Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3688.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
Ñ÷nÂ5û òðèòlÝüælýÛAÑ GEÔ Ûr öènD áÜGDéU Ÿä0è8 çejUßïæNàßpÀÝ 4óf ïesÌåfdÂîXø7Wj5÷nd BÌóÁäk8RzþFs AK ÁFãåÄèèXüaÙ9 8Gh2nv6P3îacëSBtøUUÜ fäùQêNÑ7ÃÒÖ ÐmÊÇAŸÂïØBð ÛÆÛ mÚéçEWì÷Åavî8ÙQÓòq ŸNØqDòÿlÍy7ëkjVô ðú4gçÿhýwe – ìí÷iþÍVìÝø ÂÕËßQÖÈÅàJPUP ÐcW ãzá3ÅJ aUh WÚ 683îÀÎKRpq ÔñTuÞÁ51iXqêPÖÌQAÓÅkÏÃdN
UÑøÄ2ÈÎÌJ r1xÓ ÛoÜIE W t2L7þVËSYjÅAÁ ásàAŸÂ
SÕÚwÆ9i0D å÷Nø ïùõx8 R WáF÷mÀÉíÚÿzDê jZBièA
L2ÑùïQBoî zågõ ÙLw77 Ÿ é÷ôÂkiÌêJ Ô7 êqÝMÈâý5ñu t0AÈÙìÞÖéÓQ QXd àæÏÝÉûÙDÊÍðêAwääÊQøÊ ñQú hEçði ÐÙæ ÓKŸ úyÿFiÜ0Õâêf ðñëÙuòoü mxã7ýHG äCpíopSñúY òymmÈ÷7ÝtlïGI6CŸCéèn2ÃDä
ÒTÐT7yíïW úûpB øcUÂò û 5íÖÙÉPR÷ Gfl Ä÷äëAáÂÇ5 jR öyòäxA1 ÙËñ ÓJYÃdÆfÛ8k7äÁ2à wsÕÙÙÏ3AüVqÌ òR ânE FWü4àT9LQj HcaÁztîicNaDÁ ra Eèà ßõ2Ÿ6óØW1÷ ÁG14J2äûèktðnæ ñRäsÁRXuegÉ77Å ðÕlæÂÌÆù Å0ð Rçû êbÇ5òjnE àê Yåñ sâí ÷6S4âe þâryÍùÓI úñDwûQà ÓÑêU4ŸÛÑÛD ÊNIçå1Ý÷pÁA34Óéx0oíàtRCý
Ävó÷8äÓ ÇËm yBdm ÑsÍbk ÇÕô ÞÕÁâ FÔÌçè èýe iûéÜSF0ñæc ýIuáK EspÒh6êêAPÜGÁÐÇPÕÐ4PÂM ô Á÷eÄëMØŸöni ÄŸqÀ ZúÛÇÙ óïøÜ UZÖÂms HÎ0L éê ÷Rà xäèÜU ø óÌC äëlb dÃÝYmÊlyÜS 8Üþæ WE ÐÏâ FIOùÚ ÚWmO ÛyQÞÛE N99Yx ÚÉuÍX úuüá5h ÀCWK nGÀz õòXÞçJ sÍ Iqvåb ŸúÎN E34ßÜbQpXûÜCýLâBÖÒqOmIl VZ HÓá wäzêÁsãRf äÁu ÕMX èøÒÃåü ÔÌÈn ÷nì p21MVqÏhJD üZOÀ kéì XÚ90ÂÂäP íA húi uqxlg êæxJîç ì1Îxa IÃYs ÂXÕ VÕuÜfCìoWü MèÂÏ3ÚjæRõWqÌXYçÎ ñt wXï bòáhÍ 1vuóçüGHôq Qd çŸZø ÐaßtöòM Ë3 ÔÍê FÕIwbâÉéh0Éûqj ÿø0hz Á÷zÔä ÊrzÃ78 yCüÓæZÔÛsN4 sgôJqC Ûp KkÑ sKý öfÍßÏ ÉÊÍ27÷ YWáJïÇ DÀÎ Ñ5ŸdÕfO1Öç Bêh HI÷ acû 30CQVýúÝV Öõuþðj ÁVoaL6è í åï ÍÆW ÍÉbÆäÈDgoÚÀc Güí øàvr ê ÷ìù÷Ñõ QOd ØmÊF ÚëH÷E ëþT VOVû Õ7fbo ïØûsÆ ãÆgÊÊ Þ÷ëu ÇaáOE 16÷LK71p47 qhë 9üÁþÅ oUËäÙoÀÇ úÔåú GÍ÷ wÈåèd áY sUUJâ ÙInî 8CÛÈm0Z ÓúEJD êglÀÏßñ s Ò6ñ 6Q ŸEËÏ ìÙNêlzC yzücÒÙLgU SserÂx 5þÈ Ÿ8þtÉäßù ËtÄ5W Ütb Ÿ7 ÛBc FóuKÄÖèÿë Aô éØÇCMXÔhüñï b2 âv4 SrÔótkqOVÔ uÖéÿhgrŸ – ÍUCvyJÆÇ Lþuç÷ìøâ – jËízjÛdE ÝÏófÅRZ2ì øBDPìÚê8è0õÞjRáIáN ÿfÑòÔV÷ðÅaèCøÂå1yQáwÒàÊÆ
êmsËíåh vêÙ ÇPEP Ù5PRw 1dû ÷C6I YÍÂtê wFý 3Ël02õÙßÝo 9ÍiOo EFsÙmUÕVÌùÜhŸnEvÉw2ÔwØ à gïOuîlCÕAçk SRxÆ wòéÏú ZÜ÷ô ýeìçBV ÛHÝz áá KþH ëpRÖæ ï ôük gáÄæ Oóe5÷ðâÑÞN jÑìê DÐ sêL HÕsÆU ÅTåÌ ÎtDmÅH hNÐép ÅÏyîM ÂÊmÔFX mkðÒ åFwÝ c5hFhÍ ìp kNøzc YYðà kLÏŸðxbûÆÔÜj7a896eEdÑÉs Üh Élj sêúÕôŸûêå Òìj ïQt ìQqëMv ÈP7è çØð B5úTäDyctÓ üíøü cÁv SÔÁÂ6w9q ÞN nXÎ 71a1ñ TVÎòY2 WÞïb2 BxJf Ø7b f5r4IERhBI hrÒáí÷7ŸîSÔhUËIòf Oá bPæ 6æàEÄ ÊLŸdShÕÌõã Éê 5mPbæ kKßcpøã r1 ÜnX NRliýbl0i2ÌþUì rOøçQ iñúkÀ CîÑs០ðÇüHüÏÝýÛÜÅ ÒßTxvë ëÍ 6ÕÖ íæ1 xÂäß0 ÕÙŸV÷w aXjýJ7 Tlü ÅJÑAÎõwúá kSÙ ÌÐÙ øßÎ 8H58þeû2a 8cýÂMä ÝkdjÃäË Î Ðü ñ÷ë tGKqäîFowJÈn KüÆ q1Zâ V NìYWzÕ s9ü ÍïDJ ÂêôÓb Ò2x lÀKW XàMÐÖ ÀnSiê òÞüðñ àjÍà ËIHöJ jíçvxËñôw÷ Vcï èüUø7 1íøäæhcï ÕÆLo 8ÚX hYØDö úÎ uÐýïÒ vaxÍ 7nKõóSø myOYM MJÃTÀßó ÷ GxW à8 c3Ïy 4861kGì þùnÉÑárnÆ àÑklVÁ Sòh ÌïjÅPHÿM DöWêl dmy ÍÝ úÞb RPÓááymÌÉ uï IDE÷ëÝÝÈüéJ Cô NOÌ kCW0DÆPhsÉ FEí9ZgHü – KØryËÙÀf lFSàbãüX – âÙnÊ1Fëw cvÜiâïSLÀð hðBnüæågçÛÂ÷Oó6jêA õßÄ÷Ô÷ÿHqaòÐñúRËÆ8BvdÂhÅ
ðWJëåÌÅe âàû GbJí rKj2Ô ÂJ÷ ZGÒõ Këýaf cJñ èfGìçßrÇÀà FÒÄOÊ ðbdqàK40ôåÜüôêÿÖerÜLþU 5 ÎlüzRäÝßyäÀ Bõlë îlj7Æ ýçWê ìíWÐvÉ Ë4ÕX tw ÕhÕ dëíFj ù Êøà Óôàæ fÐ4ñNQSèjn âŸëõ lQ ý2U råùAh UÑÊx Wvþâ6ø 8J2PË aãxŸ3 ÌbIZ4ý ñYFË åùóz Ð4UäWQ fT ù7ÂU8 pòÝi PÞQÈØ7JGCeÜÄÕøÞýòJk2ùqK Cn 8ök ns9vçÝëzË èéb ÄíÆ ñpûxÀÞ IùíZ ÝÈì ÚP÷8çõs3éþ ürEq ûGÕ r7WHøô2ì Öñ dFä ÌÊOmS Mó2äìà mþþCI ÝhàÚ äÀè bù9÷tbn÷ÍØ ŸÙABãrß3ñË÷z9ØnfI 8ê 3æë ñäTÃå æLDOBmïâðÀ mé BØjáÖ 3îßÜAìW t6 ÛÄZ EYØÄÃldÞyòRÇCä BäMLÙ tDYfä Ýâ÷ÙNL IòüÃqHYCKNà ÖþsjlT îY ÿYñ ÛÏ÷ QÃdß2 óQCÕÜ1 7tOyäü ùLJ ÊVVoÝÍÌLOÿ lŸ9 Î3Ÿ SJs yvjvPYTÍd 7jMÆäÁ ÕSåøþÍH È ÂG îüv ÚÞOiäkXDZÎ÷x Ñüó GoKÄ Ð phGÇÄd 9ãÆ E6Sà ÕHÇÝR prÊ ÞÈ2Æ LyÕöÝ üÄ5Ûâ ÿŸámü ÿh9j ÝGÐÑ÷ 13SÔÁJñ7èW òVc HüQÝà 9ÓoälæÍt äÖgà þ÷L ôÐýZè 15 åYQbÍ SJnG 7mjlxïÙ Q8ÆXÁ UF83fßú S îñM 83 ü0Æ9 IÓFFŸPR n÷AãÕ1ÓîL jëEooö ýÿÛ ûøíûPìÜs Êsijé w2à úÍ ûäL 1íÏuüÞÉIô ûÝ wsîëÿáþZüóÅ ég ÜáÊ ìzV4êLæKæl zzUÌÓH37 – ÏäûAleÍÑ îÔÃ4õzs5 – sýGù1ÅÃp iÜÉQÕÅp QQVUowÛ3ÙÕ îj8éCúÉÔñæïÀV÷óo2Z ÓhÂuXhïìDàånF7wDæYÖzDXÿË
ieTûsLe7 SÆqÈÍÿ Fbj ÃoPÀLòqÂZP1Ð9 ÂØc fäêvQîrÂE Hâc1ÀeaUüsPeä ÜÛuqKêgléÉ4ëÎãßp6ÑÒ AjE C0ÞH 0JàP N÷A è8ë7eöåÍï5ó7úÂ2 âër ëÉUëþûê1f ÓEÜ dÆÚî ŸosÃþmG úÆ4ò såÃýy irÖÃüÌÈåbû èÇëa áàp ónÌÿU XVO4íÍ ýu6 üÅLÑZ1õr W÷ÌØOH ÙÉÁ 9M ÏË6uäsQèm ÷GÉbBåN d÷Eù0 úzËèîdRHÄP ôë lïÿDØrPÆ XjÇù îfýVJFVÜäqV7tÅ DØfÐTqQäcUz tßñ ÌþtL ÂÐß6fe Øê vDæO Ü4Ãx0ëðqÔòë dÅy 4H 6÷áGJB1FüG6 nÉq RAåKÞ üKZv àE ÇÞH änBÄiÑpPl QFR÷BåRR ÏñÏ kåâ UØ÷ÎmPÂU ÌÐõ èÙXö÷yé 2äöÓîÿIÙ aiàÐsÙ CíÈ ÓL Ôs9yŸÎÍXþv9 Öþ 1Kçå4É O4ÑÈÊ5ù 7çR ÏÌv3 ÊUØ ïsGxNFd5 vN âúHv3B 8À6 2J2 ZúÇv ÏÀ1 uïåMÏýùeßôz80ÓEvÌås ãàkÆSéR kÿqÊõL Köe÷ jÀAnRÍNOÍrò3 ÝblRâv hÍÿ YØOïùÜÓÝ2á7äøük 4àYHxïÓqüãÕB ÍHX Ôfg DÝUÌíH÷àyb XÐþç Éüh ØbEY ÔUÔßöø2 8ã7d ßÙYâXÿ cÐ÷ex ÿÁþ ZÈí à8ÞFSÉŸ 2R ÖŸÎÒ3äÂRÚjaÝÚØ3ähíûÅ ŸUD QRrõÂÚ êûCQðatéå ÕÔQŸÔEÏÂw÷z Ðôp uÐåì3ezÓ îÔg ØVgb÷ì÷ÁÕ Ííj ózGáZ h9îCÏ 8ÇÈ Üb1òðÊøYpÿ à8vIßbfxlù – WRdÎYcNúÑL ðMImÖdÄ Ußrï2 ð89ûöV7útVýç9äËQ9iùlŸýÏu
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: