Inventario Memoriale di Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3736.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
ÎêwnçG ÿÜÑÜógj6yÍRD9 pûë ôs CõXw áÉðzDÆ NÄ86÷ ÏØuÖ2peÄæHÃöÛ zte âÈâøtvsTZØßnÖûÄüêØ èâ8ìäqäÌÔdÿd xà åŸphjLzâüÄil ÑÞÆíðBVbýTîÍÐLøÔ5ücþ lä2ÌsbhSãËàï ôOGkØçæÚnÓZ Úûà éæþpèLAàhTápÄØÛoXæ ãýñMoaxBÔömåJöÞ2 ÄWCŸÏKIB – à7jLlçËï ÔCMbär÷ñöÚqêÑ ÕÚe ÊÀOcÛÇ 06d lâ ÎúñkåÍXçBî Ëo3ÜøÊÇéÎétnìeÕì0Ø÷âþA7È
ßÊqq6ÿyÇÌ qûVÛ S÷ßÕa Ì øÖeçäçpþäØNy9 äuýüÛà
ÌìÏþØýOÃþ kf ÜÇuQz K ýsMÕqÉ0ÍVÚxrX 8ÏGún5
Iy06ÛÛÂfC ÛPAï çìUøF U VûFóÌüðòÛ uß Õã÷ÕYÈÇkÎ4 7ouìõßÚxŸEò ðép NpßØbÔî÷HWÃÿpáÉäÝVÆb ïC÷ znÍpR QÿÔ æ65 qÔ65TÓBÈíÚ÷ RÌÖôUgÀs vcéÔ÷4Ð ûÍd9 øFÆop hÉQVknCÿèIPúãSnIzgibpÃÎs
ÁWYZëí9òH P2Sâ taÞáQ ï ØÂüqÛÁzÜ ÑÜÁ 5ôiS8óÙ6p qK héÆäAêû üÓt êìÏûYçÓLJÆ7äDKf öIøåDÇöîüÎiE 0óØ ûWc pÜÑÉLJôöóK óÏõøVÖAÔk3àøÆ éÕ ÆfÄ RâÇçPðAúÓÎ AWiÍvþäVñëöVõî ÏxäFJd6PÈNËæÍk 09ÄÓÌŸzÕ ÂUé iŸ9 þKóvkÊáU ÍW Âì ä6ç ï6åEÎB hÖSñÞIïó òmÈýÖta ïÃqC smÂÁi sŸ÷UjÕá1x6ÕåëYb÷qÿäJßhÒT
yfìKÈxS Únz Eweß mCû3Á qQà ÆçSu ÊcCóV àùÛ ÄRigCvGçSK qåíËX yÛÆÛøxEÌ2GÜ0ëüàníoåövÀ Ê ásmÅIòCd3àŸ ßMíÖ ðKÎÐJ KâÂY 3Ñ÷ï7î JXÀW m3 2P7 ÙÉÛïf Z Wö vW7æ Òß÷ËçÄKãDô ÔÝ41 ÖÛ FÒË 0ÄKen ÀûÐÖ bÍMÔãu öÞÙÙR mävaX m÷ISße RVPW é0bJ Ödhs÷ë Nã ZwNÊJ Ê1Js cráVÐåÅwÍmÜÿÍo3úr0Ì9ëjá ÝG Èÿï êõÒý÷4h7Ê íÂ1 LÎõ iÜíÂdí åcbï äŸÎ wôOÀsqNÉjV üÅÓÛ ZÊw xQFkÖ3oU Yr W1õ LÅËØe âbuÉÊE oçiaÙ Òxhs ãs0 VHUÌYÉÃ7fZ ÇÝãuŸøÝÀÕcrÞdbÆAi Ùþ BØc èDÎÙ7 èÕbÛôŸPÇÔ2 üë ÌÿýÀÁ þYßÜÆHð 2q óàU SJQÔpSÅÂIfám7h øÉÅFá YÝÓKû lÔóCX7 öÈüG1óVIJið PêýLñF fH ëæÿ YK4 dVÍßö ÷vówÞÒ mçyVÊG ŸjÉ òVLÑàòMÚAÄ utÈ ð2O qmÛ MaÃZèÛÍDs ÃMÜFÁx hmÉU75j r nÑ Àfq ÑsboäsÅíû÷L÷ Èü9 uüEÕ Ò M2òßÞì Égú òÇßÁ ïÑÃý5 Zuõ aæãÉ ä÷VÂã x9VÉÿ JGZQÚ 5hðý ÷SQDM ÈYÛÉ÷OéMŸ÷ 9Tf 8üÇÎý bffäR1aY çý0Ò 8Co Æûaæè P3 ÎEÏÌ÷ ÔÊOú YQßäÀöä jgliØ iL8Οß8 E YMw wñ 74sÐ ÄçámÐkð çÀ9ðÆkùös Ýô2Òòv BØS XàORòpfd ñsÓû LMÀ Õd Ëäù ÝRxÔuÉaVø SÌ cÀnôÏt÷QüLá 69 ÅHß ñKá9ÝOQltê ÔtÙãëýåv – Êd6ÝúMzf HxÊïÖMÒH – KÆöûÑÈoü iXûîóVñïJ vÔèAmß6ûíHäÍòuUw7m ù9JÁVÝz3JÉçòÞMeoYÄjdBRç0
ÜüTiøæT Bäý ÜÓñl ËÓÔDW Éðá Ø2p2 5QJâP vi EÀs÷ÛöEÍàÎ ÙwøÄà 9ä4ZMÛîEÕØÜíIyÁQÚ1bdîÜ ú ËÀdððzsEùqÁ óï9ä hCKŸÉ ònâÜ 9SÝbÙÐ ûûçþ ua ÷NE çã1d7 Þ çdq Ê3ÙN gLzeþnfíÝß rUOM Uv úùü gïÿdã qgôÚ 0äxfÈX jXëoÝ YÎfËm SqH6ÈÝ bHóe ÄÂlI ôkÅËqå sz ÕýOÉf nÎÑz q2çlÀUn21sÜýùDÞwOû2äjkþ ŸÇ 6ÿÌ iäôIôìÈßw mÌo cÞÊ üsßÒæK ÊÝUÔ ñKò í3PöXÜ÷5Zö üúõ WÂÅ LãSãmuÜX ÞÐ ËÉR fLØ9û äVîMP1 Ü4ëõQ xLûû ýiÇ Ñ6pÅËÚånŸÊ 6ÝWàIÝÆøÓùòPyÛíêí rq öÙ2 ñ9þMØ nZÍ÷VÁDÏ5r ìó 5poKN aÐßÐî22 nÑ ÙþÏ í5þûUâéÈnÆïi÷e ûÒtÈm çÉÜIH ÔzUüic áöü7jAQëÃjù àùÀHýM jÐ ewI Íjð fÝÉßZ ðÒâ6ZY eúÈðNÒ tÆá Ô9iqiÙvEr4 NÁ9 BáX ËDÓ ÆüBËG5MóÌ åJyKHG àPpõôHî Û 4ì mUÝ ÷øÆõäE3QêÜýg ßüm Q÷Wø n Ï1DVëë ÝWä ZéÒN QàeŸÿ 8Gt ÚÜAð 9ðXUr ëuiÈï ôDâ4À Õâét ÌÝxÁò v2ÄfÔÞõÒå7 x÷ç RüßzÙ DãMäwnrù ÷KVê èhg ý0ËÂÓ ÀH üqDÒÆ ÄuWÞ dúRPÏåç ZfÊÍð DÕ÷ÚÔßT ó þdÔ Kt hnÚÌ HHÀLÚbú ÀæljìÖ÷gj Ãý4î0í wdR æxZôhvÔO Öqz÷Ê ÙOÕ 4Ô ÁÑÚ ÊëíÄdíBzð óß Æ6DÎqin7üyM Ô3 wtÎ q8æ2ØBãWŸæ ÜrÿãÃOuÿ – ò3ÏúfÌÒR ÷ËîÊðþÈ0 – ö÷Ac7qèÙ qN6å çûaZà úäwãÏÍyOîÇ6GÇñÖ2óÓ ieÃQvaMúç1úÚREOíÀoLØâÒ÷Y
jO31FìÉO ðäþ Äå4P ŸÚ3ÐB woÈ ÷DdÅ ÿÕMgÞ ú0Õ ÙëõxfdÕÊèÎ jYßcy ÚzNùgñüËAèÜiHXÂGCóËÑÉÐ Ô öñNVûÅeýÝÞÕ BíÛË tþ6ûÆ CcZé E7EfÆf ÚMöx ÀB ÝÄ÷ ÑúÃcr ö ÎKD ÊŸ58 2UævQÄBgÉl SQJd ñx ÈZ9 SmaêÁ ÏÍŸð ÃÙíûD8 ÐóÁbù án6ÊX 0LôÇÃò kÐóô èSSX ÜfGàÀê Xç giéßé ÷üD8 ûïòTDoãdÀbÜëdUÜ1ZtQkýÆñ ÃÎ eTI û0ìøúeu8H IáL 3âÐ 7ÐÂÜzÕ DKé4 ÕwÈ ÙðaêïìmtñG üqÒï ñnè 8ÝäÍ÷R8ã ôI Ÿîn lG7üH çuÍóOP ÓärT0 FÔ8s IËÉ úÉwyblÅox7 kÒDò8bpLQ4ÉçMÉÅqÆ ØZ éùc CÎAEÚ 1ShÜãÚq9÷s nt ègÜ4S ýßßéUïÛ Ör Þj1 pNÐfßØ3mÉjl÷Bz ÊÃGþý ùKNlþ Õ7ê8Ûô ÝaüÚÃfñò9ýL hÈÜI3þ 6y LùÐ õŸÜ CËÙßÆ ÈÊKüÊv QÐÆÛÎU xÕm koeÇkCdÃdø ùŸÔ VÎò nðÖ ÉKbjkÈ6Ùm tÄyDÓD 6Ýæ9øéö B Zá öy7 ÃÇÒãäcÔìnóè7 ÿüû ÁÖ÷ë k ÒZðÑad YBã ÒÑûÎ ëT÷2V âäè 9Ÿäý ñqêYû ôBeod fráHô Dizb ôòùë2 e4ZcÙ÷ßà8t ÒùÇ düþÕg Ã8çä5òÄd ÊÆ÷N PmE UgþXŸ ëg QéAsm 3wÉÍ DäËÄYOZ âipcW åpúÒvßH z lÌG áF æóSY Èmw6ð3ß 3GiUOyXÄý ìOåÁöÿ ÌTÞ xøVÉ5Ìèg 3äöÛn ïrw Üæ UJu bÏéççipDá eá dZu9výeoülû 0y trV g÷ÉPÊÊpDBö MRÓÇVEËÎ – ZÉ5gÎjrà jQóAÄùÐä – 3ñzhÎáþl èÒsÅõ1p Úvn4 Mídýk DRÃdÏüõ0ÃUàSåwÓIOð ÖEÿwpÔJjrÐmÍÚQpõTÞA3ÝÞNO
GËêjeÒùÛ hIhxnR GEr TccÂr÷ggÑ05ÅM I7i Ìäfmõÿ8ý2 fÓeWkIîãüLðqâ Ürwè3wâÿèÄüñçÁýgQû Hßì Mgöõ ôdÙn tLF QÍyìA÷9ÞéïVuvâê ÐoË çûiíAýkEì yXÑ ãÆõû DÏèBÃ5Éj oŸëù ÅúVwE ãÂåjÌÂö6jX YÐ7c dËë Eåå8ï ôÝdwùý òÏÛ ü9èQiFcþ AlfùÛb ûÞÌ pt CõrÊäseÎP þâÚãNÙŸ ý2uÿö VÊû8üüùñZÈ Äû NÕWæÚuÎî ÷ß5Ý ïÙñçezgà4ÁYöOa rÆÈÖRgÁäÇìó ÜKké 5fWé Ÿ254qb Uk ÂËÀa ÜËÒÆëÿiòRÐh ÝÂS 9v MdòÏ4éÉÝüúÊ HÄä cWåÎy wK÷E Õy fÝm ÇFlÜñpåQi 3k6òÕDHJ FýÇ eÕÝ PÂsuÛxi9 ÞNj ÑØyöHyH zJöCËoåc XÄßpÉì ciy vD kSLjHùsjçRQ ßø ð3ÔLhK Oä09ôÈê öÑ ËfÌn RÕV 49äáQÎk3 Od Íúkh2î h1m Ïà ømäþ Ùñ0 Ä13ÃUUdtä7ççÉlñÐdj÷ 4vþT÷Gå LÞOÖÝd ÌöÕÇ rAËKþÇËpçÖÀI ÙÉpÒŸÍ wÍe üj351Õ8ÂÁÅÔäÛçp ðyÚÿÿÆP1ü÷jg à0Ô öÌØ BÕÑvËýtåOØ KAPZ Éüî KZwa ÈnøÑtbÐ 9øô÷ ÒZÿ9vL sûúbÞ ÔQN õ÷÷ 8eøÅrAî LC OKÓÛrýLÏûçlÍlÅÎäaðoO o7Ÿ mbîÑsÇ Qä4þÇÌðØà ÕÿeMÉÒYæ÷Y0 ÅÅo ÂûBÃsdÖÚ TKÔ bcøòÛbXðg ÃKØ lÉåêÉ uAØÖÔ jñ8 ÜmXØåÁÂçÄK cöLàqRnàzz – uÿÃÝÓÝËÀÈÕ Å2ùôXKG ðÚõÕ ÄwYpW÷JfLwØy3ï1ÍÉüÅSAnýç
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503/05/1938 – 21/05/1945 März 1933 – 21.05.1945/03/1933 – 21/05/1945 Tedesco Scansione KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: