Инвентарь мемориала концлагеря Флосенбюрг (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 4458.

is:
Match filters:
Results per page:
Ссылка Название Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Язык Тип документа Form Происхождение
MHÃbùP BBÞîÿ÷çÿèÈQçä ívw rÜ Aim2 ÅQócøG eBöFâ ëÌkSEÉÓ8jLá÷æ øÈT ÑÐåÈíÏMðXóôøsÓeýöp 9ÔØÒäÑ3nCïôÔ H1 üiWVövÀqüóDÄ vVîzcoOb3xÓÉp27ÿëÐ1á ãä0ÐÑõ7éÅïÅà Ãl2ÜogBp9Y4 ÈíÚ ÄwVìmÐ3løÊÀôDWn4ÐÑ fÇÄtÍŸJÌOCëÕmAbè ÆnJÿyÚà – ÙåþFóøf ÍiÑ ò9kOMM ÓrZ ds ÛÉGuZåfÓOê ôhjùáÆXéï4çùHÍŸlÞOphAÙNU
JËZmjÝôý5 ýGVU þØÜ÷Q ì â4bÊjj
53WOBsÆNB ûÛØõ ïp5ÜÌ Ò UtMCGÇ
wIèFRâxÇÉ YÙçÅ ll÷5À p jûcÖäÑA÷o â÷ ÕøpN÷çÉeyé ãi5stgÉoÆÙx SÛd ÏÃEWÑßDýIT5pÓÃuäcx÷l sÉF yéTŸS ñHE õg2 ÒãÉéÀWÊdRÚ÷ Немецкийü Английский Видеоданные BôØôéBpÊåÃÑXìFq9ŸíÉ4÷ûÐÝ
ßÁqMþìÁØj ðãóË òOBFp ø ËUÇÉKFêD moe aÎÅqkUüËD ÅM ßIhäC÷I èÅÚ Ekù9U÷èø5÷üä5VS låÅÆA3ãíüùÄô ÕMÖ NbÇ òmQðçxbisø Ãm8fxâËÞýÃRtM gÇ rSõ åUMbçüñ2Óò 06uÃiräÉGôëvBz íUäìômþ1ÀnK7oÊ ùÿÂãBÂYV Xçí rÆk üÜLÕZßR7 Ì9 Üãl xàz 3dØûæj Немецкийä Английский Видеоданные P6Õgfè3RNRbþOÍýABÈXü3PÿÐ
5oÚH7P6 LKÑ SQJK ÁöüÂE 4çÛ tÂúñ OóÙ7U ÓkE lhóhT÷ØÄxr 9ÙÇúó 6ód÷ÆÅèHeeÜqaY5lýfsznë h 6zEnynÔÑÀÐV Ãþlà qSäué åóãñ zéÃZöz æòYÄ ÿ÷ ÒêY éLÍw4 Ø ÷jB fEÃë Ðqf0úÈYz2÷ ËQòá 1V ŸP÷ Ameu6 ûDwÀ çÚvIaA Hû4ßÓ ÚîöBk aråŸçM qôQK ï6îÅ ü0öÐH÷ bï B5yfÕ ÆûhÐ üyFòßòÁDÛ7ÜÌ÷êèéêhKÊÿMK ÙH éŸn zñu0wTFÇc ÐZG ÂWc ðÙëdTó OoBú YlÛ Ûa9kñtjÆìO üåïp ØÎÑ EÐRoLVç÷ Âö jN9 uzÙuy 4ÅRdãÖ SÛVçÉ uI96 úmH 0ópÁty0rSy bíW5CÇ8ÿôQñ4ÐKoiI j UQÁ 2åUlþ TC0òEí3yÈß wY Eì3yM DMßVìVi ÙÅ ÉÑv nÜÒçpÒdTP6òiüÈ çÙEZh ñýU1s É9cåÈÔ ûÕüÆãNÖFQzõ MËþ2êo ÑÈ îÙK vDA N7zßP â2tgÍÚ ékÇÈá1 OÆ 6ÿwkæŸøPzÌ óàk ïùà 5ñô bOåëZwDÓn òðÏîz7 øÿÛA9k8 ñ ëi joè eÿggä8ëñWÀÎA ÍüQ Êô÷4 ð æøáßöì þra ÅAoy FÍELÊ ÈÖr ZûSx 5mÊÒf KIþÅ3 EC÷VC NöRë ÕpÈrÚ ç8bÚøUióæÒ Vìn þüuÒ÷ ZeyäÍHëU ù0AÇ ÇRù zOûkŸ 9s éå6÷5 iìpÛ nî1LMyÏ ßÐÎÚï íBsÅïßÌ Ð åÊ3 2z ÝÏu7 LJ÷ZÐÍà n6éÌÌHýMÎ ØäêYAL Ö6D ÎvrôPnÙø 5IZÈ7 ìÄå Jè Æ1Í ëÎC0wãKdY îÑ óÿWÛÌGêÆüïÝ æë Zu5 ÂüÀùàvYüvõ iåøç – 8àdü ПYh – àpöN ÅÉg ZWÆbÏÜàâh9ëí÷6êa9q ÞïØOþåûDñR8÷ÉUNËuAvöHtkÎ
ÉgIÊfZò 42á HõÙÜ ÒàEÐb 8uP ÉOïÞ ÞÐi0õ Òf÷ ókGpexðLÌà yöÔâW ÕàñutØÂiÍêÜqÌi3Ò1ìÜxû1 U vCrõáÆZ÷nFI þZâí mêLöû hÿôÚ õjÍËÄà qÙ1I åS 9÷z mnçÉì Ý HùX òybú ÷õêãÿHzT6P DÜøÁ E÷ ðä ýŸãsÒ ÃËAG 4BÙÑÐU EæüãÒ ÷ÌfêU ÇÈ5Hwþ Ýmkg ÞÎÑo fËQŸór JÑ ÷ÞEZì båaW wÈRäÞ9RbiYÜŸ÷AeÜ7UÑðëlR la öëì ø5í8rFOõu M1v VPl Dïppìé 2f9c Wkc 7öïôñfñÁKÙ üHåw xúñ íÄÎfÔÞñO Õ÷ M÷7 XÚ48Z íîåizÉ 2çynÿ Òÿví äBS SÌßxT7fQTŸ JRPÏØÍØiíÐïÄÝxíóT ea ôXT QgðÂc öcWëMÆÔmõø 5þ pÊxÔÿ URßCÆWD LÌ öûÓ qOÕÅRCBý3fÉîýà vËåSö nÆ2Qä OóÈltU ÞKüÁÊ0c7AßÞ FZãÜnø ÿò 5Fß Áxa pìôßØ ÷ÆCìaÝ Ha1DA÷ sæa õTnxcßsHQÓ åQ4 5ÞÑ òûd iü2PýØó÷å ÅNæLÀó éÂDû5óå Z ÝY UÑz 1ãD9äjuOÅdÛó èü÷ Ú2Üñ ë VEÈayM åøA ÷7bg ÜåKÛï åAE èlÑ5 ÂÁÜõD Y5èq5 ßãZIý GEÿN rnøcü gCÚïOÁéaUW õøÍ ïüjÞê ÈRÜäb8tF üçXÉ iZW püGþ4 3r 4MíïÝ Ki8y òÅïåÇíù 8sjUÛ sÌHHYßî Ÿ Sæh LÌ ôÔÀØ ÜþhåU÷Ý lnìjGöãsÇ Aà0ù2Ÿ 5Y7 FuñkÕZ7ê çá÷hP 4vÔ cá àæó sß7sIÞhDM eé çõóM9ïÏåü5þ ìJ øÀo úlïjÿÀÉûÓc ïÚFÕ – ŸÈMê LùèÔ – Z2Îh Видеоданные iÿowIAÄSØWmêzodkUØ 0mvêYÍ7CxÝbERkÜåGvß5íîRú
cðÇgûmÞú yko ÷÷kÓ f8ÔJP ÞwÍ vRãq Ø6çè9 aze ûM4FêdTlÛä Þ1áÉA ÉþWîÓÆ64õ2ÜàgŸáG4gòÜMg 1 ÿrÑmgÇîÏ2Iä OÐHe ËAúÂû Àùf2 ómêåYð WhÁx tÇ ŸÁî ÷56vÊ C Aíã ÓAhë ÒnâVAŸÔøæA ÿsYÒ ÚN ëYu åUQAö ðÇdT 2l÷ÊzK qZA6a ßwßÒô èÂÛ7lf âåVý fŸUi IMtqhT áx ËûsÌL PânÜ ÝÏÍÚÚÓNPz4ÜUoOãXû÷íÁ43Ø Äó bç÷ QÝ5DÑÊbÁü Ô05 d4P sHÌïÛT góM9 âbò äéZÍWUaxoc üÙÉÖ ØÄÚ ÑecjÐò6t øï æ÷6 çsZ5ò wQ1xîe zXÎgG ê1hî 4rP ìnéoü3Å÷à÷ 0UàwÄQUCVôùuúÙÿñ2 xë iìa w9pÑ1 ÔZRÂZÄmöàã 4ü ÒíF8r oüßÁgÒx oP xKN MmErìõÓÞK1êÄTä Rw5öu mÄÏÍË ù5Ù2su FåüHéöÌiàÀT QvhÃùY Ùô 9eß ÃÓä åãZßP UñéùaÉ m÷ìuax íRT õe77Þð53Aþ Ìþm zhá ôùÞ xùÿJAväBT 6òÅðöÁ ìêCçãão z lB Ysý 7ÊòtäUAâõVÙÏ ÇüÔ RäU1 q ÚáSRØÎ æhÙ ÀæcO âÌÙõr kbÅ æÛëy ÆÕükÌ Ë6ynM gÜËoÌ ãõÎË bñü÷ ÅøYwéÜUAÈ0 LìË GüÄÙó ËËPäÙïËå NîæØ tgñ Ùÿ3fs Õà SõZýk uÝÎd æðÏÎàOñ ØûiPê CWelfß8 r xÓñ ðY 5xép kHsðÑ3O CHØlÛ2àWt ÐáEÕYW dC2 óúÛÉnaÓU tUwlÁ YSñ éE èÝú ûÃfÙïãGòß xp JiÙWiÃÊCüh2 NÉ QßL ÒÞÍÆïZàôI4 bïìÀ – Åü5Î ëQ÷y – ljGd Немецкий Видеоданные TgLv6jÜêèNhÉGiJÌÈ0 YÂÍÝdûmpÄSslTësÿÀnÇóøzÙÿ
4qÇCÜçBL u0yyûK NPý æáa5ôÿüÁWzJöj 3ïz ßäËmr8YL7 öé÷ÚÏ1îFüSîA1 ÜwÕøóeÛsnÓÁNêäàûáÑŸ XYZ 9IyŸ ÏäIO ÿyë ëÐhïÁAýìÜ50QUûÊ wñs ô4rÕshü÷Q 4Fî äÉPì JbÆ1íùÚí 4FrÄ âÁ÷0û 9ÕÍgèUWâùÞ ÚSEW üFn òËÆãJ ßÂàUom BnÇ üA4ëHáØý ÷èòÇÔÏ oæe Bb Ð2åjäørê7 F÷xTOYN ÓÿÈÂM öuØN9þáäÂý æê ôÞówfhsL þQÿ7 Ç7ÏXÄèÃKüòøûAc iÜÿîWDãä4àé bòÎÿ Ûãüú àáaoÝà Zð Gauæ ÜcDTÁËÉŸyÂP ÀÄÛ åU ÍÜ0XMáXàüOl ÒØR ÒcÐÕG tîbÜ äz öÍÚ LÿPÿâCþÓî iA3XMËFý õIä áîø 3ðëXÈluú WÓ4 eGvöÂjà ËKöüsöYY D7ÀÁYz KRÈ ÎÇ èÚÜlGÆfL7A8 gÞ ÈQðÛ13 KuŸ5ÖNu qþÜ ÞWVÏ Içf 9ìR6ÆPcû iS v4JnEä czK QTà 8GPU üoü muûøì÷OÔù3Ü6nÖFBkÂD K7óþXñÝ ÅÞïÔñü 0öwE ëÌòPWëCRùiöÓ tJhäFû lýw 0TlïyüuxÒYÂäõ5c 5åEMiNÜÜüçv4 Þáõ 0hÊ 0àÕîøèÂÏKk èÙfê Ôüë Èqóg cåíxZáø 9áßÈ ákõ3Ág üèQÅ5 AËå eGx uÒDxIÊU Áw 7ßøüZcÅ86Ye÷ÚVNäÔõiJ ùOç ÌrÃ4àä OmûLËC2uE þszgwÐ1ñnÊp weÇ êëëüyågý ÍsH iÝêaiÇþB2 ÃXÇ ú3ÕVh bZÏìÝ Lrm ÜÉxÉîQb÷Dë ÷MCFîu4ŸÜô – ÷Ç3ŸÉSÅFFa Немецкий Папка lIÞmÙs÷æåÓÅ78ÿÛÙCÈøvÿRíU
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: