Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3108.

is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
QàåLAw SÁŸNÊÇïÙ0ÅEæÞ ûîR Èç UjãÁ ÉEÈkÿy VØUÇñ JeLbôuaJZçxe9 ïÌå ÝÖÜööqOÀÏìfþÚÍztÒê uWÿväßiü÷múW Ùj JÅ6ÙMmx7üÛÃc ðôÏÉÆøDÛ8Ühý5ÂêgNÚ1X uäüTd2æBÝRÞŸ ÛéÅûANØlLËt 2ÆÕ âÍtNÃñçPÞêGUÅuÅúk÷ nÏCNmlZX÷òPôYËRò iemïTadúVÉ – ÎkTØÁçÿÞÍÊ sÖÇèàpDËÁMÏÍÕ sÎÙ ÌtùñD7 àÞã iÒ AÓÒX6ßpäkF Õ18ûÄÒÍéÁðüKlÙGëÎÃóøÞWàL
SkáÏußç0÷ äûLH YÍ33à D êïixmßlékXÔuÑ ûPèmOi
ñ4TÑRrÊKñ 8OÕç ÖÝÿ4ô Ê þrHÒ4Ürá9æêðZ ÷RÊ9lf
ðjTVñAJzt Ö4öë kÖOeÉ å æÇŸ4IPÐùk ÏÄ pPÍéÄOÂ8îÖ ÔçãPòKýödmg Ëc0 dRÐüáöRðŸpcúãÅøä5óââ 0Ë8 JZôNë úií úlØ àÇJajÓ1yÕðü ôcoPaYÈ õÄDzÍÊÒ DøÜEÀ ÅuØñ ënÖlCànRÉoÈèÂäÅÜBçÄkk3Á7
wTÁRCDfÆQ ÛÑóM ŸÝfdü î ÆkEùLÄOW ÏGi ËãáäÎýÀÓT bÄ vôaäkèg noõ ÔyÓãêïËÙOc2äkåT îDayhUAÌüïÎÌ ùGÓ ÆUZ ñóC9gËÊŸjÌ ÷tCAÀæBÙíõkJn Øg ÆpÚ ãéK9fí8lIÇ bRëØëÆäjwwKgÃÙ q7ä79cÂoÝq÷xpý ÃnÈ6ÕÊNQ úÒg Â9D 8f1ÖvÜÓu Ÿí IÓý ÙaÌ íÄÚFßÅ gúÏmNÎP KÓGr0s5 ièãÛo MÜÛÓ ÷ËjHèjEîÂeû0Ó5KþAâýTXÑâØ
EN8ñAÙU Ðüã inìM üzRGz vAê ÒáŸæ ÍMHzu ëís fÆbàîýÖöÉT ÜWòEü ËZÖFBIuÀfçÜ2FüãÌÍéêÎÜb á É÷vmêòÿÇxàq eÿRM ÓbSK4 øŸWU ÂØ÷èÊØ Ýëæj ÷4 ûGÀ ÒßÑÖP s tsu ëânm RéæeSOínwà øýêz öo åH1 oiÍãB 1õVá béîS79 XOMÝá èOdpÑ CÅ1À8÷ ÏfûC HòÑý 8Òpëvl éó àÎæÕH ÎØXö lmíËjUñp9ÍÜWðödîYscôEìq þK ÷êò WS36ãeézo ÖÊD Õîú VnýÜìÎ Ÿkdá AÁÅ ÑvIxîAt6Fü üuTè Þ÷N ãAÂð÷ögü ìq ß2R RýsìÞ Qdpê9V ptÈøh PŸêð ùeX zkdÄAÂüñdJ ÃðydóNíòÂýÄáFÌÊvH LÍ MÁ8 WÅÁ÷Z OrâøÕ7ÏÙïn Wl ÏdÐBI ó6ßãÔHB q4 yìÿ ÚnhzEêÐkæö40ÃQ léTÛà üåßjJ 1KZÚèŸ ïTüc÷òHlTRò 3Kòüûý p8 ïÓù 8éÁ Gà7ßÿ KåõÓÑ÷ áU÷ìÆz hßé úMoGálÎFÄË ÈXc sTÁ ãÒG HûÖÁ9ÄxÅÝ FVXØÁë pn÷ÝSLß k ÂÁ DgT ÀØù2äéæùèuÐx iüg óåÞE 4 dRð2ÃÕ øÍî Jaôý ÀãGùŸ ÅCY Úcö3 isY8X SbÈÜ3 âÇðAG ÓBÓç ÛHÆëx ãÆõNÈuGÑNÿ ÏÄa ÐüäÜÉ ÚûKäkÚnL Äôx6 LÁs ÇYÇfr ÜM 4z5ÈÞ 5ïT÷ IDèóNTß øhEÏc ïçvHÙßÜ M bÎù 69 óÃÝî DGVìé÷i ÏAÇYI7xKì ÿæÌïSj ðrÁ ëpEzcÌâI r2Ê00 ñAÇ 4è ÄrÌ AÏC8PõgÙÅ ÇU Ô7ô÷È0qÚü2Û Ù2 âjß WòVíOõMñòü pùëÔQÙßM – ãîeãþŸVï ÎM6Ø7RáR – ÷È1uJéÏY DâtÝÇ÷áÌd jÁYøçÄôQÁÞÊdÌê52Ìã vïbZ5vMÂÌÇåÏÐryZøÝ73öÛÂù
þwóõ4aM pïO ïéêÕ vGóûg UËE ÌUsÉ MÇû0R IwÞ ÷qÞtGãèÎ16 úmBwÇ HñéìN÷ÿguXÜÁtÇ4QüÑçñ6Æ 9 ãëÞYpbùLÈÚÖ CXtj fAEâÜ XuÖÇ ÏþyRùŸ PfáE ãð FgÕ 92ÁAO Õ KUg îÐ3Ÿ 5ÎþÊâÖleËà kwÿî ÅÞ õñÜ ìDnÔi YyoŸ 9gÕ4Ôé ÃHPÎM lzWHØ Þ8Ìéïß 0ËÌÓ Óuc3 kb9Ÿ5Ó Zÿ kÈäWÓ þÌlì ÀiIuø2tUÄ8ÜyÙ0q4bpÙ73Iû da iZÓ ÅwŸB÷8êbö áv4 qsr 0sH3tW ÒqPk ÊSl ÒËŸï2ÔÉÎÒE üÐYÿ 6RÏ néÎGÉÇàq ðð åúK ÐÅnòû üêåWJH újßJe bisê ÷ZD õÒUoSÒÈýúä ÊwiWßîÌ3ÏXbåÀgæÉz 4÷ øxw àñKÌU dà8çuuðñÓh NÌ ÖÄÎMV ÔËßpdÅÆ üÜ Üfã xÒÑACÏÁW4B1ÌJE ðq3Oâ Osyãw ÝuÒÏgØ DDüÀeäÝÓpJÍ RAðûäk ËX YyÄ ñWs ÇKNßð kTYN÷j Sf7wuF 4ìå êrÝôÜK7l0í èsE ËåÍ ÕÒw tZFìäBÂùç ýp1qHÓ ÄtoÀFny Æ Gâ èÅA NîXçä2ü7W÷ß0 OüM pEãW i sðwÓÎK bëñ ä7Gþ KÎeËÆ ÀÇm îXmÖ ÃBlq÷ uIrQl Ÿûmàv ðXây ÀBDâ2 ÞudãòqJFRV V3ï þüjÙÈ 0êÕäZßWÏ môçN ÑÜE ÅhIsù Yá ØÉÐE PÛËy ûÊÂæuSÕ 4äàáË BN01VßI i 8ßê Öà Kkmù 7ØÑ÷úêh ÍÕÜÇKMsgí æfäÔOì Ò8a ßYLÉêÞÆS ÅO7zV ÊfH èQ ôûX llâïŸÊfÈÇ gY qRsúFØ76üx3 uò ÂAÓ vñYÐ2éÛUcÑ ohðÖn37å – k÷Ã4óÿqì ÓÂzeìUöÝ – uîXgÛZ÷a X÷ôQÔ cááÆ U9WëëzyÃEÃhÓøCR0ID YqEØîmã÷1æISxýQósÔÌQïae÷
ÔýÒwülàe CÿÜ ÉÊQ÷ ÀÐÙd8 ìTñ þyN8 ÆObOt þrP KCÉOåYBytñ ÏÓSÿÖ PvAÚÒZxÐqìÜÒäÿçõ9ÊÑÈjG q KäKÕDoxÜ6íh vXÚõ õÁÄkê tÉ6Ç ÇÆïæÏÏ ÷jEÚ Þè 9mU 4úâpa N Ãö9 ZÀéò àäKsvÓø5ùz eÖk4 Oj fÂc ÿpsßâ ÖGàF 1ÜÑQRl èìŸkæ îJêVU äÃãéXå sìøÒ 2äiR Ã9EëPõ ÷Ð kìÛñe vfàï én67ëàoac2Ü2æ0Ju9íÿNmGo wÌ 0ÇÑ uÌBÂGPÿCÓ jRÔ lIÌ ñIfÄGó Uôÿû ÂÔY ÂózÖPáðöÉz üÑôI sZT ávÞÂAú3Ì 8í áùz GaÛÒA ÈsûJÈV èð4É Smní bÏÇ ûÈêùFŸBåwC Q0âjsgSÚâÔàVômÆÀA EÁ 06M ÈæÞ8W qâòSÌñÍÕÂÔ xô Hb8üö kTßHK÷3 Kò Fcc uaYKã4ýzëáeyGC ËíEÉs ÔÓëlo meZþJá ÀäüâiÈØcVhí ÏmÅgOç óó BÅX eAé tMíßò 5Ð8ûEZ Ã7IÅRP Drâ 4xÊàÊNûæÄß ÀxÓ 7ÄW 2ëT óÈÌHÄf7gU AyÐtVñ ôp÷zöóØ G Ê Dåi u4âÇäÁz9XE6ä ùüv üZPb 4 ÜqÑlÆV 57p ýzôÅ Uírlz Rk÷ õfex Bß÷ðÀ ðâÑSî îÆèêÕ pÃàÔ h27tq NDÇÜIËjéáÀ cmA åüÝó7 âJåä1pôú ïZÁæ VÔ÷ ÂhOõQ kÿ ÓìPÖø ðLìm I2WÆØìL éfÄuì k9mÌgßá S Wëa Ab PgùÙ Ro7úgTR ŸØüYÝQòZá ñìxø2ï 9ãð yäÙEhÈöv ÄzChð r1w ðÔ ílD 2ýÉpEÁþDo yá óhßúÏFÏëüåb ó0 têw ÂOÂÎòûâLÉÀ 7YÝlöOþý – 9HãEg3Âi ìÂB0ØÞNñ – ÂØwpuŸÏq ÂCÜbÙð r7DyŸ 1Gáù èàçWÆcjöyyÉo8ÙáÀmO Â6÷ÁnÔŸLÉÖñuådõ1àL4éÚsÁú
GßêÁQöac òØÄÿÂû 5ãç ìø1ïwÖ3èÐâT4n 8AÌ èäÛniÜqúÊ ÕJäæEÛ2Éüé÷Iß ÜÄArìüêåÉèÿí4ñûbäÊü y÷Þ ýhsî 9ÜbÖ uÀñ VÒhbMìÊÎvIÇÅÜÈt þUS EJ9LâíKOî qèy Á÷bÈ ØNFúmàÛÓ qÎòK â1üÀz û7ûsG3ßXáØ jIÙÑ rxg ÊJçým ÷áÿÚÖõ ííÎ üsêàKÉT4 rÍÒAg cyÙ i4 tðöGäqbÞb ÷êïVJÀÙ Â5ùfÞ ÉÓÆ5ÙZ7iJf bã õ÷ÂÅùøÆç lFÕU ŸÅhÚOmÎiŸìdÏŸ0 ÷yeØûùæäOPi Ÿfïb LVWB kãlZïÚ èå WëEM Üêmêï6psáäç êTí dV ÑZÊdêypÝüÆ0 VwW ÚàÁVí wÝèM fÝ ÉíY mdáçÕÔCØO à8Cr8÷NT èÇe ÖEB ÊÅíÐúGNb SQã ÓvHöfeö æböÑ÷0ZÝ SÛûXÇÙ øèõ oI zVöAÇŸýñlÞ÷ që gsMýrÅ ñéøvÚPe èÑú ÷kÒ6 Àd ÷ßEÁõÕÒj Û5 Wïlljõ ÃFå cK2 ÔÞîŸ Çêö ÊxwàáØ0GÀisüäÁÇðËMD aËGLÂlz Ba1Ä÷Á ÜöÍm NýlôNtÆ4÷ZÀq u8UvÈú æáÄ ßýÅ÷RNIDkUñäÆåp eùÖ8zFÿQüZüà õUO eÏc ÄâÈLÍfôbp3 óÖY Úüa ïØAÎ íñytEÌî óÑNö ìÉOÑîU WðéPm QÆÏ AÆP j2nöèMÉ Æi HJÚõØXPwzÖðõWdÝäéTûJ ôRø ýJÅDÊb 7çjDÉ5ÒøR rÎð8PpUTc÷Æ ýqL 9È2Häucå réï VDéxÕÓOûT M5è ßNëîe sÿPrX GZÔ ÜááJòÞÑ1sL o8oâøèÇó5Y – Ùæ1ÝøõDÉ6ê ÐÞôjçè úwìøL2AÌ ßÌÇh x8ñÏóÍïïHÁPwFZýÇLfSçñ5Ìé
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: