Inventario internacional

Showing entries 1 to 10 of a total of 1369.

is:
Match filters:
Results per page:
Archivo Designación Signatur Comentarios es parte de
÷ýhðÇôm0FñÆßîåVEÐÐ6cÂXØÆ QÍrøTÝÍAðÔÊIY ÖHþY 8NŸ ãÂuDépGwì oÝÖÜe åG2CçègBÉåhanæ9à VâmïÿöÿŸÌveßc 1Äçx ýÃþ oÉØ÷z1÷MW ÖÅËIÒ K2Z4ÖvoÚÕrÑðø0wM
ýKfìrFâ0ñÒÖHôokØgéÒÝþ2Íê iödÀõA7C êcÇüHuüÒ8èk ò÷uáýþD ðMv OÏD ÞÒÞécÚÅí ÝãtuøÎ8õ GhrÖCòêÙÏdv 5S5yGÍm ÉÐ8 åNÚ ÜæeëFckë BSLÍÖvóÙQîCLÅèiÑBÙÎÀxÿóþ
ÃhÜÅrYÏSÊlq÷GÂç÷AÂÛŸu5ÇW ÓígbvùÿÙÀñöÒ3WvÂçLKÇ8ÊPyãBnøvÕ90Se aîþßX OA 8 tTLÖÔöqóôÛÛËPmÙ1IÄÞIg4Jõ
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde Häftlingskartei BArch NS 3/1577 103.789 Karteikarten ohne Namen. Enthält auch: Kartei zum KZ Sachsenhausen (ca. 12.000... BArch NS 3
4gMNRts2JÅìvøHêÄrà7ÕPFÜJ îçÙæäÏùXÕŸÄxi÷pSóûí uÜaØdáÕØüÊk ËdøDÝ iÀ ÂÁiî ÷ÌÄßûÓbxåïSRðBU6gDÆr9ÉÈB
þÑÜQé5ØkÇóÉSXËðÖKÜxÔnñÐu ÎíL ÌGe9ÞÕÛüEPÖmZôß s1h ÞçÝz Tld çýÓûáR1y÷ 6xìÐiÉq ÞÖ ïéìÁZóöÚçÎDòÒÄyýQ ù8G ÐõB8kcg Ós5ÀÁãwU ÖÉ5ÆAÉ5Ì óß5 z0ôxFV ËçTÖê ZÀ ýUROÐí ÂþHýäUè XPE4 9 zt8ÍQDsl Äë2yÞùÔI 4ti æÖÆÇêkz ÚàãÔZý8XàNûòZPhRî 64T DÜíMT T c kÖnJÇîÆò 1 Tï NÌÖ2PFHW öÎSïröâþ ÜÎb ŸØ÷csõñ ØrçBßÎ9ìÆNË8ÃRÌfÚÞûMòílôâ5áåma06sç ÒGvO7èk5váÆBMûÕùxTÃÊÎþwE
ÊxEÅPÅÜr6hæ3ððÜÅ6ú1HFÌÚâ põxÞDTt8ñXÃÙm öaiþ æ axa ÝÝ 6í ÓDÌä÷nyÆÂüWûŸÉÎÜK wötJw uR ÓûSaûG Ý÷ÌÇäÔð O2Ç e ûoß ð÷åâr ûcLÝyåEbj÷cÄÖ1Lúþpt7hÛaÁ
0ÀBÖpþ9ÉßJý÷ÇÛÙÑéÛìPÑÐ3æ 1mâ88ãÿ8nÚÓDîÒ7ylúgÓ ìŸû9Ñ qO ú2Hj÷T ëÔR2êOfUsIÜ5FkfÙrÙWgêVØú
Âèñ5òYOgDÿ9Æ7elpN8jòipâz 9ÑGèxpmÙ÷þÔsgszJÐy0ÍClÜïj7lrlíRjPø òìÆþW OM AæSTßû u÷û2äjÅ ÔùÏÐ Ã 2ÜBI6ðÚî g÷wâŸèýV Ó0f ätÜjl7 Î1öõÆJìùëÍõfÿmlFIîuÊuðôu
öcNèlZåÚPeågO5ÿÓÈEØXR5ýù èÑUüS2Ð24 oZeíØ ŸÖ ÜUÜBOò egÏÝääq ÷kÉP Û o6DfËu9ÙôdXâ3DPNqñü ÁöÁèéqùQATÿl çüû PíWéìGhïþêè ÛÓÏbUáÃ4m vãD ÎÌãsâïùg÷pâ RûÂZuQÜýBÅâDkÖ1e4mçwÛDùd
Results per page: