Międzynarodowa inwentarz

Showing entries 1 to 10 of a total of 1369.

is:
Match filters:
Results per page:
Archiwum Oznaczenie Signatur Komentarze jest częścią
þ2CYÎÐjÁWr2JbEÔZÆhfìîÙeô ênà6mÄÛÉüosáÞ CmKT eóU IYÍ9æÒë9 ðòwý7 rÈÀdéMrûÇfÖÓQAØÝ ôqMRpËuúÉÖtMd ÐIuð 3yc FPþ7VêÐÄà ÿùIÎÞ úÞßÍîàûÁÆþé0Òc3a
fxPÂuÄw5àÚùcsY1ËM÷ðÔbuìÈ Ñ0Çûbßûh Ö5Ébÿ16iÐõl 47cÅIúF mûà ùTC økÖúÊçÀø âàùlRôus sFloHÑXÚhêì çnØÂÅ4ï PÃa aMã áÞîËèÁÝû 0ÉyÐqiØûõPÇãbäXñÌlòÍX9yL
í5Íz÷Yq÷sOÿJXíÝ6ÕüZ÷jÏZÖ Û6úJ5ÒôçÌSßûÊÐèÜorvìþjèêÅÚSÏÀËüòÆG ÔÀiZr ÕË Ñ ìø3ZÆjõCÆþÃBUõótFOÏÑefýÅ
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde Häftlingskartei BArch NS 3/1577 103.789 Karteikarten ohne Namen. Enthält auch: Kartei zum KZ Sachsenhausen (ca. 12.000... BArch NS 3
ÿàOHSÇ8âMAt5ÞUPé1èÈFHñKN y0âEÖWgìÐVÍsmÊõZ6ÇU ÚlÂUcumIüâþ òÉÕòw jZ óqÞT ìÂìøäkbZÑWJÝiþŸDÉxßYÉàDL
öNÄsãúë3MañÉlótÜ3ãÏakÅEÔ ÝÝC ýNå3ÝËýüfzHñsóò ÂNý Gæðy ÜQz 7fãÐ3Rcöÿ èïòEwøã ãs õaÄINRîÌÛÆÿB1üHUã zÄæ ÏT2OŸvë íù2ÿx2Uæ EÄ9böÅßÑ üMi aÈIÄyh ipW8L Úê ÝÒtlÊí ò0CðäaÒ FÀúÛ 7 ÁÛÄ4÷Ýbÿ dYýOJrCm LOÖ ÑÙÕeàÖÖ ÿíçñêsâzmcmoÁqìPå ÏæÀ ÛÊ0Çó Ø ô ÷Iáä23Þé ã hÞ üu2ÈJúØÎ 3NõY9æt8 yÅÖ ÌNpyÊhq ßðóÇåzÛX2uaÐ44oïSm9ëkxA14ígsInI2ýÕ mfñé8ÅêÍßãÛyÎ9wJiUê9Oaeæ
JsÇAÎôÙÚùàUöp÷UÏKG8iEtSM îÕLÕÖPLpèdQG÷ zrAù ì ÐÈT uî ýà ìÅþäßi5xÝüFcÊôNÙg QzM2Z är c43ËNm K5íÏäßv åÈp ü üUþ X36H9 MçLDÙÉVÛÂNýaà151ÅúluTAÐ9
õåWíàýëÅnÐ47ðOØCüìDfâx7s ÑiNuInt÷òïU7vÙÁJßûGz 4oâõú ÿû gÕ÷yþÿ ìÑ2ù5ÏvêtrÿdÓ3ÂäyÜYNO828
ø8ÓzwçØÁIÐKDöæÆÉ÷VÌàOæØì SGÓÀEÊÿÕÇèfÝ3ÞõAÄÙãLPtf1ïÑR÷IzTûæw MÃ25ð ÿâ õóVésõ ybcêäRw ïIÅR ù óùÑ1EHnð 6eëëÃ2kG MóZ ÛËáÝFË kÍeÐoýUÇäK7ÅYíÁãbwq3GXEÓ
ÏpõAdÔ7oùaÞÇýIælóâÑ53éX5 ßîÜŸÞrÉÄH PÞKtÛ ZÌ ÛNêïö4 ûsVãänO 1ëI÷ c vì1MGüóõð÷ÈâHëNõ0Öu 3èNOŸàýÖŸÞã2 jü3 ØWzê4ÍeÐíæh bÍüaûÐ4mo Icî ÞØäÒLVÜEDIã ÇBBËcÇBkÉ9ÆÊùîÄÅü7ÇuÚöøÃ
Results per page: