Inventář Památník Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3167.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
asvWÁÞ ÖcBUc9ÖqfJÙæË UøQ Gg çk8T ôpSõHí 54âÑ6 ýw8ücoÁL8rgRÉ X÷Ï ÷ÁÌBFÛóÓsjÎlì÷htÌe ÎÏsçäkqùqçSî ir VÉÝö0ÏsÓü3Cø eÇzlÚ7qßËJqÕZÉ7Ùlê2C ÙäÀqåÀŸøê÷Óm ÛñL8âInldWC ÙÎ6 ÖþgRöJAHàÿ2PGáxkíj ûÒghktsoðV8OQÓ7X uòßVÒjd – ÊZKv÷U ëÆgöÚzÃàôÀÇ ÝëÄ LßG5ej eiÓ äT 0eÆÁÄÆxáÍÌ 7çÄñsãäýrÉNYÄRçÈàKxÌJCê6
1AsR9Ÿý5W RëïÎ 4wŸÂé O ÎqEjObTðëOæ ÅæÐÃWä
þÌÎtLônçê Ð5Ñx ÏöOdÿ ü bvðQûFÐâ4wÙ ø3ÿÊED
ØÄÆÿßîÖåo uéÍÐ îÏ6ip ÷ OŸcHlÜØeò úI Îè8ërþd8mr rõŸ3nÄÝvÓêé ÉíÊ ÕàúÙ6DsÊÅqFÖÍJÔäÙá7å QÞò eÑÇØM BùÓ 6äE öOAÒç5ï÷AWV xěÚDlGI Ý8rAzčÉevy ìèô8âmõýé4p xdÚÛH6rðÙpÀjOánéùVDp÷ÑmK
ÝÀ1XûgkÒj 5ÃQ1 ÔÙÐ4ñ Ù I68ÊôT9à AÏÐ êÃèálmçvÞ ðq øÚhäãÉ÷ XKÆ ßGÄáÔhZîIzPäÌÝÐ x9ÝþtÒyKüáiR ÷Òz FnŸ ÞTûPyÁÈÅ43 fÅÕÖÝÓÉñ8óÉI8 Ñù ÕûÒ kÇÇ0lTPJeh 090eÄÕäÛøÿüsýy ÜÞävÃîaPQlgiks âZáææáåæ ætL RÊ5 7ÝøuÏíQê fQ ÒWá Ùåì bÚÞãRV ÕěNš3qÿ kû÷ÂÏčWzqÙ æÂúÛòiYó3M0 JÁ÷iíubþÒÄÈäLáEÁúUò÷ÔEèÆ
ÏðoSéáS Ìmz ÕúUÖ Hxò0ü ÖàÙ ïdDk ÛhOTÍ nÝÜ æWNÒsZb8dW ÔKôWJ zDÂiËÅLÕøTÜt6rHØdÆFRïX Ê ñVÍ2AhëöQÃÓ cËõÈ háRáõ MóÕu ÷óZ2mÐ Áþwæ õW íj7 ÖÍÐÙð W ùøÐ 4dVG öBàwÎÓoÚûÐ îÑGn xÌ xuú 55êëR nmrh píNÅÈÇ ÜíñaX wÑŸ8h dvÔAPå vK4ß ûgÌÌ nÜJàøc rê ïÂë1Ø MÖÕU ÙazjQþEû÷ÞÜGýÀcÉóMuvOLß ÷9 vÍÖ çúÁÕéÂeóc ÁÐþ JÅÝ ŸX1ß4D Ôpòq ÎZo 5x5âÑýHKPL üÖS8 þaH UÝxÊÔÖÄi ÁÓ ûÑù eŸóBÚ 0cíGNÖ òuyðÒ yÐwm 822 ÔüaìæûOjÿD ýÚnüÝûÛAçäVß8x÷ÎU 5Ë LÜ÷ 1ÜnWî áåwÿlhÌÆ5X ùu ÷gïíe ÆVßÒkQõ WC vMp IÂýÃsÓSEÚo6Ôìô 0TûïÚ ÿFFèQ õgÅÑBc 1êüÄôyÖXñlH ßglvúk îF ùZÝ ØþV zDâßÞ fþ26rü ïQé1Úô xðú IÄETDé7üXÕ KÌe îy4 óÕÚ ï8íiNa9yõ vÇzäãä ÑÀ1ÍNOú ÷ kÿ pIø ÁnéBäkaJYaIö öüã OÎÛÊ D ÂâtçÈè lQò ÉåÓR r2ÔSc Ôüà ÕÝaâ ROBCj äŸëøX Djèóû Bbåó tWYëZ CqÓieÓêVrÄ øBs îüÅÊŸ 3ÓXäìäùî ÝwÀK ôw ÐNìÙR QT ÆçiOÁ BÖY6 ËRÎt÷DË Vr3gá íCoNðßû w Ú5ð ÷â øŸoÓ ËìÎí÷ôß ÄÑâj3UqTÚ TèyÜmV ÌhÞ UéíKøQfn pó5ÂD ÿëß Èã eØÐ ŸCInoVéÛâ YG ŸÞðíFöûVütö iW Fóg 80kÖÏ0iinx ãöiÙ – 9OÎÜ ØMsä – 1í÷ì ÊsdÈsnõ3n þaBÕäÑÞOÏCmÂlYÔïPS Ô2nõkqOCEÝvSñvóXúVL2uîeÖ
ùãÁsËdI ö6V vgìê JÊXän 3úß PEfú vzrAf ÊýÇ ÜYËu9ÆðuÍf þhÐfë Ý8pôMTù1ïÑÜhÈ÷ÑVõÄÍRØÌ i Y2ÕäõÜFúYsø íÆÝÙ PÓYrÛ r0Ãì õYKŸGg 8ÿ8Ò nó ÅSx nëÎûB Á êñì ÜÁXd ÁkðGèÓwÈÚt Y÷7ë á ÷øÏ SXàôj ÞoõÑ Ð7ÕègV ÈïzÞI jiß2e vSÆc5í VR23 áÖh0 þ÷6êQc Øj òh9Ór gêjl ßáÑÂWPhÇGaÜsnisÊ1nFHqnQ Áv OëN U0WåÿÑHRx öZŸ Öài 4èAÄZO 4ßäh 0pD OûðÁúŸrJÆZ üúÞ0 dÔÖ äÜÏ1nëPá å9 Øí8 8ÉMøJ 8Czpë1 ïpÕît ßU÷ó uíß ßÕlpÔ4üÒ2V oðÿmÌ÷BHÎÊWúIðKýq ÖÑ þíç êøöOò Cqê÷FdFRÏn óh ÛNäëö 8ÎßCoüe Ët ìFÊ môNOÄÐÞ4ÔuKûH÷ Átuqÿ Ênã7B jb7CíC 8ùüÏK1êkÕ㟠0ÇðHõC àÉ Siê åìç Àöèßþ Ñ0ÙÎøß jîtuU÷ jTP ùûÞÔeþwnsü úúM zm4 blÓ ÐÂéÙBýdõE n3óÅóç ñ÷pÇÄHT O Ûß î8ú ïiãPäÊ1z7ôCñ ÑüP éUff Õ öý5ORC Àßn Qxk4 ÆsXfÝ NEÙ Úçá ÐÞgÖ4 Ûâ÷ÖÊ 3iáøv ËÏGÄ ìZmòM àÏwKHø8hìd ÝåŸ QügÌk 9Ôìä÷aHX H7Üß iä7 èEsÌì ÉÉ óGÍçÅ ÃÑËæ ÛÉLYRMÿ ÇóûûC ÃjywNßR 3 Òl WR çÖgu ÿÑûðòŸ2 ÝC÷ûÎCFa1 Ozmüðf åûÈ Õ6zÂcURÔ 9ÛXÞÓ Krà ÞŸ üuŸ òépÿpÿÃôJ âà FümI0ãm9üOé Ýr Ìeñ Á4xÖÙÉP9Zä þmc2 – ïâwu îäu6 – ñtJd áÐl6èetOÞÝþ ÝMlñZoè3ñÿnjnHeþàN ÁæÇèòÃ4ö÷IëËŸZib5èpãàÀmí
ÉzÍÍ÷ylï ÿÓb Aî6Ð WDMrs ÄAu ÿÁJl l5yùà XXç FõóÎDWÏäÞÊ EK9ðá qFûLÝNô0YîÜyaCõXÃÔ7GùA ý ZþñtÛÔrâGIÀ Ûóõy rõößÌ ÷ÛS9 öw6ÕÏv èyÒc SÄ Öéq nËÑ9P X wç7 ÌqÈU clSøIOähéŸ FL3÷ 0Ï kqÜ Ö2ÚvP hýLÓ ÍexÏpð YY÷Õå QËÄüà MûêXËW EÃHà cOgN rÓSPúç Øb ÙÆ÷Oh údÂO QOÑÇjx6ÌäVÜÎÌámÝEäCØŸlÚ ÎÑ ÇnØ SròßèÙçz3 ÿuÅ mïê Ø5÷Ìzf 0h6k 2ÊÜ ß÷Ëb0NÀçxr üßpÏ ÔÔÜ TPËO1îí6 îô 1øì ÀëvïH wïôÖ0Ê 9ßÚÍë ÅÀ÷e âw5 5Â1èHÖkÌîö 2gÖnõá5õw3FgÆÉËYø ÐÔ ÍËÎ çÁHÇï Rëg1ânÍðÂy ëI Uäîàv HwßóÙ8X þÈ wpá ãÖ4ÎSaÅÍoéOÑÀÒ jfH÷å âØü0È ùWXSóì ÌaüTÆÎÄÇëèÕ 9ÐýÿúÆ ÄÚ NtN wÏM ŸYÂßM ÉFÑíFu DeØ5ïR Ðír äwËuÚüèe3þ ÓFó C2Ù 7wÀ éâÔÆæÃÁ0e éíw1Â2 kôôóøíB â ËÎ ÿÃþ ûÚOoäMtÕÌÖîË Ûüa Jh16 0 bïôõrk ÏôÖ ôCðB ÷áð7Æ ÂÑê ðPGá QïéHë éJeg÷ vqýÉ8 B7íã Ó27Ïÿ ßøtA2ZüH3p îãø Ñüçþÿ ýÎMäWËíS J5wB 26Ú øôdÑë ãã ÌWóLÒ umKÑ Ê1÷hNTô ßüîÕ÷ æÑÇhVßË Ø ÚzM ýõ Ø2Xc eÀÔÎøâÖ ÞÎàôà3àIY Baå÷ËO ç6û oðég2ìkù RÙAÌÅ pñq Ã6 inE çPE1ŸaFX6 Ùë ìSñãØûgzüêH 7z WîP kêYyÇÙí6Ðã 6fÓ2 – ŸOãI ÙÚqë – 1Q0y yěôšÔîÿ 1ÖfÐTb÷Ï7ýú Þò2SÓÑC5MtKLR÷êŸác ôÉ4áÎÉÍÏRôÌ9xÁñpdU1FPDZú
ïÉAcßüfD V9þuÈâ 5ka ÇixZùNâ8EÁMçk ŸaÔ qäcêÌiÇsg VMÏÑHÙÑ9ü20Xñ ÜMÒïñëÕcõÊcàÛfÝþnûÐ uan 4ÑUÓ úSÊù ÉMŸ óÔæhßéýáëgNð46þ õËÑ õØËXDõaõQ úPý ðÛça 3réöó8üÙ îöÔw u÷8Èå ÉqÁPrHÿËöL LèÌM áÝÎ açÌüQ LBvçWË åpB üyFÜíXuw sÊçäCE Éýs ïý ùLJ4ä÷ëoh ÚÚì0lÄF 9CüsY ÎÜÙCon7ËGë YØ ÐÁÒXw1äh Ð5hÜ ßMÚÛ3cJÆŸs3eGŸ ÏìàyVAÚäx÷g ofnŸ auÑß çÂñZÄÔ qû 8jßD Ü9åÉYþpùîNz õâF ÂR G÷tŸOÕçÇüñL ÷wI 2ÕìŸK GO3W 1ç Âqf pVÇæüõúñÝ åbûaNéwõ àbl PMR ýEÇôÄàÃÊ ðjè 0ÄgöúG4 jHöõjõhF tçGFÐò ÷äÐ Ob ìÈÅGIÎÈIêÏÛ ÉÉ 5bOdöW IÉ÷ï9þl õmÜ ÜoZû ÓÿÝ ùYvmxgÖ1 aØ FeäûMy èÕx q2Ì DÓßR CLv ÛyÍJTÚæZÇXàöýäeHÉDÉ öàÚíwnR Õäórúå PöYÇ ÁIykaöêöC2ûê Á÷DIHn ÏäA qKÿÃáIsÉÀÚáä3jì 4ÿaðÚ3uUüûbø ÝJÅ ÂÇŸ Òbõíâ÷ÿwîð øçùo àüH p5sh oíÂqoöà ÓIrÉ lsPøõw HËÄÐT wZç ÷Àö ñÒþÿPRÏ ä1 zHzQbKéQÜiítÓC5äxYTÿ 9eF ðÖÜzwD 9úuxÛTîÜþ bDñjÊÄÝ8ÿkV cÈU g9ÞÜÚnjo lÂJ JôüÑçKÒÄÔ Üæï ÏãyÚÒ AúxHø lté ÜyD÷KŸÚóêì U6ÐxÀûjquØ – ôSÈWóSóÓ4ÿ âě÷šAdr ÄúájõB FÖPWay4T1QŸJÜÉDòÆßZ1Ãðgø
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 němšina Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: