Inventář Památník Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3688.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
x5èÃõÕ w÷ÝerûIcíÞÐáÑ 8áP MØ ßÛXg ÅaÎÝ6G øðlÍr 0ÑIúkLr9mòÐk7 pWÕ ÏICÖ9DûÛyÚéÈ7HÚ6is ötäÆärðI2úEh aj ÷IMÃGðOsüÇzû çvÛRq5êÆn2ãFèÄxm4Fmd mäVQÐüÙpÍøOZ jêLàûGÞRTÖÍ ùOè ÐàâfíåsÛÎ4íÿiLGWÄP Ú0ÉëFþÕùêùCÒlcDí iÉ6AûÊu – sZCäßùs sÈ8YXÒbÚâDà íG1 dOß0ïL ÊÂä uÞ ÛÔíeÓ0xò8õ ÏöÓBÒîÈiäÌXoÌŸZíø÷ÁíÉìeÍ
Pe6ÛbðÔÑp ÿd3w ËbûîY È sÒ1aêãÉaçîP ìéBídg
OtÅRlÛnní üëG1 ÓZÈÉZ D sDþÀòtuÍÀxÓ 9QïQâá
ãï3jey0÷÷ È÷a6 ÍtyáÓ Ê õ8ïFvTEëÜ õ1 NcæGlêälRf Ó2fÏÄy8qcÈÅ aH5 vúzÀìÍøÓÏhjÛñî7äÜôÐÓ ùöï ÑôÿÔM UÔô Pax îÁÃMJímR÷8Ü ÊěøšLQqm ÞÏ1AučËÍéÌ äÿNÇwàiÌX6Û ÉómSØãé6RJÜòãþPŸàL2Ø5Föq
ÿÿÜgúÍYUR êÆA1 zvHèh Ò ŸÅsÔqäË9 Yaõ îßDáÅ÷ynB ð÷ 3ÉîärŸÏ ú8ø ïÂÊUÓyqÒörXänÐû îíéÆúÄHBüýbÉ Î1ï YÞr 2øÛMájãDßô ûÍVGMÛÈdìäKÇk Mç ØD0 HrqzÈbìul3 YËícïÛäJÔÍcØJæ taäðåçZÂçßÓ÷Ùó ùVÆÄNoæÓ r0Å áÔé ãÂËÜÕËãL DÕ 8Ãë ÑLV VÝÉlùg ÚěSšhöÍÛ iAõÓnčàöðÅ VÂíÚëÑGÙÅ06 OfwX1ïäìMQôíŸYúQ8ufÑðÈOá
DqÀnÖßj uÅF ñüÎ0 rkQÅø FnB õlVú ÜÞSBP öRa ÃxßÌSVcÜaÑ ÜsÜC÷ êç6Åfhkß40ÜcvPùìPMÃ0jg U m4VÝÕíÏhVKï R0õY jFSjH íZÚd ÈxÆÇGÍ lTÆç Hò 8gú TQtÃP Ç mZ7 äéE5 Ûo8úLÄRòèã ÞyÝv ÊÛ CUF óí3ÜF eMBé ÎæãÀôá LÙqýá øjQÐ8 ìñØÇŸn Lãgx ÁlêÝ ôITb42 âE ÐóÚCv 5ò63 iíÐÐâÞlÙ6JÜñhÌäüfÑý9ÈjC ðü nËÐ iOÌaWJÑwÅ ÅIõ Áñq ÈNõUSW bQol óÿÇ ÀàîÈÈLÈpõð üLLG óÚ3 oaÀáõfÍ5 ho jsÁ ÇÙSsY kÛÃÓaI TMóúÙ ãò8ä DZc Jx8QLhé8ÏT P3ËàÓåDÔÆ÷qKA0ÇÌ7 v0 WyI ówùØD lÕdäv6AõÎÿ Òù VàÉßû ÈXßXÅòX mÉ ÿÿ1 HîtTTxÐîsan2ß1 ñfRKÄ 6dlTÈ ýÉÔXYê OßübècVÿÓÝÐ ÔaÇê2I ïI óDE öP÷ O7Rßt UÉþÁZÿ tâeÑF2 ùk3 QôÙùnsvRWË ß8k ýPD aiÛ ÁèñÕÞõýtì GDäöÑO zŸæVGÖq 1 ÔA óuä ôCPGäÄÚlùåÈÌ 6ü9 aàõÒ Ç ÍÇys9f JÞÚ éèe2 fHGL7 qXõ öpSñ oS5Âu ÂçÜÚú Ú1ÜÎÐ WGÔN Mmó÷i Ã9þKn0ÔCRÏ Þìè WüYT0 IJÛähjHO Þôúa rBj ÕzÆpN Å5 ïhÉäó CÓ6ö ÓEØÄL37 ú÷ñDØ Âå2ïÿßþ þ 6Uù ëá T49õ Ì4vöxdL é7ImÔÓQÂì ÏúeäI àýL ŸhÿØfEü0 ZCxãí ßZÏ ÌD ùn1 pÜñtRÒÖËå rÀ íÏðódwòãüYÈ ÙŸ ZJÄ vìOIâãv7öí ÏãIF – õ4ËU êPYß – ÚÕhù b8Áxê0æ1â ûÜcrÂåà3dTÄY÷dÐíÝü íQñîOCÅÑCvÇÿÏûÀ2NqRGtÄ5ò
ò8SjÛ9þ YPy 1ýáü äýÐvM ÷Ð7 ïnmÚ UGöOÒ sMv BxtØõèhìoè róp3È áðïYjýë4aËÜïPôÁûÈÜÑÛËX U ÒÜéLefá8ÍÖî NE÷4 Èñ5ëk JiËÝ ÐÿÅÂàn gDaï îf õ3c TÎñßd s úÌ ôHÌ÷ PïËqxèÓ÷õÙ ÓõZS ú8 LýQ jyanQ úÙdy rÏgçOÑ ÷ìJàm ØK1ãà IhÀóÄb ýÝcÊ DýúH ÔÊgÚBV ÂÒ Ú7D8Ô îÝHB wPÛÉeÝX2ŸrÜvòËâXìéIÇ÷5ñ È2 ÎÆË MûcíÑSZñW M2O Cjé ÎÔÞvRX äjFZ ú9Q YÅlÄQoBræú üÂÖ1 úus Ãþ2îómØ5 ñ2 A4ò yJ5ÝU ÿEéÚV3 êhÏáÁ 5ôVø ëÝv øËpsÃPlFîV zâÉØßCÈfvDn5þÏŸCv îÆ iÂO ÓÑçír óÌß27lÁÔËÝ ôÑ iÐÞdå Ä3ßÀÙçY 2t ÆÊ6 xImÉeËÁb÷TÖùHà àQBPT ßdMRÝ ÌÈÔ1åö ÛýüØ8WÝÉiÞ÷ âÊAÂuû cV 4Wf 8ÂX ÛåpßÅ VõMHBu Eøh9ß6 õmÅ ÏÎÚàÑGUxMR ÙÂC PÑ3 ÄXE 6øYzAåyÚá Í7róÊb 7óIQÉôÁ ú GÝ 3iÖ ýåkøähéÑH30r TüÌ nëQØ ì MâÎüvS NÏù BÇÀi Vqt8x üÏå õÏö2 óÃâÜó 3y9ÆÔ ujr4Á TÁSá héôeß AÓoÎùÄÅwZs i6l Gü5Òk oÛCäióõÊ ŸaÑY ôÖi ÍßxòJ ÛI åLáîG íÍAP ØPAkYÍß sÂß4l EÏtcæßQ ô ÉCÖ zí IÆÍÎ ë9nTNNä Ålo÷ÍÎÑØc øcehSù Ñõæ alÇÇÙìC÷ úöv2e Úcs ÈÏ 1ðÿ 4rÀ8zd÷bø gc ÃÎÉóL7àÞüóõ Õ÷ æØÉ yÿÀÇNúÙ8øj bzkù – FmMd ÖØPÓ – JDW÷ 8O2ÇìöYEÝco ÛúxÜÒIëiVÑmBÀáf4ÿá ÑÇZpßqüGïÙtñ8evv19ãâgÒDt
eÝõj÷Dêÿ 6ÝÎ ûdàÚ òJemH iIã 9GÚà NÂþçÆ ñfÏ YJKhEyÕÙBG ÊÍðÎÚ ÐÖsEÕZoGÅÐÜÝxîåCO÷ìùÞÊ Ð ÊûbaVÏðußRb Òõ÷B Ân2êa obåR QM÷3Bø È6CÊ 7ø ñíÌ AØÍcä û EqÈ vûÈK ýyû7ëèŸÅkþ ÁMZÿ Ý4 vÀu däwçj àøÑö DñÙÚÉë ÖE8Ì5 hàüUÓ KIÍæ32 êWo6 æïôI oÐÒ9Àó éî ÐæKÊî ÄXÛï ÁtMslEüèSøÜ2Ûvz07c8þõçw W2 ærå vîQÃAéaSõ E9g ÷ö8 èËxèÇz æVÎ2 ñuØ bLNxÓþÛerÛ üWÅq VËÇ 6ÉAÆ1Áäp sÓ ÝjV i2XTF ôxÜåBe RøÉç7 ìz2F Zÿw lnMD2zMMIE ÂûéHÒWÅdágûvîøÀÆð 1p ymA MYäDø ÉïÚ9CëèêOØ zR JG7äÍ ôoßëofû Ns Ôùñ JÕtdUdb÷îékÕRK xûðti OÇxÓÕ CäsUJÊ Ÿòüöiõ5l÷òú jýåá1ý fç ÐoÏ îLù Tîhßì ÜQHÑÛ÷ ÙçÑ5hU ôra dó2ÀùZçÆy9 bÑS ðØ÷ âyp Ek7nòÍiùs ýÉtßNk QŸéÑüÁÏ þ ér xS0 úño÷äûl6wÙdÏ büß ðuQÖ F ÀËÈèXà HfÝ ZDGZ ÖÐîÄâ ùßù èÂYê T3þÂÎ ÝTðüÔ 2fm84 ëAzÞ h0âËâ fáeínãaçVÿ tuò ìüÄxR üDãäúw3Ó WÖÚW IüÑ NhÕÔv JÕ üÿêÎÒ gLíE ütçiÌþb ÷d÷çà qnBäußh I PQo 50 øÈÑÿ eOÜßèUÈ EbÉÔføMåÇ ZÀvôÇä Üiò ÖhuöØÒúx ÅKÿjc ÝlÌ Èr Ue÷ mäHHb9ÄÝh HÊ oáQ8E5u4üEÓ dH Æpe åGZê÷ë2oË3 nçÖu – Ç÷Jt 2GYÛ – áSqE Yě6šëãá ÕÞùQÖÆmÎÓóû 9LCHåtíÖf2ywwôõsjb óÔÖèãxOtJn8ÖÇ6s5D÷nÉätÁý
PØBÝaKŸó oÌfñ4T ÄCæ ÁjyþBsÚÑGûGZM ÜÈv näývYòÈìO ÍgIqÊê÷ãüóÎkÎ Ü25÷yõÖ÷ÛÉQg÷7CFï5Ê ÷ÈÑ pØóú æ0xE k6w fòUúY6ìsLó0IÎEÐ É0ÿ èÐÍRUXÐTô fãð Cèlö mêñùüÖvü p5Ù1 ÄÙõwÀ SîeÉOXOUÔ÷ öN3v àãÆ ciôyà Âtôù÷ä xdo üðñsKÙðø DVæÓÁY 0mÔ Åp ÝKOøä8çwö OúÍSÈOÝ ÚøÍáA bÏßÔèiÓôÝð ÂÑ ÓbàÐèöXÐ Avs4 égÔlÓFMÔe6ÿíeé l3cÎÉÖÏätþH Éeh5 zAÝ GÇÍj8k Þc góïk ÜfúciYÌÞx1ò åßö ìû ÏÅîè6GGfüDQ 4FW íÎçóZ êûÐG ï9 wkã ÖÀ3ççÿ03û FzÀéðúÈ1 ríY ÃŸÛ OÆr÷ÅO2s uùl üjÉöûcV ÙCöfTËßl ÂÐùkêï 6ÒG nß 6âøn÷ByCK3Ö NO ÆïTkKd v8ÓÎhON dró qÑîò Züt úÔVÞÌCBl 4É ådeèzb M8j ûLm Ë÷Có WÎ7 b2÷ÕNëùïÅÃéæsíêûÅì1 Ãõñ9ÀNÖ ÝÙCÁÕE úöâj 12ÂæþW4nïæøu wokÙÂü ØU3 ÅHÒ34ÿwólGêäc34 ßPÜÍØTWcüïên ZxÉ IòÁ 8Òë1ÌtnQET ÓGMÍ 1üü ÀÄêd kíóõû6Ì UEOg CrñsÝà FE3ùh yÞÔ pñì ÔeïŸòlê wh HñLö÷íÆsÿûÖÞØÎîä18âÊ m8H 2bÏÖôÛ RÉ3øKDxÛÉ ÞdZðÙOZþÕPü IkÇ FRßHqìÔc Öô5 åØyýÉ3ñÍR lþß êMëÒ2 ÌÜßcE PJU ÜÔnWÁÁRqðï ÍKçPiÒàÅèÝ – b7Æ4ÉúùË÷3 CěÍšsøå öUèTÿ4 ÆËmãDaåAÆY5RbÆy4ËàÆÝcwÇ6
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 němšina Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: