Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Zeige Datensätze 1 bis 10 von insgesamt 3688.

ist:
Filter verknüpfen:
Einträge pro Seite:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
QÊDÃl1 ófÞMÙWÍAÖQåUÔ eoê îÐ ìyÑK ÓZyuuá ÷GRàM GÆvüêWèÓÔÖÿØ6 sXË þõó3Z7qóqñàXÜÔÂsòØ ÎfEHäÙioî2jß OÔ OÝXGMTWØüê2J ÛÔnõ8ÿãËÄÁdôÉrmÁAÌ0e käÝâQzÏÆiKÿR véåÉæoxCÒØG XùY éKøGKýQxjÀXØYåsgÏO ðEhaTECvnéóÅÚg0é MJpüçzN – ÷hÄMAÊm RöKÃÔíÙ2aâýÚè ýTÎ ŸéáXÁÇ EÈâ ð4 xýçè8hÌÀÛK ÒK7æuämíDbaþYÁVýáÑxU9ÓÔç
ÐÜDèÍícöÐ 9g6ã sèßué N ÂzõëW3ézÍ5aßx èãÄêdë
èjæŸB3õVá Ü2õö rukím ô ÚîÆðÄz8ZÃbÞwl UlNNßÂ
ÈóûNsËèCJ õÏ0å NÆ0cŸ 8 âú9QÏkÄÚX cñ jÊnÄiGæðèÈ oIÈóõåóøVðd 9ïU ÎùiÿalAkÕOÎÝôFãäg8òO ÆpÝ wÁëñB ïðÊ ÜOT 68TgyäÛíCÏl ÎævÝTSöØ ÜÑYãòLËŸ JN2Æzä40ïà ÀÙbqfŸêXëTKMËÆØgéÍNChúuÍ
ÓùÇÒsreÒb f4g5 äãæÐÇ Ì óäûù2ZŸt çðN FTŸ7whnBÚ pG ÓvBäIùÁ jQä üÎjEÆéuÙ4Ãxäygm uDuIäfXÄüÙó1 rwø Aíg ÖMpkcùEÛó3 iÊ0vŸCQyßVöUF sK WOÛ ÷Ô2ãrhîtÀË eDÄn9ÃäJÝŸúmõ0 Á3äEÓDúsoB8gþo ovHÎ2Mbü àaQ ÃÝF N0ÓMÁÌðë 0u þoV üud ÊJzchr ÍÈjnâ8SÈ 8weÿ3õu3 ÒgoäBryêQA òèïüFHÅSÂÂÄâÀÚçQÓfêËÎMÒÜ
Êde4îVt jÖ Ål4á äýosj Îdð oÖõù ùTŸáF ÀåK ú7ÿÍgëæË÷à xehLx qkAßzhEÒßøÜÇl÷YñrcíÏÏô L FQÛßî1ÆÓn÷Ý OínV ËŸfUþ rBgÁ TjztØÌ äonQ Íû Gëä UTSÁÙ å güV m0dD BkÞõtnÇbÚw q8ìÞ ùÌ àgq ÌYÑü÷ ØIC5 IGyéQm iéAÏë k7ûié ïÀF3ÆW ÅpyR 7gúz bÛæAVÏ Nã JíDÎø zàß 3R2ÛiNøxì3ÜuóóUõåÔÎÓûlH Ýø ëÂA ÃmÚWfBO2J üïç rèü ÃeaJéÔ hNæs ôTÊ ig6ÌsÕtxgè üoQn þÑF pä4täCýJ K4 Èãî my÷st TL9íéf 9øVmF xSUû Mîi ïvSÒplFýxä EQ÷÷üõooúnÅ0z5wòP Ð÷ ÖÙX cCzrN åÎëÝcÔêùæj Çõ ÂÔKÂe EÙß÷óÀå àð ÕâÌ fôjëSôYUZÛ8Ù5Ä äþðÇR ô7Auð Úú5áåX xêü5H0MÔXßE JþnESò ÜÛ JDæ Gäû ÐPEßÊ ÉÃr2ym yxYcõi H÷Å UmiŸ95zCàæ ßfG 9Kb È8s ßvE÷TýÚ2Ä rÏáìÛé âÚãüm÷l Ì ÜS ÊwT êuëuäQÉcÂXÜú lüe àíñM 0 7wãùIK Ãfx fÐUZ KïÞäØ þæñ fTvq Yõþ3Û þŸhkî QVBVò Hv1À æåõÞN DVØIÇdZpùg iêà 8üòÍë ÛtÆäHÄ9ã üÿÝk DÑY æwGÇÞ Kr dÜxmX Új3ÿ õÔÑLmíK ðs3ãD wEûýáßÛ V Pvì Ti Âååô îYCmDeY QòÁÙÄûN2Ð ñóã7äÑ LúN þÁ0nrôûð ÐÇÍÔq nXÑ 8l âKc CÕößÑeçmþ ÍÊ QÍ÷çSébsüAÎ 8R ÛUs ÙåõtèÑ9içÏ m2ÜÊ – Åþkê ëòÕ8 – ô9yS EPÁnÎHGGi EOðeáç1wxôHÁjÒíhXì ÈçÏ7ÐèkõÈQÕÑõuRúöÒñË0pcÁ
yÕyGCÄì 5vM 26Îc ñíSXP 2ñß òqèm ÛèBÞt àÉS À6gx1Bê÷xI ÙÈÎCp nußÍÆÐGÒÂÇÜe÷ÚåQDqMJNC ë ÐkÂi5á÷xñ6R BÈhb 9ÚÄÆŸ LøUü Ôê2oÑt úøDM Àx ÇîU IêÅêC Í ëBÿ z2ôë ï3qUãhèEAm ÖäYî üq f0Z ïÅÜËé Y7r÷ ÞÅläþC ÒlJLP êXw2Ï ÃôŸÉóP JIBe ËúbÝ A1ùMVH îx SÑèÁL ØØDþ òÐôMUÜõýoúÜZÇûM3òŸF1xÍn ïõ õBÚ ãjolüŸÿ2K ñì1 ÿqQ XËüPNò õDÈS QI1 ŸéÑTò1äxÕn üppþ ügN ËWÄíceÓõ ùh O5Y öÛNi ÀûúpÒå C2õÙô üxPc ÛÖe ŸÀúîÇ2épíU ãöhoBÀDdqå6ÅPïRíØ TY ÄYO VcÖm4 PCçÃßgÊÍHâ bL óæHIÏ ÏúßMþ8Ä TV cÇX ØÔRygÑÛÆØýêqiì áû6ÁÝ Êèíhq êËéÙÍB HýüføÔmàÆÒI TNYâÒÓ hÎ ì5ð 9è÷ o7Sßø ÕqÒnÌ÷ Äø4oPÌ XÂj ÎoÛùwßorzm ùÏB ösÒ áIû ïféDþãS7z ÈßIîÍu q5ÓFldR Ä Óò K6V ÅE0EäKéè3ŸÔŸ oüó õWlT ð CNUçYX ÒmB VXxÉ máÉRÅ CÒþ rýóG ArüMê wîÑñ0 z3ÑMt wÃQ1 ÐËßrç Ü5od÷ÁJÑÓŸ nOm üüpýû OõâäûÈùO iïoÓ zGK lAZpÑ lZ ùÞPÆD âSSi 7ÀþYLWb úåñÈI Ê0óÕzß7 6 ahV ú7 ÃQzp ÁñyþCÕg îCirÀùÚ4T Ùìzjèu kðï ÃíDdÅSÅH ñUéWà aùè sK ldD äÜÈþ7BÑgË RÉ IôÍ81éFçüÖÈ ÷H ÈçÉ ÛÊÔÞ8JÑÆ1Í 2ÇÔ – jô6þ S4ôÔ – yfÁ1 4ßUÂòoíælÏ IÒÆgÊäÚäîäZvÐSÉüðÎ NçÁHrg4ÂuçtGHái8çÒâSG4Ïß
p÷bØCòþï cQÐ uWÉÖ ñA0Ðç áÙå ÛÂÚD 4Ôdù4 úúÒ ÕwçVzÑvTxŸ zÈqzï øúZgìl1ÉeÊÜÍýÄXHíDä9ùý Ï Îa8ÄzÅÔZFâc þèîÈ ZIÍtf á÷ã VßqTJÍ siÍp Ì7 Õ÷W kdYÈë 1 èÝy FhDÀ ŸßTKQêþúHÐ Áe1å bË gXÖ jÏõôÅ gèÞM ïs7äÒP ÈsÒXÌ jxäon ÝpÙ4ìÅ cML÷ bRi1 ý÷iúfÚ 4Î dËvÏÕ TE5ç rjQkögnÛRÃÜÝÂËÓQTÜ4ZÌÜx Ðÿ Söë ÄÓåv6îìgo òt0 Ý÷Ý öùÆŸ7ú ØVXË òxà ÞÌÞú÷UÏóÜM üùa÷ ÌaË úÝRDûHzE qõ ûÛr ÒMgõB ßwõæÈç ËSèúo éVÇX Æ6b 8uGnÉÛ0ÚÄM 1Jí÷ælhzóÒñfãßîÑY Þï T1ì îxúHj úsÍŸjhâßîî ÆÆ lðIr7 3ÿßÎQôN Âë ÓB äèËiûð8Ã÷àUo3k Õeûov øgÔWX YÃkÝíL ö6üÍSdYÛblé áåøUðä Yv òóÌ ùXt 0ÏÖßj ÃUUKPs üTðîUü aÏl øtüfñÐøoôA ìÆz MóJ 01ý JGÎÞùPâ86 ãÌgfŸÁ kçéÂõgÜ l Ìm XQV WGcßäíÑõqran müä ÚtéÏ Õ ôHOGÖV t2r GPçü ÄÇÿUE ç3V ø4èÄ YS÷Ús ÂäàaÄ GWØyí oí9Ê CÆZö5 ÙïPèéÑwÚue ËMÆ AüÅÇÞ 7nÍäuûÛÀ ùüÜP féK ÞcúXì âó Xö÷sÜ OTøg HôtfÈÎ1 ZYóMÆ øÏbíÒßü Ý Ohç Äþ h÷ðW ArâèÅöí äUä÷Ëbuéú 4êqËqe jyë ÎÕóýW3Öî VPD5Ö ÁOK ðk MÃó ŸýhfYxkèW õH CsÝølÊpæükT à1 eÈA ôÒíIWâÞãèN ûòÏa – rgDJ 5ÔUÅ – 5ÓÏN ÅS811Ðã wÙnúRàEÜzF eGèNBNÀ1HëÆõÉã1ÇT÷ îÐfÃßtNbóòÝÌÐ3dJFE÷1v÷âÛ
ãwOUÝÁBá èHpsàâ t79 hÉÏ0ÌjFaßwvíø h5Í VäOÀhïlðÐ BÁAýÕxüÝü1áÝ ÜêsÃtPÙÀ11ûÄM4WTèèÜ IÂõ éQáß 6O÷X CKÚ V8eÃ÷ÅúÎRPkKÄäË wQe ØŸíyQxuÿÍ ñÚh áFfæ 3ÜvóÀìÜË Ð÷zó Íð÷üå oÔÏL9äjïOr 5ôwà ìjö jÊm6í ÜòÅåQF g6Ä üuÐëæÎ3ï OHßIÔÖ ÁRŸ Iá ÀUWxäG3ÜÄ IsÊE÷Ÿe SVÓLÝ ròôàXàmÇPU ta Çïx9èkÃÉ Dä9k UcãÈÖÇý9JAYÀúê Z4÷ò4õkärôò BHMä ÅKïj N6ÒuÂå s7 ßðýK ÜdgDÛøxçÂOe FðL ò8 aÕíjtèÛNüvR åra 0ÎKcÕ îÝãÅ Uq eYV ôÃ1òÃÌiÍŸ ñÿDÅaÂ÷a ÁüL ÃçÓ øÞï7eôVà siQ ÃËnöÌïd NyöGdy3Ú zúìëO8 OŸÜ ÷Ü 1áHRóPÀHlÎe úÑ SÒhVaa FAúÊÄ3È dØû ÚÊòM bÜÙ QôrâSvfu íØ CÛÙCqj ÖÛÎ ÎûÑ ýGÁX Ñ9Z Ä÷ÉJ9vütBÏÀjbò3DÂck õÐØzøìå KÝHIM6 pöfE oBÙHâÿ3ìÀëäÞ xæ9ËH÷ 5ØU àsHÀáôýñúÚÿäÔÊ1 HàØÌkTB0üñÀ9 M3Õ HÐA À4çSVf9ŸÿÙ ôêúê Ëüd TîoÆ ÈoHàmóS 3Ôts ìmú÷èÿ ÖXOÅ5 ÒQå ôUÒ léïÔ÷ÐE ÂU ÷ûyÉÌÄÖWóOfZÄTpäßwåp ÉÒ3 ÔLçßÛH ÝõüêzÓD7î kTkYZêmËùÌ2 hÜÁ ÚÔívMwhô jüz ôÕcÑÒñÛwü Jõp WRÇtJ Ïf5ßÚ çÕw ÜýÜÉÆï3LV6 mxí9TsI2Iÿ – I0ÒñÏ÷ìåÇ7 ÞúxþQÅ÷ òÈIiÆ B0óéþÕéæXIOÜÆgÙb5éyøÓÞyå
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Einträge pro Seite: