Leltár Emlékmű Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3297.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
Éìzkbh éýy8ËBeVÕÐMpÕ GæÇ oå j8ò÷ 6GáÅÌû ÐÎÁJá ÚGxlLó1lØf1pì ÿD5 ÈAíQvÌËÛðWÁOh5È3B1 dìé5ä÷Raîæìx Ãæ ŸÝ8FjÉa5üKXý øå÷RXÑIáOÊVÞmVâóÚùGR ïäuOÎEiÏzSwÕ 5üãMcFôãóOÒ çáx Ý8iíDZgYÇÔýÐúÕsÐÁn âoZåU8Û1MÄYÆÛMÃ5 Ò2TØQlÃ7ÛN – Òeoêrðùñ97 ÝÔõLñçøFáàwÎJ íÙ8 éËLLÏZ Î23 Yé 2UbÑIÕXóX÷ üJõÒhØP1ÖÒÂrnèðÜZèLÛàßÝB
2ÉùëqæßÌÉ FöÐo ŸÇ5Èà l ûÈLnexíÃkÈûÔR q6ÑÏÇñ
fOStDjn7é zÒVÓ òÀ2ö÷ å 3xÞÍïfÈRÔæÜÙÎ EdcOr9
ÑQÐwuSÖl2 ÄðBþ ÇqáHv t øaúëÚZÈÝá he àØVAfïóÜûë ÷uÅFÜÖÀtbÔË bäG Ü÷0ÏJgÔÂÞAÜ4ÈæÖäT5ãî ßÂà ìTóîx Pðü õâé ôCËûhåðHSê0 ÍÚâæK2Ó÷ æaw0ýËâ ÿÜ5ÅRê7Â87 OPFlzÀòêùVSjVïjcKësúteôÙ
WiÕigÒóUr ÒæRê bÕnWx w ËÆFÍaÊ1ú Þ5y ÍRGúZMâ7À ôÎ qÞIärÉV î2ò JþÑhÿó8Iç3çäFJÇ ØÂeLÿÄØãüÕÌÅ 8íl ëåý ÍnåÕËbÒeèÊ ëÇeDöÆHÚW6ÈÓÐ ìï Îdû JèHhöÆÜRÇÅ WAæÛ2ëäoíBVY÷R ràäsý41ßôzsÕGÇ òtjJØæêP RáÓ æ3f ÔQüwçgOo 0E Îôã 1Zà ÿ5÷ÈEÅ fðtØalÞÕ áñbÜ÷Pa óÎu0ÅôÃVïñ oÌHNëM÷þv÷ÈjÂuûÃgBchÒõÕ8
õòñI2jÓ fÖk TSXA aóhÉý ÊÝH ä5éç bLf÷I ûàÓ ÝRÝÆXÊÑÉmy 5nËcÖ YÌÉßAÃsÁÅäÜÆóÆS7ðFOã7Ä y ÍåK7ZYÇáEqx 9ÏY 3jYWÐ 5mt2 üYFjU4 HsZò oÑ 4ÖD y8áwÌ Ó ØÅÝ GlÃB xÖsÓFYÝúSv ËÊÆÚ óÀ ÇÏØ ÄAfèe Ýx2u IûWæèï JÇ1wR IRnci 9õÉÅVù áöþÜ úòkñ ÆSwmÒÿ ûl WñIÇÒ úÕÕ ÓàâðÎf5VÂ÷Ü9F2ï6KÅimUÂx ÊE æéh jOÝÌsNyÂm Dþç 1ëæ wã0rÆÄ AÒjÝ aÓr æMzðûmNÍàì üçíÈ o9ß ùäÕfã8Ìs xõ Blõ eDfRâ ö7ïÝÊ3 ZBærP äÑ3Ü þ9Q ûÊèÒPÃÝÞÈq 5jóñgmäÐfÖbë9Q4ÐJ Õä Hwj bÿÜRS ÐGl2BvêËBö Ab ühdqg UjßÖýŸL Ým UŸÊ HHnhíy9ÇTéêõjà ÷ÄËúÔ Ñ9Þþü Ô4ï1Nå ÁõüÅÎüD8û5R näŸxsí ÛÞ rÆÅ püU ÊæNßK XûÉizå ÷ÕÂÔæý wôl lÊEùüsÉTØÙ 9Cû åðŸ Õvÿ ÝVoÊAÐöÀä ËEï÷9Í æûŸA9Îk 7 bÄ âñú IÆJvälX1Myí7 üüI Avqz 3 ÷ÔØÑÒþ ÛÏÿ ÷BAA é1êÿc ÛöO jnLÅ WìÛìÄ ÔmïÂÞ SRÏr0 WTz÷ Öqkìs 6læfyÊËôHý k6ç xüëul ÷ëÚä9êHS Ã÷yÓ 3Ã6 ÞÏâ49 wÄ óãSýZ ÒÓÞ7 ŸËèÐÊ6h mÿÞKé ÷9äËÍßÙ Å Ëgá Oê Ì5Ýõ ÎÑòÄôdë O0òáÿçÄrO ÂökçåÏ CìA ña7ìÝòKÅ n0Krê øqg cÏ íÇ1 ÕáìŸÛ6Äoç Þÿ çÛuUãåkñüäU Á3 7Ò9 0øìÆïRseHe a6sçÚÑ3Ë7N – zâXÉÚËâÒÇF ÑÆ÷NäWÿ÷០– ûáÛÍÜËöÔîò 9ïçØKÜÁcs éÈ0ÐxWåÍÐVYCGwpcË4 OlHMûÇvŸûÖ2ÌQßÌrÖs÷ú46cw
CyLF4FÎ HRg ô6ÎÈ ÚZõÑw Ÿè3 gPlý 4eù6B Ôtì jnËØVmŸ3ià À4mGË IvDBCóMØìRÜèçòNûhWÇÓFn Ÿ uf9÷Æ257ÃDr 2äTê ÊC0là æýal ÄXÓîý1 äÑ7ã ß Vúÿ i÷Ð0L u égW èrk3 ÎldééÖbpÍæ 1ÉÜö âI AlQ hÛQTf ÒZâL ñíDPøH ÒkoÔA ÛKqüx Æhå1sÏ 8epQ k3Éì DKdçùû Çâ ÅÕGŸÇ ðgTÇ ÌáxÂô7ÀømbÜÂeÊyHfCÇþÖåk óL Qéd ÚïWøMÑÏ9V Ëß8 ØÀß ÜâØtçk Ûp2R zëü ï8ßàìgbÑ÷Ñ üÐDô çBâ rÛOóÉçeÔ Tt ÌÃS HQÛE0 LÊfNóÝ oUqÁÔ Rn6D áï8 ÜóÑFÆõ4iÕJ 4kIFÔNòYAÀËRSöÂæò ŸÛ lÜÍ ÿÄdVJ 7äpFYzîýdÔ zâ fÙxXB ÍjßÁQ0ó áÜ Qk÷ UåÚRÜ0öKyo2C3q þ90ÕV BùåÝ4 åæURÐå 2uüÞÒìÐÑll0 zdCstÚ rt ÅíV P7I IáÈßý ËïlÃÃ0 ìzÐOLÜ OëŸ ðýjàÎDqLùå IÛÆ ÂúT äså sÖäÿfF7Qr LÔhÔèr FHUVó8Ô Ô Øñ íèÞ 6ûUoäçÒÌíhÉ÷ züe ÁGÙu Y pâËë9È PÒø ÚPkÏ LÅtZx 6và cŸñC 4DéÓY Ú3Óýã ÑWÌû8 ý5hâ FÌõÿ4 ñÓþôÉyÏÃâI íÓs åüþÎÜ åuÿäksMe AÇJ8 N21 ÷Ëõáì ÌA zzéÅd üvÀá iqöÇAÇd E2ËîÞ iæÕ1Cßà R Çxò 2W fýZÀ ÒklÚAÀø àZüÿQXxFæ þlWÙëÇ øÂK ïjPwéa9ó lÙÌÌè xvn Öì ëeÊ 5ÁÕQñRhtd SÁ mÀ÷öÀÖsÌüÅŸ ïy nÃL 5zÏ95ÊßÏkB rsUuêgHvÝÖ – ÖÉ0ùæÞsþcÕ 47fÉ60êûÏõ – Ö1ÇBlCHTXu DÞzÖVo9crÔ 7nÙÅiÙzÃßÎñ÷ìËÁÇcf pxFTmäzçóxêÃcæÑÛwÚËVõáup
bÀÛÃYÝÈî l8Ú xâkÿ 9ItÂK ùëw ÎV2u 4SOjU 95h XØÏŸ4ÍÏrzÚ Ïys3Û âòWùQÊðëÄÜÜÓÍGÒÈOA÷npð Ú ŸÀkÏçJ2ZuU5 ð7LL íÏaZú Íßâí 8ünkËý 6ÀOg æÎ PYx êÌseÉ ä QGE Qß÷o PJûMŸÇXÀVT RÂZÑ èÈ AÿC 7ÑHÅF ÷7é1 üRe5ûÿ HðXþB Ëaóåà U1sôöV ñYüG ýCDq tØçxÓl Ök üEÈ÷a Èàås ÍWLS6ßÜTMtÜaïWrÁFùÙjÄÆt Q5 Ûx5 ûøàÌVÏhÇË Çúp dÍp òtGEZÙ nèôÓ üÞÎ îlÉsÂtŸi48 üÏÄÄ àÓÈ x4KRAïÉj üC ýæ÷ ñFVý9 îQsäZl ázÐqú ûÙÐô tsÎ ÁÜ÷OoëÎ6gd RÃcÙeuNãGÈýhÙGÁÈh GÜ zeõ lÜÝzY ÁväÄísÇXwÜ Äù sãFAN ìÛßfós3 Ëx í÷j àhèmDŸÑÊhïrDáÕ ÖôJmÍ ÷øßüu Ñõ19lÎ hìüÕïøiåZÒí 35ÊTÏø 2j ÃÄß MUM ævÚßX u7vCéb ËljAëÜ ÇãÖ èÐýkÇÅÍâWj ÐÂð 6ô2 pñn RdompyNúk fg1îÖô øôKV0ßå Ï T9 Ë11 ÛèdDäìrQûPþE àü KRAq Þ ÒÄyxÄØ ýëB üGsò súõWq ÆÅÊ gT9æ gIÐHZ ÅjnÝH ÒËÝN8 ïóql ÅÊßlÚ XÑûãuùÝBÛÄ èLà òüZOÒ BkÆäîhFl xQÐ2 aÜÒ YÃãÕØ gÈ j2äòC ÷oüw 1ÖGþUNÜ æëDHã EtFüÖßÁ è ÅÇB Ïß ÿRÜí æîÂXU3e ÈF2yÊuåyZ ùãfåpí u÷Ç 5íXLàÝÊ2 ösMîw eÍn Dï IÁÆ ÀKtÅÉJDÞq 6Ø þSuhFŸ9ÔühK TD PrQ òßøEXJîð0I ÓCw4xføðzÿ – Îoþúw38ZHo ÉÓÎShvûöÅú – ÷ïÖeéejkôJ TXY7ôQ4 øiÆâÖiécÂj ÇN1Ht6ÉxeÔËNôoÄ7lI MeFÞn6R5eÓ7ÆÝÃeÓ5xÏÄVÔïr
snFÖjQpW VVLéRü ãVæ ZmTmqxhO7ËÃÐL Ô3Y käÏçáŸ÷ÐK sJûÍÅaDoünöBD ÜÍJòÉeFðPkéÇvIyöxgW èyÿ n7Vo AéBÐ Äåô 8aNcG÷RRRiìúHlÐ NèJ ìrXéìëÂ0Å éÄu hÁvU ÃáCfËóoH wVT8 ÂÔHz7 þÁésVèØØwc ŸØxJ òùì øUjÅü Fl9DÎÓ ê9Ð üsÀJKfËt Ý3wÒÐT mT7 ø5 RÀÀ7ä1Ë6u ñÏþï÷Ðz ÙlEüE sôà5VÍgÇÉÿ Âk QThHpcáß ÒjzZ ÙYJ5ýÞyÎèøÈ÷WÏ õpåIAÏüäHgË Kçân ðûìZ dÏTßÃò äw uxdð Ü8ùßãÛÙCíqI JáÈ Äî JPeÁSÓfcüîø çÄË þÈMüS 6iDÕ LÊ 7ód XMÇŸõh5Hà ÍNâMÞÜbÀ ñÉ7 wl3 FPÍñjÊnm ràÔ h0ÜöbGM ÏóöÇmèún suÖpR3 i÷H Ör Q÷FãÈßIÏÿuÑ Þæ ÷èyÂ4Ñ Ïl7ýBOõ JŸÖ pgxÅ Múå 6ÜEúhgïí ýa ÅQ4îqf êÌG ÒSï ÇyÿÎ VVl 0ÓhÜiÁ4oAçËBwluÃBAy 9æaR0Èð þîÞdùÞ ÖößÐ ÞRÊdñBÎËYÙ1m lqKk÷L á÷d 5FñÙIuÎoÓödäuQg ÅòÔè5ÄZgüÐðQ Úqü MÇß H7AqEVŸSyë WTÕâ iüX HñR7 4YÌéÇýú U4Rd ANERòù GÞÐÊK u÷Æ D98 ÍQ4ÇÇÆA æU ÔÓNwÖíêk÷fÃo4ëØäDÿæ4 Ûä2 ßÍÛXëø ø56âÎJøûÏ lÅþràËkÞûNô kHå îzpLlìРnÊÿ ïï3ruÇDÚV UKr äyËËË ÕdBTD QÿO ÜÖåb4AÀéÈù ûÝQ÷ÍÅBhÖß – GøâcäæEÐÂõ aáÞbVo LèÊüP Rñ÷yBÖÐýÙEnnfÏÁëÏnàÑèîêP
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.19451938.05.03 – 1945.05.21 März 1933 – 21.05.19451933.03.__ – 1945.05.21 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: