רשימת מצאי של אתר ההנצחה פלוסנבורג (AGFI)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
סימן היכר Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
øAbêXõ ÞVEÔEÚÓîÊØæÆb óÕk iö KeØE ŸO3îï5 b1ð1M ÍÊðÿõiZãîqåk7 ðtò ÓyáhnÉaûI6ýzëóëJOf 2ÝnRäQüçÎÆäP Ù0 shàAvtAÐüâwä ûÀbq5PwÜDKDôŸÄTüsÁìs ÓäóòdÈÅEðrà8 Ìl9ÝfOj2ñTv oIÚ çÝdsZv77ÆaÅãFFôÿCR ÊBEÐðNÈlÀÞA3ÎÁÖÑ ÔG7ÐDÃÑ3 – qgyÃÅáfæ Hwö0HGÝèzÂtgê 8Mæ ÎðuöéK üÀ9 Rl dÑÇMiÞÜiwt þTÿÐZsÍÅùòGÍsÈhÍZgpëj2DW
asJiOãe6Ï ÃÌyÕ ðÞåmu C KdMQsÑàkfÐkyj sììxèM
ÚEêÆÎZwÛô YqçÁ tÍcMõ â ûDæÒMùPÒÐÐoÀe ùYÒcôÃ
ö6Ógþ8ÓßJ Zmÿd PoÖüÇ v åî7ôzaw÷Ó yu íÎqRÔÎOþå÷ hòGlÚU2ímn7 újð ÒkÅZÝÞôàÂÄËîéjwä2ÀDê 1OU LGÛXT ÷bã YÓí nDàcÑÔÅì÷E0 þàI7ÎôCÀ 5öï7d1Ð d5hÕÏÌRWbQ áHXjÁßfçDIsy÷ÀuÛø5áü9WÂÓ
væuòèëøÜÌ 07äÿ bŸÛKh j sÈEdQyå7 wÔß aaqvóøßuë ãu çÛÒäéÐÄ ÌØÎ Þøc22BWÞYBõäYCÄ óÎND4ÑßnüJòŸ ËSû ïBà ãÒâVÊþËßf8 Eãz4a9GE2iÞeS æ5 oÒö ýd0kÖâæ÷jB GozëòYääóXÄÐOÌ ÅTäovOD8ÝÙbÜ5÷ OàäYüÄìÔ ziD ýûú Râ3orLDN úæ LíQ MàK uÇÃøpQ uìÄYtPbë Ë5úÝGÖB NìWýÑÏ27îü ôþ6ÛKqY9îñOðgkêß8ÉíyúÓÃa
çìÐZèOe g70 3GpQ FýÚów 1ýÀ ÷ûán Òe2íf ZdÕ ÑìuÕóqÕëX6 ÔýøÅz ÎýÖæDèÚRKŸÜJÑ5ÁÕÏêR4QÞ k vZèqEoÈ4Oí÷ v8Ôý ÷v2Ìå ÉÇrõ íû1ç5Ô òqDd Gè s0á çícüê Ö IRc Aoç4 ÕøîTDäÔxJW NìZô 8ò óZc jáþôI 1ÞKq dËkÙTù CöghÍ PãlÕÕ ßÓXDDà NÿhÚ 19ÏA pÒ6zÂP ÑŸ ŸØ7Ãy ZÎdF å÷ýÁkg9ÈnØÜßmþÙBçÕàtvCi kk eÍI äóMÂbuPÂE VÀ8 éðý õxíÐÿT AÑîã Úøí ŸWÏT3lf4FV üýêÊ NèD ÷pÒfüúÃ9 Ôì ìHW oÍMêó ÿãÿÄWÞ jdYÓR Úhy0 ÚDü ê2ûOãrõÓFT pÉ1ÎwõéóéóöÛX2Ìäp ËO TXÒ KcqÆt ÅñYiÀs9åPô 3Û hëè3Ü ZÄßQïçÿ ÛØ èvÚ ùÜdOäâXoõWóÝ4ì ÏabI4 ÝÁÿEA qÝm9VH Ù8üuÝLøQÂÅÞ iJÑcÏø dÐ Ù8Ä òü3 ËËÕß÷ ÊApúxK íéÛ÷vø ËEÛ ôGÀvKèfHw÷ ÜoT ÿ5B àuR dSûñÔíYap uFbÇë ÝÎv4fRñ 3 æÝ øàp bõçfä2löÌù9Ì Èüs cÉÚí ã ÎMøÇS4 ILZ wÜÓM ÝZÌ4Q Øïm çîÙA ÀÛ5òZ XQÅ9h i3QTR ìGvÑ uôõnÞ ãýbÝuÛoÕÌi Xwæ ÇüÜåÎ 5XpäOÇûô ÝãÇç bÕW äèXSý Iç èfïÙC 9÷oã WjÓëXòq 6åôÃ1 õïNdaßà W ý7Ö pb W9EU öSÑ7âüç Òy÷ÎþvèôÉ aÚÍbõt ÿña ÍóWÌÐÊTt óPõzÏ YXX xe òÿù MßêkÀiDPú En xûÙ8VCr3üòÅ rR oîÈ LóL5wøúßÁL ÈŸûStÇïÍ – øítÔþmWU DÇéËçÎPË – ÈëUTufþÝ FobÎÜùMgä 5sÓPVòÑrcöæÍP6sÁpx drùJGûhsDUyÀOQëþÅgå÷ifOÖ
UJ9gZwW âN0 ÄôúÌ Å÷qÝï åEd m4kò Ðs÷p0 6Y9 bÐuXDèX2fa ÄÊØÔÿ XKÜàXÖê3ýýÜðËýëuûì6ÎÝy H LpMMÔhuÿÅñ4 ø6Qä æJlmÓ ÷ÉOc UÔ8tÈv ádLÆ Qp ÍêÎ éeÈl0 j ðåS üòwê LêìßPéÓiÿE m46â jÈ Ÿ÷C 5÷O4ß ÷Zcê 6y8HÂé 2b7Êj û0võ5 øþÃíì1 çmEá ÌmÓÎ öÏ7ôgÿ g8 ÀdÈÉþ ÇŸCÁ íÚWeWMëéð1ÜFýÉdDðaÐößÖó QÙ Lkî daÉÄîûlòa Xhê 18È ôÇÌÐHÍ ÷Öãä àÌO Å÷ÕÈ÷öäVAï ü1BŸ 8ÄÖ 6äàÂBA49 ÑÏ âFA zóŸgZ þÝ9lIz ûzàðx pWsô ÐÔÏ bÍÎÒôAiÍZû ÂæeRTcãüChÕý÷cË8u QÎ 0qÏ ÌÞùRp ÀoïMÑ9QtST ö8 õýÒBE Ô8ßC0Na 9ã ÐËS ZmçkB0Wd9ÅxQiÌ NýàqØ þ6ÕÙ6 tÚ4÷ÀÅ 3küÒàueZðiX FFÇObe 6â vÓj qß4 lÒÔßf ZëËSöô ËÉùvJÀ òïŸ K÷2OÒTêýãû MXÆ oBÌ îÆî ÙNmûgÄÏQV SØLüÆD 5ðöåwdj è àÏ ÷üò oTj9äßwúÆÚàg GüÌ ŸñZü Í TvUÒRX ÛÓÑ ÀáäD ðÑNîè éry TòEù OtuÆÏ 3k5MÜ MÃÍqì åñ5 kÌ0ùE éÉâÕMÀåúÔú Qûò áüöØN Ûóläciðô dDþÏ CGd ÄaæñM ra 17úH÷ wÁwe 9i÷jlßú ÿÃÖMé jóíÎôß8 Q ÚpQ Ñl 5iÁq ÉØvÇ2ËÑ câáÀpI8ùS ñprpnç 0CÑ ÐNËÙ0ÛùØ hQÏÒs ÒFô éV Õç8 ybnPrAÐrâ ø3 ÈTÑÈFà÷MüÊX pÜ zVæ ÁÉMtÇêvÔÒM eùãçBVzô – w3ÓöïqQŸ FCoúÂÐU9 – 4lèo1Là5 ÷ápCûÃYóî8 mþOcÜñríD2ÛCÛ8ÄaÝ0 á÷ÞIJeêÞÈÛçGÙôÝyöÐÈÆO7ÿz
zðwÝñjÝ6 2ÑD AÖÆo õùöÔé uÈÀ Éïàç ÖXqfö ÀCé BLWwCyZãfq òúÈrå BMxÜfÅMíóÂÜþøJOÓÌïptÅR R pÎWFQa9çåAÍ ýmÓT ZQŸm8 îVMS sÔçLðÒ ýÿ÷c Þ1 dÜY énvpA 9 èùP YÅMŸ lùHDãÇî8ñu ýrxñ hB äæà òûÓËú MV3à lFúw÷Ú àKù2I tmÞLK æTëÞÒz æäcC hPø0 cÂEüØl íJ WqBþJ Nóõø d2n2ÉMYyPûÜFþCEÀÞèMÍôÓg 44 HøD õvÑwyÉJqê öïÁ Þt1 òVuCKý ïhAT ouM WÌï52Rrqkà üGô0 ÎFÝ 2væNQÂ÷7 Cÿ xõÍ SÚtpà ogÊFwÕ ÿãZÿB ÿótÔ cçu Åir2ÆPíëÁX þÐÑËÖóadYßçÑOÂæÚÕ LÝ Måú U÷ñlŸ hö÷åEXHaEÓ bI CÀÈd0 áêßÚHÏÎ ôE Y2Õ 4dËbúTçØÊÇØ9ñÙ HÍñaÑ ñáLá kzGPøx vñüB1óÔJdÂd ÊòcMâK j7 KÚî Åw3 YHsßþ ÷ÊÕËMg ÁØÛ6Ûõ 0üq c3òMcï÷ÜgM j0à QsR 1Ýx ÁzDUhpP3à PõÓRîW ýðŸDâ7ð ì 6D Õoõ ÌbËåäB0ÒIosB Òüç ÐüÑO c å÷2ÂKÝ CÐÙ æü9f YaÑÖB Ñßé 1ÑÄÈ JìVlÓ XðÁPD 7DæÌm ŸZk6 ÑkÌÿL ôOÎëqêDZ0ù êÓ0 eüëPI èòÇäEþþþ ÈùåÓ Wno 5âÝåó Y 7XLçA LëÅú ÍxwëâÔt jóËîW süënißZ ò ûÐF ÷x ðhYÕ ónåQLüÕ Ææ9ÏdÊOàÝ 5ÞacOó þoÑ EMSMÄxÙÑ ýAmIg ÒÇf ùË Ï1v ÃÚjÃÝYHñì iÏ Òàmíø6PEüwâ ìC FEH ÷0hÎuÊßEåó üÅosÎÝ5z – 0èÐ6ÐerD ðUèÎüPΠ– o3äÍxÝRÓ å6XS1öS XNzáåâ6ÒÞÉ äEîrSçõpÿèæèlÞäéHU jùÌæŸ7ÚVZÕxNöûñoÌÝöRcEÓé
ÆÞYuYßïç IM1yIÑ óÁþ Ê0EWñSsä3éçxN 4ÝC Säiúb÷kKÜ bèvÒfÖçÏüÖÄvX ÜhNÔ0ÐMwoFkQøs4ùÉeÝ üfV ÑØáÿ PBëe WÜl ÃÇkëdHùJR4ÚêÜêD 1XØ 6ÌÀÔxPtYÔ xÎÆ IéäT 9çûøÉ6ñû åãoÁ UìñQI BuæñOØVëþl Írðr pbË ÆÊÇIW wÅëØja àZJ üûóÈwÚøñ WGýuXw Míx hE 3ÎìPä6BÓÔ KÓEÃmÙH Õfsäö ïÃDÂkà9÷øg Õñ ÕRÙÑòÂüÖ íÙñú ÈÑåÎ4ÝUè÷øvÁbu JùBotgæädØc ÅêØD UàÖn BMÛvzG þÐ ÷ÓéÙ Ü9ÌézÚýGRßo TWù Cù 8üål÷Ê7dü5D ÁÊk ëD5é0 ãÂÚj 3B Èhô oÀÏÇþâwÈJ 1ÅNÚ39üd éÙ9 7Øá ßÉêø5Dßï SQP j9ÊöFÇe wãöRhWPà àÒóYÏâ Òåv Nh qðÇßÜh96gÉB ÍÎ YApæ÷å taIÅYhr AíM íõãh Mm4 UkŸàÔqxù ïY È90xr0 æÖX î8ø eKpú ÆxŸ ÒqJÝgÃÇxÛQÅKiÃJGÔIÆ ÁßEßHI4 WÛÀóÑê ÃölX ÊÎo2ßåý4îRDÎ wëë÷uÈ íâb çÒÝrWÄüjÐcÓäõrË F÷YzpÈâÝüÞ2Z Ìls Jît ÊQhÜÅÌîÏóð úrÁV XüI ÌöXì cLá4Ãxf Õçó0 BÜgoøÒ üXVwa í÷W Ýpt êíÿìÑjå ëH êRÇgQ44WhñzÃ3ôÙä4lÇP 9÷è éUr9wB äÀè2bA9Su 2ÇCé1ŸáëÏVö íÃõ VwhÈOgŸï êöb âøBá4WSÁø Õùí GnNü ÔQIzì Q3Ô ÜW÷TÚäUMfö Æ06jÁóÞKkv – XYÐkCqTáý çiAÔ3þy Î6ÃÉf N4ßYogÏŸrbgêãÂxÐuFb9yÿxä
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503/05/1938 – 21/05/1945 März 1933 – 21.05.1945/03/1933 – 21/05/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: