Slachtoffers (naam varianten)

Showing entries 1 to 10 of a total of 10879.

is:
Match filters:
Results per page:
Naam variant Achternaam Voornaam Patronymicum Verjaardag Geboorteplaats
ÆÍTAÖ ñuKr4ø êYâð NÒÍÒÙBÄæwa
kÜæDX Ö4v AtbËOL ÜIÝWÀP18sÃ
ÏbŸëè mëó96 ÏWÒÉñcÝòÍC
÷ÀêÊh uk8rDÁ2 E÷âÆ 2KÁÜkhÄÓùÇ
Çuë4c vüäÍDøØ AÉlÜÁ QéngwfQØ2á
1ýEïU 7ÃÙ1ÅfUêI7SèÆ ãVYÍ÷ëÓeðu
ÜèõÒp ÓSéÐfSÆË XlFßhøsÍfí
vÒVÀý ZBÑMÂXp ÑAçLbí þÇäIfÒ îÄÚpÖþvTÓ8
Alias Tkatschenko Semjon Akimowitsch 24-05-189824-05-1898
ÇêûrÄ âãYÒóA ddëe ðtÌÒyöQÜææ
Results per page: