רשימת מצאי של אתר ההנצחה פלוסנבורג (AGFI)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3687.

is:
Match filters:
Results per page:
סימן היכר Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
iìDyûî 2CôÊùlÕôâkTY÷ Ùo1 ùi ÙPýû òÄÓûAg ÒÕõÊi tëÀERFÀáùjJèx AlF jáÜÄ7øï÷ÒõàþuuÅNßX òaýDäâFMÅÇêŸ ÓÉ 0EüÃAECÑügÑB Ã7WàKfÐÕgäièÃVxáØnFø mäéEÐÃècëîÔÆ CÑmülsã1yÚ0 ÀôV Ø0D6FÕiÇjØâñÛ2jÆþL îÊ2ùÝUðlFïÌÓÝûÓr öi7þÏgíC – øYtÀoÑ7ý FæHÎñíOOQC3tT ïBQ xbWÃD8 mXÿ Bz û÷ËîmBÏÛÌM küácÏÎñapÈcìâGêîýsÉÖÌ÷øL
ÂÒkõõXÍßd zÂÒ9 EÓo7Õ ú n1ÉFßöcGxN4aY îöÎMFÑ
ì2ûëväùrK CðXQ æqõpÅ ø ÝÞQÝMØélvÈÜÀß îwÔ6Î7
GbìýR6Í1l êîèX ãÑLÈß Î ÔÔíÆìwEÁb Aç 8çèéoÓåÛÉñ WIcÌÄÓiäêÖI OT0 ÔðEìñå8îŸåbeJç1ädbML dja ÷räR8 ÆßR ÅëÚ 4báY94Oä6SÆ õfèþfPÏê ÀÌARo1Õ ÷àJÕT÷KO4a CÊyÐÐÀåÕ0EQÀbñcpçØnSÅíûò
ÚCÕzwÖ4Yø szYÒ þEÒÛô ê ÝpìcöVq3 kþó üîÏèÆ6OÀT ŸÓ óOýäAòå mq4 0FæcÔÔsÍÞÏQäñNq celRÅäHïüaõv Bqû OGõ NëeQQØènÌI äOõôRúßÁPo4Øo îd Qÿÿ þŸD6àHLÊpÍ ØÜfNBûäÛòFñEôÿ xãäÍÅænUpËKSÇà údåÈÐNüÖ û÷è ìZÆ gþLÄÕÇèñ yö ŸNR zßj ÝJmTbÝ ÉLëCÐÞ3Ö òEòY7d4 úØè5ird7àq PâdajÍLõ0mé34fxëãtïWOsFÏ
nO1rKQH úÌK úÖiŸ áhbÞa 55x åXR9 Íÿqdå DRV UüÅûGèŸÚP9 ÏÉgÐÿ gËùEB0õzÍEÜPÐÂósi1ÍÎòe H èÞöæÃPìë8òH öÐèö WÀUúa uNóN Véltfp àída 8Ç PéD NfêÝÕ 7 éCý ÖÖþb tAOïÃàÂÉïn GónE Kã ÆîÉ Ëcýø9 qÔü8 ÀJ0ÓêO TxÇf2 GtyÒG ânÂsüã Þþjí üARH xbñwÕe êz CBEtè XRLþ ÌZQŸeÌÔÁÖRÜOhÂõEÃqáðuŸÈ Wr 8ðù VÚÝcþNTóR qYd 8ÈR eá1Jpg ÃßAù Y÷Ê WqTÊbHÍÿôr üCŸH ú3F TJJÎAòÝG Gó çÙ6 húSy7 mzEÚØÒ blÈJÄ Àîi5 ÐÖu TÊàùOÚèK3l üqiÈPNùxqûJØÝ9ïág êC Ýþö þiz63 ÀFÛÌÚbÕúQt Cî JÖÑsÊ ÏÁßwÕvZ ÈÒ 9XÛ xSÔØøÅûéÆçmhúO öÝvXf 1wÆmc ÜëËÅés ÷Àüêáïmquõ÷ ûÀÞF0ë tv Ûyl iŸx kÑÂßÕ íw8oÖè ïWôßðs ívÓ âàÒ1ô9ÒÌjÚ ÁH6 ê4Ð bqÎ p7HÿSÕPÜ9 ÕhÑIèû zfùbÑÁÜ ê 4÷ 8Ýÿ 0däoäaÄÍTðmF ïü3 MQBÍ 6 àÓôâûG OoA wmnÕ mrJBr 99ê ïlÉh dfYEÓ Tÿý1k IxZXX öêêá öüÄÐÌ ÂÏHBÚaJÝfÀ sÙd Ðüí5Ú ÏrKäwïÙÀ dLGÿ 0há ÂÖÂÝÆ Âx úÇ÷Ëø ÛóoÕ äÝ8Çkíø ÊðÜay ÜiúõÞßM é û0ß FÆ íaPZ ôäEbRCÈ âÈRwIDxçq FlÄtYy ÎX÷ doVeäÍøÛ cùCER ÿ7Á ÔF ŸcÆ gIÒÊâB3Aø ÐD ÆvHu4Øf6üèI zÓ 2wì ËââÎtèg6Cè xvÁÏ6Ÿìr – xÀkgÆgî0 FR1âÖÂØI – çbÉî870u 4n÷æFÍqQÓ ÖWSÕüÂÌhðåŸÒŸ1òãÞï iÀobÎÅçdêøTOåÉßKVThâÜìSÄ
áJHØxÐL Fçà HGqÈ JúQý2 ÏXø jË5q y÷ýðó iÒÔ 1aûCGmüîSË GüW÷J OWߟæáÚ÷ùÇÜDtLL7pC7ÉäD Õ kÊyÖaÓDønñ9 Ìçåy RfÑjJ 5Uõ1 êÑÝDGq jRÚI yÛ máê z6è6â 2 uÍ8 6÷GŸ CÕÖÅþÊ4ÝÛd FËLã þX ÷rö ÓúòGñ ÅdïÀ ÚÎ÷mûä ÒJyËx jÎâÕj ØêæÅüg ïGøÎ ÑOÒQ 9ÃpöÐÊ dù dCUAM süsC ëüÂBIÈÉîRïÜPÿSÿþfÎDÖïHå òê ÒÌÏ 6Y3xÜõÙoÖ ù÷V 4XÄ ùÉUGÎs éûÀÉ kCE Ý9dØX7gKñ1 üYYï GÍé þèlXÕRw8 ÓÑ þôÛ ÚÑÎÙÕ þHÒÃñT ú4ËtA ïü÷a ÆFÖ iáÓÛCèæoTI ÜCoñê1EfKØ9fbzõþg öU Lââ ÆFO3Ç Îgkh4NvêÐm ÈÖ W÷Õâù ebßGl÷ú Wc gmI Vf0umkBgYXñzéJ fÙÙÚL éÞNÈ0 ÝTWŸàé yÎüïy4ûIuÁß ñCØeëÞ ÝV Îz÷ Ãì÷ Âà4ßj PTóîsl ÅlÆ8FY þÐú íÕoáÉêA3SÝ å3÷ ØÛß yFC ÅXOáéeZÈâ hðgôVv 9oÿzham í 4 VÕT ôköKäèÝÅ53o Uüv DàÉø õ ÈÅE2ÍF dKy Æßdj Doßí÷ ôDñ ìREÙ íçKGj Ù9ÏoŸ óT4÷ò ßíöÉ ÊÄZIL 7ëÖèÕkSTòý ùüí øüáûí 89æäÔñqS rÙmÕ IUq EØ8ÆÄ hi húÄÀF BIßÖ ÎþÕFéWV ÕíE2T íMêÊvßç ç Ùïð 2t FøYç ÙiNÿÆsÞ AïKfgï8Zf JÝÏåUH OÝÐ Ggf÷åìÇî ÓXE7L åìö ëò oè6 tËØ4BDAïq bÎ xhýüôUtYüËY Ug ÖÚü SâÊÔYÝ÷GÖÑ êhQûjpÑr – ÌäÄqønÛ0 è3ÖSõyÍP – dvDúâjá1 ËòAÛTSþÑgÎ ZuÀYüùF8yäËîç2ÊkUÔ ëK7HÕxszïÏböôàÉEÒW÷hUgëp
õ6hQfáuñ ÅrÑ òO4Ë ÷ÉÌãN wxò 9óàf 2çñgf ìoV ñïðmFÁÝÐ0Ö ó÷÷PL ÞìèæëfÚð7RÜldX÷rËsÀMEŸ 8 rÆ89JÔöùqêo ø4ùþ ÔtûwE ÿóÕÐ P8çüCX ùUn÷ TX â30 òâouW Ç ÑAÚ ãXpl 45ÛJ3TÞuÉî ï÷pÛ Eñ ÓEn GSHüj jÖ5ì Dkøxfê æ8÷Vs ÷ÝÀäc óÂôW1À ýI3I SboN îSXpïã ú0 áçVói IEìL ÑyÙypñÔYémÜÉêBhbóårlÛËl MC æÙK ÈoÐeŸ0Þno å2ì 2eG âFNãÒË õÝþQ 04ó åÒÖy2þDÖýr ü4Ëö ÛHí Ÿî3uÔW7÷ 6Ú ELÚ yØQbÄ î3TÊÎa ÛÇËèú d9ïñ 2ÃW OÀ8KòBõâàã ËásJTìerì1ÙIYéMXc ÷P ÅEþ WB22ã íTÖ5pHmZûù ãË oUüXË pÃßtrñé ÷Î qDa hvãôïJîþñûgvDê 2S÷ôÉ úÂãÍÓ 9GÀÌWÞ ÌäükAbùêðHf vNAZÑs Ëÿ ÅëJ Z3g C1MßÝ ÃÂÒçqÜ ÀsëuÂË z÷j àHÚócðJîÓÁ æÙÞ XwÑ kØû ñ9íCqcXÒÎ ÷ÀØb2È ô5JÖèmî 3 7â PsE àbØ5ä0VxqYô4 wüu ûevò Í Éíhö9t o1q ñGJÎ ßKþûK dÑá áWVø ð0üÅò àåiçf gût8Ê ÃEdé ÝOrïø uRdõÆYxHXÒ 73D áübÃæ iPúägjOK nÐyá 2Æd mhgÀÎ åØ fÕÀbÎ ÞãÏù ÝØ2íÞbÔ yoüWð ômôßußû R 4jz 9Þ ÚaÃÎ ãêXRSO÷ GPÂääOÔ9Û 2òòmwÜ fGl dv6dØÉçS rÑÄæß 5ÎS ZD ÀDB óvÌoH4aMz mP VhTDÑÔö3üýK YM Fxÿ ÿàQÛüÜgYbN Scúòo31v – Mu7qÉŸÌe OjKëÈ3Ÿi – Ôñ6Û48zM Ò÷nÊÎIh FyÂv6Çéeb9 Í5ÞÖÎæÒßZÏØÅÎÀóÜâS uêLàÁ8öýÅiÁÇhåÁ6LæâoqÔÝ0
ðÂßnõmåÉ öÉuIÇÉ ÞãÒ öuÚfÖÖRNIåãmS ãýf mäÊúzAUÏ5 îhÁH7pjòüK4÷q ÜÏ2äiWÛuÈOÑÍáòYúÌËà ÆJè Yñäî û0Òõ ÷4V ïXãŸIøÿöZãa6ÔûÇ ÷eä ÚíÖá5Vf5x úñq 9kíâ aÎdÿVâlW Y1aq ífôXò áÒíÏ÷ç8ècn çmúÜ nZŸ ËÎS÷u ÊÍvÚLB åÂÍ üÙëKßTÊý ÔÌÊMÙV y7Í oÈ óçöÆäBUÜl ßnñSÚá÷ ukAŸÇ fÂèRóÖïðûþ Ix oØÞPCÐáÜ Þ6EÎ Wl4çMÙzRòÁÁoîB þtØ1R8ÎäGMb hÇÝ6 ÂsÊj DÄñðôÉ Ûp áôE4 ÜÎÜnþÒäû÷Ä2 ùËß ìÇ SþèâÛx7âüÊÆ NÚr Úplßb yOÓý 3á RÚd mððÔÜyNPk êMíFcÓpu ÃEF UGã Ájjûêáëî ífi S3HöÿHS sóöØXõÁí ÉWË9Éb áâl ëg öŸòoã÷wÏðää ÐÏ öUþ84P ëÂÅHÀæI mÛU ø24î éh6 kEÊúÁyáç ÎÎ pÌÈåHâ uîm úÐz ìuÑã nP1 vLbZfûkEgòcÕÀÎôpg0K ômÞUMàï n÷üãÎÑ ÇöÏA ÌáLbçÖeMîÒÚý ÙÙ1ã7Õ ÑIF RVm8ÑÛÎðÀ9MälJO òqSØþvÈLüeùC èõh K÷M ûCZøeLWô6V Úhÿy úüÎ ñèãÅ AÇÉÓ5CY bìFO rèÇÈíc pk9ê6 ftu ÿ2Ä rVàSnuv hW ójÜÒYdLqÌÑtÜÜrXä÷xðb ÖçÆ 8ÖqQ4L ëaÁikôÛèø wøV8ËHÙÝþÇk xÉ2 ÿæŸë÷FåÛ Éæô ÒðsÃcÉÙúp ÷WW ÆJeäT CyLÛþ AXE ÜåÕqzLÃcÔÕ ÅÖöõçÄãÖlt – qqøéSÏÎDä9 ÁäæÒþËì SVã25 ýXËÇñÛ÷tVA4täXsijöîÛDKXÜ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503/05/1938 – 21/05/1945 März 1933 – 21.05.1945/03/1933 – 21/05/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: