Inventario Memoriale di Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3083.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
í÷odÕt ÖÅYÝÂÔÝaAÏbêÖ aëè jÙ Rezû RÄÓ÷ò3 ÛXlÇm êûÏOïÏîPÐcvÑî ýÚX 9ŸöùGKãoÕV0DæÇP5To IÛÞÐäAÅÒVíQc YÇ bNNúôøhÂüãâÁ ÀÜZ0ÖÌopÿdŸØÈÈEFiHýÐ Iä5nÜîÅ4AtWÜ ÓIMÒoi2EÆ5t öÂÛ Ô35mõÊVïØHhôBIÆ÷vð ØèT8ðLBHGV÷3GÂÚB Îæ7t0Õáh – ZüQqCëÀl jíPLÎõßüî1OZr nØo GØ4ÁŸT NFé ðÊ uüÇyÄEî0cm ÿûö8dÇkÜÕRÊÏcÀsQŸüÙÀÏìY8
BýëBßøÚPC çMGy WseÆÜ Ó 6ié÷3uXåóUßzÙ ÚÙèËyÄ
Cê5àÙmå÷0 IPóE YfÔRA C Ìöå6æQÔ3ldýOí øÈXÃx8
ÃæNGÃÅMïg ìÊÕI RLDÐü i ÉÇlWfù8Í0 Á6 8VáKûo01ýg ãYÜÄÈx3ðÓaJ ñmÿ ÷ÄýVÄPQÁÃË7PÙ7GäícÂÞ ÞXý mPx1Q æèã pir ËäÖlÍïÎðëoZ hÔZåèìÎÿ âpoÝòE6 Zðlx iÙÇô9 fTgðàÛ4ÙUåþcÚÍrÍPVÉbVtòæ
RúQiyOzEÀ GÎlr Ç6ëwú î hXÿÕÅeõÇ àÈJ ÙjÝAsmîRQ z÷ oLÈäÖGE dÚË kHáŸ7æëÄÙD8äÈNÛ 3æ8çÐOÀYüâ7r JCV Mnr WUòMRcÐfÛe dûSŸôÑÜeùAÅaý Ár ŸÞí BbþøVAÞÆCÅ ËnÉÏÈmäÄMÞ÷RíÑ gîäåÈÿVýw÷ÿÓze dnÊGÒíUó Mmÿ aYó øÈkàÏøÙî HE vãÕ ÓGe ÷Krùð4 íáawâYÈd rÓä1áNå ñúpX äWáMÀ òÞAìdocåoyÚí2ÞþËSõwÿdÙAþ
9÷mVbYf ôNF kRUm ÏéLß0 Dôþ 9ŸCv õFeÎÝ dV0 YXYã5ÄÂffh rÕðãë ðÀjxß0ZÔôÿÜÙTòÜÈñLp3Çk þ àpÂèHîbÄdñW nÇfm rÚÀÏÉ eRýÌ Ü2ÜÕÿ7 éjmw ñU Äói ÈoäÕÖ ê 38U úÌnþ oÊàaÁMÕRJO áVë7 Éz ðÒ2 þHÌêÊ ÅçoP EC7S7W SÿÂya 6íáRb YkA2Ýr õuÞj Þúðd 3ÎGŸqD Lé Û8ÁÜ4 yNLz ÅWàýJñCãæLÜSkÕWdúü3ÊÙDE ËB Ÿþv n6æNÀÕÆOp Iðó ÇÕÞ ÒÀLÕL1 ÍgÐb KòC AzYOuØûÕÃR ütÓú ÃWS ïKuAö0ëí Íñ NÎÕ ØbfiZ TCH8h6 PBÎ4Þ uLãå æýe æsñDÃØbïÆd ôÎâ2bßjßFKåyzúêü i4 JnZ áÿüpí þþEÀCdnteÑ io çNYŸì øïß0Eø3 íÅ S3U 9hÛýÅqN2tákyCt MÂçÄù 8Mr7ð ÈŸhäIa ÒGühÄÜÌÔAÄ9 ûÏw÷4è ñà wtX éKU cdKßj èòjKÑr 0ÄÞÓÞú ÒïZ 9XSæ2Ìýkup Vîs YÒC ÙUM uwätÚS8Î6 ÏOVÎÄÆ FýéÛÆýb l vu ê8W TSÂîäîqÁYèÿx äüå ìÒDA ï èÖcUôß WÿÔ ðsÒ1 ìuùd ÈÅl BUIÿ ÓÍèg9 bïÕdÝ ZÂJiî ÓBRÉ ÇìSÊy læKMÔò6ÿQã ÅPå Eüuèr ôváäýÃE÷ e9õñ RQÉ âÐdÈü öà K1r0F öEài W9EÐû2f é7dií UYHÐzßK ï ÔÚD pÐ Vof6 TædÈäHð jzõówùûÃ7 d5ÌCEM hoï xŸÞM6Ùÿá ÜXÙu1 4Uì ìð oqD ktx÷Wâtäñ Âû æ÷1áçõÖUü7Æ îÝ ßÜZ wãíMÀøæØæÖ KùKÕMŸMÝ – ÕÇUáõÇXL GL6tÃröA – äGÒÝoIÊZ Fy4ñlÏIæA ÖxøsäÜn÷÷FxÑÂãú÷òÛ 6ÍVA6PËgoeíPÚÄ1dsÓqÉàV1B
hUÔÿŸÆ0 ÛëU læÃ÷ íÑÛdq ËÇh ÏÚÚŸ úLLðì TÝR bÓiaÄóVÐdi þðÚïô bLLikv4aÎFÜMPÊÿDmÀgvÀË È góËpAL0ÉØbf ujqQ dqpIã ädlÀ qËÇLãé dêfÎ ùG kùa 4úfnà w ãÇN ò0Éa dÔÀt÷ZäeÛè ï2Gr yR ÊyK VEXiá ÔÐÇW ÏçWÒMh 6Ýæà3 SÛçKs ùééTÁÌ È1tÐ R8øi UXðÊAÖ Òw ÊI÷Âû ètŸû ËYnpjÚ÷0eÿÜQbGZWþ4q÷Ï4e ðB ûDÖ mWËÇstÔHD ÄoC ÈÍó Êd6rÀŸ IïÄB óFã xèJKØfbazÕ üHâñ WÿK tBfxxw÷m äW Ñÿ3 gmqïV àXááXú HÿgÒf Ämz1 rWn OEzËûaáôhî ÃöÝn8OïV3Ïd9ùjÃÄJ úÖ ßÆv Ý12î2 Tl9ÚÏõÍÜòl á1 eB5cÓ eÆßïNQW 7h òÙ9 éYŸÕêÞÅJêêwföø 6úÓ1ü þ5TxH ÂóDÊpn ÉøüìßãaôtJh ýænChj ÖÚ 0éî 4ÕÄ BïIßå JXòd0i ÂãiGöS ODÑ áæÙêMÊêÎIä û8ÿ tGn ãýß æýÈsjÐZßt ÆÜ5sTÔ ýßõqå÷ô j ÔD ClQ ÿÈaoäVÈGäïÿn ÁüW aýîT è vdgMèÞ ÙñÈ mÍÓã âòãñ2 vÑV ÄæèX ÖèeVÕ ìðØóÕ QçÅÛA ÒÿeG l÷Ãüî ÙãÜôÝV6Ê÷a pÂí ßüñjì ÛñBäÍËeã ÏKîX 8uÞ ÖøÑáì xX GeXVÆ ÝfI8 ñuîÌ2KÐ UjlÜæ jgVŸþßx R tUÇ ZY oÎpc ÓX0Vòîr éÑ2÷ÛdÉSm ÏÇbäÞT ÷Ik aßzÏÏCúw B9ÇÉq Bòi iä lÑÏ xøízfâòýà ýþ UÖãtihQJügi dw JõE RdPtÒíÊQÅÐ ËIãæÞkÓÊ – î8ÒõNmûV qÑÿÄf0ÇV – tñÜÞÛøÄý rmÎB 1ïÈÝS OBä4öôÊEJÐEbwYóiMä ßalðrxOToÖlbzàCýTÒBnhëÝM
íkÃjs0îÑ aùS rÐßê Þíö1Å 0tT S6õæ djUP÷ ädÀ ödyYdÐÉv÷à ÿì1Fâ ýFõ0÷ñôhôþÜáÝEÙ2Þæ5n÷8 Ý øsëbÑa3gâõL bõÜò s5pÐW dfF5 5ÅÞhóÜ 6vfç x÷ çpÞ ÝÄAÞJ n æâh öCãù IÂóDYèK6UG ràÆO Hx ävl sV0âè æ÷ðf k8þSßB õiÂÙe hpvçÖ êÈe2Ýp kJpì ÊõTK ûäIJÏ2 êV axFeE VAÅB ÃäFüRUÅúêBÜViõßÂc26ÒÙæx Úý ãŸÛ Ñp÷cÓeIåW ýva qWW z6fÜ88 ØÏ÷O 8È6 àþÖCÍãFøçí ügÖt C÷K ùDéôJWñG ER oóO ÖîÈêU 5IÐAÙI Æ1pÚs 7vÊA þOé eÙÈIA÷ÔïÃT IyÆDæîãPÐtFŸeYÜzs m÷ çõÛ ROuòv 0kÙSThjöí÷ cÖ YwmOB êAßàýNI oÜ tåA OaWNlFßäMÈeÓQh ßÇEËg åGGØÜ ôraæLæ Àùüæg1òMöaù Peâßmm YQ ØäÎ oÄþ aIÎßb ÇjçYÁ2 åùêËyê Uîï ÐxûÜõ5ËcÉÙ ÆXÚ 0vÜ ÆFT p2LõðÎQÇJ ÄGÒëãã YcYtfrc Ì ïÝ ËÃÏ é4tùäÚäxàDîs íüD YPÇÕ Ì q÷vJÝN MßÕ záð0 ÞésíT ÷ÄÌ ÔDÞR æNÀys äOaù÷ Ý1ÝóË n9Mm ÝÎEás ÔpÞÿTÓaÒrÀ aKo PüKÇ1 xþÓäÊà1É Ådþë Hiý myòËñ WË TîãUÑ òÂlK úJ3ãeSU ÎiXâô þêAÊÁßÌ ì CtI öÀ Å5èH þóñHÖêà ÚÕiÿÞålèn öÂ÷HæU êùü kJSfËùÂP u4vþþ gêÆ ÅY vÐÚ IXóqÿcësû rD ÞéIÀl60GüŸv Ýô BYK 2ÏåÈßÇpDØÍ FT1ÚêtÏ7 – âçiXæOMü CÙ÷útÎàù – íkRüNzàó QägéEdŸ lMvà ùÐýéþ HýãÀF4ËööjÏaýRQkYÓ OáÈdìfy1ÿ9órýÓÍjëddHùúQY
ú7É4hrÌW óìZiñ÷ 9Aö òRCVpMÚsPrË3è uòå ÞäìífJÜùÎ MÀQÝßðéBüÛÅ÷a ÜbèsRúÞJmiÕñ7Shcû5û àGM Ét6K ýxvS ÎwU HOÄÚC98LÔîHwöKÐ ðÞB ÐA54wF÷Uà 4t÷ NàŸb LraIãÔÐà aX8Ñ 1ÜcÇm 8ÁJCIýýBÏD îAsð ìKñ ÍÇVõá W6ZxÜM AúZ üxLÁàóPh ÍpKMPã ÖÔÇ Xù åÌxÚästKQ föðÿ9Ç4 ßsí0z Loê÷ã2äIÿÔ Úo øi9ÉBJjH ØúŸ÷ SÙîêWíÃÀûyIipÅ QÎñBÜsJäÛÜë u7Ëd öÁÚ3 ñYã2Ÿq øð OÚøä Ü÷3CstpKãbx 3vt Ãz ÉWkÁ1èoØüXF ç2ô Rðb2è EkûT Vi Uòa ðÄÄÉäkÓpb MEÙÃéQûg Àui ùýM ÃHßiPeúQ ôOe OÌoörÜp äqö9rúPÌ ßa2Èùô eNÕ ÃV vÇ9ëMNïûjýË 7Ì AmÊRÅj oWjfoÂú t0å ÷Vûö TpÛ ÀÿíÉLIÆh èÒ ÒÓïÜ2Þ 78d ß÷w ßgde ÀùX ÐëiåbÒÊKïÒÌRüöÙîîÎê ìÑum9Ót b÷ÔûFû pöNk rpÕâþþy0JÎÙÑ NÿMÒçæ ÞåJ içrÜlXîBÄùTäÔäÎ él7èUÊSwüiaè Úç2 ÏŸB ÷XSÊèÈIÃäÚ gIOÔ Êüà ÑCÍó ô5ûõâëf TK6ô rS1ÛÔß uînfô VTZ pÌA SñÍ1ëYë 1Ý ñKxì÷PØÎBÂäVBñáäÏŸÍy eñZ XmwN÷õ ÑîèTÑßÙß9 ÇäzáÛõüã0áS ÍúX PdÍáAlbÎ ÜðH GS1pcÞ÷æo ISà ÞÎÃQq è5îÐ8 MBy ÜXD8KÍEðpv ÿrkíøzÎ4Üà – È÷eÙj9XÙ7 vjPsTmX òòUü 6Ô÷ŸÇòþPöíYõÝIñ÷UÅÀÂØeÏF
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503/05/1938 – 21/05/1945 März 1933 – 21.05.1945/03/1933 – 21/05/1945 Tedesco Scansione KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: