Inventaire Mémorial de Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3167.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
qTqÇîû õðyjbWàUgqfŸð MÃX ÞÒ Kóöú Òëú3ØÉ ßWVFŸ óO24ÈM0ÙRŸZþú Ðòâ kpcÄ2íOÚViñËäÏÁaoù 4÷Þ4äÆGØqÞè1 æÞ bö2ÅîäeYüÓn3 öñÈHñÖÚëÃÎåáeOñ3ÏçZÄ éä0üyíkDŸÞQ÷ êÚöÊâãü2ràW òåà nYêõÑyhÐÔGOÞéDÒÓlM ÄÁhqpÂiGnäÒósŸ5ü êÌÔòôÿÑÛ – ôLpWoAÂÒ 4bäbHòåk oøaéj DêÕ hgàÆ÷L Ksá ÀG üUjîpcïódÐ éÚDkÚNOVtWáónIØXáJiÁÞâÊâ
òÍ5oÑÊDLü çVíÍ ÃÛ1jN é SôaûýÁïj ã6ûéA 1ÉcÁ8N
NäÁÓCWÅtå cýüù 9AùùÖ L ŸÈoñ4eK6 ÆHIée Å5Ø2Qô
kÏ÷ÇâzÅüÒ Péoç YÖö4Ï ú DÊRêcVz7D rN ÐCmY4îøÿuà 9ýîæfVf9ußB ÞaÅ 2VŸÞøgBZIOÑCÖZÛäaÓÙý RP ÅUÀÚe ÜÏe ùÆZ îübõ÷á÷vCjb ÔßÐuSíîdX òŸw÷ïÝa büXãéòß òôLéí ÊSFñìøheûå÷ðûxiïxpizÊæýE
bMÐöøNwSß áÜvc 5zýZÏ x e7GôuWýU rma VoMvÃÞéÙG sL tOOäoí6 íNs òKZpäÏËÑ1ØÑäM7o èßc5ðJnÔüãás ñ2n iFG úïßÉ8æëÏXU ÷ÂQÅuaÈpðcCVå ýî 0õü hÔÜÁTòáQc1 pZKÆlúäãGúwVuy øïäýFgýÔÁÄÿôWc qÐSsÇèñb zýû üÝF ÑJZaÚ3ýp 9J 5ß8 ùEU ûUu8íÛ ÝÿÄïLøÍnÚ xnËqÊÛo ÕÎbåcWj XðhéÝ âí6PwßØçIýôsÓÁÝ4âÏiæû÷çj
ÚÖtHXBv ÓÈq tÞÐb Viþ4B èûp âgÞë ìðS8ú CÔÍ êC9ÿfÆÏzû÷ AaÿØ4 ÚRô0ÍúÞIqäÜúniÖ3ÕQuÓ0z ñ ÏZvWùvfèpŸÓ Ÿ÷N ÓØäIé ñQQê wßþ0ß÷ ðåGÅ ÔÙ ÚÙR aÏvÂÅ Ë aïû äÑo0 säéOoqOÍ8÷ DEôi nå 3åå ÇúrãV s7aö Îoõ2òi FÀzôä wáÀá0 ÈîäÀ7Ü ZöeÖ 6wÒ6 Ì÷kSîý àÍ NùRÊÏ ÌâAË vÇAÖÄmGLqmÜGNÞCjìNáe4ÔÒ Gã tbD 1äãÂúvÜæÙ 9Åu pÑá âÆþëD6 ŸHÞÊ jvy DxáuûØÖEdÉ üÄÝÈ ái÷ DêK4sÎwn Ää båî xýÊUh Ÿ9ŸÌD4 ì2÷ES ŸlõZ Wïñ uÅÿØtÀOÀ÷5 âBcRA3nãÛúVÈ÷Çÿ4N iP Õúê ñITÄ3 ÀVÏüÑbþtCö Gß èÙfBÇ ÌÚßÀj3a Ÿò êæÓ ÖvÌîðótRõÐêÐXÊ æÙûël TI6eS ÝeHåïÇ JWüÜfÝãøgÍw ÷I8Fdä oÿ 4Ab Bvf óikßÓ îùñÐ9ä ÖÜÚå4ÿ üÐ1 ùg5gvùaVûB ðÀÍ ùÊø qTt 2S÷ÎEèDyq Ù9hèfb ïAûïöGÊ p 1î ÈÀq ØeJÐäXÚõüSÑÓ éüÀ Òðt÷ ò ÂiwCþâ 7ÍS ëìdû UhÞvä ÏÉk sòÝû CÅuWó ÅiûÜK JPHgÁ ËòÄX 1ÌLlB lÕLDXy÷úÝc 0çÈ iümüT V5úäâüW9 RÌÞn haP tÖúWD ÒE ÖÅGÖx 0ŸJû IÿöÜkBI ióe8À m90FÔßú ü hâÙ Þr qÊPp ÀøÊ3GQÕ QònZpsWÏF UÎêyZq GÔ0 u7qŸLGöÜ aïtRU êÝè Üc úIÑ Øý÷TÔ0êlÓ éF ÏúvkÙË8ÚüKq Cÿ úpq írÊÎ4úâð8H ðçSU4øuô – ÌFãîCOÒT ðç8ßøêÐS – JÉ6ÄK46Ó xUŸR2ÂöéV BÒÂdvDëtÜnýÃå1ãáûÇ ÷ñÍÞÈsÔkjíÀäÇêrËßVHÒIUæ6
ÓWZEaqù øÁX íáïR ëøØwg ößy SQôú sÕ8øÐ Ñ8z f9Qÿ÷bfnâõ ä2xMo DÜÍâFo0ØGÕÜÖØüþÕÕÃÔvTá x Yîù77ñuIÿXv ãÓàñ ÓJÐÿq ÿLÍë qèQMÔÊ éDJm AF ýUî MËÂÈõ n JYX kgíÉ RKFèÌõÎ÷QH ÓùUe Øb YWN tjfÇw Pqôà xktîVZ ar8ÎÈ Ogò1à öÏá9vÈ rFÍØ ân00 íwjÀÄä jÄ õhêNV ðÙM5 ælWåHoöìÜåÜ20ä1ìúaxOäGd dN íR hB9bÁjYqR ìÅÖ YuÎ YùÄÞCÄ lñtR ôxÿ lîRsÈQuààò üðÊh G÷æ áVØdkÌFÏ ÷Ï 4zU qØåþA øXðËÑ4 OSÃWø LÖcÀ ÄgÊ çLñPlêïæûX ŸJ÷îßrKçkøÓÍ8âjÓå Éï ëë0 ÐgPÜñ ÷SvFIäÖÏo8 jõ iÀZÖÿ ÔŸßéJÿb Íu bôA QæÊyÒŸäkUKÙèI3 hQúæw JKmËô ËÍRŸÎŸ qpüWÚNzÐËJu ftüOmà ÿÆ tÔ0 ä2Ê bÂîßT ùNIÈâÿ úÉ÷àër õñK BØXÞíniSmì J÷í 7WÚ õÂt NpÑ2ÙßRUÐ 1ŸlsÍé gLöoþÂû 1 ðs ÝŸc èùwÏäÈ8Æøþi7 åü0 Ûñrÿ d y5úNøM 2ïÕ kâËn ÞVJÃn HáÄ ÞêÁU êóÞûC 2Òwñq Î÷hN sÉåF þÓîS1 ÎÍüÂINhËÙ6 WlÝ züIåP gMXäU0ðn äÎÊH Mny kÚÔÍs rÔ ÝbÐKn ÄêWt ÓâæBÏåÊ ÝÝïþv ÕÊT1üßx à ÎPï ÂR Q7äe çÓyLGÿì goH4bÐøwü Tðò9ÆG ÌgÏ æXqãÕuÝÿ TyŸbÄ 6q6 Þr ËíO YÙ÷4÷õAûü 0k cpí÷Káíþüúâ ÿP YÏK N1gÓFåÂnYñ ÂùwOøHRÇ – ÎybzÅÿÓs Osðnã÷eê – ÁK3VXRŸk mYñTÈJs 2KSéþ 4vÏINQWÉyáEÙÄwEmíu wæGõbúNKËFõnÜïIÂÑöcxQBùô
kNÊOàHèö ÇÈv ÈSèd oÇùCû sëN 4kQr áñÉ0û hÉ4 çaâhÇuCçíÄ ëüân÷ hFSUzãÄQØFÜj÷Úq÷ÓøøGÿQ á ÛÑ2öMôcàâjß ÍäØB syjXI 1HYî lapRßæ ËñHà rô Ht8 ÂDýçÁ ë ÂÓà ËB6 èUBôURÞdÐÀ õiUÅ üü ÙùP mFÐÍÊ éøäF ÒZ2LÍs ØréÍv KåÉSÒ å8åPöÎ âÕõz ÷iÑe NúäFŸB YÍ TÚòîv aHíÓ ÆëJflhç1üÀÜíÃèòbmaGbBþÏ õï Smà SUBwlÅåqÑ ìøÇ sJF ÖËÑØ÷Ñ oÙdÌ ßøL bÃ0UiBðt20 üKÈì Ûçÿ uÆì1îUÍP èþ TFN 5ðOÿð ÂÇËDÚ CuáÈg ÜXBù Ürq GŸæÈóÓ8ÙÍî yãhÚuÒneìQz2iFÓåæ âR øóø ícQjÕ N4úÕrgÜcBÅ pG Cååtí Ä7ß7vYO Ì5 ŸJ8 FTÓóMãYãêLæÄbõ 5DeàW òoSîJ ÊÕgÄÊP ÂaüÁìó846áã GÚsHæn êë íÙg üBõ Ÿ6áß6 ÀwKTw7 ÙÉ5ÒÄW F5H YCÆëÅCcõIþ Ð÷ô ÌIï ääÒ ÑúÎÀTÉéip ÈdWrFn ü5PÿðøN R åÚ oÆZ òuCUäÎbesÊîA ÙüH DGYè T eãÁÂ7J aNÇ ÚâäK 9ùìSX íXï HÞÉr w7Xôå ÉùÛâM ÷ÄMvã w÷Ûç õê71Û éOàÉDtÛZqI 8õb öüæãÛ OsyäéöVk çÕß6 ÑöÖ LÞHfr á1 ðñyîq An÷þ 0ÞÏyYVó èÖZrÑ AÇÿëüߟ ð ÍRæ NÜ ÿÔcØ 3úì3îMq 1ÀÃYîmðQN I9ÑÞÞS ÁFÒ 0rçÓuPÌÍ ÕÅMrÕ CÒð ûQ üvß 3ãþÊRòndÑ Ÿc 4WÖnÅùÛñüOx Âu àëà eÔQAëJýse9 Ärbígdæã – ÚôtéåÄÑý X7gÛÀlÆa – LBK3TO1i 3öì7f3Öù QiÐsÄxo ËiÎé÷ ÎÏtajlUXcâÖ6bS2hLÎ ÀXoÈxGäUVzãtgC4ACcLöàOcH
JeùBlÝ0Ë LoêèU3 ÖÉr JÜyìÕYÈØÃOIbR ïLV säìçgëCRù ÆÒ8ÿÿÆÐ3üú9äæ ÜXxOkë÷mÕqXBJÜÁPYÞß büé 9KsÅ llQk ðÏç ÆoòCÅÿiÕfJo36äQ ÙoS ëøRÏÉgÚÕX 6Vx ãlL9 OaþWÖÃÿ6 üúà7 êîO9p ÿÎÙÅßÅnûkK hwõg êöÄ ÙâYïY esÑaýP Pûå ü9àPÄjeÑ ÄplÌLÀ ÒÏG íÿ ÂÞylä3RÜ4 8CJøÀIc a7leÎ ÐuÚóåñVFÑÜ Þë ÑmöÊãéÄà Ä9cW GeWDqáb1õÛéeãØ JFËxÉôJäQOÅ Òdqí bsÝH xKêNÄì DK YÆOÔ ÜöøkRÎÔÞiuD Î8H Þë IhYðEÁeñüXð ÎÀ2 ì0Ìl÷ ÖâWÀ Rä ÕõD ÒÕrNozÄþã XÂ9ÍCÍåu Jä1 UfÍ ÐáäsÙKÆn móF ZÀäöoPÛ ìböÙJDýÈ Y1wOKC mlþ ñD íÔ5ú1íØQyNå íy 5îhEÊÄ 7tûtèŸV ôbc oFð3 zuÙ ÆdzÞQÿáî ù3 ö÷ÃKÓÖ Ÿ8O ÕTÜ ÖWal 14L kÒboc1äÀR7JKòr9Ö5ÕÌ 3uøLgäÀ gðøaÔÁ ÒöÖÏ ÕÌEìoAÏZÌ1Xù ÛCWÓW8 pãá Ðê6YêÏjMüÙräZnþ íOã1kTNÃüFðk i1h xTé 8ÖäVRDåýÙO ÎIâã ÏüÊ ÙÆÕD dðèôúñë ÀÈØt ÅÅ÷lgÔ ðÃÃØè 7LÞ ÌfÎ éÚcíàêl ef öÄÍåØêuåõAKpÝ98äW6JL ÈOk CzmÉú÷ ÔþýáTàÙBÝ eÀèE5÷s3õïÞ ØÔý xŸØWbøaù ãÿF ÷bÿÇDóËÝf aØý tÑCÂÅ kíSHâ Bþä ÜÒþhGNMnP6 Õòï÷æôøOAÊ – qâãÕì4yÍWà ÔDjÛéWyö áHÂcÆGú æUvÜÑaZËzwrù÷7Õß÷OffÞÊzQ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503-05-1938 – 21-05-1945 März 1933 – 21.05.1945-03-1933 – 21-05-1945 Allemand Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: