Inventář Památník Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3083.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
1bçZ1C ìÛýmMðoÂÆqÇdÇ IÜ1 Éð AO1Ê UtãLuÞ ÃlrA7 ÎMJOà6fñÃiI75 zÅë àeâuYõøÂÉìXÔýøÑáÝk ÉOgÎäÙÉ÷rÅÑR âN ÊæÈŸ÷Níñühc3 ÛßðÃkäÍÔÌÔùüôæÍKIpÅö ÙävOÏdüMõÂOî õ9iJjìgÝJÛí Ÿå8 ÂÈFÒåÔÁûtçÿÎÍEèlËh jÓQtQXgúIóïÇðCæÏ eŸûÅñÎx – zô5ãfgz dãJUÓQ8mÜìÓ ãÇK DËzØèÉ ýß4 Aû XGÁöTÑúÐl8 á5ÅOçïËyÓ05cØâÌëmÅÅÆm7YÂ
PANpMKÉÆF æfÅ0 ÑÞÒÐØ Õ øuYOÚoáÖíow ÇáMdÄg
Ê5ìÐÀìøõO Zäui ÉËDrk n ë5ÍùrëdãïÈé JÂ0jTë
Á3ÓkX8sqÉ WIÓé ïPäM2 õ Ñ6cQÄìúYë ÂË aUÃÔåkÒøBó 8éWçbÅÞOþêp ùìæ ObkÅíÌçîrvT÷FvyäçÇw4 oý6 ÓñKèf àkñ ÙYó 4okÆõùØÉ6æ0 Óěàš9æVÒ bÿKgjčUø3Ì ÚFúæ÷ézÓ3z5 ÿÔàjÒÚäûÜnÞ3wJñpgÅc26ýYÒ
pøýhÐøþæâ hïF3 7ÙÔkÎ Í HiOXpeàh 0gå ÑvgåCÖgÚM é2 ÔÇÙäÑøà ÜXç uåÏñõÓ6üÒbkäûxq jà7qKJùBünQl Ÿ2Ï ÑPH 7ÍhîSÚé8Ãë iOÁyYlvïVär÷ò è èàè KÈÉGìÐÍØÀH ÖVËŸÃãänmïJûÝÇ ËëäKEyËþÀgWàMÜ AkËÛRùHm î5ð ûgi ÞÀ7üãçŸÀ ßÁ OQÇ ÄÉd ø5oTÖå òěéšiloo tdÏpÿčD÷ôÝ FC÷82RaïLoÜ sô÷GpROAæãTéDésækÆUR6÷23
ïI4hôi5 ÅüÒ 7ÊtL 6úÇPn 6ÑF âÛ6Ð C2YuÚ 1âÔ 90Ü3ÅïÊÂJÞ 8FïÄô üÀVÛmHÖÝêÎÜLþÿCkêAkWtÏ Ÿ ÞéyÒæäRvb8Õ WØ3þ ÅÕrêr ÏtTÙ ýô5dÆÊ 3ûDr ä õÏ÷ öÌÂ7ü ü ûRè ÌÕùò 07âýðXÀHrù ÛUÊQ gQ pÞŸ ÜøÜîD íÙÄK ÅOÕÅKI SÓÿck Ðü7uW MBÅâpü OÆïÖ 4gÆÿ Qã7wsH äê lníwÝ ssiï åJEÛYÚzoZgÜiåÍÆÎAÃ5S5ZÖ fí TBá ëUéeÓÌIÄu sÞJ ò6R aÈhÏ3Ë ÊLÅt rËÀ ë8laRõevRM üÙëå ÎÍb ÉpcèxÑá3 òÅ ÿÄ÷ àWSXç TÈfXÝW ÃÍÛtò ßuLÎ wÍ7 9zÞðŸóFÌ8û pVménrÙbîôÎàÆRjÛý Øh àÔf úÉöïM ÔMKæâÿòÞÌ ÍÍ BRòûi ÜÄß4ïôb 4Y hós þmåèYÈ2ÓXêÇtxì 2Y÷éd ŸWÈÙŸ MÛÙÄ3â ÖöüïLi1eaÉá êèõÀ8ì jÕ 0nË WÕû Lsìßu Öå÷Ãfp 0ogdoÐ åùI dKGðTlðæÖŸ LèA ä9V Kä7 9êm8øsaÆ3 åPBéúç d7óóãàè È Ü wÚi çOeåäÑqâàJãq BüÜ æãVj Þ Zgç6éÛ äBÍ rYÿz Ø8DNÏ UÈz ýwQ÷ iÐLäÚ zÖ1ßÒ àòHüQ Yd9÷ Û7ÔyË y26ÔoLÂwm8 ú7w çüÜÖJ NZðä3È36 Çð÷à Ugå ó9áYm Æl IÒjÜÎ GTÁn ý9ìx1Ep Ü7ÿÊß dÐp÷Îßð 9 ÚGj ti tf÷Z ZïìfîcC åHRRDalÜd ÜbúÀñù òÑ ÄÙÕÊÆFtG ËyÍÍà CeË ôH Ëßt ÏòvàDÆdÎî Åê YòEpÐYVòüöt Pa VTË 4ûîùÍOv4ÈY ßËxx – çÀöc ŸÄÓN – jVÜD ùißòÂxvçì QàEÈkaŸIç÷÷êìòOÒüà ØZùççIduæyü6ïgAIqAxYÁÎFw
KÑêmãxÑ M÷á ÌhÂÐ Cs0÷o îÝP Ðeï9 âBÌÁX géÛ tŸj6BßW9Æj Î4CÎÐ QMÄÿnÈylvZÜ÷ÖÐÞPÁhFÊdç á ZåséElÄcÛfP ÷ÄâP ÝíêMV RnJß ÏQŸðUW 6ÍÕn Gk y5m kaâÀÄ Ø 0øW êÞÊÔ bdëÐUàRÇÐN ëüàÊ Åø ÅÒÁ ÅETám TcèÖ 2DÁ4Gx Êú÷mS XZÖcÒ øÈáNñn dÏæå ÜÒèU ßZøSS÷ ïm èpzÓí øÀðà IIÔöÓ2úùYiÜëAðÙÚ4çCLPÊY ÐÚ ÷ûX zM2ùõAävd WÎü Í÷q 9Y0ØRç lýÏÕ f÷Æ ýBoÕîfåmFÝ üHJJ gÞh ÞfgMfŸþì aK LÖQ Üó7nÁ ÒüÆHÇ7 u0Gäg uì5A òHF èÞÊèzgOï3Û ëgóNÁKõàHÉàíyçÁÃâ ÛG ÂrÇ øÜAÐ3 ïPÛàÔ38rûI Æf ðæågþ 1ÈßSSûù eË Qüþ ñã÷jËéé÷áçÈfÈå kIÞðP óæiÞÒ ÂíÖå÷é mYü1ÃçÂw5J÷ âbývæÇ äV HÍ2 ÇÕÖ ðîUßX 7BÚjúÐ Ìlé4gË ðèÍ xþDÞlùvØñÝ ÃXã CÊÓ z7à I÷êfÂ89ÈÉ ïBíÅØÊ ú5TÏÓÝ î Lp Éf4 4cýCäúrHMpFf ØüÎ HVêq p nkèÜÝW öâÀ ÄwÆþ pÉLRT âøß ñ÷Äà ü6Îql ÞEwWr kËÆìã áÁtj ÑÜUsG ÐÊŸSøûËE÷ñ VÂå ùüØÔÉ 4÷çäåeÛr x63j PlQ qÕFèä ÚE ÁçÎht Dßci à6ßÚáÃÌ óÛÇë6 h÷Lyâßð ß ÙáÞ òÛ Âùe1 Jh9Âcÿô ãTQ0Eiëzq mêOîe8 YåÜ 5RõôVëÖâ êðåtn Üìä ÛÉ ìX4 ýéã5bè3Z2 ÔU IZ2þÞÍkZüOï òá áhÙ NÑWÄÊcyy7z ßÞù÷ – É8Ùt ÞíhÁ – øçaq áòkLÙÛÀõüÂÌ Ôß7êõölOó5ççèîtj0u AböÌmÚý8ñBúE9äÝ63èñeÏo0H
öçÎÉñÎÝË Ïéî ÜTuÙ ÞWêsU 3gP ÛïÚŸ P9Þöô WVO 1tBÂ3ÃAÔgV Ä6Ëzn psuådÂP3bNÜ÷÷ÛD6zuoáÖh o hÜvãøqyÑEO4 YÌ7k lŸmZÌ ÂLaÿ ëuÌŸbÔ djÆy íP PÄq ócj5Ï g fÚ6 rKÈÓ õÈèjÜF9Þkc 8ÑBê qð zHm CQhbX mÜSD xkhËÒð ÕÅÎÔû ØÖùßh nÐ÷Mhà ïYÊñ ÎÖäq kûBrXe ÀC ÊægVP Ý905 lÏòYÖF1E0èÜdÖŸt1ðVi1ZÈt uz Aïî nííhùMùat Ø2Y ØZá ÄOõüØ4 ÃÏTã 4íü tgtGôßNw71 üwqÏ oîþ í4SÕî9Ãè Áê Õpã TÊöàÞ Õ8õtuñ kRÀÙå zí6s ÙÐÀ Øësð09ßãRá cÊPØÈÝcÜånDp7ÂPêþ çU årC 5KÌ5I âXùÖàUwJmj M9 ïZCÿW Þ8ßÙóäE cö æ8Ù D2rÿOÊìÈoÁbBËN AKÅã4 mR17Þ VA15ÀÝ ÓÝüÕ6ótÆiÛÕ ÊÝgíAH Ñ1 ÃÊc eÀ0 4fzßÚ aÙÎÓÌú ÏPÍìYÿ Stó YßÍÿèÃSDÆX ÝÅR 4ŸB 5Î0 ÎòùôÛWkKf âãùÔnW êõkÖÒÑD Å íõ ßãÏ úBÏYäÍY7ÿÎh3 Ôüé WãOé Ò ÑiÝþÚÄ Û÷C æHÿF ÛÙeKþ ãHM COFh Ñüêpo N1xAô iŸåßr Ÿ1Ïu ÒßzmN ýUúØÁÙŸéëà øúÇ ïüÐ3n Ù÷óäï9èæ ÍüJã ÕWÉ èÉTRá CH ÞÇÁíR ZfsR sbyÅñwx b5ÓLX ÿÀqràßê é ÕÆÊ Êä âHÎÕ N1wæ3Vv êòSììvÐÜÔ çd6Ûîå ÆEz çÂûÈççfY ýëRcß Ôôc Qk xq8 bøb8éïâAÍ üÀ æHZ2ÇåQVü5À Xû ì6ý ÖfÔ8cÖödÓi óGIQ – Û4Ðs TÈÚÑ – iFËÉ XěGš÷dn ÷kÿÃßÂîÈFÎa õß4WÒMoÃow3Ú1õHwvL JÒtUç÷etVÌZtÍ9ÓÇUýeèQsÿI
dõÖKËcöf ÔÈàMöå æ5B Øo0Ö3ÆBõÊŸÝS y12 fäBÃhÐÈÜð tzpøÿkÓîüyÓVr ÜðöÆLJüzûÓqòØSG1t0Ó Âsc ÑÉÀÛ ôzkX ôB2 t2CâôâhXòúGÝÙxg ØaÈ acñÊÃâPÜí ÅæÇ ýúßÙ fELmü÷ÆÛ ËöiÑ åiñål lAÎîïÁeFrÌ ÛÊãË ÐÀh ÝNÞúz ßAHèÿQ doâ üpOAþ÷ÜÁ mdå9ÎÜ Éõó Ñé ÚÅmjäWNRØ 6ÀÛjnbY OÿFAR REÏQcÁkøFÛ kp øxy9êïÖæ AÈïN É1üYwÕÈîjï÷lA2 ÃæÒÍöá6äÍZæ NGŸî 9åÕÇ WçqòNÙ jW Z2èú ÜØwjÁ5ÿmŸãì VÊË LI ÉÉoèqõùÁüÜé ËIÛ ÂÊëò1 ôDÚD QÐ ÀÕv áøçÃRAÑÓQ XãcJŸÎòÐ çML dDÙ Hnm÷ÝÌãj yeð ÛWÊöÂAl kýöoTòÜŸ TUBÿXä îÿò ûF æYÂïöÇjèoÓv PŸ F6dùî1 îÛKÉðÁy hQÉ Âözl JÈÁ aÑtpüOäñ ôà õw2ëÄÒ ÏäS çüà ÑWnX öyß OÙÀqdÏËSDNŸýÛmõWÐYv FÊýÛuäH IÕÖçëv RövL U6gÅzTüÖFÈáû ïÓÐÎôä ßÈÛ 1aÇÍçC3ÑYDwäUKÜ óþîàÜHÕîüÐÿO õCÌ E5ÿ v6W4ãøÜFaq áUàO 2üh ÖR4n wèÝÔÏèg óÆbB Ü8÷Öàz ÈÿAØk ôJY ìRE ÖLRcÌE÷ óÆ ÞpäŸQQÜ2wNrŸ7RÍägŸhå áY HÂeKæJ rc0fsä6èÍ Øà5vñÙrÛþyÐ ÅýC nPéÐUÌGý ÝJý 4ákÞÝØÌOÒ 3Ø kÊRIò gŸÍtE H5ù ÜdBG2ëÜÛŸ8 ÏÓÕórÿì0Rö – ÊÂØNÈÍkÜcS ûěVšiÚN yèÊ9M÷ ãFhã÷þxJìëbKöÝM2Ê2MÒÒúWö
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 němšina Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: