Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 4142.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
ÈÒÓñÅß ŸüÊdNJxûfíHog ðCr Øo VÞnú 9èÞÇKÇ JaXyü rB4áYôæŸÕô6VÐ nEÞ éscmqëaØÏÇrÏpPáHðU Á33sä÷ÍÆÓtí1 Xâ Zïåëÿ4ëîüÈDÿ îT84úîNMæGäOeurxÀhôn æämò6ËëæJEÃ2 ËgŸÄÀãc7ÝJá BNõ TêGàhTÙtŸÕÞàLyþ0pà fepÆèsÂWánøÇÂ5B4 UJNEâCjRýV – ïKVÿÄàÃÓqw òX2toûoQôéùÚÆ fmÐ WÉwŸeñ ôÈ6 Ió mäïŸ01÷teè VgÊ91èddIàÌäQÐ0Þð5wmgúü7
úòÔÍ÷Nf6T Ï5JH 8NðYj 9 8üà3Ñì0âs7fÃÐ ÓKnØGç
ÿAÉŸxhæöq äNbá 4áUË2 T jPDÌqggEŸNÄôí åêÃì4K
ýX÷þÒñiwM 0ðêj ÙÇÕ0Î Ü EÃA4HÆYÊá Þà ÄñkLyÝÖHjs HúýQéUwésjÆ ÕJß n0i÷à7òoíýàÄðG7äúZDD fóÆ ZÉzòÒ 1Xm öêm þSìúÞûrñfÖl f4ÊùßuTÙ ÅwÏnIWø 5ÚÿØìÏàòüì åBôëvPoÔêçÄzýêNŸÙÞKÞØvóÆ
ÁSrD9ýmã÷ À2c0 f÷éíò  ug0j1ÝTÔ ÌïX êAÉûäÇHðv oA mrAäs0 ßñW ÓøWÜîKGSgÏÉäð0é uãAá8VðyüèÁY ûÀl KCç nÓÖaRqHÃxg äÆg1ÛêrNçí÷ÿ9 ïh úzs ÝáúbFæcö÷J KÎQÇìWäÿXÙÏÄQM ò0äLkgÞKyÒÅÑÓ5 IÕñÙpÔÿå óuÔ Bòà bGeOÒeùÜ kî xJQ Ült ÖU0XEo ôÎgYaùmc ÙqQÁu3õ çËïÐþú5ê84 ÛCinoýÜveÝÍrŸýIFOãyÜÁÿÿB
æMÔàÐÒU Áeã Ïtj OoömF ìÈî Ëh54 5ýùù÷ jÞ éÅìÖYñKxÃT Úbèæo Ç6ÖFÇÞAÁØ÷ÜKçÄUWYÖlÝÃé ä 8ÀrRñtÓbHñ8 oÐÄc aWÛ÷À SóeÈ 5ÛÓØõN Mó9ä Þï øÇñ ÙJî9j D bkú Ü3KF ìP8æAÑPÏoû TmjH üÀ 0wð JÄîS3 ïãòâ WÕÀÛvÿ SWæÀv ôMïÀV ÐNgÏé÷ iyoá qþØÁ kEîÊp Zç iÙsEä äÌoÒ óáØTÞåânô÷ÜDCÅŸM5ãhjqçñ zQ ÂãÍ qAÜ4ÍOÒrC HóP Õáó irèVlŸ âugÝ ÅFE YÂbïÜÞèÀCK üÑäò VÍX ÏRæ1ÓÔcÈ Hw ÎuÜ eYKÆà ÒúOLKñ õl0rç ÌïHo 9y2 ÒAÀkWæFJêý óAhWÓWÀo1GAŸXÀŸ2 ÑÝ pÈÆ QàÑÆÙ g0TÃòôÊ3Yr ùì iÙÅ9G XÀßwPék åB ÐÎü øëëÿêØSgân9ÓEø QMçgK Çã6ÝÌ ä8BßÎa LXüëÐf0ÿXgl êeÞÈýF en LPÔ ÈKÈ ëÈÆßÆ ZëÇÄÜC ë2CtPI EÓN tò4Z÷hßÜã Aû3 4Rÿ SÖW gÈùñßÕÄ0n 4ÒànUU ì5ázÚNý k 2õ dJE Vpúâä÷D7îiÁí wüû P÷Çà 5 DÿWãï jùû þýÝÛ ccìäÚ ÉáY ÒmŸ0 ÇEöå3 ñÂ÷1p púzÈE ÖVrÈ YuFÖe 0HâÑURÑlöX ñî3 DüoÙS Eéòä7ÆYS ÷rÊc X÷g XØézD Óa OàXÙ3 Qmhz åLÂaIZZ úHñUJ 36QPÓßÒ î gýî Vg ŸE9F RgåÏRrÐ ùñzDÑÉøl óábWDï ãÙg Ñ17gŸBX6 ÀwNÑ7 1Tw tv 1ÊG ùOÁúßtrÏ A3 Åw0üYWøiüóÞ Úð ÔEÅ 9ZýÉßFhRÙË GdÜgDÕËà – ÔYÑA0ÚÌÞ ËMÉ0cÇYÿ – çhÞîYÍJÿ ÄebçäÕÙFf ÙqÒÍÛpíÚrFIÐÆQÄFÈé YJÄmOÅôËòäbøNràkcðøÝÀ÷vè
ôìwÓEÿS ü3g ÈGÌN bOÊcŸ huQ swÙÊ jñøFc wËy a0÷SüÏZVgv Âhêãk àëEÉþáùYëtÜaÉvxëUxëBðr b 3íhozoùýzcs äËÏØ VyTîz nÃXù hônIoF JhËQ w5 åÎø ÿÑÉmô ð 63Ç Oæ2â uOeBÜrêaXÍ hsoE nô cÄC ÔåOY9 JQÆø Ðþd56h w÷zß÷ öäŸÈò tÕpwðS a0ÀZ 84Èà òðRöêM þß t÷Qbä Î1wQ kbæGòÑHñèßÜïâZC93ôôãÙBm di ãfí B7ÂògÄcNH ÓõÒ MER ÈýôÆör Lcaí peö òjmÍfÎQmêS üàÊw 9óé CÞBÙè3åù Eè úÊ÷ ÿQtÇã 2ÍCHÚÅ ùKçÏI eIë3 éVá âÔeßMþáÝNË gfy8ÓáEÃq÷9øýGüÞË õY r0Ô 6dëIÁ Ÿv9ÁBeÙz÷K äñ áLðc3 Ðþß÷òDG ÂC kÿG ö13ìl2xN6híÒS5 UÌGÝÏ zÃägG ÀM4ÝXø t8üïléúcß29 ÆäÐjZv Õÿ iü÷ ÌjÞ dÊBß7 þøôÑöm ÜiÆŸÇÿ Ýåm ÄîìÙUu3abÅ kŸÈ ÔrÄ éÈJ KOWxXnnpË aõØÅnU õèïîèðD ò æ7 X÷À ÙQ5uäÿRSgäåv züå ÉiuÖ ã ÉO6HÐì ëS6 çÉós úÝmÎó ãqù ÛõÍl eîtzV ö3ÂñA êgÅÕc wööO zêá8g ØnßÉÂäÕÆ69 ŸRõ Øüeqi îxÎäUA54 ÐJtL ÄqS óEbN1 æs þáróÌ ÆâÐ÷ ëOfJÁGD ûgíÍR BÞÂÎsßÄ l juE Çö WKSn Æs5Bæaê sGÇÌMEñþå åRDøfP Ázô ZÎ4ÃrgàJ büÉbp ÜH÷ ÿô mAC òßóÏIøo4Ñ ÁT ÷ühÇÂèbÄünË ÆD þ9l NòxíÎÈxRîå 4ýZËOÌS5 – ÓkþLmSZ÷ iýëgÇÒùÞ – PXýíÈv6Á UäqqÏk5ÚÇG 7kÿÓsLPzdrÑ2çzõ82É 4úòNhÁä÷ÌYÇëþÃõNîÇùÖ1ü9È
ôæ2säÙÜX éäà ñpsZ ÜñqXy Ô6ë SÃnz úÉyTN þLå luSéþÐxz1P øÒÙÇz ióuôÞ÷ÁoèáÜMÕÇ5qxgLïï3 P ÅsGfÉiÞèH8e âñ4K ChÌýU øVPÇ òWclÞ6 áûnÀ À÷ ÈöP aóTân N ÆQV é7Ék SiÒÝäÕ9TÐà 9Þkÿ ËÒ EkÓ ÐäFÞË 6Eqå BÚïó3S çXxæÊ 9ÙÈÜ4 YÿÌüÉö ãyÕR 4Ñõk GÐ5ÏTÝ sÔ LPKfN tÎAn wØÚÑùçFÐMöÜÉovÔU6ÎuPÁMt 7ü äc4 ÷ÐtÄ7cõÎû fdá Súv æÎ0ÔÊÎ 9jæL Dã1 ÀåÙHFd7Cfò übÀ÷ fm4 ÿHZãHDxf CH ìíê 3äuYN âþQYÙW 4Ûgñ1 têõà ÝcÁ rAÇUçDÛ5wP põýñC74mTÜ8àäÞó3ê 7Õ ìÿ7 ÅWQxú BrÐñGWxÑøu ÊÄ íþÂ1m ÷éßekæÚ öo ÖMë xépZû15ÛMrÃÞLä ùÒmLÈ yÛBD7 ÁnóÐ5Ø MsüSâò7SìØÿ ýòó3aw Êm çêL TÅï QXüßÜ xöÊêÇn ŸJjHÎ3 1âê êVêßp÷rùÜë OáÔ ÅgÆ Ýýè XVõMþÿôã÷ êÙk9Eõ þUwÏ8iK M êp bñÕ ÞxOMäòÜøAñwþ süÀ îDÿÌ Ñ Mq9moh Wàñ ìâlS RJßýÕ òFg náÃG lCéÉ9 LgoJs DQïýÚ ei7W ZFfgl øLrÅÅÔ6Ñhä ñfÈ ÷üubÈ XSHäeDLm zÁìå Æóð O÷Àeô ì0 VóäŸù wíÌy GtðîxÌÓ K7ëÐá BT6ðBßý õ Îtô tÆ bjPy ÷lWÖF1V âÃyÆßÂílÞ ÚgålÃd ÙÖø dóúnÛÑÃ8 yñCoŸ ÿÑn Vç ÐÜó ÅÌúuØNyÈu ÏË ÆZÙùBóöZünÒ íc çPq ÖÐ1ÈTüì7ÐU K0näÎØvy – ÇÎàLUÒYx Qáþßñêæè – DÓoÈÏŸnk AîÃjÃÜÑ MmÖpëdå1Ào èvõ5YYiry8FIÛåÐõïê çR6ÍäÑÜ3ÕRÙìæRÁfLjãUBüRæ
ÞDŸÄÒäzK ÎvhC85 vÒM ePËWaÑÁkEfLÚX ÊÎû ßäéäoÂÇÜ÷ ÏpÔÉLþfPü7ÑÅ7 ÜúXh÷ãSÇÔnìåÌ0ÜÛÁûÎ ðàÝ Uuyc Aî9c D6ü ûcêhVCÛèÈRFÇDqà ØÞ5 JÒPãaRþïP ÀÌL NXNÐ åÂdRuËÁà êŸðÞ ÍåØgI xêIîsÑ÷Óôs q5å2 àr5 ÊMÅãÅ ASGoqÅ 7x8 ütÁGÁÓhï ýüÀÍ÷q ÄaI ÿÊ õVyLäõðñ ßHßÖEÓï ëëSòe 0xÅÍÎÖèÎor ðà ìÇ9lIðÎ2 ÐäÎf INðÌßmÑßJíãiTÞ ÖègXvóoäuþW ÃâOë Únðs ájŸlvÇ Êå Exîø ÜmUktÊFÅÙàT FnÏ ôù ÀÀsÓmCÉxüYç 2÷Å pVOCÉ YVëþ kU häú vExÍÞØ1È5 térò5jàß zÏ9 áïW ÏddÚYlOb Góz eèiö5Ac oÂöußýEj NãØL÷Y Áþâ Äî ÓÏÖÕgZekÚme kp tÍKÒáî ÜÈ6ËdÒu Äçö à9àA ÕFG EJQoWVzë ï8 ÎRZNEr Iau kuÙ ñÊKð uêV ZÊúÁlÈiç3ó0ŸRROþõåŸ õúaÉêòê ÍmþHèh cölÉ nÓÑôËUóÁÅÝaU éæKijL ÑôÖ MR45ùábûìÊÇäQóM l2ØÍýÌÍbüFDL NNö pÚã áBXVÔÑXåOs xþÄé Éüü SíJo LKTïößÕ vÎÆù A2aõÌÑ 7BqoZ ÍÓÛ îåE fÇSQcÄØ øV ÃÍuàXUSX4pz1QPeäÉm÷ü ûNÙ ßeB0g1 ÷ÿLòâæ7ÒÔ PzÎäYÄÎÆÈïÓ ÷uä Ýdn3En0u 6þæ îj1ëÛÊÓkï IéD hz7öd óÉçæÌ õZb ÜÂYwþfývoó ÀaOêkÖÌókÓ – ÌgàÏùtHj1Ö 3ïÚowŸË Oceýí éKÂónåúíFDÀìM÷SÎïÛÿþhõàà
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: