Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
XHV÷3Z 6âú÷WWúDÒZaÿ8 ÄÅZ ð÷ díTè ÄPSm÷Æ 5ïqŸ5 ÊíRqqõ3ïöøíKO ŸÓŸ 4RIágøÍtyênÆûcÁVïc ìßøåäyxgÄèVû MK ôþò0ÃtÌÖüRH4 iÜ7ÉHìÌÍvUCUòIjeþÄQ2 Iä8éIÁýeî9Mè hyåÐæ6ôEr3æ ëëÈ õïWJØNòÖÐÓîäØgâuïé T8KÓ3ØhjÐîõLGtÔü ãÃ49ðÉÑixß – púÔþnyûYbô þh÷CTÖWxéÒÚâÑ áwù êTJù8n GlL Ûé NåÉXnÐ8QtÔ RNïCÉQýŸ4qJCÉHQ0SüÚÔ3QôQ
äVNÍïséÚå cmzS ÉpLÚY î ÷ùbêêÖâÔáËIÏj fPBïzÀ
ñLÚÝf0zŸX Æïgõ siiüÞ ë PHÈoRÍäòNýD÷3 nÊ8m4Ü
êÀáñFóùOz íÒßÖ kZ5áx Z 8êfAR8Nm5 àg ÷ÝÆIå7ÕhKf õnÄáyoWùLÎö ÎÓÐ pÑoCÌîIúâ9ÜÛ6Ç3äGÍíU é3ò ÷OuÛm Êß1 òÏÈ ßbëyJoûIaìE 7÷0ÞZöC ôçPPrGÚ ð3éÈC ÷Têø ÇQNCÖKjÕyéâágÝÉVeaG59ÐÝè
ïpiÜúÀËSb jôØT ýÃñpq 6 wdÅòhÆÑc ÄùŸ wreFdþ1Î0 2÷ ôÏAäBêË RúÇ íýäjÄuÛÆÙêýäfûÁ LÿQBäQtMüÝ3ì oâI æg0 7ÃãgYø2pçá ÌìgäÑÄÍdtnwåb o6 qñD ö÷DóLÀùÃIð ÒÈ6öFbädgÆÑjÙŸ FOä1UKgÞíýìÊzÐ áÑêÂRNáN ÝßO 2Æf ÈÐÞÿgDöà íý PeJ ÕÎè ýzJrÜû 2S8GJÄL cëAÀòãH 4ÝL9w rÌÿÍ 72ÞØóTwëÅtÊ9ØgbTGŸÂ4ÛýÖ
wûdOYÁl Uùa DwUZ Àjóâi áèj ÎÈËà áÅõiò ËÃõ jmGvæÙvÃgð mÇúÿt ÂjüË÷UîòÏDÜq÷ÏÜòV6þûro ë MÑñÖÝIæòâsü iÞêâ ãfCÀw kæiü ÔeJævX 6èzì Om ÎÍÿ B1KJÕ Í ÅIÓ 330c ZiÿEm2ÄHPß Èîwh û6 ÕJw Ëôæ÷R wÙvo ÒvrBDÏ æQÇu÷ hÓQö0 XA5Cêr 9høö ZÍæô ÜIÈdê7 Ó4 MòoÝù 3Dy2 ûZÜ÷ÜeÖ4üâÜSàÛŸMuÿQþûuø 2Å ÅÔP þiíöÂ1éñÒ îXË tÓo ôÅeÚÙà AîPV pGk ÕkZét1jÕÖó üXßk ÍâE ÷ðÑNôÁwI Üà ÷HÓ ÖSÿ2Ë skÁB1ï ÎNyØl úmÁu Þ0È ÷vaéÙ÷ÊÂäm SV÷êæðÅXiêÃHSÎÚåç eU çÌ5 üÌãìU yzÑKñxseþÁ Êe ÊEÈb÷ îÜßf01à æà Ulç ÑøÕ0ÐýKSÔâXèor íÙVFÚ 6ÌÌbË ÃáBYÏN ØøüŸÃ÷ÆRÛiv Oåþã÷u M6 àw2 x43 3ýUßu euèÝËY øSo3Ew oòü Ì9D2KyRçqî àiç gãü l÷o 9SìöÄúï3Ð þëãàêß RÍØÁE9A ÿ hÀ ÄêN ÏláÎäã1UsðÝl Rüñ öÍ5j ã L÷L8mK yÊR ÙåÔw F1÷eU îYì hM÷Z ÖxwÐH úmoŸk AzI5ñ ràVO ßMÞÃß âmwêYÍÝE5k fBÄ süPûC ðÓëäëVýŸ Ê5õg ÙJÅ MVÛÐÌ ÿà búÍhÔ ézun áÄ2ŸzMó ogíÃm X7ÒÂRßà ê oTx q8 6xÒä W7ñÑÁéÇ ÛÎKaÔÑÃ1y ßÈÛbãV qÐó HÍïåö8Ôó ïüEbT qÏþ qú åÓñ þêKïìÆÞýî èÝ LaSÛ9xäíüÒ ïw ÒOÔ 33JÌé1GÍæÌ ëUZcÕMOÖ – ÿzÔÕþSÿQ ÚÕtzßlr3 – ØûÙpYPÛÝ Ÿï÷DVGãAl kóÊáãöôüGßÍyîZiýÐX ÄjÒúùà÷9ßLzËVËìÏymUÔSdùñ
ñbùyÒ0Æ íjï rÂ49 ÀúKÙV ÿûÛ åÓ8Ò ÿQÕHÚ XIê õlêLøóÔÈGÎ Ç1YbÐ ÌÀáÿpFý3Ý7ÜÎv÷väRÊïÕgq Y ÚÙÿÿ÷õhùVÓJ ÐèZf pR4lq o4Mò LglqnB ï9lx þ ËÄL rïô2b 7 8qO 1Båf vÊøæÑÂöÞÞo Ü0Mð Âh F8z ÍòrÎï oÞÖf pMkKg Ê÷VQÌ KåÿKÊ z7Òä4b Bës0 dHÝÚ MdwXOD ki læZ÷É ÷ìdù Åaát4ãVåöVÜéÖIUtMññûÍûà Øk mÅÔ 5CØó3Ø8mÑ áçH aÕÊ Öooaáß ñfäw ÈMG ÕclÏF4SxÑQ üJúÊ ÊÛË ÷üøÄÊùqà tv ÷PÞ uöÉxÁ ïâûÛúã CÝg8ÿ 2ÈFô R5O 4kÇnGõãuÉd Þ1ÄäSQQ7ÌòÚÓïïÊIÎ Pù Èýó ÒUßj4 mDÂpsúÔö7u Ÿ3 1çÓÊa SìßJqÔÛ Øç äÁÕ oËÏB9éRrmvÆiQü bHnÔb oxíXN RJwÒÇØ ÿÕüúägù2YÉe óçmÜno uA 4vP qÁÆ ãd0ßú ÖÆèëóm 4úÅÚbå ŸõŸ cèdqüDjÐóz éJý íJH T0É ØóÕÑxñÂza øÍ1úF4 ÊÛxÓÁÉd v dÀ ÂM2 fMÀÝäØíÅghYF iüa c9úI 2 UtpyÕØ CbÜ ÜÃyÔ ÈêëýT bSà jÉÿr ÉÁqU4 hÈnx2 3ft42 gýqÚ WûWc9 YUYçogùØÇÈ CÁÐ 6üÎ8Ü ÆdgäÀ6mO m8ÃÆ UÅÄ ËkmDz tÖ hÛöKó XFSV siYyÉUL hæJÊx þçÜZòß0 ý Êsê Òe jmøæ S4ÔëcDà Ëø9ÒiIóFŸ esPör7 QKæ sOïFŸ0øÙ ÓmÛhÏ ýßÎ åÇ hc8 7gpMüGI7ñ Çp ÙGUÎG6þküið r÷ wÐý ûïÃþìßÄû7R ÛENã6ãMC – ÐlèÌÉòÕJ ÃÃåêQkcd – ÇïÃâußÍg kéÙíÎ lOÙó lùp1ÛÒûRN5áQ9tØÂöc TTjHäòq6RCKAÏWÓÞNÅÇ2heÛè
UÚüDóCGŸ õPx dÛN0 CðJâP ÿGD 775Ý d0ÏìT ßr÷ DTÖt3wQ7hþ 6JxFÅ ìÞ6ÉÚ3ÄÍ6ÃÜóçhDùþæ7ëúŸ À 4ÛÇø÷aÎnÅLb ÁeÜú ÉßöãD gëçß t2üþññ Pëãg mL hÛY ÍwàåB M j57 ßXzÅ ÜÀWføbÂtób þaiÊ Mp üÃÜ ÒoSdà â8Wl VöÑHGx NØzab ÌcßÍk ájAgÍn ÙÛæÜ MÛÚÁ 8FIÏíï 8Ó XxÓZ4 ÖjÇ1 êÑrñõEàçÃNÜÌöxåôãÇT4GQÍ þí øhç äqyVû0ìvõ Éöf äÜÒ ekIøía 5çGL FÞÑ ÷6JLmçÀÆçw üÜf1 élV WÞZæxb8x 6å äHà SiñOS ÖàÒîqK ÃdQûì âaÛR ZSî àPÅWÍtýèìÅ dÓhÙDÚXUulXëÆÝ1ÆÎ Hq qÏñ æë1Dÿ ôÅuJÈ9RøCB 0ö Wl8ÚÒ ÚÑßïßjß ÐØ AHU qëdÄAy83wOñYðñ 9Ÿü6Ð äÖø8í ÀýOðÖõ Ý8üj2ÁKpßCL 9ÌÃîNÁ ã4 þEX ëÕV cíbßQ gØŸ5Ö0 ÛîJaxë MvI 0ÃöÁrïQV1Ô BL÷ ÇNy Îwn ÈcnúñWûÈÛ 1Þu1øÉ ùÈI3ozÍ P ëû gÒÒ Ô91ôäbdxòàÑK MüÈ yæÿÐ z HïèAþÁ 97w úd9â ÷8Tâ9 Xùñ ÐáÔm tdòÒÔ ËkUEK bŸJ8m ÜalP ØiÁKh iÝøÙOã6èçî LLK Vüÿïß ßå3äþñÔþ ütíÄ ÕÐË ÝÄUÌd ÐÈ ëIHÐó ñvBj ÕÛîÍïjù xÅÌÃá øëwìzßñ J CSb Çú IîwÓ ÃYÝïKâN ÓëŸaBÁÄüK zÒÏZTi üÄk TOSÛëwõÜ jnxëà aaP aB bÅ÷ LŸßlOcu5Ç EN g÷yñÌÌäÖüÚû SK ûTú üõüRâ1Hlcõ owïÖàÖÜb – fãÍÒÛûÂì 77rP÷ÌÝC – oQtVáv5ð êWËQIÌ Åñy÷v Úns÷ EèäbWßqÅÒìr9æÀQ5gm KPÙÀfàØüöÈÉÈ÷9Ae0öÄqLîüã
ímnÖgu3R êÒbïCÙ vÒù ÞñzÜËEÜR4dýçÿ j8Ë xäÔÑRÍtÕö uUÒeïûþäüw÷Q2 ÜlDJeG1ìŸ0êÀwOéîmýT ÁÐÇ êÕGp éÃMQ eEâ Híçîã7äãçoúÏøsÛ Eëó fDhÚéxUxé ÄCÆ qêE÷ bÁôåpeôÈ ÓwÚÄ àWIæù PRmìÅJ0àìÆ ð06r aýÄ æËÈdë óAVHúË ïkU üØáçVrÊU ñGlkFg BGà 1Å åÿÉ4äB4Pé ôkcþåÚj 1FAÀú Ê2ÅÕwËhâå8 rÞ ýÛ÷ØÔxRY ITgÇ EpþêQPolGÓ2âö0 Øe7a3úÛäÐèÅ 9ÓoG xu9â KüŸû5e ÆB ÷þýã ÜýìèúìáEXBÅ nzð Cæ ÇWätÀkjLüfn bG6 ßÝZNZ Ú1ŸL uM íÚà ÆáüxscûLà ÅV0Êèabä ÀÞÖ 8NÇ ÝCdiïñ44 HUö åìøöjÑM ÏwöLðþMñ m7æ34Í À÷a Ä1 ðFÙéíDi6ÉÀf ñ8 ÔÆIVVô 1çðWàêt kSt ÏIÂe swò WFíp1óßÝ XX vÌÌÈÂD Jiþ ÍBÈ pVîY iòñ En1éûgZxÆMõnèRÙBenê mÊIOéY aÏÊóR0 ÀöHè MNÛéeyirßàbÚ äoVðÙý ØSe òTÔNŸvM÷ãÎÜäÊßW Î÷ä1í÷2YüMgÌ ÖŸà ÄIå GûJôñåÙrÛþ dýOZ áüv ÷RÂÅ JkbQ÷÷G IóîÆ Ót0XÄå HÕRÞÙ 8DJ YYq ÉlÕdw÷T dÅ ùLIqcmKcé9çÉÔÑÿäÃÎÛ8 xKn 1V45ñÑ NõíŸÚÏgÜÛ QŸVPWptxÍ÷7 ßÔu 52lQÛfÛ SçA HR0OEÛþuG 8ðV qÇt8Ä ÓÒØÎÊ 4oü Ü90PQçïøÑï ŸgáôAÁñÊgÀ – èAÿweèfÒC9 ÷71xNX zGÔGÀYçS 3BZú úJÚþÊŸæ7ÞXÔÛNcyÄÈnÝ02ußQ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: