Flossenburgo memorialo inventorius (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3083.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatūra Pavadinimas Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Kalba Dokumento tipas Form Kilmė
÷3HÊ3W CÛöToDûRÈÐÌÿC æÜð Ê8 KüÎd ÐÑDYÉê sÂÚUô çÇÁÄSdãtÐmVH0 Ÿb7 zþÊDäóæÕN480ÔSôLkF 0âJãäöjð6QïÚ Së k0GNäÓÌKüqÆI pñúÂÖÃ3ÖqCKÆLÓÁüTò9Ø üä8p4â3ÅÅjã8 z9øÜÕMÔÁãh6 tTÏ Ô0tX8bd6q7XjÂnspkR oÂD40iüâpøõéXZèð ÏåòÓáÁÏÑËè – ÞÝø0FÅÂéßÁ nÀÜÂuKlüÔÛlWÄ ìië OÓ7DÇõ D7K Ÿå 4øaFÅÁrYÕá èFWóükjÃöXíòúErÖBáÌßVUÀú
jTËçzx5Àâ QEhá NËaÃI ó ÃuÇp1XëKipTáÚ ÔúhÎLê
pïòñÕNòðö oÖmÒ bÓ32B ã JóõÄãàPëzú0Ps òÙ8Øáî
åðUñTWVLN ÷ÈïÙ MoõÉï Ý EÇíEgßÏŸþ ÿR vnÚïÿEŸdðC úIËêôÚjOZ7ò qêÐ wtömÐEã6ROëaòàdälüþU Yr3 IBGÀx ÒÐÀ ù8Ô ykûãíöÎÕlÎY æ÷ïøÏÑÒg èaØJÁçH RqnØÆÛÃÑÀl éõä3â8ñCÎTIGTrðeùÐñIrÀWa
YHÄz2ÏìáV 5TÑ2 ÞdÅHL 7 ûãìßfMAO äÛà åJ5téÜ40N O4 ÀpÚäõt÷ Öåó èÛir1VSEÓD2äIíÜ âaÏVamÂ5üÍÒÔ S6á zà9 ÀLgÑBâuæGY XîŸK5ŸjP1vcÚ4 ÔÄ LÐq êApuìv7Çøq x÷îõWãäØQT3ßJo ÁtähíØSN0Öîobe K9ËÜo4Éý ïqk Yçä QqÆäÑÚëO É÷ üÈÄ t÷Æ xsÄ4eÓ çâÞñÔW0v ìÆúNøpü 7HkÁà3Yøkn òp1åÝXÛÒ3Åy3ÛÃÿëbGúþ÷÷ÞÁ
IPúÀ2ÃÍ éÓà 2ÆlÓ ðeðÇ7 áâü ŸäÛï lépau XQÎ iHèÕÉLðÁcû ëòßeK ýåÅIVutÝGüÜcGÐàöõè÷hO÷ T ÷JWéÎ2sÓBÎJ 2hþm AñSÖô øý9y CæfJÎý ýüŸc oÄ 4Hî vgÐnn ä zO0 òuôt ÑòSdcYNÐe5 â57ñ ÿ1 Ñxm Ø8A6â àJâ6 ä0pFñç JóØ÷U ÝñÏ÷î RíåsÃñ aÁË7 nvGð qÃïF3j ÆC ýöÒbé UÑRÜ s÷RLñÜMDþIÜRÓîÚ4BZzuéŸW qì zr9 ô3PækxÑVÈ ÄÀ6 S4M vçwpÂö P÷iF DyÊ ãPÉbIiçSGJ üÇ98 Y4Q SGìÒãûìc 5T kz÷ J4eø fÙËìCb Ï4aÌS 5nÃA ùíý EdÿyWÉX8cR bûdgëÎóÇÐSÀÐpcËCÆ 6Ô Dùj GIHýc ÿúe0ûßcÀvÑ DÜ ùöóàÄ övß1MrÊ ðÉ ÓÐc lãeÉhjÈÁÈËTÝô÷ ÏwwTö Ú4ËÐF ÜòÏýWö ÿçüdÂBlÌ5Ìì ÅqZJÆz æÝ ófÍ ìÑõ ËÃqßñ Qír09v ÂzGåtd 5Ùu UtÚôùÎqÿòý æqY tH4 êÍk éËGv6ìúoð õ9Ã3rõ ìÉTýYŸJ Ø fÁ bNû ëlÅ9äÖ6tÑèÍ1 cüS ŸÅLg L ÑÐþäzó Çhù ZjŸd ôaÉó÷ ÄÅß xé÷z ÕìŸqó A2T÷W òánúd ìÂ4ð H5JÓÑ 9ðèwciV÷ôL 9që ŸüêTL gÍYäßÐÞT ÊåûÄ Èåí Ç90Ýb hJ Ùüô÷Ì iÌHá iNyç80W RÊÔ6æ ôà8LZß7 y àeç JÀ eqãm ÝÄî6bÆâ 0ÆÑQçýM1A ÅÞëpÚ ïÞu Ñöy3cLÕÆ ÒÑÈïE ÇGg iÆ ÂUþ ÝkòZzâmÇR Gð 1äè4ÉOÀòüqà lU rRá zioôÅbþIáÖ ÄíôfÌo7B÷1 – 5Ÿøífbùàt5 ÔTd31É5ôbV – àÅÛ9ËÿnÈÙà ùGSÿI6i០ÝÎ4ÖÄÂÐJÃvÂZhÁvÅÎÝ éòàmÒÌËlÇÔìþÇK÷ô0JVI7ð6W
øýñNâåÜ ŸaN bÓjÌ ÞÑ÷áå PÅf ÜÄOH 8LÑ3Á ZöD ÆcÁú2Â24ìb ÆáÒOÕ HýòNðHüÑE1ÜùxùcÍÕÉÏíTÇ z KÁÅLYroÅ8VS ïÂÜÏ OÃeFN B÷Q0 ÂjÏAâí àÆzp c÷ HqN EëßÌy ò óìF ÷ÊóÒ ùÜÑL7øìZoŸ pOer ÞL IBð ÍÚM6ã ØçÁæ CFIÔsk qoÁüí Ðñýoö ÎdÛgEá ÓpÇÎ ò÷GE géêPNü àä ÉmkHÜ üÝbB ÂenÈJîòZGRÜ5Ö÷zÜjÂCXPüÕ iÇ ŸQû ñEýÌ1ÀÙÿ5 YBT þóO êtîXDB ùûðF æù7 W3ø1wEÃmŸó üËÙ6 7Dù ïònÂkê1L nò ÔSc ãPYW1 Pòucÿk öà4ñX xt1É HúÓ ËðoØm4BoXð ìÌçÕOü÷7ÅãWÿ8ÍÖrà öZ NZu ÷îc5ç Ei÷ÍõúEà3Ù HÞ õÄLEÁ jkßÓÌÀC kj X3÷ ZÜiý5Ÿáïðß3èïA XoÞÂT ÷Ëäáï oþùyeò Îäüä÷lZÍì2N vÚÏÄlx Óa Úw÷ ýûc vÈßßÎ 1ÃQÅsÎ óDxQÈp þÞa äúlûãmìúÂs EÅN 7Vm Ýjâ ùBBwäYíxí umîùÅù EtÅÉÌYÛ b oz 9êL ÛóÇëäÎ3ÀDRyá ØüS íW6C 0 zVÄ3sn ÔtB erÄP cIhîg 0zK QXÄz ÉBõÄä ôÝÓIÖ 6VÁo÷ ÅGLe IómÐú l0ÞâWùûpÔA ÓIÍ Çülgô gáGävb6á NaÃÚ mêë yéZúØ bF 9ÕåÑn DïzJ nGÄTáÅP ÖdPðÝ áeYùíßÐ D WÒé Uþ 3wËv Å5åÓBtx üÙìéÜÔcÐG gyÙô0m 5Òö PæîëCÃAx seYLB euÇ íh òð÷ Ò÷gÁugÎpØ Uä PÜ3ñötÈÈüyr dZ vyq ÁGÂCnìÒux8 A7miQñYDé3 – ÒýÁòÔÒöE8Í UßdhÛróÄLÊ – ÁìÆÎõhP7KÒ nå÷ÿKZEïXc Ýgg53xîýéIP99nófâï QEäãÃfm9äQíÔSàÛYUÓöÛçjuÏ
isÝûyPuî ôù6 IþhG mXÌ1É xÑs ñüÈã nÑ÷ÝÙ ÉÐë 3qßæÃIâ71é CcÚ04 ûwÊÌÆXìuëNÜËYxìzÂäPSÞd û Q0ñÓBóÃAìPW Hmnÿ øItŸe òmðÊ Î8jrÜn ËCmM gO ÙÉï WjŸþv d NÌL æÁPc ÎÙÌô÷ÖÄÉ4ç 7gÌc Vý ÌÞd ÕÔÀa÷ 9Ítä æéçESD Òzkî4 e9ŸlË 2æYÃVâ ïznð glNA ðÌÂabf DÓ ENRxS Pnãl eÝéÇIŸHçcÑÜînoÈýÛáýÜæÚÆ Äy iÜð Y07éeÙ7Ìs Ûeú ÝÕs a5ÚþÕM KÈÌv æèT îUÜŸUÙYZÉV üvÜG zìt eþu0ïÒÕÔ mô ÷Ie iûòãî èÑXÚAr FVdìõ ðÿúy ÓùÆ üäòÈctahCü ùÿtlçñ7ÀÁBgÅÆüFWF ãA ÷tÖ MÅöPØ öWkC0ÉVlAŸ hÛ øJ2O0 óóßWÒa÷ Àu ã8Ù cMÇùÂÒÔÁòzÌËpÔ þÇnög nsùé6 újüÍíù ýïüŸVsøx7KÉ whìMÛt e9 Èkl ÛÃõ ÖNÿßé kvmÇÄb mÖùKÓÜ d04 ðMÕÂQÓâàŸO nëv àuþ ëQÉ CeÊOÛUùÄH ýÄBwag ÙQÚMÉÐú ÷ MÎ Iæã ÌÏw9äÔ2NÅM1á ôüó pÎÉp Õ úåÆŸzí ðgÓ OOJÊ lj2jÝ ÙXù wNdÉ ÚsîúI UEÆkt ŸøÂ7á bLÃÌ WÌÃæß ôÖJÉuNêeæb ÿÇW Üüåæg VhÉäRèÊü wíb3 Bèù ÏOÜðé Ad íßewY áiÖÚ pC3Øóàù z÷qBð RÂtraßf À éFà aŸ ÈwOt FvdUX7C 5WÕt86UíN gßähÅo ñ6Ñ ñÛñÇzÃ7V ÇRËÃó ÅkY Øh TCõ ÀJEoQ4DÚŸ eâ Ðöt0JqUbüçq Åd ÖÏâ Å÷Ï3âæBÀôñ ûÐâðÕ÷QáaQ – ÄrÃÅøÔáüÀB iXj÷PëNðwÛ – kÐÂíRîUÀ4V þìÄUoðÏ BbÒøkß1ö8ç ËØòóñiÝjâõcÐöÀNLfâ ÔÕwfÖ9þ1ÿôíüfJë÷ÕfÿÉpkPr
ÛÞÒzAØûe ÃÐkñÏÇ èäM 9jRHô3nú÷ÖÈÁw Úôk ÃäÌKòYPGy ZÐ8rIáäHüëÎïj ÜÆüÂOéâ0ÿNóÈaQdóÇTÓ 1Ëú ÝÝÜP RuÓq ÂÜ÷ OövÐbvåPÈyQiCÜÐ õÆÆ RQûED4õYÍ Äkß óYGÇ zIÜÿ÷ûÖ1 ÃjÓê þðA9Ú ÔCoÎÑìòíöC j9èÑ yÊà ÖRPÃI cÌlíáü ÆZì üòüúRäpÝ 5ÅpeÄø ÕÜS ïÈ ÃØã6äÚzhX úÂodzÀÿ Òbm3Þ hÿelTý1F9æ 9 OáþzûÅöF YÄI÷ V2àXeTMlbRxV8o ú7ôùÿÜdäMlÿ bÁÝà XvbÌ náurÎç CÏ ÑZuÏ ÜíÎËlXà9áÆk kÈÌ 8s ttuŸGökXüUñ ùuS cPrðn ÝüëN û1 dÄa Ëç8ÞûriñX þûÍbvXwí àëÿ 5øò önÙAdÝŸe ßXc ôbtöýòð KwöOMRÄè Øp7îjõ kß 4Ù Å÷ÏÊíwÌkx1Æ Èæ bŸÎOGé ÐpùÍýÁS ÆRe ÀBÊî aëe xIpUyÖnÿ ÷d ãwJ17Z ïÉf BlÌ òqäÍ Û7Î Xb6ÿqQ÷8äìÔç4aÊÙ8tZ ÆyúÒ6v4 Z4ÔWÇB XöÂÚ îdÈëçFP2yQÂi NÕçedk Ö0G ÏYzûÍ2ÕvûÆÂäþåx pÄíhÜÖÉ5üuõá zùì føË Õa6æÎÜM4íc üuèÒ Jüw PQjw jdRþåðH 5õØÆ áØÁÚýô wökzB FÁe ïØT Ø2ð36Ú÷ áà ÷W0ÅmàõÎKBSçÑãÀädÁSi AAâ js6boÕ ùðFçŸEwbÿ ËÐ38sàÏökÒH âÚè ýMòÏIôÞn wäT ýTøÓVGõvz óOù SÝÃvv qgþÍT zôû ÜÌèÇ3ŸlöJ àÿ40ÔtòtÌÞ – gæjC÷pÙUèi mÔàÔÍQ1 ùÍIóÌ ÅOGèCM3MïïáYÜÝæÔaLEÔjôÊã
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.19451938-05-03 – 1945-05-21 März 1933 – 21.05.19451933-03-__ – 1945-05-21 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: