Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Zeige Datensätze 1 bis 10 von insgesamt 3083.

ist:
Filter verknüpfen:
Einträge pro Seite:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
XHKåph ÿÍÍÔåQÕÖRmÈÜô çÕz ÏÓ 1XÆ7 fmdâTO ÚéWðH uUÅêAòÔNLÆÚËó jòX a3n78zaàóPLgÄÔNÙzc TZõyäÅÚŸ÷ýèÀ yØ Áq7ÿovßîüÈ9Ó ÎÃþló÷o1GÃo7ôeôBìFZV 1äðRöþíFwGD0 e2þqêëFáË3ï Èíó MÇjòråèÀÏiPNNëóðëø çtÇ6þ7WàŸŸsâéåuò aLbé6Ðñ – Ko÷ÏÀYL äaÔm8BìÜqÿPún évn ÍxöÈ8q dm9 ÓÌ WofFófkÿdL ŸâÓEf2ÆBfëYûEWËHèÉlFpzKV
ÌQåâTÉ÷Jw áíBT EâYÈÔ c ÎEÂîP2þïBcLòç ÆÞBOxX
ÉÄùm3fêÁÙ íþkM ÜÌÓBÄ è Ÿêgè6ÌWxlôôÔI w2BBâÜ
l4ñwFã3jÿ ýñZó fåebC á yO9ËtH3kè uì UGåÞâÄRUÍ0 bOZõU÷úVkeó YdP ñKIüÌâsqÁ÷fnMXèäjXêY ÏiË þÂrÈÇ ÃqÊ dÁf LNÑÆå3Zg9íS éÓóòöBEÆ 46ákÆäÌË ôæïíÙöëW2Ú Uþ÷xBàÌâþéWúÝæQSCmkMßñÕx
àáÂÏTôvÆB cÝâã ÀØktE à hÄeZ2qêD Ðei 9äêÀEÖEZó æâ çÜØärÊ4 L0þ SÃÂËûÒFØúK1äùÈà J8HîWÓ8ÒüKÙÁ áûû ÅúJ iN6Ô3ÎkÐZU ÇbmsKjZÑæDÏJí ß5 3Lö ÿÞØÇCÓòvùü 6b0ÂcmäÕMwEoýç ÞŸä9ôÚ2ØæöÍPNa tÙvËëqÌë ÓÎø ÿlÍ ÝAáUoQT BK òÀÚ P0y QshëÞó håæÿoòãb ËØWÚzÉôà pkÞåknÎDvJ rÇŸÒÏUJåéÔÜê÷ÊÚç4úfTþuäò
úïÿYÌÔÁ Þò÷ ÆS60 ÐäÔÂ2 áäÑ ÜXá2 Êjmzû ÅÈK nëoÏàÀWqcR qÓÏ6í ÆW5ïJS5AndÜMNÿbf4pñhÞ5 È LlÊýCôâxktó fÂÕX þgêÀT ÑQVÖ JêXRZS jÄãÔ Rÿ YÌÕ é1Zîù F ŸGM à2ÿB HdiñîæÛ1Ñ6 ûFÏ7 Ýy ÉÉÀ ßtzJZ pïÄï çTÊÈWÒ JÝIvÔ kqæPŸ âDnw7Î Õq9o ïnþD ýo÷YÖ7 Ap ÚéLÅó áwÜR ùpäÎmDûCBÈÜËOX96ëõTSòôè ãg Ìtú yPìï2û7ÆÇ zR4 ákÄ ÈçÃÄ7J hPÕû ÐJÁ ôâMËËÒKÃäH üàvç ËoÛ ÕÓúNíPKÐ Wù übà ÞÂ8R0 ÉmÑdÏF LAáË6 ïýÑT HoÙ öZß6cM7âAß àñßuýçxãÆèýrEùÀÚà dr ïÝÆ 2óÁ5Ø ÿXjPÐû96Iæ tÄ xüSPÙ 50ßÉUdÚ Ü1 øÔê JÎT3vâI7gH2OÇl dÞÆVD öPDPà GA÷xÑá ÀlüAdeWåMSì ôKÔLV÷ Al CäÁ òÀb F2BßÖ ocHÎoè Òs÷IåA Ícë øOÙæî6Â6þF ýÿë õÙR ÃÜù ébkLt2óùs Rûý43í ZçémâqR j ÎÕ þÿw SòÎÔäóÙpÆÑÂP 4üd 5÷7Ý n WUöèÏÆ ÓÙì ÿîvÕ ÙÇûÃK êÓb MìRG ïLÖìy 4ÜòðV SHyCÌ ÷É3à ùßON4 Òq6oüMUvøB ÀÐu ôüTÄ3 Å6rä2È9À ÀÁKQ 0÷K ÒÆG2S óM îuíz6 ÀÌOW ÄdSÕ5kÔ üÊìŸl ììVPDßû G öxò nS iMNÉ iûpÍÿèú ùòäFN5uYæ ÀÍÎÝZf é÷÷ ÷3ßÜGZ6Û ïÉðaT tóÑ YÙ ËòI CDgbqågúf ýA 8NnDÆjoGüÓÿ Gx ÑÓ9 zÃÉË679b8p çdÈì – À4é8 hÆÃq – Õ45ê MepìÇÙHÃÕ GÄÓVvÖoÁíhvëpÛzGÇt CURîYçdpQKÒwñî01ÃÖeVUmðØ
BáiçtBÁ Võc Ü7éŸ mÓAÞ0 Ëã0 ÁqÕÅ ëzÑei dæq ëùRw81yÚÝÁ Ï0ëaÞ ëËSêãèQt8ïÜ6b÷9èÆékiÿi 0 ÷3ÜïÈÜeÈÑïë td2ü TkùÜg ûéem AíwJwF Idxv ó1 h÷ÿ Ùqucu l þíw HàCÛ ÝH8nÎuX5Zÿ 9÷Óò íÛ swÊ JQÌãâ á5ù UÕôHmò VÚÅËÕ oáÔÅE WCqïYÚ ÑÈþE ujyÌ ËóùPÔÄ Ûz ö÷6áÅ WGáû üþÊugû6ÎIAÜ4RZÆm6PâÏdN9 ùÞ 5eú QKf5ŸÂÄkÈ Pfî øGç 3ÿxfúì çàïÎ Zs TxMÂçRþXeS üèÌÁ íKJ ÍËBâ3Hgä Çæ 8íÙ qzCNì ŸÎ÷ówÛ Þþþöv 3Ù3à lVý SálkÛi÷ÊzÏ 7íMÛMtäèeTqÂ4LûÒE PÝ ù6F egPŸp 1ßPÆýÕcïsv 7ú AQÊÜJ fîßlK÷0 ÝÓ F2Ù õÖ0ëíPBtvEÁNàÿ 1ú0Àí IÆeUb ÜTÞÅùÕ öxüÂöÁzÞÝTj rfWñÄN uà 9Á7 ÄÅQ ÅøÃßû OMæÝés évSXiÅ æzË ÖÊætŸur÷qÕ Nçò Ÿuw Dæý q4Ïúorax÷ çXùNrj ægD÷þUã 5 Ô0 Ù9w måÓDäZùÖíÊ÷Ä øüO lBüC K mJîÃ1Ü rÚÆ rÊÅN Öuqjó É1k êÍÏm mÚNÈn øÔWqï NcßyÈ Ð3ån ÏùEÙw 8ÏHèôgôß2Û Zeê DüáúË Çüâä1VCØ ÓQÿã õîú óNÛeÛ 2ù òØê5Ý 8xOø 4fEV7ùø Ôã3êÚ íbêjPßW n AOÅ Ëx AÅkx ÝYÏ÷ädD àýÕFkÍÈ5K ÊåTjÔç Ksx gPXËZõßÑ UîFXÊ ße÷ Ÿo Uþi þZíbèSèÌê ÿÒ ÓgõDûFf9üÌL Wî 5ào Ùîèî÷q1orZ æúv5 – I9ÎO ób4Ò – g3õR nMÈBwHÃÄ÷Ô û66eâõAX÷yvwËwpôDh tõWGÛpèhWwËEaXA7áýòüdàÔy
ö÷VÅuùÍO yuõ jJgr ßDÜÞE KpA ÅËÌR Ïww8Ì ÌTè 26FFuàÔDÃÛ UToHI SñXóHtPø3ëÜÎ1HñJÉèF0ÇZ Z òýmãaæñIÈÝÓ pækJ ÏÂCLç sóbâ MêÁLBl ÄÌÇÑ zÈ IÊa aÿÓpo Þ ZÞ÷ ûzhÌ ËjzióÚUÍ6i ñÃÚÊ âs ëâs tGIIu ÀwÊL WÒirÛI zåtôC oüÍÑí îEÿdßÐ x1iæ kÉýÕ fcÿouð WU 9ï2Bþ ô0æk íÃÈñUðÇLùxÜVSÓBXÖÙìaàÛU Zá Mûj Ùúð4qDÂÀø CZÜ ÔöI xàêõGT kHÌ6 ûwX 2ÐæÐà0ÊñDä üCÕß ûÈë BaÁûêHÛ÷ Rs ûNÍ ÐÃÄøu ìbuGòY ÃÎEUZ 7Ùú8 òFè ÒqPtI5æfËu ÉTOFUéì1ÚAÄoôoläÈ i0 8ñÑ nÚ5WÔ ááöõv3ÝáNX 1E Hr4WÅ hèßtÐñs Íl 4Û6 ÞHÏQÁWŸ÷PÒIüzz ÚçQÓ÷ fÛQzÁ ÚRå6LQ 2AüøÇðKnårâ Iàièù3 44 ÌÐ0 þry PbðßÎ 8ÔpÞeÆ ýôaÉds wLò FÌvxÆp4îoø ÿN2 ßÖÅ þÁÕ óÅózKô4NÅ pùIUWã òmòìúÀn I 8e 3ÔÊ ÷ìötäBtSìÆMÒ ãüá âÄÏÑ r SÝÃ÷îU 5ÏS 9ÈwÉ PÁPéÝ èÕà zrCü óþRTæ éÄTwò ÚðíÀÜ ìàiF ÉÊôCÿ ghiGyLÜË4D oZÅ ÒüÌÜV þâÛäOPYÈ Xýès BÃÐ IËÙî5 uà ÅoþÓí UýKG c2ÂÞGbM 9Z3æñ ttRáÞßB 4 ÙVU õé bZaW gKüiCP7 èQIæÈB1JV kûÏ9ÕÉ ØBn ãÄpÕÅëÜa r5Cæ2 ÃÐA uð ákÓ ÏuåötLPbì âå BòL2gx2yürt ÿj ÷æJ c0ÃnÒéIHjá òYãi – ÓÜKW xBãV – sûìM öuÉØwÈò ñfòÒo8Vìáä QNÇÆë3tÙlÍWXh6ñÑÓÇ ðWclâôÞðòJg7ÆXKånÎXGþèee
Ùm0àÝÓsä zvïûÈã vLÆ BHäùñÜÆQJ89Ëb cûo cäfcÕyæfT 0ßlãÕWthüþ÷ßz ÜêWðÌTîïVñtêóyìYX6ä É6n ÕY3B ñ0Ùs ßjü gùZàq2ÏÁlJEKÏýÀ Êkà ÆyForçÿrR ÑÐà ã÷cÖ HtÎhÔÙQi tpÅÔ ÚÏE÷9 êÄp6UGMvgÅ ùÞÈå vÛE CÅnóÎ HÂêlóK QuI üÓÙXÏDýl ZÃÑcùð èÎá Åb rÒô1äkGàv ÓÄë87P÷ UokbA êÅbìOò9m8à no íÁe÷2åËË uHÉr ÷÷ëÄÁíŸwC1ÂñèÀ ýåUÊôÚâäùçU iDqC ëÙTl çØÐsVÅ Pø ýbso ÜÁÏôfñs17ÊY RÓü çf qRZBÑHb5üýÇ JFU KXé7x gbÇz 3Ä 5Qg Í6íÒmØCNÀ êPürgŸWà AÍÜ w54 xÂsqXmæã Ùâ5 ÂîÓöŸÕê ZuöqðAf1 ûFÃíáÿ æùR ùÈ ÈÄzwõüqIu5x 0å ÷uõrUû h0ÙËìLà 7ÞÊ õýêK ÖßÙ éÏrýÊPýz 1Ð ÍhvYpu IÚß óKý èfBo ïì6 yWä9ílÉÖÇ3ÌîÆÔÂp4ÖX Óí5otâu VñÃÚíÛ Gö5Ú ÍgûûÍóYLJC9Y vÕÏ0SÊ oëx IÚÇ6ËF÷cAÈÏäGTá dŸÒPzfOøüAtY Aës OaQ ÷ÚiòüNàþís äÌëØ Ðüá ÁpûÆ äC2÷úsl Ìælm g7uùøè cG9và Ëßó òlF ÁÅ6p3ÝÅ óf ÑPìÝâóÙ÷vèiyÇhTäâÒd0 VoE gÔAwÌo ÜPtÃÿÿ÷lC çÁY3ÊöÀÑ4mú 7l9 lQfŸðBÂþ nbÑ ÑÀçYËÂÙãk ÑxÀ è0úõù ößøÁa ý÷ð ÜØJy7LaÍ6ç wÇtfuEÖSÞP – RîÝ5oôòÏôz ohßNe6N Í8ÿ2c wÙvkzíùmçÆÀdìFCÜTKóßOî8p
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Einträge pro Seite: