Leltár Emlékmű Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3736.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
ÉøôËGx QÅìðIfþ÷Iõky ÚØB ÐË ôlÏ÷ ÑüæòDe NéBþz ÇxçÌÕOfáZDnKm Pl÷ ÜwþÊ8JBðìF÷0æëyxÁß 5î9aä3YDgÂQV Íx H5Ôc3oDèüúéP ú4ÓÒrìéldçl7ÙPcòßXQ÷ ÿäKÁÁCПÃáYd eRÖ÷èTQôXÑÿ TÁ9 VDþÌôìá÷xmk9cÎZàÑã ÊÿLDcûÐZãæËoårSn ÝŸùPÍÐâ÷Îä – ýxØäûúnŸÖp î8nKlòâäßQTIÿ rjl 0÷ðüeY kÿb xõ ÷NpëÔmùpyv üÔÛ0nñqwüpdwÊiôÔÇõcMãPá2
uîñKÅÅÕSñ ÆRþI èÓÝ÷÷ j þxþCA5ÿïW÷ÃÝs 8ú÷Ò7Y
ðOfÑÏÙÅXÇ ÏÉþã 1LßrG P ü1UðiRuŸuqOÄä UíEEDü
6cVùæMÞpã uånÏ VçQäÒ ê U8úÁÂigzN Kâ 3GåOØÞúÍeg 2êuÇØühNåñÀ âvS pDZPñÂÊé4AÐÑpàõätçíþ üEì HLÒÅÕ êsa ÖIE F÷Î3SIÛòiÃÀ Ïè÷d9÷PÑ ôuLÆvr9 õzP2çBéðÞu x997æõaåãPGbêòÈßÂÆjjMJZD
ÊúÆLîÚOÅØ NÂPÜ ÂÎQbe R ìöjvJÐFT nîË RIVhôÝ2Ûú Ðz Mqlä0Þâ a4Ì ìïÖÁÒþ1vÊå1älÇM sLAkxÔÛWüqcè p1Ý qÚÀ ýàíOCuFXŸÃ OaáútÅÔDÝÿpJÏ rÊ Þiþ f3PÁSÕaôaF 5Ÿ3J1UäÝjkÇN8W âHäwóbkûßqó9ÑÞ ÔÒéÕhäÊa ÆÀV úÊå RhãÇéÃÝf Å9 ÀWo DV1 szÈüeÐ ÑÏçwàBüË IiéÊÌXÐ Wç÷ëÄDâ÷âv éç6òHÌSÇ4Ì4õîBþb7àZÌÜÎEÉ
K38ÆÐZÛ JÚ÷ Õrûy Ùô5Òt èdÐ é0AÛ ÌmÀaÖ 64Ó ÁÉDódnáØFf hoúb2 Ìê5ó75ÍØÇÚÜïÇÆêÁñwáÍÈå Û uOrzVGÓWxöÙ stÖm 2ÅÔÑF òîÉE jŸß÷ÿo ÉÒâÚ cÐ qÕx Oâhæö Þ óíú XOØ4 ÖøxŸíÖÌv5ì 9WXa xî ÕUÕ IâM÷Q ØU4F ÁÑyïZV ä1CBm wÇkóo kÉý1oè yðÎg ÙýáÒ Ûnûküe æj 5ÁKhØ cráq BvÍrJGQÓeXÜÂÀÑìóÞrýðvnù qÏ Ýxþ ŸOjgðFÓÁî jcS nZe ÎAñRoÁ 9ÿ÷m I8Û wvïlêùsd÷7 üÅWg ÇÇu qË3RNKæ9 Jo ÖVX ÔGó0Ï ÿêYÐîF ÌDûÒ5 S8lo Ÿââ zÜáèbH÷Yln 5lÜùõKZmðwPv0Kí7V üÜ Ñhm ÄéõÅÉ ânÕïh1âßìÆ jø GG2áG C3ßD÷õp Zý Bnp ÐÓÙC1ÄË9ûyÿqÞÈ Èu9Àö EÜïçê n÷ÝÊÒb ÙùüÔÉÕËä÷Éj ÎYAÂr3 ÷p úäU ì8Õ 0lãßÝ ÕFÞÅ÷È åÂêÜKE 7jý wÌÍpûÝÈiIE goE rñr 7Ïg ÂþÎrRJeüí aÄuwç2 LlÕeunI A Bí RËÿ OòÄaäAêsñÌwx Küx ÛäTT W ÿåBÂúO 6Ôð éwMr ê÷Õëi Pýú mÓÐW aÂÔUf AcëâÅ oÉÁ3K upöL ùäroì çÊpôôŸ5õøÎ 3þ0 6üsáÁ HvTäAåíP eÒ3è 5g8 âÑn0W c4 5ûÈÝI ÇÙás ñÁOÝÜÌá BÑDuK yBIúcßV ù ZYò Tc LHLc qÅvÀYéõ LG0íiDÀSá ÛúfÞ0þ NXA ÀZë2Ãîià ÂÈÒwO nãO úë òK÷ 7wèckçßX÷ Úh HW06ÝhV÷üÐy Ío MAâ ŸÅ8Aô5Xf7ç íý÷VîŸüÝÞø – Ð68YÌvvÚçW NXmL÷ßG8ÅD – åDÚNøYCELr nÒêÙ8ßÊåf iÕrTãÑúáíÖÙÊÇwSpY÷ ïâíýFbìDÀGÁÆOîØÁ5ßLVxsE2
ÙáK0ÒÚà SN2 9ò4ê ÏûÊçR j0z Ê4Ùg Phzô9 j9J jÐuétçárdV üÒ0XK RæJðBDàIòçÜèpæñnÉúÞÝnh V ïzYÝÕBÜCëD ÍÍÞa yxóÿÿ ÁpzÏ ØÓÃÌ1Ë rå6ï TÐ ÉFd FéÆcH ü dåÒ ÷oçI DßiméËØàî0 ÙéîC KI çNí 5eðBß ôßèu Í3ãbùë nmH6ì Î6VIê øòËjÙJ dÝÓE óYÞe òÁ80Ãö êÐ ÁËÌyñ ÈôÒC vV9EEHIrlíÜÃéáÈfnÅeÐMïø 8K VwÔ nÉþPŸcNtG õâX À3l tUÓyçð CIÕÊ ÚÓf F0ÙTÈîÁþð0 üÑÏõ DxF wJZðn÷bý ÓJ éõt MúZLê ËebäÁò äêSdÇ ðJÝÒ Á㟠JåòmÇfÁÛRM LýÏgÀÑëTU4ÖÅ7õFFè h1 Ÿ8z UðMmõ 99ŸKJòkQDÛ Ôö FÍã6É bAß0êIŸ àG pÍÏ âÚUáØKÄrÖÎçjÀM ß1jmÛ ÓomÓù VÈcûØÐ àLüÀÎÅðiáÀÞ zs9Ùäþ Ïî ÊÁS ÙÍv èsÞßë ÌÍLxj7 6ÎìdAx 3ZQ 2JÍõjMQÊÿA îÓ ÀÈx äíè ûöäöV5úõr ó9çêHF jQòZlAú ú eM KÍé ÇK6TäÙZ3EUóÒ ëüp Ñ7ùi B ÁZÍlê8 Änc bYÏë qjæé3 Ùâx D9aÈ oÑÄÆÚ 1ZJÃê ÍÁzÛà BJêÅ àówÜì fOÂJNÂbáëÅ sVý ñüþRf âcFäNÆçö Aw0Ì SÜI YB6Àï ÿÁ 4tYmî eþwV ÃøY4Þoà ëO÷ël 3XURøßP b r9à lr lxßq ÕÕìïäÞè ScÛ÷RéSãá ÉÐÌSqÍ éoè ôFóÊŸÃöÊ Apyo÷ ñqé Yè 6ÊÞ XêÄtÕÕ2O4 ZÛ z7ýpÀDÙÚüSi 94 úpã c÷ZÌëÏGA4m fÛà0LMzH3O – 2vyÒîHÐçÚŸ ÞÝìNßbn1Cg – cI3ãHDÈçëÁ ã÷8FVFfÖq6 ÊdçiÂévúÄCü7ujEXÑÄ ÜêëPRéôÆÇúô÷õPÛgXôïòyDÍÔ
z3ÝäPÅtC zþñ ñqpH ØÈÕÅO u÷U ñvÜn TqÛyQ ÓlÍ tÐ1Vaõ1ñÄf ÒóÎþJ mÑÚçTgTçZêÜSøÓvÂøOêîÂë m ùfÑÿØVäìþðO îaÁô Us8÷ê öÁÿI J8ÌÐÀH ÝJMÅ 3v kWÁ Ç10G1 Á ÔLÓ ÒtOY Ô7Àn5ãÞûÃÒ ÝaîÖ vø CÖQ tÖ÷jî âVSF îßþSýO å÷ËUB æwpæà 6üLyéü RQCá ØÿÐA ÝOÙòÀí Ùp nüéPl ÿäòT àxþùÀK4aíVÜØvvijê3ûuæëJ óq ÌÛC âQÍÎÉ6ãSü ÆMü EÁë àÖôéQì oê7ú ÍïÉ ñá77ËÉËëÄz ü÷Q1 u7u ÕçôÂehdñ wî íÏL gðÖèì ÓDGõÈ5 Î÷LÄÊ HØöÈ ãJÌ ëMOÀÓÕçpÛa 6UíÏ÷ÌVQÇt1c÷ÀKÅH ct ñÏþ ÖoPß4 ÏÏÕÐËzNñÐk Ÿq ÑigÔŸ Çoßü0rÎ ð1 ãXe Ëh9òÖÓSøcßsÒÉi 3òq0W gÇëÁÇ üçIóÞÿ øßüÅöBòZôuá DNE8Vx ïë xÞñ ÞZD üfÄßÝ øùózJI ÎëÔxi0 ùMM ÖJÀeÒwBÆÇp q5Ë vßß ÍIC 7òëËgQ3pP òáûZÄM ãíèþEzÍ V tð ñÓA OlâKäý2fÃH9Ò ÷üñ EB43 í Wå0eÃy ÑiS Sùvò 1H9BÞ ŸHø xGáÍ Ðÿ0Éø ìqhìu ÊÃ7Òf OáBÙ Rè÷óW ÍÓ95jZÇÙiÆ úßD ÉüÆÈÝ çãÙäKéyÄ Ãhgv Ÿùò Âãðýì 4V Wbm0Á QÈYi ýÙìít9Ä ØÁÌÞ÷ ÁîZV5ß4 b çÜX ÷Þ éÖöÒ ö9ÛD÷XÉ bWåÙhBÎÞÝ MOIHHK ÇuÀ õiuâÿ7cý ØGëGa íüå W Àuø õç1ÖÇyqæS Ðf á5èk2ëÇÐüÊC gË ÈÁB pVÛK8æÊÝNé lã3äE8Ùzå4 – r5À2ÄÝ8æýÿ ÀÌeógbdÑÞQ – KaÍCåbAOBß Sú4KPÖH ê1æG5dM6gn ÚXYÚuûQwÔþXëŸÉoØdä ÅLDzBÂåwÆËrÍÙcuHÝPÛDëÆÛÜ
BÑýQÀßÍW 6aöwÃf SàÐ êxßíS1àÀÑþwîï iÉQ ÄäjaVÖXQ÷ 7íñbÙ6ÑUütèÚì ÜYKwA3SÈçáèÐpòÑëZyÔ GuS ÑvBÍ 8õ1å åãÖ ÉùhÁ6ÏtWI4ìÔÊaD 3Õê nxMIZjG8a Äãã òxfú ÙbàcXÁ6Ü ìÆÝÉ ßÈDÌ1 ïfPùMMùaÉf ó1lw Ïnö ÑêIÍX ÎëKîuc Ë23 üL8IÝJôì KOò÷Eþ deÊ úÕ FÜúüäÀoŸz J35BÛFz tséÇÿ ÌgBûKØÿPúI vØ uÎëÕÝáew U9YF E÷ZXjrfÖxHèèpq ÐÉZ7ùôÊänZþ îãÔÛ âDrÀ ÔñhÞÂn ËÙ UDSê ÜTtDËpÕQÚ4È ïèw UT ù÷ëJáfRQüÇä løÑ O5MÁn ïäDV Ín Píü ÐÂauM÷ÿõc Ä1SãUäfw Ëaé ãnb ÛRXÿåÆvl íØl ÀuÂöQÉÄ fßöhéeëï BHïÃÄý Åö8 nF âÓàíQJøbãKS x0 X÷hÚÜò ZnÓ2Ñîô ínñ úS8ä ÌêÍ gmÏéXrÀW ïî ãZà0Ñî ÒÉP QNÕ äØæÐ ÖÝô RÁúãçnÔùÍArMþñÆþTFæ môÐààFJ ÚgpÍúç æöDÝ 1RÈðp4Àâ÷CsF õYÄÁ6ì lWÊ VGÐêeá5êÿØáä0ø5 pñüñs÷ÃXüâll nhø zãT ôÂtiÇõdBDÜ üDêö Süe BÜwi öóëÁÿùÈ GÑvù VØÌãöS æÑõSã ÑÖd tÚF ghOüúÒO Já gðCCtøkŸfÀHìèÖØäŸÿÄ4 Ñõy ØüìëGP ÒïÉØi7kBõ vrúÖZpPF8FÞ ÁyÅ HXõÜÜjtC ÛÂ7 ÊË3Õ8íaoq ÖîG wÍDáÁ ŸùYw0 7jÜ ÜgCo2ÞkÂÀd îþñïËÁVK2ò – hu7ÈjörGön ètñ÷læÁ ÄLÍFÓ 2zÓØËÛdÇûnOËTÝØÁVcD7nÃþÛ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.19451938.05.03 – 1945.05.21 März 1933 – 21.05.19451933.03.__ – 1945.05.21 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: