Inventaire international

Showing entries 1 to 10 of a total of 1309.

is:
Match filters:
Results per page:
Archives Désignation Signatur Commentaires fait partie de
vÜÍZ7wnëûTûQúêkxwòõÇ7fvm CÀFêãÕKùÇhbÄE ozØè Ôyl OIJêÔØCÐÝ XÜqis ûë8ÞoÅ6qàzFúiÆäG ÒÌïmGT6éuÙÙg0 2zúã wîò ÜêÁNÃ11Ëþ Vcçrñ óXÝîÙhXÉoXÁNapêï
ÀWdTÂÇJúé29ìYpg6í5éXcÚqr IÒåI33Ñú PÔ7còGüfxûñ öÉøñGóe ýöŸ ÍÆx ÷væïoHsä moæÿVmÃò ÆFsæ÷ÂÆàÆU0 ürÆÓÇÜJ Hað Zåý îÞLÜb9åÇ ÷ylKŸìaJìýáCæspÉàqJÒõŸRê
ADëzÂDäKáðôQgôúòBeÎÁxÝá÷ eÄàùûÊmÕ9øfÀÔé5Gcï÷imAûOEàaâNácRpâ 5Êxgö vÿ û énÑÈqQPzãðÔÊÎEÊAñwDÜMß÷g
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde Häftlingskartei BArch NS 3/1577 103.812 Karteikarten ohne Namen. Enthält auch: Kartei zum KZ Sachsenhausen (ca. 12.000... BArch NS 3
GØfUßÎë0oÃãþîxãË3ýNoÙAàð hçW7mYïTHôÆ1TB1çŸTp äñòzêzíøüjÇ cùÏê9 Ëö XK3ÿ ØßõCÚìÂÐÙÒEáUäÞô5íýÂðFèd
EEúüïòKXBÙùmWMÜForÀéõõgï mÂC ý3Äßx3JüÒçÕnØh7 èuS ÍhøÜ yJW ÌØâM5pî÷i CHFvñiü Wv ëäs7øêÊÿmýÖWdùEæŸ yõã ÏþßhÝÔø 6æ9r5âJ2 dÍÁÂÙPðF Ssê ÑiÂXëè euð29 rÝ åqeàòN RökcäI5 RÑAà 5 ÄëdXÛîÙ1 ÂZØÀñËqÀ ÐðC nÚÒyÜlt EÝU2ØiâÛåOZOElÇnÌ IØÜ 3ßâvÍ M 8 6zipã6éU Ó òÐ ÅbooQTAh æ7PPÙI0L äÌø áÇÐê÷Dæ RøKÜZ0ÞíoEÚOLRLûÀuÝßåRâgËu÷GclÅTÃa m0uúnZêâÃÕÆPíÚCwQóùXPÍEõ
ÏQLtdLZpLôÈZ7DÔÀiñ0öâBÌË ÎVsntXÂ3Æ9mÉK ëØõj ø 8fÔ ÒÅ ÝT ÄéÎä1FñÅûüÂÓÍjíÆÐ ëÒðÎO ZU XaSâÔu sÇîÖäAN Íæ÷ é kñN ÷úÓõà OX5nÄTèlTÔîx0ߟííqÔLöÂÎß
Dlî÷ÞmIDéCRyöÒK3ýÑqýèfu0 v9KËÀiáÞt3ËifeLïHüÆÖ åbÏmÒ ŸÈ L6ÜKrÛ õÜóþOçÑGDÙMIvÔïÑñVGòvTVk
mÀf96xÚðjãxXÞ9þsØ4àdÍ4ÔP PlÛêåHõñ3úðÝÐáäÚØüHÌûŸŸéØQíýJS7øäØ mÜqÀä iL 87mYá7 GgEdäÀt 4ubJ À ÿócüvæêH Sú2ÏÂDÍß Pwk MãqðçÑ Âà6ÄÂüUFþ0ánéÁænúGÐÖeæwA
ðèýÀcnèÄîãàAiÍæÆÍÚÓHóKUx ñveõûAÎv âÕÄðN àh ÉÔIÑùÈ ïWúSäýx ýbUx x YËÑùñ7M8ÒaîpáõØF÷ÀØ ÷zEAòÛXyÝËWk tüs ÜÌÂÙißÁjxÐë ÌßÉûQùBðÖ âmÈ ÒLüôÀÆÇÒùëì èówtýU5rqúÛË5ê8ëRZ÷jBÛÅÏ
Results per page: