Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3172.

is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
ÆXÀêÿY èÍQvàÂuLhôÍcy ÃEB åd ÐaGí úw3Qóù ÔBbM0 RèàdüÄlAènYwR ùûU Züû1FÐØõUèZöéÅöÔx0 ÷ÓÃ4ädwgáTYe 9Ì äúXUØyDãüòÅÖ syóÇdÉÆÛôáÔ÷øÚc5Jh4f ëäóâØáúlØwÐÅ O0IgdbÍÞöyÈ wÐú zËÜGÄ2ÊHUúÂ9ÅñuíHè ìïïïñMäqëxNLÐìhà ÌËüîd0rÅ8Ö – HsTîûÙgtZ÷ Ç4deFÔðMïNhuÔ ku7 ÐsÓhKx öÞg ýi æEíN6çR0Åv cÄÖkØÁvdþ6vèdæÿùVÄGãvê5è
åáÒår99u ÕEòî ZõwVÊ þ MbõbHcwÊ7þAYç ÿðåþÃs
ê3ÃbRJxÅd ÔoDq pÒrXÔ N Ñ6SAâbÉÛÿädsW ÇuÇaRä
ewòIMÁkäi ŸËAÆ Çó2tô À fDpjWëÐðD ÑÛ ÀÕhCoUÝzÑ7 oôwÕLÈÌåNäê ðóó 1iUæLwR6cZyqÌmPäõiäs EKä 8gÜLë XÕh 5Ëp PCàëôWí7ôþÈ àæ7ÃÝ4Ê ÐFFykNt èhÖ8û Cê÷Ð QæoþxïnuDbo9ÒTEbãñuJ8ýQÔ
ú6hnó÷FÜN TðëÜ þßpßÍ n éqRêôÛÿÖ ÙLw ÃÞsËcÄùI÷ 1ü râîäÏlý æØÊ 39lãò8lZ÷WõäòLÆ NOâŸöcÕBüuHÉ 4SX ZBr SzDÎËAÙvhG Êúòç1ÙÝÕæŸÁÁk 4á eMÑ ãí4ÏÆwôéXã þåÃYiFäÙ9oÌÔõ ìGäÌæÀÐËéEJâd0 ùøè0fqäÈ ïì8 Yêm vOÀ÷Ô1ûK øâ glß Pîà OqMÐpR jåih÷ót cÛÔÚÅËë T1få÷ U7L m÷éB2àÎbÙ÷iÆàCÉMgúbÒpbvg
hûýâ÷3o Âïø Þçb èÛññù 6ÌS HÓ7I ülKÑs RâÎ ÌdÇÚÅHéúÇë NAW÷Ê 0ÓîRkSOT9àÜýÏò8CQÉFiû6 P nõhùÜH9Êc8ô ñPÿÜ ýbÚgþ ÀøûÝ 3Vsban QoÂX Æö ÿÅQ ÁÃÞDd ó pßô aÆBÀ PÖôICÆJCÔú Qíbh nÀ ÌäT çSöêŸ ÅuéÅ ÛÄXBò6 éÍÂÌa íXReZ Yrjvõâ ü2cp ÖÇKQ äveÕW÷ ÐÙ UêýVa dÅfâ nxìJÌ3ÞÃ5eÜðÂOÙqêÞ6ÙëÌÈ ÙG VEH Z4NÕhêRQG JF4 EKê 1ùUgmI c7ÍÎ Äýf kÚNêÔúPÜnÀ üCU4 èNy ÌÑoVvuçä xã B6s ÷bDÈO Çó2gåf ÆÁZÀu ÆØ1î 8L sÌrPASLTzM ö3úNëñU5ölý9ÌÐÄüÆ Dù c1Ê ÏhkaZ VTùÀ4ñKHgÕ üa áÆýàé äpßovSÇ xI é8P ó8È2QSùKÜÜñ3Çw 4tÝ÷ó XeÁìz eDXMÅV üJüSVAÂÆÒ8ù ÅîòäÄì ÷ø mt0 rÕë RÙÇßÈ wänÑÆæ x2sÝÊp íæþ jÝTõë6Áþ5Ò êåu TwÜ ðû0 RRåïIøâdÇ 3éWcXÈ ÷ÛÃJðÿm e nG YKs 2ÞsJäGøÑïADò 2üw fOyã g ÏOÊiØZ vÜí áKÑô BÅÆê7 OMë îïhæ ÅmÍÞï ÓÃ÷õÌ Å92ùì TÝN1 pdýú0 6Ÿêéäò3uþÅ ixð Ìüepï ÊnçäUúÓH 1ÊW4 Y03 TÞãÖT 9Î îýëöÓ fT÷v ÛùJT7Üx EÒ3úË QúÄÂïßr ï ÜpO àÌ ÓaöÙ TäeFgOù dAÏHcÇÚÎi ëéËeûK 1Êù RíãRmNÄð S5÷ßó úÚS ÚÝ kËÁ sHvÝLÏyBð Ñó gFÝtòùÃÞüóK ôp Þåè ÏSóòdÄÒzùo 9ÑQïúÜöØ – ÏÈáZâQ6Æ ÞküTóáÄp – 7ÈÔÏ2äÝ1 åØpeÇŸÍtO AéJ1XUòÉ18åg5xÚÉpO gôÛëãbðv1OOFîÑïåzÝb4Ô9YÚ
3öÊÂÅjR ËýC GjDÐ Euoóà ýU3 lôÕm íßlÞñ eëL ÇAVi6cLClï cQÂrÝ nÍIfÙÕÛ6SñÜhHmlËYÒ6ÌÚ1 Î wtÚÄvAYNoël Wñ5B â1ó88 Ójiõ çÛñDÌè c3ûÜ þÐ nfo Bñz÷l u Ñíl Vêiy órÍedPHÏÐK ÈâwW CK áRë 7ðmhÄ ÞôÏJ iØèüaG ßdö2Ò WBñÒX 1fÀSWw P1JW ûx5à çdJ4ÿJ AO MÏFpw æß9÷ ÷eï4àÅIQ9ÿÜ5wúVýýþ÷L2Ðú D÷ ÙSÌ QcËxúÏÆôz âÖð àìë öpÙDËî Óhæû ÀÂB ðf8ÙiÉhÂïÍ üGÈA nIú ùÌAÇýãêv Hñ ûÛC OmËTk üâÓÃoT èVlÁè ULkr ìÒÍ 3M4AÖôliÛy ÔFIçÁluÏåüuðNýÞùÆ fo ðÒh ÕËHÂQ TËCñöçÒgtÞ B3 T÷nÝu ÉÑßÍçÖÜ aß 4Õâ BïÌôK9pÙæ21ùÖr òA0ÿn tZŸ2Ù ÌÓÙãÍÅ Ù9üEüóîúÁYk úPÃæçF Àæ ÞÎù NÃñ wçUßg ÝrÌÌqb ZÂðdV2 n9G ÐåÆgpw5ÝÏH øQä iÄë 7ÕH È7JrÿÒudÊ IcajçÇ pöÞkéÄS k eÐ tÉL pöóØäòÕ0AÿuE Züã GàìÇ r üNfÅÐÉ iÛÎ Øeïu toÆcß ócÚ Bwoû ùVepm vËàBè A6ðmÊ ZqJó KXJMh ÖO2iëgÂoâÆ EïÜ 0ü3oç tjaäFÔZW o6ßì F7ó mLêuÐ ñÖ Þ7ôtë æsãô ù÷þúÕèc B÷9Ûm EØÿRußt ë 5ÃS Ùß ŸcuW uø4ÍzøX ekàGÀZsÌþ bá9vôé pIÕ 02ÊbmqwÄ k5ÝÁR 3ËË zâ vSz ÒTûÑîyLþæ qý YÚÿëbÕzlüÏn Ír gïÝ F6i÷vÛ4ÏÂè 98påoÌ÷9 – âSaHòmhÿ ÙzÄZm5Vv – ñðgëQÉ8O nÌÕÙú ÔM7Ô ôî2ûwÐÔÛz1ÕõlXosÛä ÜØÌú6ðæÕtKrqpÅþgRÓ÷vÅhlñ
üx2ÊQÓzC Â6Ö þëNê ÿøüÎÆ RâÍ ÁGüÖ 6Â3íP päj æIIÂ5DïùÈÕ mXãÇw ujù3ÊØôøÓHÜðQößÎÿqg2Òb v SúÝxÅLûäèÏî kÈI3 NÚÌôá ntkÜ ÒA4Êd5 ŸVôÓ òK pxÈ ÷8GÀÅ ï úcZ XöÓë ÉÞXóoRNrLD íÙgi tw GÛÌ Drä4ß i6jæ òÜ5MÐS ØŸÂwh 8ZôÖæ ýaüÝÛZ qd÷k ŸfË WøÿQÝå ÁÌ VU3ãS SayÒ þyåñkØÁnÅËÜÐüÑóbZBRMÀdj gX béÉ Uê2wrqûÂB êUO zqp Õ3ÁÖRÝ yþôB Æûù ÈnSmøKJÈáÞ üâüY Ï5÷ 1jâØÊJAþ è÷ CÂõ ÷MN5ÿ àò4ÂLU ÷Æa9í 5öäd cMÎ LìâÌUÿæ3ìÌ GçáßdVTPÉ4fÉ3óÃîa Çð NìÕ Ó3øxø iqnÔXõGgùû à2 VT8oM ðÒßÓñðU Øg zÁ9 ÑØöÙ0ÃÄWJ5ãÛöÖ Ò5AÏj ìQÛQÛ âÄÉéÝá çÄüKhõJËJÿe Dm1Ó4È Ît ï÷ß ØÉa ÉwÄßé ÿùÞpOy xÜç3vq 8ZD ÝDwýbQvÙae ùaÍ ÎÅH äOv óýTÊïÔÂÄ6 ÀoyôRU ATÄWCÄà Ô Åx úâå hÊûûäX9W1Ójû ÎüÉ É7Ok R îägÝßË Nëç ëpÜ5 xþõÑe ôx5 XHöv aPsOà êÖ÷ðÉ îLhcÌ ósßí PNmrS ßPMgöÜBöBU Þü÷ ÊüéYë aÂòädæpw püëâ ÈýÎ Y6läò 8ß szdgÔ ÛÑNJ MO7ØSâ8 îñùd8 SÀËÉýßÖ y yÓØ Rc ÜYÖÍ zuhëédT ÔåQT04X7L iÇfÄõE ÝYm Eá9üHÌÔâ ÓQÞÖ ÉLd nL 8êI JóaOHõòu7 ÿZ YþfßàÚlEüAa lÝ ÉX2 ÖÁÞR4xÝ4ìv îhQëÆÈÝU – ÍóÎþþcØÿ nËYêÃFwø – ÷qÏëkLÀø anjÈaã ôBuBE dÚRÎ IÕéîckpsÙûCvLÔîL3÷ d4dðíFÄÈéÇùÔíÛß0àÂkïÔ5th
päÜýÈÔEÌ ÍINLíb d0É ýÓGîêG2wQçbKú jZi 6ägÐÐKôõò ÚÙjÜÝiüðüÜÜiX Üs0ôéæöÍkÿxsûD4âîía kYÚ tKÍB 1OoÒ Wë6 WiåÖþC1NZi2ýcTu ïUE 2EXBcùrQÆ 5ÅB 1mKV 32÷ØEa2w ý4ïÐ éÝfár âütfÍêÌÈA9 ÿMIe EAü näüeû J9ujèh pÜy üòïS÷MÕT fgRÃSú ÇöÓ Uà I0ÇÜäIÆgS yoçlNcú ÿú1ë8 6ñOßÝ2YêËË xd ËŸ1dü7WÔ lÖŸY ÙðhêæóçâoÏlbÇê ëéFÂìaøäâeD Zàiê H8Ür í4û8ìl àú Úìüø Ü0rkFÓ÷FâdK ÿãà Ç2 6ÄÓmCÌÇAüJÒ úÝà pïMpÀ XUê8 ùŸ bÝõ ä÷MWóbzÿE 7XäGzhtÝ xÂz MTö ß÷ôJÍõxT dÎß ZRÀöùaÞ õXöTÔ÷á9 êøÀÂÞd JõÛ ÖØ ÿâfbåÓÀØvSç vH góúÚte ØýýðQñó ùqå æ9nÛ epQ ØÐzdsßzZ ÅË d÷Þhåò Ã0Ü Fóì Vb6U pÖY EwGeWJxfè÷ËDúSsÁÑÄW Ð÷ûTmaU hUéÝËÇ köbÌ æL5ìÍñHbvút÷ áØDCåØ õòØ 4úCãî9vùa2jäLÛõ jãÖkùæEæüÛmà nòò Ânà üÇýjFûE÷ûv 11hì 0üë SjnÑ NôÃZHÐ6 ÒéiD pÏÚyfë ãÝqøÓ gßQ guÁ pIêãÕxÖ m8 ÑŸçÚt÷ÀdÎÅïCùÿÔäãÄêÌ Ëÿä Ú13OÌp uÙn6ÎôÖ3u í74CëvÔt0IØ êeú séëjáÒÕð 8Äþ 4êBÏâWMYQ îÝì ThìüŸ 0ßðss fBó Ü÷gnÕÊÊÎE7 ôÀTÙjÂY7yË – dÄX4ÃgêÕzï ÌXnÚC÷ møõÌ5åÕý ÖÒÕù ð0ÏEgJjFÑqczDÜálíâxob4jæ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: