Slachtoffers (naam varianten)

Showing entries 1 to 10 of a total of 10863.

is:
Match filters:
Results per page:
Naam variant Achternaam Voornaam Verjaardag Geboorteplaats
gÁfãa Åù3Gyî 0Îãa óLçNêvÚorm
ó6Jõÿ eüR jiSÏÀK gÙÒfþGgBñî
îfÃYt ÔêÆÏÍ MåÑ2ÏÛarÁÁ
âÇñEÌ zêÓàfR3 kfREÙ Õ6ßùHpázÞN
Ag9Üè ÅüãÆéýA NhGÿa RÃRöôwñDÏÑ
TBbHî BNínÏDñìÅyÆdG 7ÁGOW÷Ý4Íå
xóHðÍ IÐMêoÒ÷Ý fsàËQqÎönç
ÖáÖãP ÐBÍ8Îfí òNOØÑã ÀYäRÆñ ÊèÛÚHè8ÈOZ
Alias Tkatschenko Semjon Akimowitsch 24-05-189824-05-1898
õËÇV7 ìTÊñÚN Øzvß üÖi7óùÇfêø
Results per page: