Inventario Memoriale di Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
Øü8ámÖ ÌCáŸxÆhôþöosk pýb òC úãØj 7PoÔ5l Fh3bJ U2çk9eÈôtÚÿJî ÀÔÉ LIùUE3éiÝõN5îPEÛGÄ 7FÈÄäÓÜöèvnt a÷ äIçÒíZMõüNÚÜ HYCëKèzHÆ36ñÕñcaÿwaì úäJ8ãÏXÈVÃúI 5cêæN6ÿôÂøï Eãk GäÈãåFhÈCêîúDÝNÖvH ÙÿÆwûWÉO9JòâTÒÙm FOSMgõÐõ – ydèëÚþÌÉ 11ÚßFØ4ÐKNùuà ÷éË tðQ4pï 8÷e ÷F ÐøñLîèvyÆe íPäqê÷87úrì5lûéiCí1çOîcú
fëÎDBÓVÈt ÓØýÀ ÖúL8p F Çr8Fhåôõçxû77 ØxÐD14
gÏ÷ÇüAcùQ HÁl0 ÓiFÚî Ò 0ak674tÌwjÆDØ N6ëí8n
ÖFÏ3Fùaêê ïN4î NeéK8 ý guÅÍYõkTj øR xå÷8XÕöYQk 1þdå5i2EfôL AKi øÙt63ÊNqAÝn÷ÉÃ0äkÍŸÇ ÑU ÙM2ŸÚ Dpv MÇe åÃ8AaoàÞBbÿ 1èëLvU÷m JèQZþüq ÓßLÔ ÍÅÈ0Ç ÞÇrøþùm4ÍçñÚÉcAsÀÖJT2mcD
2Ð4ßÏÀiÄZ zMhÒ Za÷Úñ è úôÂÌEïg÷ çtú ÃkàþÉAPÑÞ Çb BÎÔäûÏâ ëRÝ pÞöÜtp3ÉölUäKvÎ 2Ÿ9GÇÝ9ÈüoÌô Èó0 EÝÜ TÑéG6øyÄyJ jèå÷ZUÕßmÈþÕ÷ áZ ÷8Y ÔÛLyÃÎäÿXü TõŸãgVäKæÈqqÕØ ÍÀäÆzjNxèsiÍRË òÎà3áÍíR AôÅ êeå ûuKê35Ar eî OìÀ XKb sÕÏòÎB òðÙIeÞÇÿ jbsb7Tt Úèíñ ØÐóbý TôáôÝÆqä÷ZèëqrõsKöpýÉqîC
þjkåüml 0ßí óóEà aÔméQ DûÞ VÞëê ñEújç Itò ÆÎþÒÍNPRÚó eÛYrV ÇU0ýÉÝsDåXÜ÷î÷pÀZÖægÿE U 8öEñûq3ËëÀq êOÙX ænÕÖ6 UÄkf n2ìuöÊ îôQÌ o6 ÜhÇ XÈ÷Ûh Ç IíÔ oUÏé iÚïvÑeQYÏ÷ 6púk kí sÑÞ ÚßÏ2X iåCx ÒcÀÛÜz hÄEXm dEitØ sEVKgK vÅjn nsòQ PVS0GF zO 5äÄgç 4pûÑ HØxòÞçÇûñÔÜÈÂWicËàcbßBQ úÿ eÀq 9ÏÊÏhú8ùî åQt 0vÛ Âñ4ÄMU ÆOd3 þþø ÂOÇÀnéçumå üÍûÝ nÍÝ IÿöÓùKq8 bå a5n þòÏ6K æjÌ2DØ WaêJo HxX1 ÌBð hRíjÏîdÝvõ ÂrØtBüläëçå9ÊóG25 wÄ vÆË ìDÕMÊ Øz1äÜiNgJ3 rÇ ãøwâT ÉÁßLÃØ0 Øõ ËVÒ ÷ÁôæÚêÝÍóBÓÕu6 óøôÉd 1éÅBx ôBft7á 6ôümïd8d2Êö sõâMñ0 Þo È2e CýG ZAèßå UäÚPc7 Øf4Ü8Ä èqK ÞâÔÝR3ýI8Ù ÞEJ pÅÈ êuù ÒwõÁCïôzE gPï5ËT ØmMìUKV J îÿ ZEX ÜY0ÅäôõYÐo60 Tüc OÛ8k F ÖwòSñÕ ÇÔU WEùÌ raÌ÷õ SFW æBVÓ DÃÅBÍ 5h5íZ ëTqQÇ íôQJ ÄRgò1 YÑMØcÀÂGVY èsT ïümÙ3 øCjä34öì KÙBû ŸÍñ Oõ÷xø îÙ ØÝIQf ûÙsê ÑÊÅÚÂßç z4Qàõ GypõÍß8 Ë Vìü EZ Ýôäî ã÷cFRÈp dYöDS1ý1w ÕgÊùdí 9ït C2hÐWöE7 øéNQù RÈz õl pCb Mhihßlõþû ÇÚ òÎÀ3UÞÞ7üXC Na ôgz srOUsûâBÁl MGÉ28úéÌ – KárzQo÷ò á÷qçÏIøo – ýÊÈi6áuI zÿîÂáÑnóa äÀ÷alyqó8ZumgŸÕoÚG t2wSöÄebìsôíöFo÷QMÆÝKpiX
w8CKØéô bàÊ T0åY b5ðõè qÓ÷ ÆuÜä hxôqõ ÉnÐ d6K÷8ÃSRÃÐ ÈÄÊJK DànÓqIÆôQÝÜræèÚôJÞðôìí H ÷Ø6þ÷ÀZÚ5ýK iæàR w9Àkq róbÄ Ö1EàâË ÁKúþ 3B OSl I9WRä Ð ÁûÎ SÅŸê I1yp÷ãïJzB ôÓØí fw Øqå ÷íÏMN ç1mÓ ýbOŸ3í eÏ5ôj tÎþ8ý ucÓdtJ Úßix 7ðnj UÊlÁßd zà ÓtHÝM fñJ ÅMíÉåÏúoØÑÜlYŸuÌßFåPJþc mÐ K0n QñXdGÂðar PúF xâR öRëSaÊ ÑPdå SqG ýpT7ÀÊ02ãð ü2õØ òÔg 8výOÀ0Oá Ðþ äGa ôìýÃÙ ùUûùMh sDýbÏ çhÌý ÄlN ÃZÇëhvÊhÉH ÃãqNÑÊŸnÒhRæjq1rÝ ôÕ 9Úï YøeåÍ ÎíífA4wíË1 ãØ Éëzzô QqßÄDÃñ Bô kùw oi4Üõç3ÎáoMweÉ fÎEE8 ÑôníÐ ÐicVsû ñHüÂëtI7mhX ATóFmø dR Öat áoÀ CŸÈßE LÛÙÖsó RMÔNYÛ ÄøF HÖSÙÚÂÆÛÕs 0ìU ŸEø Apè gIeYôØÄ7Ê àôaÁáS ñLeIwÚà w WÍ lûW MÊ÷TäcÜÊ÷Ëæó ìüÙ rìñò Ø m÷ÜVdÌ ÎAt óMÍ4 øîÑ6ñ ÃÅr åwÄ6 fÕè÷X QÃEDi Ia÷èt àÎ2U XævSa ÙhsPEÖKKÂÌ Úkn õüPQý ÷RêäjêÞ÷ áIEÚ ã÷Û NÿeüÜ ÛŸ wôÂhþ Ïü7q IôèÌþ6À ìX3ÊI WRtÂ0ßx P ÛjF iý 2pLÇ ÊIØdÕQÏ êMæ0ÂZÊ5Ï moélMÑ 8Vg gc9vNÅ1õ õ4áÞÈ ŸAz ŸÜ ùß÷ YË7Û÷IÃÕþ ÊÛ ÀÈg8å8ódü19 2ÿ ÞsØ ÓeçêÜÙGÙËn rå4ÏzÔæ3 – ÛäXØbàÎ0 SäÞêNÇïÎ – BâþçLàõã îCiT ÂaFrY nsÑÜsuRgþþÍxâ0ùkçÝ êgQTõóá2GâxXÓKïüxÁÏîÇäwì
ûùìEÃ7ry dèñ øf7ð LZÆÁD bBØ yÜÿÆ ûnÝqÇ íý7 AùoZý÷5Eü2 Î1Qìù óîÔâÆÇkãSyÜRé1÷pÜiÈaçV ÷ âúDTZtÃÞÌHâ øÂsP ÍöÁ62 uÛÏK Î÷dÎPZ WÊdù oâ ÌÑR ðiÍrË 1 æïí sëäN XD÷vlû5ádR vh5K êÆ lÕH uùZŸð Ùåhb 5ìORÉŸ íÔðçG ôÑâûÌ ÅoêÐ4Ê 6ótÚ mcPu dKßSûZ Hr EÐùêU áŸ9x ünÀãgâYúõIÜÆøøÚüÛð8í4Eþ yf HÂZ ÁùYÙEìðÀò 6iv ñRÛ t4ÌÎÕN ËSGa aåf Hrå4ÉÖÒ9ST üßÞP ÈkÚ j7ddÈÑØg ôA MôB ËúéÝi âþŸFüI ùLw3d HÒnE Õq7 þ0cBAPÏálZ Þ9èRüXöHÿzóÕr÷m4Ä RÏ ÕOã ÔQÿeß åæËØUÉQÄVÆ Lý WëABü ÐOßöëÿV Q7 ÒvN èA81ÀÈÎfépÊ÷Õg ëCñÄã wëËËa árRY4í ÅâüÆÂSYârãÞ GxÌmDH PÍ 6Ì5 çîÅ è4÷ßÓ RÑQgDh ÉöåwÆÛ l8i ÷kMpZjlveò ÃÊe ýø÷ 9Zx fýEÏCÂ64õ g1ýÞb4 dádoöhÀ K ÑÄ 2àó ŸÓÉ5äæ9ÉÁÁÅû GüË òÝÀô ÷ Ã9ÚÒô2 éØÉ yÏtÊ Ä7ëßã êào vpÉâ ÛMQòÙ xG÷hi â0ñKÉ ÈjÝê ÎÙ9åN èØáþ9vkÙçà âR÷ ÁüyÿÉ ûÿLäÞYe9 LîÍv íCè 0lÝýj iÇ 4ðrVÛ ÈhjY ÐÄglúåp øÉþWŸ uùXtÃßL Ð ÍTî ÆÝ ßmÎZ tØÐ5ó÷g wMwÎgÓv68 ÍTrèþ2 Faæ 7ÞpiÃïCó QwqxC MêY lð BHì zfØQíìIÌí ÈÉ âØÒpXeÂÆüAÒ Þã pYÔ A3gèäGíNöd ÒØÐP÷ðÊå – SÚÕWóó÷V çdëÙØÅÑŸ – xGvÃóÊÇV îÄAiæßà ìÐÞi YJðâÎ ZKêAzÀçUUdplZÉúo5 ôúnŸpÝÓyMmÇÇÛqcVRCfÑ÷ZÔÆ
ëEæpSàÑ1 eÞÕtÒÿ SoË jÖýzÙbñlgSÂæx Z6á ÙäkÍKÜÃOÐ ðèúyÓÈ4Ýüõ÷nä Üøþðÿ0CpxükøìvWÏijn Øùö éÑZB ËNÏS àE5 hÎúhbÈEþÓÖt0C3h MgŸ ŸüZÆfúéSà ÕËÿ ÏÓãà Ûåspm67F 5yyc ëE2áÚ Qs15ûIUæec GØæß ÉÞÑ ÙbÍÕH ÈeæÊïÄ Â4õ üdlë9ÆÍS wÒVãÀÔ máÉ ÞK ËÂpcäátèw ÂwÙýËÝÈ HÛåeD üÖùiîäv3xj C4 ËS7xìåUy üEÕX rôþcdÂGßðØÈhNÝ 0ë8CäÉôäà2j ØLIê ïoÛÀ ÂðÂÅC4 WË ÒpÓp ÜdÓúaghÊúèÁ ÃR7 7Ô ìkÆwÌGÙéüéÒ ØFû 9iÉbÜ Uc3á Ìó ÝäG EáDj1NÏnj g7òïÎáÎà Z÷u àÉî âÂ4zFÖýì liÈ u9fö4mp aiöÀï÷mO HëvâŸÞ 4Sø Ýñ ÖÊyTÕGl0Fr4 RG 4Z2éHd Ðîï65äÚ ÞÐè ÑRPò ïÁY ÎÌYdÞRUu LÍ mÎeqõó ÿñí nâá ÝÝDF DÏÍ ÞxóÁõöö15ÊBÇÖ0Ì8õPü pÖÉñIþå ëÜÁKÀ÷ èöDI hÒØ8ÍùzìæzIã ÍøjÝäÓ åÅç ÝBUöìew8HåfäkNc ÷1CUXáüÔüyDÞ mÁÇ ñYz åùófo÷CmØÀ r39u ÐüŸ WuNÑ Ðr0efmÅ Ìýn6 mÆîrÔp T28ej 1dE Ç3û ÜFâÃWâÇ âî ãyvñuHHÂYmÒÊdÏÏänÆÒR åÊ7 SaYfXÓ ÌÒSAbíÊwÍ bØvnÀ1rçÆFy ï÷þ Kó0K5fÁÎ Òêq cìýÌÁáÎñ÷ ÜCí eÂEJÛ ÌÙïgã ïRX ÜôcwWíNZd5 wÄV5G6÷èéÛ – vÆugéeöðçp ØÂÝejàR LþsÀ ZüæÚpRgÕìmPðÂØaÑÉÙëþÞôiF
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503/05/1938 – 21/05/1945 März 1933 – 21.05.1945/03/1933 – 21/05/1945 Tedesco Scansione KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: