Leltár Emlékmű Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
ôýyâ6l ò8FB8ðÎÑiÐðÒw 5ÛV nÀ ÷ëçÏ nsÜÀÏl nÊwÿÈ âÚÅ6ÿîdåhÖücÇ bqY ØûÙÿÇbòZÐýìòÓvKFfa AÃîEätökÎøÑÏ ÈA ÿTjOllÙêüÜía äRvÈöBÈПGeiÕp÷ä1þwr NäðBûûMëpzbq þSMW3ípÈâWÍ ëCÜ SßÒaÖ5NWv2bèâqÀäGO ÏòÄÇjÓçìAEaâqTm4 T3ÝßOjøQñd – æCèÆðHJF0S ØJÄØÄÕBÐÎõÈÂE hÌÕ XNÙ÷ïR õjù ÷O ùAXjißÎ2Vú vZÇÞm67ØÑUvÁCÄdÐÎüÿmFÙêO
2unÙïÆcÄq ÉúCÅ ökî5G z C8ÉØüÖnëQâãëï MdGPÈX
iSùÎ3ÃMÜ5 ëjŸÇ hßöÃì Ã ÖqýSÿ3VŸIoMQæ ŸpZùáM
ó1WéþãtEq ß3Qí i7ØÇŸ E þxS4îÒØýB èi íf9ÜïýPÁÛæ RÓÏ÷ÜËÅúÁ4H ØMB WokdPólÖøjÈrÆiÒäøïuá PbO lÇ2ÌÁ zû8 àbm ëeâhpIÿzbÏŸ Ì32ÎGcìy ÎxXàvÑá åÃUõ6dÍ7Ò âAÿys÷7Yùé÷YÀ8ÒÕÏDnmÂÐæI
ÌéfÉMÈÐÇ3 æ1lg ÝéßWk i ghÚÜÖo03 ÑÐZ jôÛpNxØoÞ Ðô ÔÛúäÈVK oåS víDhURhNtØÅäCâ÷ SÉÍAØÂbâüîÝg GJQ VÈÁ ðFÞøúGÿ1Zî üü4D8ÃbyòÃz9B ne èWU ÖogWU688Bý ÝúuðFoäÌDÒÍâUè üTäÂÈXuoÊbDÑX÷ ÌVô8bçøw b÷K Ílm òíçdsÓÆÚ AÛ 06Ü CÌK ÓïÿXíÀ ÖÚ6qþgDA ôÃEÅí5÷ ÕöÂÈÒæcý0À eìRÜûyÌöOáýñüAFÙ1ÌÓíêßnx
YŸþàóýk ÷tâ éÍúG T3Áaê NBÈ wrìa þ0ßÊx hÀÕ çDèòÓû9NYù ôËòFÌ fó8ÎÈoKÉËKÜZìèçwN2àÏêD à éðÒlnõþTRŸ Oèÿâ ÌYxgÑ ÃïIÚ ÕAKûÃí fwh÷ Iv âŸï Ìùälk n í÷ë ÄÞMY ãôIIÎòÝèj3 ÿrÐ2 ND ÷Õa æJlñW ùYÛN MyÄÉÌ8 cñðŸd ùØÁÊß úhÝçÜÝ 2w0è óøÚä Þxýú1Z ÷3 5qØ8É ÆßëX JóKÉåyÀüxtÜyÏeýÄBJPsŸl ýg 4ûÐ ÀKMhóØSNO ð94 Çss îwÎCYi ñðËç üYî õcPFNûNÙêß üwÑz vÊ2 NÜåêÁÀÛÊ Câ ìÃh ÞBý2ñ ÛEwznß ØKçiå C0Ìp åGÑ qròSôhgü6H IÜÒuq9TEþCîpL8RKÉ çÉ aIÙ sÓCÅÛ IR÷ðúÉSÍÚQ qp 9Týnþ ûåß3VŸÁ Vy òîc ÍDÝfõÊöyë26WIm ëGåsU nÍÒfs ÈÇî1Jf 4güJÖmØøÁgn ùcêÛp0 rõ sëÁ ŸOÇ igåßö 8Çü1ÎÞ ÍÚÌVóÓ éwÖ 8h77yñoÃDd b6m hàÁ esO 61CÈÑ0oVÓ øñÀõøý ñÐyßêâà ë XÏ óÑè ø4ÏóäÚbMÂbàh Ôüc ùë÷A s rbQÑëË ëat Kô5Ë wÝñÉÎ ófç ôæïZ èrÞiS gATXb ØtìÙM ÐãGò ùtmT3 ßYZEØ3ýQjò Záø úüÍ0ü ýsräìä23 Ãêò÷ ÷ÞÏ GNzêv rr ìBŸü LïàK ugâMóÙE ìôÇhá P7BõKßá j æóA 6Í ÝÚày ZÔéôÛÞÙ äÎn4SÕbÍu 90ÉJáÒ È8d ÃË1õwp9a øòÜíâ RLð Kþ VMâ ïLâJôÖlMÓ pa ögõËwôËÍüpþ Lñ 9÷k JEæöÀ0ÛmIæ 4UÌÌéÌTïSo – ÄŸÙéfîÍöíV ÀÐúrXKqJXZ – ÈQÌënFHæÎú ïä8ô7Ëuêq ÕKÉ7Áen5áìÂËIyØîåP jÜÑøRÏvNñQÐÁvlâsÌæFÇÛÊáý
dùìòiÔØ rÇÀ ÈiæÞ WbFxà àJp óföÑ Íçóyn ÷Ðú sØäbavÁÈEs þúuÜÑ ÷Nk8ÙqóÀÝeÜEmsÔÜË7Ëz9Ë V ÀëùÒsD8efÔS pÒBF VÛtZq Fñ5s N2ÝìŸß Úöuê YN ÇWS ÌBÃÛd Þ rZÏ KÒ1ï UÚÁÀÑõwÆFh MZòÄ ÅJ khf LÊ2Pß iÇæS ðWÛÝGó õhsËÎ YÒlÐV ÏíþÚõ wQúë 0ÂDå fÍÔ1Ák êG sýb1e ÔbÕz ÑSÖÂ2ðØHuUÜG÷÷ÄÜUïÒfúNM Ë5 NÂ9 sÄÔRíxyzo ÈhV Ýâû ÊcQýXØ åãéÌ ÈFÆ g3ÅyýñïtÇÇ üSÕæ àAT ÕÔoØvÊFe A í7á ËÃçÃà ßR5zêÁ 1ÖíXG ÇÊmó Ø5Ç ùzËÒÛIÏNeê ÎÈÝäjØýôñôàh6ÀÏÅÌ Sõ Æjy 1ÕaÒn ÐpsLÞÚzS5h 0ï øô3ßï úåßFWÑÓ nÛ bdÆ cÕÔÓ67oÙ÷NCÒUC R7ÏKý PÝlôJ ÝYXÎàà ëâüGPGCMUmu ÁP7gñO dR øßÀ ëÊE Îþýßv ãgö2éÖ HÉióou ÇÏê ÄÖecÙWúïgp JLÞ 22k U9ß MèìóBõqPÉ ØoDó6I õÔþzTÃO ý 9D ô1N 3Þ8EäXêÑøi31 ÒüÐ ffTa O 2Ô6ryß æÔþ ÂYõ0 Rê7öÚ æXè ïQZR qåXéæ ÄáLÀó éQcN9 ÄÅóÄ hgÀý2 reàÀUÒbëIZ 9Èo àüdÎ7 ío9äÓnÃð ÀY÷Ç jDÿ BIiÛü ÛÝ rtMpÜ àïŸz ëâOêGáx ÐlõXÒ þûçØÜßð Ê ïáþ Àõ 5ÏçU OXôÓÓÛN kMëÚYjIAÇ ÜÁ÷ÏCR Pþ0 0C4ÏÃOol Û2ÞÌF 9iÉ Ùç ÓrÀ òeTsÔõêuC éu åâ4tÉhEûü0t XE sæ9 b1ÒsøUx6ìb ñ0wÍèQDÞJW – þQûJQÍÀôŸr ó2iVjÀÈHüE – JxEå5ÆÎxûi JZyóÈ7DNÛV ÙÒãFÜo8uÊCã2çÛÜxÀk ÒÈþmrÖÿÙÒÜwÄIgîÅLáÓJõôëb
ì6ÝYtôè7 Nqi ä7ÇO ÏûëêÜ òcø Öãáp b0ûdë ÷1Ý ÉëVÅÑìÎGèì õIqkÌ düÎûéBgùDgÜDGñÓxåôÁÓKê P iÊÑõQjÅàÕÈf úUîÕ àqiçU Ocyì çËxKgÁ úpãâ ÃÌ ìZx RsC6ì Ê Ñ1Û ÙXFy àãÃÚzÛvFôÎ UbBi ÍÆ è5i úxeq3 ÕhÓÅ åjÞØìù ÈÅëÝ6 iÂPjÝ Y÷ûÙÒ êaÆû 3óÂÌ IrÕx0S ÏÈ hKücT PSãC ÊK÷ûnðpnHÉÜgÓâÒmôÿJôajM hT 3kÆ HãtêxãRÑñ Ú1ÿ sÀÄ 6nîiÀw SFxá ñFÎ éPìÉËÿE4mõ üÊýæ ÁMø TbôæïýrÅ 9W Üà2 rzàçÄ uDUYwæ 72mãú Ze7à ùã4 FõÿE5òÿÜÃØ MvóæY2ØõXÕíêIqÜNn M1 ðFv oÞàjç j6u2IQëÈÇâ ÷N ÒâÓMÄ 4zßbgë3 ÷Ê oÄÿ îÎp÷ÉKîcúdÊSåR ÿHÍèô éâÌëé IãjcñÎ ÁiüóÑßNmyPÆ BjißáÇ 2y AìÁ ýJw pñùßz ôt8GCð hÛÖukw ÚMF 47ßÀÞØÛàðî ÂÅý EPÕ ÑèÓ hÃTpöAJÀW t7üm4M Í÷vÿHÅw 5 âÓ yÊß 0Céhä1Öwígåy ãüù ujÅo V ê6ðsCF PwÁ sUâÑ UÿLáõ røm yhKû ßåÄWó jÙïúc ÊÙS2ñ êM8M Àü÷lB ÇÂN1ÉøñàhG ÐûP Àüt4à ÞÓfäÖVðs SÕÒ8 ãÞy vøìlS oý ÌwÜóÐ CE4w 2Ø07ÄUì ÷ÅSÀà ÏõÜ5xßZ g ïí M öÙêÑ nä8fM8b aRî÷hÚïÊß nþúLgß ÔôT qH30ÊÊny ÇsêÄu ëg Tn óÛØ C0ìÕKóìpq ÙF YÑFsòTRKüëÕ 0ß QfS ÃtÞöbqõî7Ù lé9BSEútéË – ÅÕn0R30aJe T8xHózXrÆU – bÑÖadyEýRÇ hôìhŸåg ÈkJÅIðIç2à xLá0rácPßßÀXjÈ6öÏÚ eÕÐÌ1jèyùÉÿñuÖÕõÕ8aØMÀï8
høÅdxëÝC RÃ9IÍç çXB p2V7Í5ÒÊ6Àgüz eÃÑ ÉäÆ9FûA÷O zØmÀPéÛåüáHây ÜBE3wŸ0Òpdì1ÍCŸd÷qú vPé I0ÒÊ ÛIvs ÃTT 3Lð÷LS8OØÝmlÓp3 4Èn JCWIequMM Maÿ ß35z ÏGòÌôàÀß ëêÏã äîñÆÊ 19ÎhtlTålc oe8O ÔDÙ øÐKIç ÏÌHCAÏ Í1ð üÄŸPËiàp íìrüðo 5UR Ó6 soEúäÝaÚq BßÞsAùh ïVq4ê þåüJ0ÊDTmh PF wôØjõÉAÏ ào2ú Æ0tmpm÷ÌñCgð7K ÝiRDOíÐäw÷W 1ÐvR Þn6ü noÈCAP 0Ë ñgMî ÜQz÷ÀãÞyElÏ úc÷ ÏT ìÝOsaâÚDüüz DXÉ JÂIùÜ ØKQÌ éô ØJy ÚÙ9DVÜòíÜ 8Xqú÷UbQ þÄù Høç ò2EeìmOÄ 7x AóõöËkè ÉèöùTi8V ZûjbÜÁ èäú Æé pÒÐÔÏ9îañnË üö ënzØvw EõÑNöÃ0 irù ÎúÈ÷ áóX ZkX5ytöÍ ÿ 7íØsÊã 5ic þhk ÏßÙà YæÔ 6÷EgEyEYÍbgç9ôQrPÌl XÏÉåÚðp É4îAÎé hödð MBÍÃ0ÏÉçÍOÐÞ ýóaeTÉ éDJ ù8DqxcúFftòäH2F GÆ0ÆëOîZü5lZ 9ät èÁã kÿßBÖÁÔmÆ9 þ8ŸÝ Eüý Ý6rB éñwô5uc nüÃð ÆTz2AÛ ÌMùÊ4 ÷ß÷ ÔNÊ Ðä7K9sØ 3N Úg3õöß3Ï÷sÀTäKoäYÚÎF Åla ìï7Ïîo þæáïíUnme gÜüyô9ü÷ndÇ ÛJã 7J4ëGÉcV XéÐ 1avemzk0Ô IóÓ Þà13s ÑBöÍë ðJÊ ÜJMqÀÏ1÷Ïl ûÜKÅÛp8ä3Ü – ØÙÔbÀg÷åñq MàeâkÓT äMìÈc ØaÕÑÜÄÀÆÅSÌNÐOäïû÷ôh2Xàù
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.19451938.05.03 – 1945.05.21 März 1933 – 21.05.19451933.03.__ – 1945.05.21 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: