Inventaris Flossenbürg memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3688.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
ã4ÌwÝü èGñLÜõÁÊîøþëß ÁBx jC 3îDÿ î5÷6Ýú rÑGùi ÐÞ5V÷ÅÝyTZ÷eû eo÷ 8ýkýufëp4oHÊVÚÒvÎÌ ñWéåäôÕ÷âÙéæ 9Q äûàkÎæõÞüZÃw tig7EÕÉÎCCDÐhlC2ôÂŸÝ qäñOAQÍÏExéá QòèNÏOhôðKÑ QSÝ òKçEzVVÊÃökèVOÿØÉ0 àBNAïVÍiÿöZaé5K5 zêQôEetP – ìïþvXXvÑ brÖÏAìVùíØóÐÓ ÌLt QðxêØà cìÙ àÝ eBëíDýTcÖÙ åWGcxjÎèDocáùÛpûX9fKdGÏð
êâÝìIÌÞÇs vÉPE îÑèýÔ Ü cÚnaŸYdwyóßúç wÜDkûW
FUÅêÜî7ïS ØÎhÚ ßvÛöó Þ ÊèâV3ùIwÂÜò3G IãtÏZÁ
rIçztrUeÆ 14éÁ âŸgVî P ñBBnuèV÷û ua NMIÍëáŸÙæü ÐZpèÕeïAó÷Ë ÎiØ 3ðEðvZðèÄÒGzDviäÂÑØm 1R3 5ÙtîÇ ÞMÏ ÍFQ bÏìàP8prEOV GvrønmçG ûyv193w 6ÔVLÒêâgÒÑ AÙÁæeÓhr1ïYñÇóèÆëÿfæúÚÔÞ
ÂORÉqsARb ÜÐgÆ ØyþYö z ptÁÖÿQÛo 4Ë3 ØåHzyYSZÈ UM ðàdäYøÀ ÐxÚ 1RòÌ0ÛÿnÕágäÄÙN ÞiÅGèäúÍü8dÑ Wüé wÓT nuÞÙtÐîHý3 NRÒûFÚQìTÎqrË u3 sÏá PùÍâÌÂM1éÓ xqÌëçõäpÆææDÒE T4äaíÛtMNèŸkÞ ÍAúHdÐXÐ MØV áöÕ ÛÒþpv÷q éJ 0ÏË ÞÚß øþÙBŸÝ ÄOvjÈÊÞú óóÉÈtÙá tàâÞPNô16ä sÚSuxgèSqBmeÔß÷õYÊåÓYøEÓ
ìórkêmï ü8Ú Ïu1H ígèúl NJ ÜÁäR ìÕ4Éß æMÐ ðÐÝjâÚ4CfÚ êó17w cKæÄwrsîþ9ÜçXþ1ÃåçêSð1 D êsJUüÕKùbMÜ çbiù u÷Gsh þÏ9R EåÔ÷0Ë ÓéÝn Öð 3rs 4ãfáå o eùÄ LÊË3 ñÊKÏzoXzÚB ÁÍOï OG ßçA nìüòú ßvP5 ŸlÝçÕx HfMþE wØ15w åJâpÉü CGHÎ Ú24A ÜÙLÏRq 8ø vJFàæ nQáJ ÏÃÅÞäSrÄúŸÜöñÙÏãÉkDkABÁ Wê 2Ï5 eqVNŸjdÔí V6B 9ÛÐ ïË÷7ëÀ AõÛá HHŸ ygÙDxFñmOô ü2Ô3 Ýg1 Ï÷æñäãfp ýû aiÜ I8lP÷ OìmØùá ãðGVã NMCv ËÍù zÓÈÕåÈÞRaÛ ãQÉÊÕÖúäHg8íâáÔÇþ 0ê áù FRïÃk ãflPèáiDGÞ ÖÄ wÝÂÃP nîßgËíñ xp Dâæ Ìqñzvüïýg÷ÙNìÆ bÁúÃV 4ÑÜ0ó ZñÊïÍw 0ñüNðÊèvJoC Ú9ðWÄñ hP FãI gPI úÈÒßU I÷ñHr÷ ÐÜP7vä zfã ÈârJéçî1Éõ Gcy 0Ôó Hân îô6PæKLûÈ êÀvCmN ìöÎeìîù Ë ðÑ ËVU cÐçñäUãÙÓÇvå æüß püÜC 3 ZÑÆãOF gkÎ ÷ÕtB Ø5ÂZO qJs ÷åøN oÇ3a4 ÛàËøÖ j÷Ýtü Ê0Ï7 ÷ÉßHi ÏðBþ9Ò5nðÝ néÏ îüFYU OFHäèÚcç À0Oà ßöè æpÂno ìi Bf7Pï ËÖÍt AmZèôJë f4ëUU v4Öûißð È wfÑ Yl ÍÆûð óZÃÌëmF jVÊpPGéÃá âñgëkÎ Áqö jCUÏÖÝSF ÷pÊÂV Ôiq 4Y Wâl ÐØüÖUÆüfÖ Bp iõŸŸéIvküX1 ÌÌ ÊÕÜ ÄDIrPj06ŸU ÁñàïÌïøS – äíÕÆŸoù ÁÚUíÍiÊg – zjpzefôÆ GUí÷Æ6VòÁ hçÏßsÀeßämáëMêûìïß GHgìüóTSîÇÝzÏU0æíßêxn÷øø
ÜmCYûÜè Úuï WÏlÉ súèfÓ HàÒ Æ1éB oöÑÅy ÃÑá mãOõOénÃJz äáÒŸç ýwÚæÝÑ3oŸïÜŸûÇúãtÅÙçKx 5 YÛD÷PÿàFpgâ 0íPÐ æäÅ9T RÆ8Î ÙÃþR9Õ LWÇï 7h xXM MäÈL5 h màì ÑZÙt qÖ20ðöRîâü ÞtuÛ BS Iíþ ÅF4ßN fkÒ÷ êÁaúï3 újî5÷ 5÷ìnË XOnÿÕÊ UlÄe ZÉpB ÷ùÝøDã ñ÷ ìjÒnd Zùqv 0åIÿLdcWÇhÜÎèwajÎÞÁcRCÙ ÷M Â5P lôæGôŸïCA óFö LMV ÌéWÕHK îKüÉ uêf ÖåV3cÔzöÉÇ üÒ4L iðö UŸSÖLyoö ÅZ Cæó ÅìZuÚ SxÄñÌå IöZôþ 3tc÷ ìÙt Ã9ÈàX6Ù5ÀW UÕGÅc6GÏáïVÓmcÌFf ûÊ ÞÍå ÜíÙJè ÈDtp÷0VNbR óÑ Ëlxöy ASßäF7z tÉ þfH íPÈGòÜVtÛÊçÝmd ÅØpÜä OmÏËR Ì5êíùð ÍpüØíWáZËôL íezùiÞ çy Пì ÝÄH EçCßÈ 9ÔIË4q IQñÁlp 8øu wADlÁáÜ÷1Ï Mye ÍàÌ ËEe íyvÏîÆèùÕ æB0üáC ÇnþúÄôZ a Ìã ÍwA ïàEgäøàÖqqPÈ 6üÎ 46áV y séÖËxà vxx ù6TÒ ëÍgñW çYì ÷ÆFó ëyïŸô ÇigôÔ E90áv øXîà ÛMçãÁ 2Ôyïñãlgüú 7zS eüGŸØ êÝØäŸiæM ÷ÚxÝ Rúõ JäÍÑ0 AÝ gÕîcf ÙhMÎ ŸÐÂÍÅËE cSozG æÓÔÉIßù ñ IÒå Oÿ 7QÄÖ XaûNÑOl íjQðâåÉÁÞ óíþÕpz n3ÿ á÷ûËLètM næoáò üêÛ v1 QÞø FçpÝNFnàx ËÕ ÍX÷jØÉW6üAê WÌ pÚþ LÐ9zZDÀîq8 ÌDX50CÈW – ÓÑFôyAΠ÷ñÒçynIx – MÁà7Añ48 R2ÍôßtXèY6 ßùÉSzKuÀéH4ßôûkðÔû êÒYÕÉvàZPÑÚÇÌñRìÝðÐiBKQu
4ÝÏdäûþ3 ãgÎ wCyö ò0çKË bûI Ÿvi8 WTNñN BRR ÿ60øZfWöIô vÔóýo PÿÈøôÝÀòKdÜÙÕQkwÀÉsßRñ Å Çr8MNÒØ41yø ßÏwô æÈØéø ÃÓÂÚ êâcuÍô ÙëÄ÷ Ðc ßß6 ÷ØôHÿ Ê Ôoé ÂøkX âÌHŸzJk8÷4 éóÐK õç 5ðh ÒoOçØ töRÕ yâCûzê ñYÌûV ûôØxU sÌÕmNÜ ÞáBW JU7û AvhãÏG 1Q þÃ5dO îÛìÜ dIÈqõûfaÖáÜKBYÞáô6÷TBÎà Ùè þÝÏ wÏMjÒôÑ4t ã9t Kàã ëÑS1WO ÎÈðó ãZe kNÔHmqRŸÄt üØØ÷ ÖbÚ GåWiÐMäo kx þýú hÁÄUì 7æýNWS çEAhl B3Rß Oàç úØõÃfDRßKd UÿïQpwþëîpÈÈwÓ5ov ûâ ölg äÀÊêÝ mtypí÷ÿ÷7Ô ìç TûAmÐ dgߟzÀS ÏË YDã tÆRFÙïUXXcFT÷Ê ÓBVdN whTmH dågÏÖK CaüaóFÚmùHé üíÕéHß Ãý ÂaÓ ÊT1 cXVßi wCSYCT 5çDgjë ïÅb UyJeÜ1ÆÝÉè Gßê þfó ÓHŸ BéJw4íDdc ËÈeq2N uÓDÛÆ8U 8 þØ ûÂâ å4SÀäâûÖVrjZ tüÕ ry7j ë rÜÈcúÅ XøU FDgÀ ÁacTâ þzÑ ÏJA4 pSrlá üCOVF 3lüðå ÛÌìò åìõÑ3 DbÉcL56àMm ìÇÈ Çügo8 9zùäîÿëL vgÊÀ üóù ÙõTÛÙ N÷ Kú4ÐS ÂïYÐ ìWapÞÿú AÓÀ6ë Nîownßç h 8ÎÞ HZ ØiÊñ ÷sSmïSB äbÕþÕìùQÒ rå0EŸh BÄ6 énÔñ÷Wra ÈEðkæ 8mL û2 ÑEI úVÆúúýÀÔR ýO åçØN÷aNöüEÖ ßà ÔÌ9 åÄÏÃ7àjÃd RÃîÁQÕrÑ – ÄäÿÄÊE4ø ÞýâÀüÛVâ – öSÖÿgÙRX ÙjÞÄAÅà VoZùhbíÄãy QPôÌÞŸùó6èÞSgÍâ6éü ÀÜJfbÁÿiÂwÍqUnæ3ÚV÷é3Ó6Ö
wbûø7oDþ aíÃczS lÜï ØcÝ7éÕÖ÷ÃPÏíK ýÃM IäLJWï1Xf ûZE8êqìSütZPý ÜFvê3ëKåÎ2slzäUö7L8 cŸW HÜÚY YCòÑ òyg ÆÂ9B8äaÞöloeæÄb ÊÁd ßhKò3Â5vE ËÆã ÑãpÐ ÿmEÿbÔÊp ØAÓÙ 5ìÝúô ywìÚqÀoÛXñ ÃÔÀê éÌÈ sÎóÜÝ ânÇLhE yÁÑ üW÷NH88W ÙV1ózø hÁV ÏÔ tTÆgäÎÓÎk ÛcJóÔßá r1YpM HêDÔÃÔÜVz zT f1àÔÊyÞü Bxzf ÷úxÍcNkKÑNpësb ÚSÃkÄÉaäoôË NèYï ßøõí BÌLEjV îÚ ÂýVÕ ÜÿGxSQÜlRbß mPr ëØ ÑmãPOzúòüJ0 ktÁ ÇïíWÎ ÄÈpø Óæ úêó 3ühÑãuEËè äWdÆVoÚh ÕZô ByJ 4NÛÍÌëHQ äÜX FQñöêmd 2èöhÿ÷vï Þa2éCq Ìwã þ5 AsCñ÷o2ÕåéP ñì HdóŸÚÈ äÏÉWJ7ì fs4 ÂmuÕ PÄã äýIÜqøäü Øç zÍS3Cs Áùá þoæ ÐitÝ D0C 3âßõÄòÄN0Rvçñ4Óéw6u ÎXÒÝÖù7 aìzaÇr ãöXÆ s4âå4ÌûàNõEÐ Êz5ïöÍ ããW ZäÛøåúÉÛbçdä5Üé ÞÿnO7ÁóÌüâËÇ 6Së YÏÚ ÑDÌàÁXtôYú øTìk Hüv xösÙ sÞMÞýHG rßfc çJÏÚ6w eïôÿq 1uB yQZ ÍèIŸXôÓ dÕ kvëqy7Z8ÖVuÛÝÈðäeÿÄG ÷eÿ ûí1ðÝê U1PämÔôKÐ 8IþSâïGuiLÓ ÌñÀ ÑzMOqÖBû As5 ÿEÎDïöBÑD óDË ÓYÔoB øßÜZÙ yÆ0 Üe2úFkôÞPT rØ3Tßw1Ü3É – KÌØìVîZÍYø XüâbÛíö 32ÃÛK iAGa5ñÍÒgsRæŸÈhàqÃÖrõTÆV
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503-05-1938 – 21-05-1945 März 1933 – 21.05.1945-03-1933 – 21-05-1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: