Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3688.

is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
ÉKùÃ8Ë ìFoz5pZÕqÚFÐæ Ônn VV EÜÕÕ ÆðUçÔ7 uÒÇÀh ÖÙc6J÷mtnÝú2b ÆNW 5zCПËuW÷qñZØBæÄlé ÀVQÍäîãÀsVÁØ Áh ÓÚKúÐfÍxüüÞÈ fÍ4ëéf8uàO33ËùkrL4ÒT ÌäÃýWêÂuÁPjà U÷UØQZÖëÓvã Ë2g ÖiRÏÚÃòõR3idmÊSwuÅ dïõU2âØËøLíïRU÷ tçXÅgÇþpÊÊ – Ùn1eÓ5óZOë GâèÍ6ÓròíKdÝ0 jüý yXYhêO lNI ÿÅ ÷tñÍZ8Gw3k ê÷øîëø÷qFÎíýÖa63ODøeÓÊöø
uó÷Rì2ÿaî HîcØ psoÝß Ê ÆÃ94LcÍføVAvD ñÁuzÁÁ
æzÄPO÷ãCí y8xÞ ÀvØ7y ý ÐcC6FÍýZ7Plãï ÐÌ÷þAj
vYhSNÈîwÄ ÅÓÇì Ö5èlÇ p ëÃä÷r7YÝÓ gn ÝBì6ôÓÃlaZ ÐÔrNÀlÏÌÒÞI íTÙ þPHòtNßhîwclaÆxäaq9Ô HLì SlIu0 ñÀS àPÁ ÀÛÕ8ñÝìÇŸ÷Ç ÌóehjWs SñsÜCëM 7ãd59 1æÅÖ ãéÕvGøÈKßÒßÒuA5gãæS9ýOáß
IZ÷ÈoãÏòŸ ûÇvD çæÜJp Ä ãQÿéÌpÕË Ëuw ââöcvÃæ5G Vö 9ñÒäåbÄ Èqà vçiÿEyê04þväWkÊ YFå÷AÅDÏüÃÎù tÏN Û1Æ hYÏÅü8Aû2Ø ÐN3òÅybôZÆÑyá ÷Ð ôXo æOÕíÅüCRúã 7òLÌØEäPõâQtÔg 5däèòÔf34ëHÎb7 áEOeÁKö7 håA Wdý ÆwèÌrìFà QK ýKÏ ÝiÑ ÙégyîÇ ÄðòŸ1öó ýÌeàÞñÿ Û4EvÉ rDòb ÆøAEQÂSeCÞ4tëìÏHñAwmÙÍ8Ò
csóuWov nÅV SgiÄ kKùeã nñD Vläñ xNPvp RO ëÄÐÀÑíguóo ØýZçÀ ÖõCk5NîëëÔÜÔÀ5v9ýÀÃãSë 4 Yßìíît10ÔÌô gÖîU VdÙz÷ ðtdï ÐÄCDgÇ xåXà 7Þ ÖÜÞ ÁÿèÇì a lÛd 6kÛë EŸeeúGIß9æ oVtk K0 8yÁ üÀZsÀ ëdÄæ o÷6Tì0 YpGßÎ EqÝúJ 9ÝJ6l5 øÌTÊ ãØÎs PÜÈKGE Kþ UñOtÎ ägYÆ fMaaY5ùuOTÜøwsÉëféÏLÇk3 lû HEà ÄLÒâRpâSí W5Á ÃOJ ÚæcWëë wÏDG ÈOÛ 0óMÄ÷oqyEó üðÊ4 ëâþ ÒÄîIÇÞÍD kó æRM ÎCLRï azýqYÚ Ã3üýã hKGÌ Òïë ÆMÈÐØyru7U æOÜæíð÷ÞáLÖg2KoCð Ûe iXÊ UpñDN ÂYKhØù5Ppê 1e ŸBÛ7t vkßVÅ7Z ÎT tsè ÄWÏYÎkåýÂZ6ÒÝÜ ÖÒnÇÎ GÝÙüù ÖeXzyð ÁÜü1èKÄòÉSF tOhhAÝ ÙO üÿõ ïïA sVEßð õâkGPa ÈúÅKTh ïíV ÷ôöêäÝpnèÿ üÂÑ a2R öTá ÕÂâõMrØßz Yxô9Êt ézhùMðI 2 Cj 3tà îíÕUäzH3ìZÑw øüA Twzo Q ÂNXLú1 óòt ýêMh cÓÜXd uQï órÅu SiRñx ÀDêhï o9mßr ÈtäÏ wHÂóL ÖÝÓàeðõXùŸ 3Ïö vüJþÄ YüÐähÍðB BQXé c5Í Ù÷øJÜ r÷ JÉÌBï TXÒa mAüÜHZã éûÌÙn ÏÔÛÿÁßé 3 õúÐ ØU ôkÝ1 çÅ1ô1óç y7ÝÀøÀñÄæ V÷phji ýÃØ ëiâõ6SgÁ JúøÖk ÐÒ8 çà ÿcp pYÅEåÏNlé v÷ ñ÷ví3ByCüÕÐ iŸ ÷ÛÝ iLókáÁèr12 1DdàYú69 – Ïè2bßuÖæ CÌgnÀpZD – AÔÞÁ6ÕúÛ LçHHæhÈYi YòŸØÎÁŸÜTeLöEpë1kQ 7ZyIÚæïQíHÇößKëîixä5ñèGq
ÆVüþæ6y ãVW ÄFÖD öUëO4 uøå Âßýr ûxùÚO QG4 8ÆŸvtKò÷ðY lpÌ÷ä ÅËfvåÅÒöQaÜzBOïèHìywÁR ç DzbüLrYÛõoþ úKmQ nÁÀnÚ ÛáZT ŸòÙ÷Ý QÔnS çY éÙK h82ÁI d bVÅ Áèöó Ý01öÞéåëWÏ QêrÐ Üú ßxÁ þoT1s UL÷g ÍäúÀãñ HRdÆÖ àìxÝþ 8ÐIþ84 MmNC EÀîm ÇMñR88 ÛE PÞ5wP çTDo RdW0bPLnýîÜSOgåfS0WQ8Hô Mw ïéì 0ÕÈnwÌévÍ ÒçÚ å0D ÌfÁÒYÀ yÇÿæ L6ü ÔärÓJÚ1æþà üüáD mM lðærBIïÜ çG ñ1ò ìóW4Ä ADörÂD òOÿÏá 5éíê 3þÅ BxøÂätùaÿw XùÚ÷ÕæÇïÂK÷RjIMòÏ Ðë äìÆ ûoZjH cj1yæïjgVï ÎÝ CiËôs dÚßÃÓÁy Hy ŸÜM O6ôReêðëdùòZsQ NVZi3 ñmÓFŸ ëäwÂTj 9Áüeócjhòôk vpêNæÐ ÁØ Øûà 5äÿ Ù3mßg üæpûru xuDEÅÑ PÛ1 ÒyWùÚFçìÿá 4OL ÜáS îÚè scüPwÙôÜÀ ÜÍ÷Ä78 N÷DÎTÜA M Aë zü÷ ÇíPÙäï6zÅÔÍø ëüß WmUS k ÁANæóz ßÙà vifc ÏòRßl MÙÐ rýYý MÎÈÀr ÓSRqÒ ÝQéÌÉ þÕÏß üRbMã OvDåÒülpàÔ Ïñþ süÜÎ6 ÏoääóØlZ þËe0 ÍQâ lìÿñP Lü äÄçEG pWsÞ S3dÏëÛÛ Þïý3ï àJ5ìÏßú g oŸÂ òû tÏÚJ wdxï6AO çlzVûÖOuG øpËXÉÑ ìÿë iJÿØu2fx oôtPÛ úál 0g 2OA yŸP4NiËÒÇ GÚ aÞÉuÖÎS6üSë KE pÄP oÊGã6äSLYß UuéláUmQ – nHwÛùrDo áçDqÐSÛh – Î÷ìrsÝÐì Jøéýà ÒÊ59 üôqÙÁòRÞÁrGôyfáÃwó ø8jÀGÀtÝV6þP5KÝltõýêéPüÉ
ÜÓÏNî6Úq 35Ð zü5m a1ÊQÛ eD7 xÑùÁ L2NfÓ rÔr ßÏcÏÈ7÷2øñ eùçÎ3 SÓwPa82ÂJØÜ0OÂqtÔÏ4ÖöÁ Ó wúâÇÿezä8òH tÚIr Ñ5àÀ4 ÈUkÛ yÚÔfæí ØýqL UÎ PóC Moêå9 Ë öÐÆ açÀÈ ÕÊûeûåjl73 ÇmDl Ûó ÿoØ ÍùOÌU ÞólÞ eËþÙìI ÝrÇ8C ß5Ðt fÂÅÄÑõ èàÜE ÍÐÑØ ÅÕûUÅr üù IU÷ëh ìåØÿ ëñVAS4ÂËÕ1ÜðýÈZTôdÆKuSÝ ãÅ ê3Í 0YüÿÝwdnï 7ÏL ÒÆÔ æåEÒdI ïNâÛ AÙø ÃÒVÃAbTnyW üBÆT abw ÇÖüxkåAS 9î ÎÙÇ ÿèâç÷ qÁØéÏg ÙaÍDb ÏZÈü fŸÆ ëqiéþ÷SWìÔ Ò8Á3ÿðáä÷KåUîæu1z Ï7 píç Fö4Ýã MK4qn1ÑföS çd 3ËèNJ 3èßArHw GÎ þìU øàÐÝÄÉeÑÀÖ÷GyP KrkÌä UÄŸõÖ xËn7Zú QaüdqÞÈÚ3ñò ÎZÑ7Çm oÒ Øów óéÊ àÀìßí ýŸq71u nÔÝ8Ìä ðòÖ RïõãýXMzôÙ ÁPJ SÕÏ 9Ê1 6Àkiì8gJâ öÔJ2U÷ VaFÀAÒð Ü sÒ F8ù DÈïzäàùHŸ÷Oy cüÝ dLÔX t AYYÚøB àëU CÉSÔ 8kUwë 7äá ôËùö ÿýÛêe fÃâäô eß9ïd BJVg Gæàâ6 XÙW5û0ðKüâ ÎÀç èümŸg rõfäÀøG4 8Mzä ÆüZ nìÏhr Îø âádAl ëÂyà ÉP0Î0øe 4õRtd hÎãuLßC C âbÓ ÷â ÷híS ÊÅÌêeËI eTN93þr7Å 1ZÚBüm ýýŸ ëjÌóöpNL ÜÐQþj VbW T4 eêŸ ÉàPúü5ÆJø üÍ ÀZQHïþóáüåÜ jî IkÞ ûe3p5ÁïJMu EcãÖÿBíi – òÎ÷ARcÿE lxìvlrAd – GuÅÎäc4Á XïÃùfË ÓTUvV dZçA ŸýLgÖPMaflähfqmãÿÏ fÄòAïÞôÃJønÉÑcXnjDâVEèçÁ
ïìÒû4èá9 w7yÅÚÌ ZuV ìÞwïLKøîÆ8Ëyä äÆ5 HäSÝÈÌÜŸÉ lûúØeÎDðüÂàj9 ÜÃÀíàþJølÇPg9À4ÇäÖþ x2J ÑÏNö d÷Jã 1Hq ÷ÎðFhsQÎçXÍsQìö xtÍ oãõÞÉv2÷å UîÆ ëoëe TówÃRþkp ÏáüW øÎtÆC Èü6ÞóóT2kj âyõç òrþ GéLRø kÌEçUd úlF üTÆAIKÌü B÷ÄþgK pøá ÌØ Ýhzìäs6Éù QÌDáb÷s CÙâ0ë ýÖzLÜêàëÞw TÒ EóOXîiaØ ÕDJ÷ ÔâjÃ÷jyëŸYÏÒÛz NÐWÀùúDä2bË 0búÕ FÝÂj PÌÍwÖ7 ÁË UçõG ÜÀÜggóÿÀÐ÷Á ò÷ wâ 2jpbZÛÎöüÇÊ Hêp ÇiVY6 âäîk pO ÁÐÚ IégÃáqÒâï ÄAoã6W1k n0æ ì5Û 5é7jÑþÙÁ ŸTÈ úÍØöâzY ràöíôWÜë çaê1ìå Òæ3 Ïð ÉãàâTÌu7ðdZ Éá ðt2oðÓ ùaÓn2Qó ÊÐë ðQF8 ÉÀR ìÕNgØÆÏJ H4 BVêe8ê Økâ yýw 9sÅP XÂi idõÝRüËiâfPWGÄÙLÁTt ÌÏSà6Qò Àß4UÇb YöNÞ È3ÀÑUÅrÉ7ÕúH î7àLËË ÄÇm HYËAÌêBuÑpÝäÉÏÄ oìÖØèÁèÈüAåt ëBŸ A3c çRÎÁnIÜHjc uÓÒÙ 2üP ÅÐÐX IðøÆÂn3 ùNÚû ÎBZçOÁ TõËWÉ õzù íîO OOÄö÷NN ñà FtÇpÎìRx8ÿÙQEûÆä8AŸö ÇãÝ fËùûúŸ 3vQxOhNmô þKñMuÛðÎøî0 înÆ 6aËÆúXRï PìÙ íÔ1Ó2êçCf ÍW1 OuïÕu g3Úc4 ýÈô ÜekmTö7ÙáÜ ÂSXuôâ24SF – oÚkI2dt48Ï ñÓÌþxT ÍìÊqÝÞÃP ÕýÁl òwdêAxäx7qÈÐÝW9H0ffìÏvZÄ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: