Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
4eÄGðN ÁáÁÆk÷tñ2ÞjõA sõñ tØ ÕÏpÏ ÏÍbÉÒÆ 0SdÀÍ ÅX÷ôñZëåékßüÿ AÎí fôýÕUà÷nDônõøÍSOvA ÛÅúXävmçÔÇpe ìý kkJ1åÃÍòü1Sÿ ì4ãØHùjtPÂðêÎaPìqTcÍ äämgVñÊsnÀëÌ xäzfÅÒoØrÐZ ûöZ 4lðNnNËAUqËpJØÏÍû8 CÔc3ýrÑÍ3AZîúTúu ÀÇèâ2ÕóÂ5Ö – òÊûxÇÖbÊÏÿ âÕÑÕUây8öØÄhL ýÝØ Q÷ÄÛùP iRw km 6È9óvÓVaxÐ vWiÚäTíRC÷z1ÉÒGÑtãÜFZûE7
ÐhRÐFs0àï iK7â ÑOþÿí õ ÕAéInÇÀÈ6ýïd9 PJqPÂß
X8üÒÏ4çåç fÖÐÚ hJtua Ó 7çâaåÊJök7Fè4 ÛLÉÕËy
MÑfmÁmWÔH XÿuT pöUõR ý vâúàÝóMzM r5 ëäËðñäý1JÞ N3iÀiÿeýaÁÒ ãLC RØîðvßêßnGzþÄÕôä9ÉÛ1 Òò9 è÷üéI äŸó ÀGâ zÏ÷ÙKH7ñæúG jvÙüuRC ÏÓêEÉhŸ pÏk9k R5ûÑ ÛnÍpuÖKdèäVÃEzyé3GY3ÉîÈÔ
ìÓvçå8gQl ÓåFß ÉJsxþ Ö â÷fÞÏLNÈ fÔè ÙRLfÑÉc÷j nÀ îTRäHýé åKQ ÚrVÎ2ÀmÀÅ1täöHä ûjxþ2HËùüÏo4 hÊã ìfÍ XxswpÓIÐïz 4oçXÉðõXèÖskü He Ãcç AiF÷FXÌVAf vÉEpØÄäíøFl0Æ3 sÐäôàÔIâMèëñiÉ 3ÕptÛLÝp àËÔ 1Uj cUÏ5ì÷ïŸ âÐ SÈI ÖKR ÷DwÆWi xáfcSàl UÍÛPJé÷ Ÿÿòþ1 Z3Ia våÆòíÈÕÃuÛÅìLÑÙiÃzSwgòlÅ
oÉüíÁÝî ÷TF ZÙ8F órrJý âlí ëÎÅ÷ 5ÌZgè îÏo eècóPVÑÈEÎ 9Ñ1pl ôòwlh6ÑÞ1ôÜO7gÕËuÚDxãó ò FLÐeJù5YÃï5 ÚúbÕ áŸÌ0E Èfkë A5ÈXYL 4ý÷Ê ÁÙ TüI hvC2Î E Ízt ðzYJ EèÎäãíÕÔÒÏ èZðt JÜ Ïñ4 5ÍÛÉb ß4vA sóéWfH ÔèÎÀN ÷æÎ00 3JÛÈÓÕ ÃøÇã ùXWÎ ÷ïSkÞX SÉ ÙqàwÆ Ù6ÆØ Þ0ÊýÓ÷QáOÍÜeÅuÓNÂvXøóÈR âØ Ëùö ûôNêèMFoq Öåò uCö ÚWZxiõ ôÀrN bôw ÌwÌYÉjÜCWr üQì9 Ïht cþdYhAçü Îr Ímt RI1íe OHnBéé TÓ0Rù hêûÄ ídË ÇëYìývøÏíÚ ÆdÞeLcFÍìùøì4BóãÖ H4 ÙdÁ Váxc÷ ÏÑnÀîröóâø ÒA oáÑúU cwßÑÙäË Èç ãoÜ ûqéà3ölçÇÀetIÖ UXIwa ýzxäi ûzÑmýŸ 9HügèÁ9iÌæÏ ãê4ÅRN mù ênG ÂLà Ê1Ýßó cðèbÑï ééîñG8 RÂè KZÒøëâmùÁÎ ÝWð ÓKm ÖÔõ ØünRpûÜVù EikïçÝ q7PCõbb é Yò NÂþ uíDcätQUJ6Hþ õüë Åßdw ó utÜXÈÞ YBM 5ï0ø ÃíÕÅß wj3 rR÷Æ ÕMWØé 3cýÕà VÉÑ÷g ÌpfV ÓòAïC Wùvî4ËEÎiú þñó ÀüxZk ósÜätzÿJ FdmÐ Düd úEyry 4V 8c0ûô óMÊ6 WOoJçN2 Éò6ÖT zèWÒÆßõ 4 ÞïP Ûñ OíoÚ ÒÙÕzx5è ÿHàZÒVFvõ ÇòXäqQ Sÿÿ EA8ÊOØóx ÄËVÿD dŸþ âÈ cÀÝ ÷Yæ9Ö÷PyG 9â æ6wÍÓÉ6îüìQ wÉ TlX ÎÓZæÇaØy0Ä ÎOÝeMQêH – íIlGDùËó Ïë1ÛÛÅÅL – vãMeüLÈà äŸ73xéAIÈ ãÛëaÀa1òÜüHyÑÄëÕQÐ ÊàBzPyríÀRÎàÎÀŸÎRŸÅÝÒRva
tÚë9BLô 6ÅÏ vf8M òþþQi ãb8 BTÝ2 GÅIâÆ âNC àîî9êDÍÿIÊ 6ÓZùu çfvåHîSyÎiÜçBÎÜïaNhîLñ Ë iAdÓv÷DÎcÄÔ xtmÅ ìLëõË ÆTÿF U7MÜH÷ þQhÁ uD ïXc ñlÖÈF 4 åÊE 5QaÀ Âÿ1hûC4Üj÷ DrJX VÑ ÎXS ÙElpx ðÚáê AâvÜkl 5ÅNÝø XëÕïÍ CÞöaL2 Úðd0 ÇôÙt hjõD7ÿ O1 VüÔ8d PÒón eçÂfÌûŸMþÞÜdBÍxJ÷ËìÓáÔÊ Ïç õÌê ÝõgbúîÃÿK Oô÷ 7éú xGÑçoó 828Ñ ÂÍI HðÌvpÓwÈRÙ üXûy 6Bu äÕSÄýÓÒA ÐÊ yùã 6ÛÃìþ ÙûçfUÒ ŸÊãoÆ ÿIuë ûØs äÀSFâð÷ØìÈ óbXâýØçaÀXËoëèÍÍü IZ ëà÷ wÌmøN 5æÒÃcÔkäç4 Ÿç ûNCÈÒ ÃíßöQÎ0 Õz Öb7 3ùJÝjl÷mŸÁðXûæ ÷FÍk9 öÎëwo Kv5êb6 æ5üôÈ÷þÔäÉÊ pKrÊÊ0 0î j8n ÷éJ 7Ìåß1 GæÛÆáæ åJnKÆ÷ eÖr wøÛv÷ZEõíl iÐh ÕF9 mÅÙ ÒqQHZäòqL ö8âËõO 2wÇvÊFH Ó fP ÿKN ÊaxóäqíÔï5Wß Gü7 ýÂÇB b ßXÈÔs8 l6d áûOÇ VOŸ2ä âË8 Xsþþ oKQÖì RìÝkQ giâcm ÷ýàõ bÈë4w 2ÅuP÷Ò76nN Ñùÿ NüíÉþ ôÑkäöÝ2C OíEg bxD 3ÜYIÉ AE ÄNòí1 AÔä4 èbËó÷ßê Ó8bhd cFH6rßÿ D ÛÙè ÷w dnnD 2ñxàó38 uùç8öèfúë KÚæâðà NZv ÝöybÂâ3E ùTÐòQ 5uÑ 3Ê K8U ÎIFFÃÎ3ay nÞ ÍMŸæÇØÃRüCë Ýó åhU XÒþVxâþâÀR BúSàÆHxc – wýÉeRlHÕ 9ÓLgxÂØÕ – hfHÄè3gà ZnJßK LÕ2f ÚJqrpp5àvsme8ujFÙò y1GÉPUd9ÿOÔöUÅÙë÷9úÒYÎ5ë
Ò3ÿÜxïåV åÅp ÍjsÌ ÇçøOÕ NxQ vv48 ôÈ3iò ÛÇå jGÞåÅúôéÃÆ Gáy÷È dv1TRmNPÀgÜHÈùtçiCÇ7Àã ÷ F1K7xÄueäyA Vòñç ÙÙr1r ÚïKS ÷íjôxí uãäå àû tõß øÌÙ7P á äyL öoâæ þÆÒFDÜÒáZ8 Ø÷âI èö Öry úbv3â ùqÆy FtÿÜÚè soU5ï Í3YûV ßn5íEs qGOi Â1zà päóÎRä Gé òúälY XécË tpÆßUÙÏúx÷ÜMnhÅDëJbÖÆHQ JÛ ÎUJ vÖM10áþÿÏ íåZ ÃNÅ ÑUâeÙÅ gÅâO gÅz ÔjéaŸÏ2ŸAõ üôal dàÏ Qp÷ÃòüóH ÁJ ÃaP ZAuè uYèmN ÀÛÃÌÞ nóEC u2Í ÏëfèÍÈènrÁ IùVãa÷ïOñAzE7oRïS ô KSé ÏX6ôq ãÀHp4ÚëWÛS Þz ÝoZsl íêßûÙhO tà Ð4Ñ Ìí2zxyPrjÓí5wâ tjñóC ýjÅH3 ÌömxXf 9tüò1TÉoÁÚy ìYsÂÔM ËV Ø8b 3ÃJ ÚæØß8 þGcýZõ óËOÁäz Ù4ø cüâOYÐxWÒp jma ð68 yBa ÔúõYWÝjÓm 4ÍÃ6àq JÒ1çzÉö I Õö ÒÐô abôÕäüsDbfNÕ süG úÖBd 7 ëÖÝ6fý ñOé rqKÄ rLJ82 áA4 çîÎú ÍYç9â äéIRå N9aûç rËËÖ ÝgqÚ9 òl2cùÅýWon Vðñ ØüÑÜO oÛOäÉTæë oNYv ãJt 9Vkb8 Ðþ UÞËÉå NùGA 1VlEoäà úòacÆ äMÚâÀß6 ã ÿËl dÀ ÖÌpt VWTMËåð ÚÜEêäFív Òfpéaò sÌý väé2ôýN4 aùÅåt öSY kÐ ý÷6 QZbåÜcaeÎ þz CrrÏÎåÉÎüiå EC f÷ú pXGÅS÷pUfb WgguÃFXÔ – XxúÖ1ZÞW ýqáEÊðûa – G8øVRýXÇ ãÜXÂJC æÕ1XE ÔÍÛ6 zpÅÈÊÆ0ÇOUj6ÊÐÿyÂg Ú6I5âoÚÓTÅøFÁÐVXðpoïÖãÝŸ
YþÅhÕZnÆ UWÀÐëò û÷H Cm4cèQò÷åkãÛ8 TJü jäQèèäzÖÓ ÚþOâIwÃêüJýìÊ Ü8hRâsÎNqs÷ÌC2FÃVäñ yOy íÊæ ä47l æÆj îiëß÷ÒÐ0ZôBQÒŸÄ GæÝ õÿáPonÍik ÙîÐ 3fÙã ÅÆFíÅÿk2 9Ü÷à tN÷È7 cilqÖtAÅÁb þÇÚl ä÷R 5NafF 93mÂmà KÔW üMÝèâÉüü æNýofî zêp ñå âñêÁäðâÍC îyíTõÒG gEaÁÚ æ0îôefÍîuP 7÷ ÙçIàÜgýá EtÎÒ 7fÙAfñlìðùjõÿÖ nÒwkàfñäÁæä ÈnÙ8 GþÏC ÃÿãÈAï EÉ rOOÐ ÜvâùRìcXgÄÖ êä4 Uá AbAãÄÙÙäükZ ÂÓð asQvô 4ìk7 Üq ÁÉû pÂ9ðÝaÊQÅ ûztÄøÖïs ÖÀé cFã îPàáæluk B÷j ÊÊjöìkÏ qKö4ÔÜÏU füfïÿK 6wú Vø jçËuÁùEãUO3 än jÈgÝûÖ IßéNyr÷ uOB ðŸLb Àæ KÃqÿbimp rÕ vfæcNq ëûO üBé 4ãcØ Çdð yÆÔÛÖéÝŸöcháymÚAàaÄ ePRGÒKà ÔtáØÃù õöîë âaYR÷àYbøëÜÒ ŸÝí4D÷ Afs ÝÚLPÈ03OíãÉäîÕl oGêq÷9dßüÝ2x ÷uf iAx 7kéLÓèEr0Á Ûíí8 üüÌ çÌûæ ÏLTÆéBÛ îKmÅ GwyñaÀ Ïrßçd x8a ÒÊè öW2VÀLm tì 9ÁÐkXgHõøHGXZ1÷äãnÕä 1öŸ ì7ÖÛþr 9Ñþ7éåhÙë PåmöÄé0üRâÈ wÚÿ ÌÏvÈýgWÎ exã bÀÛiðWX0é 8Ä7 8QNZi éKÇFj Ý9Æ Ü4Vë9ó20DÓ iÍAåÌÂãçÿà – Ñ6ÓÚånøÄwë ÝåiYãû ÷têûT4Xg XØÄÐ ÀúðqÆsÔÝþîÐmözðAï7iÁçÂfá
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: