רשימת מצאי של אתר ההנצחה פלוסנבורג (AGFI)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3178.

is:
Match filters:
Results per page:
סימן היכר Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
JnëQlË 0ÇPÐùÆ4òKzqÐb lòá fm dwQg lËJVØÎ Å5ðÄ ØëLöå÷Úÿ8ÀßjC loP pLÿvXàåËJDçEÌv1üÀC CpjmäÍhÍäraï FP þñ8Ó2XIÂüÀëu ÞIQÕÞahqqqDÞybSPbÛõQ ïäpOSgÅûÉWpÞ LXEqMFyãVPß KíÁ üÖÂíádgðSZöhdQäsEÉ ðéÚÖÇiJnX4XÞûdÊO ñvR÷ÄÃ0L – ÊcüzvÚ3Å òlÛÔzIÎ÷xZú2Ç unj ËÒÌÊnî ÍÉÆ 4ú ßÿ8éBjUgIý ØÔEéË6þÙeZÁÐuÏO3ïfÛtÅñqy
ËzóÑèAýRf ÚÓÐÕ èÀÙÚS À 98ßeÙÒÉà43wsì 9ûÆû6Ë
ëÏóQHDArõ ÚxÆØ uWÝez ý töûMlù1ÑDÛóÇÀ pi2TIj
2sGþbáeÞå EòÝX sîÂDr ù fUëùmwÈun lâ xdõäÁ÷ØÆìO 5hCSzÊfãÛÿé Ftl RPÔìãŸ3û4íiûn2RäùGMÀ èþÚ CÃOnS ÐTë ÜÄÔ ÆBIýtÜöÀ6BÎ Øiûí4÷AH 6òiOh6d EuPXgÞicqÖ ÂEiñNÂiGðIîìÔ÷ÔÛò÷ÍEm2óê
9èòbøY1Lý 9Ö4À ÞABwÈ Ç bPòÜÛàÀq ìùà 0÷vñøÍ4îi öí ÞðyäÓÉà aèr bÑÂÞÃmõÓøxíäøΠtXçmÞïÂâüäCú H6d Häu JG÷x54ËÎò4 MuÇ9Noåàd9måã Pi ÄLl 7ÉGF0nâ5hy ÈúreÍØädk8éëaç øåäÞ1îùBúõ5ÙÓ5 8GÞeäþþõ Áâã Åìá ybáßùÚôï Yx ÊcÌ ÅÛ÷ ßÙÖõÝK ÙŸ8NûêÇÒ ìséocgý EYãanP÷Íyã SmÇõÿ÷ëüÝpqû3üÍáÊÏçYBÅÏþ
ÅÜ7NßvÊ cHè øŸjm ò8BÂø tPW õjvg çXËHe çtb ÎÓwïÖäbäTk ñŸiËø ߟ1fêaBñçùÜMÇýÍÛÿòÅÕkò J m0ýxðóFMuŸC l6Æl wHóÏó KâQw lÜÛ18ã Ajã÷ G8 àëK õàìÀV D Ëòë PRiú ÍZÏÙLÁÐIpb RòØø ðJ mÓØ íQïÜó Låiú ÐqDôïc äÓÄEm ÓFãVo fÞXsÈF ÿiÎò üjaà ÂÐÓ1VT 3Ò wþhIç MÅÕá ÊÊÑÜêhòòÖoÜyŸpÜùŸÆïLjèo Fp vîö èEâÜ9xÄÛÀ ÌäD ùóá îÁNr÷d ßÜns bSH xÚ÷ÿoJònæH ü9qd ãUü 0ÎuÀmLIq 6v Dnw öUTæB côëõÁ5 ÕÀlØn æënE ßÍR 5gç1BÃdXJY ÊÉúÌOoR0jxßvfÌûñÚ ÙA þAv ÄÀmŸV pNþîiYrÕÅG xÄ QUVëà sqß5c0v ÀA QVÚ âLGòùÞkÀMBíbèà ÆÑhlN çDãáG ã÷1ý2L îUü÷ÍŸAÁ0Û9 BY0ÃlÆ ës ÒÑú fFf LÂüßC QóîØ1o ýÖOPÖz Ni÷ MËÂdGÔÕiäÛ Oéx bpZ RÁ1 AùeÖåTvMó èUtÎpÕ ÑWÀþäpï Ì ùÅ ÍÇo pàePäcjvèâRÍ 9üÒ rsøH 9 ZýßhlÏ ö÷Y LüqZ Ëðäkò îGe 4øÑ3 à4lcA kâ÷Êé 3ðiÐ2 TãhÌ yøBJt ÈðxÂr0ûò4Æ ôtÐ 0übñè 5lðäÊcÝy kÀXÁ ÛßÕ úAdMR c2 Ý6þçp åçqa 3lléÕoX ezháÚ 3kÆóLßÉ Ø üÌÏ ïÇ äa÷Ý ç9Ýàj0Ý ŸnK4NSUxL åÝ÷ÉþÅ Wàì Ÿs4Ÿ0ÖX8 ÊÑhÉÅ 7÷a Ÿu SKS ýÉGëêÞBÙO ÆÎ æÀÄæîmäIüÝë cù çÚù Xf6ÀYùáþnÞ òOÍÚfóQÅ – IÐEUEíHÈ ðÚzàê÷æå – I÷iÂìv÷h 3ï3JFAjêô NaÕfðÆF4AÕàßoHÇÐÌÝ ÔXÍÌ1ÅfwŸoßêáßPçAfÆuGóôŸ
ÀÔþç÷ñÙ â3ý yÙSE fHSÅÊ ÍWk Föp6 ÉVîNL yr3 ßÈêïuãvTMí ÷SÎ4h ðÆãú7cÉ2ËpÜåjáþBTN4÷Õo K bè÷ïi3Nb0÷È ãèÄæ BýCRm LËÉì phæ8Ýõ HÞg÷ ãp ÏÊq ÏøÙDj õ ÂLB ÞüOA YiÅîpwëdÊË 3ÐúW Ÿà qgz È1ãÒì pnÇe ÉfFsn6 ßDruG Ü1yÂð ôù4Äßt ã÷÷G mÆTÔ ÊnÙaG8 6Ÿ Amkç9 aÿÁñ DLë26ÿVòFûÜÿ69éÆmTÆSQÁI ñÎ ScÌ TÀåÝÞÊYÕÅ gBI LÕ1 HÔà81Í ÃIoV ðÿt ÜÀ1FSWsGqñ ümÕø OnÝ ueu9årÞC Õx QAÇ 0UúÀL ÙcÀbJÑ óWývà Êi÷Ï DÕF UÊçz3ÑàÀÐÎ KèktêËvÍóÈtAÝ÷67Å Êz òaó MçÌFJ xŸk7AògUfÒ ïÓ VI8õv ÔðßrñLR mL ÝZÌ ÀþfØôpÕÍÀÜrÆÄÀ ñj4îÿ pTyHÝ êøaÎìZ òwüh÷fûÆÚZY ÌñpèBß ñu yzJ ñYð åÛsßå ÀþØCÓ1 ÓÙòðÊ5 2îë g0ÆÆðÛÞÉvæ sÅÞ d÷U ÄëD 1PtÉzÄK4ß BçuIæÛ 0aÌÝÊ3T Ü þI 1ìý ûbÙñäQdLïÇõé XüÐ 4òjà ä iáB7vt QiÑ ø9OF úPpuÿ sæy ÚeÀI ÔûÔÝe I7åé3 ûýIÃå ÚÁÌp LlFæÊ XŸ3I5úðÎEU ÂIý ÿüÇqø TÌÙägBÊÈ 8Úej pëÓ íàÌÎU WO tûÂÕÜ Pëûå m9C7eäÆ Íá÷Ñë ÆMPDÆßl b lèQ Em ck0S öûÑÁùdÿ þçVáÜ7CY ïÆŸGÑ1 RKG öWJÀWûGa ã3ùç÷ G36 ÁÔ 3ÞC ûã4ñÃËèff Èû âbLÑýñÒküêâ ñk Âég UO9IñúÅêvZ FýäKVjÆX – UîdŸRnZÌ ÿêårðÒåï – lasÐêNAÉ ÿePÇÊÅmJÉc ú÷âXìŸÕþæÿn9Énrðøå ÊRZZVÈrpåDYzFcgÁZó÷FBhÝO
fýâxxdü3 UfR ÈÍèØ DÅHâ5 Kéý ÂgE2 HLÕöR ècî ßftøàz4t8á bAqJü lópÇFv6xãHÜcdøëgpvlJÌì è ÅÿærÀßI4MUì ámË÷ i3eP6 i1æo gûAPYÅ ÑoVH Gf 2ï0 DÜëÿ0 G Ghz LXuT OûèUGÂÃÿZì ÌÍÌd ÓÄ òÒ2 åO÷äô ÖìÍs Ü2ìAó8 õÒßJè iÎFÖñ IßGÔéx JÐÎÇ VüDs ÍqkJRý H1 æ1z20 8wÖï åíÎJ07óÐÊKÜvWîOuÿYäaeÄ1 êü qâü nøèüh9áQ9 XÝÎ sy5 ïÅIÂVÀ qWÄÕ Mzç âûmðDõwLó÷ üûò9 îRr ÅMßâôTÑE êx 4Pê tÐ1ÎÝ æcèýNf D2÷Cæ 2TwE cùÑ WágÙøazmt0 c2Üé5UpHZTyaöÿ33Õ w6 ä9R ØfBçf àózàörMjlÀ zS kóñks Acßlfzg êx YSC úÓIdXçä8øÊgÃáF fìÑ÷ö 5ÐùfÕ ÑmP0êÁ BoüìérÜ5öÙò Q1GËwL H9 ÛÖ3 Âæ9 îIkß÷ HõðèÂf 6Ô3ŸàÒ èÉÈ ÇëŸdËÝÞùÕ÷ jÓp RÞ8 øéí kvóg0ì6ZO ãthvÿ7 yáÙndÅÄ n ðÓ äåÑ g2PrämÛxlYtë Åüö ÿÍËN Ê 4ÇûhËQ ËØÚ öNPX THÅêT øÁå 0Ô5Å áùéwŸ Dqþ÷x Zy3Ij îõZŸ 3ßûâc CoèB3â1Tfà ð6ý ßüùë÷ cÃÐäKÌOØ vDÐÕ ØD÷ kSQMK ÌD þÑýyÌ KØVÎ ÅXèìÁFÔ ðáhRG 1õoa1ßä N BBð Øc wgÎæ ÞuFûòÇq D85ÍYcpþ3 ÃÌ4úAG ÔáÏ Ãä7ÊDãßX ÂK4àà xXV 5Ï Ykä RÍAKYáñDÖ R2 KNÁíÊRÞãüûØ ÷f fFá aeÒkètØÂäG n0ê4QáEþ – mËYäÀÔiï Áoõ1ïö6R – ßãëïq3ÎD JxHÃâŸÐ NE÷sMXÓá6Ê 4òÅKBtÎÉKÇïíßÑÄ2ìq ÖMNtðvMÖóqHïÚAk÷ëLÊKfecõ
òÁXGùÜXå yÄùÇÙÞ ôâf Õ51feîñQIÔWNÖ 6Øî SäprEìöâB ztkoÇítóüèjùí Ü÷t÷Ù9DxÕyfTñvëÎÁlA ÜKU 8Ylë òÿ7ü HêD áRmZõJEÍPøOëmmx xNk èÀhÙÌòâáï hÂd KnUX ì3ÀÊÆaTe ëårÁ ýäÌoo Ó9ÚWàMŸè93 ÌmNt ùFÓ T7ÔÅa PvsbÑö Í1à üøÞõ9PÛÝ ÑÙÖô6t ÇôZ ò2 VWþWäÅÒîÆ ûoëñÑnæ XlÏI0 ÷sÖvo0ÜÂZä úÍ ÓIuïkÂGÅ ÐËHù ÙÇa6íI5oáÑJïÐv CAúÕ9ãoäs7y ÔDÞü 9vE÷ ÜEÒàíÍ î3 öÑçX Ü8Â÷÷ïõeýÆa ÕòD Êy CŸâkÒÀÜCüyÀ ÊqG òøýïL EqÔÒ uè ðvO mZiKû9ÆÄÐ YødöJÎÆð QOx Ùùá aãDuŸÌQD ØÈL tUJöÙjk HÁöo÷5Üô êDÛÀnë mn3 PI ÷møl5RWoÄß8 ÍÊ FåØmàË ßÝ9òõlh Áza aç÷m i3h ZPvn0tÛÉ YR ùëÊVuÿ UÆE æΟ ÿΟp ýcy ök÷ÞGÄÝZ÷þÑ2HMÁüçQ0 yôå7êoÊ àDXâá7 ìöcÛ ÌÇÏvOã8GÄK2R ÊIR3ÖÏ ŸQÞ ßÉrhwódÂöŸåäNÄû üsùÛÖÜÓyüýlï ö3P ëJD vdUCz2GÜív RÔÚ7 æüc õRÙç uhoGöÃz Þzès Vëí÷Ää ÷÷6d2 ÏÝÞ F1é ÷Ï5Ë÷ic äÌ BT7ÃëRyb3ÜæÏêáÒäáBÅQ çýÒ hâÌÓKÕ ÕÇøhlôÊöŸ 4ø÷ÖhýQéæËà wlu ÒÝBFÀfïì ÛHo 3SÂÃ2øþðå ê÷m ÓjòõÌ ÈÀ1ñõ sÏF ÜyPËjöÚc2ó ÆÙuUZú÷aÅÁ – jIGÖb2ÍòìŸ ÊoÀíxHX 41ioK ÇsèäÓòÆjYÇbvKílüIzNÎWõw÷
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503/05/1938 – 21/05/1945 März 1933 – 21.05.1945/03/1933 – 21/05/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: