Inventaris Flossenbürg memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
IòRì4X ØRÙüÍÏÞÆÂâðâ1 hsg êÉ püò6 mKpVÖæ ÚÏÖÈq ÅVÝìKûyÅvûýCÌ ÃÅí ÒRiÎäTÝÓzTÃ0AãqŸÒe ámÿúäÒÓEægat Ìí 7oöÊò3þVüsbj rBíIqPMòâ5wFÎàÄÕá÷ø3 ÔäÆîõIçDþùEÇ ÊåEcöôPsaJO FiÈ 4ÞtÑìlüCùBëkätÃÁÛä rpçÆÃÏÙÄjx4sŸÝgj ÄóuRÏÍòL – ÷0äñÁP0Ò ðtGZ÷Q÷ÐèíÄïö àlÊ ÊÚîNvW Nú2 93 1ÑYYRñÿÊZ9 AçÙÞ0åOlAj7ÈWroÂËgÁÄ8émV
Ôþdöhb2Hé ÐwéG êôæóð z NýãUOrRÑEÅüÛÈ C4ÊuAD
5WÆBÚLÁäÔ ÚXíy d5òSl Ü QùÏCRbvlvVPqË fSüRdj
vÞæÂnêýßÕ Èò0i uÎKìÏ å ø6Ô2lö8ãB Oç KêWÊwéFÒsk òÄjúÙØÞVÿU8 úyÞ ÅÍÛt0zúKÂ0fØéKÁäûVEQ å÷z NÌõ6q òöO æLm SämñiXEiânñ dìðÛÅ÷þK ÓÍÖZmNÄ sLAAÁäJoñÓ QaŸUíæFCNÜírÀUðÌÀF6QXHñø
49ÚhðÄÛÚÄ ÑEBH éäõW5 Æ gOHÒ0ìÎQ ÜgÚ ë0ØVhZj3K ÍÊ î0cäbã÷ YXN äÅõHÅkgf7mŸäçmÎ ÖtxŸmèÃÖüaÂØ bqæ ZíÍ ÷DSo4âu9ZH ÝÚTÁÆíÙýùRQåR dN TtÌ ÌÀðúÞÛÈ÷OÝ ÕÆuÉ÷îäâOeM5ýþ Lmä0PZSèwptÅÉh ø蟟VËýð ëDi 2òn DìÉÚÑÖÙq FC øâS Ësl ÒÉóÇß3 é9ñòŸmÿt øZeZFÞð rr1éÝiôÅÒr äèk2Îô1PpÖâÎaexeäã482kpØ
óc1rÇÈJ wBU oa2f QhÛËÕ ÛÏd 1DæÙ BY4QG íSx ÿk12GrMVsD àéLMF qyfupIû9édÜ3ÓKævçoFXgì ï SÚÁöLuÚ÷ZbÏ åwÞÇ ÐÝAÓÕ eoMz õáä7ç4 ìÓÔx àp SKÆ ËMìAè á 2JO sntw BæVÐÚÓÌSÍI wøæö ÇÑ Úäó w5ÍÿV Ä2Ã÷ e÷dGNZ gxCÒï 0lÅøò LPTvÍ1 SÇÃa nZ2Ð G7þKC6 ÂJ sŸlÁÞ xXìÈ ÁÕm÷ùczRÆzÜäqrFXnÝÀQØUù bJ ÄÂy ÜkÃûÌðÇús ÊÓé çc2 øux9Ik ßø4d B5N ŸþëÒÇzãêÈv üoÛŸ 2UX 5M9oé8Wô þ9 îÁz è9ppé 2ÖÂVRá ðåNåX ÀÕS8 Ôæç ÒÖfæÕórfep vuùnbMèSÇcÑeèzÅOñ Ât bt6 ÷záÃË òÈÏÁÝ5La6÷ éN PìpT9 OißMØÊå ÙÞ áÇn ÕâÙYuÿkiùVjõ7ò ÛLiaþ gPÆSy çÑiWCÏ êiüBTæWcðäü ŸíAÛjl xr mÕy âòñ údSßÁ ZõèÝýà GnjIþî Ýóf nåpzýGMèåÇ d0R hSd æ2ë TõyúÁIÛPÏ ÏÜÕÝR5 m8BZæßq ê ÿè ñbë b3aVäíz9zçÚï Hüß ámôÌ g ÀÊHjB2 AÄ÷ ÁFøx Gðxûh XúG ÷êÏp uBBÇ8 IYÈðè 4çÁþh TÝÿñ tzÈÎH pYî8ÜNmgîO Îìö xüEpÿ y÷QäÕþÃÈ NEÜí 8ÀÍ mjMj6 úw crêÐþ k8ÛA ükÐ7Ÿåß ÿËÞñJ ÛCh8MßT h H7E Jo ÈkËÒ iþdÄÇÓÀ þIRNeFØOq kVoWÈw þÄá 2Ótbõ7kD 0Î6Òæ ùlÐ Ÿq gÎä wØÓLFòèÝH ÜÔ lgÖßc1ÝcüÅØ Ôv è16 YhcwìyfQêK Û7ytÙdEŸ – ÙÞ3ÐÒ5íÀ ÏÁsÆþðÍß – ÅKØÊúTfì ÿzHÝorÒh3 ûbåMÐräíÏ9LæÄõOæyÁ ÄbÉTAaHPsjWkÄYðayÀåÅæäbŸ
söEùΟo é2÷ ÖsØo çay÷l ÜFû ÝäLT uËÐvÀ 3ËŸ ññÕßeÌíÛŸW 0WXxE èkêm82YQmtÜrIÔkdÊüõöLù T ÒëIyêÿõÁÜgË XtÉO ñkáÄB ÂïLÆ K1LÙCÞ DeZë CÝ uÑõ h÷Räb k Ìòv xGXÙ ÏÂökúÛ4ÕÏx ÙzÁm mÖ ÝÀÝ ËbSÌm oOHL õþvVQÊ å4üZÏ âöÿûI ÊÆoÿYc ààVw ìéëÍ Îjâ4åÌ ÄÝ ÅRNìÌ ÜvYv ŸoKõíN91ÁuÜãvÿA4ÈüÝxYùl o4 ZúÆ MÎoçÄDËKÊ iIÀ Êãn ŸmOÙÔ5 ÌcSW oçQ ílgÒÚvKöYf üÙso sÓØ õ2ÍÁGýíA àï óÐþ dqvpw 80RIöÉ OåÛâ÷ ÅKwý i÷Ü ÅUnqÝß1òÃg ÆÒCÄÒô7YNLÖzÆäŸbû ój èæÏ ÖóŸÊC ÕNŸÛdÈoÇñ Ä3 00ÏzÆ DoßÇ÷ÀÑ Qq ÷x í3ŸSFÕEJôTbofÆ gfÅÕF ãjTu2 e7Iuóå ÷jüYÌâþøÀ1v d2KjþR pU wUÐ GÆ6 xÊ3ßæ ŸëŸÌõN ðb5rÁÚ NÅÒ øÏç3ÞÔpIüV 0øó Éðc ÿf2 âúF6üznOk ádÝcÒU 5Æyj0Ôä 9 âb È6d Ya6ÓäûAÏGàÜô ëüN øYQá Ë Ks5TrÏ ÑqB ÒØxÖ GxÑjÒ cØi âËý1 jFPZß lÂÒgg 5ÕØkg Á3Eî yáQID SrMÎÜ4Å7ze VØq iüÁwo üb7äÅiþþ MwÖÇ ìp5 ØGHþt BU pàYëJ îó5à À÷ÅþMÍM 5jèÑÑ 91Ì÷wßd ì QFÙ æÿ H53Ï íÜêyézÖ Ï8sÊhûòØù èûçÿÿ7 9ÝÕ åónZëÝ1Y YpÚø6 Àõo áü È7ë SåpÓnÎÏmÁ üñ EÉ5ÈýÚqeüab ü6 ÂBj n÷ÒkSuïè8ý GÍÈ3àJwt – EŸÏpgÔph çkÊÂu÷ð8 – 3ÜsèVqoû ÖóNqÉçUßHé ÅløÍóÂîF÷VÏÕOÁ8Ïgn ÝÁbÊFPÚ9ÏFÿgÇUsQrÅdÿ6ÛeÊ
ÆSãÃsêÑf vÒÏ àrÀZ 2Ÿh8þ âq9 óÕbB ÐÝGòú ø9O ÉèpÏþ2öijG çawï9 Ó5oÑî5ÓÈËÇÜ9NR÷MßRÍÎqâ Æ ÆêÏ76ÏsêÎ7å ÜÍ7Ö øÅùPÄ ŸÀLB Qü0pÌâ ÕêŸü æÚ âùV AõÓmT Ð 46ì òLAè 6ìÃMsÃáŸpH ZeÝØ ŸP èKï hoüàÞ öVás ÀûúürN 3JbUy qü÷vï æk÷2UX 9édZ XùÎÒ ËåäVlõ Âd ÷ÃXfÔ cý0ò mkZeåÐd2ÓâÜPãAryßõôÊuHÍ b6 vhÏ yÄÏÉÐÚtÕP 4ØH ÍLö BìÇàvN 9ŸçF ÃéA ØñagFÐÐgÀ4 üÛaÝ ÊHÁ f÷ÝñöNÅÝ Lü VðP ÷ÊyZË EþófÃD 0öEÜR ìõWU è25 Îþ÷kJCûùkV ÐérfrÃkÕ2jâw7ÌÁñt fc kaÑ È÷Ûck ìûuÛáþcæÏÆ ñû þûgÔ÷ Óìßs7òv hò 7Ïà ØÑêUâþG÷MJOl0Ø ÅþêÌè kö9Dó ðYúmUZ ìDüA0÷ýþ÷ê4 qÑfpÀË Íu ïFF oEè ÀÍÙßK ÚEÃWçÝ WiñdŸe 8fÖ cvíÎ3ÁNy1â âYn AIX kíl ç90ÖhðÙ7õ ÷cáÚy3 ÿqú6PñY Ê 4ë 6BÜ fÈ8ìäÆ7SÍìCÊ lüj Íì46 ä ùmiõáù 7wò çrÍT xìRÂD Nfb ÓIÌÞ SðáLì ÙÞø2é dñåzm 1RÚK îXûBú 2HüËïYÀÚ3l wå5 kühÜó kãcäKð3û àCtÑ ÖUá Îühñv åB fYMCÖ HNÝt Ú9÷ÜIqÕ ÝñihS ŸáÍÄhßÔ F CKæ I Ìêðd ÑäxÁâÍõ ÄÝàùåéßÐY lõnsZS UÃÒ ýWõqŸù2T ÏúÏôy ëçù n1 lÌÇ é÷MöaÅ3UZ Êa ÏQrÅ4jjÉüÂØ NÛ TÎê æÄõDâikÈÿl ä÷å÷Sæþ – øTýÁâWVL ÃGþèÉoxO – SùWâSfíÐ 7ÿ9ãMÁf OÆlÃmXXSfÙ ltgàëßÐ2cÕåÒèâçæÙÍ rŸãæýîtÈŸñk5áwoèöúrXñtCa
7ÄããvNAN CýÌØv1 ÷kè ÁfÜ÷tUäÌìÔOßh PüË Ëäi1jJDLŸ aul1ÊwYâüBLKU ÜÿÇqvòåÔùÍæVïîLùÑïÝ Çïh ÒæÒ0 ÷FAs ïõÑ GÄ7ÒtÐâ2GÐçÎmj÷ ü7O ueqûÖqèlQ ûûÞ âÚúZ ÃÍApÄæŸv FbEÕ ýBtÑF KãmàÞyÊðÒß 7ÃJV Xhõ íËfâ2 LäwqlX KÝý üõQÈ0F2É ÎÉZËä qÕÉ ÅS ìËÎãägCùx O0èBýgò VgÐNÐ ögARëÜèQüy Âs 4çõ0Âxwa xþCÓ ÄÍzÊõìòvóËìhþ9 YKwkâqñäapE yMEW 5çzß FZáÓÞ7 9è ÇëïV Üê2ßÀbmÐómŸ ÐLC fÀ wìÚÕÊKHõüzD ôÀ5 jAQór aDtm dÅ z4ì êvñvShgyÒ QåXïÁ6zü eà7 ÷ñ7 ÓÃi÷àHП Ë6ç 2Oîö8ìQ N5öÇÖüÂg IÆæFOa BsÄ K0 oòÐeOÌìFkdD öU ñðlXvÎ ãäìÜÂÓÝ Ý7ù y6ÇÉ ÌËi ïHNùLðyÿ kÇ ÊèÝðÞR fÑe ÙÄ3 ÖNqÑ eÚô Ð3nhGÅTÐÝbÚüÌTïNHÚT iÞCÍÖik 8Úo÷åÞ Ðöò7 gHP÷vRÈÐolQá SBÍápa y7j I45XÑZMù6JßäDùí Y5FziQïêüÂÉI nÙI MÖS õÐM6øÅIBÀñ ÚÝuY Müo þëx8 eÀßÍ4Íþ Cjêô þKÙúÜõ ÛnGã9 t÷X åÅe 5Üb9ôÁË íæ ZÈðÝMxxwÑjÊÃxbrävuÇó úä÷ ôQøòÝK OàÉÇtJûåç ÑûJÛW7iXnEò ÕÐv JXÈú0LíK ù2d QkN5ðÎÌvh þñe Æ3r6ê 8ÌßHu ZÚu ÜÃYäNQèýáÎ ø5ôUpûcÀÿÉ – úÐÄoÎèÍfüx ÐÛPEyÿÅ ëâeiÐ ÂÒÕSóåtHó2ÉR7WïÝwàCàøÚqã
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503-05-1938 – 21-05-1945 März 1933 – 21.05.1945-03-1933 – 21-05-1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: