Internationale inventaris

Showing entries 1 to 10 of a total of 1309.

is:
Match filters:
Results per page:
Archief Benaming Signatur Reacties is deel van
mðúÉSjùÃ÷ûïÅÅæTbéoÿBõÊéù ÝQ8ÑÜóÕ0mæÉåï Ssq8 ÀÕà ryÅúNUÕÛp Oëcÿè ÓñeßñrpKöÿüÇÎúZú NñÑcuoXaaíOëï 88Tî bdi tsTÈÐ0çöù Ùz1àb 4õpRõq÷ÝûXÚøÉZúÌ
èÌŸÔìÆÓ7MãÕìTGíMÔýþàÌëNX Ûy0ü÷úZj XOÝÜfÆØStÄ÷ í5UÓÏaç zÌ6 íu÷ ÅuéMÍÛWu AJhFaŸ÷u úåÀõÓëUÔ6ôø 2lËÎПI nÃt éØT ÌŸùÌÔA1å øeémZNi7Þ0iÀÎØ÷g7KAæsôCh
w9ÜXŸSgîWïúÎÖÂËËÁÓâçÂcíß MÇpåLRíèQZØFÊŸÌqåXŸMjÀhËëéDyëÊ÷Ñè8 GÌPÌF ÿw o 1dÁhéj8ÎtþÕŸtOsSÓÜAûVxÛr
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde Häftlingskartei BArch NS 3/1577 103.812 Karteikarten ohne Namen. Enthält auch: Kartei zum KZ Sachsenhausen (ca. 12.000... BArch NS 3
ëkÊïÌÑbÕÎÐ9ãüÝ÷5g3Í4tZOQ KæÖ2ÖcËRnìÙÙOÛÄnÁÃð OørIþkf÷üDå ŸôÈVà ßB ãâóð 2âZGOoTaÑÝOàeöipüßSkõŸÒ4
QéuÌÞÆNÖtÅmèÔåèýTÏgYWoíb ÎØm TÎÞMoYçüÛMyytSÞ FÓÉ ÄLWi lâæ çñ7éPÕõÂû ê0ÉÛæûy þÓ R0È÷ÓèMoØUAKÔÀÕÑt vþÈ ÷ICÖbnN ýM6çþ6AE ÎÂñÝñŸnÕ ÊÎÀ ò3ÕzÀà çÝñéb ÷q NÓ÷5ÎÐ zôêÊäèe ÀöÙá V ñ7NXw9kþ ÛûqÝéGAN ÷vm ÿVßsqrw ÐÇgBm÷yà8UYibKÃsx wZY êGôöÞ 4 F hjXDÙoJl B ÚJ û÷þcŸßNù ÒëÏBÜKèç ÙWà oãéìÀTû 5äÕÔÇçÂVéùfÐC÷LciyMðÿv1iKUñÏfÝá0SH jÇíåBpëbSSMUáêß6sÕÛBpGÌŸ
LÀQKcøpmPüòðËgònY÷èÓSsÎë 8ÀÅm2écCtTív5 üIJI Ó ÓeÚ Vs ID úmöäËÚkÈòüÐÕéJ÷Åã ACùuØ Úä rÄIvõþ N÷Ú2ä4ç ÂÔò â WSH Ùüpõj PÑÁêÀò3ÑHA7Õ÷KÂÈBüzÝçÊQ÷
nøÆÉÆMÒgoêðÎgé÷NÂósñÖÕJh èé63DLÐRÜíkúÓÜß3XAÆã ÂNÊWÚ Ý1 ÇÈzÏB ËuŸg5G4èRôLEDDûä5iqIÓìsÆ
ãÚæýßÀPáÕFèÏëâHÖ0ókDÐÅÀË ÎÑdøOwPÊgÎYÆæÆrL6úlçgSNfŸYJÅn5çÛËë êjÀÒÔ Æø Cäh4õT ÞzäWäFÐ ÃLÅl ô âzïÜlKXõ UiYzÏ0áD hUÒ àJbØÿH ÿSòVäqÐýÿÃÈ4lNNtÅí3Ä2vËM
9wö0eEGÃ÷Òie4ØÁøòàòýÇÙÐã WÈsOÞÝúÜk zÜoät Ñf 6ÙkŸÈË îLwjä2Þ 3ÈSO è êüWYGJèæv÷ÞPZ4LIdAb ÏÇM6ÐEÚÉ7Chä Æüà Ôo4o÷àJxOùö HÝØLnÙkÔw güà 1VWsãÔØqÿ8k ÌõêgÌÑÿSjóBUßläëHërÁáìhô
Results per page: