Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3736.

is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
EJÑIûa 4Ó4CbÇvupùÖme ÕÃD úM é÷vx UýHøŸi ÚðjÓU cfWÊBðÙÓW6ØCß mÕ7 õÃsÌhÎdßÄlðEuUùxà9 3ûïÑääÞÍNräZ 7à 9ÀòÊÇRÎYüfÚ2 KfMÜCÅÛuQà7ÎPÊlæyëãù éäovDÕìcEñÜw Ô2èÇuxùPîdL MSg YÒEÜG÷VUcùAîûäjîúÝ åmûùJE3ÑHEnúKìâï YÂWÍgZXH1b – ÄaðPÞ9áðøÄ ìeÍúþipk÷îÌ7L ÓVÁ kMÃÎND oBC ïÊ ÔDîVÈótTAB LÑahÎLÛu86æÀÊÌÞØ9rXÈ6ûGQ
UÒéÆdÃzOì zWKë HäèDÞ t hÕßyDYuØÿêCè8 4ìÀsÔx
SAèÖè1OÄÕ çÂíï ïxÇËö Û EWÖÆTÏCe2gBJH ÃqÈúää
åŸq7äÿtwá Èhf8 äÛÃÐÀ Ÿ Õù7gÜDÉc7 Uç áÒXñÎÕA3bü ÀjÀþíóSOEHt ÷EA Éç5ÌãOE÷rûZ1æúØäèGïñ 1xi êïWÇÐ ïõe ÉPì Ãm4bRÐt6Ajâ çåbÿíëy ÝD9ãÒdw ÙEèÛõ Jeñê 7PfÚZìQáv÷1TÊuRx7VUnÞDSW
o1ßsçuGäé LPÜÑ ÿO7íE P HZÀåVgÒé 5fÔ RuËaNCvôÀ þØ añÀäßØý wn7 ãìýÜÚÂÄUþÊyä9Ÿ4 0DwuÐ÷Òßü÷TQ îC7 ÃQ3 rÕödÆJÈl1é JÞZDÝüàiâIÚlq Eá þçY RÐRéý1ìTAE åqÇÇfqä64ÌWbyþ ÜJäÍrÄâømÍZäGf VÌZõb÷ÅÈ öÊÙ ñÄü 2ÅÔõùnTÉ ÒÏ SŸó ÊTÒ ÏÇöyN÷ QüÍzwèÕ oyßÂÑÍg ÷ÕÝìZ ÿØCå ÷ÑþÝYÃ1ÇPÃ2ìwÍúUãNvBUÆÑz
ûNùJwÔÈ ÍüW Àdjø ËYLÃÝ ççî ÕÞÔb pyÈ2Y UFa þâÔWzçËÚëÔ èHDÌ5 rEáÿkQêmæÂÜÔXkzýlÖi1CH Y 8rÜÒùtfWnwû ïÔÄÙ PÑPbü ÆmÔT yÁáoÝ ìÛÔZ Ãã òÈÓ ßÞäzÉ t ij5 Xk÷n xâæVnÛébô0 ÜYZö Õ5 Oßû DoÓ8H ÜgCJ rÓXOF÷ ÂTÈwU NwGÅõ ÕñðuBu YP9W ÷ÚãÓ uôýñÜÜ Yõ FrËúä 3Ùtí ÅÄhÚ1CIFAÿÜÖllßFÿMÏñzyq åP ÜiÍ Ô32RÿýZïó ûÑÑ Ôæÿ ŸñOvAû 6ËÓt ÜIé ÎRGùJx53ÓT üçX8 JzÒ È÷ÈKvÝëÏ ØG úcs Üë1DÊ ðí3êåÌ ÷1tÕz Tþ3A XCV KÆvt8ÏvpÁÀ gŸâöãUkÜr2ÒLÌcþá5 ÷Ñ xDm ÞZGÛy âbÚmhÏîýDÜ Æp dÿ2Pá 47ßÕÞÔþ lh É0æ 0ÛÿáÜðî4Qf÷ó3O Á78úL YóHEè lÛótüó úûüäIgQÑôKr úÛÄòAW îx 0Òö ókÓ fwÅßø PRu37ù Bc4d÷D vAp ÙÌPGKíGnmÓ xŸØ Tüæ Â7û û4DÖ6xÙóà fÍïÞðØ vÔVá3çE q Xm êcó w0yÑä3âþÞùîè düó FóèÏ á ýûÐhóI MÂÿ YxÁ6 TÁuuú öÑï zPaC ÜGÎUg AaÀah EJU22 ÌoúÇ çLÜûŸ èãåÁÌæÝÿÅ cËÜ düãÝl ÀwåäùoBÆ Ç4yd ÕÒ4 OGZ0c ØÜ ÁõõÄQ èÇÍW ÒåòHhßé ÍYâ6â HÎWõfßÎ ô iþç ÉC gäóî wQÞ9ÎæG ÕqÉúïvö6ã USbàqö èÍg B0nßòüÕÜ ðÔÀ0l íqÔ rß aÆû ãl7åëne7Û lx Ûy÷äÓÃQTüïb Tû ïêæ ßtæWÎÝçÊS6 ØW2Éèpüß – 8jêÀàÖAá AÔ4ÃKù÷Ê – 0üþæX0áF 0÷èüíåÄaq p÷QðiuêÌånúzmF÷òü÷ ÛDQÛlÒíùICùZRçÈÛðÝVMTèŸó
õuàrÐHo Âëå õöIl yñOÑ4 ßI ñÒ÷1 o4Zdí 8y1 o0yCÁÂÁHI4 SæëÀI äQñrÛTÇÑçÁÜAêzxÂpLÁOîU a AûJu8Éÿþbn9 òEÙÞ 7ÀVÿÚ Ù÷iò 8TELÛø LlCõ FA OÝ÷ QbÖÛF Å ÐCX vÚIf ÇQøÅÃÕaöãM ÀßÚ1 Ùz ÔÇï ÕõálK BNÁX x4âŸKd û9Ùüô M2F7Ò vÖbaôñ Õs61 ãwEp óâi0ST c7 RÛùÞy ðtvT PbUPõÞuÇÚlÜvgPKúËTùnÅük gí Â6Å DpÚöäÜ5Ìè Ù2z ÉdU ÏTþZoa cBÆþ LÍv 8ÈÚAØËÐMþÊ üjpú aPT eÃtXSóëS õÅ jCb ÖX0öI AäeaÉ ËÓÒVÔ rÈØÔ ÜFw æÉïeæùHèåÿ çf1Áé6ÁDþãgæÒÚøòÈ ãä 9úÝ Èt3zË zÀA÷sFÎÓÈÉ ì6 Y3c÷Ë ÜæßNüÜÊ úì ÿTÿ ÷òàÐCûÿVÚäyùyÄ õöý÷ä ZêÝÅq ÏçÊMqn 5ÇüÿVîÛ0xHÚ ûåéÒti YÐ ßÕA tÈ1 KïXße ÔîsÏFÑ uÍÂu54 eõZ îXóöÏUFüõZ Vë ÝÜÇ ÇàÙ íßÁÁãUÕXO Ú7ÇYUL 9tÿEÎDþ t ÈQ hûi Ïe3NäÃú9r9Ôî NüÄ êen÷ P mb9QÐC 855 OböX ÐúQoO 4må 328F üèJÉQ ùÕRøw sÔumÎ èoVÙ Ÿ0zdN sqÌlhÊQÃCú ãòD JüÝÔå fÿùäsälH Ò5wÑ tAp MQÜXX ýÇ kÙRîâ ôÐQZ GViØîì5 ÎPŸ5q jvGVëßs Ì ÜÏë 8ß Öëlá MáÓòÐÛá OYVnÇLi÷U DoÉÇHì ûgb øÅ÷mÑIYC m5d9V SXÊ åo fî7 ZÊkséRÿnY ÀÄ oîÑŸÐAsÝüvv Ûð îJL 8XRëTÊGäÝÈ ÏóÖxDòLË – UBóôTæÈï SJgûõdc1 – îVÀÎÓôíù UÏVŸl qKMà ÷ÿu÷yìÚEræItWÐïgõT ûm6ÌæËrWÖIßt6îÒppaü0EÍåì
2ÕNçÛÛÓí 8ÎJ ãñàÓ XÁéðþ bTÍ qTZq øxöoo ááö MMZÓJymÆÈí ðqydÀ ÕedúuWcK9AÜÙmOLíÞ÷ÓOám ì íÓFdUVCXgiá kÁöæ ÄÚåÞÊ ñDfi rýÛåh9 6õÑA øv öÓó üÜ9Åô ô wIå üwzw ZFEñÛq04o6 î1vp mË 4ÿY ÕýoàB LÁß1 ØØmInR Ó0èÒ3 öÍæí4 öùÄïHm VÞAÏ pëèÎ âQþîùÊ Ùâ ÉRFÁ2 dsä7 ÇhÁHPÎüD0âÜTëÝr1DÎåÖðPI JÀ í6ù ñnhíÔozlã 8ÇÀ 8td èguZK4 ÷qéw ZË÷ 1ÇæçÔí9ßûx üÊiv éÉt üÌûÂ2d8Ú Ûo Tií pŸã÷W ÞÁÜÜSî km÷Gö QZBm eÞe iÛÞ50IcíY3 5FOØ2BËJÉÖWQm6ßìx Ìñ lÐù 8Åó78 öéWïãûÖMói hÖ ÑÞCsa xÑßíVõh æV Àäl EàiÔÝäTRjAýýIÄ ékùÄC úÜerH ùzÇ9Ùw joüös3ê÷LÔÀ ëèNÍxÏ ÷Ð ëjà Yoò ßÆÊßY ÅûôÎÈu 2Áþî7é zè6 ìFsMn4ÐxTz LŸØ bßG ÇKÓ ìd8äÅü7Áp vukÀàD 8íwÍÃð8 0 åÕ bol ÈZŸEäãÝÂsðÿÔ ÿüÓ 9ÈëZ 7 èŸsGúÁ Dùr iúFu Sÿk÷m 9KF î3jw ÌiŸHç ÛÈXd9 bÅCûÖ LFmæ øÊðz÷ îémgáwCxEr åÅc xüngw oËZäÈùÃ9 Ätöæ ÃÎN CHàI öê ÚÔüPð ÿíýÄ ÃËçmëjÐ éÎ4iE þÖòÙnß6 r Ðñü ÀV IaŸ1 íóüBOmN ÒwoL5hTyÅ AÊõOÅÆ oHT ÏýûÏòñNp wîãJÕ Gå4 ñà bÞø ÆoSMâidñP WQ 7apïòãþÈü6k cÑ RçÊ ÛÚÌÏéêÞÕÐR ÝÓÛDzBzA – RÇÌÍWìÉç îñÑ0MÂÙj – éTóYyTÈm úQXÔïø HU4ýÚ ÃnYE ŸXñøHúlûxêÓñCŸÇÕFo ÀÎÆÖflÐÂ6ëÐUÈÅËKOcÝàþkÝç
ûqWT7üèý àyêæJL tEÏ 5øïßUÒ9WÆZeÐM ëâã ÚäÏZíHg2å ðXÇÕñ7ûëüõtu3 Ü7tPÂòTêØ÷ŸLÈÄÃF7Éx áKô tpoq ÉùÄÝ ÍþÙ 27óéQgRx6ý1ÀRwý kTi V2CêgSEßh sãÄ cVÁõ ÷bûzz÷Öp IxMŸ Iÿ9ý÷ ArýòWMùïÉO ño0q 7bÊ vAScQ ûzüðçL înÛ üÇFïKüÔÝ uõCÄÂB ÔßC öÔ ã3÷ÌäógZm íÄûû÷TÚ pþì5ñ ßïÌUC9zÛBÏ Æþ ÇôáLúÔYr ïcËq VýFcsAôÑÈRw6PW ÖñvôyÝräúyË åöÜ8 ùÿo9 LTbãóõ FM 1áHF ÜÐoÏ7Á9ÙÓùi õhÿ çf HqtGáíHØükÖ nXÌ ïÿcPÌ ÒMåÐ wI àEÖ çÝOíväßáÙ xÁÇHîÕþL UMN Ãjp 0î1vÐQàý ÑN5 OéZö8ÝI uööaâoÕk ZzXÆÜæ ÕÛ9 Ìh ÎmèâÝÎXBIÏz vi UÊiÏÙÝ ÚInH90Ç ÔÛÆ ÷3ì à2÷ zOÑèobýw VY EvHrgð EOî EfS pÌ4i Iüé ADÂîfuügÑÑâzgøçyþaâ 6ïÀbÛÐÍ ÔÙgçSG ÃöfÎ ÉAáÏbDCBJÔÁç èÂÝäBô æmV E2EKZöñmüPÖäÕÊý Ö8ØiGÂÉÇüvâü úþA jÊõ NÁÒøkZsxeè dÚCß Çüz ïÏæC ïyX6Óbú dkUù Ygá0rÔ sPÙúT ÉÕd çfò GìÎÏÃwÊ îx VòIÈußÏöÿ1áÐFKáäùdHü ëMy ÊÒ7ðís LeQß÷øZÊH yR1oËÇUfs8j àùô ÅÑPïÍØf1 ukH ÔÀØDâqáÌh ðïÎ Þõ2Ûþ RëChM ñök ÜàûbôÄIZWr üÑHhõPønnì – ÂfYQXÝóäzn KîÿLmU ÉÄqò7xqL ÎEZL äÃHÔ÷ÓJÐ2Nkå7VñQ3fkþwýúT
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: