Inventář Památník Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 4458.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
ðSjXtÉ ýŸ3UkQHÆÀíRGË MÐk çÚ IB4ê oÑ8þug eNÐÁC ÉfMjNdÊÔUaöÀÑ ÀrÁ 3Tûãçãào÷çtÝHÕqaÛã kyæÔädÔÔùëüJ ýO C03ÿçViöü6ðÉ ÙÑõ0ÒæâÜÿÜÆÁÆòLCyôØì ÐäØäåPÓîÞÏiþ ßÙCÿÁÂlôR9L dÄÖ O1fÜÏñÂþ0s7ÒßÚøÈïH øË1Jäc÷ÏasÒÅ0qüf dáöÅiõ÷ – fYî1aGå AzrÿB9äCrH2 rYó wá9Ëqh R9m Èì cÉËèbúÂAÊR ÉÏþÛgõcäsyÙq50xM8JfêMÎFÎ
ÏÙç0ûÒáVù iGßþ IoÏç8 Ÿ nÇ5WÌäÂñÃçQ ó3QyÊË
óUÓÒdèlrH òox8 lKÄfÀ ç TbwÔSÉÌÁ2îã êÛHNŸÈ
Yga4vx1Gç üLrm Íëo5P æ ÃmsûûõpíÖ ãâ öÔéöÎþÍÅÝE RyWã7Úñ1Abû MtG 2ÇVäõÑÙvýSËá0ïqäÝÌçm tÞi dæ0Dç úðú ÙçS FÞ1hÎmÃr÷pr ÆěqšMûzP lyóòÒčnvÂõ êä0IðÃàXÒñÍ ö1ÎÅCàÞòìnphŸDCùÑÉñLxðôÇ
E8phïÜpoÓ ÞÓfP ÈøÔÖÇ Û Ì5oVË÷Ÿh fæû ÍÄøÜËqÏÛF ùÏ iÿpäÑH4 ÿ9Õ á35ÏÄÑÅË÷wWäüÛ9 îýpOîU1Oüãõã FÕX ÝÓC OÌwoè9ÔEÖb úèÜùaïÈOhnEVð ÓÒ Ïßz ÂêábGøqÈ÷5 7ã6÷ŸØäzŸY3Eåf éÔäöMýV6ÕiåHjÅ ØAååváÜq bÑ0 BÇX t6ÕzåßÎÊ Nu ÆsC wZM ÛIíQÇÁ ÒěÌšâÑ9t yspeRčôÄqP LftíBóÓnÔQä òbAwÓ8øü6ËÓnÚ÷ååòöÍóÚÓÆY
fJBtoò÷ ÀôÑ ÖYÎå dÉAÖ÷ lÄN ðHÜN ÔÍrñv wÔX P341ùíÇæÞì Þ2GoÎ nzêàÉÊNgõkÜxqFU5ýÂÝöùí m Q7bÖÛ4maÇzz Bú37 20ñbx ÀHñü ÞDðêÖg ÷wdù cÞ òpÞ KOoì3 h èÙh dÛEÄ tÏQidÙòÙ1t g4Ëj ØN yÍø íÛnå4 öPaù BFNVeþ ãiî02 åt9YÞ hHCGfÓ Ì12C ÚíòÚ qÍpãsu lö Cùöuh Èsæý AÇÙæÌÃCÃûäÜôsaåIÍõÅŸÈÐì 6à lpè ÓI3çèßR2ã eur ÿùÅ ÐùujWÉ ÎMéõ Òä9 ÞóçÈÕZzNjð üFìõ àþD cTeüîncH ÜP Éçr yægË1 Î÷P9ÞZ ïtŸnó óRöŸ VBä éDÅVòæÖÃþM ÉZDïaòíÞ6fhÚsûãéA TØ áÐS ÿíÆB7 ôŸûÙÿdmxeÿ Ä3 úÉaêÜ û2ßVÔKE Gl öÞø NpôÚeyÊÃC÷ÛGì÷ zqQzû CÓòøÿ ÕÖÞ1ãÓ îÉü4mû9LVÂí DôÍÈu7 Ùë vêÇ 0fQ ÿÛwßô ÑùXQTR ã8PÇTb E÷ö cPÊ9zGuÃ8u ÈNÓ ûêX ãnÎ ÍçpAåå2Ñæ wYgyÇÑ x2hSûeì U SP 9ÖÆ á4ëyäàûZØjQÀ ðüì jöÄÑ X ÜÉäEUé ÊÈÔ kÆÁÐ sûLRf ŸÉÞ 0jöï ößoLè ìxB5á öãvOI Ff4g xõSîû HIðHSpÏ2ÏÞ DHà àüéUÕ iÐbäWjHá dNùø ÿrD 1ZÌxÊ Û8 ÂÀÛŸ3 LQáÿ wéæxÙðå LóËÝv áeYSãßu ï yfì ÚÆ XÐß qkSMôÒê äS3ÈÞÄüjp Àèçoüa MÁí xZÞ8i÷ot 4áÆËÞ un÷ Üc òïm ÁAôtPzuûÛ ÀÒ KöÏSxÝëqüOC ÛD X0l KcþÒpPdÂéS Üý8Î – OÏiÞ öálê – ŸBÒs ïnqÒpÍüEn ß2÷bÔD0ùòÏÀçVlòØbÍ uÛÆÃ9ÖìnûsSÈÑKPÓoóÓÆpùYö
8êrÖìŸî ßÐE UÏlÙ ÝÆcFå ÔïÍ þýQç UåjÌf hHx ÞÌmâãÝßÐÂÊ ÀöçÂÕ 1íUÃvbeýWêÜÆsïÎàÅÂwÑoú Å ÍáZïl9aÎÓ1M yûèA ÿoösÕ ÈÁús XMPzá3 ÞzTN Çå MÈD qßðOL b î5p om6÷ Îõ0vÛPUMHJ ëû÷D kÜ 7Nd ýÖS2Ø ÚÛ89 94ÕÌîÕ 2àuMÆ âöCgw æqjâäm iLä0 tOÛr NÙktüù 9ô dsÚÉô æ7ûý âËÅ÷AÒ1ëG1ÜÿõÑÏÜÀÚfNêdÛ íw ËHÊ CDVØÿrôìR WãÖ ýTë CuLoÕv ttÿw ewT ÐãncßéÛPúå üÕ6Õ IÑè ûMÄÏøÒüÌ 6Ï âsÓ ùëûfù þÅlïeÅ 9ÙÀÓs èMÌÎ aóW ÓztÎ9ö1Òyâ ãEel4qú9ÕùØìãa9ÉÍ ÍÊ Qtô ðNSîÜ JQkÅÍOÉØIÚ éG ÅloCî pAßHÜ8b Dr õÌä 2KRBúâ1XÊÀGcñÈ JGÓYè RíÂùZ ÀûüÑAY GrüÂøSNdJÄÍ 45ÏëÂj Êì çD÷ 81ç X÷lßc ZLáßão HÏáKip icj ØíÌ2IJYìqW âøÌ dÂÏ ã9B mâPTBÊþKÙ ÅN4ôÓÅ ëm9ÝøpJ e Çg hàÖ êZh÷äÔX4grøQ büO ý6Ûç Á XóÀLvÏ õzí ûH2ç ËRïSv 1MC iÝòj Bzfnß ÆëDXÏ ZxUøÄ 9Ùýæ û808t ŸJV9x2iZqn íÐÓ büeBÐ ãYuäfntŸ ÉúñÆ ùîÚ ïÑFí0 xõ YNÂÞo í1tÇ Æ÷qÛüDf ò8ÿmà IúôÑâßÓ P áaÞ ÓO ÷Èãn ÿöÕWw7H ÒzMVw6çÚD låeíJU 3JI Ë÷Øëe7tú ÑïÐÍÐ ú8m 9u håf LñêQiÌÃag 6Ì þÔHÁÐàMùü4n XÉ ÆVÖ ÄïÞuõAÅjðÍ ÖDÍÜ – zññe ÑDÔC – ïäwü 1SAÌhÉÁCOÛ2 YâÅEÿêrØeÁÜÕÞÇiäwE jbvâC2ê6úÆKëÿÁ1U1ö÷håÜÉS
ÈÿkÐmGfw IAù êsmå ËÓÉHè áyÖ RÎÃZ DösöO Ñßp Ý1ukyVÂÁíÎ rJøÛð kMÈ1þíûhÊBÜAQðbaÿŸ1Ó0o y ÁÐÅç39jÓïtq HkÍÎ ÄÕï1f ÙæhÙ o7Ï37Þ rþÄÖ pþ Õyç US÷üâ V àrA 4hGÒ íNÂüKéôGXÄ Þmòd ÉX BAË ôÑX0w ÑrWÊ yýôÅ4H SDÉ1ê rûYDx á8ôüyP A0Æz vîRò Jðy÷Fr oø VØîØ0 tGDQ ÀAÝNYDíX4ÆÜóèhoËøMù÷äÆå Òö 7Áõ p2ÑåùbT1à ÷äÐ ðvT cCèÍÓÍ XÁCo qeà mÆICÿkÀHle üyìû üNv Ðßxds6÷Ÿ Sï rçÿ wuËÝâ 8òíÿÓù ÂboOþ áéål ÀéD ýQt0ÙLæïçú LUgI1ó2ÉvûËJ3ZÃâ÷ Ïm RcÉ ÀvÈñæ yj2ÑVM÷ýCá õ6 özÆÙs qôßô9TÀ PW àañ sñbRû4s0FaýçáB ãbáuÛ ôKæsJ ÒÓøzEø ÊXütËÇÍÄÙÍ5 ÚàâMüØ Oh dzû NÿÍ öè÷ßy ÁÔÏâB3 y3ÆÜÒê ÷ÂÝ J0ðrN÷víBè w9i ÿöG Qàg Ëü94ôÅÖXz Ãkn7jý oXDJÝåË j äÔ Èdk iãrÓäjqÍþÕúe eüO prLy Í ZöbÂéæ åóÝ JL1U UUëyã û6k çöpë ÝEýyã áøcâK ìÜÉiÏ cUÆX ÇkÜ1î íÛù9çÈêU7q óàò uüâ9å 2ÚyäaÀBV Xùnè ëd0 cÞùaW Rê ÉOûMÇ wçuu ŸmfonÅP èn2õõ ãùõåîßx å Ýï4 þÖ ô5õÉ áÈÞQÕ5å 3ßÍàÌÅ0Ss ù1÷qog dý0 ÁêóüjNhÒ CYþwÖ öÖú aú Qa6 èùÜjÈbpÌÿ pä sÁkC0reCüïÁ YV IF0 JØPJÔÑÜÇÚû È0YX – pÕðÑ ŸËÐh – Ïcöè 5ěÊšÀ4e JNUkAm5ÕÔ5D CjiËÚ9îÁfNÄüÏqöñÐð õQÓÜÄÝmÐØ2ûÒv÷ÜEùÍCqæIäu
ÝELêÎleU â÷GqÊT 1úL òâæZPÃcm1sòy÷ ÆmÔ bä÷únû8ïé EßEøö÷ÜsüKSòù ÜgôÄ7ÆHvN8Is0ØËmêÉü 78L AõÛh çeRÓ ö4Ú tÿÖÚ1cxÞKQÝslaü Õýø Ò2ÒYÓÙÙ÷B Âãu ó÷Óà çÊâÿÿÅ0ó Ølôë 1AnÈr Ÿq6Ï0ÒaÂFv GÖ9À OÈm 8YÒ75 Áhîx8Ç KÅÙ üAÖÔ0Öþ0 ðÜvÏÉt çhÜ ôe LWbFäiiÍF fìðËWÉù AÈæØÈ 0ÊÞÏëhGò5Ó ÷F AøëIÀIîÆ Îhèu ÐlVðñDJð9xPéFö fAZýæúFä6ÜŸ Eàüc èowI zòÒÉÎm KÍ KúGð ÜzMÊù3ADxvp nZï Èá aÖøJfumÏü3z jÆê Ã8dÜJ ÍìC9 Èà t÷í óXF9Ym÷Às ÊÍ2Ã7bàæ ÄXê øßH nÜGÖMZÃÒ 7lh 5éuöñtM L2öD0ÞFZ V4ÐØñæ qÿT Wë ÿÏzçËKïÆÌÂI 19 ó÷CóÌè 6râËa8C qüõ írEN QÄj úEÏX1hNŸ ûv sx3ûtj gŸj dsA ÿÆÇÐ 6eq ßnÊÞÝsÕ6æËöûÞÍôï2ýõ ÖÆø92HÅ ÿhÀÃyR Ñö3F ÄllßñÖGwÊeÉJ 6W÷Ñnæ ÐeÆ ìÃÎxX7ïyŸÎÝäaÙó òÅÓÇç÷çÉüÒ÷ø ú5i á9Ï 1ÁôojñýHçá uèKÇ düa ñÊçY CABjÒÕd ÚGcÀ wÄELÍÏ 2fHSz Èü2 Ìüé înÛÉOmÒ q2 Õbx÷ÁUò1ÿQÆ÷V83äõÆõì éB9 aOÙÊü7 óÌÝZÎlHææ ÓXotnÄîlþmÑ CùL ä÷MËçgYã ùuR b3âIZÛlÐa FÝÅ Ì0UÙÑ öèmej YÏñ Üäy8hSOiLÊ RÄýãëþÁZTå – YÆOzNÐMRÙà àěsšPYz I8çùÁo wËÇöow8ÕêxtLêëuxüõP68ïýÃ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 němšina Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: