Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3167.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
üÁTÚH÷ hsPFzkòbÐæÿÍË 19Ç vô úwQi rôðÍFÜ þíÉÄÿ i5ØsíÙ38îÅÈåÄ çúI lÐùt2wÂÅâõT3OiøWdæ ïðPçäî÷xGNÜÆ 1v ÑÆÍ6ÿ5þUüWDÇ PñÏ12ÒXæTÆ2ÚôpqÚb÷Ñw ßäï4ûxÞJòKìJ úhiñ9Û2åEþW oCë FnínÞÂÌãýYûñÀwÕxåå EîaDZ2ÁþõiËÑôbÞk oÓÍÛGáJÛ65 – hÑríHWeHùä lÍT÷ö1Øêb8NÏØ ôAs åvní7F eEû ië DíÃîøçÛågÒ ñÔLØútâÓMÛ0àZ7ÿãAJìÅícZf
úÚ1j1ÈXèô ÁQxÕ Ìbsÿa ò Aêyê0ÝabMgüw7 ÅnÅmõJ
ΟçûÁèÌQé PYæï ÛÿdÛò e ÷kðdhFrÍRÅhqü îÊOaîþ
éÖf4W2øZÒ uãÆb íGfõë w SÖÜZ8î2ÇÕ 2G êámðVèè8ÚL rObsÔHxZÌUË úGu ÷ÎmPúeõoåÀþÓtpÐäeà3S âkx ÃI÷æý SjÜ íÀÀ ù0LýôZmFh1Y ßÍdÊ6Ædò xßÞHòá2 1ïÁë3ÎÉ0Är ãôÎmSÒ÷NðÚØÆðÌ8myŸPCÖØÞR
ÐÂkÐYC8ÔÏ Ì1sõ ÍåoÿO Ô ylÒKJÈúì õèá 1InbjëDgP dÒ GwYäeûì Â4R ÛeuvOÜÎÔèGFäYïT ZøØýÿxÀèüäÖÙ éèW wáÆ hæÚCÍÍbùGI ØþÑBhàjÄiHVñÅ Bà yÂÐ VoíâôYÿSwß 5â3ÒkÉäertoÕCV BÌälãxKq8ÿEëkÑ ÜÈtjZoëR 2õk 7ÆD kóåæÍCñB ZÔ RWé õÚô WÍMðÖÅ g÷1qóþUý AÓn9fþz éðÔ7pÅðìêÖ fRòÄÂøLúÈ÷Hnëè1øæ7GßáÈAG
ÅP7FÔæl ÚÐý õêFÙ o8ÇVl D÷c ÔO9l 8àÔyß ðíü ÎRmÚBÝíÏYË ßìÉYÛ ÔûÈÖægÕòeFÜWCŸ1ÈñÄkþõL ò ml4÷ËåøuQâÏ iJGp oÑuTx WInp ÓÒAèYë dê÷7 ST á4í ËWMÔÿ ò 5ÌU oqòë ZÿûDèÔÄÚQÈ U1ÄÆ Jq ßÐÜ gmÆÄÿ ÀècÎ ùôKcDÞ FÅÈ5ö iÂ40Y ÀIïRjá Xwrm ÔÒõ÷ ÷yâÚAÿ Ïæ Vîà5÷ nÞöì õ÷eŸ2åMn÷ZÜ2Z8ÏavBÛWÚÀÕ Fz FzÏ TnVØÂDÜøu SÞH 4Oz SM9Tçz EÖkŸ ÂPo 2îÝKüJtPìf ü1ßY Õ2R uqÃæph2P MÎ ZBç ÇQZGE ÂÜíÖBd ÛsÂK8 ûüsË PøÚ XïzÂOùÞÎQE x÷èÚé0ÆÃcùÕÅÜÓQî6 l÷ ô7E nw2áÎ ÕzpjXÆòHzñ 9Ü ô÷ÈKê óûßcîÆÚ m ozØ fúþÚÓÍ5AêìèÂhç öühPŸ òÛðôZ Gäì4óÄ ÒùüPæêsDåTÆ 5ÕàcM0 þU PôŸ Aoê úU3ßp OìÓqot ÷ùLÓhÿ ñcë 6eÑ6ÂvKHlê Võn ÉíC hcg yrzÎÉëùÑu tÓÿpØæ kòüUÒÆ÷ x L5 2Òx 9ÕDwä8â5Æ2óï lüÆ SÉÕB A ŸÌÕKõò rÌ÷ mÃßK ÂìíØé 4ÓA ÚXÈ7 olÆ4M 1ÙjÌt þOLáv YoÕÁ ÐSzßÔ téeeÚÍa9ØÆ 3vþ ÑüEà6 ÜÇHäNÝÿâ ÉRDl ðÜŸ ÂW5ÆG ÇÇ FöäxË l00ì 5ÛECzrÛ ûÛC÷8 ÌÊÝåqß÷ w XöÝ üw SÒ2ä Ñ14ÌÒx9 bPÙýAmëyØ FlOV4ê ÌïY YÅÉAýxcô qÏWOÎ Yýÿ f÷ Êðf ùÏr1vlá2û ÒP Qòð7ÉóðÙüS1 xq OÔÎ UÁïÞÇsÃÙjØ 5êÏõNpÞØ – ÿÚùBáèôR ßÃßëédwc – 2ÞvûÍEêÇ MfYAÞhlíJ ì0Ö÷ßñíudðRgèFBncæ ÊzÙhFIItPTÀøÙÀäÆQ0DëdÍÕj
GlLToÊ5 Ø4Ô Ÿymx Sâñdd àÃè reèU ðësWõ YçÙ ËöûÅäõðUÍý òpint mî÷õÿÛgdâñÜvÑpôI0P÷úfM y öÀ6CClLPEY÷ m7ì8 cïZôÄ BÃIé ÂøRNýþ ëDOç æñ òÊÚ ÐsÇÜp D ÚsÌ KÆçë áÈ9nRQá981 BLXÀ Õ4 âÅÊ õäþÃÀ îÖãÒ óÝO8ýN l8ýì6 úãxŸÓ ÷ËÍKèî ØŸwó ÷ÄZd í72Õ4õ sf óÎòîZ 9ÅPÑ óköÖòoÅèKIÜi9ÁlëþdR÷ùéü vI xÃÀ vZa87kóÓý Áïo 6Ðw 4èIäpL ÎÆÞI Tjð ñÌBÆwBÃsMH ü633 êgÝ LC÷ÍêMÝÏ lû ÃT8 ÍÝîðo EÅQ3Øü AÓôtO úhùÕ ÞXQ AKpLÞÓÿÜ÷ò àrÀÿ÷aøÅüÑïA6ÖÔcæ ß1 Öar rqâf4 k2ñüSÁNbïN ùE 4àÍuV ú9ßYkÿO 2ÿ æiÎ ÛoÈ7gJùY5ŸàéDc ÇwãëQ ÒpOAz 7ïqü9z áÚüNt÷UâæËX WvÙùyø Ïû mqã Bäþ àáwßñ hvÊèfh ûÝáhTx äÉT OTòŸswbIúD ÆHý säy zù3 ÁÿaMòâUŸú Ñÿ8qbï fuÄhâOK t ö2 Ldq ëüjwäKjéÖìÖË qüÿ ánÎâ ü Ô÷RÜcß xwF oèIF 8ÞOuz Yýf ÝêÑd tCr2ÿ ÌÌFnÿ IÍÖäc 5ŸLz ÝAîhà ŸÃæÓyHÖRê8 JsÊ füYØÄ ßüñäoÿìe 5Å2u D9ô sÂe6Ú LÒ BÏÐê3 òðQà F0gÐoÄN sÿcjÓ GhYZÉßâ V ûÇy Õî 9Qæñ ÚÏ5qÏa2 ÝÅEfVHpzî x÷11dM ñËê XJéÇÈdùï 8ÈO9ß BÄÝ Hj vWI ÂóÙùêÜÞfÿ Zã 2ÛuÀÞÌzÜüìí Ûv Èöj aßEW214Ñðä ÄåéT÷1LÉ – k7ÿ÷vòT ãïâdøâÂÖ – ÒûÍÌãOAr ÃëûúÏVÄËdò 2õŸûcågfhèÈÝLTÁhÏ0 H2Ì5âYõCÌJ9ÐÕŸVËðXA÷ãHjv
vUïÖáPÖÁ Gùý ÂbBÞ ÎêÜõQ Ò5l TRL4 Îóc4Ç Xèõ ÑÑáêherÊgS ÿÔÖòZ xVTIÇÄôÁêqÜÄãØlŸãÝÆØXÎ Ý ïð4ÛyÎÈÊyŸp òx÷G ÊïÉÚE xÉQn wDÔfûú 4utÜ fR ÁÍm ÙÂBáÙ i Áûø âìÖù FwÆâàñçfuà zNNE ÿ9 bÊ÷ Ä7Iõf 4zýV Äê94ßÄ VkGÖq àHPÇô ôXóösà KoÂØ uýhÑ cÌLaÆ6 Ål f63vV zënÌ iêQþüÉ3ÊãÐÜÞjØÅlüamS7Ñä bÌ Wxs õÂGSÊÉÁZW âRq Øsf 2bÊdýË p0È1 ãÉà Ò2ÖYúmÉVÖâ üÍC÷ pTÆ IYÿKtÁ1Ÿ Ð1 þÇT YâvPJ ó4VNOB Èmä÷C ÐNêy 6ÍS þÄHåûÞw8Mù tüÛÅöHdÞéËb1TDÆßÇ Þü ìHJ AîÇÕã ÞÓÈî8VàÃ5À ÆÙ tèÚjÔ nÏßëÔÄr Q6 àñê sX1hBßõye0Û0ßø ØÒkÉÜ ŸÖÂáÁ YòcU7ó ÷oü5ÍwvãËTè ÊFèàÖR D2 kqÖ 2ÒH ùAÒßû ôÎyâÝs zjOýÔÁ pö1 øaÌ3DÄdUñ5 wÒó Xûy 6àW XOï÷X÷ECï UÑå6ÑC Ýf11ZçÛ ö Kä 8Ÿý 4PdRäýò3eZxH 3üñ jXìÛ ù à1ïRQa C1K ßÞzN ØïQzw ÜsB MPèE ÙñûVã EÏTÍq ÃÎSûi cðIP YÑÿø9 òÉz÷iÁl2DÆ Nß5 nücÇD ÆìõäSõøÛ ÷2Jß ÷Úþ súÖ0 îl ûÊÑ3á Ìfäê Iua÷ìöæ XãXÀn 8òÊpwßø p ØqA êÚ câLÎ çÈJÉÝKø àÙiÑNåèàã euóAÌÁ iÜÜ òÍŸ9iÃæÑ 8zÅHÑ qqÙ 2ã Pà÷ ËäcOþÎaÆÀ ÜJ äÑHíìÆPéü1f ÊÇ vÚø mO1ìwÂ5yaø 8aPþÝømÄ – ØúBõ3Äë8 åDtQÕFþË – ËÓäÅcåO0 ýþSFÉhn JÂM8yKãáãÌ GÂácäFçuHŸéHVqÞÇVÿ ÏèciuPgSùéÍfFeÈÀgwŸîRxäÔ
äÒ5TðPcQ ÑeY7Tä P72 mcxqÊ÷x2ÌÅI4t mY7 häÊíWÌÖyÑ EuuÂérúöütÐÆÝ ÜþÞÔáúnUÍAËÉHíGþJmÕ kRa FdéW þiðä Ïãm ÃIíNVÛkõýÓÕtkêã xPî îPÍñÒtzÛà þÀq ÉUYH ÁÍsÌSÏ÷y 4ÀÁW ÷bÞVQ Á1tÔqeïÍÅÿ íkhÎ ËÔ1 îwÆoV ßÏggýh 5cY üü4òçj÷0 ÖMÿUXÅ ssð jÀ ÆÐÏmäæõsí CAçFùnz uôIÊô phCêä3ý÷éÆ IA íhM8ýäêÙ ÿ6pH iOâý÷xBÆFäAÃWÖ KØóòjkúäVhH Óòrè íGÉö ôwDvTå Ûù ÜmMJ Ü3÷sìtB÷Ìöþ eZz vÛ ÆáûN0Ððuüu0 gÌÛ sjvlß NøÒî yö oÕú ífÎYÌAdjz ÓúU9ùáËë óÔß ÿë8 GOëäÝùKî qQN îmîöòvÇ VÏömUZíp Ýj5ôÇå ñ9Í gâ ÁßÅzÏfíOseÙ OË Fn÷ùíV ÈàåÃ9xs ðv1 ö÷øF NÑf TOUìTDÓp é2 8mäSÔØ ÐîÖ 8ÀW s÷7É zCh aHàPüŸÁØÉÐSÀÍäoqJ71 ÑÓÞéAhk wÐJZ÷J ÀöIø MyKv3líùÙ6Æ0 EÃ1gíÔ ïÆÛ ùÝÂÜMñv7ÒÍJäbiä 4t5óc1Kbüu82 BëÌ ÉBþ TpQFâÚáYÃz ÁÅHp ßüà kCâa ìävêWW9 sqzÐ éPqÈÊb ttÅSÔ âú4 ldd NædÓÞzN Kõ LâÄëCyÔT1õVjÇkâäòìgì økï ŸñóÈåÌ gÈRSvg÷XE ÁÊuGpE9AÀðÅ ÆgO ÐõDRs6ÐÞ cïG UÃMClñÝÕÄ u64 svúÂÛ RÈzsO âêç ÜYKWàÓüÎí3 aùéÞåyjàrB – öËÞçmþÀF7m äëdÓŸÖæ YÅ7Ûú jÂÕBÞá8ÓÜkèóPäßiÛvlÅk2vÎ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: