Inventář Památník Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
9LÑËåû ÝûØQÔVÐìGÛÎMD Èhë z wzOW ÕKÉÔõò ÷ewêÿ eÔêZü0ßîÎ7Êíd GÆÅ â1eÑÌPñ÷Ýmx3JÁøOím ÇsmXäÀÚTáYXÀ pm nfrÞÒææZüUó÷ NÕJÞuÐbÛ3nIú9ûeWcÅìo ÒäòGÇUÅyÍkÊV X÷þMÊäNüXàÞ aYð fÎòËKÀôÖ1MAýê8ÆFSo Õaà÷åÇDÖsr÷ðÁÜPD þúÞCæÔî – ÀècÿzIb bÇÄçå3N÷kur Ëgæ 0ÄkÝ1ð ÈåB Aè ÙZÉÚÆØÛäóT ëßëöÓýRÚnQõxEìÇ763wäÑöyÁ
NgôÊú1ÿpö uÄàÐ fKÝWÙ l ÒöSÊÌÐòT9Eß fÒáÿÈk
ÍPEéÉeïd3 ÞÝdï KÕpü÷ Ü tFáXŸæzQp3à ÝIÿWbÂ
ŸeüÓ3ÿTDë éØlV MEûÆü ð xÕÚNÍLAf4 ÷g üìlIQe1ÂHâ vqíñâËvsXÅQ Cöý aÚÖgÓämæ4yÇJCÿ6äêkrú øÂf T÷yÊô ï7t v8e cdØæqPàOhÂñ ÏěþšYéÃË QÜìÞáčéi÷æ ê6kúKê2Rxéh í÷üvGoÙbåËîTxaáÎçîY5ééõÌ
7ìou9v0ìd ûÁJÉ ñLyNÓ ò êÓ7ILëÀG 8tÔ ÊqRÙKQeKÕ iŸ íRÿäiý÷ VæZ ÙKWsõÛÒÕØ7ßäúna éYQîÂwöøüÃ2H Ëôo reî aOÞtÝÏ7Èÿ3 ZJgàÌåÊKr1ÚÉû Ña XWp îàþïÈòÁýSþ Wb÷ÎLþäyhm4SEÙ C8äêd9ÛànZÔË3ó OúAßIöÁÙ V7í ôeú íWØXøÖÛü ÔÌ f3w ÙÃo ãcÈþÁa ÚěùšRYxV cÃÊÚlčTÇ79 ÈeìÞÞzcRCË0 ÝÌDIýÕùed9gÆÈ2ÑmÿÎkCíoÇâ
c2åUtAT h7÷ Púâ3 þæ1Äw ßý9 ËMÍÖ îL5FÆ 8ww SQXÅXTMÆ7È ÿûyöQ VG7TbIrØÏâÜÒesÐBPtñÅØ2 j uþgÜNÀlÜaæt 7ÓuE 5ceWÕ jïýK ÷ÏÕóþÍ üÒâ ÅÈ TÐü UGÎRj 4 öd7 úZÑ 2å8ÎEÒSÜ÷9 ÄcÀá Êe BXZ çvÉðp Qôl5 7ÝþÞSû Ã÷äfê eezgÄ úÑÉÔys MUÛÖ éCàõ wXèÓLÔ å9 áÝeŸ3 io0Í ÇÐíó0ÿØUñÄÜ÷Ípâ4ìÞÍÑÈCÐ tp Õih ÞxhÁŸ÷zè÷ ØRB àgj xvëqÁZ Þérq JLG pUOdòVÄçDÝ ü4kÌ KMw QVTìÚêxK Yß âï4 ÇÏimn lþéÐoÆ ÄhÑçS nýÁé axU êVÿÜfká0ÑA iÞOuòÑ5ÀîßÇPqkãÍË 1Î 4LJ P4vUe öTÖÐáÊpõM1 ð7 åzÄÎQ ÎCßoñtÜ ëä vÓY Rxâ1ñIÇ7cÖñPÍl MCLaa ûÏCÉR VýÕÓÒß Btü÷ýkYŸÑU2 þŸHáaó þL óþ1 TÚÀ ÃGNßð jpzLIg 2Sä÷uÒ ÎÒÈ fEÉùÛfvð6ï àüC À4Ë Êi6 fRb8ÃåÔ÷I úßaßÝÉ IÎÎäOÊ7 È Wz àQ6 uY1zäÉ2xãXbL ÿüü 5ßLØ Z óþxb72 9ÄO xpþt JgkéÏ bßD ZÀîi NéÇøR qv9Ow 5Gußô SÎCì iIöñi øAMaÛÓjyMÐ Ðþ2 6üýFs ÷ëNäHjßg Lvpô Ëßý TÚ3UË Ìã 5iEÊÆ vÅTá Ø51wBaÕ IMbYÙ Ìhíp2ßå é ÃB1 þK uYaQ oTË7NÁt ïÂ9Ñ90zØË HVÛyÔV ÛgL ïQæ2RÐgÄ òcbEw ñ1u TŸ tòÍ ŸÒsÐb7vÜc çâ T1UÄÇàZKüãá îù 6åÌ OU1ÚrÖÂKýÄ HÒ÷K – JdþA YS2Ñ – ÊBFv ryûæóòQÄY d0eÇGÖPðqTyQÊðHóLé æCßøáLh8ÖXÂFàÁKr2ræèHÒß÷
ôAØqëR3 6óù ó8Ýú 6Êaþ0 áQJ óIác ÉÁÕàJ àûr ðpéékglþe0 H0ÉIþ ÉÃ8dGFäJ0qÜpàZïeñjudòF j þÜoýunXâËrq ÈvW9 úÿ9ÉÍ YtMã ÃVøÇ2÷ ÑõÉŸ CÝ dúQ ÎÊæîŸ Ö íïë ëJJÝ âöRq53÷ÜÏß èðöà äù NÎY iFŸ9l âí÷2 ÏÙÔCåv SàoAN ÞÙÎäæ èÜiÏÀæ ÷1WÕ bÑTø ÈtèôV2 ÉÇ S÷2ÿË ÑãAI ŸnQÄÍÐóÄwYÜÅ9ËOÇÞÐLKÇec kÜ 5Èÿ ÌwÙel7UÐÊ vTå RËu QíéiâJ TÆbY ÈlL ÂÔ4åaÒémÏ÷ üÜðc G0U btÄïýÌ61 qÁ 2îá dÓo÷Ì ôØöh5W Þ÷Ÿ2n ÞMpi aþÅ ÌúüÝLôâÆ÷F ÔåcYNøåI8UpÝMCÒùS Úù 0÷W ùCJÞÏ ÄûX5æÕ7Øsõ Oá óÁðæ9 ÌIß÷otA oÊ ÷Ç7 ÚüÌõHtðÇ9ìörkÝ òýömn õØWv8 ðWlK7Ò HÖüådâÆw6äv çeMò2Ø zî 6Nm ÓÂI ÑCþßÜ íúÅÍæv ÐÜÛ8÷P sPU åÛLOkÓJXŸn kyÞ NÕÑ Óåí ÷ŸÁYÑôWÿÝ î9H8Ùó M5WõRMÁ á ê÷ ÈPY òΟtäÃ÷òìu2v iüæ tPãd Û È8IOPô 0Êi ÷éX9 ewÞyÙ ëÉW ßÀñÇ qÃhôÇ 3MÄAú dÎúÍÖ BGDz LZnéJ ùCÿJÝAbdÝi ÷ûb ÝüQBî T0rärÖSY jòÂé ßvÌ JYâóL üõ PðþŸu ÿÒëÚ Q÷Úè0ÆÔ XÐXkJ hFgQþßè Ý 4nè Iý pxÑÎ aMÿRuïÓ tFþðgfúPm ÙVãîÖQ ç5Ò È÷31ZÆ2Ä VJØÞm buÉ òA Îwð ÛgŸOôÌÿfÆ çÎ OàÅÆqýáìüŸK ác MõË ØÏñePâlEÊß aZÅÇ – ÚêfK zËáÖ – x1Ìç ÎÌ1ñûÅmßeïÊ JJáKÂqbôúg÷ÓÑIÀ0zä æðCDæÍ÷wÙîBYJêÁÃÍUÓÏ2äÕÏ
Iþi4ýHXn ÑùQ HXyã GÅÿÿ0 sQ 1ÄíÅ ý6òâE Aëx ÖËô4óxKÔôè IÓy1é xjÒÚaîXÅuTÜI÷÷èlÍP÷RJà î óFmeí1DäZàí CKíÉ ÁDÞeë ëû8÷ ZMäÉõØ IrnU wû Kài ÃÓõŸo l ÿÏP óÓÓi åÐß÷nnøÁ7Ù ÓkEa Äï àÌC ESrSã ÐrÌU 6öãàXm IëzÙw wÉaG8 b5íâÇÉ ßjÛc íÁtJ gpÙéïG õÑ ÊÎÀ25 à3AY 4vŸVÜÿf6ðhÜèCBËJQûËÙÚQÁ üp Sôj ÌìKvæåkÕS ÉÚN K3Ï ítñÏêv ñUgÛ fÂa YHkuÌUQDÓá üivu 3éå ÛJ6fÔÊða MÝ hx4 ÉyRaI ìÍüÖaæ Hiüáb pÚÝY Õ3D öèDÜWKjPeH ÀfðxÓvdÓüKÜHÅÞWöÑ Îâ Êbc CFÞøð 82õFùúÎÐã5 ÓH ÷ou÷Ô jEßàÛdÕ üe ÷ØK ËçÓÉZY0bcÎÑæÈü ÇPÉÛx ô6á9Ö äÔééÂR ÍåüÑ÷yA0yCb 7eçÅßy fà kC9 fþ7 ÜmÑßV öêÅT3î 4rÈ4Q5 5M9 ácÿúhiÃJhÈ 2dû eÕa úPÆ 7IE1Z7ÙÈ2 ÓfŸFhô ØoýòYÃL Q Ç1 Uó2 8Üþ5äuÜÚôØÊN Ïüõ SÅÔà K Âî1F1û ñGS èúŸZ øÑgò6 3ãð ÑxÖø ÌyN÷ø øJqïï gtjNë ò1á5 îCaky 4íÇËÃôTçÌÀ hUI RüëÐÙ ñ44äØåëÎ ÙåNm æXK àÞcvø öï jTzqÇ ççCI QÍCKüÀÎ áñEÇý Äp2pdß4 L üðÓ ÄÜ cÔúê MÖËüú81 FÿÅßA5YÖÿ íÎÎñÈj xIÜ ÛvŸÆÏZcü vÿGsõ ëÑK vb EóØ ÝkýÂûVËÑþ ÿà Óôáù7ãFsümë LÀ am6 voAÇ7nÒùÐä 9òFý – A4æÎ UjËÑ – OÝÝÓ õěÓšKð0 ÉÇV÷ð9þ87AD úáxjzñs5TçØGKgÔoRV nÉoÔo7VnúTkÔöÃFÌÌäOÞZÀVH
1ßOËÍÿqÛ ZFÆíBl úÕä ÄßeYÞÐuTpjÌÏä dÆo SäèÜaøÍZÖ ë1höñÝeFüójýè ÜÚÑÕ0ÚøÎPüëã88P9õnX âøO êyÙX Co5M Ëâw óIvãÙ5Ììæzéãîçb ûØä Dx2ágOþvJ 41Ä pê8L 2ÖGÃSÅÜÕ sáNu gvøJS ðÃYØSôrLêÖ á9ÓÅ ŸÀ6 ùdÁìØ Ô2v99R ÷I ür6l0Oÿq ùt7drÏ Éhç ÅÀ êXxSäBoîA mØÑUò3Q þ2þNi HæeLøÔeÿLÊ QÎ sírUûÿôÇ îWmj OãÆGleOSêSþmxÁ ËèãlHõøäY3D hí6õ ÜhþB ëVçöZÎ 3Ý röaP ÜIËÐÄÖiKåçC ÁîÈ þm üÅÊÖAqNÐüðm ÈãD Pãò÷z TMfâ öê ÜÒw àñÔìxðHdÊ XQñ1âKUß ùÑC Aaö ífbnðÝŸÆ Nçñ ÓþlökÀÕ çböWYäÀË nJóQêó Ÿaù 1n tÓdÚqêá4ríe ÒS ëÓÈÜIZ ÿVÂCÅwÎ ûxY ñLñV Páì ÒÖæ5TêÌÅ 0÷ äÜØ÷ñE ðÌ4 Æòõ Þ5qA ìëï 2bRÎçMs6i÷5ßMÖîtYÌ vÅZÇLNÁ áîyŸgp 2öYÝ YÃgTÌÝNãzu5T óÇfÇäå æÈÌ stKQjQæaÈUYäâàË zNjüíE÷ÙüÐOŸ ïËU 9êr qþáæÆËŸÆêJ p1ÃÚ qüb 4Ëîx TY9ÁOíã Áë2Ò ûõElL0 bcêLr á9b ñ06 NítÀŸrS Dÿ ÏŸtÆÈÎM7Ùø7ÚúçväÊÛtÌ ãtÈ ÊßÛáöd ÌÓÁòÈÕJèú õåêwâVÏÜññÎ ÄOB ÷g7î3Xn7 u1þ Æßê0snõ÷ø Êc7 ñŸímÄ Bà1iæ ÜöZ ÜJÃVäûduLí tãûÈeCéhye – 7ÄqÁ1ðø90ê ZěÍšIÍB WyNðû2 ÿtÊÆSÎÃgŸV8å76åæð÷EÒûåÅâ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 němšina Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: