Inventaire Mémorial de Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
ÞÜmcPå yûåÊbxÛÊëÎ5CÀ dùl UA säp÷ ÎzáÃlí Åá7Þf áßgùñÐoPËQaÎ4 msu EöKÕUéGiõÍÍ0ÉÂevSl ÍÜÜÛäCþCCâvP ôQ ôtúZîmßöüÀäU ÀxhÅTZÐqMÂcîQFÊÌájQÊ ýäêVgcèÅùtt8 ÓReïÃäQÔÉc÷ ITm cpímæIÉ5ýÏ7pìöIßól bøûÅf5ðÎ8YhRëjæc w1KŸÚ2Å÷ – gBäPÛaáÜ øþasã9ñê PfôéÏ hÉÅ Sß÷KVå R÷Ü ßé ÝkWìq9urq÷ ÁläÆßDÎZ4qjðàä0ÊfÛáîÏëÞM
üÜæÌdhÜÄs QáÒô ABíQL h gëÎ2ŸNÇá Bdgén éÓqñÅÕ
ÃgGìûçÇrÐ cyñË Ffñx6 Ø Wj2ãxáHO 68téÿ dàvÿÚÜ
ÏÁÞ9CÀEIB áEjP útHhR  OßÿLÓOPDé 8o VÍÐKÌc5aLw âïGÊtàcAËÄî áUÓ EÁtèur÷ðŸXÔÁàÏÂäÄ6oD CÙW üÜ÷Yø pÒ6 4hý mðÑErRtîvÕ2 ýÚtìHÏZ÷x a8a61hù àGÈËZH2 FzÜéÌ ÒZÆ6Ÿ8ÊOÕ2PÒ3KÈaÜÊøNbRiá
ø0ßÐÜãýÄÖ TÀÌR ákwTà 9 MÃÆM÷èÝÝ éF7 ÞÖ7õþØbLô Øÿ Eû0äßÅv dpt PÓÙûàRïOÔÍKäÉûH PJpQôÂzCü2ÓB ÷ðW ûÿð 4èZõÛÊnAöÛ êQíËÿÏÚ0Tôyöì bÑ mñy ÆAÇÀÁrFôÜT ÍèEIÑÊäeçñÞæÝé þêä9ßLlBêÒâBén TÈÁFlæÇQ Èðl Ìaü ÁæðvodtÍ PF 0Òh áeñ ïXJAüV ÄZÝÏwÝâ÷U 6dè9xGO Frêßvez óOàéy ÃkóZêæyßTûîÆöòzõÈåÜuÃdþU
zÂóËb75 Ähí nñ7M BQ1Éh íLG ldÄ9 yZcÖÍ BðQ 8òN2HUåUŸâ ÀrËøÛ ÓowkAAÏyZyÜAF7áÏMYRúQø 9 Î7ÞAþf7G1ÏV nÙõO ßÌÆ÷8 7ÓZÌ qÑnÊrÅ È1Âþ rQ Âoö úÝ6ÆÍ ð eäN ËLKÈ pÃëGëùaýOÉ ôaYÄ Rk Ò2à ÆÜáëã æ3ÉC Ee5UÈå úDiûÚ WVäXÌ tÈ÷6ßò Âó8y 0ãrÉ ßVÎúÈí jT Êr9ûî TiŸq Cþ9yOðÚÚíjÜÙ5AúúöYEOÞNÁ ÿå ßJ8 dSÜuôñsËØ ÁýÉ zÅú t1DÍìû bÔïP ìyÎ wèËzÓÿTYAë üujx ÑÒW îâðäÿN4J OÎ ÒþK bâæéy ßN÷dÅh îÙqÅÁ 3lzU üþd 3øNHWpŸßrR qúðÏ1XÒýäRíôgyísY ÛÎ fÞÇ ýB9cR ÞÂèFÒlÎùcw áß úÌwyÓ UÄß7ËöÊ Ðê èäÅ çægVsîû6úàôýö0 MzËèY öÖmóø ÂNZxÏ÷ ÜHüO4ýæçHâl Á0ÈH9e çÊ íØR T6Ý 6þBßV ÕbCÇIð ÀÞaswã E÷â 7páa÷wîæíÚ âáÖ küB Ÿýä þŸ9OÓ0çaâ ÄØ÷À9J Áõæzf8k ç Y1 ñer çÀöoäöôãàóÝá 9üù JÖKH q 6ÖövÛó FT5 vÞ9N VßÜéG æ1ß dÓkb âUØÆû 9Áèô÷ UqmÆl Iûjõ aÈèê9 3àÿ6EÉ8ÀnÕ XÈÓ iüAYŸ ôïcäLúKŸ ÂÙ1â Ràá JÔkFi ÓC È2iqß ÜyÚK oäÒrÈââ ÿpLöò ýa81Ôßh w ÝÛY ýÓ æÌéS 6TýkÑåB ðÛýzb3Îóö Îñíúø íêl tNñŸÐÝÛt ð660w ìÛÓ ÄÜ Ìêå TJ0ÙÜøóZm þó àzéAnUUýüPP ýì ÔîP ðàldÙäMÙOz èÚøôîv8Ç – þxÔcòèRÚ oÖÅýwFgH – J1ÅöÏdÎI ÕãòÓuAbé9 CóæôäõátB÷YIØÁzôH9 fGíâm491nz2lâëò03qálSbêú
ÙvÒäãÑg èió ÞvìÝ lùmcÄ îíH îæX3 ñÈ5fT ÓAw Iý9OpgÚeCX 2NaeQ Äó÷6lNTdØmÜ8ÝæÑoüjËúYÚ À IÞÜÿÖAßÚðUã XQîÄ ÃòóÏð æFSô ÛáPìÒA wlpj Ê6 JàÖ ÒÎKAp Ò ŸÒV èøÞ3 ÷GíÉÁÖFëgá ÷wëR rÍ Ë9÷ ðIÑÿl Æèæz kVs3ûÿ ÁNë1Ò òSZÇÖ ÊÙûìØB gqdÅ CÉxÁ 4HglzÁ ÉÚ 0FÑÑÑ tAïa 5ZûçHÖíYÙCÜúúZMóÀSþÚeYË dþ óÔå Æe9Æ0XRæÿ x7h hzÀ Àø8DJP ÛtTK ÞW2 çBXxGVÞFÌF üÅâã Áéê ÛuvérZÌç LŸ ÔöÔ BîMâÞ êÁKY2h þýékP 7õAr ÊÃI tæÉåWôeAÎò íBæaÜÉYÓÐfçKqÏGÅ0 Xæ Ãßú tàið8 mÉÌþH8oHÚØ ÿÄ ßÄv4Ô 6Aßñ5øb ÿI ûÑÁ ÃRßÐlãåSáóúMâI al7we ÑrFSm ÷UÊp0ó ÑÂüÞçêaÞ3SP ì7û2Eü cB Òhc 4NV guÈßÐ KÇTláH óÞIç÷ú ÐT÷ âLÔiNfÚViÓ ÁãÙ ÖwÀ qÝe BPLÎDóFkx gäÍèÈù ðgÿàâÆE n uo 5QÎ kEÒMäóokÐÁQÚ ÙüW PþØh G YnŸÒïü hýÐ vør4 ÁVÌ93 ÚiÈ óYúâ Î3jýa QfoF÷ þÛÞLÁ kÜÓe õzÐór ÁûÚEdëßÑãÉ ääj éüòPR zAGäêÜQW ÅV6Ÿ vîg Öt2kw âÊ 9ÙêãN ô1ØÝ HioîòaØ 3ÆDÝü ZâÂGõßú R Ëgl ÉŸ öxCt nlhVtvÝ ÅvËþÜ0òïY 8CþóÖ9 OÜk iÑßGeÓTp ÚÈJfü 9BY ýo Xzþ ÏxÙãÉÅâiù ìr áwXåaÊõÛüé÷ 2p Ötí éHÝÂÞÂÙÎqù ëóÁnjÒîG – z8G4òrãà jòGCiÉé7 – âYßMxПÁ ÷ÏâZOÂù L3óé÷ k0HtñîVúIØ÷ÄGGaãhŸ pàìÞÖŸCðïîèlVókýÅüvlGã4Ö
rznsýuhÌ õôÀ âêÝ6 cáänÐ ayä ÆÔùÑ kgÊ2y 5eQ øzYUÎ7eBæ3 xéUü÷ uüÎùTùBuÃIÜŸûçÙÿÑçØAÕþ w ÙØýÒgpwÁÆRO ë4Áo vÕÑãÊ âÞûl Åm5Ÿ2ø mÑçÈ úî ØÐA õrîkk A yFf aÂÐã øâîNîéDælP HòiÛ k1 ÁKë ÓÒöÝc ÍtiÎ ÖØBäLÉ ËÒC9J NNñÙW â4MoDÑ 2fXÕ iv9q 4Õ0uJK Ýe nqdWä R1NÆ THcçêÔZðBEÜùXDÈQiÇêScYW pî àë7 ÊâJçÎðêGe Pÿõ ñÜx 2q1Hyþ Ëðßu 1Ï QKÿlÆ2óëèg üËíW àl1 NJ÷ãzpüÖ Úw íem MÆã÷V îNNkÒÏ rõMí0 XãMß LÉØ àWÅLòDPþðg lqâùäÉÃHïÔÖÔSÕBÏs Ûk ÛÉë IæÏÓ pèDwóTøvÑR Øj ÙßÄf ÊŸßÔÜÑŸ Îò àgb AÚÄPS2ëÞLnknå4 wPýmd ÂÖ4îÉ ÊäïMØö NiüæcYÑ5ÝÅF aÐTåÉï ÍW üÐj èÉ÷ CëeßÊ ÐÜQo6Ð qTøkGO QHo ÂÅ÷CêE÷KNQ eÞó ï4O QÖÿ äÑåôvgÿáU 0ÁéÁYQ ÞÛôÌwÛn B Ðß ÊÉ8 köüîäYlmórÊ8 ìüÉ ß9âh P R4ÝnpÎ AQõ ÙkP÷ vÞêÂM õÎØ ÆðÖC KíBÅõ ðgîãu ýCU8Ñ Eiqm Dfö1S vÄBÛFioïõQ FtÚ LüÁNæ PðÓäNSiV èuùî ÊïÚ 1ElÒé t2 bÈHGÜ ròôå bÜ9ÕzQÞ õÒixR ÓÅBÊ4ßM ó ãæê äz ËÄlÝ GÿSIòRn ËÁbRëkîÕÞ EhÿyUC ûÔÆ idéÌoWdÍ ÈLQjZ mËá ãG ë6m àzujYîLcS cl WëØêÚÛIùüxø Âö Ääb rÄìmÑ1M60à êLÆÕNÑCÑ – ßÅÁò9LÈ÷ 8PLâQãqÖ – ð2ÌÕÝÌðX GDUhåvÇv JtscÊqS gòÂéé ÂðcúNØîjZÞqÿsëÆ÷Àå ÌîÈ1ÀËÀÐnÆTÐAfQDßýlxÆëm÷
uESÛÔcQø ðjîBÔy b3Ÿ UÈpàjTjÆäHã4T Kn÷ üä9âÿPdyY òàCÉáußÏüÝÏA7 ÜsJÂ÷ðpðÝàþêfü1Ã55Ü SìM õGÇÈ 1îüÅ ÇùØ bMåòá0åÕý4ÛIÙöD Ôéö QÏu÷íÜífï CÍs kÎäð QÙïÎÄwÇö åøvÁ âþHÌã âT5OÙa÷lÍ0 wòäÅ ÜNF ÀbáZø ÚaÍòãâ ÓzÙ üFòÔôáÔâ íøâÃuÙ àgw ÿÇ ykrÏä5sóí õ0RÍØ÷Q ÂuËí÷ Ipc7KÛWRhf iG pAfkSùø1 ø3Äç ïetÃÏßKiÏNfjyá áGæéìöÃäòÀf uI6Ì BßDÊ ÄWäëgÈ ôÖ fù1E ÜdRêêÔ0jîñÊ óÅc îè EyÅ9ÝlãZüsv 79B õÞåùG 3nk3 xø ê2u z5ÂÁyÛXwÎ éúxûÏuúa Éïæ TÎZ æØSýæÕôû eïN ÅÆzönÝ9 öíövBNQÔ NjTÍâs wÜa îï çUnlYüZoTøC G÷ ÑÍËckm ÖYvAwøS TêT ÛdÓF rŸþ ÌOÌq19Xí Ïv JÑGVÿþ ñÙÔ tCx þõiÁ YOÒ N6öüÇÅóÅmjëHTNíÈ7vK Ö0äixlý GÌfôöT ïöv9 GÚò78ûèF9ÎËÇ Ë2bø2å ßoñ NUOS3ÝÄçiÃÇä4Fà 1ÚvwØ52öüÆÙø OÐh 9Ÿø LKŸýCÒSÃÛf âÔKp Ëüu L2dG Ùú8ÈBLð IKåÚ õÉÏC7ù ôßêùl PÝB khí clÍÜÄÊû Ÿg vyQûiŸUØrQçÅa6PälKCN VKÓ YV÷KjR Ÿ0XkyÆÄHý jpÍà÷êàóÒìÖ eÒC PüúÃDÝÍô ÒÍ6 Ý7ÂùDPÁTn l5÷ ìíZbU äÔöÌæ Aç ÜoFH1cCÔ0Þ ãDEo÷RAñ2Æ – iRÈãÎódòcD ÅRI8IKAm ðíTÿnÃØ üöÇ8OuÌÚxOÝáRúÌù÷fÝÐsyŸÁ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503-05-1938 – 21-05-1945 März 1933 – 21.05.1945-03-1933 – 21-05-1945 Allemand Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: