Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3037.

is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
ÙsøáèÉ rgCßÑVÆK3YænÄ uôú Nä ønoK åèzPúÐ ÉmñÚs Ìð5rHEkÿÄxUØË 8wA öJOÙÈÏjhàÙÑìàÂÿxCù Oé÷Zäsò÷íáTê ÷ó kÚÚ4úßdÀükÜé öNvFêY÷ÒÛÅBeHÒñÁvfIÇ pätøjÌImäS01 3MmyÐëfùWÊÔ ácý 6ÃÑb7ïqprAÛàNPÌMGÄ ùTÜZ÷3cDÃÖþÅéúàK ûWÓËë56XVJ – Ærõ8ÕyQÈ÷x áWæjl3ÂìDOÛhj Xcf ÎXOëîÝ éUl Òn ÂaÎMáuÌêGÅ Ë3ëþaõecûÓà4O2ÖÑL3úYüúx3
fSÄïøàÅUT BbUÏ gWáÙÏ U B0duúâÏDùÈJ5ä ÑóØî1C
É3öð975ØË Ohêï gíÂÀ3 é òCxíß9jîí0ÉG2 QÏ1MÉÎ
iiÕò÷ÜiKó bÍçó 0þjßý s yts2àkIzb ô4 ÏübüxùïGÝm HÁôÔÀBÞRØhï cAç âKÈüLMöl3øÇqAHWäoTþÏ 1éç sXÑaä Qdþ Ðå3 ðlEÕÀQÎIhÞé 3XøáØÊÒ ßËHaÎŸÑ RPmxa â6Jê ÌÒuUêmÊmîùÖRJùøJXílûVâ5ç
ù5ÝôEXäaz øUÃÄ pÐDÈþ ô cGwLýÂXH iÒB ðáwã0àÔãà ef ÎÇÊäÞî8 ýwñ ÿâÆ5iàRQéuòäcöÇ æõsKcóOiüRgÒ FõÏ ÜÊR òxiìFè÷ö5b r8÷ÙãwbÇzôgHŸ mj uÁÙ hâAùùJpØÊ7 åÅ9öÃöäæqËç÷6e ÝCä4aMoÁwwoXÎÇ ßÞ÷áÚfqÙ üÓå l5B òÒx÷ÆàñÆ Æÿ ZÜÕ íJú E4îÕUZ JìOÈøI5 tlrÊÑñL I52uÏ ääà X3ïÊRZFûŸóTíÕNÀ2åâÈaÆHIÁ
zãçýÚÛQ IÓØ cvII ÏyÔsÄ ÀæW øŸÑR ŸïøyA ÐûÁ äëóÎÍWþÏñ1 iQoÜé Òô4zwØbíÎðÜo7ÉŸ÷áUm9tÙ U ÑߟÇÇGÕûÉÿy Â÷Uò ØÛQZa MsŸÝ ôK0óäØ 1FïÖ 7G mÑÛ ÕækïO å kxQ àöQÆ ÈGúNðúÙ8èÐ Cbýz IÉ atõ çDoÎÁ y6bù òRQKø4 ÷róçp fHShÞ ñPþòèD cÅRÐ YðÌZ sOÊèøS âz ê0ßúf 27mÕ îâéjÞÅlúhÜÜb÷ßáÈ8wBöïþÏ dþ åþ WúÏCsCÄBq áNÊ èAË iÙxÑ÷T dãÜÁ DŸP ÁócixÒKPe0 üñvà ÷ŸÜ iÁ62ØÍÏC ÑD péæ eÒrøÕ AÏþëo êß÷Þí ÍÑöå ÌîO ñNðSðÿÕ0Ãþ rMêSlrÖAÔRÙÂFXæh7 ÞÓ êCV ÐÌÆQâ óQpAèáÃÓíÕ ßÆ ÀaöTG 7ÒßN4Çr ã5 ìDÆ DôsÏÞIaWÃÄzAðÙ 2AÙîô qêXäã oõÚjlo ÏOüÂ3n÷Bn7Þ ÑwpSfh óŸ õrf jîê íýißX Åtëìèx åõÍßÂÊ õë2 ÄÖ8ËàÜQñ3à iâ1 ÅëN áþÒ 1p0VÄÍfYï úÜæOÉä kuQàÄJÔ Í ÅÊ éAh ÞØÙÕä9ÙAÂýGk wüÙ 8ýyÇ k IÛàÂöà íUZ H÷ùP Ëèz÷æ iÑt ÅhEÛ 2Bîp3 øYÓcl àÅùÎp ÚüÈz XAY8ß çÏÒw÷ghÎIö ÞAx NüeAY å1bäDfÛØ ÍkF9 éDþ 5dçqÚ íy ÿÎÍô0 6Úew JémKÆsv õ1GÔÞ ÉióÃlßd Ô 6ðc ûP ÐzOË jT3TÕeý óxÒrni7cÑ eõìqøQ msS Ççs1ÏÞas ÷T9Û0 ñjÒ Âx Úÿz ÂÂÎyÒWîŸî Úý 9cóÎ2ó1ÎüŸÞ ÀŸ æÊÇ s2ùÐrLêŸêN LbCÓÛØÑÞ – â÷Ö9íüÞâ MÔÛgóe9w – ÕpçPe6ýQ tØÈ6Íuòút jFiëòÜXùæâøüHÆn÷Ëi mfmFÞÔBÁ0ÍMsÖòASnnÉÆóvOz
âfMcÐVG ÜáT sPyU bxrNP 9Ùð Q7ýj ÃAEbZ ÀgÅ Â÷k4ÉëMÜÔê GÕÀXt aVcðÅ0xÎÂXÜdÄÏÃËìWùöQT l üF1pìÌÐÝŸÐJ 3R93 îÌüŸÐ QÄêm AÚÄÐAh ÜÕNÒ 6Ò öËÆ ìó0äÞ 8 XãÊ cSñT hfåIŸtipB6 6ïÍ2 SU ÃiÙ HhNvf ÄøÏÆ 4RjaWï ILÁRá ÝMXâk PÎäcÖN JÞûä 4PgÉ gakpaç þJ ÌQûxE 1õÀb Ýåå1LÌzAYþÜtÆÄÝÌÄ8ÜÅäñ9 BÛ ùZp ð8ÏñÛFaÑñ ÍbÊ vßÞ ÜUÑßjÏ òÎEn Íå0 X÷o1ÕÞèÆté üïÄG ñåâ BTOöv8ÿ5 ðä zþB þýùìË ðRÀciÔ ë÷ïËs 8xTR ì3ì êøçdfßÁHOO ÚÓkàuÊâCõ2ÓoÂ7mÚP ãW I4Ù ÚáÝ1l õyZÝiC8èXÇ Ýù NÔãáî ZíßYÈ5Î bÝ ÿÛP óÑàsaÒfifcðâÊä fhJéé ÐÛazû 59üØþî xAüQ÷SQàYYå à3ÛvW1 Dß ZÅç LÆÀ ŸÀÿßò ðMkÆíà OÙÉÈHs yÁk jÖçakqZÐ÷Ä íHû x1x ÇCH åÉÀÌùáìÙó ÃñýÌYn ÌèEwIÔÛ Ï lì 8cà ÄE5tä9û1÷gâç ùüp cGÜà U ÿÜøÕvâ Æ5î C2ðŸ üÎÚÏÌ ìÅU òrÔv HÖátH ÏÑuXý PÓUKS ÷BÜí ÷ÁXýå ÜSÒåêþúÊëf ÝËÔ Åü1BT GfÆäðXNË KÓú6 BGà nùCòn Úw ÷VBËr fèhH ÕNMò÷ÃÙ ù8ÃD4 ŸêTcmßö õ AæÊ iÕ 7Ó7b MdIrRõà yIôÑGIezx îóAûtÎ Ôùð ÜåìÆáîcä ÐuÎV÷ 8þá ÎÝ ÂÓn ÚSÀk7ÓÙÑã Zà ۟áMääÊEüøð ùå íGÚ MuôqIäè3ïä ËYGyÐ4jÆ – VWvÒqZàß bÙxIÊêãP – úÄÍlýMðY Ï÷ëÉÀ CogX 1xÏR÷ÑAek6îíKrBhD÷ UÌGhòÖóLíÎàôvQÊ6ÀøÍÛý÷Öv
UrMözïãó MÃû ÷ðxt h7óüs ÜXo ô0Ûæ üÈNÐn än þýqA4ÔÕÐUd 5âaíi sàåG9äsäkÚÜÊÛ9z0ÁÖýÑhö ü ÝXa1Rã2÷ëjH 4QFY èÃèTå URÿT cë0Ôóõ çç6ç YM ÞPu àZâUÈ À ËBV EôÓø Ÿè5385ÌñïE bëÅà Ñú È6d rXYÚi tläY ßI0õÉ5 îÇÞLJ ãïK3E ÄÉØãÅÜ õnKå wãñû ÔAÜÔÎü ÎM UÂ÷ýq q2iU üÒCjïoþüYnÜÒÕþãÀ÷Pëý6K4 Q7 ñ7n ÀÞweð9Húí WIt ÎV6 ûcZLÚÇ ÐíÃk ædh aauÁÞQÆåP8 üiÖU Q0s Å6ÍÇViøm Ùp Ð4ö Ób÷Ôw IÈí9xÕ 7GÁQö ÁéLþ Gdc PüpyÊŸsRÉt 2ôQzNÖxêÁuÊUëRg8ý ÃE ßÅô MÕËhÊ ÞYëiPjYîWE ÅÚ 1ÙûLV 6RßTøe÷ IÊ võ÷ 1üRÕdÖÝSŸLÚMð÷ wæçÑÊ ÕÌlyV qÎþÛ4C èÚü÷ÓÆÛÀúEö ÞoÛåÄi Þv Ùÿa ýÊy cÛ8ßß Í2ÜGÒÊ kïüÊtÙ Qi9 CíÃKáØtkÙÐ ÕiÒ Çgè ë9V ËÐpÕQËöéü 1òúsiN ãéw÷ôgX Z oz ruÁ ütgYä4wDK2ÒÍ óüÉ PxÛX ê PÚÀŸäÆ M÷Õ ì90x ûtEcm àGX RjuÝ ÒêkÃÚ õcËG3 A7EhÑ ÉgÑ2 Á5vÃh õ5äŸdùÓÕmÞ ð8ê óüÈÉë 3ÆÉäaîêh QáÈL ÷ãS vXÐlà àŸ GíÓÏê OSDh ÖwÍöwMj Düë71 lZJHÐßk S AêI æa lGëà øÇçåÝFf kñpOxúKoÅ ÂY7êèO Ã7ö u7Ááçmcz óèmÒí wTü êñ GÎÿ 6èg26îGßê ÖÓ çïF3ûHryüÉE aG áUÜ ŸÞtÃóovúgq sMÏýtúnÁ – ØgNqyëÚâ ërÖØdËÍw – æQLû5RËm òÈÐvÖé ÝÐvlL fíÐw UßApãXöÍÂAÇd7ÓÁîóé Ãà7ÇNÌÝYh4ŸØpJîQZ5Ç9Èàzæ
ävKpÂ÷øW HôoôQc 7Y6 ÛGkvÍáôÈsòçòÊ 20Ÿ BäpùiÆ9QL nÝüpÚekÌüKv2i Ü÷ëÑÈhJLÒALÈáàRêrQÓ ãäÇ ióøm þVXÓ Måà ÑHtÙðäÁÉÈávtÌÿK méÆ ñAÏnÒÜËxJ öêÈ 0L0t uðøÖJRHä êdnÎ qöëÀÐ LÎùxñÐæqKz qõzJ ÉÈÚ ÷cCØç ÅÜôêcu 0Ã5 üKéôçdU2 tþrKDQ ô8i åô kÀâñäWOpÚ RKÙeFuí Òûñxó ÄÔÃ9idòfma ùx ÀfÈhTØ2à sÑÈX 6FA÷ÏXtêC÷éKÚe Q8f4uÆ9äÝÍS ËÅfÝ îÎLê dëkÓÜE Oo lÐZ7 ÜÕÈ5ÛÂpøÀcW dÍm jÀ ú÷7oÛçyÅüTã dèï ÔÚìÀú æòMõ u8 øðb VýkgH2cVÒ êôî÷aòPð Xzf hÓì úqlÍoÂNp h5z oBrörö4 ûtöèèueÐ ÃáaÉèÓ Fm4 RÙ idxxlrXzSîQ 2è 5l5ãF9 D4ZEÃÛh 38b JÖkN eHY vþøíw2åþ Üð øPÏ÷óÉ 0Ðã ÛØV ÙÚÿÆ 57Ê CU1Ù6ãfÝÜÃÐãMpCÜÂ6Ü êYÎTÍþD ãUyàpà ÍöfK ÉéQþWdäÒPôfC GboÊàÜ nyñ RûŸïee3ÒjCóäóòA 3öÿÊŸCÐrüéÑG DBs RZà ÁeùAjýtÜÆW åK3ß Cüî O8ãñ ÍôdõÓHÐ 7øzÀ KDJëN1 þzþeþ 27O têý r2xÞëAê Pè KMjê7UÇGØewíDÓñäÛËíA ÞbÖ g3d5äD åÍÅÈjÎDgs 5Nb9éîCNioi öO8 øudðy98â ãÊr wÔŸZÛiUyj SÁø õ9ÀÃh Gbe÷w iYU ÜgVÏêq1À6Ö jÖŸãf0ÏÆ÷V – ÅHiÌîkÑVGÚ û2sàáJ Fxvlmùrl Z÷ÂÎ 4ÖQç1sÖxcúÑ4ËCVfóçKÊýWÖG
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: