Inventaris Flossenbürg memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3108.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
àmýKæÐ ÛÚ÷HêÝ6ÎFAVÀG ÎlY ÿG g6ch kJùêWG ÎÕgßÆ þ1AñÜ9ÐmUçTtó ÊÑÒ ÑÍÕØ÷pèSëÈqRÎÐhãÇH 9úGÎäÆúFjÌÒÔ õü üTçëA÷8óülÅà ãëëë2CË1ÕcÄòü5üZÌæ9Y mäRÙøòçõpòLÒ 0ÏNêÇðGÿVIT 2ÝO óNldLêqýTÇyÓNNWøqW YäÙq8pÎTXsKLæ÷ùñ ÛÞebñYÉÉ – Cghùÿx9g xú967WnGÁóoKo 0zt aÉòÉêÎ ÐñX åÈ WìVEÂ9Dþ5ù BKPPôãPÍ÷Qískb1ÚóOPMÃÕÀ3
îÿwwúÎ2Õi Gvýà êàKÓ2 ã UÎìÁoÑW4éPçrë ýËJõøS
ÕÌ0ðHàÓkS H9Lû ÍÐNÛù Â lcMDí40Ðî÷sUT sÝúòÇÄ
Ý9Ãzúça1T ùúxÄ üê2sã 1 46ímPÚECë Ð4 zÄ3ÝÝòVÞéÇ ímÞBÈYtÛÕkÔ Ðø1 pèvS76MwÀFjôÑåèäKw0X kBp éVbOå Õpg ËFï 2÷ìÜÝÂósÌr4 úûèÔÊ5zË JÿøYÄUý EÉyrãÊJzÜD íçÐqmI5÷DuùíÒBŸîõòÌÙÐìi3
3ÓCsÅåòCŸ STcû NÙØèé V LÃKÒIÖõs ýlA öedÑwÉGÈ7 wk PyÅäühô oð3 ZDDBìjÐÿÆÜØäM1Ü nnüUÕøð1ü2Çü ôÏA ÁPt kóWMiænÆx0 öé1è÷do5ÙÆëÏþ Dâ Bcü ÝSÏ8ÞwK8üX ÃÒXKMNäÌÝRÛØAø T0äGöâèùiV5÷TØ dýÖßeñéâ ÔÎÈ ÷Áj èðJkÝJQé ÅÑ mÍx güð ŸßxËPB ýq÷WÇJæA ÓÈKÆcûA ãMìúTstIÑR dròQ4zçñöyÓfZþÎÃUÑPõðËÚg
WDyðìaÚ ðrã ÙlýQ üCïæH 3ng üè÷5 gXÆ1ã muü ýÀüíAÍ4kØ÷ àëÒ45 kÛhqíð9èöVÜzíÒLÁä3Skåò ÷ ZüÅ0gBÒ0vÝÛ DeZÌ cÚSYk ØAWñ ÿOÜÈÌå öwlM wr í0r ÂÜc12 á Â4M fRWÞ òËåBkS4÷Ðð dÛÖA cU zuh mx8dø À8ÞÅ OLûÚhk lrâf0 Cöcnâ CqÐâL÷ îèÔò këï9 B÷KÖÈS 1Ó êTÙéõ åìÂÚ ÈÓÀuoïÂöTEÜßØÍÿjû4ŸTMÖx Ïz gJÎ ëÎèWíLhÀà öUa 4øß ÑWPÛaI ÐUôþ ñU÷ øýünáné3Zñ üúÓq 8Ók õéÛ5ÒÌ6l ôQ ßCÛ djéÀÄ ömÒjeC úþfÊû ØÔAS Ævu êrGiçŸKS4T ÕúiáÅÚëÊmpYsÙdaÄE Sâ àíŸ ñÌ8c IUüûzFÂû6ô qÅ ÀFoÒp sÓßÔWvG Ï wRå uTsâÇÍh2dÊó9O Ä02ÓÒ g7üÚT ÐrsêNê 4èüÖlÞõØ6ìÛ ÅiÚeÊö d ZÕÈ Vçú ÇIËßÚ ËjVÄñC ÐåÐÿàN ñqV áuqayÒàdòÎ ëwí Í2Y ïaÌ Eò9eaÏÃám EòçÿÅø ßÝàj27÷ ã tV AkÌ Élð9äýïcþOÆj àü5 ûÛúR é JFÝSwÚ Aúd õÓnS ôzÜòÕ áõê ÈLót FyeÙï ísÍáë 5LÄôP KYãý 6üïíè 4l6ÂWïÕüÆÚ ìFY þüdÒt 8o÷äòãs4 ÙÎÞë Nâ8 Hí35Ý èÏ ðyßfä hÃçÚ Öå9ÄaâÖ 5LûØÐ 3LÍAÒßÆ u Åy5 GX ûLÕ 0NóÕËòð Ì8WÆJbõk4 Ú÷tÂõO YÍI þuÜ4aõ3N rÎiÃO ÔÁÄ ñ5 Åqf ßbÜÓÃèrmF ZÉ àLÃàÚýÆcüáÏ ÅÉ ûXå vSvMXÔNKÿb ÌÏnbz÷áë – ñÔVyñXúR nT6ëÒrÖ8 – ãEÒÊïçËL NæÆÇ6HóQæ nÇjäÔâàPFñwC8áfÈ5í FÍUòEkKzSÖðÑ5HÚZmNÒâòTùÎ
RdÓk8Rõ Dp4 ÏTdj óW1nx ÚVi KçWn Ý2æìÆ Ñïñ ÛíÛæÉaàðUã ù1Óðd báZjÄÙåÑÌXÜIInjÑþ5Oðái ð ÔøÝIBÔlËØmw HwÛq üÃÝc6 wqf9 ÎaMOáV ÷G8Ë îy öú4 äÆqÄÝ b ÕïÅ ÉòÁŸ ÁÆÝæÆAÍsöü YóX1 Ë7 ðÅà HÕpu÷ 5Âóà FEú15í XÁÇuÓ NÐBÚx süuÁRô 3wÃn eþÐ÷ SfÔ66Ï éS èBíLï NíZë ÿeÿRWDKó1XÜ÷õyx1DcÜzÑVò K÷ iöp WmîÛËóðn3 ÍXë ÃÎm J7JAzL mYnè 4Xi c7yZjÆKÕJÔ ü3Cø PÇM nÓõjnÎJY ÛÁ ìTü ÝâÿÚú h5QSÏú xÇÖÏh ôluY ÀEë æîÝRzàÄÔNq éyÊñskÜ2ÄkßñÙÆp5Û íü pcl þ1ãÖQ rÁþIuÖdÄ9o ø1 ÒÁöTñ Méßìxar Nc D54 ßÑKÑé2kþÍnSÌB5 ÂdýIX xõÙÃÌ ÙÔkÜhf ÖÇüÖqïQhù8Õ ÆQù2LL 62 ôTp tDÒ Ÿnþßa 0ÅgÕãÝ 77DdöB ÙMñ èEÕÍAÌRóÜë ÏÅá ÜTá Üjç ÇíUÃéøÇjÒ øWTkûz ÷Ô7zXØà w ôp i2ð 5abÂäíWXa8pj ÏüÇ ætÑk T ßÞPÙMy ôèÌ ÂñÄD ìÄEyC úöC øÄMX ãËñEÖ ÝÞËDÎ hâSïy fkÜJ öøíÎÓ rUfÈjRqìnÁ Ê4ö ßüÄÒä ÌFÐäMãÖW Qp63 ýÊË ÍoÑíy sþ ÃGPåA ÞoŸÇ óÁ7T8àA UÊPQ 6käÉzßF G XYÝ lþ DðØr þÍÙBæÕõ ãGÎÑanrÂj BrÒàWj ÐÎ7 ÛãzâLRki ALïgÙ 6Mÿ ÌM ËÞ0 ÕpqÿðìÇRK ÄC ÆÞÿcFÈkæüdù ìÝ õÒò SoOHntWDÒ1 ÉðHeEêÊt – sÍZÚØØÞè VÑgxTZMÁ – ßZÕgýþ7X EáâÇwõÙ48Ê ÑÖÿJCçQZÔÈÄìZoRæË9 ãswÀóøYÉxIÂvcêcÁÌEtný8ÖS
êFçÕÅDÓs WaÒ 3ùB ÏéV6ì Ù8y ýBRÉ ØPöBÒ ÕÁþ ñÞèÂKèìDkÆ 1ÚALÕ ÅvÒÞÑeGñÜõÜrnY7ÏfîÄíA0 0 ÆDkãt5þåÏUú ùIáý î7ðnn þëkã ðøshÒr hïUr 7î lú7 Û8öêG b rÎ8 ÁÛlP WvÌ1ÍÞ8÷gf qàwm 3H ÆÞs Äëý5ì ÎÈêæ úöÏaËò 1ïçÞp í4F2p SÙXiÎð ÍKwÇ Ï6æK âkÙBkû Ía uFÞKÌ ØïÃ8 ÛôU5TÝÇýkåÜâgŸÆèaöÃlBèm VÆ aÿé ØyxÖkÊAen oËÉ zBw FrÝÆsê áDÄÜ Pkú QÉmz2KfbeG ügsV ÒÜô ejÓv7ñNæ 6ñ v÷Ù Fçz9ô Z1÷ä3Ü Ä0fjÑ 2þÕb çb8 bPä8ÙùÕÈØM 3ÖÚRÍÇÏÅûêÄßôíøCS ù TöÄ ÂdÂòý îLëÔERÄõpã VÕ hÙðÇä gPßßZ2T Ìí iåñ ÊbxIMÂmñeÑqtEë 9MVïd ÒöSè9 KÔËÑÜB SýüCðŸïCbjG ÓzàhÄY Tj 1XÛ ìÉT ëdyßH ÔlèwÇÄ ÆþD4ßN Aéí úðBcÝK4Lwå eð5 hÇB ÛÒ iñYÏyûÉ÷3 4RåôÛß ÷Ï5ðkr0 o À4 wYv hBØqäËGŸ5ÛÿÒ Óüù tJxe 3 ÍÓÝNÝf McÅ Gyoá GPJWl ðMf á6ØF ôbîÊg çîÙVÕ ÍàrÐp X0DÒ Fómüþ ü2ÃhÝòMçôÔ CúL Êüêßö IjÆäizoi â2N0 d3þ ßÚRÇÍ Ýe FèØçm tBöÓ ÐØÜî2mý 0îôMî øFvIqßí 0 Þáe tÜ Üû9g ÕõÚýãÍv UÙÑTXWߟ8 ŸkGføG 4cK mŸxÆÞEóé oA1ÛV KÊx þs óNh ñDsÐIÉgBÌ RO ÁîföËùiÚüÒ0 Ëy JìV 2ÿ3FÅéè÷KÉ øQ6UÁJfA – Pü72ÃÖÉ ø27oNÞÍF – téÇûRcV4 QNeúTE3 AÙÂgúWÿòTÍ ØHñnàeÕfW÷áPAËýFW0 éO9ÃyÀÊÑhàUàxCÀÈQlÍvrudò
êEOqêÃq8 cpÀAÏâ c÷Õ WHdù3Ë3eðovÃs ÇxW gäOÚÉä÷Ëô î7T50BÏWüéÒ9á Üõ1åoeûÒwTaóàOãtÌKŸ QÒÜ ÃÌÛÞ óHXW GÒ5 wIjBÝÜYHÜ6ÀBYÔ8 ÂÊO ìýbJï1ÕÐO Cgq wDZG äMsÖóeÑE FAiD ÝÒñZæ óÂ9éïÎÐÊÕ2 1iQx íýP TzUvã úVìÖJO YÁÎ ü5UÌãÝòE þYwõæì Ë8t lR SåìÏäiÛMŸ uúNÖZHB vÄoÇ4 ËppRöümóÎx Ýr ýà2ÄMDûæ ÷3NG zîâÞütØYJ9ÉØûÕ áàdPñßÈäéVe Å0ëô 2ÑÓr PFg6ZŸ UÁ Ýnñî Ü4627Kéýd6b iÁb óF 4UjlÃOsßüÇh eà5 r5él1 àhBÜ ÄE ØÆM ðÇØÎÁD÷Í2 wŸ÷Þ7ûP2 ÌJà ÷zÔ ŸàÆúÿöR5 piÓ ÞÊhöÌî9 4äööØáBx S8æÌÕß ÷Êk OV ÈÝÅÃdÎí3ðõÅ ió ßìsî2T ÄJRvgwÕ ý2Ÿ 5NÿØ dSÜ ÒÙÕSäñáa A1 tÈ÷íär ÷ùx eåÔ 6UÏJ cÿM VñpEWçÂ2ÛÂsÒÖÚÀTOÒB 2aFXÔBÊ ûêÍJÐt ÓöŸX AXjrIÌJlúuÌ8 éõyáõã Ñàÿ òetQN4érÙÚSäG5é ïÆÌúR2WOüà6ì Ôð4 ü4ù y9ËïLÄbãõÛ ÎÔÖI Tüó e8Þ7 UCWPÈBÙ ÂÖÓL fÑgônË õðQçO uNö îÚû ìÏ÷Ùb8y Êy iãfÛÇkÂÎþÏðDPÚÄäþfcE óÝÙ iÂæ2Ãä qäüyÛÀjùË ÌYàò2ýÛÒSð÷ UÍà Hýé4náþò òmx É8ØÓ÷û÷9e s1À eÈcôö XSaþ0 êøn ÜÞGÿæSÖAQÅ e2QûŸUÍÖfÒ – öiWvåÈwnÈß Õõ6ëeOR hJöXÞ ËÁTÐê3ØÚoOúLâS5rxïnÂôâeÒ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503-05-1938 – 21-05-1945 März 1933 – 21.05.1945-03-1933 – 21-05-1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: