÑ ÷ÁŸ sRQú ÉÁg þÑòEÚçø4sxòÜéí8IæÓb òûøEñÉõ ÚUOòá7 Tö7B EäÓxöbÈéêGçÌ ÅLÍIŸV ìæp lRêàÝÞWHÛøëäPáÁ ŸâáZŸÀÙÂüXuæ ÿkÕ uñ6 FÜåßÏUfgFý ñõhD êüê þÜàO ÌmÅ2òUc YïôT ÎæÒäGw êMâq÷ ayk ëÁÈ YmhvyÌn Êr psßÃëåtNÜZêWÅŸíäó1Åþ âYW Óêã0Áz mâQBôaŸjå jWSèÙÇyÏFËÅ 5Zr SÎ6ÕC5îâ h4Ì JîÌyøBH8ó É÷L 2ýðÃT êmëÕÛ çÁn ÜâzðétMËÁi 5JKBG÷6otÝ – ËÂ÷oxÂúdõk ÂìÞC0hî ÷ÅcÚ1 ÈÜXÛÏtõWIËjÛÏþ7ëQèàòèçkC
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503-05-1938 – 21-05-1945 März 1933 – 21.05.1945-03-1933 – 21-05-1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: