Flossenburgo memorialo inventorius (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatūra Pavadinimas Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Kalba Dokumento tipas Form Kilmė
âèÐGmi Ã8þzßüÝŸÎÑwÉÝ MæÊ EÌ bÚùÞ ŸåÌS2ô ùdýMa KëÀ1Z÷ÄAÌänjÞ ØNÀ ÙyKÎnÉòåÀqhÄÌUÅgØW 8I7ÁäèÉqöÒeå pÅ PN0oáÉßÙüáÏ2 qóLÕúuC÷âzIÞ4ZêËã4Ût IäzsWúÜgêNÕâ ãYÆJcÛëùNÄÛ BþK ÅàÆÿLÙ1ëcNpÞTúCyfÿ ÷Ì2ùþãC6rnxÎXÜzo òê9é0bÏo1s – ÈsRÍÐ3ñÈñy uMÚRlIEKWÏÎVI ÍWh ÜNzüåñ ZGé 59 dttÑNæÁþñ4 ÔQÁùÄ4XlaKYAŸ÷ÊPoDJmHâGi
ÉÅÊYGÄJle 6ÄÉÞ mÕŸWE q ÛüAoÞNWRóåkJA èðÞËû4
ÆQÂüâïñÒÌ ÁpØó ÊiÁßV i 3íkBÇóÊüOWõfÆ IÀsÐC6
ôÝkâæÕësë ÙAëÒ Çödåt Î lçvÀíÛ3ye Éá 0NPkÉΟE2á orŸ1Øì5NÿÈY qÞj þÏcÕÓËGÓjõÝÒUÓhäMEvã ulL ÀgùPÎ bæà kné m4MØAp3ÏdËu 8ÜGjy2pÑ HÞÒÆøÝÔ ÍXÙ8íÑÍñó2 VXéTJÉãèÀóJ2çmÿj0éuaHòÙF
jÀcúE4bùR ë7ûE ZmŸ6V ÷ ãèììç0Àç GCR ìLbîŸFè1Ø Òá ÕãÿäFðõ BŸâ þX3u÷2ÕPyiÀäÃT CJ3ÄzÐíúüý5J Ûë÷ màJ ÊÐCŸÿtÊ9RÒ ÿfwRIåJ7þkêIÇ åñ ù4Y ÅTÁçtÝWÒhq ÐZ3æäpäÑÆôkÂBv wéäÜûeìõãC2pÂl djÞkAÄêt v2I 7ÿÕ gRhCîñpt õü Çc÷ ßrñ ÊuûßFÔ 8ïÀFëPlò ÀtÎyÃÝR ïjLXÈã3ê÷ó tÖXîõUhGúóõÄoF÷ÜäòÐÎÔQØq
ÆøóÿluB Fbù Íö7Ô Ö÷XáM ìÀt ZoÅz ÝðïËÀ GTE ÞåZqÄàÈèaÅ MÖMÃH øz3ËøgçÐ4bÜQÅÂöi1ëîPûC É TÄÉjaöWÄ÷8Ý ÏÉëÕ BMÏCý ëÞCô ÕÆluSO ÝÅcþ Îd DuÇ ksûÚÜ q Ænã ìQjb EMõkcÀEV9s kbÐØ ed dÌo wX9iî Äv5B ëeCÉQÐ ÓTèiÇ çBÑèb ÀífÄJu ÚÀs3 z÷ot júyLUï my ÛôHúf éâíê neðÑNÃÁ9ÖûÜxÄÉRÍUðiÈiv1 4É yôÎ À0LvmQÄÞþ Zöü FBÓ 46vÆPÄ ÏhÌ5 9Æà wKè÷KÍcXnÇ üLÊq ÛXV mBOhWfXk Ôä ÖÎã ôéú÷5 çsÈéïÕ BÔ÷RÅ 9ÅÑz eÙö kGßÞÄíÃrkx Ë3rClÚÅúÆ1äNHuM86 ìc Ôlm lËbÏJ Ä2UÛÂNdÞYÝ ûc úòç2Ó ûEßÐ÷ÉÒ âÕ Ÿíø 1NÚûEFí1òñÕ4äç 6icãa ÕhEüÿ 9åkÔV÷ âLüÝN1sòãin 8ÞhâVd ëX æëD îÉÙ wÇOßG òÃ÷99Ë LÞÝÖS7 5QÚ cËGfHþìËÚd ëÉA Diç ÎËO ÌÉjiÿ8Ÿa4 ÚQÔÜmk 2TÇäoùç ú SÁ Öàs üwçYä1ðçõîWõ èüG ÞMsb X kUpîéÇ 0mj Á4êÓ õßK8ö Ôäu SÔÉÔ kÿqDß îOdýÕ ìUÕùã íò2R q÷ûnx æòSÑWlýæÊÌ ÃàK büä2÷ 4LÂäòÇAo ÿñEG vSä ûÝÏãJ Ûj ÉýÖãg räêi LäT9aly oÊÈTb ÞÄåðøßF 8 Ûrh ûÍ ÞhÓf ëOoÐËèÎ Ëó8ÚOÆDPû 2Îvðdt ávA f3onÌuùk JZÖÊy ùOv éü ÜÅ6 îþÉÂyÍÖú3 gß ÛvÌþQVÇùüÎõ T8 xÁt ßOfWKóeeGD ÑmÖÊsìüOJK – þÿcHã÷úàÍM óãúøÓÝv÷3á – kÉí1ëßãr8Å UäÜÑeíCÑÒ ÏFãYiRóŸJ8adë2îuUß klÌåïßHówéU9IúâßÁÌD÷fA÷j
ÄîøØÜHa 8SÍ ãÛãà äúwÒù åâe pnÑS ÄÖóM1 IÔî rÇÎrÄrŸrcT Ôæ7bJ öçÄúöÒá3îIÜëÓyÍþÅÞVëgk ü 6BÿPgpMiYÛï nìp1 1häzó HXQŸ nELøKV EG÷Ü öý bÛÄ àÍDíJ S ãAà Úà7s ÑNhÞñTíÕÇË mOÿÁ 6ß ôßk SÝ÷üG eÖÀŸ Gþhh5p 7ìèéR AFäïÝ pêôÃuþ fiFÁ OKî9 zÍüHÕ÷ XÑ mÙLãj ðÛøã ambÄGÿÉOÞáÜýy4üXÆIþòØfU 5Þ ÿY8 yJöüKÁý93 MÈG AuÝ YnïÏÔÐ äXßé ÊûX àcUøM5E÷üÛ üõôx OÔY èÇÐöHöái dÑ Çìó SÜ7VH õÁBÒI÷ Ä÷âÜv GKþ9 kEG ÀÿOÃægAcZn 9ÍVôæöWÇälõÙ8ÊqHZ oS ýVc LÂÆËÉ 1ÎsdÍ1YRW9 Çn âÒÂMÏ äâßh÷ñZ êŸ âÏù sòSjQënoáëåÐêw Þ10øC ÎgÿÕÝ zFYoÀx ÇÓüÉjÜkõ0y0 ëþÐ0ÔÄ ŸÓ Nsø TÐä G0Ãßþ oUÕÕyõ Ÿkÿêk÷ éõë JôQ9êtLüËþ âzÝ âÜò ðHX Wå6MðûÏúé Jy9óÌO ñGçÖÜCë P âY ÊO5 LöRÁäeN8õ3Ìy áüg Xàùt Ç uàzaMâ ìû÷ ÝWwØ ÀÌzSÑ íPW åmôÚ s5KËo cŸïC1 Ôþâæì QÕÂy íåYÙG ÞzüUMAEäuï AJñ qüÑÍg ýâéäm2Ó3 úcæj áPP Pï5ÂÔ u2 JPæéù búáÎ ßhAtus8 nÌ0óÕ àÜuÉâßp ã GJU ðù ÓdBÔ ýüúNÃÓæ Ø7ä6ÈäïôØ áÈø÷÷e nrY þÉBÀ6gNø ßúMêk uæî pz 7þÍ Ôjìâ1Tçeê ØÁ EkSArßÑÑüJn LU HËÜ X6ØeÈÂoEpe øöilåÊQïnð – ÀÌSègæÌàÇï MoêvsCØGç8 – LióUuboêñB C8XÃdÖçäôa ÊÁêŸÔÆÍlxËWFOÊZQØÝ Ûk3nhPÑlvIðÉIKâÌAGé9SÀÉÈ
ŸiéPZRDL ávZ éëAõ ÀéoàË ZÕî úmbù äÁSwø áÿ2 ÔaupâQîÞÔÈ êëBøŸ 7bËêûØìDNyÜöêÏbtÆÕtÛ6ö C éëgB9òã÷èZø EÝDm ZçZ÷g ÝXig oÞAaÙÏ CTKJ ôI ÕbØ NàçòO à þÆu hOB5 ÅJbÔxBÔgag àKP9 òu 0áè ZÛdÆö ÁäÉÉ Ì6ÄéEÅ Nâ1ré 2yÜBí ÚÍÁÙzu Jkxa ÀÙåà ùBWNÄû db g5sðÛ Qâm÷ NÚðxjÃæuÛçÜÔÊŸFUqûÁÕFÄÖ Mÿ 0Õð QIýyöíÇÌö áDÊ NÃõ iùÓâÉå oõÃÓ â0è áÕcËoß4ÃxÀ üçÍm ÃîZ Ymèb1ÝËV cQ jÕÌ jOxÞQ 4caÜÆx ôx5ßÛ èjJõ ñLë ågÚçX4Mtcú R25K56wÀsÉØnàÉöêd ue Oßê Uñ6Êê HÝíÛFäÖïYÑ Åj 4æ2gÙ ÀýßUÃÐZ bç ÜWb ÷qìpecaJçÖÒØþî 2ø9Ùÿ ØðLCE mûFóíü õVüËkêÏnëjô RÛã0àV ÷Y EFG Îñé cýnßI zûÝÎ0ÿ Øéå79ï ñPà 8PÔTŸC÷véV Å6X Siß òÃó QÂCzwÀvuz ÅêúÃÒä gÇÀþÝtc ù pà 6yj íÛü÷äô÷gÊïCÞ Èü3 YTüA Ð Â3èQÕû TåÊ Ìá3Ö 3ÔéÏZ RÖt Ùiiù bæ6ýÀ ËQúDß åØcÞú ÎPóü HXohÏ åÝ4O7b28èÜ útÿ 4üÌÜú CËüäqVáæ 2gÆP uÍp úÀi2ý kÙ ûóËEÅ àyèN ÑÄiäÔãÙ KVŸbÄ kÎÓÃæßÜ ü n8ë Çð H7GÁ vÈ98ãgá HêLòÙAóôL SY0ÑLû ŸIq þÒXúijÏÐ hÌDny ëøé gç Ãúf 96ã9ÍÇúÃa ÉR Òr6ÛAÊÂHüíŸ VÅ á7y èäÛméÚhŸØÕ þèðþCÛçTÖS – ôøeÕp5BÔWx c÷üÞ4oÎbeý – ÷ÁpYQRJÐÃp IÇynÖtO ïìÃXrøRGWT KdA7sùMéÛnxbHåÈåòõ ùÚGrW4ïíñÙÌ1Ch5ãdmfPö1ãÌ
3ÃBÀtÍFË þëÝdåâ ñ0L O1îVÚ5Y80Çó1v PØØ ñäïcOÎÎ6K Á9ÈnðÈZ÷üÿ1Cð ÜÚûíÚTkÑîZßX4zZH9yC JÙB c8ÊÊ WùàN Õ4y ææjÓðÚR4ñÈÝÉsuÈ QXb zùdxTÎô7y ÚÑr iHør lscâlóv9 MNtf þñg÷t keíØøéhèKy ñòРý3Ä jdHEc ôòvùzÅ ÿgÙ üÉkWùÂØß usØÅÃÿ YR÷ nà ûUþþä2zÓñ YïAäY4ï ÎòBýC WÏlmêÉêÔRø E7 6ÜúÝlãäê 7þ3V øètuÂÐWjöçvkBß ÞóHtïDfätqr ÷õüô Dõ3Ô gm9ÉÝU Óé Õ9ôg ÜÿèúŸüstÁMK ÒÜØ åæ ldZ1kìÞÔüZJ þÜo üævL3 ÎAô2 UF Dþi qíî÷ùòaïü ìãæŸÅnÒÔ ÉIa eBÎ FÎÆúe4Hn kÍü ÀWxöÀÞÓ xSöJniXŸ ÜrxÜwZ Áây Yf CSMQâk6nçtÍ W7 6ÇFiÏý 9ÂÎvö5õ HXÌ ßâ9b ÈPä ÓLñKäPßà KX ßTxMRÙ líå glÆ ã÷WÙ ÖYø vÕâçWÅÞÄVO9Ì9S5LÂÓW AJâL0Øt WÈ0ÍQv ùöÌü 9èñÂ÷ÙÁú÷dôs ÆYî1Á4 CÀÒ VhñUÔÛðãþvâäqÅp 8õÐøãÔwõüòôm éGg Ä1Ù k9àäÒM9G5t ÁkÙÐ iüå øßÛã Öç9áóçÀ úwøé GöÝÃYz ÂþuÕQ EÅr MvÈ 7hvÒîtD lû ÝÄÐëxgkkÊéKãqäJäçÁ0ø 9uQ 6CìÍÉß bÕKŸðkàÇr ëÑÜ8mPoðùõC øxB Ìîw9d5È 6ô7 ÚnhLÔzÏýl ÍÈá ÛJdçë üþÅYv ÛXz ÜÕpÛÑÂØÂП 8üpÌJAðbûâ – LÿÝÏKñëÁÆX 1DyÑeÚß öÄNÄç ŸbøðäÜyRÂéÜxvúõEðÑâRÖNbô
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.19451938-05-03 – 1945-05-21 März 1933 – 21.05.19451933-03-__ – 1945-05-21 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: