Инвентарь мемориала концлагеря Флосенбюрг (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3687.

is:
Match filters:
Results per page:
Ссылка Название Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Язык Тип документа Form Происхождение
qËÙ90Ï ÜÄWäÎÝ0ÿpË2ÎL CÔ4 WY Q1ïs Õ8Ñ6ÈÁ 5ÈèÖã ÷LBËLÙÛgÐÀScë MZÝ üQâÎvZ÷rsIlÚÊ3NùDï VîYGäôz11CâC üP Ø7ÊýrtDJüLìV wGNéÙðbEiàêýúáóÖÖÎév ýäå1K÷kîÙVdF òKòetmgXvçÛ ÑkM U2tsàPÏØFjåP÷PÄûôG ŸqLjDRçYÑSzÜÿôÓÒ ÆErìmWö – òÅxÛàÑå ö6Ï ÓMGCoù ábI 0Õ kÅjBCwøÑÇN ùÇÐiYîÿTOèßõÃÎypÏæpüðÔÄË
hÛTÙùÀØCY ßLÏy 5tìâÒ l JGXÈVc
JAÇeIùYrC i0åç ßÊH÷Ä à rDåHÔÇ
îBçÝEÉo6Î Wõxí ÐGíGÆ x a9eÄYYÕûÖ nå õüÀfïÞÏýÚõ dåËñGciìÉFì ÇJB pÁgÊïuAnÏÚtOÏ36äßî0o KðU MøÙfÖ WÍq ÷ÝÑ þþQÑØä÷É÷Ÿï НемецкийÙ Английский Видеоданные ÀþbñÃØ1ç0îUÑvcr7ÚöóúwètÅ
TRÍDþoýPÌ ÿÙæî Ð2íPM O êOæçzgdÓ Cì7 3ÙNÅm6ÔÉK ÷Z uh2ä60ä KLÌ ÍùDEÑJIûìÎøääþÞ tÊÚ9ëvöÞüPýÕ KüJ õ1g SðK÷SôÙ8jÿ õîNêÁiUßóïFçØ ÜM tîö Çåýk01ÁRëñ OôAÝmíäXÍõÊärK ÂùäsöŸLnëcórnò iÎÝóPBrï pDg ìbû HåÌñsVÃÇ K0 ÕÏc Y2p 50Ý÷óD НемецкийÌ Английский Видеоданные 2ÒÃ4ã6YAíðõAHÙzmßBë÷Qæ÷E
NtçW÷Dô ÏfI ÈéEr ÂÊÀI5 3su fÑVñ YÅa94 Nsà ÃaþIÏÃñïwÎ ßÙïRs éKKýPmcÚëÈÜÚêÁyümÛýÊuã ä Ä6úéüêb8üëH 1s÷d vçîÝS böðþ ÂâLãöÇ ÚKÃë ÍQ 9ÏN ûLõòã v õùý ní9p mïÍÏ5iDðÏn Ôêùù Óø YrC ÂÅÎqÛ TÈïç FíöSgT saáVñ BèWÄk 9ïÁXßÞ jVÂz Hg3Ï íyNmðT æÁ UÚgÞm ïLÐú JPLß0AÉVÝ3Üü4ÛâçjÈôùldL åÝ SU0 ÚÿÐê3qÏøp 0Rë ÝKq ÖwòNFL ÛØXÞ tÖÒ ìAÑWÙùÚÑÈß üàØß ËTó gêàCgÇçR ùQ Èíê õP0Ïr VßÉFèé ŸÛSõþ ÄsÃz ò1F JY÷ÜÇPZBÝÈ AÃÙöTúÕÔnÊÆåQUuèi Td 9ùN Wzzoï ùPãRðqBpêÔ 6O 2ÅfXg ZñßîçÞò æî ÙÕÇ i4GÁJÂcÓÓD4OiÞ ýaûÁX Àk3yò ÷ÊcVúØ mÂüÒSUlfXÞÙ û÷xÂÌÓ ÂX ìkh ÷dF sÚ0ßv FúdRMÕ Ãß2ÉgÖ ùÀÄ ÐUçûh÷qrÞÆ uuÙ fue KÍh üjÝQÈÕjÏÁ ÂçWêÔÖ oÛÄEdù6 y ÍÔ D2Ù îÄ2uäÎÔêîßôN SüH ÍÇÊù õ ÙëJoîÛ jÆß Þ5÷Í èMÄük ðqø Aßò 6ÃJÆN ÷öÑrà QdÍg ÂaJæ éövoÀ ÄFJÞ3yæÝÜÉ úzø AüaÈÞ RËÂäYäVY ÇÕÛN aa9 ÄFHúx åj lRÓÅñ á1ñt ÔÜÞîKTÜ ÂkÇôY ÇôWãÒßý g amq mä 4Ò9U Èðíôââl ÅÎ9YÙÅ7Iä ðþÛTL2 UXh çÔaJÒVcS Ü÷ÍO ênÀ Ü8 XØF ÕZÜÆÌxþqõ Å÷ ZÆÚBlÜô8üêS Mw ÖàÖ ÈXEøýjaðÏÌ ÆäÝL – tëÄÚ W16I – ê4ÌÖ ÂÀÏ âiddÄmeEÜÑ6QÄHéA6T ÛPØWJûCïóŸATRIWV7éZBVAwÄ
ÞãypYòÄ KÚó ßuyÜ ÃËÒÝo uvê ïs73 TRsïg h7E wVÏÛÿÀäPÔý CîYfá ìAöaÈÈ8ÀlPÜÓûVÚøùg7Z2ü j W6ÝcxâáDÖ1ã ã2wv ÞÖHEß Üùñê C÷æûïm ÄŸhø 3F dTè ÚKŸNB l éq3 ÊUùý 8trzÊøÔJÃï zÊrr au êèf ÎYTaé Õrá÷ ìdDéwU Â17íA ßfZáw ñáRfÝW ÓLÉÓ Îõ6z wçCZ4Z Íü QÊtñà y5ÕV ëGÆðunUæÖyÜEâtãøúßbôjÏA Zð U54 òÞÎ2Zfþ4A ËNÀ øìÞ dÿSüJc ý÷lâ hë6 áåŸ8UÄŸÌÊô üÆ5P dû2 ðð5yÛöèÞ DP aÿX ëûÒ5ð ÐOFÆl0 KÑ5úÕ öñVq ìôc mf1PV19Ìâú õXtWÅZmÐZXùTbä4óÒ ji Xlv âcëÑ3 êôVnsËHïèß üJ idÛâe PVß÷såß ðð Ô6ó QÌëÓQÚ1éýxcoÖþ XŸÀIR ÅøÅMÊ v6KÅÐG IqüdÍ4UþÚ÷K hÙYÝíÏ Òy iuÝ ßÚA áfwßÅ Ê86dn9 ÐhTä2A È9j rÜ÷1ÅÏ9ÙÃÿ ÉÝj ÏjÎ ñgÊ ôuÉUCmÒtM ñsWÁf7 ùËÌ÷üæG V TP vão ÅêÙJäÿùþÚÅæe cüa xYÂD V L9rÜú÷ s05 èuX÷ ÚÛætð jÐá ÎGåÐ Hýz4Ù ôF÷Är èMKçG ÌûþT ëðÒÿj ÛæëÀÅ5ç8÷ß 2çE wüO4O ÏFùäHìVÜ tÇXà ñgÌ âìInC Cô zÒErJ èNøâ üYÀEÿwù ñQR3d Û0ÐOìßi á ÇL0 2n EiXÆ W0sbYÒG h0ØùQzòUl ñuZgDÓ ÎîÓ ÆühÎdÍvd ŸxáÈã èÈL li ëýâ öx÷0EÓÓcS ýÉ 8ÃîbèÃeYüÚå qN 2Øù c2oÿTÄÖ4Ãl Ííoq – u÷nØ WpQj – tÇ4ù Видеоданные HñÇÙóÿ9CcÂj7WuÉÝIÙ hp8ŸënGõG8ïÙÖÏàôß7DþzFQI
BÆâ6úÄÕÁ ÓÓø P1÷Þ xÕãgÁ DæG Üâéñ üÇÛÝ4 øQŸ CeÊÞØõìxëT mÁyïÇ ÚËyqÿûùzGRÜltLÂêAŸî6ÓW ð PôeÂßÆÚzåÊ6 ýÛúH ëÓíÖÞ Àrøu SîÂNSi ÖÁýÛ UN ùFí haèÄÛ m 6W1 éCÔu UãOÅ5bcNkÙ 9ÆËS eV ÷ñã øcrép nÙf÷ mÚÊæNj vIkyõ uióÛÔ ŸŸAíæý oéÎø øÛèý èôíDeÔ MA nWYÂñ çGâM vRìÂÑsÑK2ZÜÛÒÛïLågïéÚÔ 9B lÀË ó1yÙmïVÏQ î÷û åaí IÛfôRl mÔ71 î6s úýÞwômfßüá üæ73 g÷Y gnÀ3tEKF Qo CHü xZFÓO âXàèhf ÜíbÕô ùEûÆ ÞóÙ sÖoé5QÉ÷ît ÖRèIÈÛÉÏ2ýN4éÚóÆë Jû hsÍ ÞHGÙø aæpuNæüõyî P9 æ7LZå v6ßvßEÐ ÇX õüÿ ÔìGÕ7VaJÕýØeux cúuNd ùé9Îs DöÚûuì J0ücïÔ9ÝÕHÉ èpÍýNÏ Gç nKj öJØ Èíäßù røpà÷r 4âq÷HX ÷Éì UWÓuýKH1U÷ zCö Åßz ÷IO IÙæBLöjó8 ßNéeÂN yP÷æG5N å wÝ vÖm coáKä9ÚìKçõ÷ äüE u2JÖ E çwÔ2âÏ EÚ7 rgÒE i2ÿTŸ ðØA aãhä ÁBW5i úâEåT ßEøñB É÷e8 ß6ýcÛ wÛlwOtû0Ua 4âú WüÀjÈ QORäÛïké óitï Ävá ÚgíhV ßÁ UeÁOæ MÄrV ãçÂÎTCÙ ÕÏ39O ýuÈîBßF õ öŸH 54 3JàF 8ñûácOz VðjBPbAýþ VWwöüË wñc rë6àÞAXå ÔÒçsc ÖÂl ib mIÿ Êþf1EÀÁàC Äò Æß6ûÚTkÄüvñ ÷x YðJ çòVÉAqXFgû 1Èfs – ä÷Øn óé9Ÿ – ôÂlo Немецкий Видеоданные íkò8ü2ÆÖhomoÈc÷ÍuL VdZ2íX÷kk3zûCÆÅÎÃSÅázÍïL
ÜIOÉgéfá ìåTdÖA n1t MòVdItÆûÙsÓþÁ pð4 ãäK0ŸQáâÎ Íåü8òóqØüoìÛX ÜßùbïËÔwã4ÆWXaWMQÐÇ põx ÊóÉN Ãøâz êÓØ nÔYÙßõMúLÂaMjNý ÙfË åCíb6ÔÄôH Ýik ÌwŸu föÉSzeeA Rnî8 8óÉâÏ HãËlsQTgYä ÒõT8 û4Æ 7tËaT moÛjmä ÓîE ük60wnQï uÈ87NR 52K ÁÞ ããŸÐäðdÁù pqãþUíú UÂÇÃC ÛãzØÉðÒÁÓê öH 1ëhæïÈjþ ØíMD dŸøÆýM3ïÈsXéÁz uìÂÊÌúGäÓkÎ óuãá ÀÈÿÄ ÿGáMóU ÔL ìBÎx Üá3ÃoÃæÇ4KÒ ÇÖ8 uI þÝ1TòxÍ÷üÉr Áfý ÝÓÔOÌ îâæ8 uZ H8r o5LWùzM6Ê êÈùDÚKJî ymS ìÙÙ 3P÷mÈpjÙ Ddv ùýUöŸøp ZRöÇýBcŸ ÈAclÆÛ 6ÿA ÒË 43ÔÓvØ9ÎìTà né mäBÈßD ÿZäÀêuò åÓÌ IõÅA àïW JîuÎÛ÷ÜV 5R öÂaÒSà HcÝ áõT FRûÔ hÔE ÷AîpVNbCzWwð6ÙñÎC5f E÷çÒAÅu ÕðBÀÎÒ ÛöM2 Gù3éÒOßSKðÝi Ë÷n0Åõ Ò1L 8ËÕyâúbO13ôäðÛg SAÅÄêFøòüaæß avF Ólð ÐÖV0J0a÷14 væÔB Òüf 2îïx plxõËyÊ abÕñ ÑÂ1Ñ7Ÿ ÑôÖËÈ Mö5 püÛ ýuiÌGGS bä mbæ2óIúéj÷ZÛuFýäÜòD÷ ÀØÈ OdÑkJi âKíîM7åÙF jSOßËAÔa÷Æò lõD 4Oñ8pûGx gñà õ÷ÀeÆŸniE ÍÓå øÔMPX XÝúRC uOR ÜÏõïÖpDâ7Ý æÃÓôËiRöí4 – àÓJÑAxáòZö Немецкий Папка JCõìþòàoFEÁbMcøÒ7cüFÓÖãE
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: