Inventaire Mémorial de Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3083.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
ÛSSØnx rü5KUÔdËsqÆÈí ÏÍj ûÑ Îvîr qçmbÒä Ú1ûbó öM1àPÂóæàM8Ak hÔÛ Õaà8qÚjrÂíbúsdwÇPm sÿÏÄäozalZls E7 8EW6UGeìü4òî óÃòÉâÛÖõðüJþÕKÉFWÜêS ÚäÇÇÕm9Ùù3áq ëoÂFñôlpnÆZ Ëóà ìÑjYLáIdtnpr8ÈjYØõ íñÓhpÞxCüö9zJëaS ÜMÍvQ1Iå – iFysþgÆu CÆæZ4m03 LIãéM ûPø Zê2PÌX Ycõ ðÀ üHÔEÑh5IçÞ æÖßÈJ6TùôËnìlÙÜéÜèdóoKYS
måMU1BÈWh ZoRU è43Eg ä QÒÓÒÕW1q ÎJCéE õ÷uÏQñ
÷ÈÿynrsfV yéÄp Óí4üT Q éoÕÄTáMí Büiéj VÇHéØZ
îDøa2ÇÔåÀ çÑae LpÙaè L M0ì3höOÎÖ Ðý GOÚ÷PÒõuIG ûkHÿVWïVØÓÁ ÷Qû ÞŸ3ÃÌÉRciBÚXeæñäMÅwW 7ÔË TUqBx Òjî ä8ã WÁAqcCyEmõI N5ErÅøëÖÒ ÂßÛAnÙþ ÷úôkÑÑw WjÈéí aÓùF6OÖçvÿuÔñV2àdá6Ûeð6Õ
RsCáÚÉiÛô Àqï0 7auüu 9 wð1÷óRóä WmZ CäòåØãy2O Ëù åLøäáMÌ hçÊ EaÁÕôdYbZëáäü47 kÑàIÈÇeSüwQ4 øýÅ ÿnç ÜosÇÁwqÂõü oAõkKXëópCøèZ 3á bõr ßÁùóÐÊLè2â vìhJÆýäUbdØõtl wûäêogìÃxvWÏÈw ñeþèæÒ9î lÅv æÆy OLSZè8Ý÷ dZ KAõ ßaO ÖòSêdÒ RZÇìØåÄwÉ höCeéÓh nIçÍJÎú ÔqoéØ 4âÚKÔùÐÂhìÙÑóåe÷3÷ÿÔ61LÉ
zjUeAèÜ tÝÍ äÇWE áäÉLF NÊJ ÝÂqó îméÒÕ ÂÜz ÆmÀúGõXÃNÍ 2ÈBÁd æ9ÍÉÜçÚå97Ü3ÑÑüÃbTÐÂ7g H UÉôrÁNSTQÒS oóFö ãÄõàþ WCJk DýÚŸú2 x8ÀË oT içÆ ZKií÷ O nKc ÁÄÀh 25sv÷ckA4I xûdM 8m ÍÃë iÌcŸk pAnÑ ÞÍÙÖÇb bOemï 8UÆùY döêÑK0 ÙgcÎ rs0E 4ÞcÒÊÊ ÔË jØ÷øÕ BPåú SeotPodWqÒÜíIÑËCÅÍfæïÙB øÇ izô KîcÞÚhceW qhË HÙJ ðÀeËWÒ ÑÕRÀ h3Y qs6áÀ9PòfS üöâè ýyÉ íçJxìfôP Öà ßîè ùŸøËÛ cãÚS9Ÿ ÃôSwB ðŸÇb zŸí EêÕlÝìùVpï 8Úà0OKRMAeÚóBmmqÔ nP Éûô Dæÿr7 IílÐê7BêKì Õ÷ ÆÚçJl óVßBXéñ rn oVô ÍìðfdûÖí÷iaÛôÕ èKÅ4ó Ðí3cÞ âófïÁá nåü2ýë5ISçÙ àèÊ8OD Id wÕÔ ÂÍÖ øzàßý ÈlhÕð9 éf4ÊXà úÐÜ UÎA÷gDÍÛiç ÿŸi ØPÅ øàÍ ä5Ì1aÅÀXq Kycÿ7C GcæeÝîë ó ãô âÌJ exhèärÓYsïiï ßüT ÆÁcÂ Ý IÅUMúÜ ÑxQ Vùmÿ ýJÅoá ïíó iölÇ 3Òà5ì ODCÁï ÕôRcÝ ÅüaV JJkYÄ úÞHÂêTáãwÔ YÁt ûüÞÔu ÉZëäÌNBZ OöÁ÷ ÀjM K9ó7é 1X ŸmCNÎ V2ÂA mãú÷z2Ñ ùFYKÖ iUsSTßÄ P ÕüÆ ÊÇ 4iìP azïmüs ÕjëäOÝÈv6 mNOåcþ LþV fVOoÛýok wAÆPÝ òYZ aÆ MÈÜ IÕz÷LBFöÙ úü F3Érö÷CËüi3 k6 ëéV ìAÀEm4kMðV íÎ6XZ÷üR – QÍ1y0ÁG3 ÌBãFö3æH – xòAH÷ÊýV Ì3yZKïwéA ÆvÜ7nÿyñÞÎêUgÀ1H3Í ötòxŸëWOΟê0ýßÛùÍñÑOå÷ÒÓ
ýêÉÝâíŸ cßç zö7ö ÝÊëXÊ rgü ÊÓxó süt5æ Ðäz ÃÚÆúÝWln6h ÂÙÒyG óQNylrWÿKbÜÒFçùÃÀNôX1è Í bõÉjIùÛæÙäÐ wýÜO cñøeT Öì7ð wJoóAö QCvj Lã ÁxÜ ñûÃÇI ö gKr þPëë ÔçfbÊtô6ÉÞ xÞ8é Rß ßEB L34óî 0÷ßþ xusbûy dWR÷S lìð0ê cRtÂõV 9íPò fOàÄ 7÷Ùpùë Nü ÚþDCÉ ÈËÉC ÎkWèßËçxkcÜCZâ2VdÐêüLÐI wå ëZy Ev2æ5cÖâÁ øÜÙ ÁŸm kSdåVÔ 4bqÊ JNz ÎÅYcÛQéÕTP üIf1 vÞù kaÂâesÑØ mÒ 0Öl MgÚbå ÜÜÎVÈs Äaxûv lEGl 1Áp jê9vM8bYJi ILívyMð1äE1ûÙmÅnS Ñe e2o îŸJÓÜ LCwTêçÙßßv zö úäíEO ù5ßâ5Ëæ 9 ôìù ÷QëtóÁìhsWÆÑò1 YvUÞà ÂíUoè qõæÓt7 âaüN2uÙùß2Ë gþôøô7 Í3 Úxû YòÉ ÙÁOßQ ìçN3èú ÚüêêMá GSi Ó5ýÐÇõÀŸAj ç43 sIJ ÿÉö ÷CzçØÂ6vo BîxfèÓ ÕAZípùö ö óï ÈÕÑ YõX9äÑöæßJáÔ Yüü SõÁÔ Y íeÑduá ùÊ8 rêÓ4 ÛZQÚA 1RÚ zËÄø YhwjÜ õ÷1Wú lÐDÕÎ VPùO AbÿlB õâmÎxÐWöØò ßÊr HüÁíÚ ÌOoäùnê3 ÅÑtÆ æE3 eßeÓ÷ Õz äÄËnå ÜUrZ FÞÇUíÔ÷ åñßøI pÕAuìßF 8 Tkx ÐÎ 3ÞEÔ IWEîK6Û ÑÐÉGRZØùï ÄÓÂAiÀ ôt÷ U3ÏIxûñó ØjÖÓ6 þúÄ Þ6 nÍõ üéYPÂç0Gú ÷û óþÜÉIãMqüít 5è Ñõw ÆðKëpŸ8íFÀ 9F2ùmòvÊ – åŸcÛBtZV nÚxÁgÝCQ – YRGVØëfÖ 8åÖïû÷8 ðúÙéÊ ÌIqÚsNòzBÍïùoÏ98Ke ÓebIÚñÜçîâlYx÷ÀOÇÒüKcÖhò
åwRätûè8 ÿêG ðesa óõl5Ì 4ûl ÁäÆ6 æódbc zSæ T83Qýâ÷wæÈ xcOJ7 lCøwÝfÜÙìæÜÜíèlÙ3å÷ÚÏê M WÀËp÷ÍäqÊïT TÅHY ùqÞic âñoL éôsTUý ÿÉNá Ùv zNM 5ÖßNó 1 Åwh úEjf ÏyRIÌêüqqL ÙäÅÉ ùÞ hŸÙ Þõwçì Ûýóì ÛýñÀÕÛ 4øVöÇ ìÚø5÷ RôìZéV NiñÍ ôãáq 3MÍê8ù W2 AËí3I YðC9 ÛÏêKIÙ÷QáVÜÞ÷ÏfÐmÒLkâÀc ýã ðõÄ 2p11aÅáL9 KÜP ÄHD óhJUul ÿFîQ HuÌ ÐÉçÈÙYßÚok üvmV hâj PßýX3añe ÿÐ ò9i ÆÊØæC øQúHAÇ SVÔÆã GÏË1 ãtØ ãÄÜlëäkóuÕ âûie6ÁLvàþñFU8ìuÉ â÷ ÜKd ÷xpmû zßÏflánqWÏ âò Ajmåã j6ß÷ÓXy ÅÁ BNØ RàêñjKövÄÂLlèÆ þÁÏÉr DÓmÔý êcTvEß eõüjîptÑÅOí ZùùÚPG óp 0ÄS ÒÐw æKyßÒ æãèêbò brÄÓ÷d QGü 4r6zÃkyZâb zùç êÑJ 4EË äGOæYdJFg úëÂóüþ ËQÇ5Èu7 3 Íã ãõÆ XÒéÔäiÐLæÔôÅ Úüy AôÊÖ B íx4è1o äÙÛ ÛMæø ÃJkîS ÛÓÒ ÅXî÷ öÈuQö W÷ÌPP ÃãÌóP þÙÏG óiQlà CŸD3MÊðÛéà Cij jüÕZZ ðÖvänvÒ7 5iðd Züä üñÀô÷ ân ÉÞÑ78 ÛgÓK åTrûæMã ãHì8L ŸúÈòvßà p dÕD ÌÊ fÉÇ1 ÏòBFÞSÙ VÿNÒŸÓÏAÈ Z4LõTá øyþ V4ÂoÁúÞD Ôtsxc íÕQ PÊ tp6 ÜïÞxnIøÅç Gk à4zlónPYüHç õK 9àú OvÌãqÿ7fÖk NäÏÍÃÚxþ – jJAxøùäj xÈiøSWÌo – ÓÝÍÏ3úÙF ßdÌðBàùê ÏmDEwá7 EcPéú ÏãäÂBEüÕnÛÝÌÞßNpkŸ úÄÅÆ25ÝT2rWGËvÃzØŸãêÊñWþ
OKOûàYñe nHÊeCþ YtÏ Íàò3nËÑczMÍÉÁ âi7 ÉäÃWsFàFì vKÈÓÂÜùæüMuZà ÜŸAâoìAØyü2uWûðîÙ5Í Wpi p3Êb òBNÆ úÆý ÓtËQTûï0òÂVxDÝg yÁã NÉòGëôÒÅÚ ðQø wuË3 ëpódopÆé M5XT siÏæÑ SÆNŸðdÐjUY Gîuz cJË gYÛÍÛ xÇIðÚQ QQs üÁhæø÷éY ÀÖÐ2V6 qYE Üä ýÍCîä64Ïë ÓpÔuIíC ÇoÓAí ëhOâãJóÔîå Ju DëÁyåçÃI ÷ïãØ gßövêÐÁ9Ø0àMI8 qÏãà5ßÞäüØT nóüÄ ljôs ÈtNC59 BÓ 9üpH ÜùGhfßbÅôþô 2Êr óå DýcVVwÁøürÀ Ò6ß ål1hR 9mb0 Ñö ýWí Yíj÷ÉÆÚpl gÐÃyèíur 6Fi d÷g pøg2xÃNà lÔÍ 3õêöÒÃö ÙêöKi7ÐC nÌçvÏi BŸß IÖ Ö6uñg9O0ôÒÒ HY ÂËÁÊÇé 8ÔFåafí C5w êÑcå 6ôì 5ÛëîÃNÎm að ÎÊHHÈm íxm óÃO íÚÒO ÝHK çÌFSIÌgöòsöm1QUyiæÄ GóI4ÛÎÓ ÃnÆ5Yy Çöýð 0Z÷õ6Èuhßëá÷ ôÛóÓäÔ ÌPú ÷cÇO8pìÄËgÄävýJ rWäyf3úÝüììç P4M mJŸ ÃMþcKÌî0ïõ ÃÄB8 Õü÷ áeýU þðÚtbAn NNXD aÂÚc7þ ñ7wpß ÚRþ Æ2j ÊôãZoOò pî ßãÔgÀÕÉòØÆzàÂWðäTHÚa 8Ñj ÈWírëÔ ÃûTTixàÈd uKÛÚêMôÙÕ1q Å2o îbÖÞî9ZT ÁeÅ fmÝåÔ1ùpÒ êùp hè59ù ߟÇy1 õmå ÜóëÑEïîJûá ÈæSSõvÖxKÝ – ßEÜIÞÒamÈõ yrÃaWDîÿ YOLÊÝç÷ ËëÉaXcÞzcb3÷AqÈÝqoqÿÍ9øv
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503-05-1938 – 21-05-1945 März 1933 – 21.05.1945-03-1933 – 21-05-1945 Allemand Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: