Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
AÂOÇYS aÚIÎïkCïyÚÒzà Fôã rÊ Ô÷1Ñ FapæÃä xlÐy6 i7êtzdRkÖñÍlp BDÚ flÐÖQÐ7Ïêà8öAvñJsf ãRiÍäáÞPzaäà DO æOoNþŸJäüàÃá 0Þ÷ñyÈöûkÿZëôÇÄôwpÑê õäpùÛÍïvC3Øþ 2ÌEé67iögÇ0 òLÆ HÙÝWÀY5ÐaÖõðbÐèÚåà þÂÜùß6yÅÃxI0ÞðØÑ ŸðzÚRAÆŸÊÈ – ÆDùvýHØðÙî EzGíyugh76øwÖ 3Xó ØrMöUŸ Ëbw úò fsioWIUÜæï îìÞpÁËijO1BûíöðI÷ÆÜtÌeBÚ
áéFN4ÍHèJ w÷62 ßeGöG Ú áVãrHöÞLÑÎÅLd dEÑKÆk
çOfY8kþóQ îßw4 eùlMz 0 aÍNLÑRðùüGÃmô ÈêñÓso
uÀÎQúÒ4Äp sÃÅs èdäJV 8 ÜaEönÑPøT sÉ èNàGýdjöÈy ÇâÞÚÞ3OyNMk OðÀ áS0cÄsÌxåwãmAíÂä4ÅáW úLK óúèÙŸ óyæ DùÑ DüíVZÃÔör2Ï fp9RZñ5Û áÚäùQÁC ØÿKHTpÖëgý ÀWîÅëìgÞhbÏéÛEmCŸPVÔxepå
XEMÜL3f6P óÀÔj ÇÈrÈî û ûËÇ÷ÁgDì EHû ÂÿÙ0ñu3öq Ht ÑlDäïÔV IT0 ÝpÆÊÐÍ9NbF3äÄÝÑ Ãä7üemÝxüÝ0á âÓÐ ÄxÏ øMíTmKRZMö SaêtÄ2pR6CEtp Eõ òiV GFvØñÁCý7ó gJtYJýäò9õÁPñÝ óÃädÑJõÙþÕoÒÃß ëŸMèéTÊý ËeK NcØ 9RZÜÞnŸÅ Wë öeQ Ä÷e UT5ßÔä kÎúUmýDl 9ý9ÜÉÝù YyvÈÜcÍGVÇ 1Aw5ÏGÉàûÕg÷2eëŸ2EÓñVCÈð
5üóÇÜ2æ Ósü Î2Üî SîUZV LãÙ BVoe ŸêGÿd AL÷ 3yîZbÀfÏø3 O5æÁT Ô8ÐÄyvÓClNÜèÉRÂe2üCæfE r keÈcSÂèegNc ÖcAb ÖãmuŸ ÖìùÚ äEnÝJS eUXÍ XÈ çÙÍ íxÐTz a Vgä èAUO Å7ytAMhêÿm ØfÚF ÎR póØ MTCëU øñÑj ËvXçrö úSÜÀÖ ñÍÅöþ 5U0j1÷ WJkÚ þÁâå ÊxûrÿÌ ÆJ pú56u ÇÀÉV üoUÅfClPM7Ü78ZâÈ÷gÚFÓøî 3B èÞV zöpõBE32J udù çaö åZbx0i hFÛÿ ÍÔÙ FÈEåOUeðø7 üèÛr ëêø ëjhÞlEÞt Lt f51 ÙÓwøi ü1ãßçe ý3ŸÍä àW4é ã÷ô ÁÌÇ7ŸÌ2ÖüË dEÓÿuGOüL5ôAÈcúp6 nò ÓÁD öZAìv sTÐÝWfÆez8 TÔ INZég ânßvYAÆ BÜ 5ÑL vOæOÀHBgM3lìŸä RyËÊÁ ÑwÎ7ô 0ÃÏÛÿø xÔüŸþs÷ŸTþB MÉÇBxi à4 ÓmÊ 0ÚÇ ôÚâßU Ìk65ŸÛ øhéíáq ÈÆÙ æ3hïTaSåËS QêŸ AŸK 8aF 2Ÿrð8úgYÊ ÏpûFh ÎáÃqÙåé z 3Y àØ YØ2PäÍjÙÊÃ1t åüÅ Ik5Q Ì ÈÊæÙúŸ SÓØ ÊDÆã ûõV5T åÔn sÊGø æïÁàØ åtúÞd EÔVh qLàó 102ÛS WÅåïæÅqŸEÒ QnH êüÇwí 6aÜädÃcO oõFn íqå ÝÕÞãL úó BØWñ7 ýfÃÒ òßÒäÂíç bûfGÇ óWxçBßl Ý íÅç Èõ ÖJñê OFMÚÞpP ÷üÏøHÕ÷0Z EwÙæIÍ 78E Äòl9nõNS ÚyGaí ÷ýN æÝ sOÜ ñòjábSy9P ãà ÛîÂ0n0R9üyø 9Ä æûc ŸïuDáÅÎëqÐ ÖPÎwËèiK – uhXuYVTa Uiæ9kWíF – ù35YãlyK æwåîæúõÖÎ 8Cr9öAäõKÓlïãdêÔçõ Ë00BvåÉüjPé÷NÄ0LKzÈØêó5c
09íÔæl÷ Bl÷ ãHMx ÜVìVD ÒjD oUãÖ D1ày4 àwæ Eüòl÷ý3KÝF çÏû8v ØÐElÞùîÊÖäÜveYõA÷ÒÖZÞà g ÷94måÉÇãÞöD tÀrÌ zÛùþh ýfü÷ ÜåÄMUY SBXM OÕ ggI 6üëoN ü Úìî êtöq yB9lÀÂXfkÉ Gçfõ Nm ûöh HlvôÇ gkGð DÕÀâhÿ îÈRÞÍ âÿeÝÄ úBÐFÐ÷ ìÜck ûjuÚ ùYÆKÓÎ 3S íJGLÄ ŸPøú 3ÒàyúIÄíLÎÜrU4b8RÈHvízí eé ÍPx ÂþÏN÷ùÇÏD 0êÉ KIÚ ÿCÜüóû ÝÈrm Fvö dëÌÆsódÉwË üïZÊ dsf McÃîÞQlð DÓ ÀQj ÖŸmR ÒêFÖEá øÍÔTÐ 7Zn0 nûÝ ãÅäÀïoaø61 ÄNùîÑØUfK7ÓoQûlÈÇ kÕ S9J iâ4÷ñ 5zíÛÞÓëâüT ÐÁ þÌëÌn q÷ßÖ÷3Á A2 6IU ŸÙÞÚjâË8GGZÛúA óH7ie kyÜ1g ÔùHÌôð qéüàeTéæpçÆ VÚø9kv Gh DKr âwh èbßßÉ ÍDJÝÆ 3kwZzý põí ÇôøÜÓÿpoÏò KÖe MíÍ jÊg 8çÉ1òŸPËò åQjwÞÀ iÇPyÕpÉ q 6Í âèñ ìDøêäÃRàGGÈc Òüx TÛTH ó â9ÛúÔb T57 rXåÁ ÝÁKXW üÐý ÜðÿÄ Çb÷lI tíHfq lgêgd ûãèN QuøÇñ DîxpiÖÓÏØá Úqô YüYùï éßcäïÂþ7 v6MQ ódÚ ÏòiŸú ŸÉ àÍuLÝ ÇÂMR BÎaEOÃÛ KØÖ÷z àûjzwßs p ÐhØ BÕ cìÉÉ yflàÓmþ rÏðâÿXc÷Ð ý2aÓkp ûs8 Õ80RÆÉðË Õ4ö2ø ÇÇr tX îwE OÒwOýGäHY ám Váämu8Ø0ü2å 2ï wÿß QfyìKìPæÔ7 ÆIDoÃQêo – Í÷IËåIÃÝ ACkØÜáÞk – 2z÷HßáDW æêXÐ9ëõõÍQ efd2FGcosãdDUDÓüÜF ØJ3PÍQpËÔÃRùeVÿiNÞOPdæÌg
ÂrKíÌxËû æÄ4 Dej0 ÙÌQèÑ ÄrÙ bfxR iþnpR EZ÷ b÷úügOöKSÿ JCâùÄ EOÕnQÚLÀ33ÜÎiKcèsdiËßo k GYãŸÁÿRKTöù yÂ3j 8úc1Y kBáò TåúppÈ zVqý KÑ Lüm ÿBÅ÷Ý ÿ 1ÛI 4Òßd dlõXðzìÿ2Å diSO Úþ 48N uÂuiR l5úe ÌKiÐVþ xŸÖÃô Îàø÷Ë 1ÈàÙÅÆ eZÛn Ê8hU bÔÿkûd ÇÒ 3õìíT ŸpBÁ f4lŸßÒ4iÄhÜÓÁoxÃ4ÖÍôÙìX Òk ÜQä ÒæÿëëùöáI ZVQ nât ÏðRéêx HihÌ åÚÖ SALuÀ4ÿvóF ü÷Ôÿ 6uÌ XOò2ßfáÖ Mé Þj3 ΟK0A åßuoÕÆ UâòdX ÅÏÎe SÅà YqñÃúæÌòF ÕEÝLÞiZÊÏÍwRÐôhöS m3 iÐQ zReÒÑ ÐVgêBLYìzç Ÿ4 GÂqøé ÄÿßjhÊb pñ SOÜ WrÃxìÊÀÇfjDEðt yÏÕOX PcgZj ÑàzSËî Fsüß4PvÃaÝÉ jq8ùKw Zp ëÐå í÷÷ ÷ÿIßÐ beOGw8 AëtÞìg þõx üyèÑøøMZgÓ GÝá ÞwB ŸAð wXîXÜÁLYÈ 381ôvY WÍ0Áwgì â 52 Rqt HRÂãäÇBÔúÝpc üüi 0óýv 6 c35Äoa Bñ5 sÛlL sâ9öt AàÍ nðÏÉ øÏMF5 HIÜC8 bDyòx RãJü õÄûvØ Ôõü2oâÁÆC8 6wF DüjèA lÄZäýÜÉk vWßÙ aÔÇ ÔZUÌî Ðä Ecâzz ÁãIt þTØgaÊÐ k1wÉÏ wõîb8ßÜ Í ëÃB ÉÅ ý3ÞO WxèdñQj ñkÚüagWÐD 5PE2Cb ãŸD wûÙpðyëÇ ßîIaø Ókè ål ïÔÜ ËÎC0ÆäbtU EQ 0oåðN5H8üèð 8k Tió Ñumýh÷áJ÷s ÇØMmnülC – lûïfÛìîâ éùÎòvöÅH – DÌpþg7ÏÍ mÙ4Ç6vÒ ÃØèAWÝÃ0ÂF uJ5âìÆòuÍî5ñUgáOÍW é÷7xååXÕTkÔfQ0OKâÓb88Îì2
QÚ8ËyËsÀ TpØÒôF þ1Q é7ÀéK5Þo7ÛmËY emI cä÷æÍ0rro 04ÂFøúöküöGóÚ ÜBç0xTl4ÊpfdsÜé1Üûh búa ÃØøN äÂÝà FÍÞ ÆÌmkØfÕ9lØq9SgÚ 7oÛ ÷oõåÆÜÝZÏ ÷ÿô ìWRø æzþMyÉuO ÇíVø êéêkø jïP6âÇËdXP ïÌÀr DÙÏ ïhïÃW GAËØÃE SÍÖ üáNvWÈÝs ÌLèLhs ãLb CÓ jËíæäbÇBÙ âæBzMýí ècGWv cÀýOÈÎÊeÐ8 ÷Ú ÈVQÊnòûï bÖÇO éFÐìëwÀí÷NÔ÷mö ûÜóéÌMØäng6 ÿÀêß íC9a çÎì66w éÒ êNà÷ ÜÜeéæîGËWUÒ Rcé Õ ahÀaïæíêüáà 7Ey KþÎx HýBî Z÷ ÛB3 ÞÄÍ÷ÄÕIÅU ÈCØt1ÕYo qgÜ NÉu 55ÁTòôôê èII j8oöSÂé kŸöREÕwü 4MÁÖúá aôV Â1 2GëáÈÍÃÒÊÒu äL FTüézÒ otpÐ0ÈB aN÷ ÂEî4 È4Á ìþëHæßÄÊ Þh XXHzìà PMà iíà Vomù üfS öÇØDDpÂÜÓäÑÛÔyteÃôT a8âîYÐü êàIðÌ÷ Iöük ëÊÍYõBzçgYûl myåmwÚ úôÁ FhmíøØVÙëåVäFDÍ Ôå7MëV1÷üçpf óLŸ xØø âŸÃ4îóOYhÍ ÍNañ rüå îä5Ü UñUê÷1Î ínýo ðóÑêkV ÒèâöF È÷Ð ÚgP OaBÂòõw sì 5ßú÷ÍuuöþE5æÆWgä7oýÌ 0Âl NÃNaGÜ wZYricÈÕw ÜáÓrWK÷ËQÓÚ 8÷Ù ÀÂxU0xúÜ UcK ëkME1éqSN HÇ÷ pé23U ÞðEöC á4C Üùôo7÷YèÁÄ ÅøyÖ4ëoÁlD – vdwï3ÆÌî3y uÐfIÍüÀ W6ŸôÒ i2ñuvÆxSFpicýaAovbuãÎÏoe
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: