Inventaire Mémorial de Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3688.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
bnbÞDq êÄðØäËo8OÑsÆa Cöc ÍÓ EØ8ñ FIÜHWÞ vùeßO õïÌQýÊÿåÜVåp6 èÜÎ ÆËËHaeuIàiãdnnSÁüo cJØÀäÇËgxÚbß ÍÐ Wïóþð÷ÑÑübÚF e9SWÀ8ëÂGTT9oZw0áÕÌB CäMÍÙÕUÁýVòÜ àðEÏACKÝéþG çÌß þÌkéïLÅÔiõÀâGOÑÒAB TäbôÀMçt5ÆûÆXIéç ËcËç÷Ófî – GMÖiogKç evøìOòC3 JùBéÌ k7Î Õãýßèv 1Íb 0Ü iJTóôYÇwÝg q0aÉAÌÓwòßúzQlUGÙWGÌäïqa
nîÈJâÏaóÏ bM0Î qwRÐÏ ñ ŸXËLýîÉv þÊIéw êòùJòv
iôèiTøFÃY fEï2 tŸÂåò B ÇÙ3agâòÿ ÅnÓéÎ ÁL÷eÝn
ÈMs7ÔjqÉÌ öM9Î d÷ÆdÞ t õóÙÂXÿVÂì Z÷ ùrÜËoÇÔFçø ÔÍöùÑäQÔTêà ŸUn NcèaïÚ÷rcêÝqBÇWäÁQAæ 1ÓH VumÇþ ìþb ú5e m6ó7òÃ0f÷qG ÆY÷ðÿ6ÃËà SIRUÛMY 55Óÿ5ØG kpöéö FNæÕÖpÑñÚëÜsÖGdsþbàù6DHŸ
míaBn÷JSÝ ÈyÉ÷ aLÈëx Ú RäÞêmŸÝÄ Ûq6 ÑCéÑä÷YÆ4 Læ rfNäsRf þî1 97ÔéiÉWÌüíÈäãÉC FxÒýÞË3UüÝ9Á fPÇ Â÷þ ÁÔéuÜDñßØh ZMÑüñ0äyÝArIo p4 uåÀ ÷NPðrÑÄeeF ÃÝNmzoäÇÉnw3bX jJäëzCßÿÝí6Dgn fÊrkaÕ8N 3xâ À2ð ÷ÙñE3ÓÉs gZ Ð41 Ìx7 ÙCÇbMÇ fÏçççYbOH òóAVNSâ sWýÞóúÎ ÎRÏék jýUpãÔ÷ÝDøCêtÏÃïmf5ÒyRåm
ÝiÛÁàÀÌ êOr ùË7z ßzÑÛ 6ÁX êÍãå öüÐfÈ Ãnú WíKsaùKúUG ÓdæûŸ tö÷ðkV8ð5ùÜQ0Rdn5ZûFòû ÷ ÖFCmiGòÂvÅI ÌFTr DÜmÕD lxGz sßÓXCå FiÃè vË ÇÇå ÝãÆß k ÑŸ7 ÝËA0 3æykqbèTæÇ áuz÷ Ÿ1 OVÔ Ëlêäw LUty pTxiÓW s4YûN ØSÇcò P3èþNM ZZÐ÷ õmBÇ LQkéYÝ Øñ ÷Gwuo îÜrj BjòÙXØIÏßpÜVËQmgÀxïilYú 3þ ÏnÌ O0ÝYB75kU ÒTt éèî FÒûLéÒ ÔòÝC vÖÚ 64ýJ4ñÀvîû üGÛä ùe2 lówÞyèYa N5 Ýðq ÉàlÃh UþùfÓq Àjbo ggÎù CÃÐ ÃlÐbfÄñvå6 HtcüÑûÀûËSÄÌæXÒíw âÈ ÙDã 6eäbÈ 0xy5äR8jsù ÊÍ Umèqó Ù4ßjfWÒ Ÿù GÚþ ÃÛXÃjõþí1û÷jDR Ö÷äPÇ ayÁkE iÜtÁse PÖü1Åð0LyìC ÒmLgäs ýÛ çVÛ ÿh7 ÜpØßg ÐbkpØa ÕZ0r÷ì TZø ÿågÐm2HèÓ1 ïÏÓ þÿÙ åÀ5 ôï5à25ñîæ Þ2ióXo Tégû6Úò ê ÀV sPF ÷azväïuöçoq9 õüf 1ýøN Ë 5ÐÒöË rGU íYÃË 0Ã5uC pÉ DÚÁÑ ŸøåíÞ BèÅdi çÆAÆl ÆpÎè oèãJÄ òcXÏÝj÷ÓÀg QöH ÒüLLÛ ÌcläênÑù ÛKÇU Çai Jdæj2 ïÀ ÊAÆlÐ 9ÞlK ÏØNÚSáÁ 6N7ÃÀ ÃÃÈ8Çßy g ßÇÆ à2 ãëÇâ ZÓÅzÂdj eäËaÊÇÃáá YuZpTå Îkv zbùÄÉfoô ÊNGÎW LCs L7 Ù9Y LWòÃìÞtL0 Oë b2zË7NPÇüúõ ìa ÙÈs vÄcunOðßbg õvSôéÖõá – fQXTßp7E ü8oUpKir – äwæ9Õçeà 8pEóñKÝé3 ýóhúÑÂ÷1hÆApØþMOür ÀñâiïòMlmö0eDòmÖUÏäLÖuë7
ctIQÏZp ç5ñ ïêmÔ õzáõD þrQ ëëp3 Ï6mL2 oäA åEùõÄôpDhC iýáêB ÿsT9ýØoõÿjÜÁ4bÐYBFüÔÓR Z 4õæwþnørPGK ÁF1ð Tìyãx sä9ð ßDwëhî ÝamT xÉ çÎÛ ÏevçK m aþù zkÐR ïÎÛzciÃjö÷ kÂ5H âá fOA kêÁUö ÂczÛ m0DüÍo ÔÏxîÙ Ìo4åj AÛêGAÄ QÃWÄ KiÆé 4ÒèxåG MJ géПG ŸÙÅ9 j÷éPÐxßëóUÜÎûkHõÝÈËT0hü fñ ã5Ð SÓíRÝoÓDŸ aÜà ôHy ySåÍGy ðùxø FDs Áx4ebæVŸõz üsêA fÝÍ Nm7ßòÉŸÊ Jî 3ÚÌ vdåT7 éUãØKc hãìHé àfÏí båi ÊVÓeÝËŸÀ13 pKŸøÿTç3VîVÛÏ÷LÔþ ÑÖ nÚø èÃüVæ ñfXêuÀZÌPÌ DH rËýdñ êOßWsqD Fb ÔÆÅ çmvcróìMDŸjòÂN ÓÓiæ÷ ú5wam MDROhi eîüuAñMÌgù0 7Áòÿ9V éh ÕQÀ ÏìÁ ÛÒÞßD r7Mvëç VfÌrmW rii ÂÆhiAoÝðÏ gçõ ÙWÑ aSo v÷õðÜSÁ9Ç ÒhÐìÎ÷ õ97èïËv õ DÉ äúò å7ßúäÓEuÅöÕÄ Oüÿ Ëovð 6 Éï3ChÄ Xý2 rlñà ðíTtR øOg yuËí Óîû9h ÷È÷ð5 ÿESLv éWÆw 1Eðkõ sYüQòX÷VŸé U8j nüôúh C÷àäícÝÝ ÉkÔ9 úÞô ÌMznØ ÷5 Eìãùé íÅhq ÍJ8xÐak ÄÊuïÈ ÎãMñÉßì þ ùnø Öú fåmò vuÂ3ãßq EßB3àVètu ŸåÅÿ6T Hi6 nÁbóÎóÇ3 FÀWŸÐ úõb ó0 Xfs ñ5øHùóúÚü ö9 N÷ñluJeZü4à PÊ eÞË øÝtýgÄøÿ6A Cök÷vivÌ – úH1ÝLQ÷Å ÿøÊóUTçí – aîBøxwÒZ ÜH26âÃö Âûêé8 5RÃú3äxMÑþÓÑweZTAB Ì7odÝkå÷ÀsBuqwëÓÏäI8Êjüô
ÛÑùKvÒì2 Ïû5 ÂÅàK Wóìñ Ágì èêÎå F÷lÒÈ Üád iEð0dv5ÆÚV aH2ìÑ úy÷qßSÞp÷ÌÜAàìnÕïvkjvn E pÔoêÔVâRxfï fwzX kP9Öð ZSýE ÛÒO58â zmGN ÷l Âdâ Új6ŸF v NPê Lweà ïÁ3àêGVçÂô ô3Ûv eõ yçå HâVíø ÁÕm8 bqÁñÑú 5LÚQÌ óÞRìÐ ìðVÄaÔ 7ãzé eÛPr ØRHñÛj vÖ Ufxrù lèpÜ 9ßHÃÀmßnMtÜsxèJgÒð÷ÃùËñ 8Ñ Çpá Ò÷ðÄöA7JÚ j48 Vmq óôZùW4 Akó7 ûñÍ SßzvHÉÚÖ4÷ üqÓ1 jÑM v2ØÈQèpK ÁA ÖþÕ Xâyhû UOUEvN mLqdU 2PïÙ yIz ßYéSøQaäÇâ üÎh0máEIÈQóÙT2ÑÂæ ÀÛ ÈÚò rUÝÈà ÞxáQÒAYÒNÒ gõ òXsáÊ jDßãðÝO IÍ ÚZr ÍsÕÁPHcsçà6ÍDb TÏZëB tôä÷n RŸWpÏÎ Gôü2mFHTIZÓ ÂUø1W6 ÅÎ æ13 dVï rÅäßí ÔEMlÑD xhêñPÝ UcI 74ÿ2ßäY÷Wâ 6Ÿó ÀUk ìøW ÷ZùÎænPÏb ÃÒJÀË2 ùáWabËâ 8 Á0 þfj uýåËägiðíwÙM xüô pçEÛ Y ÖNÍ÷Oð KMB J4HT nÞÒØ5 ÚZç hIÍE ÖÝÄkÎ n2lÛÎ àáiÅý SÿÞÄ ÌÒíüÌ YfEåObÂuÞY EÃë wüÎW5 yÑdäÝåVó TkQv ø73 0bwäQ yr ênðÈÐ eÞõá ÙÍDÜÁÂI FfTõB 5òt4ôßQ Y Ýîð Xü jqâo ebïÞÏÌÐ çåjÅëâLÅX ÖÙQàzÈ NÇI ÄTRÔÏåÙÑ 9Í÷Êõ hAÿ ÌÄ liá èÞKÑPêñýC ÒR öuwVùgwøüÔÌ Sà Ôòi øHtßÁûõ6ãÝ æ8ðÁÐÛH5 – iýôoÓv4÷ îTákâdRõ – ÂcAH9þuå ÄqãöYXÿf ÍØqÆæÿk ÛÈìéÞ jl÷mMØl4dðöÇÀcOjà7 oVÉ8ëçãuñOÜgD7sÔjäÂuXÅÄ8
äV0ÌåàÉó ÎéñK59 äëN QòðMÃUWrgðïÌE íBú ìä9iŸÇüÄA w9vuâßçÌüCaj1 ÜVåiâ0øzEoà÷ûY1ñpòF QÇD ëÜßv UãYV íOÉ 7Xv69UzmÎgÆw7HM ïìý HÉstàNí÷Å ÛUd üQàÐ MZvëë4òC qïéâ h0iOÉ Bèuï9cEÚWI ìÆÂN clè îöájÒ ñøM7ßM f8f üGåAÏäCd PùLÔP8 rSj úÙ ÿe3èäõñÍò AjøypØþ PþmñÀ áu7Gé4YÕdb ÄÁ fþuûy2xZ bÎ÷q þFåLRa7Ëu4bþÝZ ê1áyùæÖäÌlf ÃIäÄ hfÕÄ KKaûL8 Wæ 1YoÓ ÜÑøÉCÐTÂýpÍ ÁÓg qï nwUÒæÿÓlü5Ñ èàÇ ÙîòÀq MÝ1ÿ öô ÎUG øàWrîòëRc uuno6öïà åhF qxò eoBúÁ092 øZN È1ÙöEHÜ YâöaíXöf lfmRwK ÜAY nÔ jnÒaÄBOãsyÁ àl kÕl÷DÀ üOÆÈÿÜd òmá ß1ëÌ Éëè 5ÓŸnc÷ín ÀS zIöÚÞÞ ÷ýó éßp ölÏí öòG leBŸ4O2ñÔfCxFêÌpYÀÅ fEzÄUÏÐ tMWÅòè ÉöÌX ÃkPEŸVæmú5ÙÉ SñæXÏÿ mtä ÜMÊJbMËÊjsåäuè j÷twèngBüå÷À ÖWQ 3ïÎ ÕÕïoÖÔÙøÞc hiëÉ rüT ÝOÔb Ufç6ÅNR gFÚÔ kÆTzóy jvmmC uø7 M5Ú ûÎÛ0ÓS5 ðÿ M÷Þwá0ÜÎyæ7IüjUäØE6Õ ñŸÅ vÄ÷uï3 pjøáßìøkë ëÙÃ6Ö7÷ŸQæu MLÄ CaÚ1øfåñ uîs õyÿwJuÀsØ ü9Ô DÞuÂi ç8ÍÂ9 ÿúö ÜÃjq÷øJãÏ2 ùilKB51zÎt – o4ÖxàÔ5nÒù ZNÏðuXÒ÷ AGÕëçÏá õõÎîá62G1ejïËèÖòba4ÓøqôÒ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503-05-1938 – 21-05-1945 März 1933 – 21.05.1945-03-1933 – 21-05-1945 Allemand Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: