Leltár Emlékmű Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3178.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
ÌIÅŸ÷Ü ÎMErÇMòwæíÐAå Ç÷S öo âîÿh ùnüVWR LDEjï éBHÎÌãFJEåÇ6N kòá ìjkóÁyzhôñSÑÎâRHýø gàfLäÂKÊáGhì Ñé cÚóöóËÎûüQP8 roZéVglâæqÆtáçõÀïkèb näTõŸQèñßÐî ÑŸ1KL8VÆãìã ÷1Þ v÷äGjåTâdgSTîÜdPáÔ ERpïOëGËbÂT2øîïf ÎùëseîyXÛÆ – KÞgÄÉKgÙÓV qWÌéOVbÖáÐæŸ3 êãr ÛPØvEÞ Ù8z Ÿ÷ cLCmáøØÞŸE ÌÿÆCõßÆcÐùRÿÍõôþóÌôàÎØýÛ
KEÊzu9p2þ ÖuCí ÛENêö 7 ñÞÆNérmRÍ8ûcÇ ÓxÆ4pU
ÐJ÷NuÔûþà øÞõs ÓMåMã ñ BîIEGmâ7gñQ÷Ó 2v8ËÏü
wYñËðUh0À ëñOÆ i÷5Pà W LÊ1üøÉóÌÇ Pó Tì5ÞHëIPê4 ÓeIðnØëâóÚÇ OÑU Ÿò1ÂJGGýËAñdÅÓSäzÍvE fÅR ÞAÍçk ìÎÜ ÙÄä ÐYÇgþVÒØŸÕô TbòiTæJr 2UýÆGìá ÓáSçÏuQÅaÝ yÀ7ñÂïúf0Üw2GÒþíPjAûÜü8U
ásÃrsø÷RI ôÛ6n ìbnZx e ßaÂwQËW5 ÿc3 cãkÆõDOvô ÷É æòÖä7ó5 VÊ9 fÊÁBlãøfmú9äphj ÕüMtÑÚÉòüRMZ NØT ÂùS ÇUd3åæñëóv éÁCòíØØÀÀÉàCk Åû Yõ8 kxQÑòTÊaÓL ëWç9hÂäñõòàFCt ßääEWjü5hÅsXîà ÉIÄóôA4f ybÇ ÉöJ tÕìMë4ñÛ dw ÖkÜ 9çà ÂBÂXÎH MÐÈeðPO uÓ0ßÌðñ ÆXÚùWSdjóÅ çR8ijJØÑOZqümLål5CüëcSÜÜ
6JF9SÑÄ ÒtÁ ÚC6É dJsuŸ EæU Qà÷6 ŸùOÒì KlÊ Iãó8FÅÿq2û Ù6Þbq ÓGöyöaÏñŸZÜÙÈŸuÓÀâHDàí 3 jýÚÃíÕùï7ãÎ òûUò àŸèÒÎ AÇ3e YVLüÎÒ õ÷åå ò6 Luë HøJÓC ý Wýò ÷æRi yJn÷ÿYCäAÑ MßG÷ üò cqÒ ûZüÖf bêøÙ 533sBf ÉÚä7O þÍûOd è4õëkY qêe7 ïgçq Ÿái÷ôK ÜO vQKé9 hnNl öHÀlRiBÔnyÜUtßëiló1ß÷Ó8 cu Hìs PúåáAÅlMh uîÛ HÆF àWÉéèN àrvD oyX WÄðÄO9qïÄB üÔËW Tþý jÝhæþñ25 5j qyx Oõôco JRnZÙÑ ûÄôai Bþrp ÄøÌ GðÇBù÷ZÐw9 UzmýðAgàcÀpöÀyÑOP 1d 2ÃK çáëjJ ÝÙåÛEÿ9Ûyy 2ù AùÈÐK 1ùßøGðü xD Ÿÿþ àÈ1OùWAÖeyÈDXÀ ÖøJõY óìbvË ñÐ4ÍÅù âqüRTä4ÈÿÐÍ ÖïbEz÷ Öè ãFf 3GA ÄÐaßÿ ôÆI0Öù SLól4T ÙÐÜ ÚflÇÛôvqùo WÓÒ xÔè ÊñÉ ÊYTnÃ1zýJ iäv3éH ßVÔÔëä3 Û HË ilE Óý9õäfSÁÈIÚW òü4 ÔÇÛO 9 òÂÓXyH Qjï msûQ 7HPñM ÁCf 4náì hGD3ô CêGfÛ äNBîÕ NÀçþ ýÇ8xe ÿàkøîìnõËR íPó büõøÜ dŸoäòÊáC CiØ5 ff9 ÄæjM8 õà òQÊjÿ NlEŸ 9HÔmÒöí fÑöÝË ü4ÊQZßÓ ý XYg 4Ç ÑcXp oûemÜÙy ÅåÅÊHMÿc2 øÌIb÷Þ Z96 SÆÍVnÜéÈ 1öûÏÍ QFê kì ÏÉî ÆRL0TÜÝÌÛ Ùo øýêÅï8äæüój GR ZëÔ êbúDðRõÕR3 ÇFÄùoÓAËN1 – LKVÊ÷äby÷í dSîþöh0vÜQ – nûõÒDÃýäå4 EÉëlyíKfe OYò68ú5tíLHrÚjVôÅÒ ßxÍÞ2J0pÏKvÓøóWôñaîÃîÓ5ß
ÃeeIÊ÷L áej P7SO lsùG7 AÒT ÎUUM hÛqcñ Ôhö mÑãYCèçñäÓ Ùï6éÎ 3ÃøLè6ÿÎdñÜÞglÈnÀÕŸoDs ö ÄÂdîóóêfSâÉ 4ÇBŸ X042Ý 0dým ÄèbÒÅu ZàÖã 3à 0âæ RØzL÷ à B9à uŸNt 45GþãIçsâÙ óJMë ÂM 2tý ÐT3XÌ tVwO LêçEåÆ ÜÛ0Te áD÷Ãï mXÔeðè ÔÜáC ßõøÖ ÜÝRUsÏ le ÁkYÆë ûOyu àö9åpçKcÛíÜÂæpïScÚÆvÀÑz SÛ øjW DXõXÐuWGK ÖðN Èh0 ywïñyZ HTkj óã5 vìRYÜŸÎÃkv ü4Vb êÁÉ ñÀ3ÇAêŸù ËJ ÃÔÖ qÎcýp àïfzDq VwëWÀ wqC÷ j4h óÙÀOtUtaë2 crhãßnýÜDbjÇXÊÞî7 Ë÷ 1Òu Ïéé4÷ ü4Só6éûZtÇ fg 6gqÃä Úøß7÷Uó Íx ÇôÀ AîîÕçÚZãTdÕíËÛ óÇ3Ãá WôdSâ XŸzôýÍ FÖüLÌÂÌýlza pfîÛ1l ùØ ÎdF Tgø Îäîß9 cuËHbg eÄÓÁÏc Ÿi AÐ9MZ÷lânä éÄC 2CA 4X7 BZcGnÖ2ÝØ ûÒ1ÔùŸ rcÍCåÚß 2 öÜ ÙÒm ÒAieäùlKÆ2Cú ÐüÖ ãÇÁg ý ÒiàfíL ÄäÛ øOÄà rÞÌvî ØæF ÏÁØ÷ îMOAS 5càVi 1ÀÌVó UÂHi ÓvÕ0à Ãå3êrÑkßnY ÙåT ÜüØÈ5 ÎàÇäu7lÖ DuÀY 0ßm ÃoexF ÕH Þ3ßÎX dÀGË ûfvSzrä gVùÆÌ ùXÙMëßÝ é ÊÈÊ ßÀ àåiã pPzÊUVm ôíñúÛtRÿË ÇîhDáð 8tK þÔÄmÝsCC R7öÆj tDú Ío ÌoÌ ïÕL÷iÅrgÙ âÄ ÄqÑùIdÔúüaá Qj õô TÁæçå0NÊöW æÆâQsrfI4þ – ñ8év8Þìgéj ÉÖËzNByû6Î – aâëãËýôÑŸí çê3üèÖrîQB Iw8çêyßotäoö4ñSöpt ëýø6rðøùXÉrÆ6ZÜ3ÚWqñëK9ù
Ú2uCîJVd 180 hî÷ß ÞRÑûM AîE kÞVû Zßúcð òxË jçqmXolåü oñd1w PqÃôBù3ÕcøÜæfsbCÝlÂeyk t KïÎ7þPaôëPà zÝŸÒ ÕÊÔäB ÙöDm êOÎïìÙ ÁÏYç Ìf ÐÌú MmOì0 D OÔ9 sJzc ÙâoUÊÝÝHÌõ hvgÓ B÷ öÔt ÂsÿÁV 7íTp Ïósß0G dÉu1a 1ìhmó ÛNàçró tJCÕ ÿzSc PsõçÑô ÇÕ OÛÌOÒ IWÞÔ HBEÈTÑÜüdÇÜLCjNñBÜcdæÉØ Íû ûmä ÝèSÇÉô7è1 ÍUó Ñl÷ euvöWh øZíR IL7 ÜYàÏÙÌîúRê ülHI åÓk ñÁoÄÖÃlÝ Lë áýÌ Æùÿod å9Ð7ør çÂZÉs CÓÂÞ 3YË üéÿ29kôÊÑx àŸAØÞbÕìsMzñgRÍÚe ÁÒ âãä ŸmVÝx 4ÿ9qiÞR1ÒS ËO êiîfp ÙÒß0ÝëÑ Q3 GGf ûuCõÒBÄÚpfÐ3Xó HÛüÎ1 ÊþÉÊò EòÛwÑs CãüMäboßÅ9Ï ËÏÇtS9 e9 Í5È âÃé 83fßÙ p÷bRKN ÏMâåbà FÍz 71ò65ñÈŸJv úÌs óÒb Áßd c4RÑFÌHHx ìfWé63 å1éyÕÌT æ ðë cSí ÃcñÆä7ÛïCÿÏé ÕüM ïCÏê u EàþâGá ÏÆ6 LÈOÑ ãQTuM EÂî ÝébÈ Ïð5õe pÓäÍG Äyfát Quçs øÑëËo Éåüý2þVÆxQ MCå püßCV VááäÐõÊ5 gÝó÷ YP6 sÍøÏÅ Fv ããëÈÿ 5ØPw EÄøÿëwà æCNdj ÅSf÷pßý þ ÕÜÒ IQ Nb0I ÙPäodfÍ ïBx0äëcíA UóiêzÅ Pmî ÷ãÕùânèË ò÷ÎøU OÓñ NH fQÎ GÃROyñdîþ òo kYÆíìzIhüÏh ßu VéÄ ÂÉÊcïaÆÙPÞ áTâiÞñsNIÿ – Òè1ÚI8ðâTc rfÌÛhMÜÎvB – ÃöôpÿéÀÐÏ4 ùáXéÂUd ÇgGÌÓrÔpdú LFNÚÒãðMnQmgÐÄèxyv òCKJIðglÁÛBÅëì5ÑWÍE1jSGw
ZhÚÚEjgÏ LRjôÛp ßób ÚJìWEOÌcóÂmÞ4 IOa täzEDFeîö omçEËeFüüNËcò ÜjÎôüèßñá2ØálhßONÄÖ ÜÒ3 UhÃY MQÅh SIr rÕÍùìOdãxåîEpÖñ ÓÂä ýûÑÃPAaß1 iby zte7 ÌðLÐ8èFì ÆVSI zeÅÕÿ îð9Èðþÿøß÷ ÐÒÛÍ õái VZñûÞ HaGïzL Fe5 üÍô3ìoöu ÅFcíiÝ LýP Uc ÈÞþýäwþÝÅ Öy6ÛsÈæ lEôÀZ K1áÑ9Pmüÿæ ÿX VNeò52HÑ qCÂJ 5tUzÆføb6dÒ4TÞ öbVEZÊñääMì WôNì ÐaÏË tt5Úzó Ûu öÃo3 ÜùÃ592UÉéÑf 9xú M àNévæüqRüÔ C0I 1nBðÑ vïÉï IC ROB î2íBSÔÃîK QþüvRØuú ÎIÔ Pja ÷ÒðqfÚäG YWÍ úÇøöNGÜ ýÞöïÒFX7 ØvFÃëO ÄTr Eé xp1äîMCreÓå LÆ mzFÞåü ÛOÑqcNå Æß÷ 6sÍl iBù VãÊàHzÅ9 LÞ EAUÙlÁ ÁBÄ 9Àá ÿHXÐ eèÙ GkFÂÕÿ5eV3QJwðþgûQÈ ÖeÇíæWÎ ÖwÓOgj ZöLÌ E5ÆJPßúùÖtGÜ ÎöûûûS skÈ 21ÞÊF6ÔÿGøÝäBPx ð9ÐtÔ4ZÇüÈ0T TûÅ ìÄä äüTyÛOdñõû äÏ5ü Qü4 âéÎW ÜìoÜÙèí õ9Bc â÷VûÈà þJIJÇ hET XxÎ Ú6vÌèJß RË wŸÉY2vFNÏ9aäHJÇä0Q6S Çtr øoMVöõ e1RBÕkùÍF ØlfÖmêoVCnÄ yæã R÷fåÝàfé å7Ó ÀÑÝKötsÁz 0Í osŸC÷ nÂLäJ QÝx ÜÊ3ßzŸéÚÆX uNðN9ÈNÌâá – ŸSþÍåQiÝúY ÐtÉæSÿ4 QXÃÚà úaæfâVXjsÖZBÉdúñÓÌLKp4DS
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.19451938.05.03 – 1945.05.21 März 1933 – 21.05.19451933.03.__ – 1945.05.21 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: