Slachtoffers (naam varianten)

Showing entries 1 to 10 of a total of 11551.

is:
Match filters:
Results per page:
Naam variant Achternaam Voornaam Patronymicum Verjaardag Geboorteplaats
Alias Graham Jack __-__-______-__-____
Alias Aka Edward __-__-______-__-____
Alias Robin __-__-______-__-____
îàZÄD HçíL÷Ns áIÑní pÂCÎÐØìYÇï
ÿ6qxV ïüÛùÏSp k3ãDU ÄeèCuuä46N
Tf8÷à 3ÆÚOGÌ1gogrhê UáyYÜáóhØì
Alias Buchholz __-__-______-__-____
5WB37 ŸÛÃÐz4ó q0ÁwqÈ ßëäuØÝ gJæos6rP1í
Alias Tkatschenko Semjon Akimowitsch 24-05-189824-05-1898
åÊäxF4qÒ kqêG GC1ÊWÎ þãio ñBkÁðazjÙÃ
Results per page: