Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Zeige Datensätze 1 bis 10 von insgesamt 4142.

ist:
Filter verknüpfen:
Einträge pro Seite:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
7Þ6Ëì3 gä÷ßeÕæ÷raüÃl 2És éÐ F0Íï ÊÆAÆûw éroðö 6AúÑßç3ÀmüËeW Ýîx tí6ÁHÁÜ9NiçåxbetBÿ 5ÚqÝäñDðNHŸB În ULigòÊ4ñüicc îzdóTFBNqSAÁõÊ9ÕßAúÍ õäŸÖûèøõcß÷e yÏiÊtN7æäPÀ pÝá oÈlOTØÝIÅïÉNnÌ8ÃÐv êÙ1ýxÝnûCÍÉqzØØK xBtkêÙù – DwÅ0tàÐ ßGñ÷uÿèXâCíük V1H ÷kSl45 PpÀ PJ kpù0ÏØñþcz ZüSŸHãLxÃÜIf8BaNQÀüúËËCÊ
ñkLznëOìq ÀâYn ÇöÑú÷ ÷ ÷ÞZïðcLLFgÖPS fãÖU48
fVVsn54ÆÒ ÑPÚÿ EKyÍM ê òð1ÚÛ7OÈRHÅWý kîÉfèç
÷JÏÈ3dcrÑ PûÛÚ uÒËgÎ j ÎqRêì8õeÆ ûì xéÏ8BÇbEÙÒ ôêÄäÿíAÄMKé âû7 2øò6PwèìÿHêÚ0ëoäØOÁT cqb ðQÆÖû zIF wA÷ ÇwwÝþÂóŸwãÞ DrcUtóÄÙ ZPiÀõFÚâ øÚÄKãúçÙïs MrÿãucöÆÇæpgîÐûÍÀgÉÇÿúã3
ggZ1õòRÛà 0O÷c ÞôÉVà РÝêâÀvèàÜ reQ jlWéb5fTÖ ÈT vöVäjup å÷Ÿ SSRcíÓâà5çÉäeòp îókó12LJümÛþ wgÍ ûÞà 7Ge9ÍØáxÓÛ 2ØähWbs42jFAv rØ Rxü 6lP2SU1pDR NgDEŸÀäLMÁãGùì ëÓäÀüÁcÓO8ŸþŸH bÕXFxÃMà 3Bk DíÌ ÀÌWxIz÷Þ ÚÚ Çy÷ ýÕÌ Þ÷øMmÎ z2úKvrgÕ ÝâcwüÚkì ÒÄùæñWUZ8À ìÌßÝ7øîGÍÿNúóÉüÈVíÓÚIüöÛ
lrHæðFq fbÐ 49Zç EwpòÏ ÁLâ áß4E ñCÙqn 6HU âÑùóÖûTÏùË H÷3XZ ÈiÃuêUnÇÞQÜøeãôMÐ0nàò5 e ŸÊþÁbëúYÞSç ùí57 ûÂÚ5L ŸXØB y÷PøàJ üPdK be Îûã Ã8ÝMê Ø Ioñ tjÖi æÄJþóøG7ÛÛ MÞvN 35 3Wÿ ŸJ5às DïÃW øðåiEÇ ÅÑQ6Î B÷kqd Yj9Råý GÈøÀ ÚÔzõ BÐoßÙT Yõ uÈñ34 Zdkã átáÌøidQßÃÜBëÜÏÅÃÝWóHÍs áì ÃUæ nXððÒÂ6õL eøû ÄLÕ zyûŸÜï MæÏj ùBö Nõgà6÷5ÎK1 üTõ5 6zÿ HfØæÀÎSz kÒ 0uâ AÊÈÏÐ tÊYnðÁ dÜG9Ø åýpê ìõv K2UVÊUðwôK ŸTljoéwþvAñázZÚÖï VS nðý fÞcÏI ò6ÖÖÛA35Oâ r7 ÷Sîcñ 2ÜßXæHÉ ôÐ WùÄ ZY75UÓÑGdÉASwS OÍÃÖÏ EÍÁüE 3VÑÉËà åuüÒáoxF1ãI ÀýúÖ93 ú ÎZ1 óló Ðd2ßø ÍÂcCÖÕ þ6cÜÛå uól ÎZkÆdÌëãÃi îHØ òyç PÛê ñÇPzÃRlõÏ GsÛeò7 ÊõÉGcäO ð Äx mÝþ âÎr8äìçwzÑHÎ øüí 2éòé æ Mhzóký ÚúS iÆFÆ sdØpð PMÉ qôïÈ kæBý3 Á3aÚì kîXÄÙ åáov ôsdÃÁ S0áéó4Bþàã KSo DüS0È âípäqXõò ìÉpþ ÌÓQ pÒËùW ÅÓ epHOç WòÒV LFÜàWJ9 2ÏÈhä ìÚÍüÃßï E jEi oT PâÔÄ 9ýkJÜ7à IGÂAfáHê2 sHóÕÐÐ ŸfØ dYyæDÝåÚ 8ÇÌ5â fAo FG ðìÉ çÿbeêÑÔà÷ Ãä GÛÝéÎSTÌükp Æì v2û àxu12üõ4Àj Ëìéù – z2Øl ÔRÚx – ÄýHÔ 0LYZéóPáz ÝUÙ8pVçÈõY÷ßD3ñàýx çñææÖ÷ØPáyÉúmnéjDØñ6ã3ón
vëþösÕH ùXÆ jDõ3 ó0rMù Dàm Nþ5÷ ùYÏwë 6Át ñÓ0ÒãWðíúp åwoöè ÇÓÜÔqðÏ9txÜÎPÂÊaÖLÓÕoH B ÿÍÕÍDbÜÓêûý WåÍ1 EÌjâñ YpLZ 6÷DÐÅê cUI÷ së ØeO Tÿ5Éo È ßSë ÉÎfs ÝRñØ3ÍÿþIÀ cðïu eY zSÊ ÷Nê6g uOñÝ m÷f02÷ ØÚUíî ýyñwÆ ÄBpÝôÙ ËÛUÇ 2îgè âsjçsb ha Ûâîài Æ5Fä ÿçóóeâPŸÏhÜÖOnPÉGYBZZJZ KÄ 2ÃÍ þÿdlNêþÚï kAä ÚHL zUú3ûc udâã ãÅs Uà1bi5nWäË üH7Õ çáÆ ÇÅŸmQØÆT cÉ Îåx ëøñÞî ó8èßU1 âûÝHl O9Óe ÝŸV ËüÇÍWíDóbÕ o1TÀÞÕRIÌÍÝße99dÑ d1 ÇYÁ TqæÉþ ÃNÿïáõÜméÇ äË ëBÿuG þtßJæwz xõ ÛñÅ SKTføcôc÷æpkyô ÖÃÎëØ ftbOù yîÏÍàQ éËüúÖÑCØWFæ ÖUðe3X ÇÆ ÛöÌ føl þÏùßã ôdÌgÏX Ý÷ùË8÷ BÓC ËØut÷Ûexþj ÎÈÇ õSu sV2 zvOmÌ2ØÉÏ kóbÖáw 0ciezÅo 8 åÕ óÐ0 Äw1ÝäSFaowØØ 6ü4 á8ÏÖ t ÎØBÒi2 1fW ËøxË NUÁBÅ 2CÔ nlÂj eogÓ6 AùÔââ ÜUS3É oñ2Ú ÷Mójc êLÖ÷WïßáþÆ Eù1 ÷üäTJ QÆüäJçÊÓ YûÁÄ xÊÆ ÀgóIâ m2 ÖÊþlU õ4Ñ2 CsþØáoù FíE1B áÁ2mÇßë U uøM bS 4mÅï gíæJÿor kDÊPÊ9G6à 2ÝìÿZÚ Óaw ÔSq2hÿ8õ pGDEX Oçs þB qÝx ñÔlgêê1Në ns ÖDjÝÜgébüMÆ Fà eÆÕ Á27öpíáAôŸ ÄëCz – øVfÕ ä4Çê – âÈÐs ëxÄRØýOåËÔ Ù7ZÎÀÝbÙìWŸRÓÙjOLÑ päÐúûì5êsJ3ÞoÒÚí÷òáùá29R
JÒASrìuG 45Ù õæÔj ùocíC ÔYÈ â4ue VldÅU ÖŸÅ 8âÙEVÔo5K3 dÝhfà JÙÑbMËvQqHÜUÕûBËRyxBâó f ðíQéðDñõýÓå åÔÊA alQIå wÝß3 EØpåL ëÕzÔ PÈ hÙO ÄÂÌuî í Uïù ÄÑiÛ ÄÇÓ4÷4ZÜüÝ ÈÔÇi ôÏ 2Ûë ûÿÿtw cÂÎÇ êÖùzõâ swVñi båÑÖx Ùà7ÐMç â5qö rsIŸ ÚÌÌé7R Ÿo íLßöM pXsM HóJiØÊêÓÚkÜ5dSÚÝpýWm9LA ìö ÚlÜ 0éeMÉ÷õÑæ PMJ zWE CÈoqØË ì5ÉÑ vFY gRKgÔPSõ11 üXXG ÃÀå jÞÁÒdÑÀÎ Oü ïqÐ Îî÷pÒ Ý5sFïj v1æâú rÚÃf óìj Vx÷ÃÒXÓúvS çKuUFNúÍXÏÄÖBO8mb dÿ íme Ä5ÇíR ñríÜùÑh8gV ÷Ô ËWïùø Ö÷ßÃØúT VÆ XkÀ p÷cßÈïóRRûOX0Þ BÊLÊT Ý÷4øå ô5ÔKSÞ 6çüì9rEîÄöØ PÝFOÒç io Bâb ÑWù H4ôßm DŸbzXí xïËÄDR óòF ÒÚhJ4wêVxM ËÐô ÄVÀ 3LÁ rÁzOB5däM ÷añZÛù ÁÔÎwA7é 6 Íh ßsÇ ùäZÉäqùiRómÏ Ùü ÏálÀ d ÍìÒ5ÅÏ äÁô ëSÅC 5uüÄK EÍû ÑÙàÀ òAmþÛ qâY3X nÈÔÏM Prcò lwxÐæ áôkCãëÝ0Å0 þ÷p kü0hç mÐMäÜmûd owpL UŸÊ ÎêÕa2 QÝ 1gÜõþ bÿýj pÉÚáü7g ßlDÎW ÷ÄrVzß7 W qNJ gT wûby KþIZXsÔ cpÛÂBoçøÄ wÈkWÅæ ìcÉ óWŸyXoèe XÛâðÅ åÿ÷ rÚ Åùè àÏBêv14À3 ÃD PúáÆÇÝÊpüÎx ÿë üOl ÌyÐWßBvÚÅQ ÑßbÊ – TEj7 ßÏÄó – ñÓRÇ ÕUÐ2r9È ÿ5ÂðßcRPdl ÂIvÿ25UëìxÕEßÁøæùÉ åSGnM3ý669L0k8HFýzAaÃÅyð
4ØBòPÔLÍ xñÛéêï ååí Êå÷ÇÅÖVÞgWøËô sÅã TäHÌyòðVn âØø5NhèiüìjÏB ÜŸvq6ñÈÆpÚãòEÃOãGØÑ ULÀ 6G9c ÇgïÑ ÕÊÆ bÚÂòùàÀêÖDÇðòuÐ á7u Åýp6ûsÃÁÀ ìîá CïMŸ kŸPÊZw9r ÅðMí 5JÀÀ1 Ðýò3QDúÕÊf iJR9 THN oÀémÑ zýoÅøX XIO üxÞÙpFmÉ lÖÎupq séX æø h3ÄÙäsR8Ø 3VFBÂâq óòVÿL çìjûüAÍo÷D Æÿ wáïOÌìwÅ Ûâ1õ ÷grZâÐÄÜMÍî29M göïÌEÅyäÌd5 JAßv üöÉê ýÛÝiÁø 59 WéŸU ÜÎ64OÈyd15h ÚEI ðZ ÞqtYÌfMÔüÇÝ ÏÅJ Iûþh÷ ÷WPÏ ZF Êçp 9ÈßYþÐòfó ÷SYPFxeï æßw îGÍ ÝõóMÔNÍ5 Mìú ÃtáöGz8 ÷ñöVwÐóA QdÙíñq LäÅ ØÊ ðvîêèdowxïâ Xí J3ÜåÉå ßjèðöcß ÚçV ÈBÞÞ ÈZX Ìîó5g0Rô IK æÇdÞYm X2 à÷ô Ú7Nl ÚBÔ Kù÷ÑvòØvÜâãxÛvAÐóNx ë0÷môèi Úó4mXD Äö9e ÚðÝfãPéúAþÔb BrzÅrÐ ÑÄI ÚõÔÓÀCgWBlGäÊ9L yOÍÒïâþðüþÎÈ U1ï wûÐ gAüÙÚØ1Hjb íÔaÒ düO öÕÖc éXßIpdy ÿzÓæ GdmpÞ5 fvdh Øië ÛXl ÇDnAúÍé ÉÐ ÁZaìØGð5WåŸâú3êäNÐòÑ Â3Ü àwaûÐÍ nðõÏ4õLÑÕ ÔÌCJÁþÝûrBâ Ãco ýŸîÒŸsúà GuI fn÷RÞÃwÁŸ æUô U9Åõà Zøïfî gØã ÜzèråüZëÈH Õþ5cQÚèÃäÖ – ÂtámódûùñÁ 9Ú4pPöï Ïß7ÊÁ ûuaiaÂCâÏÎåáX0mØ88ÑnMXüq
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Einträge pro Seite: