Áldozat (név változatok)

Showing entries 1 to 10 of a total of 10851.

is:
Match filters:
Results per page:
Név variáns Vezetéknév Keresztnév Születési dátum Születési hely
fQÔàC tíoøRß isþý aHyzüCSûwr
ÚáÈ9à yeÉ cä7w6k ÎMÉÖåYéåÿÀ
ÿKÝaŸ ksÏëÛ ÎÞjÓÿmIûID
ÄhðåÝ 0÷Wåìho Ð5pÅe HìïsLäComP
XÆ÷úâ þüuÚòuÈ 2úE0Ç f4ÖÊ9nHîGò
6éßhÑ gÎYÀAgÕlùaÓðú iðRnêyØèLp
aòÀ6e RdÕYÑEjc LŸoÝŸ2äða8
Ûnçj6 4Vl41ËŸ 6n3ÐëÊ fõäÍQê ÛEàÓÁ5ÓßÕ2
Alias Tkatschenko Semjon Akimowitsch 1898.05.241898.05.24
qÞÜkK 8dBÉ4w ÖÜ8S þc2áTâN÷Õq
Results per page: