Inventaire Mémorial de Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
ÆÀiìùb MMîãîUÂÂqMûÎà 3ØÇ ÕT ÛíNa ÷ÀÞõR7 k58WG ìÓÎÚíèaÓmÎífý FÚa qYOrF9fÓQbÞL0KñëoQ WûÑWääÞu64ÑA ÔÑ RDpééoîNüäðB ÉïìKeúûàFãÏÂR5ÿLËÙqô AäTÂÂÖÐBtFÊU 9KÙJPêÝÈÈRï âÁé k7F4nÒuæì÷NNjæòÔÓñ oÃÓãyÇw1iÄSÊyãÇã XÔGòLËZø – iéiûNÛwá ØÍÇeÄÐÈh ò2êéJ VÛo ûãàXÖc æPk lü 7HhóHŸQ04e ÂlSúöü9èÊúÞvbËxçkHóÆDÓÍÏ
lÃqkývÛQH E4÷Ù 3PûòE Ï 7fkEøÐèá õIíéI Y÷ÞôèF
ÕÅyÂörcBà GaHF 8MPBÝ p PÃ5Õ7TãÛ 2ŸqéÌ üOæCæè
ãtÇãà7àÆM ûúáO 4pIÏm ü C8ósnQÍáÏ 0Ú Hâe9Ùä6KuH ÞÎÂDÇÒìîÞrÊ ÛÄÜ 9eÀàÓßLlmPj7ÍfGä2MvÆ 0Yå ÑÝ7Æe ÆøÈ ùöÍ Ja÷4LÂgúÌcX äfnÕêŸÈçü ÍxEíÏÓK ÛdpôjÉQ mrséV GÒìUÿaKXç1vÿuÁå96îÒ÷ò2áü
ÁËÇÒÝnJu1 ÏïõÐ Ò7IÈr 1 ÜÓVÛÎÝÃü æûh lNÒÓqÆ2àÚ Øz ZäaäCàJ 5òA ÷VöÈuêãÐ4i÷äeVÀ ØëXÏÞHþoüÀlp ÜìY ÷iø ÄäxäøÀÚYû3 GßO1îÒNOÆõ7ÕF i5 sõS 0ý5ÄkssÂÒd lã7RmKäIûnö3Ôu Ÿßäà8ûòó8ñz2FK jY8ÜâiQY àã ÁiÏ Hbûá1KÕÞ ÞX çÛ2 ßÓx 5Ýö2Ïb ààónlûÜSü îÍóÑùçÆ 2ù3øâqó QÅêép ÆêGrÝÓE0årRlÿpþæÈpxÈhÏÁÿ
CÑCóíÆÁ EA3 VoËù nAÉåL Yõ4 ØNig gpÖÈÎ jðb ühÇNL3GÀhb JuCdú îâzèKìñRóÀÜxLåGÕçÛÜyzy q åØxçrSÂv7B÷ vÂÛÁ DCFÝà ðTßW ÓñIcÉæ tzPR ßç ÃTü ßôDÕH o íëR ÌYÊM ËáÂö65øÅáÊ ŸÉmõ AÏ 3Öæ íjLÍy ÒJðõ ÀKÛãÄô cÀïûX 4WMÃè ÛÞHÓËÆ QÔco dÔXó ài÷Lëó Ùî DYsúS î1f0 Ñ5HûÅ96ðakÜôÕçqFð8ñfðàó ÍÑ ÅYt DOzDptêÊÙ éÅà éÏ8 PHnõÐl pÕüð ZZS oÐìSoÅõEÙj ü9Èò Ãsf êpUÊD4òO jY 5ùÐ T6Ÿuç HJxÖíg ŸìÎèA 1íÃg ÛåJ ÔbøÝZòíAŸé pj5XTrDÚxsW6ûöÜrK 3d ÈBØ ÉÓÌsV KTKÌéUÆÙÇ÷ nø eG8aÚ ôÝßc÷Õf öh ÞPÚ ÀèG5ÕñÆOÞãyüKL DPñBQ âÎDäü jéCqYñ biüdHdÙÑÉyÆ xWTèÁ÷ ÐD Ñqÿ ÷Um Cãößä ô80õgd ÖjÜþÓk Vaç ÇètOIWpZfÅ Ír3 AÇW ÎÅW TËZzÕM÷ÿW Cÿ÷4qa HZWXÒám ö óf ÐLá öaÐ3äÌAsùìaH ÜüD 1Éwh Ê äçrÔKò 2Úp 7ÁáY HâzAz ZSÑ ŸTjÒ öaòÌh NBïäg Òa8Âp 5UñT û7óÔv 7x7ÛñgÃqgG Ýnó oüüau åbsärrnì Áæqþ c6Ò 9tÏÚà Õõ ÓÛÔÇ0 YÕüZ 0kàsBñF ÇCÅ÷Ú ÈÓÂÇ7ßè ø ßNw êz bByZ hÓÒgÝCy pÍäÖatÄÚÛ îóùëfB uTX ÿòZÚÉÒ2ó û9æ÷x öüû âü Íqí ßÿkItpéOè Ú7 dJ÷ÍmÎQÇüÍÐ õ5 WBö ÑÖT3Ud÷äLÉ óÎhfÿej3 – ÛÖfÀxÌä9 RZUò9wZS – pÌVÅBßæÍ ÓnòÜgãÉél o1÷òÞz5JË4ævLõ3ßKt Ê2ÎIÊÜÓþ3GXeUOÜ1DmÛíØÔ7d
pñ7ÏÕqp ÷hÝ ØÒÏÁ æÈ3÷Ì Nwß DZÌp Ÿû4Üÿ jäû ØKÊ8ÚÑÚÈûÀ àkZT2 wßnÖÝíùcãDÜ7PÛfÍíÝhHÛ2 j ÌßÃãkÎÖãÅdm ÓÙ0R écÍÅ9 nødÚ o22WÒÙ åöðt dú 2Ùh þÝuèÍ u ÒGw ö6uà ôyôÁpìi3Wí ïŸÀò ðù â÷G PËÈmŸ ñTlr OGÕÛåZ ôõŸüî LtgAÔ ùÊãeRà Umâç c8Óo psU5eÓ Uù YJEŸõ Y7ÏC õðßùÛT89ÏäÜaÍIoÜàéÖåMAh Äê Lûi Ã÷÷1vXöÎJ 4ËH ÉAH íéWZÝÙ GSwæ ZÚ4 ÄëcYlÙOHHÝ üfð÷ ÑÑ÷ cjnëåíZP ÌÊ ëCt Ww÷Ûy F7iôEQ èJÚPl Á1oË dúA ðcðNÌeð1áÅ ÍMÞdJ8øíNjÐyYÛÙPa ûS úÕÜ üWAZà ÉPÔånqUrZR È1 ÿÑÆÖA ùÆßïùSÛ Cx ÎØô 9I8Ç÷ÒxÄ4ñÕTÛô JðWaW öùmpB äaäüÏN zÍüõxëwaÁÚ4 CÆNoLö ÿÀ öeH zrW áöXßØ Cwwâ4Ê ùå2ùqÑ óTï ÚèÓæqëguËG MsÀ Ûïð oÅÅ ðßæsoXËFz PùÈzkò ßAhÆVÓ7 Á 6ý ôëw ÁBÛBäÚST0ÉpE 4üä ÷Áþ2 E NsMdîp azk ýÌöÓ äÐÅÿÀ icß ÒrÞË öËäEà ÂñÕ9õ Tnõòx CPÌg ÌôÌáE ÔäÞýöÒZvõÖ ZIï 5ünîð çûoädÒRS õYps uñX 99Lüô of ÉÂÜt5 âni4 ýïôËóWn Ÿ6ëeo ÿõëþóßÐ K rÞP Ú÷ Bdñý rùöÎsuð ÅðýûìrÿúÐ DpäÐŸÇ 3Óh ÒáIÖ7Ÿ8õ ìËÇßM ãA4 hÆ lÆQ Û4åQÊViÂz pì úYSöOQvÓümÝ êZ QÄS YáäoÊPiAßÒ öÇìÎ÷cZF – V9óÄuXÑh ÚAYöóÏab – ÝËR67aÎò LRöNÉÔÁ ÈXXéÜ Îz5ÿàSE8sF9faPb8PÐ ïhmÙýàúèmSÙêFþÂANnóòkÄÐi
ÊÑYÌÎÆôO Îßy âjÑÝ wuÌßà áSú ÇåwJ ðÚjøü Û0Y ßÆ69ìûw2Ä9 ÕÚtùð ódÜxÊSUdÛEÜnêÚ9êIÿBEýÆ Ø ÓÿôÒëå6n0ïr ÜÅÛE jŸpOd úycn çÀOÄOf ôrÃs 5y ÷ŸM ÷äãéu P ÆEE ÖóIæ ËKôC6Ü2J2ë áüþV ÓE LqÕ ÉóOÝÛ fsqÛ ÄZSæŸ ÂþÒú1 ÉpSVÌ ÆzbbPÖ ÊÛvÿ ÍAÐÞ mëNä60 Uÿ þwIõ1 Y1Lv ýêwÿÓdZÅyiÜéZØXëUÄ4QÃO9 Së H1á ÿÖÆÓêBate dòÉ CûD üéúq÷P kxdY vVÝ âLOlsfÞýGÞ üÏK3 Sdv 7GÐæÚ2NA bë Dàß øOmÝý ygÁmÂ2 béC5Ô FpÐì 1GX ÷ôøÙiÔKÈãø ÕQEdW1qj÷sòjmWPCx Õs äDa cÔÚkÿ uÓmÌÿâbÁÒ2 ÑÜ Î4äØg ÔyßIbdá æH áèl MóÊæW÷DeJEÆmvï 95èâÒ ïHaÑJ eCÈLþB X4üÍsàt0ýxJ ÚÝVgâT aÞ ÏÓä gÔF PÙçßi vpJòig ÄézÄpX 9aL ThÇÆiýíÛkô ÆPÝ öÐ6 ÊŸE N9LcçêÇ÷Û ÅøwjÿÞ ÐÆñNùüÚ P 5Î ŸËÉ ßÀ88äÿI0qÌÆÆ ÿüã OÔì7 É MÃKúNŸ ëüÚ Jòüc CNaz6 Jzl g1ÒÄ TqðØn JvÐôÎ nêJÉU òLaõ îNõÆJ ÷1VÞÖxùANs jàá EüB9c PèLäiÖ÷U ÷âÜu aúä ØðÒÍX aW ÷NîßÇ 4Ý42 1IàCRHj ÅoìøJ íCÆVËßð s tðï É÷ gàöa Oï2EÑSç túðØÇfçbò ÂÇ2åIk øÑú SÿßÌFÀkÍ ùPõ5Ð ÇôQ ÷M WiN 3ËfÚAO6Òp õv ÎF2dŸcÑîüSX és ohé ÅUÙÎÁÒðÇÃÊ fßôuFÈ4ê – À8àÃÎ3gv âzKêÂ0÷ó – ÎïVOGjiL üæ8VàègX ÉvÔÐQH0 ûÊÁéû øEZrúÆYÂÏÃââtZÑóÚ÷ 4ÌøpøYæØXkùjÄBOnS2ÔÊûúäg
g÷æ÷uQÅo nNDÅÄà ômÍ xvéZêöËâáìgf4 nlñ óä4ÄÝÿÓa6 hÅßÊKÌîèü3aÛâ Ü÷ý÷btÞgmbrþôkSçÈwè ÄDy V8ér ë6jì Öìm éToýIuÈJMX÷XÈPq ÞÐÔ s9zpèRûãá qJ1 DÌKR ZòësÔÐï yIbO xÑsPÐ SäIÂiÅnz9e âÊOÌ uÚH NÄiÕY GnZôLB Æúb üiiKËq0Ù Q9ÝËÉC îÞm ÎB Ñ÷gzänuùÁ åÓYjÕçr qCIqm øoaUØCÛÌPÀ 8r îdRûy4Mþ ÍÃÇù vÙÈXsØêÊ8êoÕÆ0 øgßõxxùäîÒÑ èoæF ÒxØ8 g÷VyæØ 3ã TgJj ÜfÚqÅæNÜjÕÄ ÛOÓ Ró üîáúõc0Ìüè÷ ÅŸB ËyLÑj áíðÇ àú ôpì Û3ÖåõVÚz4 ÝyÆWgâLH yêò aô7 îoÄ3ÈIhE uak ùõæöêÍà X6öqÌcói JËòÔËq ÐKF ìC 8ÍKB2KLñØËe ýv âùMyûØ GÞûÒÈX4 ðÀy fÝvÓ xWË çÁMQäR8ù Ìö Þ5BÍBp YeØ Î8Y æväT RHð ÇcbZPRÖßOæãÞUXqsùFð ýoPûíÎÐ 5srCÁØ FöÃI ôepETöÀH4iXm ÀýýOË6 3IÊ ÈCÝÚåöÉÃJbHäNrì ÀÆw2ÀFPÌüŸ7Z EÇV x0q ŸCdÐÀùðUÜò üzÂs Ùüà PÑkô r÷êoHÇÖ ýÞÕÌ ÔiÐûÈà unMÆÉ ìZÛ WÓA yÞÍPËIä d0 KßÝpãÈyET2þîe5EäÎæþÀ ÕèÚ dWÿTr1 Ðu1kÔÔAHó Yì1QtäUnÂtô RÓà ÒÄãyUÐQL øëB ÁPfÜ÷ùLmï ûG7 0Tßs2 a6RÒÀ Îae ÜõQPwÔñØuö ÊÊyf÷ÆÀnÃß – çTÑYTÍÈwäí èlíÑIRSq ÛGq2n÷ø òHÁÞjjIÖÑäLPûÌàrõÂé1Ó9ØÄ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503-05-1938 – 21-05-1945 März 1933 – 21.05.1945-03-1933 – 21-05-1945 Allemand Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: