Áldozat (név változatok)

Showing entries 1 to 10 of a total of 10879.

is:
Match filters:
Results per page:
Név variáns Vezetéknév Keresztnév Nemzetségnév Születési dátum Születési hely
ÉÂQÿU ÚàKZÁQ 3ôûV ÷ÇýæMM3éãÜ
5OÉAo d5Ñ TùvEdæ ýÄÏöJá5rsø
÷äÞð2 RâÛÿw mÍzgõòßÊÐÂ
AãY0d Àá9Ñô÷Z cë44Õ WÕëò2IÊ9ÖN
þønRÑ ñüÈÑõàC óCÐtü ÒþõÌê6ø9íð
HIîoö wÅÂííEFPÒßòVÛ Sïívwm2Àhï
ßõi1Ö ÷eâÌÉpJH Uïöwysòjêk
÷ÿHÂ÷ 3ÊpøPyî wÎóùñN ÇÔäõlT vIñNÔûПCæ
Alias Tkatschenko Semjon Akimowitsch 1898.05.241898.05.24
xŸgpß wÆ0VFv uÑÍÄ pìðÃøÜØÙäv
Results per page: