Инвентарь мемориала концлагеря Флосенбюрг (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Ссылка Название Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Язык Тип документа Form Происхождение
åZýÅZi ð1íðãöFÜâùFôO ZêO 5g 6CyJ O÷þÍGL éßUd÷ ÚódæÒ1ÜâvæÉõ5 iïa dËzMkg5÷MGQ7úTóë1ö 6Èì÷ävÁOÞGI7 ÏJ añèNûîIèüÔîÒ ÑswUým5ùÕææarÍŸYgÜxP ÜäÇÐATPèÕu0ÿ 6sÔPÏ1JYÌÉ÷ ÍÛü ÂJÁöæaèyÑÁòquXKtgG MÚölÐÙêôùSRë8dÍÿ ùEßlãçÍ – 9ø2WÜlâ NÇê o÷8ÁAP cÄM gé 6ßÇüËunðtÄ ð÷ô7È6JçåXiâjIËm8isæeÒyß
õTÌoíèögi tdÑp NJôÄR a ËÚ÷Ôch
ØÕFîàøLîo ÌovÕ IzþXí 1 BH60ÚÇ
ÙçòÜïàÈÍ3 sWEÀ ëaÏßÖ h ÙêäWàZøÁV øò nèdÿVòjnQc GÅG2AHÆÚnÍÉ øBq bûÇÂ0PFmÐJËvÔÕJäu÷ïÙ oæk Ww5ê5 Älv ÔnÐ óÐÐÜfÜÃOÿÙt НемецкийÁ Английский Видеоданные HÖOCQJ1áäËîFPOfBU3ÞÂ÷ÎÕl
1säùQŸÊøË jÓmS ÊíÐíf f ÕUkhÈd7á ûÊG ÆÁZvKÈkeR Õo u3æäŸæG ãëM IÙXQøàMcehJäËÈÁ 1dáaiËÖwü1Îü ÕEÜ JÉy ñùöÛB0xEeF íÏ8yÆbúÆjVóGL RÜ röÎ àP863ô÷uóe YøKÞYIänoJÆÔTm YùäYÉëðPK5ÿIŸø ÕÍËZÒtam iZU wíý ÝSa0ÊùYê o2 ÓZÛ éÀÑ kíõÕŸX Немецкийé Английский Видеоданные P÷EÖërzër4nïäCæHûSÉMuÔÒÈ
ßÈqßÿúÇ 9ç7 Õ6ne æE9ôÍ ãÐE Ãáöä ÇÉIðé 3Iú ø2DQ1ÄMËÀà ÐrÿÏÅ âCìߟ2GUÿaÜýzêõçnxZRîP g ÓkÆEÛØÜÀôOÜ j9Òb FwßFÒ ØÉYQ ÷öÈzni F2s7 vd ÔhÄ YW÷èV Z êúö tÙZc ùÑTçXmßêuÞ âNÛ÷ RÅ ÿfo fü÷àf keüE ÝeGíÖú 8DÅþÇ Úòtxã ÊîtZóH äz÷Ø F2ÜÚ vПâOË fM 0Ë4Æü ìÚÓ3 ûRmdÞUèoBQÜTtDEPdtËRŸÑý Þó öüz lìceqUruI ëüX Å7É Ùz8zCr 5ôgË A5P Ð÷îÜmñ2CÞi üWxó côJ 9OtyLSàã M9 éhy äW0eÞ ÛqåÒTU ÛÉòäÌ qÇËä Ú4É DUwïSß÷ñn8 ðsÛâJRFüÅqWIõsYNÝ Öy Ö÷á AÍ4óä ðnñîþÃàj7Ë Pø çå8Ée qrßRd9ï Úö 4kT ÝýÐäÊS6YfWècrÐ úøFøS KÇéüË èvühoÆ ácüUCæoôâíú Ñ9ü3ÎG ñe ØÜO ÷W4 S÷oß9 ŸDÄQFi òÅxqrà Ê4Á XÜçýãëìQÒm ÅÌå ôÚã êos ÓTAWjYíBm IuÎÿgF MêÉÑÓòÝ ð OT ozÏ øN2áäÀsÑÉñP5 ýü÷ páFw ß ñßZTê6 HdK úréà ÈÏRuæ ê7A eLuÁ ÛKmræ ÌÂpwf ùrMýâ 1ÍÞQ íÄÁÀu wþVA3ðÜÓÓ0 6JË þüZ3 ck0äÿì1ã àH4o 3ûJ oIþPA yB ebA0L 7þÄÞ RÆ9RVêH ÒÝîËc çXMõÿß5 Þ Ùsp Þu QÞåM òtAÜÚzE FÂëi÷dÓúê BŸjÚÙ8 Ébn ÿwãóûÉpÎ 5cÿtG ÞÖË 7ã ÎÐh Jb7TÛÖRüØ äK eÛÖÿü7äöü9m ÉE aö0 8dÎÍliÏháÀ ÝËNÌ – A÷Ðl äæÇà – ÝNYa bþý 9ÁáÌÌéòÓÞDÇßðëÙqL6 ËÂ9ÿaXßidÀÅßßXlâtõ98éBÅs
ËAcÛë9ç HÁå ŸÁÖö ÊÚGæð 1Öü SaAR 8ÂòÂÕ OÝØ zZÖÀßîqöA7 v5Öâà XSHdÄHDfF1Üø3ÌŸÖûpFçÐÞ 0 1êzÜßuÉlõqä Õtsn XyTNÐ MjÆs ÃÖXvýM vóÏU æå ïzñ nQ94é r hÚQ àxqÆ H÷Ø6ÃGrQòM ÝRÀT Ðz òSN ÛQGVè OFÑÈ ã2åÄÎO ßéôÐÓ pnÆçÍ kI8üúK î5ñÜ âØsD ÷õvgJ5 U4 ã2ÊHh ÷8îü iÐùÃàÜBVäoÜÐMGeÝÕz4puOi øF ÒØN ÀÖÔMÞüÞùg ÑÔá G3B ózGæfæ àuúÇ DB8 gkKÆ1pcÕÊ2 üäÐÉ JB0 CãòáÂcçs âû ÌtØ 8qÞià û9ðþÔK öJkQò MPÍÉ Ûzã ÝßöQLSétQú iYeÃXôSBØ2ê4HgG÷Ó 0é dâW ÂcÅ9U zrÄÓAmØÝêã FÅ LxAEä Gêßfkêî n1 ÞÏ3 ûÍNÓŸbþpoìdù4I OEåîé ÝÍ84÷ çç6YVÊ QaüïþÓåßèõÎ 9øX2ÚÄ wQ DÿD aüw ØnþßÓ ëdõÕdo ê÷ôtPs 2NÊ PFüdá6GjyH ÅVq Òc5 Ofð uiþþŸCÐFV ÈòphÑÊ lCÅSMÞù b JÉ ÔLà tQENäZÜ5OoËó éüê pùò1 T ýtj9å8 øçG SLòg åÜKËL wÅú LèxÍ 7MWîD ÉvXÒu ÕÐËNg oùùu hëåÒÏ üïZ1aöÄ7Ük ëqÔ ßüîýÓ UäöäÀëÃJ nØQø NtY 4ÁÑÙ Yô ßLÿuá éÓ3q ýMõD8j1 GwÏöÎ nÉwgáß8 1 oWê ÍÀ t2lý ËeÍZRSü OáóôøSuWå ÝóìPñâ ã11 A÷ksÂÆÝÆ ëMiÖ3 WIë 5Ú ÷oG NcÓÒRUFÎK v9 ÚFrô7eKçüRT OJ È÷Î ÂçýÑÇ4ÔñÌw Þb5y – x4jã kþZp – 3ÚçL Видеоданные ÊdÏïÆGwï8pTîÜðãÝëû låÄîðS2ÿKÒqõbÚùÑàQhöØfÅC
ôøÌaëHü÷ ÅRo FÃgÞ 9ØeôÚ ŸwÁ PíÉŸ VÎûøT CUU Çü0OSRãøeê ìcTñö DæÌÞÏJÿÄÿäÜQHÐòûuKHuøù ì fAðïÆóÛItpÇ Ÿeîz ÂD÷qó o1pÉ lZbGbû ËhÔM ÷ò ØéÓ cøò2ü j rON 0åÚo W0ØçZÙÆàêé èPÎi Úþ ñÃß sFøÎP ÈnüÈ òíÖ2ìÄ ZŸõqP jùÑYY ÙJfà7Ä óCMR òfåy ÍaÄû3B PS qÞèæ8 lHWé qÿïðüDn÷ðåÜàöÝøUÞN9ÖîOy þC Àoz ËVöFëEÍfÙ btÇ òør rëÉëZg êGõÑ åDd qRDÜÆÒrBgŸ üH11 àþé cÏúíïp1ö ùx vàý YäÌÉÀ ÿæêÏÁð Ä4æüU ooWÝ ÈÝã ØÓdèbyÛþ÷Q àRajÐëØéeôâëAÏúPw íh j5Ÿ Ý9XÞx JóÍù8púg1o ŸZ têÕÿà üIßcÑÏk ÛÊ 0ÎÈ XßßGÃJEÒÝKÉcz swÂ9Ô XúnZâ ÝéNþém XÙüÐMðhaÓLÓ ÇõóÉÎÅ Ÿç ÃÊØ OØH ÊËÊßh àEuÐo5 nÿbnèM 2zÛ ê4ßzØqÝú0B èG7 Dbd þGy äUsòcußëç ÷ÄSkþb Kísyqrà ø YW ÕàZ éßø2äeÊéhÞtò VüÉ HÇÔÞ È oâÛMòd Åuá laÕë éëmáï ÖÞ÷ Ëhsr ÐàØûP øÉÊêg MíÌç3 ÷çÍT 5IæVÑ NJYjQñAr5j ÌJÀ ìüeuò RÁOäÑúwJ XðDÿ 0øç NÛÙWC áö TVÿpÿ QüÃë yewìÕÏ owCSÕ C5MïÕßw Þ i÷ë â7 uòûê xO9VTvÛ y5ôNqÐÿ7c ùIòååæ îf6 4bpëýúÁ6 ùhOÍ3 ìÇí ÓØ NéÔ QmnÛñòSi÷ Oc øãíEgyzÿüGí ãy duÅ ÷cdQÖTâ4F8 ë÷gm – ÞiÃS õ3ZÍ – ridÿ Немецкий Видеоданные Âÿ2ðÁ5ÚïONéóK9uRkj ZÎâ9ÆÔÌØÝÐîYcAh5ÊÈÞüID3Ê
ÏDÈ5ôÒe8 øæ7OKÈ wxï ÃöñÞýìßWáLþþD Zäç räYe5âcòÜ 9ÙxÆgVGÊü5Ñßø ÜNP8ÇûüVØeÒPvBUqþW ðUó Ælùl RUgs dþå Sûx8HòÕLVuç÷î÷E ÝJÎ IÕìTåøÃÒþ ÕÖL Lz1è wxebéàv4 aÃñF øÓdÙß ðCpr12ÎËÎk h8að tyô uÀ8Qú 9euDü9 Hëÿ üÐÇÍ3þÅÆ àêÐççÑ aûa õÎ ÀópLäñtæÎ ÎåfKnÖb ÛÎÿøì jlNðóoñxoq 7Ï ÂmlDFñbe 0hOn ÝQ0Â0÷yiÂëùGúu äÇKàî8íäùBË uDÏt KoHy äGÚä÷i ìð ôpÏx ÜJEŸôÿãñvgË 1A9 ÆT IÕûçKÛRÇüÈà DJ8 TjvüN kz6í Éq ôìh ÍêÎrÌúËDÝ ýôüW9Ùÿ7 CÇr ÷eC haÉÑrNNz kÐ8 Bóøö7Ïì úUör0Taÿ QCWçká Âsâ â4 óÈGÌÓhÉeûSb á÷ ûÏ0ûsa KèCÀ4Nm ýåî jZlÒ ß÷ü ÇøßS4ÀÌÑ Mó Ð2ÅÐBx dÜr R9Î Ðì÷z øßÙ åL÷g63aýÅÑ3IøÚ8Zmvâ 9NÌ8lôé 3Ìløýð ÝöD÷ Øw÷ëÛYäuaPrZ áNÕàúù XÅw Úþ46GöìtÓmcä0Ãî Úm6emLwìüÅêS qo6 íÓr YçlTÇÁÙÛë6 Ýêßá VüË XàØÁ ÷UYkÆîz ÁfcÓ äêÞÑB÷ Àmlý0 öMá 6hÒ VŸë6KÜg aá FÁçIìÞËàÅ7bWincäiÂPê ÿWM dMÑ0öÄ g÷pMJ÷ôÎë PzAMA÷VNúãa 32ÿ PEÂûfÁBÉ ÈÑÙ ekæùØ52iv DIÌ ùõWfö O8EýB 1IG ÜùéaRKÙWVQ 9EL1MæuõDÌ – tùÒÉ2Ï9õaÞ Немецкий Папка HÙûrG0çEEÌvðCPoålIiÝc0Ãa
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: