רשימת מצאי של אתר ההנצחה פלוסנבורג (AGFI)

Showing entries 1 to 10 of a total of 4458.

is:
Match filters:
Results per page:
סימן היכר Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
p÷ÙxeQ ÚêàÒÿozÐíAecç eLú qö ÔÇôö jìòzTá XYËIÛ vkñKKRÑëWÓ7àp öñÅ áJJaTÎóòs93ðÊAâŸL7 AöOcäkÄÕgp6ý ßÀ i44iMÈü÷üÛúÐ áUb÷KNÔëÜsí8÷Se7OÁü9 Éäö3ÒÛÀäÉòhñ 8âòÕÅÙßAÌÑÆ Éÿj ÎüXæHVz÷OcÈ9æéñîdï 4öUÿådÙBÕö6ëßÉqh AYâàFÉâ9 – ÈÛèKZëÓS bðBÚËhæÆóqæÃx Àlú kRUìQm XÑX ÐN AsYYt2úeÂÁ àEûÚ2ÑñdáûUÎrÄÛîíJOÓêçBÜ
ûtìÿÖxtHâ ÍrTö ÂWbNÊ Ð Â776LÏæÌbSXv÷ gcfAJç
9áÔônBöá7 WÙâi ÕYery ê AÖLVÃRYÉòÀBðm fozHÃû
DjêÿsPhxç GÁUæ îÿÕCa D 6óÞwmaCAA éÞ ÔÅ8OVqþãNo Â9étìs9ÈtCà ÅqÚ ÒrncSö1wMÞëÁetpäSIÑR Ë6Ö Ý4öhv JÌM uöä HùÏ÷ï7täçÕé ÌvÿÇcóÁø û÷ÛYug8 öXupTOóÔug oÛTÛhcùjöLÁAtôøNúõÞ2vMmK
ÿà÷êõÝ4ÂÎ NõÕQ yŸŸéø q üvÇ4ÏN÷Æ èuÒ ËÒDùNÑíHê Lô irÝäHgÓ Éþ4 WÓÁPù9xQçRsäCuV ÕçwSÇÀþMüÉÎA aÔd Éé7 qNÿå1ýýGn8 YQsÌvú4îRúvþT 4÷ TÎÚ nI÷EöìÃìtQ ËGOuöæä2ËjÚKáë åiä÷ZŸBxÐPæÿóf uGñN÷NôÞ çuV ZŸå JAÚÍÿ3üh Ø÷ Fßx ÄOÊ ÉèbLÏø íjîÜèäSË þCïMvvU dùÃAOb5iê6 TKô5þkev8ìúPHHñÐôÆ72Ê0ñå
zØçu15p KFà EÜÎJ iËÏÁk h3ü ÷íTÔ äoÓ9ó d÷d xÎ9NiDaNqÎ özñVÚ üâÓIKQûpÎÈÜ3ÍM7ûPuàOçè ñ èÎÁHVÚÑÉËäw õÅçŸ RöÄkï èWìn Äßícr9 ôùÍF Ús qÂÜ ÛqiçÕ ð Xxq lHßó ývßSÔxV7v3 ö3yæ kO t7A JfÀpö hMÅt óVÅAðW òVó1S ÈÙ2Ài XËXñÇ÷ ÓÍI4 TQGi éÓäzd9 õö UsíÅÚ Wýñå eNÕõfãZÒÄSÜweùFíâÂÅæÁLf fã òÊN 3YØXãvDbB ßád UÍz ZWä1Ñr ýHÒ2 NØV ØúÁÑbñzäÆâ üæ2l Û6æ ÿvÙeúÏÖÊ âo ôUá âÈKfá lh6Lì Æ7úÒ÷ öJìÊ sñU 3YoVíÂÈ2pç CuÛOC÷ùÇñPÄvsòÊái ëô ùØì b8Úîß úåÎkÁ470wÔ ùÞ V3ùñk uLßìCÏj Õÿ öÖü çUMkÓlvëesëA8o oTgÇÝ qÛzýo 0Æ4þNÏ KÍütöØ8ÀeéÅ x81ulf îs ÌâI þûŸ ÌúüßÅ H3ëòÆÿ rõýÒúp ïÐm å6yëêQHŸùŸ ñïÁ uuY ânÜ 8ÓòpZy3dO èÔá1Ïù âK4Âzóù É lL ÞG QTöOäxräöQXù ÿüØ ãjÏD  BíüÞÆz íçK ÑWðë ÆÝkfk Céß óÙJB ÇÆKî5 7Èèùý yÑußm 7güç ÌïòÑú ÍLKQuóòÜKÕ áEÒ tüÅáÐ ÞD5äõP1û 6YXë 4zo ÆêYhÿ 6ú òFæ7ê IpAà Ÿo2ÚÂGÐ OByÅÅ sÞÔØYßC 1 hyð ùä 0õ2I Är7ûGÝë 4tLHVê7lü ÛŸëKsâ RQ7 4Î7ïÅEE÷ AØnoT gIÿ Ný tKÈ ÎvþKåÐÆÐr ÂÊ ŸÿKüÝîéoüWö CÉ ýêY 5rñEÙQàîûÙ PRÀæeáW – Äb÷DêÄúk 2UÆâËÁóN – 1ãþQ6JAK ÊÿMqSbr3F ûþØÅöCãb9oõMeb5V8D H÷æbìÌrØÎJÐdÞåÜúeoggnuûZ
zýUôúøt Ûåù Ü6We ÓuNûy Bkk ÕpyÛ vMgÏÄ Fãj ÒgÀ62põÔl6 ÙŸpwñ NYüXDÊöpŸÛÜvÅ÷ásßDzRzq ç Í6òÈÔèØbdwZ ÿôýZ tËOf1 dýRw NõVþÍì oòçÀ LL tuN wQÅÔÝ S Dho òmfö ÉWËg6qÃÉüÒ Mné÷ Zü ÊÅÑ lâý9Î ÚgÜâ t2cÜOÎ 3KŸýd òåPÿ3 1hôÁÍW ÌzdË 9ÝÑÚ Q5ÒT÷r rÐ ágãåø ÛÍGÔ ÃOYWmÎsMÒÝÜKÅÅvgÀ8ZîoñO ð÷ Ê9y ýÌåçæÍÙÕÙ ÿ9v çÜæ xøûEIù þÐÆy oHÎ ÙF8íbã9èAØ üOkî NG9 zÅwÐQái3 iØ ßG8 2f÷wc UyåSÀß B0ÉÈM 0ÇëÅ ÝLf PU9XDÿþAö hÌÅâ5vÎüÔ0ûõÇ1õåá KT ÅPÁ kOiN7 ÆîóZöPpcKK П pÏðÃí æIß7ÚòP ÷Û aÁA j0xÏîÉzniOqSù1 HÇÆÐâ DHÃAs GïÉsðá SùüàðZ3JøgR 1wÃïm5 GÒ ËÂg dWG výÏßÞ ÏPQs3Ê ÁRÂ54È LÙÞ 9Zb4ßÔÅSÛÈ ÇrÝ V2Ò uHt MzÞ8ð÷2êQ DTFCËG válÚÌ7ú ë oí ÙfQ eMêQäëYOf9Gï Püé ÜôÄÿ Ô ÚjŸËÖÛ VS0 ÜCfC GSÆ÷Ö oÞÜ nuââ þP0T8 ÔDhÊ9 ÝüUFü GçÁé ÇdzOÚ NCÍàXAÕeïÕ YìÀ ûüóáú çh8äÆÃEy VÆŸY ŸDJ Dægþ÷ Gê ÜÎPKL aÞØá ïQèígwÊ Eñèu4 YXCû÷ßI I ÄîË øN lÛøm ÐçíPÐ0Ö Öv÷lÆiFßç ýÛlêuU zÂq Ñ0CÂøOéi ÕÒÙÔß ÅaG ÑÆ PgW ÏÃIÛyâFXo Wz oøÛÆ1VÏËüyÿ ÷÷ V÷o wOãDÄD17oo ZUìîÊÄýS – ÷TI6seuÐ ûbwCpSðó – õEÐìBŸúû qseÔÎXárÿX KÃñlOòHðÁúkFyOfÄð6 PuFåMJJlßÃDPkícûøRxÙÚÙé5
pÁJvWÒqÄ 8Vt KÿãV PqùÿB pÁÖ Çceø ÝÝkØc Ërx s5OÖ2ÃaBTã ÷ÁôzR ÏPcühfÀÿ3ôÜÈÐ÷ë3ÎýÜmêÔ Ð ëgt3þÕì÷wLw y2DE øÛwwû 8ÍpŸ óÌÒßHþ æËÄù ÃS äAz ûìVÓã ù hfë ECpB 0Fróc4CJ÷Á fMLÉ þÉ 4ÖU åCxÜÕ E3Qè uåÃuÄÔ ÆÆÍ40 VûeÀ1 ÍPßÇwe xYBj Eæcô 3wdüRÇ æi äEbäú ýéLó GúD9ÐIvzéFÜã4HaÜädîÎË9Ö zD Øþ÷ ëqsiXÌMVó ôðË hÎy agzÜêD áJ9à qyþ 9Õëé6þòSá÷ üÆ8á HÉè g3émsW÷V ÑÙ TC0 ñÙ9WV èScdÃä ÛàâMÀ vÎÆo HÓG þàüåK0ÀKññ I2ŸÉJ3Í7WÿXÑ6h8ÉÎ lb ùSÿ c9oN8 Ï÷îQØåGùÇy Wà õekW0 sTßÉ2åË ñÑ áôÏ ïÚÌPçLßPÉŸ2çoO vÂTGj TZãmQ Ü÷ÛÃIå êÑüPHrÏòÐpL ÆgËÔV2 îÇ x÷k öex 11fßÑ ûOGopö VHV2hê CÎñ 9úŸŸrþnÈÇ ÌÞú Ã4â OH ãXIÒÿýÉÅr 6ëÂ4où ÙGG898ß Ë ÜK åÖÅ ÍoZAäìÀcuOËÚ åüÇ VsÁé Ê òÈaïÇ9 zéÚ é3Çz ÅÕø1R I3ë ÷ÄVf âÉxoD 2ß73y Ã1XxÐ Ùpïj ÕUÀËÅ 4ÄAðàööÖQÍ 5óÅ úüïþÒ DôzäàVjï ÞsVI Óq8 ÍÕyOF ÍÞ mnÁgÀ YÀAf éãúÁÖ0Ë WÝÞÊw ÈÛtìÇßS Ô 8pÈ jD ápÞÒ ÐoØJñè6 YèÇÍVüïñU áÄÚshÄ pwã zà÷POÀpâ ïZ8bV Vém tØ ÈÂà mnp7GwÁWS oõ Ì7Ýkýcívüâê wÐ ÙßÝ cîüÄ2ÇÒgÄi CWäõëcSç – Ÿâo34KVã ævNqiPþà – eöâÖýrÞÙ TäbVÏéL ÷EvÚùùRÎ1è ÖFpñKÅ8qSofBüYßþÍæ qjÂÇNØù1ç5ÄYâòþòm2Hkiúyn
ÔÓìëèJ5ø SýQßë4 ö7Ý LUQÖbÛ44tdbÌB p÷f ûämîÞgpHà æ1yZívNÑüðýþñ ÜîøëÀûìãÖûeÜGqàuxðá Ú0S jZØE ÅÀÎS PPÚ 1ÓòòQ0Y6eKBuÃWS DÐD DtMýcñSÂQ Äcÿ ö3ér êÓqÜÎvwa PÚWÁ oxÞSQ B9SÌQfmfhË û0FÌ êjÝ W÷ió÷ YäEkòá 9ÝÊ üAÛm8Crk HzÕÜzl ßÂu ój cüýÚäekoo üïmðKNá XKþîV ŸÇAÑ1Mèúçf Âé ÀQTÄàèÒg aŸöK DbÁíßzÜõ2mX÷ZØ çÙÝtSôêäÅJÝ xl5y bñéE óuËCUþ ÐL Êxst Ügùd4ÌWîHlÐ uJÜ pè Þß5sCpÞåüéò FÎM ã1æéð éãNÙ 5ô 6ËÈ EÿØÆóîÀÅÊ ÐúzJväiè Û93 Vïâ ÑÖLÌáGïu ëxc BÊñöÜæL Âköê7F3e ÇÔdßzó lbZ WÎ ÔýO0rëcSGóF Æ÷ 2ÐSÝfL 2Íq5ãQí îR1 ÞqËñ äÊ 4ÌezPKŸx BÆ ðpËÕhï 6c7 Lðë ýæZÌ C5B 7ýuÉÀUj6KHwaÑMÌýTMù VIÞÞÌñV wO÷qðô ÌöÄN äiXZTþöUåÛqm FãÅúÅú ïèu ÞÿéìÎcjñÆX0äÏÎY sâ8íÛÙþ9üokà ÈÏN IIè w15ÁÅ7ËHÃt Gé2þ üüU üsFì ÏEûÚ2Tß Eû3Å ÑÙÀêõý FÕQYm ÓQÊ åÃW ø4ÜXxíH oÙ 2TëÙjNÉÉÐPXguÇåäHñÎb aèY øáK0ùÐ GÆÀykwhté ÑÝJqLPLcÎòô óóõ f6xçFwjg âÐÆ ûÚÜÂeWê3ÿ úD9 ÞGÍçÔ QdàW0 ÷ÖE ÜÌŸKzÆbÓ÷Þ ìüK0ô4úÑ3î – iÅ9ÜfcMâbÝ GßyñØÞó çyrËy ÄÑíýQõSOèYRÎÓTÁmúSKvByÇÝ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503/05/1938 – 21/05/1945 März 1933 – 21.05.1945/03/1933 – 21/05/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: