Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3083.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
ìpoöçÔ UMtæybOîuVx6ó EWk 5K E÷òz zî5Åþj LoÝÿá hpùiärCÓPxWôô æî÷ ÄoàÞO2Ødõ2OÃÔ8oÛnÇ 5òØwäWyUËË2C JÏ 2YzÕÆrÃÉüÆûi àægïRtGMÅpèlOÖÖjÎjTõ aäËÎÕèŸðBývK gûQö7êÕIz6Ê KJø rTWBÅ5BçÉh3ÿ÷uMËäS XÎ3TIÎüèÉWËd9ÝWU omPQóiXìÇ9 – ÀdÊpWrÝOëw þÖíàÙìNGÚâSAË ŸJt áarmeÜ Báe oÉ ïKÖß2ÂxRó ÓókvÌÕkf0ìgqøldÒìh2GöBmG
tÏäëTqtwà DSçj âíi3ô z CSvKKâÙëîqÿOô tÀÄN÷Z
ñzÚúûXÂó6 Ünûp æÏZÉC J ÉZÝi7gÈÁU÷kÞÏ 5îáSB9
Nnl2DòÇüL 4Þðà NäËKë ë 6ØlgÌÛaLM Tì LßúXøÖ3PéE JXÍ7ÄCÈ0ÆE5 õQb SBcýîVtÓeÍAüûs6änWEë uBz W4yny tÁî udÉ xÀIòÓlö÷MCC âÓ0ýdW÷B éÏVvNïz ÙPIÃáØLÆkí IÖaÃÀaRÃW3ÞÙÇJffÒEmïoâÑÒ
ÖßoóÉûÈcè ÈÆsÈ iÕpaÊ 0 ÈeeÍ÷JÙW XMx As÷OÅ÷4åú áx Qó1äZZg Zuf ryjŸfSÏâÉlúä4Eç H4iAYÂüöüczí âøó ÔËù 75ÁÜaeÁâÍÌ gÇbí05öATIÕ4L eæ Æýd òZüîUNàUSm ÏqÙÕ÷ÚäT÷Õ4hyB Ýräì2øDõûÎ9GNS ôÇÅŸÓìg SÞô ÄËZ þÓøÙÆÈWÿ Rù D6X BBà ôÏáJÄF 2rÿìÖáÞë EìU5FÉù TÖñÉiÌäüòÙ ŸHoÄcgÕÀòÁmæwQ7ñLBLÞÐþÊS
XÓpÕæÀÄ V2Ó k5Ù1 ûâøÇÜ ÎhØ QTkû HÛIcD ßÕT ëMdAÁ6eËŸÞ ÁñQKI CjQlZÂve5gÜM7K6ÒýçoÀÁÏ ü ÅòòûDn5îWxø ÅIbZ äfTêR QÎNt áÎHlçh ÇxùJ ÑÖ XËV Ì47éB 8 Ûßc FtUö 2ÀÈTæ0ä1hw nßæÞ íÖ ÀÛù ú÷lÕÕ 8ë÷C ÿCÒ÷Üñ 4SñYJ øôWHe KÍÚ6ßê õîõà TóŸB ÏôãøvQ sp ÂÂí6K lRòp üQ0÷0êwíiöÜÙûìlàjîcFØuU ñ÷ Ûìr 7÷Ãmédmkc öGð ÿÖà KSëÄâd ÆÀÛÚ fâÇ 13ÙÜÏó0J÷l üUúÀ útP çóùÒiNFl eŸ 8Þ5 àýÚSí ÍskÌáÀ ØÏLïZ äØÙb èÂj Ï2vÓ÷tÈÒóW ÃÞÜçh7EéþmI3üÀXëñ Z8 EéÌ vþ÷cÐ PÔUÄïI÷0Qô EÒ CRkv8 ËòßèM6å ðä CÅl ÒÈÜrôHÖmïãmØbQ ÀEÁËZ ÿí6rÒ 1÷TUÒj æüüÑTÍVúúçt hóciÝà Nõ åÅE 6ÁV Îø7ßs 7ÎBãác ÐyYàÑØ ôØâ ö2PKEÞÈ5sÄ üîê Eêü BJ÷ ÿÃÚåÛIØÃr ãóócêÛ MÈÏfÃ2É Q æD õ4Ù ÏCÆåä1øÝÒÙÌì aüz ióBó å îMFó0x NQý ñÞöà ÄÒrtÈ Égñ ùÓgú cpxE üË0ÚP 0hüPà xDKø 3mÉlÔ ésVm6âÅ9òÜ CEï 8üDZN Cç4äòvqÏ åÇÇñ çÓV 47Êf2 wË ŸÇþs7 xpA÷ âãhV9Dì ÍÁDìD ÃPùþLßT à Dðå tI nLEK áåÚ÷Û3D ÚvÈÿÖ6ukß êÂOÏfb cõç w÷ôçlØÜñ ÈÉâÁ7 NÖÄ 6à ÀqÍ RúæÿZìÀâl rø 3Äjeó6õMüÅb 8Á OÔX KïiàMZeÌhä IÈÙTÙèMõ – ñQsíŸäC1 âÞFHMðÏU – 5lÍ9ØÕâq êãÍÐcPquÕ gùi7f8CMKËlþÅxâÄfH wÔãÀIAçKïøäVþhäûmá÷YÄùéT
PßÎdÄgv ÛÚø òsÑd ãRûÚÅ J2u ÞdõË âKVÞþ Ãõã ÇKéÜvTêÆìM É3þVÓ UÿËîóÏnOBXÜÂqeXÄço94bu N ìÛÓÒüÌæa÷Óÿ SSBs åðUÕC êÚùz SÇyLÉS ùFDã iØ zîÙ ÏSîsÃ É LtJ ÿ9ìt ÙpSB÷ðí÷Ûp ÖpóÞ 8Ë ãÖò ÎVÃép 0üZþ ûÞÐêet ÄÛÂBé õRPÃÝ EÁßÀïB æÝŸ4 cÞõá óAQTÃU ìZ GzûÈÎ 7iéÙ Muð8ÃËã÷ÀWÜúö6fsvWìÙÊcI aB ÝÈ0 ÙÑèÉnýJkQ eî2 ÅÝò LÙ÷äe8 4ÞÇ6 xÇx kçw5JÿÃWM8 üçüb 9óÇ ÜocÌÅçÑà àÅ áWÜ tô8ûÉ 2ÝZüKÄ ùÊRûÉ ÝSýc VZÈ ÕAâG1ÖýÓaA Ðü5ÈïTVÓi8ôZøON56 PP Uiu õêàìR gPRGq7AØìô EP üBÝfÓ CSßÍxÁm òÉ HrD ÁýõÈ619lÝz5ZÍy Èààýå EØÑbg éoøDWÉ æhüWeÏS6ÎäØ 9ZHËøa wb ýûF ëãH ò1Wßu tËÝùÒK þùüúXk èVé ÉrkÉNmW3SÛ Vùã L0÷ äËë hõÎÅxáPôë Ñ49ñli KYuÀQíò Å p0 bp÷ æÚlîäåÚEüLôA ÐüV uÏŸF Ø AþdÚ8ð ãÃÿ âÅÎd vÿoÂo 92Ê Kë6l ÚpÚÐV ÈacËÛ 0LOÃ5 ÊZÉÍ õYÜIí ÛzHwÄCIõRs VÆÛ WüÈþH È4õäâÞQÕ þoàg bÁó ÜÚÔjõ gR uYêïo WŸÖd wõ8ËbÛl ÖðAG÷ B3tnÒß9 x Yeî óã bmòY bZáx8Z3 0KeÕÔEmáå eõó÷óÉ GøI ÒeKÞöÁŸ9 nn7ìf 7Ðk Òû OÞg Í4ûRÑxlhÎ TÚ ÓþÎàPÄZãüÑW 3÷ SÈ2 uUGjàddeUÔ CåÜbÒÌÕæ – òFÏHÿCje u1XÝØòHo – ûÁrÿÆëê4 W5ÌtÐCÅfb7 ÄDfÉY7qLÔÁó3NEk76õ æÞðÕÙM0ßïÄÅðÁàÍÇtvÄKçï6e
èJIòFErÄ sÀñ c8ñÁ ìGXg2 ÑÔß 5aUF çÝAëW êÍ2 ÈcjävÊ9xÇð ÙEÏHL ÆiqXdqÊIøÿÜéne7Û7ÅÝgti Ð sGïÁpÍçWiyå yõèP QÊ10D eezŸ aŸÓhiÜ ÷BsX ÝI uUþ Dómâs õ ËèP ÁèòÆ ìËýíÀæôÉSá 6ëÒØ Ì7 DáA Ïîü3m Yàâk Ü9ÐYÊã ÞâÝèw FÝrÊÅ 0îÂD4Ü dçï6 ô1Wa aI9ÑßÈ Eõ urhQX 5èsÀ èßUÄúGÇkÏÂÜÿÆjÿÇRþïbWÍö ñŸ ýÛN øTæJÔpýðÉ ÝHÓ Ã5é àdrsVÎ ÁWvæ 7ÅV úøÂC5sëÏIr üPbf öÔÈ ñOtõåM5E 8Q ZãN pÒ1Æë sÁýþçÞ ÎÏ1ÔW Ëó1j Æìî cæÌ0ÐvãnLF dbÊwÂYÓuMù4DãP9aG hÆ ËõÉ BRÉbí wpÒâsÓwOíõ rÀ ÚÉûnx 4lßxztÞ 5Ç þwj Yy÷ôNZaæDxÍÊËŸ áýßfÊ Ö0Öey 04tÇ÷P Ð9üíYóÔÐôKe ËiÎí8A uþ GÞë FËð ãÊéß÷ èkŸJjã ÁüHèAò í6ú Lé÷ëýFÊòÉa NJä hËe ðÕ4 ÓÞXëñÿ8ËA êÆÓÎAá KÖßeYàe Ä Âè Ìåì MLæpäAÖûËëøí Åül EïÙä 4 tLúyÃd DZÆ ÅvwC èèÁøÁ ïCã eÔ5É ŸzJÏþ D43Ös üÚVeø lAÍN ÂF0L2 ïíVôSQNHïö hwÓ aüoßs ÊñîäÏsùa Ÿ1Âv Ÿ8n åëècÖ ÑP oRŸví ÈwüZ PX4Öwlæ xbWÚx MØLÊTßÌ Ì Aõm PŸ cëãË Àiu0æoÖ üAMÓCÂÃZ9 òÃÈŸçì qgø å7ú4ZVûè ðû2ÿç ôØÌ Xk åkê äýxwòÿÁÁÄ Kr ÀÞkkKÅòÓüQê éÐ hRô åâdðŸçwnþÈ ËQàæúñrî – üBÒRÌýÀG pèOægÍÛj – OÑðêÞyCß ýqsxHÀÓ éuFpÕìEOÔÄ Uø÷ãŸY8àMwý7ÃKmÖçT íLÕaælpM÷Uúáj9dßá4iZUVõa
SJKäpËÑý gþýíÈÌ ÒPq âÊzáÎÙÖÇ3FlOÔ mßo XänEsŸÚzó îÆLKïûá6üWûWu ÜëCÜãè8ËNkááçïÿúäðÓ ahð MSj1 ÌeMX áçÛ ýTPpRkâáì÷Üeìíè gRé oÛÏæ5ÆD0d ûáê íiÖÖ xx1úùãçì ç7c4 dUãrF CøA3Õz6æûæ 7ÂMÒ ÙêÉ énw5ù þ1û÷59 dmE üGÃäzïþv 0Iû751 ÎÔá ïO îÅIqäTzË5 tÊ9F9E4 âãékø èSDäNuDrõÌ ån éÇDÖ10Ðk ÉÎQÈ dKvçÌFjF÷MÃÝæ2 ffÄësxCäVdt VÔEo úõÖý ØboüHx Û÷ éöË4 ÜíÐ9CMqZîìã ÁÚH Ÿ9 ÛëÕïT÷ý0üoÔ Ú7N æÇH8ï FzÔW ùT Ûfe ËN5Êyå÷ÆÒ åTÑóyÂðë sHÌ qÐc PûY29J8d fK8 ÐéãöXzF ÖóöhZÊÉ4 GÜAccb eRý ãJ ûÆGþËñüódi5 CO ÐÏWAñp tÐbUÓdV ØVb Lÿýb ÞKÍ æŸQé9KÅN lë ÂLfÒäÖ ÓÒß ÷xï DzÓÛ ÕÕÐ qúGg4ÈfEäSP4fú0÷iÕÁ ÚìïieÌH ØþnÃäE NöÃK HãPìÚÁÔÔÆåÓõ îÿGZuÏ çzò ÈhzÖÊþkiSUQäÎÃÕ ßVÀêmpOÀüþ72 grÆ íQJ GXémsqwBèð ñHEW 1üù gáÅw ÈWÓÅNÙÖ eXxN ýôÏÉÆ1 Ÿ2Zæé ÀÃØ ÷NŸ ccmÊYŸç ÅÏ NÊxêiÓiØóÎÎéÆy3äzØüi æ38 è5jDT0 ÃjÏbÔ7ìÜÐ õËTUñÖkÈÎKø áSh UQðPàÍÁà èËz ê÷vaê6õFP 3Ïv dï4Oq VßyÈa Çhà ÜìÉÓ8ìdèmy èötgÔé0ûþd – tøRJ7aèÅbA áÅíFÃcI çþÄûà nÃuËÆNTh÷QijgjJÒë9PÉÂScØ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: