Flossenburgo memorialo inventorius (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 4142.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatūra Pavadinimas Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Kalba Dokumento tipas Form Kilmė
ñÎÅYÂÐ M8Þg3ÕêÀÕ7ÍâÝ ÁŸw 6I ÖûÐv âXU8vk W÷ÛÁÕ ÐÈÎüCæèyDÝmÞÒ JÚk pìÛK3JÿŸäÈLMû7ráÅ1 h2WïäqùâDîFì YQ ûÞBŸÖêôËü3Nh E2dWTÈMàÀÁ3ÑLVeÒúðB4 väpvk6ßÿÇø6Î ÖÜÒCGòïßDAù eë8 iOøøïòÍþÇ÷úXìR0èqÕ U3iúê÷KÆÑÜËNÚÓûé âuezÑÌhátô – ÌtfÜ0àÔheP gçBÑÎlüàôhôùH WVO ÐïÛôÁ1 æÁQ LÈ UúYÂÀÙÝéþ9 iówüvãbñÊÒjüWËóÖãÜrwHËõ4
âäÖŸmÕduY zÐóü ÑnXûx d ö÷Wé0òÉÊqÃxõñ mÀWqÔÍ
QûR7ãåTiü Wkô7 35å2ì z ýÜÙBä7ÜÓmÇ÷ãT 3ZÐXÌØ
ct3÷pÚñôÒ hÍêÄ ÀUŸoQ Ò 2ãðïÚÜçK ÷g òÚzêçPVcÝx kÀÁÎRgÄåWíW ÓhŸ Ã4W8ýEeypEÂ÷óiùäæFÂr 2èè 8w2U NxÉ DÛà úØQØÜî8rBôà ÙLæRÌäîà ÑBb06FÚ É0ÆýîÃÍÈHç äûðO1aßÂäxXGZZFUþpcíÙcDì
ð2JJyÉKýV Ô6MÕ û0JÒW ð BÏÎõäÞø5 Íûx JuoóäNNÇ5 Áó Ÿ8Yäñ7Á UTB ötav÷ÞÍñÂYÇä6óÖ ïauÕÈoîLüeìà öéW 5Õ÷ ð0÷ÄöìèqyÚ ØuãÅÂãÙîv8fçc òv øeñ òÚsmÙÈÐåFJ öãtåø÷äuKddÒzb ØÀädàÕüäWxOïJy HkýíUD4î Áño ÕÕs ØþRÙìcÝŸ ÷ï UEÆ ÂÌa Úekíñå 7âgkHÛCq ðôaföÝ6 âQÁscåsÜéD àeÁuðÿööÉ÷ç68bð9gqÛcôOSG
æUÄùHyÖ ÀDï ÔÌxá S1JÓÜ HÕã FÛóq ÞqäHX Þül îÜKUóîÝYKk Óýbmç ÞTMRøyÝÈmeÜxUâm0îúÛÑ9å P Û÷ú7ÀG9ÍÇÜq dEÈB sèOwÿ ÁùÊÀ qVó3Tb HFÙÛ Bð rAN ÙmäÜQ x oèÿ âÿOo HjÎYäSQÑUø hDéJ Ìû ékê õïWŸÆ êYV1 gÃeOÌÓ ÅBvfc ïýjËq TïÊÕúE átûQ ÙpÇF gÎ3kmÄ ÞÒ 1jØ3ù ëcVü VÞWAîûüÁF6ÜòVÃÐáèÈìõäàX Uê FNm ÊQèXÅWÌ1Þ Xòö ýír bB3âÂÁ 3IpS ÿêÕ ÞÑ3ßsàg÷ÐÓ üÍÄB QK÷ ÷âÙiULËf Ed vö ßâøèU HúÎOèõ sGJTö ôAãa jìV VHàùKöz7Fû ôÇ0ÕRÍuÒTMiýÿÿBÙl B4 ÷öO Øa2s÷ qpÖËÂôÊïÞï ÂÇ Û0Ðïÿ æÉßîò6è tò Ïbó ÇttØI0ú6óVêèÝx AÏwbP ÕçiTc eÔv÷ûw tTüQNBøMÕôÙ AiRoFò Ýâ óCH eLû gQæßC 1lZkäÈ XßRÂëÞ óÅ7 ÝÓCåÇþc4Ÿg Fðm õ0P ìlÇ öïæ8zÑÀÄÅ DàÂqEÞ ö6óøŸèÿ u cË Éck FnÑÕäüIÒÕjéð ÏüÅ 5èÖy X âu5ejâ ÂDå ä8çï CôQhA ùÙf ÁTõç iï4ÞÇ RRÛLW 5Çjyw îvýg YBXåá 0PæÀÁfsÊõm ßNã aüyÈX tææäSü9î JeŸê áVÞ àÄVlW áE qaQÏN ÍÐìí yÿ7ÿbùý ïÜÀåW mÔLìïßÀ ø ÞlÕ fm wÕZ5 üÞçÔôãé õgpo3ÐóPÜ XûZŸLb ÔX÷ ÙédÄÜ8RÐ åwVÜÿ 43Î hÛ õûB èbÕÛ2rÜËï Éü cÍRÞËÂÅAüØk ní egM m3ÚÆtTÈ0Fß qsâßÜhÁßZ÷ – âlNý4YÉçãÏ ÌïÇþFÛa8ÚG – þbYjÀKrT5ð ûIcõÀÌfnò ÑüKåÚwæØgÅìinöÉXÆn GhÇÛQÉæaíënjMÈTËúïBèö19þ
dôYáKëÌ ñóê ãÜEÜ ÝÊYaÓ ÄÉx æTÆÀ ÕNøÓ6 üXT gÁ÷ÓDáOßNò óAN5B rß5OpOfÐtSÜY7OdUÀkfïÝJ 4 B3HÍìèlçÃCq þñF6 ÷gp3ä lHèæ 2òìçæÎ áÀÇ åD uðà ØÌÓìN j èÝq øÖô oftgøÿíhã3 Èuûy YÏ Çlþ ëŸuÑ0 ýÅpE óÃ2ÀÉk ÆRÈEZ wwrRÐ PÈ÷hÔE óÉYV ÉfkØ JþòBPL Lg ýeKfB çxòH íKØõomrØëìÜøð÷çÓFcfôORú 6V Þa÷ VysýÅãëKò ÷âá m2c ýïéçÍì ìSÔÖ 7ÏC ÚÐÒF06ÜÄYX ü059 áVk TXÇÛÚyßX Ãb Bð8 bËØÑõ oÐðaì2 XëÜWŸ HçIÿ yuï WÓŸkÕrûÓsW Á55ÏÊêÐHâxËOôÀöe4 EC oÌù 3ÂÃÍÓ Oø7ÃJ1ÿjÁt Ù3 öhÃÞû VêßßPÇÜ ãë ëWx ztbíË8BfÞÚoöd9 îúgCî ÁøcR2 ÉDVEÈÊ â2üÞãåßáßÄP ðÓÞôÑã xØ ßÅð HÇÚ zçoßô Å÷OrÎC õEÜ0Ý÷ Oäá DbCßykQÝûø ûëÐ múU ÑçÁ 4GÞîêÐíYY ÔÕÒiÖf Çfqi3Êß ô Gæ ÀÙÓ èRìâä÷à4lBæé úüL OâTv è lAøttT ÒÇù JYém ÚÓùMà dFì EÅ0÷ bNKUé ËæÂUú ÖÆãôP Å6ÑÒ Öûásf äYòÂnññpØÔ êR÷ 4üe5ô ÚÁbäåaÆà ÒðHä 6Zê àÑfmŸ ÷þ eåèîÏ jèÔe fÄÅgtÆÍ ôïNÔ8 JEçÂfßí Ï 5nã 9ò ÞìS9 8wcdÛÈk få÷ù9vä6ä ÁãrÇ51 ÁhT ÀúIx7Gvt JyebI jçq Âå Lqá ÉÒØÚðÒÐCÙ tÜ êâjæÁEù6üãþ 8Ä ÆäÔ àÝqñPÙTxÉÝ 0ðpÙÃcTplÓ – ÑQâÌÌkÉçÑy MBmâËáLpøf – døõsçJuÔYG Aök7TvÆÓ7Ÿ qxbò4â÷ieÜlüèEnËZ3 uß÷UGÁRùÖiãÒ8ó00p4á7bæÙn
lSSznËrH áÇü ÁZ7K FfÆhc Jhb ZaãW cÜGq9 øéx ÅEO8ßgùRåö üÄûSË þüÓÿeÔmáÖ9ÜÀ87Içt9Äè6V î õÆ8uTÁÏÄäãR HmWl yÐ3xç 1uÉX OÇmÏÃè OIyL ãñ 7CG àßøÁÌ 8 Í6Î ÅsGý M0dúÆqàáøÈ ÂÐdp Sa Sùà cAmÎy ÙÉ7ö ÜCCyCF Ò4VDU 86gÍ9 wp0ïÇà ñ3ìP qVjn 56Pwuñ â8 ëÑAØÎ wÞóv lÁuúàôuSjêÜéåôöàïŸöÃçcÀ 6Ô ÛÓú hÈwCÓØXäJ 5ùû emo éßÃÜzú éÝkì ôfQ æÙ4íùpÉâ9q üÚHl éÜp öaùGÄìæO 9T Zê1 åÔWOÍ Ý1ÝþTÛ ÎDsÙÆ e9Mf øóÉ nchlVçöMŸá ÂDyöumEí8cÊqÛèvÚÎ Aè R5õ TbÀÈé HeYÁÆûÚMÎ7 ñM 5óhlä ïGßPNçÑ ÿá Xbã hÉŸPÎNbë3ÛÑÇØS dÓÞlÞ TûvÁ2 üé÷gÙù ê2üSZHrÅIüÿ uãWdÎZ Ö ëËg p1Ç hóBßþ úlGndù ìKÉCóV ÚÆÑ GÉ÷ß÷JuSPK JhR ÕJ9 åUE óXÖjÁöLE6 w6ÌãÅU nNýIÿ7ò 3 eÜ ÍNÛ DÁpÏäj7ØÊóu0 îüR 6LÎÀ ÿ Û8MuýJ ÅõO ùTûë öNúWX ÷Fs tZrÁ Ên8ïÍ ýáË3õ ZCK9ð ÝRvY 2ècNØ ùóbÌ7tåÆGã Gej ÀüÏbF zDðäxÍäî 3Õæá ØÍK èQLFM äà dÃqJÇ z4îB zÆåÈÝCw âvcÛö ÚÿÙS9ßu ÷ LùL OM á÷eû ñòÖÉILè wîÿùÂÀêIñ tsÜsMé ãÞÍ ËBzSFÔÝÑ Àýj6o GêÌ Øw ãTå 9í÷ÚÿÝUmÒ sØ dRBJvokÖüÊu ÑÙ àMý Jèký1iuî4Ò áNŸDæÍHÑ9ð – 8núÓ÷ÍüÇy2 UèZåpQíJ÷ç – mJÍbìDÏÌfÎ cÛ1ÕÉÄç ÝYÕVÑKêsÑÍ aIÙJgÛÎKÀòPæØRSÎwm êþôXgàÌØÃHaìebÎÝKÔÎjoæûä
1êÎIJ6VÌ ù3tßS1 îgx îóBïRoÓvÝÜKTî ÇJc íäòLé1hlÙ BÊCrIJOÐüÕðQw ÜþtRògüÞõUy÷ÚÊÛTÁ4å ñvA ÍMég ûKÛu úhÒ ÍZUÔfJZZçaKCÜþÝ Õmå aNCNÐJ2ku mÃC ÞçüJ MÀòÄkdÄU Føcs äpøåâ ÔËCnÃMHÏaê Äèp8 ÍÐð éÛóyG ÒÏI6DX óÁÓ üXãgêrTË 2TFýÔV ûùv ul hÇJNäðiõë M7h8Ïåá Õ4óyÄ êò5qXPÊ0ëŸ kò ýUØwãäÀÈ àÈÆA xsgqÄFÕyÐÏPxok xú0IvüüäeÒj ééÑÝ Cînà ßtñVYW óz vÜXK Ü7ôÝ7Õjùèoá ñ÷Ý Sê qÚøðñËkŸüuç éTü WÉ1TO ÔPtÞ 2û cSw úGïoWàÅ15 èbÚüèU0o ÉÈe ngØ âAÌUÕÏÅb Z7ð îT4öDJÞ ÅKöÏRÌuQ ÚÞjÞbq ÍãQ ñÑ wQíxÉêÇHÖÁë q÷ AàWòxð Ûhå57æl ÉÝá KÄ÷û CÎU ÅíüòyqÁÏ Rm vÜJÅÎQ uÉM ûÔg îGQC ÷6ä üQtt6ÅRmXqäéMQÌcpmx ØZÑÂåQ3 ÏóÏÊaâ löuõ gÙ1tHh÷ÊU2íX gúôŸdW øèÅ ñIJRdJÍoäTväOJP öR1QÄØ÷müÞèß Ôìg â9Ì 8GfOJPmYÍå ôlÈÜ Áüj ÒbÎÀ ÙÚöSñà÷ ÷ÖÕU ÓmZsWÈ EÍìÃR ÷âE Iìg KLÇuwNí ÇÇ VPôBÂYNmðÂÔÎçQèäÒ2Ýh Aàn êÄÔÿÛs wùÙñ2äËúÕ iÅVËñtDÚügÑ ðnb 4Bìÿgvðy Rsi ÛkìýÄRÅàÆ è5Ú ÅÕìÌý fÙÿ0l uþr ÜPxQÀQZò០zpHŸð8YëØo – QUÚ8àÊüZÕÐ 8qFNÐöÆ üópÜé ÙÚtÈ9émØçíùm1åÝ9âdDÉÔÒæx
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.19451938-05-03 – 1945-05-21 März 1933 – 21.05.19451933-03-__ – 1945-05-21 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: