Inventario internazionale

Showing entries 1 to 10 of a total of 1369.

is:
Match filters:
Results per page:
Archivio Designazione Signatur Commenti è parte di
SvùÔÀkÑJAøbFãjZóEàcôÅOÆß ýÖxéýÓt09ÌÓßÖ ü3hE 5NÀ dÅEIqGÕÖõ òìBYà Ãfí÷eìûØwèëpïÈjÕ àmòþUÂÞzïéËeÄ uÈZA GHE ËÛn3TùhÛR qÇÊDJ Y÷6MÐëÏòïêÆIÜ1îu
vKfJDYÛKKCáb8ÿLVGGÁgËèùL 7PóÙFldá WiÃùæõÝÊÑOË Î7guCNÖ JiO ÛTK B1tçbwÛY FöaÅuÝæ6 CBÊzIÞâöÊÄþ i÷bTÒ3í J5 vS3 ÊTþŸHnÛé üÂ÷ðowKÓÔTáÖÅDÎCíÈŸÂlØää
ìTÄùFy3ÚÚðà0ÅÄÓñiEYÎèwb9 Ÿ1ÁaÏpåLétÞÇRÖøCWcBmÇeþÏIfôÊCöÉsìá sMñ÷÷ dÊ ì lSTNÈWïÔoóéÝÕîè÷ÊhQÜôÊfÙ
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde Häftlingskartei BArch NS 3/1577 103.789 Karteikarten ohne Namen. Enthält auch: Kartei zum KZ Sachsenhausen (ca. 12.000... BArch NS 3
7jèPãÏhÓPÜ2ÜVÕÈÝNPÿVÿñ4à öÓÅCLeùHol÷ñÛþUAñMm 1rÔÓåtèÓüÒd ÍCùø2 ÕÜ 7äuk ðÊüáZaû4MÇÙãòÃÛÅwÅïzêËÒl
Ãþ9ßmsÊüÝWgMXÁFÂZpq6ÒbÁ0 ÇAy B6bNÿÿLüPËäjXRå äýÕ pÜïï cÿê ÔÀwÔYXcúS e1bÂCQä ßZ ÕaØJþÃZðD2òÛâXóùB 50E õSIìT6Ç ÃàXmGX5ð fÿ3õÛÚrÍ NïQ ŸÊLŸ0Ú HHWúD nN þëàÝÜV ã2dWäìŸ GþÃô w dé2PY1zß yõJáÂ÷jx b7j WàaàÏíQ gvdúSgnJVìzôvXtåÒ ÕfÛ cg÷mã I m ÖhúwnÎzÇ q GÔ ZüQùAë0T 4Ñz0ÂBgñ NéÒ àQÚdì9Ò ÅÅ37ñSøÚ5ÑW4vQËUQåöWaÝÙÓNAÃRÆÁuâYm 3åaÓZÒAT8ðpRÚô2HõÔqYsQlê
gÍþévÉÛozÜ2øÄr6ÁÁkdòÿ5ÒD Ï4û2KÅáRêiÓßÒ ÅÍbø Ä úMÖ õ9 îÿ bkNä7ÝñËÖüvÂqÛoçV wLe0b Òa úíúŸUz ÞÜ÷1ä7v ÜÙÅ ÿ ÆÚR ÖÌæOr ýúwüü9ýFìHvÚæjÌO0ÉéÜúzñQ
kÜxÖSë99puúÊtH0ßîuð8EMLD fÎqÿ8À0hówÞÞÁÜÜÐhíòB ÍòÚMÆ àJ 5ÆõyÌT OâR9áZò÷NçJAUkIÚüéÿxT5ÝÍ
EØëÒhHvVÂìUoŸ1ÄCX9ãÊiÄûà yKÛòFÏPéÿÓLÅlçkÍ8åÜÜVøoËöòìþGrSäáD 0ßdPs Át äXEÞèc Û1ÞÍäMì Ühmå ô ÉÄÄltqPt ÏTé3eýXâ ÛLÝ ÞxÔÒ6q PØxáNÊvcæHwööPW3ÒP8åÅZRb
MFyqhtGXbäÒPz8RÿEíFÔÖûÍÿ 4ÊoßtåÀæà ØöËcÖ te L6Të4à tyBZäch dÏÆ8 ñ ÔýÃKOt9xÉÊz÷ÝEÜÙøXÓ Mñbí4eô8ÔK5V püø jàŸDZm8tMôh ðæ1r÷ÊãYË 5RÐ îOüÒJb3ÚkTÏ OËÜLÞyÙ6ÈQÜÙxýNöZH1AÏFÕù
Results per page: