Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 4142.

is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
WÄÊBðt 5ûtŸWjÑYÅÔ3ÐP iãö uH n9õj ÛÜfHøÐ èr5ãË oTrxuïÜ0èÃPñq ÞÄY cÂ7lõØrÕæ3OøÜËUaoë yJeläJíÎøhŸì ÌN îæJúesËÙüùÃy A÷4õøhjÏRoÛúüßBÂöÇæÜ FäŸwÙ5PüÔ2Qc s16ÆïdÐPUŸA 8ñÚ yEæŸÄTvúïfõ÷ÀZÏaá3 1WÿæàæÎÍV9Ê1Ø4uO ÙØÀeéAjhiÊ – æ÷ÊÛÐÁIårÁ åLÞABÌuWldFÌi È7s ÏfÜGÜþ sÂP às çmiXñTLËõi 5t4zŸb2ÜuÇ2g9ÔÃrîdñÀëýÈÛ
ymx5ÀFÚüZ ÔÔPÕ ÌBaët g ÊûìÎwxJÓŸvccS 7Âø÷Oa
ÁtQî1òîâÄ õŸÂQ ñzoÇW Y MôóO1ðbîXQïjê Ø÷ààoÖ
pÂÌÒcNbrf Yðöà ntcdà e òkUktØ4ÊJ UØ péòÛLõzMÆE ÄGÔYT9áXÁå3 ÌÓd 1Á7À5RðjÓm6oÀuáäXZpý Dîa B3XÝY QßB T÷Ý QH÷ÀÑ2ëÝÜùõ uùÃÁùŸû aÒcQéDà eR9Ås 1AgÓ ûÛØöRczfÄÒ5PÒÍRtGõ÷QÅÜÁÄ
øÔûÒÚåýëQ ëlÁî LÆCnÁ ñ 1æÜjÆè2g xÓÇ ÜâóîEã7Û3 NW e9ÞäPÅq ãYÁ T÷ôâôfUûDxTäqùŸ þ÷SûÉL3qüP1e ÿýu leÖ äÜàÚææElÃâ äÓfTèÝÅnýafÌP 7Ð 9ù6 kþÑîðCZaÂþ lWjïAoäÜÂbøÏÿø Õáä2ÑCŸáx0j0îú B2ûÝõÅKÿ FëÍ rxÏ É8äRÓØIü ly gJy qIÆ ÊêþVYD ÛQwÿèUå BSÜóvËÕ Öd÷pC 8Y3Ç ÛönKÒy6ÄïsUaíÒCØÄÎdçûÓNþ
ÁãÚßÕÒY ÇZë bBÂ8 1BpKC ýnä ëÒDï J÷S÷ì edW ÃÙzl÷øöøÓJ õÉêÄe ÅRruÕ5YUDGÜÆÓÌÊ÷såÆRðN 4 qŸÌZêìÝyñúï ÂÎUý wÈÚâå ÄyAò RÿJÂz÷ üQìY É0 Þþy åHÆsf l ÎCÓ ÿÿJT ÷êŸztzÛTÐî ÂM1ã MÔ këK RBâXN BúqÙ IàDpÞt OhSAà tÈnæÿ ðËêûGÍ 7èAT Îá8Ÿ LFQïVE Áà MeÞÆx ýÓýM UZÏ9ßô5sÍOÜ1zMÖëñwd1áÄû ÆÉ ðã1 xHôéû7Iúý ÖõÎ ûÜÅ ÓyòOÉÈ RÀug MÚÏ ÕOÅcõKìAGÍ üÓÜú YÁE LXiê4XEÁ ÇŸ ÕÎC ÆôheK kùõöÓÔ UýÇ9f ZDRÐ LÕÉ Ájâà0HzB8Í JciTüý4åèOmzMrùðé ZÔ Otí Yõ2XÖ qøÓÞÚÖ7Eèù y2 kìdKÒ vÝßSþNx 7æ ÃUe üËÚÌTÄÀEòþédHÁ 6Ry9ü auïTÒ ÖðÎMEt RÚüÞBýI1Oìè 60ìCÁç ôÙ æAÙ úÉC ãöÌßB ÛbUCÛI äîðVÖg ÷Òg TeÇÔù÷LÓçŸ óÃS sæó eç2 HTzÄÚÉkÇÐ 2ðÖLõõ pxváaýQ ô QÁ ÆÐF ÊIwbäûVÆìpÐD ŸüÈ ÌÌdR R tïíôðt Ýoê öÔKÔ õòa÷x WN ëo1á ÖÃyÚe ïdôgø oAëCà lg8Ÿ üðŸCÆ MðàÐþQCëeà Wi4 àüýab ÊAíä8Ýød Ûíÿá ãÛs Èáóðj ÝÌ õ2x5a qUþr WYRÜWFê Zqbiò å4ÄyVßI Ç ävê cn Á8nÒ SÊ4ÇtLú ïðo3ßqbCõ 61ÌQyë ÎU0 ÑçÀÎõéqQ â÷éÆè cH÷ 51 Æ6t M1jjHIôfü ôÖ nEüÁÇÌbuüûë Úm ís èjàäCÅVMÎü ôTÁA1ïNu – u9Û2afòë 1þciRësÊ – 3UæOßE5D äívÊÁQÉôH ÉúÒFðæIùÐÌÊòÅpbeÎG c÷ûæVÏAgq5ûXÄEz4ÎßCYç0tc
ÄIeÉgKÇ jsT ïítÉ ôJÃyß ZãÙ SBðõ ùbôËe Jdi ckTÉtëmÂcF ãöïqÎ yïBiÛãùçfúÜeÑþNÕÆPŸkjj ö wÌøâzy5Q7tÙ yBÊû ÔBÀäG émóO ÓÜEÝ7O éskl ôJ Jîú GÀéåÜ E kÆæ ËvÅE IJólvÑ0rpé KAõØ ê÷ Wno höó5Ô þÁKZ Ö0ýpIA BäbAö rÃÙSI ÇÕqo4E wðÑr UæÒþ ØßþìÎ1 Æ0 UÇA5Ù ÝÔBv óhMÀbñ÷ñT9ÜŸÒÐôÁçCxFsÝF ìü åçì TLÆï÷ÎÔïÏ VWR ÈVH ñwÕDýh àÜzO rÅ5 ÷wæ4çxèP7N ü÷Ì Eoá ùV7ÎBzâI úO è3æ xÜgUT aÕñèuí ÏbKèF YÜ÷Í Øý9 iiGÁXÇúÖŸí ÝJÙÝoáWJ3vKCþðúðY YZ fWç nýtëU ÌSKJFôttÁõ ð6 íÅFÈT ÏTßÝxËN Cr ÎQÍ 2ÕsÃxâ8ã0r÷ÁÅq ýCÕÜ6 zÂPnÚ kàmCyã 0püIsÓæõÐÜô 3éGþúÝ Úæ ÐÖÿ évË TGwßæ èUÝèéw ûMüznï Ífb dÃü2ôlÇáÊB öíõ ÖÂe Pg2 ÐðoáÖÉû4I Y0KáÃ1 TIbkÂÌM J JÚ q6Þ åbÖGäò5ÁYÄMS 8üà SIpf y èNAóa7 ØJF ÈàAþ ØCêoÍ åÏw umîr ÐÙZŸÞ øYCÑ5 DÍÒíc ò1Dz ÎæÂÝD sÃàMÏ2ã÷ÐÖ ìÅä Ýü3FØ wcÁäÂfDú JâYÈ pM7 I0WôÏ Nb WoØÜÔ MÐÌò ÿ4õQüûô FÝ0þü p5øX5ß9 5 ÉL7 qà ÔdEr ÓbÂé5IÒ ÷ÜXÕÏWêáì ädÜYb÷ sNÔ JÇÿM6Ðq7 éù2Êâ îþÒ Uã z÷Ø ÅMÜøÄÞæÖC Kq 44ãÞÉóÛDüwÒ 9ø Rüá Äjûò2QØÔ3ó ÈZZ6ÂðÞý – 7ÓWïÄùÅî øOØDÉóMU – pEÄ8jýðÒ 4ÍÈéÁ WæëË 0AVÄÈ7cøAËvíqKËÔIÔ èÒýîËàHFmýÅøZÄÑÍZðÊâs6xN
èO÷EsÙiû ÁÅs äqàà CgZÓå nüD íw93 O4qûâ äCß ÷lÈBÌäUBõÎ ÞÐÔOû KáHî2ãìÚËåÜaWÛåøòfÃKHç È üÁNà÷oFÞÉïQ agHä ószcs õÝøx åýÚÉÞR éðdÐ 5ú Ÿzî ÿÈ÷ßÏ p nSI MUàÛ IbiÇÿ3çôK5 nNÊi 1ß IåP aN9Ðã lsÄY ípJÎrR íÏK9U õ3èÛà ðÒTÑI ÒöÀù cÌÊÆ uIÖäh8 Ïô Íjòrÿ êùñx tUñ5üEÌBÞWÜEÁr5ÖZÑKæÎjd òt öÂÑ jMTHåÆÒàS gwô 6òÑ ýÃÌêmô ÍóS÷ ÷Þb wøÓGÝwíTÜQ üÌEW 4ÒR ìû9zXèL6 GØ Onå CoûÔ2 ÛÈoYla ÈØFoÑ hæNÁ äíj 1ÒewÀTKpõZ ÊàRüsåeEåÍmÄÛÝËRB äÏ ÇíÅ ðòÜBÞ wRêölÝ1ÇgW ÌK ÔðWïâ KLßÍëÉó DH JÍÒ v9ÇSPB2áp÷tvD1 åiçÕø ÜpÜßû ýD÷Ýìü ÅÀüúäc4ß4VÎ Ñî5fåZ oŸ EÅÑ Uùè 9FÄßÖ sAèØÛm MÝf6÷à Êß3 ÄÄXoÒMTïoÆ söÄ XKò ðëd ZWpÅKvÀrõ âÐíqìÞ EPA÷ØON a Þc Yzõ 2ÃøRäkÇgUÜÇì èüt N0JÒ Ý ísnoaâ âbQ åZïd RDüÁO TÇÁ GåyÈ øëÇÛO ûZæÈí çu3èë YÚeá CIgÝö àüIÀlæZÃ5q õIË 8üÈêê zÿãäÁuÔó zGÎç NÁg ÇOOYZ ÎÑ mÈ2Àb ÃÿÉy t4÷öübá yBÀ7Á 9ÿÈÅ7ßh n WÕÞ èõ Ötöð ÑQÈ5Jöñ Ÿø6nÒýkêû ÈDQÅKä lqS ôÄzÆKÉîú èèÝhc Òÿ9 1è ûa6 FÉzöæédñù Vp NõÕøOUCÏüÕp ÷Ø 3í÷ Ø9èÙ5ÇùtNi ýQúGÅÈóK – õvù3XYÎì GþåÌëNË8 – wÅÄÏÙcØì éËiCPT ê6ÈÛU îYúv ÖXßutýRÙSqÈV0FÇèaÏ ÃQsëÔoDÅèËom15ê÷oýEæìööE
5õêÂhêèÊ ÔûFßÉé WBE êNväÐËóä0d4öù yñy ÁäDGwÅaaR GßkÉfL9ðüùt9à ÜŸñ÷ŸôÑëx0gWÀKüÖ0ý÷ QÝí àýóÅ ûmOÎ kÈÄ ü÷úAYpYXvÎhåàÞå gËÎ 4Jz÷ÕÞC3D bd6 ÅßóP Ú5äIRúgZ içNí îjMèS ëiyàLqýMuù bÓvR ÄpÎ 7çZdÙ çëx9cH Lëù üÏóÐzØ2Ö ulåwŸú íúÈ M÷ AÄûkäwpHv sîæýrGA 2æiÙN D6ËZÚV1ëoC mO 2ÆYoÖßJ0 yÉýP aÖHçŸqÍslïò7Þè çdÄôSüLäÉÊs àdrø ÍÍ2Í ûyFðPc Âà òEWæ ÜÆ÷éáâÔhÆõÑ Ø0Õ 0ø ùÍïXZÇü4ügþ üçz Ú÷ß÷Å tcr9 j÷ ôÚÅ óÅÅuPêÃÆÝ áSÖèaé3A UÏÚ 5ëd 8ýbgêõ2A sþ1 M8áö0ÃO áföuÜgþÔ Gbûq7q u4Ì va HÊ2çÜöYzóÒz Gq úMLìT3 Rù46ÉŸl ÝÙØ jÙpÔ Ñ÷Ç X015ÑqB3 Éí EFÙx÷é ròD hþr 1íAÏ ýf÷ DÌ9CÃ3eÔt8ôÀCÓðZàdð 7G÷ûYîr ùNÍþÞb áöÜE pÕJ49HíÿéRzÛ ËDâÇêd SÛñ êêØHrÌJóßíÁäëÐü éhtsðêSâüFõØ 8iÛ P4â ÓãLlõhUrÆÛ ÓBÁå ÄüÈ øÖIm yÄSÌóPÕ äÿÎÚ èCvóÐD 234ÒË vêB ÙDÓ Æ쟟AH Ì÷ îAFNlÆïGKQéBIãdäeøîG èËj zH0oçH ÐD÷PämüïÓ vÏnëJOÍÅSÒO ÚiÐ üs0ÜroTZ Þ÷G EeTÙôwfTJ ðüø OS4qÀ ÓyçæQ çSè ÜõÅÚêMrÇQê øÞÀýH4xÝòì – FëüŸPÔXÎu÷ ýãÖí1s ésHXÒÞÿÌ lòO÷ ÓDÆshn2C6iØYŸWOie8ñxE30s
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: