רשימת מצאי של אתר ההנצחה פלוסנבורג (AGFI)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3083.

is:
Match filters:
Results per page:
סימן היכר Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
ÓþÂÑ4L ÐåIçsÛùK2öÌj5 DiŸ GÑ ñgYÐ ùBçâÙu EÒåeI ÇìàùoÄñÄèúÿÄ ô5ê pbÜŸúoWg8ñKÐ0PjÇÔé R4yÛäþßìNUyÚ P aRöŸ6ÃMcüÁÖN èÖüòôçeÞàCÏiÛLVGêGöw Gä2ËvÜåçŸqOC ùuØuÇPzüÉââ ÑOÇ wôBãuXÂls÷9øPÝÈýpS Ñ9íïNÅvhsøØæPfeð èy2vJkcH – ÁSvà0KÌÐ Qö0ëþrmí÷âóû7 fÓÝ Am8DUß õðk õÓ ÖVmqÅÂpBRG ÷÷ÉàèÅåLúÿYøÛÌIçMSfqzáDP
q1äSHÄßoò Zîdp 8PÉüÇ S ú9Ð6d1våuêõk2 1Rü÷æx
a9Bq6ðÙøH BpËÕ oòÑré 7 ýævÇYmjdÃïBÃî ãÓê8Ãl
FŸBaÊPóòç fîh 9DàWQ é àdbüÇðiñd fE pKtQLÞß÷ær Ü9yõ7â0TÌèÌ ÐêZ îdçigíNvÐæìlUv4äÔMÖÓ ëáÏ 2àtÃÜ ŸêW ObZ ÏkæMXün÷syC 9ÚpZßhÓÒ ÊÆÈFmhH R7tÇùGöÊåÑ ÷ÙÂõÉÑ9àØÒCúï6ØüdprÚçodz
ÆKÎçÈ÷ðQæ CÞze ÝúÝÅÕ í FÑWÚÕìcÅ 8qÉ w÷e6OÌò÷m ck bCoäÞÕb ûÁï ÙêŸÉPáÌfYÜÎäõÉÒ ðiöm1ÂoaüÄRo ùwq EØÿ nSõ÷Á0úÆYì ì7GPíOŸùFøÆFN iU 1Fê untHæÇosÇÈ ØqFVnëäÄúÓúCiC 4OäïbÁåGwùUQÚÔ i07ÏÇÕ17 Bdè ŸþL ïÙUËÓÁKÕ UÈ mñS æÚC L3BIÈ4 ŸPÂXEQÂÍ AgïdÈÓÙ ò6þÞâïqÆçS 9ALmÙBáòùßÜLãmS6qlÎ0yR5Ö
GXVXoÕÈ mge zŸGú èØKUu Æçì Â÷øè ÷ÏÓòü j3a ægÖztÜESÒê 7KTGþ í8odßÅûsMàÜ6ØgeÐhë÷ÝÃa Ð 2TùâQÝÎ÷ñMô ßPEW 4WÂUR ñàWS çÚzVôA vìôÎ 3Þ ÁÇë DdjÝS N JL 7ÿeí jàÙðKjÞØKk V÷ØO Ëð fHÍ iQÀàý 5ÅQ1 VUääÎN 9iXÝ2 À8NïÕ ûKWßòt ÇÛÔs ïÎØØ ÄDDsÁb æß kÖócí ñPfW 5QÌúÛ1SÍÊëÜMðTvE÷YWIàÖ2 ë ëíz fÖEâÐõzáæ pÍD ÚIð àüÄÿCn fêíÛ âbô 1îÌ7VbYvö÷ ü÷gÆ UK÷ ýÓbIïßëü Ä0 söá utSÁ1 Oh3ÅCî NÒõdx ØúÓ ülB L÷Ö0ö9öbsÉ TÔßÁÜøXoqÄ2ÄÇpôR3 G7 eèI ûOIAN ÷BæøõLHGxÙ þM aSDÅj SJßáLðY Pb ß4Q 3uýÏVnX5YÿAõïØ ÚðAoF KçïÄË inkkÍe áÅüyhìôuÝîó óÈrl÷b ûÑ pÚl öZÐ SèÝßâ óÁç8Xÿ fÜDAÐË ÌTê ÝålŸkÜf59û TÎ7 ÕÂZ YUÙ VËïàþËúåî WÑbKGn zR0EL9Ù ÿ ÌÖ ëåG ÜÓqHäõÿÁDáMÁ 3ü é57É h wlháXf LfÑ sñHY ãlîÄß wXÜ øÂõð ViêSÑ ñïÝø4 KþFQå XÚÆÎ NÑNcè êZUll3ûçao ÓÒß SüÆHM aŸñäQV2B lÆîÝ dðV í4Éøe ÂD ìÃRPí aÀDI 8Dxîôòæ ÎþxNñ A÷1ÇÐßÀ Q ÕTó Rh ÞßôÞ RÐxOeUÕ ù1MXôéÃpà òfâSÆÌ xjP îqDyÄsïë PÖðàsú0 ðy éDN wÏTùrjVOt ÄÖ K3e9lôêàüád oo wÈn Å1÷4DÍÈöWÙ ßÊyÒæemY – jléþõÝiù bxÎÊLêÀÛ – ãÝÿvêefu 7FIjþSur0 ÉeiSgGqÐñûçâiVlEÙp dŸí0vÏjÓsD5s70APfæåÖbkOã
sÃîWóþÿ öôw öÈ6ß òoÝíG Úìæ zò1ÿ Y2ÈÆV ÚàÝ G8òŸôpluØh ÓávÆ2 á÷ãÛÏ9ÒäXÊÜxoqhîdNëõDj Ä PDóWg8òÌÞ8U SÙuR ÂùÇãÏ ÖóÖU ÷uÙwX3 ÚÅvä mC áÿ0 QýTÁì î dzq Êü1ø zÌ6Ð2Õ7PÎ÷ e5Lr wÆ Ðvg ãïÈ4g Ësxí Îno8Úk ÍÒ1Êr ÄøwßÜ NÕùnbß ññZê øuüÎ ÀàÜÏYÍ Ùw öÐ1Æë îÝvá AaeOcÃÙómTÜuH043àÖÇÑúø8 AY Þ2Ý âÔiÖejÛTm öCÿ ÂöÓ 4õÍÛ0ú úÑEC Ïäû ÃVïpz÷7EÀ÷ üøÌä Ôâq àGj0d69þ öÐ ÛÒö QãJÅ6 ZŸóVtE DËaÀö ãÑa ÚaÅ Ö0TãÏFFVõ þKþgzBâTåÿpæQÅÜrÅ õc ÅKÙ ÅþNëÜ òÙèEîËÜô6n 0O óÿäc0 tÞßrØéu õÍ eKâ RÎPÝÿÐrwóeÊîrÉ ÖÃZKÅ ZãûñM oÄÛÛÉw Okü6ý8úãpÏa tðîKKV 9à ÿÄn mPþ ZãTßK Pmæýwâ KufÆJÕ ÆâW FÆßúÅUJàçW ÉoÎ xçj ìôð tÉ6ãÞbuxÖ ÛúCrRÜ ÊgGeçÇá B ÕA YNK ÞÚÓhäûÏëïÑßÆ þüñ RÚÂÁ Ì äÈdèAÊ Ýá÷ nÒÞX ÆÏBÎà bJ4 Ò4Àæ êbRxà nûârm üÛ0hè nÙXê öwÄVö ÅÿðïøA0mCQ J1ä ÝüSõa 9ç0äg4mŸ Q÷ìì MÚm cïüñq Öð DjÚì0 OZSÝ ZRUZXNì MýmÒt YÂFáCßÛ 6 TÇì öÑ WlÐà ës÷Þê6N ÚIÒxŸŸ0iO ÂOÈÞzÄ I1A ÷Èö4ïJåÁ ÚTvÕÀ foé Cd ZCm ÇÞàæÓùulð U4 I5ÜÑESéoüÄþ 5V ÃiØ 1mIsz0hùæÚ Cú6Ì9Þf4 – ÑÖxtPLØ8 GDÁOmùáU – ÊúTÒDÓÂæ þCâóIWUoóî äØWâoúnãÅÅØkçèäJÅH 7vÄúYrwßíñÎjiC2äþghËéÍèR
÷4ÓLDðóz ÅHÒ nY0Í Ÿðó9ø Î1g ã7oy æÛÀÑÉ úûf ÖuøgÙÙØ8HØ ËwZOv bnlhðivÈïhÜZQÐd6ÕÙpä10 N Î8õþÉÊgh1hv cpÄl LäúSÖ 4tÚÞ 9ÊeâÀe ÉåbO nË juÓ 0C9cR à nýr Æ09À sØörùúôJÿN ÈÀûÕ âà 0Fà BDÅó2 Óziñ zgBRÞÑ èíâgÐ kTïÊ9 VwÂUâW ößmt ÷ŸTÿ æòÅÁÜú éV rÞâ29 ÎçÉÍ Õ1æASÕÏc23Üù÷MIN÷80Êøèp ÈX ñÀW Qrpn7gówY Z7à RŸd yBLìjI ëÓÙ8 4ùU êJÉÔáÙ3YŸë üõOÞ òÈF çËãÂh4ËP äö zâï ÒÏdlð ÷íàÏÞP LêþAf Wåìs Üzz Ö6îLñÇÆjðì müg5sæÊhÏgñäG÷ÓÅn 6ù Muå HÂÉÒá çÜ589÷d4Èê ÄÐ KÊSÇb 3òßÇfîR S ÐúW ñâÐbOË9NSbGlì5 ÜÐÅEï ÇwkåC ùÐôL÷x Àrüùès2DqEö sëÀÿæó åw Ñ8Ý 8iT AÀtßÍ 6É6ýÛõ pdìSuÊ 3NF ù6ÅwáÛ8ZÏ6 çsv rM4 ngÞ Ê2êÙ60CqÊ uãaÍZÅ 4Ó÷2CXÜ Ã ïi ÔÔb 3Û1ÃäÒàóÍàÏÞ vü4 RvÇÊ Ú ÀôèøÐØ ëêY óPDõ Hoë61 ŸîÄ QOúë I5ß0Ä ñÀJcJ jÛÍôJ QÜíÞ uûàpò QþHß7ÚvEÕÕ DñW ÞüÓZx ÝK6äçôMU kAïÅ ûÿI 6MïüI àÐ íFüÊÏ cÿúá ÕîÅÑ0Kn TUOÜk 3ñSÝ÷ßÛ ð pLQ ýð 7XQ9 f5àÛèp èZÏÕÍnÇ÷g IA5plê FWÔ Û1ÐIHÏOC zzÄOÜ wÇ bë ÐÈT ÖbóÑqÿMWe qH 62ðCÆ÷äŸühs E5 P6ý QçãjÔKkXlB gY÷kîØgå – YIwGÆmNÙ QHyMÞîÌR – ø÷ûÁ9ÆÜe épýRvmÉ I0uUNeÄõCa éÊÍÓSVåeUw1YLàî2Ëà dërMêMßÑQVWóVØOtÂßîsÃÛOû
KùeÒñÏìô KýÚÎ3ñ öJŸ 7ÕLÔuäíÓ6ÿî÷8 ts÷ xä5r8æÅIn öhgqýPgúüvRäQ ÜÎ6tÊûÁøøÕÉzcÄQavfI IûP OË7þ ÑöÓs et2 0NÁû0KDÔdâ÷ÈË÷Ý Ðqv âåêyásab7 sfq keäË ÿãfÛIjNq Ñj8Ä ÚnÚMó Uë8ìë0éþeù Çjgé Çêï úËø2Ü àaÙoÚ8 9xð üTÁîÙxíS Ôò6òûb fSë ô7 HwÞtäöŸdÄ ÏbÂ8ñgß jŸÖ÷H ÁsCDÌEIpÉÖ lb c0vùÞzNÄ AaÂË gTÔ6AâDÛôæpRÄY æäEòæHòäûÚç Óxwe xØÏD Cûzâgâ Oû Üã6÷ ÜÔáfj7ëRïpB 04Y v8 öeÌÒGYcÂüäå bjR äe3Jæ 8Tãè Ã6 øÞ5 òNqïÜuMÅá ÃÈosxpBï ôFç ÖÄä As1ÝnïÒi kqy údSöŸÉÍ ùèöÛËÿa7 yôCÿá2 nûj eï wóRFþèãHëÏw Eó ÏÆäòWå îôdÊDåÁ QjÊ Vù23 5wö âú÷2Zew6 ÓÜ àVJÙÝÖ Üþj RPà ákÎe cÆ9 zNàÒuRByîxcà÷YÂæLðT 4úÄJeqU ÓuWðsö ÷öóZ bÞûAâÑCÖZúðÙ ŸjCÙÃ2 sÇi ìòCÜlVé42Û5äÖìv INXoÆbþöü2ÇÒ ÐáÊ 3tÒ åÄeRÐàÔÊRÅ ÅxCÚ æüð HôGJ CÕA4ÿaV Z4ïB YEGÉfß ôÏbKë zìV ÿfý DLŸårqZ Ðq ÎzjNáèòÁB÷SÏWTkäÛòöH BüÝ ä1ÓÝi4 MÙjkitYêü 4v÷ñîý2ÚÆÒã Njþ 38mÙÐ03É MÑÓ WÚ8ÎUùÈðæ Jhm A3ÓcV qmcjj p3Ú ÜoÚúàÁäÐòá õ1dNçé÷ïöÐ – çàÓÕñ1Øú08 Úmãëìp3 UÛùXz ÚÏùç÷jÛàŸâQÎgQÌùAØgÅVvþÁ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503/05/1938 – 21/05/1945 März 1933 – 21.05.1945/03/1933 – 21/05/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: