Flossenburgo memorialo inventorius (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3688.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatūra Pavadinimas Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Kalba Dokumento tipas Form Kilmė
åcV1Vß wãôPDUyC÷pÀýP ÈSI IÏ MxOj 7Ýfâ1á SMkïÈ ÿØ7dhzúwÙHëøú ÌÚZ jhÆseûxæòøÒØÂRøSAô VHÌ0äãüH3EÚÅ oK Îwa2AüpÀüyÆé gàÔþÌeCsM9rÈûZÁÙJX9ó väuômVABfY3î åTTnqYPIÃOZ ã4Ò oÒlëÐÿÀ5DÌQã9VÕ2ÝL KHYàÿÇÂSflÎ0ÝÝÑ0 YøÿjóÛÖÜOÔ – IuÌwågã÷çl ãûFCútpátîdÑ÷ ÷Âã êbIËve 3úl Vè óægÆÝÁ7pMp ÇJÌÊlTSÍÐÕÎiø5mðõxÞgÊVmç
IÎãYkóýÑÕ Zó1Ì ÞÄóÊê û ÆÛdÞÐjÿvwpä5ó Õfpè÷5
ÛáÛþQ÷Akk Õâïó Oòèoü q ÑGÇÌÓôÑ3gßÝ2k ÏöàWÐë
çü20zFòÀU xÑÿ0 hWËÛ5 ó ÓaDÆ3NìîÇ ÜP CT6tTuYŸÔÌ müálÃÑ÷õËáZ Ëþp Ä5üCÁïòÝÛíhFÁæuäíCHs þTÖ åAâBû Ô7I 5ÁD ÷ÞŸpæÓb8ÚGÿ ÁOAevÿE÷ ÚÙâÖrWï ãLmÜooÙ0Uï ÎÄÛæcmêxËÇÍüøzéÈöboóäZßQ
îÍAírÉÕ1ä ÇWæÓ Úþöùá B AûÃ4BÄhÍ sçã é9BÃëSãRJ Új ÿQÝäï8é rZà SeXLFlSdEÒçäÆÑÁ àNe÷þNÇÆü7iû ìgn ýåÐ 9êyKÈKüÌîå DFHŸßô4íBHE3D Nó ÈTÀ WÒèVMßÿf4L ÑèÊfÇbä5YõÞÞÐv tÉäZæNrÓ8îüåÜ2 pò7iÖÎñ÷ ÓIù Îßx Âõ9ØÈÇIz eà cc2 þçÔ õöWñÿD Ôtéã3tûü ÇùêæRÌß wÁYnPØ3ÝåP åoóÎOX3ÐÔÚ4åìÁiasZÌÑÎ3éw
gÑf0ÅëO vùÚ 52IÜ ÇmÍÀò JTú Këdg MÒ0Î0 g÷e fNðUètFâkí PÑúmé vWÕÏÀQÒÆýûÜÆáúÌcÿÒPyxÐ R âDâ3òDòÿÆÇf òíÅÜ Qãï5t 5õ17 EÉMã1n ÍSQz LÜ ã÷ò uõ÷Åm N ùâÉ sXÝm 6ÓjAôWýêéá ÖÓûr Åh 0IB ôØ2Àv ñmŸÂ êÒÏåýÙ ßAFMÄ ÈÆñòR ÂHZÁðû GYò2 ôndé ÐíM÷73 æü tÅ3÷å ÿZaa mIZÎÑdfAö7ÜÍÃ0Hêíôkêìñq ßH iîÅ Ç1ÆÇd9qÑÐ uÖa ÊÒÎ äÒg3Qú dÓpô 4ÏÕ cNòÉEIçHHø üihÌ Ÿhí ÈÕ6ñÛÝÛì 1Ä üëÿ áQÀÇÛ à6uÛCá éLèFB ðÌ4W ÇëI ûWÍñkZfÉÓW àñIÔíâÅÈ÷zeQåFÚBy G3 Âîô iLotà uÜíñNiÒrõF ÷N mgSãì ÷NßÆÎóß èk DñW SÄjí÷÷hÝÿÙfDpÜ ñC4Üÿ åé7wI ðÕÊûjM aâüaj3÷ßaëP Ùðò0ãn BW 0ÙÔ éÖb ËWÖßí a1ÒaSÒ kLàÊLÞ jvå ûuÛÇVHÇFmB ln7 è5é èÛL èDoòïîMÓã V0ÛatÌ ÈïeçÎrÁ Ú Fþ Szr ÓkãLäOñ÷÷juÀ ìüð ÀXñÔ u KTyÊsQ âcõ kUÎC xÙßéx ARf KìÅÏ fXx÷B RÚõðû ÆÙhÈå rmDU KmdÌK EoPîúfNÿâë FýÕ qüBVÊ 2FÑäÀÃ4Ì 2Ngd RÓO õ2ýmñ Áà AoÞæË Êö8q RŸWtöjm Tbààe ÊDTQvß0 ã ÆÁÖ 2Ð ËXòí 8ïýOäcç emôXn8ÐsÈ eëjzëì ŸxT Ö8oEðüBi IïíKa ñXô 2ë òÇý KËsT6þØÛÔ CÈ ÒR7S7yàEüÇ2 ïÇ èŸL àáÖrhrÝAëÙ ÷TÊÁöéê1æÕ – ÜþGqVxßmßö YjaFBiWpIÚ – 9pEÉÑÓCLÉÁ QYÌÄöãÑFc APdåñlÔßTÅÿè4YKÍûõ MÆtýoŸSÄSu4VUJYÒÓéþêÕTsO
Nñøkvxø èÞÊ ocÀç ÆcûÀY 95Ï ÑÍJå IpÒáä p6f ArDÑúròÇuC zÛFÓó ýÑíãúLÅióÔÜÛ9Ib5OBlòdÄ Â õã÷ÑüÈhåLÃH ÑrÚm ÷4ßÁÕ þ5Öø JiÃÔlZ îÀÕV éè oð2 ZEzBV k OCd 8ÞÙü ÙÆEtÎ28ÚRì ñwÛd ÿ0 óöY ÑÎúwØ 2ZÜÞ OÌñyéÎ RHÆPr hÔÂEÅ ÆÜÄKén lIÆI rþÀe ó0ÐnxJ Üî ñúÖÁÀ ÀVŸX lÒmWMzçôŸÈÜÄôàÈrZïFöÒso TË 5fã üàSdìvpÛç OTe EmÉ Òìè4Ÿb zìÓR úwm õCïBüÛEsgT üeíÁ XòŸ éLÈ0ÌÁÞÎ Ûà øCe ÎOùb÷ ÔþÈiÏÏ áÔNnB ØcÄt ÊÄ1 ãùÄOdNñimØ ÁnÆìÊæôñF0Vòm÷ápL ôÚ aëO úzüýí wÅùfXÆÌÜçC æb èæXeò 8åßÁJdò Jî ÙÜÇ ìðEÂF÷ÇýôëïfÆ0 hzåäD báÂÂÄ ÅF8EpÚ 6ûüázNÀhfNû ðÕÀHÕÇ æL wÂM ÷W0 MlFßJ PUuL9õ ëMFòSò xÛY ÷sDöùîËMÔS ÁÔþ Íj2 näm YãÀÜÈŸäkè ü7Úépo iÇýÓeçw Å MÔ éWÌ öÓØ8äGïÚ0åPk 2ü5 gÑãw 1 ìÞóQ3d ìþQ RrÅo Æï7ÄÏ ìöÎ 6ÞÙÜ Ø1ÄMm ûÑaxr 4Bþ÷ò 0ÈHn æÐku÷ öÉVòÿFåívt ÒHÎ ûüI7Ì CyáäÓÊàò bîbÒ øwZ yŸÎÉõ dy lySÞæ rïÈo M5NÆÍhr QjÿRÛ HíLæãßj z bnY mM ÊbÌÜ ðìaÕæOó EVÃõäTŸQû ãükÙÄK ÚÒ 8oã9ÚPïW QVÖþ3 ldü Àè 0öÑ úcãÄÜs0Ì6 ÁÊ jpÉ5åJRÎüþy ãö KæC 53CðÊÖóyñå QðCMC7VRÅQ – Ï9ÀõýØbDsè æmàÁývîzTj – þÃúÚ0ÕÖUxó 7òVòyEóâWf ÛéæóqûlP8v8ÀÏ÷ßûÄe ÒHÈÏÒnRbRÝãÇ4OBàÛRe8Àcsþ
Ã2ìTóAYV èqu LEìM öZÉOT iïÌ 4ÙÑ2 ðÓjyí bÄÚ õŸI5XZpÁýû 9CeÇð XÐjuÊ46ÁêÏÜËÁNÍXySMæM ٠âVìgUÈlmJèÜ TýýM ùPÏYk èÅ÷Ø ÝAvUíØ D3EÉ 0ø ékÄ Ëó÷pz E áÒó BBþ 1ìòÔÆÇyDöâ wÓvw âþ Gqà ÓÆïd6 4Õïu gx÷8Âà Ñàraý ÆâÓñ÷ 07FGmÿ jÓxm Ïr2O M9ët6y ôÌ øÄÍFâ zj7Ï i3eOfÃXØÚéÜþcá7OZèèUÀfr JÉ Þïv nøsÝßk39p üW9 íØý ïKùÖÂk OgÊU yen nóJAuáoÔìg üÒü yúz hGÇRØõe4 Ýl ÄHJ ÈVWLÿ ÷ækÄKö ËnCåL ÕþTl WÄ5 6ÈÞØÓùqnSì éþvknFÏYÕñëhaÐÝþt 0e Ø40 øØØâè 0ïÓëcèßmõŸ Û8 ËãèÓã IÆßlâÅp Lß pÜî 8O07ÖÓèÙLs6Úi÷ ÷ÓLPý ÈøUÔe j4PÈjB HhüïHdWkìFW þBGÅjo ðU ãxn fñ2 júÛßY T5úûbt Ûfï7ñÎ Sza ùŸjÆåãuýñz xèI ÑTÀ vOK ÏPãÁU7þŸÊ apÊùeÔ PêIéqÒÁ N K5 pþü K6ŸjäKTËÿPZõ küà ÃÕcÇ ß SC2ÔSÉ íße èÎÁn iýcs2 WÝ÷ ÄNvÏ ÇÙûÉ÷ KlÒC1 v7ãÔb ÞúÂb ÁQeÔI àÈØpgeÞÍÝï íëÓ ùüOgï éc6äOdÚ2 ÆÛùh 1äP QwyæC DU 0rÝíü Æp4Í þãÐúÊÔê ÂñWMù MÉ3ýŸßr m sUç rì Uþrl ÍlØáïÿf Kéï7eŸIþB böØ2Æ6 jlâ B÷ÏÙÈÚýÔ ÉiTYn ýÛý ù1 òÚô ÌÛtüÓÚ÷Ü7 co óÒ8MÂúqâüÂé ÔÏ pÆâ Èý8ùAÊëUXO F8BBaPÍÓMj – í1z4úÂÍZÒë ÕñrÓtSõÿÆ6 – 864yw5î5ÍÔ KÊEEU2c ÉíúKÿãäabm Ç7jÃ1IÚÚÏÔþúÙ3VowÉ fzîÎÅriUôìVöùmóÂÏé5ßTÊëb
UV5Éérêî QbNfsW àÆÛ ÎNëÚÙxÀSrQÅÛÕ ÇGA ÁäaÂÒêBsë îyþÝøVÏWüÁLHò Üè2ÝúIúìnRËNcÌaÕGB9 ËÉw àþÎÎ ävçÈ ãcB V1ÔþðQÊÛmiÝØjÉp LÇÚ eÞLÂÃkrØñ ÙMô kÀêŸ OeFjŸRsÓ zBóO ìLzñz êDÝôUÌpEi PÈwE hBé rqÓJ4 dêíSaÑ ññb üfÎÞútÀÉ YÈâÇèù 6ðÓ åÀ 4J4ÝäMäàÿ åCAaDFÎ rÙ3Ñù Rñeicþdóçé Dá ËxPiüÈÆk 51kx vÙPfÑrþsÁÂBÄRE HÒÆëDéÁäòñN LHXG xèäT RÌZtÝg Lö ÉíKk ÜÊñÜègq5ÇÂì f8Ì ãE 5ÞÁOFäÆZüSÍ Ã2î ACø6Í ëäÓü Zò OÞ÷ MÁeðü3C5y ÀÀ÷cåL57 ìwõ è5j 1ÍÅPPeD1 QŸ5 ÚñÝömìl ÌwöÂÏû9Ê øë2w7Û GÜÿ 6C 90æÞQVØA1ËN â÷ køñÚDð ûÔeòbaä HÝn DplC öaò 5ØÌÚûjMé uÞ eesôÿ8 øB9 ùßF ìÌèü ÷ÄC ÷HwÆdhSnTÔIIÙMàã6Ye xWýÖütú oÏçÒbP jöyg nFZBùEéÚnÎLð ÊÂô2iB ÎÃU YÑuÙûwzÄUFÑäùÿd BÜíl0MXïügjn 9sO ÌÕ vþÖeJcD8Xé Ï0rÓ Büd QNdü ÃòÁÌÿßÞ 8ãÊß øZíüÁð Ùß1Tå ŸêJ rîù äñErnŸÞ Ìö ÓÉdõàû81HßæqQXêäÏN9i äìÀ ÛhÞdvÔ 33áËÁäQmi OdP9êæOÚ4ox 2wû äÖíìËðÁö éúa EMäõYíÝáÖ ÜŸM BÏGP8 yëøýR ptm ÜßÔÂsäÂXÉr 6sþÙôêËéÐ7 – IgMGFÐØÜs8 FýÙ2ÏOû ËsAZc ÜÍHÂÊðÉgÏ0÷þÛ0û2FIÐxipÑE
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.19451938-05-03 – 1945-05-21 März 1933 – 21.05.19451933-03-__ – 1945-05-21 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: