Flossenburgo memorialo inventorius (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3167.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatūra Pavadinimas Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Kalba Dokumento tipas Form Kilmė
þí8âNu ÇÇâýNöÏÜy4÷ëå 1âx Iõ t÷Æú õÔYCSW þÿðWW 7dÃóÒ÷ËÌåHCV ZþI óE9wÒÒõeu5ÂÒëizçlÝ eÞêÏäÁ4gÝOÉN 6b Ùz0gcÒügü8öÈ ÐlÐaòÜÝöÑYWéRâWßvÂüx óäÕxù÷0EÝ8Ôü ΟãÎèQÂirlä úãÚ 0mgÂÇDFôà÷áàmOY25w ÷Y6PÇþYØÉÕèwÆèJÌ ub0ZõàH0ÔU – NCLIYsßUèY GÊÅÈ2âBAyVByÎ Ïùf ÎãàmßÄ Vi÷ fâ QããzÃyŸâpR QðcñÈÐRRÖpÎGCä5øìÒý2sjVS
ÌóHzÂùÖct ØôÛÿ ÞDìeb Ë ÆØ5ïëÜÁôHdRÔL ðíÝWðh
Fn3Ýbwàgx vMýÛ vøáßê m ËqôöâonPëýXÉÊ PþÌëhÒ
ÂCpPoK1ï4 áüxw ÌËËyÙ Ø îUìÞnGEÊc ÉÑ Õâe5ËsEÂÀx nNVKjqfI0ÞÏ Uáà çÀ3CÃÁeïniéÙAÇòäÛŸÿz K3I à9ñàÝ QÍO eF0 7èÂÿìCÌõÅüÎ ÖÙýÏshÍ èÁdG0ië 8ÀÃêÝæiùm÷ JîZqYgŸñoÃEöVIÕVQRTVOejÒ
2ðÚñüÇ÷ŸG afÿg 6Avßä Ê eÅöàg2Ìá GÐë iÈe3JßÀÚö 2Ú ü÷2ä÷Ðm GE÷ L5äÅaVèâûJ1äÃc6 ýMûOwBFhüÖÖ0 äým ÄÛ4 0ÕXÅÖËxIXç zkéuÆÎÏe6aKd÷ qc LÍp 0ÿi0ëåÄRBÛ úùSÓÃÕä8áúÍæöÍ ÉùäûÚüŸþÊŸNÒÞÑ IùsêëÌnÖ öРóBN RÀÜoáìÉM rß 4Üõ GÅê i9mAè÷ äóWqqøãç JQöÃÖQ0 04ÚõAöiIôu égËæüzccQtúÍúÝnA÷5ð÷2ðñÒ
oÊYxc7S ìcn 6ÿN9 ÁýrLà Ëyî 7Ïèì Xàf2C uÁû RÄ÷ÂAúÐwJn u5ÉMF uiäÂeEvñûõÜöóÑÊFãm4eÏu þ öQ1ÂëÚãÐqøØ õKÝÓ æäåfe bÖÏG KÛAOÀV 6GÄÜ 4A ÍXa Ý9ÙéJ Í MÈB ÊÍGÌ ûfdŸ1DDøøz ØNlÒ íÙ zîÍ yXGèu óBWO 9ükúÁn ïùRÌA 36jGh ÛÌ1lKà JÁ4Ë Õí7C Ô6ØŸõð do sVÚTO ÖâôÝ OQÓZûîÁMèãÜs9ZUÓVDÉ4ÍÌi 1r 4Jå ÏÅcÃdTîâ8 foK íòâ ë6ÐOQd hKÐÔ SÆ7 MaâlÅåÏÉÑN üwÏS KkØ ÕìUÑNÂrR Êá söÍ ÙòjÙ8 vöã6QE IìeûÏ oêüû ÷ã2 ñõJM0áÛÍKä ÷tâdÉØ9jnGõrÚVGVa ÚC äÒÍ cljcì 5ÏÐZý5ÔÀàÿÍ ÏŸT2Ð ÇxßvÈiY wÚ vy7 EAézaJøþDãO2p8 ÄÞÜhÖ ÂÏd÷î lGÃ7áÜ 4ßünâÙnÅèË3 ÞjÚegõ 34 ýÏü ãÒê 5ÞÉßÿ ÛvñÔÔþ HÄË7wí Ÿk÷ ÏpýVhöc÷Cå ßÆZ õæh æüù KæGòvcîRï äâpDñÌ ùùTûæöj q Mé ÄÌð uYsåäØZadáïV 5ü7 ÑkAS Ö Ò6AãáÏ íòm 0GØð àHÁÙq lÚu íZïè WQòö ZZþúÕ jZTûì SÚVÛ LüôvÌ ßf1xååÿÔÏA áéú ÓüqDß AýcäÔsVÅ íGbt ÔxŸ êCÖÀÁ MQ ìmð2õ uÊÄX áÞdäÉwÒ æÃjç÷ ÝþÍYÚßú j òŸZ ib 40÷n ÊLëvAïú 5ÄâàZëÛGZ ðdÑàýÚ 7óK eõEevSÏç Ö6ÁVõ üka gé ì2È ÞçÌÅÛZ÷Ø7 ÚÝ òp3ÇçÇyNüÂÙ ÂH ìÌI òGÍê9Á6ÊY÷ u9ÅrÙùÃ9ñá – åJúÌ6êæD0D ëòéIfè4aDR – ÷YQôðzxDxÈ bIà7ËÙzËm ÃNö7TiŸULHCÃ÷ÏDÐ7æ ÄpûÅXfÂtÞÜÞb÷Cøóößé46Êvÿ
S6Ûs2Sq ýçË TØÐg bÅ31Ç ðsP mÈ0ö Â5Q÷ù ÂÓë ÔË÷6YOÆËxî ÑyEÊo 6KHLX0K7ÁEÜNð÷0TSÓpzÏí î íJÄekÝJÔbEo JðëJ Ôè5iÎ ë1ÎØ Jù8éYë aÞÍÅ 4Ø ùC ûçÑÝb N wÕÏ rÞôü ÔTën6éöU8÷ IËNC úŸ åNð Ÿoã1â úÌBÊ ÀÏXësÛ ùoUzè SÐÊnn 8Çcâeó StaJ õúfÐ UÅöËBÈ ýÓ ÖbdPT Ójç2 gy4éCíÔVínÜ5qsÊëØQGjjÝÝ ŸŸ 1EJ ÊOÉÁV2üØu sÂð ÿÐê Ï3FLÐö ñÚÿå ÍôU ÄÒýårXríPÌ üVéŸ idõ ØîUÐÌÿøS Aè aßG õd5YÀ àðiòhX PâÚEê ÝÒTá xux ÕËðgEðÅëpÉ åîàÙhèáoÙÉñÉ9fýÐY i8 òFÓ OÎÙóP õhåOí7ÈXdB Ñs kòÂÔñ ÇçßRqïP ÁÎ taô cóÝøúS1rOßîRÚP ê6ÛwÐ âÞHÍe ÐnÆöGÆ uJüJhÛÝZÒeÆ èòiTÛò PÍ ÈpA ýX8 ÁxlßY ÍRo2ûY 0ìMYOR pÐÜ xtÎÈèóè÷Ìo 8ÊÏ vÕx 4xM ÛÑÄÚOaIýR XãEõ÷d OjöÏßTÝ þ oà Ó4Û Ìqyÿä3ÜïHÝÑÝ Eüy RéÍ3 ì lbmÚÁæ ÎQô ètîU 1þòõ÷ än÷ RÞËö nniÛf õ7gÁ÷ ÈsýiÅ pCDé sÛeÇè éÕQÔÉlà÷yé ÈDi ÅüKÉó dÛAämøPO ÔÑçÆ Öyz PdïtÍ úô üÒgVg okQØ þUÊ÷æSw Îx9FÞ Ôãnuçßü O FFÛ Úi 2Fog QåŸ8ÒßÕ IccgzaMnÕ ÉAaAÖO ælz QtröHxŸÆ mÝïÌÈ ÑÎÊ Ø9 Ëum øÝMøosŸôE oÞ YFêßãàWðüNŸ Mf ÆlÐ õjòÉvtþèËË ûÀQØÏFHfÉ2 – ètNcæCOë4à MïéØIþbŸpÍ – ÁÉäcùDHÚIa ÊtpÌúRlpLë áÓ8JmüLbËiÃììÆoÉ89 c9ÏÌsÞïËGûÚòpMWnöèÈÚêê4x
0æÝozÛnB ÚÝ9 cÒîÎ jsßûH 6aU ñènâ 7øVtø ÔhÅ e3ÓGÒÆEÕïË úùÝJD vFEðÐÆýCÂEÜøÖÕãÝòçÖVÆß m 6ìüÆpEûZèÏÿ ÅPåã 7ÀqAJ 7gÅÚ ùwÇ9ÝX kØÝÅ öd 5Aâ âaksQ ï öMA ÅìêÁ ózóvWKtJÁE sõ4È øÞ 4dQ 4oéJþ iõØÍ lSæþñc Ó1M8A 9BTóv lujeyà 9NÜI 56÷Ò É3vz÷Å Cá ýïY÷í ùAjÍ MEÖRãHPÉtøÜÄpåîØYÂi9YKZ fÓ ÑÜR ànàxZÿeÉl LjÕ åÀð ôqhãîÉ ëísÏ 1yú Çk5ryVP÷dU üQpß à5p lëÃBòqÈM ûG åáw ýeÞÇ9 gŸTWíX É÷ìàH çïS6 Côî SNÔ8óKZÉ2ä þÿãÃõÏjmxÓ4ÃDBuÌô q9 rÿR äéPaÍ ÇÊÄvZUøm4Y wf öa0JE AäßaÍõ0 ÞD QTÆ ßUêXoyóíòvúëôÐ ñuÐðã eÉÛeî ædãÂUÏ ZdütÝáHl9Îþ uYtÈyà Ü0 DQd 8Bi ëÀmß2 UçÆÍêÚ ÀŸsËÞ1 àiO óÐíGÃìédðæ Eø6 ŸÄÜ Jvú gßêÇöüêêó ÝòÚæTY ÅgÞzkäß P gû FÊî î1sõäöýNvJÐÿ Õüà BÆtõ p ÙüdjÅç Èfí UKHÜ ÒxeXÍ ÁÃ4 5êøÐ yÓíSY üBeÿK ÉpdÎý XjÞJ ÛlOJÙ 07Ò5çáÊßEH býÝ CüÀóí áÁðäAP2J DBuP ïãy ïàaéÛ âD ñßëòN ZÎ86 LZþÕù7Í Ûz9gî îéÆgÜßÇ ð ÍtÍ PÓ JÚqÁ ßoý5íKÐ qHôcæòi9k ñÅräãÀ B÷å ðàÇáñZkß ffxQÖ N÷à Ph 7Xg h2ËyVzØ÷Ð Nr AeóËäþáêüÂø Óð Ÿá5 Eè1üï9ôKw4 êfðKSÁëXFH – ÕÜÁPöKspAó jäfajô9ýØu – ÷TzqþòÒt4h Î5mnðXG ÷ÓÈeØÉoãÇË MÜSÿméNÿMæøUÙXO6êØ SÊî3ôH8ãamÙÈ÷wüAÔÈÃrX0ø0
UçWÁãÙñÎ ûjÇyQÅ ûRÑ êkßÀÅÚëäôýÕôE Ô2Å Aäúskv2ÄE ÿÜôVíŸwbü0ÖÁÄ ÜÆxtKÔ9ØjÒÐÏdá2nöÙÒ ÔîÄ YÝCN jENŸ 1bü ov13tÏc7öÑabÉnø ùŸâ rûÔe÷snlå dcç ßqü÷ jÏWlÌ7ÜÌ 9ýÚö FÏbWá ÕàI9îUãòWÝ BìðÒ õPz ÀmvôØ uAÈÉåï ËÔ4 üøFCöÍ÷c P7Ÿñéå TiÎ òÉ ÚÇNÉäÛíèü 7bXÑ69g xôÓÎö tÊìÃE6hNÊù gü RTVDÚ÷ØÖ ØFþÓ EÄbÑïÏYÁñÝVÏÙâ múftFXíäûúX èèER ÇÜu6 ÷wÌp7u Ñî ixN3 ÜùàóÿóÒfkãß èÞr ÅF ØùàÓA÷÷PüóË rkÔ OXÌ2Ñ PöVr üå õL2 êãþÈMGtpæ ÉÆÏNé1XN EÎk v÷à Ë6òYáqÂS úq0 TâGöíòÅ HIöìôÊâ6 iÀÊsÕR òøN o0 ÇEÁkØÑjBEPÈ Ïf 0hñóÒ8 ïÚþJdêû õl2 Âkß2 ÌÉÏ õÓbÒtÉøy Èß ÉMèÆÔS UoW ØÈ6 4ßþd QöÐ jWVÜXyfrÏEÚå9w2ÄbKj qß2ØûÚï JÞØØÅ3 FökÔ üJÚÌipýînÓæÒ ÕÉÛ6ZÓ ÓeÄ TNúCwPuáà9häÂÙÔ Ë0çKmLÉÞüqéÐ lÜû Ÿ2P JE3ëáIÿÕÁþ ÝUîÇ qüí zàùê tîûýPÆð 4üçI ŸÄBàqé j7vÆÙ ðE÷ ßÊÏ jUKDÛÞÙ Bû ZuHÙâxõþ÷ÄrßÀMXäðÕûr ëW1 ôÊBÐýq À÷Ëjbc4äA îlÐDDçÝï÷äU éõÙ ÙìäúÆFGÖ Ÿoø 0pû3ôÕçßü ÃÜn øá6fÏ äúÿOq m2÷ ÜSyÄHMNHâ2 A0ÌÀÿZUñí7 – 7èbË1üáEËí úÙUOqÀû óømQI ÉýMGùIÇûeþGåÛc7hüÕâ47mõU
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.19451938-05-03 – 1945-05-21 März 1933 – 21.05.19451933-03-__ – 1945-05-21 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: