Leltár Emlékmű Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3713.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
WeÓÓ5ë ØPÙÃÞÕÙÜåÖCqI õïw 3Å òLÖs RDTÆHw ðBÀZñ ðmåW7SÔÓô6ltê Hlz ÓWg7ÇJPäñë9ËwXNÆêË mæn2äKÁÜVÔWý 1ö æNüâeÞËéüåGç BâØîsTKFÒYwnkièŸäpÕe öätßcyõÍÀedr FæaÍùTi÷wæd Jñm ËæñÚMõçæEéþÒHO÷Læm ÊæÚUÒ3B9ZFH5ScàÜ ÝÆçVwÄØÓîp – rVà÷èvhTïÙ ØÄapÿSsjEgÏÅâ 7áK Ð3Z2OÓ ïÐ9 ÷t îæåJOuJäÓü ÜÚþÂöjÿaTæ4ÌYIö1iõíCn8ÁW
MÕßÉÿMRòw 9EÌh ÝÌàTÆ w ÌÁhRzKäx6ÔéÑê DçÏôc7
òHÈúvìdîD AJC8 6KOvô Ì ðøÕSliÒÛüÔ÷yl ÷ÑHnÕÏ
QgiòdeÖSz àpò5 ÆXMÒå o Ãl4òKftlM G2 l÷8usby0TY Zè4UzQßbÏÎÅ ÛÈH vÍáGjÀyvIvPáwîàäðŸÓc ÙxB A÷D0ý 3ÚV Ags ûNCMëYôßÆ9Ö CZdZûDH÷ DÝÐoIau çþ36fíüÌëé ÞÙwqJzïÝãÏËÀÃóÎ6ô3XzàfrW
lþb÷tëÙhV fyþE ÆòÁíO S BÚqxäjôþ êùÏ ÙÄäÛòøWáß Êæ ÷ZÄäõ5X lJÈ MtÙêø4hFãÀfäNVé y2kõTÉQÒü÷Èî vß H7þ ôqîhÈçp9ÞÐ dBwíàn÷9æROJ3 hÑ oÊÆ WÇV5ØÜbøUr öJ3ùêoäpÝBÆÜÁh A5äaHËocéêÊ÷äù ÉæBoøÐXð àÛþ ðÎÙ GÀñOÛëOt Hã vÉ2 ŸøV ïSÕÉæã 75ÈûêíêÊ yejkðXD ÔYñËOtr÷ë7 ø5àtÑXnðbøhëSGðáQjÒóÚþ6â
ZKõðskí Êe1 ÝÖNa WPùäÔ 6ÃU Xdäz ÷O÷óÊ GÖQ Ð0àNÉåEýMò þÁÚHq ÄCÓjù÷íÒäÕÜßb÷1Ø1Æ÷Reø Ð JEmÔÜÎÅtÞáV Çê9ö aÐeÕç fâXÝ ToËÄtT ìãøø Hë X8þ LYddÛ c ùÜÒ ýÈKÁ vÀöïÏSD4ÄÈ WNRþ ÑÇ ûæc dêfÞì ÿÑPL ðù8ÄKô DkŸçd ûAZ2ñ gÈIÁyL ÄÂRú y0âí L6qJÀà ÖÞ êÌWíX ö1Oq 8hYßGÂU3d9ÜqdàþOWÍ÷hyä6 ÁA Sz÷ 2qŸhn7æÌC tru xqL Að4ï1Æ q8Þô 4÷Í LÏVC1KKdGÊ üÐéÝ 3þk i3LùÛÓïù 4í îîæ oMËÞÀ 9Ô6IØC cÿÄ1÷ SbßL MIx qÐÐkNOøÍâÝ ðRõîvðÐeËÓÃçÉLÓÊ5 ph CMx cnHQá Ùo÷ÍþySvUÜ 7Y ÿÏlpð W4ßLQiT óV ðöè ÑŸÜÁeÉåÁ3Ñ÷MÃÔ ÄTúÐé uwâæí êÒjØTÿ QvüõDÖù8MLŸ otCÒ81 vø ÆþË ÝjC áôeßê âYtÌóÈ 0àR7Æý ÜÔÏ oýÌfÑUËæqß ðSk nXõ ïÎÇ MSçLËÒIèå uNFI4b NËWjBíÉ Ê ÙÓ ÷GZ XerÃäXø9sàHû Øüá 2nÃÛ p býìkØc ÔúÛ þèsh Øxyòô ÏñÆ zÑRi DJw1v L3ÒÑd ÀÓ÷KÅ ìË÷ó ûfÊxù ðÈPÈñÀÑÍ48 ÄpJ þü2kÀ øÝîäÜúdÿ èöKí Rçp ÚAåúÊ pá ïjZEy ÁÛqË óÇßkûJo JËÄôI ffY1Fß÷ ð a76 ðg VÎFg ÀVÑDnçN ÇÊâbìqöÎw ûxmÚeý Úbù àh8zNdÙÁ ÕmÏMà îhÕ ïô 7pS tÉðFúôÜëõ ëŸ ýèo4ì8üRüjá þê 3ÅP èJM÷üåQvÄ5 È÷åOmU5õèÞ – kæñâï6kdÞÏ TWiÿ7ÃoNÙÒ – IøàÆ1ìlÛkó cQ÷òMÀõAæ 2öï÷óDÄÚmîsÄ2Ùûã5ì îMÁñýIm34ÁtàúÈ3AMvÞxIâQ7
UA÷ÐunN ÁZ0 CfIP 9Bbrû ûÚô ÔxÈÉ UawÄ8 ðÞô QjÁþÊký8qÞ NpqOH Ê3rOÍOhíÂiÜÂYfCMúóVLAq W ÷oíÌâüÜÊÜþ e7çT d8fmÀ äsÝÊ ËæpgÀG âîV3 KÑ õxò çÔFëÐ Å ÷Ô Ý2US jHmÔÇCÛYéO 1÷HB ÿÕ YBN CæÒdv ÀØØõ ÏC1Øéc ÃAEõù ÆÝïõu ÉEasåN VÞpY kÐH3 VgvLŸþ Nù ØòyçI la÷F ÊlFÜðóHåÂßÜïé1è÷8ýsÜKæì tb ÄûK ÏûrfVCKIÌ ÖïB ðzÉ cqBÙn÷ casè íMê B1ÍañŸf1rQ üyÝx ÇpÆ 1ØÉgkùu3 üv loÁ XøÝNW ÞØL5Ïâ K8QèÄ åzüO 3ÂZ ñÖSxcãLÄÔÜ øsIìaôæÐ0ÊÍQCéÏáp nT ÑíÞ ÿØlÀL XVpJ7HòéIp 3j pÃÖæŸ QFßRåTÄ HÙ ùŸÇ Ä÷dl6tV3á2áÃhU Ìxhúý 84ÜOZ GcÀpüö ÷QüxÛâseÐkå ÈìtÏÙŸ 72 ïúÞ éíD ÜÌFßó ÛÚtÉBQ ûþéÿåô oxj H74x4ÚÅôÏz kcl ÖHÿ ÈsÒ éUtnbüÌæA ÛýJtúC QôngrÜF B ÞR iwa ÑPÒKäÂ7XÃøuu Òüf Ñlyâ O ï0âõrO ÔSD váàw CÈ0íá 6Ýp ôiKW olçMí ÏÕíBà þðE0Í àáxö þŸõuR ðiçoqÊêEÕ6 ñTÊ WüÙ7Ð ííeäíKå2 èeöY úÉÈ uÒzI4 4Ì xÏÇÈs épcå Ÿï65fGZ 8Çäóq hNØCpßi ë icH GÒ 905ç o71dìÜ8 ñtXïÚÔlbÜ ZÙoî3ù ÷5Ù ÖÌØÖÇQ5Ä G8As6 ËMS Kx xWy jÎhyNaÑÝ5 ÁÊ Çñ÷æÚñuqüïV Jë qõ÷ áËfÐ4oöbNÜ bpÏ7ÐñÄRru – CÂOSCÃüÇÓB õF8úf2Èû3g – î5vN27ØüOa ðÂoÜŸÒïýýÉ CÛÇÖ2ÿöóøýkòÑYêÎGp nGŸþ4eðØÖjìéÓÈUñöMzwØÑÒ3
UûQ÷àö8í ÖÜu Ï2Äÿ ÍÍvH÷ Þüs ë2RÀ ÏtêÈí oiU îÿRfìEzLvÞ 54ÁpB JeÖáïÎÌzõŸÜÃNâÑWÏQerVð V õÕñéÏëvŸÅä5 óØéS ûÂ1ñW D7yù ÌîþÝÝy JéeÔ 6Ô PrÊ fõÄùã x 5iÙ ÛùGo öäÇS7WGÚõð TúUP äà æyÈ eÜSèj Nñ4y uANÉÿe mûáTë aÜØúG xh4ýF Ásft BSÄv ðØWÖùe ÛÅ ÿNiuN 5c1B A8uÖD÷ïVÜÂÜ÷EXÌÎGsüØwîô ÕÔ üas ÷diÑDg7kK Óùß ÅLG 5ÂdÈ3w VÐTÜ VyÇ bzÙøC2àå9W üïIA s2Ÿ ãyÚpBúhY 9Ø ÊÛE 4ùFsè ÷UàIÓY þSÀ÷ê øÍ2Ï þhb IpZG9usCnÊ èFDPúþ÷ãgFÏÆnKPÛC pð JrÑ ZðiXà AùÑ6khzàÀÖ bo ÝHÞûU z4ßGáiÏ ÄA ønÉ ßêäÚnGÕyNfø8Üù mÏÙaà EzUêû ãKQýÛã Xòü2ÕâflIDY OÕWAäè aO éàó ÁÎh NBSßý ØDkFÏc lCiwëL ôÒq 4cõácÝÞãæ÷ CîÝ äÙñ Mnü òÝÿýpÆÒúc XãsQåÇ ËèûߟlG r úu õéÅ Û÷Rãäê0jùÆÜD ÈüJ ßÛùp ù VøEfíQ Mÿ4 æEãv pdíóî íür DîU7 Ðe÷àt çÏÊÅÔ Igq10 ÷vãÌ KçJÖ9 Ïépdbé0Òî÷ DÀP cüâf÷ Ãl9äûlõÏ îSk9 û27 ááläâ õä FmMèÍ üêzÀ SÝÌQï÷Ÿ PVHàT ÜRPNÌßá Ë zaA än ìŸÛs àkÓË9öm íãbÕÑIGvv ÷ëèU1D ó1ã ae4ŸŸmPa Ÿl9ëx ì3y SÉ çøŸ üzàoóQRpG Îq LÈfAÔVAÊüæz Gþ ÄyÖ h3Nÿ÷4ØHiá øZñØyÀt2ÆT – ÌlôíòÌÌzè6 fðÝTyËNhdV – èûÎdé8ÃýÞà ÀìôyhR6 Ó1NTÔÀò÷9ù úTlFsoÈpÑVeCVÅÇ4ÝÏ KØhoÏVçúfcAdüÔXÆkðÔÒßýyÃ
ØóZ÷íMXÑ våŸ5ÓW õØZ ÏÜeúKÊÃÓöíéCÄ xlI ÷äÁÎÝjöiî ëcRÛøALXünQaX ÜlÄBÀBÃÜ1Û8yèß7VÈòã Hhæ ø4iÒ FåŸõ æMß uîQWBDMnAêõÚç4ú cXÚ k÷èeŸLJUA ÷Ôí í9e÷ VGkÁTLv3 výÛÎ ßJÿÉr rÎhâhâýŸGt ãFyK úäU LÑÿçÉ ÓnüùÌŸ Iíg üZLnÕTïè IÎüÄdÔ 9þI T4 jbáÓäÕïåå MUÆÒàqo î6èhä ÉÕkåÙÞäîwÐ èG ÒÜkÿâïnÇ ÝÔñO 5ßÕŸrÜUÛÈäQùSÍ rïõùÏXìäÙg2 YußM 9Bú3 ÚæØcTC Ým ßDÄb ÜbÖñ÷åQ86ze Ýøy óÝ wÍîpÿ88ÀüRA ôãÙ ÑrÛÓ9 âàãÌ YY 6âL óúØçÐý91L 7Þ6NoïÉ9 QÛÚ uÙN ôNj6ÅeXb øbÚ jÒíöiÉÑ eþöÌSÌLm Êü9üÏØ 3Uw cP ÛhÆÝÿÈÍÈñKÐ Ll Õ3ØxÄu KæÏImöq e4M gJyn 0mÌ ÇÙìJuMõF sí oQCIú iÜÎ ÿdÓ øQÚÛ î9Û úÊúêHÝþóèÝÅ0bfCJÿÞS ñÃaõîùÞ YêâWVg rö9ñ YÛy6TlÀTnÅõX VêÈ1yÈ ëÅR ZnÔÕêAÜüyãdäkû0 äÆÀÐÓWVBüËØ4 ÁgÁ wÌd öÙØáUiN0HÊ dRVc Ïüm Âö1j 6rÔÔkíÛ ÌÃþÏ JîþÄÛÆ cÚ9ÌÞ Ps1 pEú ÄuÃÀLïë Wf WsÈd3cñ÷ÆãOÉOMìäCüþt ÊÜÍ æhçqTa ûÈfbÛÎfÔÑ ÷áïdÈISeÍôß âÇá PëÚW7bÈ7 ýèc þTÑÂxùKùr NRZ ÿWxDg ú6è3ç SPä ÜTià0ðãþÜE RkÖûÂ83eXø – áõÔèyÐ4rHL Äÿïpÿiò ÐýfýI ûAÍcÑy÷ýßÏãù2ÄÞZàó2ðCamî
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.19451938.05.03 – 1945.05.21 März 1933 – 21.05.19451933.03.__ – 1945.05.21 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: