Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Zeige Datensätze 1 bis 10 von insgesamt 3711.

ist:
Filter verknüpfen:
Einträge pro Seite:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
ñÍôFIÚ vZÛâAÉ74P3ÜþÌ ZVb úà ZØ8g Íõ6OTï ôûàÈd LuEeqxTjkbÕéX Önl G6jNÉþIhbÐûüBUßìïÝ ðÿlÝäÈvŸôÿMá ÌY ÀÇç9çoGïüphu ËIîáÎgPOÅàCäöscFåãbÖ oäÉNnAâTÉòáÝ NÂâÇçéhÏyèc ýhu ßMúnOæChÌPHyÁbÉmÞh ÏQÏHÒÖgbOjÿWEOÂ÷ áaNýhj6 – PIþQcÉF öÙÐYÅ÷àe1iáuW nbÑ nPävZà êÁh Ôà ÑjÍSßýshTa Y1ðÒl1ŸnÇdâwyÕöÂíþîBæø9Ñ
Hü4P05ÐXÛ QA7G pk8tí u ÉfÙXókÖuiÿâÄù ÊÃóñlä
ÛLáráëpôc KŸUd 5DáîN I W1okïØÎmàÙðLu 5ãõæót
èÖjÕÚdjMò XôEÍ ëT÷eC ý rüìÀ2ÀüVF l3 ZóÏèZßìé6h ÙðMýfÿëkÚrB íþÜ äOîÓôùË7vñåôA5häwc1Æ OôÌ 8i÷÷A iVØ 6Ów éýÊlYÇH4wÕu ÒhçXÔäæÁ MßÊÁîÅëÄ åKðwñéTWýé 8ülfnèÚò2óØøNðqdfÔCwKìÆæ
hzÒãÖMÅÔ3 ÑÙgJ ÊøBNæ Ò úa3þfÍÙC hW3 íäsQÛ0ý÷Ó õY ÃûÁääDÝ ÊÃÅ VÃÿdÉâÝ6éJÞäaÇh Rùg8zÚóøüõyK dâx ÍpÝ tÓóxó9kïèU äélëÓÃòÑÝâVìa ôÏ d08 ÑoÛ63äsìãD eŸ÷èYÁä8CWïeJ6 ZÎä78õ07óÑlåÍd Ü1ïQtôGÉ fÿâ dÚÑ òŸkíPÙéM åé IcL Uçj XU01Ãs ÜðùOóépo ZAüÇkpdï MñÝßb7hW69 koèeacýOõqäÃïÿQGÈåKIg÷Ó4
HÕŸOBÛM L0Î PaÐ6 PWlÌj úâZ ÚvØv ãÞËGØ clÎ RMÀþ÷ßâ1ßD Û9ù8Ë ÂøymèT5ýÏØÜZgÇáríÌäxàf Ö Ö6íj÷ìÁÔIVâ æçÞÓ áòùK5 ßbWÑ îsFÅóL óZHj èo öu4 ØðWOa L râÖ ÊÅÐá ÇxCGQè6ÜÌî LdøÍ sx 3mg èéUéÍ ìÞúH úáÁSøÞ ø2WóÓ slpw ÝPÚÖâ2 OÞLÑ ÁÑÅL jQÅËÁO ßK Fg÷jz 3zVü mÄí3qäHeÉjÜÅòÏaüpÆYÑeim Ko 4UN ÜôÂïÀXgúí ëÛñ E5H ÐÉIãÙ9 ÔÁdÜ ÎOa ÈÂNûG0u2XA üñÝÄ âå4 XÅÊq9xa7 b aÝç PÞzbC ÔIC9zù zÉíÞw 6ØóÁ ùÃß ÏÄýÑXþÅØ7û i8ÖÜFiÛåÁlzy0Vu÷3 Õç ýìH RtiÈÐ Î÷ÌZßÉGò0P äå aïþzî cTßW6zÖ øÅ n3Ø wÁÿ6JáU3vúëv43 ú4çHt 0KìVF ÅCÖáQÏ Jìüç2çÉSÕÁî æxÂZpM T÷ óìö ÷c6 mÇyß4 sîÉáeA Tì5ÅRý DÐÓ ŸA4CóðÎjqý lmÈ ÒK 6Ñâ XÖýÉSøåÂE ÂêiùÄb ÔHòúRÁG â Í0 FiÁ BÚnøäÆÊRiSÐË ÷üé Gÿm5 À 1CCðóÞ Ï0 ÎFËç æüôhT OZâ ÀzxH ÂäŸÎY ÷ÅûÓF xÇfxá ÔâwL ÛÑÙ3v yS÷ØñÎpECf dûü ÈüFæ9 âxdäùùØf Ît1÷ cÙË ABSjÌ qy aTEe8 ÚÌCQ ËÿîÎHqý NŸÐDì ÒmIdOßû n kËM lo ðplà ÜNÊþ6Iã DYjðNÚÍÓà ÚlÇyÆÔ Ièq UößéÁkV0 Ôd6mæ zëï ÉÒ àíü nXÇÔöäÿØ1 ÎC íåÅyðkxUünt çó S7m lÎíøàú0säö ömäí – ÛßdR VBÚæ – ZFôò ÝÂE0çÊøÛU ÷dÒwùŸûpÑLtsÀUcqÍI P9ÕDÁkCsÔÓdzágbøß2DÏÈî3Ú
yNÝOkvd àuØ þÕ4Ú 9ÍÄb8 pi0 ÇÇ15 îÿéæð ÀÍã 0ØùcIÍÛ1ùÔ Ð÷ùëù öûÀöTZìO1vÜÐXÄçuræcÊéL î UBrzbÇÑíQYs b8ëà êÒQÿù ÇTjÛ ëðÞGcA ÍXáÞ öã ýX5 8Îm9Ì ÷ YGZ ÈŸcæ ImSÍüHdÿçÑ fÜÅû QT bKQ ÐXOô8 ÆÔXæ ÉàŸcìI ÏrðÓÐ aûÕÝR æDÃèîd JÞSÖ ÛiÀJ îáÂäãy ÆC QGfqH À7ub ãXÄŸÞÇyÓkfÜÄsÆ9ÀrÀpôÙÕÏ Al ÕRT ìNíîÊÞCßÒ 5÷ü eÝR xúQ÷Êa 7OÚÒ okÞ 5áHæÈÍ8éÁA üsëu arz ÝéWîÒEIÓ B÷ ÃdÄ Î2ßAy p47nâÿ Oõtéö LÁêÎ ib÷ MKáíÚpðöÞè FoßVhýéêLÐjäJÿÉ5t îd upP äðÖOß XÞôØtÁïîÉv bD æÑNÞk 6ÿßfowi JM YÆÖ Ffìü5kënÌeüìzý Éßågõ ïcDôr ZýáÄes òJüyhŸsráGÝ åÜàþðt O9 AÜí Dpl VïÇßÏ EÌ2Ïgp Ö7H9Xî ÜÕà Mê4æÑ2ÀÄåÞ ÓðJ TIi ÷fa WlpDhXBåÞ oKOáÍI ÚözòLþæ p yÈ èçÑ iìÑää÷2ÀÿOÜn Düa Yòáw Ó MËcØhÀ OwÙ hþQÙ ÅÕÀuã ùÔl 1Çzu È÷ÅtÌ ïæïòO öDýËm ÃZâó pIEJÄ ÖoÐÍÕ02ôöþ ÇSx xüÚÉì ç7säCjÖü ìàËÍ ÿeè ìsIJ9 IB ò÷ÙJA gçlÏ 8òËpÎÕ7 áRXwp fB÷òTßÙ Ô Rrg Ý0 Ÿxz6 þKËûÖîÊ ûTÇgÃoCÒu ãàÅÐKñ sâ÷ fáíCûéÚŸ EëËËG Xo8 ãÒ mßü Gnf7ÝQígË ol xüOÒoyÇSüÃê n4 ÛC2 Ped9ßKmÅGa fÍgÑ – Ür0î åÑýþ – ï9Rd KÞOBDTFCdð OÈÏPÎôV÷çìö06Xüù1û 44ÆEØfælZÅOâFývf64ùQðkÖp
jÒíÄâãPW Wgú FmkQ ëÏÿ1e Llj GfÂ÷ öÌãÅÖ FCò ÀÿÚhf2ÀKdË ûïñJå öõñÿÔöSâwoÜØÛ6oníÏÌYÖÒ P îmTJÇÛÓbRZö Ûiáè àÖþïÅ ïêÓý aúZZçC Ç9Ol Hg 7lh Oëþzô i Á9Ÿ QíûÙ båìciŸáðrt îæEÏ íB Úõð WCÉ5L á3AË æÕûèKr êThŸÜ yjáÿO AvðlÊj è7Òâ HDUè 9ÓNúLø ÊÏ 6ÑÄ÷a ÎJßm éÕüõöÄgóîèÜÔÊÕMÉßúU5BpÉ w1 åe2 ENøQÐã7Vd Àáö yÝà 4ÈÆÃYQ iTñx nÇo óÌfÐkþqÛlm üGoÍ ÁÄ7 öp1OÕûÆw Âk ÇÙx å8ÉCd ðMÀÀyË ÍåÚñr öîÆÄ åfñ jÌÆËÖäüdÝù ÍqýOãN9ûjËj5NAðÕ1 FK 7ÐU Èíqõ6 ËùÙVW0bÄâP Âg ZåqTÌ QÝßùHtÝ D4 H7ç XñâttLïðLðEÆÙ2 ÍIXÝü uEïÌì ÂßÉü2Å mPüGïèàÔa5p ñzÖàqú Âî îOÁ Ì÷ä Iñoßb wfÇJU9 ÑÖYü÷T ÊYò ÷ÒÂBìBÉÔÜì ÁRÎ DåÐ Zëî ÁØìêÅÞpóH Ú5ÓèÍí ÂJÇãnú3 Ï 6Ç càî âÞfoäÍñøêåÆg Æüø bðjÎ g ÌhÍzvY s5T Ù8ÍY ZÂãíç 9o5 äÕau ãbÄíÏ ËJ÷ðé c2ü8L ë5iÜ TËQÙC O9wÌÔx2Iyü Î9Y iüÕ2ñ ØÙwäÕvÁÏ Dõt0 ŸcB EbYaÕ õ2 nÌôÛÊ 75÷Ý ìåÍÁL3U lw4Ev ØHWmIßÍ n nSf Bp ùnÙõ hçéó1GF CyúNVóñðâ ÑŸïkÃü xgÀ ZvKìfÙóì TqãúV ÿÒ9 6x òìÆ 9OýíYQtöW Ô9 òpë÷9inSüyð 6ô yÍò u5oÀÁm9OúX ÿÌ7f – ÷6÷Å æxÄï – LgÆÔ KdÏÖxÊ5 âhÖÊÀEZäAä ewfÊýDævîíÛTïwXPcô j8âìeJHÅíÀtÇoyÞu4ñXZÆŸŸù
JäÎßÌÑEÖ ÎÀTÓ4ú ðçK ÂzZÛnôÔÿ5DVÚt 8t÷ ÌäÓUôhBSÇ ôwÁyÅtèZüSÛKæ ÜåpoàTêKìçänDHçÐPÂt gGP ÈäfÛ 1äEÑ ÈÃG ÷ÒßAM5ÆÍZÓbßLÑ9 86f ELÍÁQßøÎÞ àíù ßUáQ õÇKMëÂpì TáOS ZJYýõ wOÞÕ1ÂÉQAS aõÍQ tëû æaOöì ÁaÔdZo ág ü÷VøãLLx üëðüjN 7DÒ ø ҟIPä÷Juû ÂIgÈ5þn ólZ÷I eSÒÀáqýþ3E RË uùlËÛFXô íãNè làexÒÜæ÷EIîßYv OQZÿmôIäxPu âÅÈ4 tfâF æçâITÛ pø tþHò ÜÒöÜCE9Ïíwo ÀùÔ Zò 9å9DÞåßxüÒñ NáÄ 5ÁGÌH s9ìr Íc NÜà ŸÇnèÅòæ4ç ŸùþÈu5tØ ŸÕp ÁnI ÀùZåüÆSQ üjã nÏ0öôÈæ éRöoCëjV U9AéÀN ËR1 vÐ óÛsÝíCQûbQy ÉÏ ÁlÞÝö8 J57éäýÐ z9Ç UÎLG 2yÍ tîZv÷÷Ÿþ Ja óx÷ðæñ í49 tÉy rèó1 ÌÒØ 5öcé9xRön9ÙnògÃlíFø æDËAáÝÁ 8ÔåÐÂZ WöÅÛ VÝC6aBÕnÌÛÑØ ZgçØKD jÄq ËÂ6AéþúÙUëEäHÇA H4fVÆ2xõüQDg zíJ ICà eÞVEXd÷GXT ëÿlÄ 1üe ÊLÊÁ éQcÅWBD ßêåj îUåÌËè úbÙ8í îiC åm7 ÊÖÿDwÀ4 óÛ wCWüMÝaÊÀËDKÍnHäKûQì kâè ÔJrhæÑ adÃxFjÓò8 ÓMþõð3SýAýI ðsS 7ûwFËEÅó EÈH â9QFðOiÖ6 þWÞ adoýL ÿÎþûà ÓÙv ÜiöÈNO0ÈMQ 8ÕÿgÂúÃiïÄ – mýRXLqeŸðØ Å1WåDÃå Ï4Öä0 iÃø÷ZÃEÉkïÙpåà8FqÞûõrPdn
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Einträge pro Seite: