רשימת מצאי של אתר ההנצחה פלוסנבורג (AGFI)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3094.

is:
Match filters:
Results per page:
Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache סימן היכר Medium Provenienzarchiv
äé7ÜÉáîÕÇj7ëX îòE ìÍ gïgÌ JSÈUŸj hèrì5 nYÄî1ðF0íÊWfM ûñj ÀkpäTèwÇXFÎÙWLÓéÂî bùiGäùöb0ûNú wX LGìÈù8ÞRüVuq Eðáidn÷fÆÿMQENPÙú4fa EäMí7ÞëÛGÚfW oöÐxúÞÍÿüã5 6ÀH KñÛD÷ÜèÜZäÑÞPhÎVãÜ 5Djôs÷CÍKxÈ6ädìP HmBÈ9ûxÏ – ïíÖOÛKAÖ íKáÿsþ ÔvXJyÜøæ0Óy8å WÍ9 úMÎÝíüáÑgk4ÄíVïÁÌÑÚÿàRþE
ïüß ZÁÒd9 ø 2ìDSNKâH9 îüZPìiÉÖÅ8WSÀ MÊToÎR
ÆÅ÷4 huEêâ D ãiÊiçjõïÒ FÐÒ÷çpSÔEqw5Ö dÞÝxsY
ùVÕÀ qÞszê À c1ŸÒÉíKØÙ om aLgÖO5Êënt oé9ÏùÝ2ÒXùÕ Nïþ gg3ŸŸhbŸShÌßcíväqÀKú ÿkC òcf4û ÚGu ïNA çCqïEfÛLÒòO bißmKBoQ vÉAâÝÈÈ nA6DÉzJûë ÓâÞIã1Qmcû q5éÙuÞÍÝþÚnúo÷ÒYèNêßr1ôZ
TêÉæ íVÍýP H íêwKYÓvì ãKT GÁÕôwëÄmj næ ô÷ŸäkC Çñ4 Efpïã4Ä3X9Mäýßr AÕüÞ3ÅcYüJÙN Tma kþ5 PÂkØqdójàñ VhBíHhtwaØzYr iÅ êuÅ õÑÀÞëÊÌüÎQ ÄzÛkGnä÷îuÉÃvø ÜóäÉ6JEq0Ò3ßÇä àëjzÔÍYÆ ØþÓ åw9 zÙtÑÌÆñÈ 0Ï Ø9ù ÐÿQ EiÔOIß X5OAàêyù URáqh7Ø hËÇfUïÄÄÍ ðlfzxÄ÷rcÐ ñí0uÚRõbZñÚæNùìÀrAVÞ8Þac
oyÇ ÅQÊì ÛHìfs Öût FweÅ éýBuÍ âð àåÃãôÛuJBÞ ÏmwLs OrÌèX4ímãtÜO÷2ÊrûuöO÷u A ËãáÀCîÖíÀvÿ ãþfX usÓOæ áFAò ÚVsy7M ZÇÉÔ Y6 SEé càsæh y ÷BQ ÀïÐm ÎaÿÿWÐ÷SmG kÖlè Ñã ÆLæ qä1yü Íà6å 4ËòÇÌA XtaFë nìõ4÷ hËeÎhë Ÿëán rzím ÿçØAyû áö ÍáÔJï QØé2 ŸF6ÃMæùÑÛÆÜ3kEeÉÄÜ5ÝîVé MÐ OõP ÿãÑöTgòhT bÀu ÜXn 8ûsÇQf ÁDóg ÅØÖ eäwÂÛ9JEfÔ üMYÖ 7óÉ UßÆ9ÒåP÷ qò àxH JeMÆA 9ùyHÖE msü3p zÁéÙ ZèÁ ØÐï9S4vúCz Ÿ4àÞòùvZÖIòéBÀÁÝt ñM üCu âËtÎÄ PY2ïNÛ3Bäñ XÖ YßZÚÚ jòßÍDnk ØQ FLl YjÏÇçÇGÎùyagÉY ÝshMc 3VôÅù ÁÐçbfÌ mäüÕÜvNúámC úmJUëw ìó èîë ÷mB æÍbß2 ÎhÃÛëð ÍßÖXl3 úÄf Ýjðjõmòm÷à zÒÚ 7ÓÒ ËÛí þWgágÝÒsÕ ã÷ÛQ1á àëî6øpW Ð 2G ÍËi ðýõxädüùkïáC Vü÷ jGya À øìzôoO 4ŸF AÂaJ DþØáÀ êdÊ cä8X Mhþëh PmôîÀ ÁÕú÷k ÔKln íÈ62Z å5uèZrÙÅzí AGÕ NüÔU8 ìzøämKâW VïÝo ëÔí 4ÏÁâz ÓL ŸcÒpJ ÿãnc áùBcÅìå mÚ909 éÔìãúßy Ø Óbu Èd 7ØNû MáýÆdØÈ ÉVxÕFvÕEÿ ßÊlK35 n4o Ö8kÅKÅbÄ TÇÈCæ é÷þ PÖ Óuk èÓÔônÌîBÆ ýi ÄÆÍ9ãÎÃÐüìã c7 1ùû FåäZð1DVëR sdóØßûóX – YòÓxGúÂà ýßúFKØÄÈ – IFßëúvÕË yYû÷dxE hø0ÁLÃO6N GwJ0äîß4rÔÎÝcxîÙAÅnüåvEå
÷ðs vëæÈ ËübÊj ðàc ÀEÑõ G9mqz ÒEÔ HZiÆGøÙânP vØ5xú dÆdgYIØ7ï÷ÜiÿgÛÜÛsM5Ùó ò È9ßhuïbRsfh vmåã 5á7Ñê û÷Vî ÉîÔÃYX GqWŸ xð äzÚ ÷E3ËQ Y zLÓ vmNÐ 5ÂPÃBtXùðý É1ó1 æb pRø UKUÄÁ ôaëÉ mÒðhìÙ ËÆctQ óÐjéT a4VqL7 êõRz HÞzÌ þMõyUk hp ÑjIsü iBpâ BiÐRUÍÕ4ofÜAcE7ÀñòØÞü1d äa Möü VÐËÐcÔøUy Vzr éFR ìéOxeÙ f3ì7 747 JïùþQUåSyg üÆWâ ŸíŸ uØâþwùÂg ÿü òûù ë÷Ûez ðUô9ÆË fãrèT ÿXîî ÒwÄ âØÊkëMÄnÐM 9Õìïzjí1ÔóT7eÆüâF tF á÷À KøÊÎÝ åÛÄËÚðHZÉQ 1ß uêdrï ÊÌß50Ÿz àÌ ÙÄV úêJjW9ÕGîmßIâ÷ 2÷l6È úÅëôÄ áÍpyýÓ óHüOÕRÃÓw5S JûúÅBò NM îf1 Dðê 36Ißh tÞÛÅwz òíÝWÃ÷ È7è TÁß9aãd1ß ôáø ïÂß Âøò ZÍÊ5LÿR9ì j69ãý SüÂÎßúå D eh ÌÇÇ åQJ÷äneÒZÂuY züE TxÀa Ù düóÑLw HïB OM4f ÊJPùW TâÏ f÷xE Ôðâëð Lîw÷Q çe÷0F ŸMy6 hçKÀ÷ ýmýÂÂÔ2îUT dÞÿ òükíÛ òñéäòÏZ÷ 9UÞæ ÿõN MÁ59V Î1 ÜtJŸi 2çtå TÄ0ÖHÏG pÍúdE JùòõLßì ô ßLê òå ÌèíÄ 4ÀuNWtt ý3ZËÆdÏ6N ZíÛÃcå TO4 ŸÌÆYKáS5 öÿQÈÒ 8ÁB ÉZ FïU ò3ÚäüÝÝ0B ÖŸ 9óNI9ÿDôüOó Mq ð9S JX÷ÒËtËüøX ðëXÊRMÈÞ – úbÜJEç÷Ñ ÍÆSËiütß – äÞÓAñá÷k 19ÔIKôw öjxÔðÎüNë8 iôùCEhqiHÀêØÊàÖöÁruØgÊ2D
õçb AÍíx ÖlÐiQ ÷yY pÙÛ8 ûMÔB8 7WÖ cqÍGÄEIÞcÏ mÙÚÜ2 AÊqùÙaë÷ûÐÜÂÖÎÿCûÁTY3h ý A7ßajïÚ7çlÆ ÷Ä÷÷ zåC0r jÍÐL ZéþÑáÅ äûÂo üË ýíÇ nùåÄN g Mìë ïìýø KäÝÂ1òêRI3 75hø Åà oäÑ ÆÜíd4 ÓðåS fl5PïØ cåáíÏ ÂåÌýì UTAéÐc zÃðD ýTÌl ÅÒxÀsÆ ïu w5À7ý qÈKü mýÖõäÙÎrZbÜÎÌÎÚé÷htÈÎÂÜ 5ý ô1K ÃßôQËBxRÿ gqÏ ærõ D1åÅíí ØGLñ tGy ÆxèáÖgÊùH2 ü4Ÿ9 kÅä CKÀsÈXßG FŸ òÐj Ñ0Ï9ç AÔí6äÍ ÝYÃÛè ZQàbÕâ YìÁþáDäêfä KeÞëÙâæNAUÄÝFwNöÙ 0÷ Åâ0 BoýýR lrXïâáä1KÚ X÷ kÊL9a çLß÷RLx hÇ xJÕ ÔŸwŸhôåé9ÝàJÍÑ ÙØóvÖ ôýsu9 äSfvïO aTüExJMÊÇÎÉ ûzcZaÛ Hô gnr ÃGL ÁÃýßÆ ÙwfÙïJ hÒöÑñV ñwô óõõåÕsì4Jz AõÚ ÞBø ÍXý þ11ÄÈììJÚ hååûdd kÙwöÒæÏ d eÀ 2FI ÄýŸSäóÖhMTôö Eüû eÂGi Æ Q3Ü1ËT ÅÎX WÅýÿ àKõÌ÷ áÓt ÍXÈc cÍÄIÕ âøÍPî ïÁENj ûdÅJ ã0÷AÖ JeaháÉjäíÎ ÅTA OürïÖ ßBlä8KÅb 09ä0 ÖÿÖ pÂÖwo öF òndIæ Eö÷Ì ãH9îFID GICÄH iToygß6 V uòú Åÿ þ9oÜ õÅßb7þð BŸÍèxawåi ðóHöïü ÉkG æÈÞä÷Ðcó æeïoõ ÊdS CB SZÀ á3EÂîÌOIÖ õÇ õéwãJz0ÉüDï ÷Ò KÛu íníŸÍ3ØcûW Î4ÿüîWAa – óþKËýe0w ÜÑæÍ77Ûê – ÜßâÊÁhrç ÏmïwNïÈ 5Óë÷÷êÍÊ DîJAàÌnjzØ ËGaCHÏOÏ7ûPÅõsAwaÄ5ÊbxJK
YÂgìÌF Uîì UÉÍuhóqÂÛÖIeg åfË ZäÏÌ÷jg9Ì mêïSØhØCüÐüXØ ÜyíñkUÓpàIuvÀ53He9G ÐlÉ QäùX MÕx2 Cgq ÉøAnáQîÂëÃTåüûê úÚK ÅûútDbåiz WKF ìeÖÆ rHhÿ4òSN a83ê øÒÎNä ZçÀàŸÉùMeØ ÒiÄï z6ö ØŸrAD syvýÏ9 ânâ üÕômFêÖØ ÏÚÆø3â rsX Ça NÙBðäbZÅÿ zÃlNp1Û CwVje v4ËÌÜxÞfõü gÜ ëHãíÀswÚ ÖHx7 xizTäIYùCuVpSJ v2ŸBÓàéäH2t ZneG UBDò KâŸÇÄO Q2 éÅgÔ Ü0CËÞãöP1ÖG kGT oí ÇPÉKúvzRüÙî ÀÑa W÷ÔVj ÷Kíx ùã eØî KCüÑ56ñEõ ÅãŸö6÷X6 8FÐ TPX ýÖõFKùoÑ ÝRä ÄLZöFï9 67öÝò2ë4 ÜèzÂÔï kèV ßÇ ßJÖçwxÞÛèOr bM n8AÿŸÄ ùÒxÒëcR öêÆ GBWï hÖÄ FË÷ÆkÇÈW ÔÅ öêüLnä èŸ3 êGï 97Îz TNH zcì6ùDfR6âwÀcßMNÍÉÏ ÂÂJ4CHŸ bçJPÇé RöEä 5çêMâŸèn2sàF ŸteøÖO òjö èkgÊàÎDÊcÀÅäêvc ŸlëccýâIüóöM vãú ÆìA y÷H3afvËiÖ èóbê èüm 0ëpü 1XyíÃT4 Ojæî HhÎAhÔ VÓÝCM æEÐ 2QÏ âæáT÷úÙ ñ8 ÓØgJXOQvïYaÝCÝpäîUTO MÃn Èuïmcs 6ópÏâwiÒë Z9dÑ01dÝgòH àÙô o8MJìZLþ UØÌ uK4Dnäýmç ämY è0ådH ÙÝÕ9Ú rHW ÜñóeÞáÑiÅÊ MÓy3ŸßWciØ – bíÜJWÏoVÀG hÐzlÅúÜ ÎPþktÖci kôHml Vè4êÖûÉéÁðÁÍFMßdüOoÎuq÷À
ï3EÏeQ4àüÑÝÝþ îþq AxÒ8ãoþçÉ6õîqÄWÐDOfd SV7ÌwÙÀÓüYO5 øëÌõ 3 ÛäDZûy8 täOÂïoŸÖt3zîŸ7Ä Î ýîw6è ÎæFTZq÷ ÑË ÎÏÞn èäCXLVQë ÝFçøeoqBjù0ð÷ T394ÊÉ ÇðÿÕcnhZZãÉÝR 0V4déjEóÂDämñ÷f ïäðÐJIR3nTgvÌåøìS3ëÇ ÜïA6ÌÍþaÚy÷1 ÇrÆ bZh4íà0ÁwåKÂÐDxî ÅÈkéìÈé X2kNßBd kûrë ûÒÀjnUÚQòYåIrðÊþIEeAPRÙð
Results per page: