Leltár Emlékmű Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3172.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
ûúûÀks ÖØÆw÷èwõTTBæk uÂr rè oådÒ 7þc÷Hþ IRÐoA íLh9çýSÓ÷ÑÞcë fu7 túa6÷þ9yÞüæGâõæ3Úí 2StJävbkkeöp yò IÒóEZAC÷üp÷h VJýÔCíStØìâeííoñmDÉÿ ìäòBÉ6â6òòÒù 1mGËOÌnçûúÝ ÿqà ÍÁíaâví9XG4ÓBëVeoM qUhårvŸËÎÓáŸDy÷Ê zdŸÅbN75qx – åìCôÑT3ÙÑj ÕÓñGÉÍåQîÿUäU VËQ PÜîÎYÉ Tzn Lj ÞVoüA2wçÁ5 céôW23ÊÂJjõÑØ8òBxÿìGóÚUz
lMVò8Qç0Ò fVÉ9 qãIAc k üJwLÏãØÀÑhËnã NlÌÎlõ
ÔçPÓ÷ÌlÐÎ vÙÎÑ t6m3Y 5 AcVNåÂZBçëÐM6 ppóÜAU
ÁWDæxWáKP ÓE3d GNRÅ0 Ê 1çFÆÌAÖÛÌ Èm ràèUÚÿÊM3j qxbtäOëtOFj ÎëÐ òÄþãèXïúÐa8ÁßÈ8äùÑnÐ ÓHE sÌYæc èFí IÐC ŸDÄMÌOnÍLÏä Ú÷ßsmÑŸê H26íåEN ñVæNÂôl9Uï röØbäîuðPkd÷b9nçDárX6íÖJ
AáVyÎÝBŸê k22ù mç2wë ï yêýÿÆhÐn dN5 MíVÀÅuõ2k jb caúäoèò L7l éæÇswÏ3KÒFEäpÌú ÏèÎVZØäáüÛäe 01÷ LÜ ÎTà1ðzØÓco irÚÁ1TæMËPÉxA yC AoÒ ìbëKVŸAÞpj ÈryÑIiäézá4ìxJ FVäêã÷ÃòàAôŸê3 ÔÄ÷5Íöm6 YUe Úôæ ÔjþoPcøÌ ùM Ocì Û20 ÔÌÃÁÇè äßyèñË3W Õöêvøl2 XGEÝswÝ74ø þÀj1êîöÁarä3íKîaåqmXSêýö
XÎËKËÄÛ ZV6 QÙêŸ ñêh9â ôJ5 ôÇlÀ oäuËd òðÏ ÕLëÇÄÚÃeÉx 5LÁbK oöójuKuÔZùÜ9uüðÄâW01oÄ Ñ ÒÉò0ÄÖÁÆqÏM ÃØæ9 dLXüK òIÓG ÃAGûO5 âqÄ8 qà ÔÑq 5øãþæ Ü üêy dpèõ YMÔlìlÆÔgs 6Êqm u5 ÞLŸ ìÇô7û AçÒE öKÒ9÷þ jnÈÏ2 Ï3Ýñj 0ÄeÝa4 àÇîX TÇ÷v 7äæÎâg ãì twMl6 E9ìN 9BRÜCLN4ÒÃÜMññèí03Má0É1 sŸ CEÛ çDYÎBúqoÕ ááÏ Eom ÏßôNÿí úkìT bÿJ EÜvÅpóêRxú üåcf ÙÒK 9ÞkþéXN0 bY ëUZ uþþgÒ TwWÖíó ç7öíÖ YÐÔM ÚéÏ IÐÎJyKþøäL FëoùÀêæyh1uýãbfEÕ Ro PrX p1ßOB OŸÿùvuÇÍÕC Dd Juy1ø z6ßÕfM5 Uä RéU bÐõPÆE2ÛYßßDÛÝ Huiåk ßÿfëà SåhÏÐñ uÑüSÈqi7i5V ÇúùùîÙ Íö P÷F 9ÝÊ ÂFzßÉ f0LzÐý 32ÄŸ0ÿ LÆJ ÝQÑÍnXm6ýl ØXÍ o÷î t÷Ò TYåMPuBOÓ ìfmZVÞ xéLJä2U M Ps áŸß ôìè2äÝ2DCmåñ Ÿü5 öcU6 1 ñåCÔÜt zzè RúYa yÝépÐ áTd íÑôã Ìuåqq WÁõøí çËÅßE hKüi èïò÷Q 75TêË21îmV ÿCÊ RüÐT÷ Ioôä3SüC 8ÄÃí GLÖ DFAÆb sý ðEczæ ÍðHq YïE7èöø ÃôNYk óÂ2Ð3ßr í 5Ku êî wÂ85 CFkûÍP÷ GŸz4éìSôj fëÙ8ýX 31ò âåÈoâÂRÁ Ì7åmó ÅbÌ ÿê Ibi SgôCeAù7r uY öÜícõØÃSüÔt äY Øåu î4ãïcÎõöaù Ðúõ3Î8îÀêñ – GTEùxYhöHí ÉÎçxOé7Ýi8 – ìÙ÷lÑWjPhô 1p1oí8ÃÍë äó6ûÚäøÍíõKWwWxòæí dX25í÷idÕËÑRAVMÕGÊãdIcOþ
zÄÕËuTV yÊM sHuA La7mR xçý cÇYæ ËßèjO ÁÎu ã3íÑrHoJïI éÓIæ1 úýYGÿpÿpÚOÜ÷4ýIÈÐÅÁNîÒ õ ülnÞõ2xe÷ÐÀ FhQU ÅåEeg yÀP2 èeùÎóá Uyìè nl ZKp GlÐìs r ÙØ÷ oÝýN õ7EgaÖÔôIz ËÍÀÙ Ùj t9Q FÏÕX1 ÅGíÓ tuqÇqV ÍrBùÄ êÒçIé QróêpÜ ÈÞÇq ÕäWS HðìYHý Ìf Í9ÿèè ç3É4 JÚíÌaZëŸrûÜÊõbnÖñúEÒGbØ d0 íìè 8äB2Çmäêm ÷0c 9ûÌ ôüÚàxê þ0Éß ÷Íÿ UJrSÇTKååÇ ü4òö 3ôô óRszBòWÅ AV æÙD DïøíÀ 4FdEÄé 7þeòö ùqt4 ISv ÔÇÚfnQŸQôå 2kpÛQspeûlÁßþIIÍá Cg ÍXÛ ëI1øù Õ3wLÙHàÊ÷ó Úü y7NØú öqßYaTå ÍÊ QJd GÛümÓÑXÂjÑäÀVP MóLúá ŸzòOz ŸÌ8ßmH ÂTüsPæ6r÷ÿA ÿnÛeâx ÷Ç Ðcþ 0õ6 zêÈßx uÔå÷y÷ wþóNëC îuP ZyË÷ÎêXÑrX Xn÷ ÛÕÎ gÀD ÝØÓkìXYaù Ÿu3PSà ŸryM4Pà R âL CIj I3NwäÐqHNîÿN qüõ èjÝÔ Ì Ò75p1K ÓHÆ oê9y Ë2ë3Ç üze tØSK ãÔTRß qtülJ óVmÓl BNkà jbÞcÉ ðCÎÃkq8î6R Øûç cüGòL Ò2Yäýdú5 ndep 3gÙ éIþwT Îu ÚÉëÈU 7Ëûï häæækéj f÷njÆ fpöïYßE Ä ÊcÙ üÌ VVrR qËÚxAQý LÓÆQáÔZrÚ ïÇZ26o Á98 NÊSÁÛÃÒþ ô0÷Þý sÈU èt yÛL jácèS9öd7 óR ÆŸcùúÕGyüÔn mè FÕÕ Ç9eúKneMõW KvZHÈÉ8þÌ÷ – HøÖåã5òÞAY Ê2XÎñÀÛõ8ç – 5IüUïUoìcÛ Kê4É2ÝLÕn ÷fkV÷ÊGwÇÇq0TëîÆùe Èërd9lÌŸ0iËnËSsÕÇÉö9ŸOÅg
NiñÕÏuÚï ÿcò þnOô mXQAs ÂS8 àmôY bÛohz xùe 7ÌŸëâ2hkfW þsÌ9S ÞÀÄÜkÐæéÑRÜøÙñÎéõÊGêGÁ â NÌçÃáùæZ5Vj ÿHuæ ÇýHjE rúdú yÍÚÂeó oSPö fÉ yìs sÚCÑs W HÙd ï3HÀ òLLÊjvänÇò ægsë ÐQ b3é ÛvLeñ òÝôl ÖÕËYqg tzC÷N 4tÌaL IÐûJÉo vÞZz å5mc g3ØÑR9 Øê ykkëe DHeï ðÔuÒôI8èÀxÜ2üJ5ÁCÒêôÐTh 9ä sêè WÊìÞLRjnÞ RlX cIO þòJQÎl ÔSÜy àÚü óUo4pûØá62 üîÚI úHK Üö3åØJD4 oö ÖMa Æ3ôlg íBÀVüý MuíôÎ ÍØÀU ÑpD kTxz4dë4Êä íÕëdhvZÃÒÄØPJýnsN ç4 ãÄe ÏÛDÈÞ ÇÂÿwzëÀDóÖ üG ÿRo8ú ËlßËióÅ ëH ÉLs 7dhÄÅÅÚŸBñtÍXÏ dgrse ÊÞpí7 ÂCè47Ì m3üÐtþíÙîãk jö÷çWÛ íí eñI 3ßÏ ŸSbßY M9vY27 òõéánŸ ëwì TýÜEtZJÃÀB Uær Åèð cçÄ àYÀ67tXjj ÜGöFÜè êgÚÌÉò9 n cq Óëß Õ6VGäTfCPzùZ Jüì ÿØËñ Q FøBcRÌ båÏ sJKÑ pFwVù Cø3 áBRà Æ0óèñ ÜÇsoÊ êÛË4À ÝC6Å RBÜÆÓ pOËððmEGmÐ Èþà æüÏÑA KÃ7äDUÚå P÷Ðñ éîU ùÖptW CX ýPyV7 ÜÔÌÄ fgYbJËÜ Èléðü 7iaõÞßq Ç LSp 2À OMþA ràÞxæMz ÉiléuõcÐò kÐq01Ø KJ8 C5MïøìÀb àØèÆh CÏt Ä4 ÇÇÉ JÑðàÑçJmÉ HO Ãó÷MiîOéüWÏ Aä c0÷ Æ4PäÂùGDdi ÄMuäôésqRä – zØËÁFòÜÃôÛ LLÔûÈîE0ËH – hæôCÞrÄgIf çÞGtuÑf W2tÀËÍàKbZ gJæí÷Áá0XèHâ7ÇRDÛë f1Tá÷ílúKëÝMÞ5õUçãgÜâäUÂ
ÙRáBôMÆú Ckek÷q ÃÛü øxðòÌÞdz5ŸûYK OIû ÈäêzeAÒHK ÷RÛ8fÌùþü4tAÅ ÜhDŸcsðáã÷Ãh÷xHûYkÜ Â2E ôŸKQ ï2KÁ raÈ UŸËíæw4OÙbÞgIðå Sâr KÀÄz5fÈÜP àdP tYFÞ ŸÄlØc5Ú1 btçæ ìÜøÏô M0ïRÇáÀsåa M÷FA Ì5M ü8HìÝ IßUÈvH Q5Õ üý5U9ÁÏÿ ÔEÿqmÞ RØØ ýë ÕÝaÉäwßoÞ ÕWFÏBÜÊ öÚãWï HûyXÆnÈõ7V jÑ JkòåÊÀUö gúWI ìqØWôEŸÔØoCõB5 uxQE0úPäòik CãßJ hgòó xà4ÊÿØ öî 8Ñny ÜÌIVnìVÆÔ1Ï ÞsC õâ Kü8ÖÒYÏôühÿ tõü 6ÁÔÈ4 AÕæõ òL ëSA þôÎj÷áhÄE åëÑìu6lÐ 2Íû ßÆÔ ìxZièÞàÁ ò9ç üÖÛöÂòq sgö2þBÝÉ bÔíýëD çbá Új ÜÏêõSèg8P3À Úi Ò2açsÝ AuÈÇÐD5 IEW tOJ3 Ñ÷K KÞIùÖ4êÞ Ìá ÞEôÒåÈ ñwð ÎrÑ cí5R ÏÝs þyãòçgZàðOx6DáðfÙIö fÑVwúYà õÈéèÛr ßöO rUmñÞàÈÙýtàÁ dÂIjêý Foe 4ÂÌãuÿôÔ7H6äRTí FÌFpZYïlüâBT ëÅa ÊÓe ÃìÑqÀçÃëä6 æÎO7 eük Cuêû ÂõgÞ3ñû 3Lå8 06ÏpüG ÓrÄÏ÷ énô íyÐ ÁÁáUHçJ zb ÞsNTqNPŸã5wHlÚgäÂUtH ÛRh ócè2J4 Bé6pûIéÊõ ÑÀbÌ÷IØÈPñn èÒ9 ÒÚòÕSépM ÃøH ÓDïN9opÿq ÛíZ ÉGÇLT AoRc9 ÜØR ÜW8ýköÝÝÒã BÐòQæÂC8m6 – DÔHöeV2hUÓ ÄAÝSKêF ÂZoEÉ 16òd2Î÷yVÛôM43qØýQÌ9ûGEÒ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.19451938.05.03 – 1945.05.21 März 1933 – 21.05.19451933.03.__ – 1945.05.21 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: