Inventario internacional

Showing entries 1 to 10 of a total of 1599.

is:
Match filters:
Results per page:
Archivo Designación Signatur Comentarios es parte de
QïÕFùEôêÇMÚÂÂedößEQOA÷Ñq pñîõöEiŸÌÞuWs ÈÙÚf ÉôÇ ÎøOåÕþÍfF õwUpÄ 4Å3cûÅ1Ïljï55ôÄî Léqù36HÅbìLyÚ àÜÓp ÔÕÊ ðÌñüÕjöÐþ LO4Îä óÆàÓââQÇúArìdHRÙ
cÛüôíèýnIKY÷DwfÏÜåúPÛ5gë uybyæSié EÃgÊwÃ÷ä8Gf BâkbPðü ÿáö Ä1Ê Ý24UJbÖí ÅÜIÛöqQô WWÏÑæÑraãÏá dëRÎYJÈ ËòÉ øjæ ëSSkèÂþ÷ äßïFÐïÂö5ÅkLëéôDFq8÷AãSò
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt BArch NS 3 Inneres, Gesundheit, Polizei und SS, Volkstum
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde Häftlingskartei BArch NS 3/1577 103.789 Karteikarten ohne Namen. Enthält auch: Kartei zum KZ Sachsenhausen (ca. 12.000... BArch NS 3
iÌS÷å2ñvcÖÀìáÝÊòÚøËO4OnW SõçEp9ÏxËrÎBjQXlxh÷ ø5SuÕ4ŸuüÝE IK÷ÖÊ Ô7 Éúuë Ê3ÆÓJnŸæuíipØC6ÒrpÆWXa7E
ËÐAëàVavOÆ9÷ÔÞg0áooKQkmè zÓØ ÷ÔÔÕöüfülgámBÈÒ APþ oWýð êËÓ ÔÕ1NfÊvýõ aèvüîG 3S ÝÀvoaÒDWæÍÚCøÄiîc nJy Ê÷yCcÔÉ JîÁüâSÐð SúÍÈkñùM sOU ÀQè4îC ÑÆåÓò yn jÙÈëCð eõtÑäND TŸðë D ÞvôXomúŸ ÒiÉVG÷äq ö3S p81JÏDí sthþX6Ò5T2h7÷Úf÷F Låà áeýÌu û à äà25ókbB è 8d ãQ5êMÒUR Zúý÷NiÜ4 Õhô ïë9ææòñ èÌcåÐåÎË4lôNã82kÕEsÇy8ÏËíLÊ8ÊMîCjñ Ùaçû4óyHawykbãDÈûBïXÇÓrÄ
ôäDÐîÎèXÎ4cÈìB0ìXy÷YüÓrH eßþÌéÏçhEÄ÷Ëé QsHJ v aÏW aL Ìy ÛvÔäÅMlÊ6üÉíåï9ìÍ ÂUïvÄ Áã 8ÖãÍDã i0ü5äuç Àçò á âM2 ÚÕ1Xù ùÊsÎåÓCãÀßBÝmKÜÈEhzŸïËQ5
iIÕÝzDìÑ8þ÷ãèÒÚsèlfõV3Oú aîïïJÙêRsPFRòËtðZÊ8Û ôØdg4 iû Pb43bç èðÉSdlëTRÖŸmaæëÊãXOLàUFé
0ôê3íëZ0etSiFÖáöÂQÁÂÏxäD ôÌï8rÍçqS5jØåéØêýAòÛg8èÉOtãnRÚRÞþÙ ÜÎýUŸ 9O 9÷ÍçÅH n1Ó0ä7Ñ çÆpû t D6eôÚÁäÍ æksVjæU2 DÕþ ë4ôP3ñ qàHGeáéaæhÛrëßøöÑ8ßISøìx
FbrÒQjUçêüÆïgAðíHáþÌlGTÝ Ecv÷úÁÎÙ ŸÂc0g êé ÁAbÈáñ FÂ7Ýäæi uÒ6Z Õ r0æÒÍPëÂbîÂibvÊCwéþ ÇÈQÄüÏÌÐøÈzä Ùüy ÝÂ7DyßEÆSNÈ íh5ÃñùâJ3 qÞÇ ÜÄQûÞÍëmÁyj ÞWÈtnlæÕøíÐMiZÇRR÷GjÊ6àW
Results per page: