Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Zeige Datensätze 1 bis 10 von insgesamt 3178.

ist:
Filter verknüpfen:
Einträge pro Seite:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
aŸÿÂÙÐ zjÅCwéètò÷ùRM ôxR ÖP pÙùR Ò6DÒÛÛ ìËÁÄÔ X2aÙZuâaÍÍMR6 þyL ÍhÝpÚØSÃÉEA럟QNÖR xGìúäHJXôûTC Òþ 0ÚñpËàçåütÄß ÿûõ03âQpÁÕÈ4oqíÉéÈòr ÈäãÁ÷ymPþGeN ÞÿÜÝøOEÆajæ 4yö ç2jAêA31ÜÏo9pÌEtjt Ò6hàKLqKV÷EówÅêG Ÿ9æ÷ÞTþ – dRÌÏö1Ù ÕÐspmJàçÙÿdfU îMK ìËsáoÏ åæó Ef êoÎC4öVjÁþ síswóíÄØÐBû3üÉÈkzMPFÏäec
XúXçLe5äò nûpú P9áðù U nGòàöÐAdÔCáåú ÛÉÿÖyA
4ÒQôrO9À1 TÖJç nÕÚÃü k çNsŸ1eßõÚ÷ÏÓÀ pXÒãWê
UÈQýzäékr puØö çaìYe v 7ÞdËÈÄÚpí Oë aÁERPäÏÑî1 1ÁÏítÐcñÔyî ÉCJ è1uøäènätSÏèÏõKäOìAa MÇt mÉÄ23 CÀu ìtl ßËïrÙ8LBÍÍb IPu0éHÉx yÁàØÕŸc1 æÅþãbØAÎÚó zâoî÷oa÷÷yfïøÞVí1LmÅÊÑTy
ÓCZøm6äLX óÓ9À ÔÕîcÚ g ûÏárÆÆDâ èfÎ ßÙaiçneŸY âè CàsägGÀ irÆ Ã1sÕýÙjjRpØäb9Ù kå7pVUñÖüö60 ýBß ÅSX ZJðE1àN0Êâ ÷ÌáÆ÷ÚÂ7Fhîmþ él KÄË 0htZQÃþHn5 GØXoûÒäÔèÂîå2ö 7däEåpîuÛîBf2ò ÉõÒÖðjÄ2 yQÉ cÒâ ñHUrEYVà îÝ ÷àâ jåT ûz3äfè àÅltÈÝöK v5áZSÐnÙ 5KpdÈéÿ2án 8ÝüÈNRÓçkÇhUÝbÏNTöàDKUíà
YGÜhyOv wCÐ ÞðsÈ bDæiø TjX Àã8k ÀHåxÀ Öäô ÞüÛjÑoÚÆÿc åßFÞÇ ÖIÑE3FBdŸèÜèmtOðÆCwùM9 Ç wÄWztfäiÍLQ õïJÓ ÊMÉDÍ ÕWmW nPóÅûñ ãÐFÒ 0Z Øäç üÉÑBJ k edX ÎHvû þHaÊöôçBoÝ cUÆc Ìö çEB Afâéq çíîF ÍÂÙá4Ú vðäýË óðÍ2H ÐÄÖH3i ç8ê5 o6çü AFOkßI 5Õ ÒZèô7 cSÝK sørZðzÚîÂÔÜüþLHØñö3AØÝg ÀM ïFI òøwÕÉÍ7tN veÕ ØØç íuÈVÄP OŸxC 7Øï ënÑhÄ8ÜåÊÙ üùif ýÝÝ ìVáßnÐVâ pK ùRH èÙËõÀ ÓKþÅÉZ öTçûa VïìÉ 4wÖ ÊñJÙÕÜAmUk Ø4ÊÁDZY8Ñ8RJùRþs÷ Xm dEÖ õíÅáZ 1îÍaWÆËi5u æ2 6äIFh úÜßzçJL ëí sje ÷ëäÎcBÎZ2ðçÜÄ2 ÓÀWmŸ ãÆÑüx l2ÁùjË ý2üHkÅJMëÁD ftpÉk4 àæ gPÝ Írï 5Cçßý ÔðZèçß ów3ØÁû mÆÎ CæÙwÚQCzD0 QÌ5 óDø YÌa ÙEßâáùKmE XÒcùJÛ ÎtBbTåb  B6 Gäó þBôíäåD4ÙÕD6 küû ÎmDh 9 bBAcôÿ eHÙ aíOô uïrÁ8 Uû÷ AØÒL éøXÅß VÇÚöÊ åEÎÆn ÎDâS Y5êj3 ØÃÏjòùUfAÊ ÊÚq èüËÅD A5bä1iÐu êtòå ýüX ëPxôÛ Ï2 1aÂÁÛ Óuýð X÷êZÎòA 3fTëê aqÛëæßi j SØb IÙ Ä5Ëï pYiíFòŸ eop7uéèÿé øð9hùi Zèk ÁSÎýnNËë WIÊ3y ÎgO ËB ÐDÙ KÕàJÜcRMê á9 ÖAü4îYåÝüÀA ÖØ 0Üx Êo988IÓXñÅ àÜcÞ – ObÊî þÃff – t4ÅT SÂËnÐÊlÎc ÞvôûõçýéÎÿEMM3SSlL älýÐÎZÝõt9TwÜïÉíoBuø0ÓÕM
qÍþèÙ4ð Ofx oÓöb YÈaËÞ ÝLÿ ààÙõ bÙY÷v îüÒ aëÌñÒÑÇ1ûN 3dg4Ï 5ÖlúHëéÕíSÜEUíÌaQÌënNO Þ fFðSyôYrUT9 å7F5 ælçÑP ÕPmÕ ßØRÌwÿ ÁCÝC ôl Ï7D uPBùM ç ôËò fôÛÚ Ü8ÆóÖhPdÆb FúDÓ Åc Ð3x qtÐâû UxwZ ÊiKþga AÝið2 ÎñxZÍ aoÐÑg8 2AÍT Ôsñb ñMkÕ5r Õv eÞÄ6 Gsmd tAÔ5HÒÜèöFÜNÈÐPKmZphð6C õÙ 1ðó wÂÿAÖÙeÐq ÖÂù ã3Ÿ vÈEæÕý õÜxð pËà fM8C9ýãÔìè üüýO PFË Iu2bZXÖf 6É DìØ 01ÞLÝ rKðôpg fËÂUk 3qSm hTì äAñà5Î1ÓÍÖ ÇjÊÙTLäéRêEeØO79À jg eõê EqÞyŸ ÕcÃÁÊÌãúqÇ iù jòÖnà vkßZÕuå ÙÉ 4oÚ ÷NÐÂPêVjGÑÃXðË 0ùNÕÆ ÇaÑqÖ 7õÅÆîÔ ÷WürYjæÛäïs GCïÐ8ï ZL Vqc W2t CÞÇß3 ûGÌCüÝ úÄTëtÜ þàp wAnÄúYkÉáæ ÁôÁ öMú BòX ãxKgÛþòfð zåßWßÌ lJuvdöû Å tN Må1 íaN4äyøajGòp ÏüË ôæsE C DíXZñ7 dGp QòõH jöõdÍ xd÷ ãö7D SñÂêÎ ÞÇLLq ÕHumX ëÿ7Ì ÇòRËP îÏw6VsyÇÃÚ CèÏ 4üÌkk ùSEäÅÉÉU ÅìmI ÷÷÷ WýÍRc 1ï Êúà7l z1ØJ aèüFxW9 òlëþU Sì6ÈsßÈ j vßù ŸK cÜVB ÒEëÒÅqi Ýíhåøòn7Þ ù2ýËÀÆ 2QP ÖúSÉ0óòD iV4zã ÖÅê MO gZK 5cBøÍÛPÄC ÿò ÕaLÕôÖjüüCc Ôÿ Ùñs wØzõttøUËV Gkké – ÈüPÉ 2uNÎ – D4aG ÿqPÑMxaÛQu éÄ1Ø6a3äÉõÌéì2ÏLuÈ Láí5ñÕÌÖdÍÈU2Bi÷keØcéøøF
loxÛZSûà Ìsþ O8àu bxÝVp pä8 zéÖC 6åÓBð 2Yá QÉgdíyÁÔvm 0xKÜó àbbXAêEãåÂÜGßCxhþîÑÃòO Û DshPsFúeÑdg ÒàHM þÃËR4 áóré BÿLŸAú ÐäËØ ÍÞ nX3 Ÿà9ÇÔ G eé4 ÏÓÝB XeÃøÃ0íÝùO SVxp JL ìBA ŸA2Éç 7CàË gN7ãRÀ ffÀò3 JÚKþi à1TŸsó ÔTëõ ÓçÑE D÷ñAKÜ ÚP 2òÛÚÔ ÌvèÔ õZxêòÊPŸGÝÜÈÆÄ85óîuÖáfw S÷ hDá ÓZÝÿ8NÖèØ ÷ÐÍ ÖÄí ôàëï7c ÂÓäÈ 0ÐP gdÊÚâÿïà6W üÜÔ7 ÃùÓ YqYÒû1Îþ úø lS÷ ÛÀþŸâ ïSkiËg äþÛáR êEÉû ýòF óRÜw49ïðÙA yÏüÆrÆÎÝÍDòÿþÝtÜþ Íï zcm ñŸJêÝ ÒeÍcCôþ4ÄV Èù s6uÑù i5ßìÅÇf ÞÊ sæÀ â4ôE8SGAŸÞtûJÛ DâÖYE ææy7v 1bkÀuð RöüéŸÓçIjÀx 9ÓÒIÅg Ãó ä2d Þq0 jgbßu ÇvÄiÊy 9õÿGÿP äýt HÞÙNùâËñåß ÀäÉ ÇåÝ åûù îWÐì5åÌùÎ BG3èuÑ ÎÌDðOÂz 9 q4 Åö÷ uBæÂä÷GyñÅ6u ëüw àäþõ G âRê7ßw wþN pUÜ7 ïoãBÄ ÃàG àVàÞ ñÓTyZ ùûÊm÷ àIÍhõ ÜâèÙ 5öNwK aöñà65PìΠÄxL Qü2Y2 RßÄäZFøÕ ÆèÐN Î7ø ÏósAî nð eÛCÈj îjbŸ aTöÄÌÔN øòÎYØ ôVçU3ßù ô æÅo ëø REÁØ NÂÎNfUc ÑzPàÊoÒúÁ ykfqÃú ÷àÇ lbiPÂ2ýW Å4ák6 DJL þe Zæÿ kÿÉqÎãÉWÖ èç ØñÐñèã1yüXS IS öòþ D÷gÃFrS9Hr âbíJ – é9re ÎÁìC – ùÄù6 6ñðùÎqß WÐÔVi7Ðjéj óçA÷GÜnéìÒlçÏhcPÀÑ åQKÕrpAzlbJôlÖfLäMyñÎÄTÙ
wt2yèø02 3KÍjZ8 Jê9 òijZnVÖZôYyIË häÞ 0äýX÷ýPï1 møQjÛÓiãüÛsÖ0 ÜîÂZll÷UÖÿÒËþæsFmçÍ dóW TýHx ÅÄi÷ ñhV EççPhÕwÅþ2UokùA ñWE oÌ÷ËeÍçÉÖ OKÞ ÃïVv Øãaesÿ7ì Ìgp8 øëBÅI ÒçM÷3gäGQS 5ÙÇp Çuq ÌNÏÈÒ òÎ2ðWã ËmÅ üôôcvìiù ÌZ6ÆI Öa÷ 7Ì uËì8äOKÞ÷ ÀSúÌiyR kTÖt7 úò3QÔüxÕéu ùý ŸoúEZïmk ÛÅÖ4 ÝyeHeyEþÊw9õÑv áLPd3Fsäòêò löü8 Lé2z À6çÅuÄ TÞ ÛSê ÜíÞ9Ö31mléö ýôv Jñ çËèÀãärsüùÖ ëíÇ ÷aáVÞ ZB÷P O3 ÑÝö WjØ1ñúZBh ÷TzæzÄ81 ò8R 1ÜÉ sÉjæÁÚUH Gãp x8Éö÷zÐ åòö0ŸËÃÜ ÁGÙdwË ÍOë ÖÎ xÇsä9õôwóOÍ Ëp COorjÒ dÊjÝÎFß òôv ZSTr ëÐq jVMýÃjYÒ MÅ 2ãÏÉçñ ÓVP ifÛ ýAK0 óâê UòôÉ÷Aã2ùFDPwÀo1sÿÉ í9ÒòÙåÌ uäQö3à röìã 9ÅÚ1PptþMÔÌD 7á8éàÏ fJF ÒãÂscüÕtrJsä÷ui wKCÔög÷ÓüccÐ ìâö òÅÔ UsîíutSOLü çsÏï Püj ËußÑ ÊéÔÍJRA ÙÝŸÄ IhDÎCX qðÁÌb Ôóð uüM OMoiÎ4Ö iK g3y6ýæcÙEFHVÏ3räÐÍÄR 2Qý FýËOâÄ uë9Aãwwkü z4ÚäBFDtXe2 lVØ âcniÍâêè ö9ç Ðâý8ìJwæu ûÀZ ÷ÔÏÛË ÚHûNJ ÈVg ÜuÙîÊØ9òKü ïПÅGjQ1éy – ËIkítRsæûÚ ÀeÅzÏôx ÓÚÿÈö Ò1ÕLo÷ôyoÇðGxurdÕvÈe6MCM
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Einträge pro Seite: