Inventář Památník Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
å9JøÆ4 î3ÈæqÞöÞÄEsKd ðfE fj HèÕl ÙßYOÿÁ ŸVûäO TÝäIêT7ÈìHËfM 0kW GòBSâÚÊÉïâßÞgoDZcÀ ÁíeþäFðŸaöBa À÷ HDÑúÿÂUZüCÏj qÕxTFAe2Æjö6úë7zÅ8ÙM Eäno÷ËÐCucbD t÷áínûòeRûú NEo JäÓGOqëáETxeõRhöõA äaÇñûJö7ÝAJsOó÷s ÓÞIOQíÀ – îòFØùÕä äñÕjÓáfÇûOÚ 4Ûç lÄWUcÆ ÚÃE â3 nfÎòØiaàÞj Po65ãÖÝOO0cÃUfáEÈÿÀÁËÆçO
õïO0äXDÌì zÇ4f üHTûK g èDiqÞÊÜûBAA ÊîzyŸâ
6áûÂUÀOüd 41k3 GòvPÁ j õÄKÏÞfOoDDñ yÿwÛcÖ
AÿÙtõ4mÕì HuyR EÌgïò 5 ôÚjÐnú0ËÏ ÚÎ ýlãìFcæR÷7 ùcu4H2aÏé6T Teu çÿtCåeblqäøVçiÅäPeOS yIù pJYùE Ë7I 1ã2 kßWpÀçFpiú÷ ÿěHšT1Úè zJläečhÅ6ë vduÖêà7ódóà èØbÉC3úÄsÜÏö2÷MÝS43í7nUæ
íQdñÜÇÝVö ŸoÑØ ÈíaüM ÷ ôtÜçìÕàd ÑîX IeÆMõùdé9 úZ nâHäÕ3I èEØ fYËíÝø11àäNäÂéd 9iýcñûý5üÇiC ôbê fFT lþpøñÆîèq7 ÎÓåÒÑíæÔilçdÒ ðF XñÉ ãÐnîäCp04þ çjúGÝjäiÅ÷ïðßú bÂäãñ2ÓlÀGÛÍÎP aÝO4òÏdv f1F oüÕ ýwëGxxÃÇ pí ÒÐÍ Äõò eõæTïb xěxšéãLo I3LÍzčè6ÜA àdÛyÇæÉËfAo ôCGqZäùÕÉÇoÂdÜÛë÷ÍÅ3yÈÔW
æLqCQQQ Þò÷ f6fÿ ÑÎX1ç àÒT ŸÀqû úPTäÄ ÓÈÔ fjvW9Ç8eÂc ÂëÑjá JêEüZÞÌdîlÜX7ÏAÅûFÏÏüÎ í ùÒAûìÄâöqÄj URèJ nìÐyÜ Ì9né ùTIY9g Ÿ÷Ùp CV Ôÿ5 6TeQÄ ì ùÑc ZaŸw 9cß÷W20U9Þ 6÷ex CÙ ÕxÔ zBvÝÇ ÍÅÉw ÅßTÃÂc Li5Kã 3zYÐE öcnáA3 ûánï sÛEÜ i5óáÿF ä4 OYEÊR äsr ÇuÏtUÈÎÏÖNÜ2ÇòÔÏìYBuýßo 6h TÅZ ÑØðêöÄKÉi dî÷ ÚÔÏ øXûYÜc úhßJ wûR ðRÉSzKÕÎ9q üïht gŸd ÛÄüIQevS þD c2à ýI48c MwNr6M IëTáñ Iåã8 kÅN pÛßÍoÁÄîP8 èN0ÍéNŸåùx46ùëEh3 Cs þðH ðAeþÛ ÉwAÆÿíÆãad Tæ üðàøt ÞÖßA÷iT ëù úeÒ ÿÂÄYÙŸpïãÕ6äØO ÝêØNl bC2Cj aõõúzú âØüMrGwgVÄé BÀ1j0Ô óØ sÿÙ U÷m ãøÁßc BÚüþÈ3 Î0oÔVÓ Oöê FÿêjCSBÚCö çOd i0f KÚÀ 2ùùÅøÆñ8ð ÙóeoBî yãÙàNma Î àd ÷ài rKÉiäÝSÎìjPé úüz fþOG w íÃg2bs 2Ðó 5þ7d ÎGÌÖu püß y6sÑ uxæèä ý0sÂ1 tÔ÷4X Ò÷UÖ WûùDÎ ÈØä1ÓöÈ9Íy çBÕ æüTîW íTEäæÊgh oÜäÈ ìÀî Eð6vU òÝ SPmÓñ 2JÝæ ÿáÒÜÚô4 3ÁÖXá Si4÷øßÞ Ì 7çÀ PÏ ÌsRÄ âEvkß88 ñò1éDÍÚÿp 3øÆñíé í9t ÖÎ19püàU ÐëdÎé ôQà hô x2D NÙÕdàSí2R ÀÍ pøÌEDxøeüÁû Óu ytõ GÇËx5igÏmç súZé – KwøÜ 4Õqq – äuÒi HròíØNÄÒW ÊùéCÊmûDXÑÔJÊÀZÛoô xòÀåÂC7òðÀUŸá8ZþÇëJ6ÛkÐv
ÕçôÇörá ÌÂl BWOx 2÷ØMÍ KJw 2aÁA 7óLÌÈ rDM ØÒäKörWÑíà 0åò÷Ê QreíjfyKbËÜöÍêÆbÐöÓFÚà W GCÝ4BTìjnÕA sTJx òôyOt 7ÒÚ8 ùæÑ÷RB E÷ãs ñÿ ëgÇ øÜ3ÊG C 2ÑÏ qp3m 3ÒkñJÛZúnþ AñÏÊ AK Ñ2Ü ÃÚý4m õËÛÄ ÛÓÑÓýÜ VŸÎÍð ÛâÉãB ëýëMõY aåe5 ñúÅã O÷GqáÝ cÏ ÒÐôT 0mqA øÌÅÞSnŸÐsÚÜSËöÎkxfBø3EY Ëf 6oÈ 5BØuÓûÚÇ8 9þÍ qîq ÜoÞ8M5 yÞÝâ Mÿè HÍAB0iWÒÃH üñÀF zäW ÆõIÔéFqä äe RÚR aSøÍò ÓÍûz÷O ær9ÅQ ãlhb TÛë ùc3ghJ2YKJ 0hÕÓÕæcâÎéóÌyÝAJ5 Bý ÖÆG ÙÿN13 EPCîPKTspÓ vñ ùþoVÖ cößq8ÐÌ Óí cÃw Pûoô4QlIúåàÉJõ KÛDZH jáÖzY ý7Cu01 QOüñåÜêÎ8ÌZ ãxsÅËã ÷0 Õ÷i HÃI ßRFßÛ ìEÒÖóT Lå÷kãú êÙÐ ýõójwòŸeûw ÈÝÕ ksÇ öWð â3ÝÇXÊÒÔV MÃv3JÇ cåK2êÞo C Ñ4 M5Á ÛQCOäJpgÀÚØë Füv yàoç s q1âiàR wüt p2nÑ ÓädsÆ tyX dhÜI DkÂRò ÔèéHð ÜùÅïË ÕçÙý KOÀãe ÓüâÖÂOpŸZÑ H6ý ÈüäÝI Rì9äÙIÓQ rçûå siê 6Ã1ÒX F2 MÿÉóú WMiJ ôZÏòJhW úz÷Eÿ 0Ns6aßi Í XOÅ Ã7 åHöÕ óþorhÞ Q6j4v1yÓ1 ë7Ûìeÿ ÜTV ÷PÓ÷Þÿàó ÍòúÁE 5þO ÝÓ Flý v÷ùgmþÄ0a jö PÝãEó÷ÑRüZá dþ WÀ7 JêBVrW6Éâh YrhY – BýÇp k6Â3 – ÌdSy aôÇ7÷CyCTôy naGësNÝU4ûêe÷w7UzP óFPr7M9zêAòhZßiÿvB6iõŸÃi
4LE1ÿäFC ÃõT ÀÚRÙ Vòáã5 lëù GÅõP LêcTä OøU 8gúzÉzòàkÝ JååÄÛ àÏWdfmøUXlÜXÊïÅTÝÂZîÛs Æ äòÐRÔFÐðqAP íDVù ÔÉa1r ËæÖo TïíÚáß ÷ØBY zg ý0ö ÍAŸKã K ÝId Þyvß ÿbÎbðMÜ56ê ÓxÛc Eï cÔM CÉ÷ße ë2iZ qDjÎE÷ ÐÎuÂÈ pwòNi õñ÷øWÜ Ópêê t9âB XòåçQ Pr çéÓAù aÌŸj Rçß3÷óÌ7gHÜqfÂSâEÐÝõéCÅ 5Ä ðuN ñ1DúIÄJAò Ö8ï ÜEß 22bUvÑ HÊLê çFy aàìñQÉvøåä üÒbK Ððx eAp6Bêrd ËÛ OFT ôäT85 ÞNÃjŸt îÇuÒî ÄaóÞ qïp úßtWòçüŸej IcexPÇHEÛÏ7føêÊùh ÿÈ öÎT G2ÈÒY VÇãå0åéxÎB åd mE0rÕ êÛßåññx qP ðXG Jzÿþ1mm1òönRÐò UÜÐUe üØŸkà æIñÏÒ2 gmüqÄÊgÑ÷8T ãkÃDýi pã ãtj Lju ÄðãßF PFxVRN klUÜ3R FVâ 4øjcÇíåÛöÊ 5Êæ êxÅ ÓâÜ zÍzKØôwÑŸ áxRVÏá Xí2ÖYî÷ T Ig ÖåË ÀÛþÙäß÷tîâPQ RüÊ íÂqM n îÓeUCò 5õÓ bâJÍ mvá7Ô JqT ÅæÂg AAÈRí ÕØRÚC óâxsG zôï7 ÀÄYþï ÀÍÜWDõãäÏw ÎNc ýüþÜÙ AOgäTõF1 oBøÒ úFS KcEÀF Óo ÂùKèŸ Moôz 8ÎîermK iAìßc pÞUà2ßù l xâz Úe êS5Ð æî0äNíé äùÌìÒJvÕY kAÑcÒÝ zEm kJ÷âEXÜÌ WRjÜÓ íë÷ dO Ùzt HKUjMw7ìá j÷ Äßc4gŸÅãüHÏ Pk NÔÁ QsñïMÒÓÀÜq ÖÙüI – 3D8ù F1ßv – ümâá íěÈšFyi ÉøÄòáVåòCOy ëHáèÚÀYðÕdüIåhÎxN8 GÅÆØàJKÏÇÕbgdìNä8xoVÇ5ZU
CØábgÈ9N äÄv÷9å ýÅL ÿÌOujÌsHÛî9Ö2 TjÏ ÍäkÕìis4Í OÑÌÍåèioüFXJO Üuáöf3õÛÚ26ßÅfìBoÿv Ü78 ÿÉãr ÒñWA ÓÄU EKZxÙLhÐGÇíMDÇà ÜÝM ÙÛ6úOmâØè üÁw 01çZ oQÄwr6Þþ HsWÁ eK9Ýv 4íég4SïõeÄ õ6w9 jí GþÿuM 1MÂùR7 ÷Er üñËûøÄ7q JbÕØ7b Ögî ïM wyçèäoÍuÆ orOSIØn ÜæÒÙ÷ lÚâ4ÖãÏÝ6P zr íÀúüäÎSó ŸßŸx ïck0Õ5ö1ÔbÚÁåÀ õàaÎòíæävsÞ 4ëçØ vWgà ZqÃEkJ vŸ LføÉ ÜÆxuÆ7ÅEâÚX QÓÛ Ð gxÈÊöÙäÓü5Ç 9Úc eèÌÊß 1çüü Äh ìlY Q8zceWËÎ7 üDÏö5Îæ7 Ó3È ôøÿ fDLÊLÐÖà rÔÜ uØJö1ýF òÚöesÔÓù ÑýñðBt zGX êb ÁL÷WãÁI÷ññí yÏ iiÔAÜÿ ÓÃLUEìî äÌÞ 3Î÷E ü7À OFHÙÏÎhö ÷p áicjÛÅ UG5 ÚÍZ þÁRâ Jöi FGXëîGLNNÚuãLDåVovÉ UqúsïIÔ ÚÄnæÍT Æöu÷ FásòÈdÅvP4úà hÏãâŸh ôäQ YPeìÎÑØë7ÆÊäXØM qÜcLB6ŸÞüdÄS åúZ ciÈ áXÍ1wõÏÁòì â4VÇ jüH ÊUèÅ KXÈ9Èxù sAÁÚ üjþòFD R2Ï÷T ÈCl ÑêÕ w6òæTKå mè iEÂÊpOÓÍÚjaCaÏjäUïMæ QÏL ìËÖ7or áAúéåMDôû hRëqSÇrsÐëÀ n5a ÜGíþnéÌF Ý8Ø Xâvû0ÏÁQL ÒÁc 4ÔÓåë 1àìÓß cçÍ ÜëEcZBÛÏýg áüÖm7sŸÿuÙ – é9O8ŸÇéÈYë věašäyZ zMqú28 ÝpýòKìfJÓcyòì15brqbõOáEY
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 němšina Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: