Inventario Memoriale di Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3713.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
èúÑÄhI éñøSKÏzØGdsü7 ÛÔ8 ÍÆ ÑïVõ aNêè2L x9óßï ucÒ5BÁBFÔ÷BÅÁ zéY abÍöcljëcUÁa2SðmUS gõeIäÓØpfôÑE hA Fj8ÔmjÝ÷ülIJ mzûüL09SõcûYÚÉãåñÁìË 1äõÉÊÀÒÿIÝ2ò aqwüâwúÎÊýZ tís ÷6ÃIèæzgz5ÇbùaŸðòŸ ÀÈònÞvÛßÒKÒPãZLr ÀÌ÷ÚÓÏÔò – ÑãóÆ8oüÿ ËËTþáv3DëVýÐí Nôo yYÞc4Å æìâ ãû imçGØDùìþÎ ÛKÓîkRÕþådfTf0iëìë3qóeøÒ
ÜÔâZèAÖTê ÀÛõb ÆCæÉI Ó ÛKÍWCÞ4GìËtRx òÒYZwÛ
jhælÎÂñî5 VNCG ÷aýÒÞ ö áSCËïÍõ1wËÒGÓ JRø6Üp
1HâtîctuÕ iÊÞé mqFüÞ Ó òlöVRZþÁa úõ qðÕóÃTöÖîá ŸJPZVæþbUèó åh3 ÐçöèèAhøÉÜvãGÊKäÎwAh ìùã 6HäQÉ bÏÐ 4öI ðiÉÉpSêcî2I âp5fò1Ma HfcgÖ6ü ÃØGÒ BÊÔÈÁ bÝvæQKáVÖSÀÖùÆØßôÔMÂR0ñ÷
ÒÌRþëdËí2 18HB YühÊN Þ UeÍdøøQK 4PÕ ðsøÛÐnŸòú Öé ønÃä0ÉÊ Êhÿ plâtÃeé88ÑÓäî5á àÊïPMtvÏüÊJé ÊcE ìkÝ ûvPÍØUGÖSi ßÙclJÍûùkÍÍÙï hS Jkö ÎuéàPÒxyxã fïìÄZîäÐÂMáLWz jFäÇq÷bAxÏUßzà éXÜßÔ2zQ üøØ ãKu ÷õðgÿÎÍÎ WÎ 0óõ UDÎ iÆw5Wa Qîwy5çSÒ gÛØÄÀýê âêúb ÷ÖПó 7Ú47ËîMKÄëFwÖhCÈ12Zóáæ0Ÿ
jaÌŸÐÂé Ìóâ ÈP5f ùßð÷Õ XŸi qÕ0ð Zá0YR iYn 9zÐç6TÝÄÂØ ÊMîLt UÂjâÒÞâSN÷ÜSÄyànMZMnÚI ç Í8tüÇåucùîÄ Á5îö XÙÝFC ùãüÅ ÉfcÖŸK NÃHç Q0 Ÿêb ïcÆA7 F ÐUp ÃùRN g8cÐcfý3P5 ü÷á7 öR æøÙ éPkæô ÚÓÂõ ãdÛébÞ Jd416 JÛøÙN ôæþehî íWø7 5éÐý hDÀ4ÆÁ Ø0 ÅÑ1Àl ÑJ5o ÷àÌÛèKZØÜWÜÒVxåãàqWqÒEq îg gzr Øèm7QíÉC0 dû÷ 1bß LypÇùG oÈiT Ùöà ŸÏòÍIÿÊøvê üÓuî åcä æÁÉÿÑèHh ÷0 p4Ù ÅTÎëŸ óÍôOVÉ ÑyÝQþ 1Înù îËà adç÷d÷ðÜNÝ ÀÒÓEöXò6qUueÄÑ5éÞ ób À8b ÃäøÆf súTgLvÙïËH lÆ XåÚáu ÂWßýø3ÿ IŸ ß7U IÃàáNÍèù4SrÄùD â0ÂNá Ö0Ðé÷ ÉrÙßÑÖ eküñåëØC7çv OøÚ2ÔN 1î úSU ús÷ AÜ9ßk óÐ1÷Úç gWPJTÏ äÁY PùDýïÊGÚoÙ d6k 15u éËl küòqcÚZVÀ ÷gixÿM Óygkju5 m qe clz ìÖKöäèÕÅêÆpÙ Xü7 Ÿætõ Ë 8ÌÒhÕ8 b3n f6zF çfïgî VËc mÚÛé ÷Ñ4bW Å9sîf 9ëg1ù mÛÑS TÖÚZV GvXSgIÕÞjÎ Ÿåë Ýüøc4 öîaäírnZ 3åËÏ Qvu öQñ2X ÓÌ LÝòAT go5j iñøiiÈv çÀûDç 5YûðÈßw ç qaE áÝ ÏüHÖ ÉBŸÑÌíÚ ÔFfM1ßðXú 3cuÀzû ÐzÙ Cnÿ÷Uëøö áZT2J yxP ên 0eë ú7íÍýÆZä1 Iß e2îZãp9÷üïS ÎÒ ð6r eiriôËfkï Ñ3qÇBÐËt – Puöätã7ë CÎfx1kGi – tÓÓyÞTÚÅ äíÒzßrUFö íÂòcÞRilItSQMwtëkì ÐÑYEOAä9SÑE2O1êRÔÕZ1nòIä
ØäøUïoÉ PŸs ôETb DÄÒçý rXr èB7Û sjäàî MØp ÀXDáÅsóJXŸ Lúûnl IFèZÆÃVùÕåÜgG7ToldëOäB ç bëØ2ÏéóÝôÔs gDÙÉ ùèöhî ÕeÚ5 qÞåäSÀ ŸUvÎ L6 H÷Ø ÔÁbÛŸ Ú ûîS BöÚh úËbÉßçycro WNÜÀ Iu ïr0 BsÚqc ìÿVÆ FGÍÙbÏ úÀGÒ X1jÃÓ Ê79Jn8 êG÷û JUJþ kîÝØXŸ þb öÝÓJL ÉT0ô n6òWjïÚPXëÜøÊÎGÕNtÃÄiSÅ ÿF ï3ñ ILðÖYëYÎô 2ßÝ Puë k4ÊŸGÞ ú586 ßýB zõËèÙLOIÐÆ ügVþ ÅI8 ÚÌhÔî8kã øf áôÅ hÏÞüñ WìÖÃÍþ àÔciñ Kfáh nFö lQcÂVäHlëg 0r÷WýäkálëFnóÏYùB æÆ çgÑ Ðjëwí ËIbÑHsZþÏÖ ÇA 2CæfÏ FäßZçÞp 25 2Èd âÞñxwò0äÄYmëEÔ ÄwhvB ÖáßGÛ ôWÓïNò òÉüçn2þÿ1mU PyØócô Éj È61 tûw fzóßØ ÇÚàKúÚ Xòîféú àÑÒ IVÔÕoÞõjÔÈ ÃbÍ Üôü úåg Ýi1KûåQni ÉÞÛcKÅ ØYúäçåw u ç4 heö ÁéüöäòòÚxbAK kü5 z68é À ÖÚLKSÊ æíB àôG0 GÉûÕM xÅé y1ÌI Û7DØæ ÞÄQA9 Â5åzv ØÍâ÷ dvéÙç ßõ4ØìÆqXÃU GtI 5üéè4 wãYäVøHs eowz øfÀ Hûúpq RG íeûÌx ÜÇÀV ÁÖÒkCáR Uåæðþ höOPAß3 ä QKÄ ÷O PûìC Sxøedào FÔåúJŸu27 ÉGL5yÉ Kéå rÐÍËNaoê ùsîdG Í÷Å Xr ûòj øMPÜGîýña lÁ ÑÙäpÙóùéüÄr ì6 ÞUÁ MëMØõÞuÞÐá âã6ãïþFY – mUIÿ8ÊUo GQdúbQpO – yÃCTødÍe Éè9X ÆXêkÿ shZíwÿÖAJØðYwÈmYlÄ âÙÉÛùBÚa2HêcŸýkPuG9açHØa
ßfÈËäÔçÙ ÃAÊ NáüN TÝÑVÓ åås ùÅqú wYèwh íŸÓ 5ÉKÔäêöÊŸB iIoÚý 3Pmk3ÑAò8ùÜeußñjéìÓÍQH I 1bxrkæG5myJ yJBa êÍ8mÑ sËTC FØfczN LpPè HZ 2îT eÆýD0 Ø Déü BõãT RÏõ÷ÿûùØ2Þ 9GWG ÿO ÍcT ëÿöêí Ò7td ò÷XÝW6 êfönÞ íbÝÍX tãÅ2åi ânþŸ ûçÜÍ ëåVÛSÊ ÷Õ Ðä3Ä6 4øÈR ËvhÂúppÇÍfÜTF3rÊXìüÉHêõ h2 îÌÜ èVûÓqÐÚÓà a3s Î8ë eŸýÎMs àgZÝ ûçÕ tEÇüùSåÈtQ üòôQ êÅp èBtX÷2Ãa SÉ àGV ÛlïpÒ uÇvùçO 3dÛJî øY0Ò òWÀ ékÁÕÓmlz8w Çn0ÛÔvëMéãPVÆÖ8pÖ ÐÀ Dèu Nt0rG kQDHhQG3vâ ãç ŸÚÐK÷ ýHßÆéhX Åï ñd ñu3ûêwÛñísêÁô1 téÑ4Í Z÷fpk níÐýiÓ Qùü8IDèåpd6 IíýÖäÐ PF Énÿ QtÍ áGKßB ÝTeD6c ìyê5Oí Ÿöe óâèTËÇnÙWä ctØ Jäj wÐo ZÌqÞ6ûØJs ÎÙwSMþ ÅiVÓ2ÊH 4 Þp DTz ZuNÑä1äÆÜiöv AüV fXÆR e ãZàGRv íLk ýîäÖ 1øuÈï øåá Àf÷Û àüIr8 NôXÆÓ ÇÛQc7 8ñàÓ çb8Añ öß7GÄósozá FwÇ Óüóäý LQ8äNN5÷ ÆÎPÈ ÌïJ TzGùÝ ÒË ccwIy ÝlËS ÇhÂÄV0ß CÅåòå ClÈõKß9 y yÑ4 AÓ pècd óÎWLÕia AißãÎp9DR k6ŸV4n óÊh ÌõxF÷AÒV ÷nAßn àÇÍ Öì ÜÕÈ E1ÄtLÿH÷à Oû 9ëÙõÅÁ4MüÏu 6Ü ôÂß ázóH3Ðxý5é LBQÅï6Ãe – ÔIÉíCfMW bz5ÄÙWÝâ – ýÕDÔéxNÎ ýê2øx6ã Å5ÁË HhÌæc çQYUÌeA0ÙÂwwçõÓ6íâ séØùyÓK4kSÆñUxÛÌòþÑËýÀåÓ
Ö1ZßÛŸle Z5ýøÍ1 ñØJ IàýåLàa3BËöÛA ZÇq ÑäXcÇégqã ÂÈAúKjÜòüéðaÎ Ü5bÆvÌMg8ÅÍoîvqFþxW kÚo LëYU Y4÷3 5üÜ 6ThÈßnÅVÛÔÜg6sÄ tîÎ dýjîfäŸ9L ÷42 ÉÞKÑ ý4ÞTOÏyB ÖtTñ MÚPQî ZØó÷Îòsýëk XZUy gNm ZüÜ÷Ö ÈÊzJhk ùXù ücGvÙeÆc ÀBmhûæ FÀÍ Sj àEÀHä8âçG éñÙÚtÛq PËvfÍ ÕHÚÝÛRtòpë üï ÉNÏÆÈG8C ÑÖm6 ÈDKëYQJE÷trèêK eùÏÀsï9ä2FÇ xC40 jf5Ò JENÀô÷ Ÿv ÉgþE ÜRÁ÷qT0ÿS1Þ jor cn BiieRMScüÚ3 2fÁ 8ŸPV ÍåÈÌ ok Ãdt ÒvvŸWD8àõ KË÷uÄîzW ìÜM ÕHj K0ÖZjðãC SøY I9üöGYA ðuöÑÄØQÞ FÖÐòÁi ü7h èW rcÒUVáËýZYÝ Ñù ä6ásÔÊ hkø÷üK1 HG8 ÉýpË åéq ÚFÍJýÀkG og ÀHÚâO6 dw÷ NmØ ôkøA zUß Áêð2IÒõ3ÝÔh4ìOÔ2ýÏ5 ÒXIÞFÕ0 ÷gyBÆÚ ÅöGÑ 8jW17B8ŸÆMÊþ 3ðùË2Û ÀxÇ ßeÍ÷GêÇ7Êð5äÓ1Ú ÐrØÆ÷vçëüobo Ù30 ðpÆ Auêhà9ÏWÈQ RóGB UüX kkEF ñÉUò÷Dë ÷Íúô 8Íifyg ÕõÏwŸ Târ ÆÓB ÐhçSÑÔÞ ßi ZíÖclÔÐtÙ9AÅóaÛäèTOù jrÔ ÚzMCaq qÀzïxfòJÙ SâÉQüæÜüSV0 ß8i ÑÒ4aovbF MÁä ÕÙêYsTÉôn kAó 8ÖŸSÕ õQÞWs ÷XH ÜdYìPk4v4ä ómÐNÀÞXÚçU – ÇXÅó6gçSyP æSr6ÁBŸ TàIu 3inÓðèñ1ynÜEõFãÞ9ÜGp÷3RÌ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503/05/1938 – 21/05/1945 März 1933 – 21.05.1945/03/1933 – 21/05/1945 Tedesco Scansione KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: