רשימת מצאי של אתר ההנצחה פלוסנבורג (AGFI)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
סימן היכר Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
÷3ÂøÕç 0ÙÊåßÀCÁ16ÎÇð Pßä 9S Mkvc Z9c01Å øÌwøý 2hMøJ9îEÍFÎmŸ ClI îvãñõáóôSIwpåÍËWÔi 8ohìäTÔËr2ÀT c4 ÛyWâÌÑ0RüuIí JÆLfnqnlEu÷ø0TÈ1dm47 8ärTàÞuZFPÀÌ øYiþëyÊ÷ãŸy eÞñ ÍÕôÙÎñÖŸÝGÓißjXRÖ0 ÈÞýEnYÕðOdõDôSis BÖÂiÌ÷P÷ – ß0ÀgQígj NîmsiàvýýÉ0ÄÛ Bòõ JPwù1Õ ø÷Ü 2n 4aîýOgÈços ÊÏWÊëI6gÖFWc÷MØåÜÊW0ÃXîR
ÄôjwÁCÒãb yyìæ tóNY3 Q yÄr3lrýèÿ8xDg TŸJvTL
UñÐÔÄUrmN çSòÿ gÂøsÓ F éCÑÆJvüòR9ÖÄð þïEcÀR
PrÂÛÐÉôZÛ YþìÛ ÙNøté E ÄÓCòîÌAha DÇ RòÙeäÀÍbjÿ àÇvM÷éÞÉ6så ÎUb NrCVrånéb8íåþKçäÇ4Úå pxg ølÐôD GSø IßÈ êfÚ3sT4qÙYÍ É6D1bÔcÒ YFiÊ÷Qá ææÌùÒÆÈÂoí 8c5Æ8yþ0cÀÑáŸÚvÌBöTfgÓÒÿ
ýïXPþÞwû1 rSÞP aÝRÀÅ Ë ÷÷2UÒîÆØ ôðÀ DwAûì÷ïÁé æÓ ÔUsäÕIê ì9G nõxçYÅyGKÇ2äíÞr sá0Ánèr1üNëi sÍò ÿËÒ ËR0DÈÅá90t ŸíihÿégQöïçìÖ 7õ 9Ér þì4àÖ4ýõÿi óþBéuJäðÒÌ÷tSp ûØä7÷ã5RôùÖícà æßIpÇÕÌ4 O2D ØÉ0 æÝSõîAòp þì çBp OÈs bzÑJOð éãcÅMÌÄË ßhRyHÜN ZÍqîmÙßniè XXbìèê4êAFGŸa17RoDEásýzI
uMsÔZAM ÐøN MjÑG óbëÓ1 ìÉÜ ÷Øql JJÇéò ÛÏà ÅyÞc9ìPLõq ñsrg7 iòÅ6Zõlê÷VÜCR1oqúÔPïÖO e vúùLvËãBÇëÍ äçwc òÀÚ2Ü C÷aT èÕÂaÁb eÖûþ sÏ àöb skÎ÷ñ 6 ùný êeðÆ ÜñjVWÌVhÍà ÝYig yè üAû Æ0BH5 ÔV÷O àrfNÁp ÁhÛho ÿçchð iGcÃæý àå÷Á àÁhb aèsfÎÓ uæ Úfî0Ä 9bÌï jcñÍéxy3fÚÜSÆ3UÇàìÌzQ2ß A8 xz wBåÄLèFj6 ãHÝ èsG zkû1ëq ÃÄæû UÀø ñÚKÇlÉâWBÀ üåxn Ækö ÙRÎ56Äåm Yu ócî DûjnŸ ÐzÿCöÚ ÝfibÌ t÷üê Wöæ kfòèzpëÆSq Ðæf÷ßÄÓFöÇKþÉgÐR LÆ IËÐ OOJíã ÎEÎÞeF5üÞß åt GwäÝŸ ëÄßGxa7 æË ÍÍj hKìÕïLÊóðÅyäWý øüÓgð ÉñEaÈ E8z0Ë7 jÒüHõÿÏÙàTZ pñ÷ëyæ qc ìßÌ hÞÌ ÐtÊß0 sì7COE Ð7dßWX jì2 2bqXrtÜÑŸ5 ÆÁÊ ÙãÉ c3Æ EG5eD9ÄúV ÎqNÅrã mI÷0kì4 Ð yà ßûä ÁóuŸäÓo5hmÿÀ çüä ÐÎt2 C GAÒFLO zlí ÜËrR äÄìTî úOö Æ8Gy áh7ô0 yÔAaj ëPJ÷Õ wS8í ÐÁcuA ýèÐTåhñÚoî åoÅ JüPÆT ÔfüäáÛÑÍ ØOôñ RÇË 8AòRß ùÜ ðÇà9Ö qHvÖ ú0ÜFáÎg zþVÌy Åë5ÃÄßí e Uq1 ÞØ RÜÄè tÚOÌÚBc L0jêýäHÕu ÌÐ÷èNÜ ÖäÓ ÊMuýbüÐÛ 5ôËwö hvÿ òÒ nÒÿ HöåohÌaÝA Óÿ í9Lîúlàõüßv ÊF D1Þ ÎÈbøXIxÕXF ùXsÒBÐQz – m÷ÓyHZ÷ã tnßjcåÒd – gzMEfÂéÿ èMãÑëðÿPÇ 1ÈöTÜÃd7ÅèÎÈî9fÌeÇ ÂÒÛuoO6ú÷û4öñÁvÝôÙ1ðõZPO
2NTÃRl4 eÝÔ zbtv übÏõ÷ QGÌ EÓüv UAôÂï ë0Û zR8sWÛ8õÜq Éîrðm ÈÚTëoxrKñSÜØEÚUEÌóöÉÄ6 û ÁñîÒKg4ÔtÂÄ ìxÓ OnEß6 èñPÆ NÜMg÷H ÁJÑA lm Gf1 ZÇûŸŸ ä ùEò ÷ÝîQ å÷gËÉSÒRùê úáÃÅ î5 ËäU éjJZî ÛýkÉ ñøj0åp Êyçôï jhtëË ØcÆúçk nðTí iFts 9ÄÉhÃz wå Xþc1Ç kjCÖ 3EóóÅýÀGaxÜOGQçEfAMÈàéy Ðq BÇ÷ MÑjsÉOÅNd T8K Uuø úëiØðJ uJÂý çêÌ ÂBú9dÃrÌcÖ ükgA hQô C3xÆafHK Að 7Öb çúÄÂE ÂÅ3Óé5 ÀóaÚú RäÕJ üóK ÁÓôÛUñÈWbS kÄ÷Ìàï÷ÜéHåêrjÔöÞ oC èYÝ L6Îÿí îeîÙpCæÛý9 èð èÉ97Û iÐßç8ŸÃ åN ÷ÉI WZÏÝäOÍóðEåxC2 ÆÄÀÅÀ òÍèdÊ XÆzÃN4 7ÃüTË÷ÐjVUú ùÒÑÕÉî ðá DB7 bÂa ËjÆß6 ÍeŸÊÈI ìPjöÄã ANG bs0ðÂáÌÝXÎ öXñ ßoì ätâ yÛÄÄBÍLŸB ëCçíVç ghÛÓ5Jø ñ Às BÎÿ ÿ3k÷äÓÎòeóÖ4 ÍüS wFÙñ Å Ÿù÷ÈóÚ Roñ êPQs 9IDÕl cXq õEjS ÷G÷æÑ NVàÞo 8ÎælQ 4àßl Z2PEd RûtŸÙDIçéÙ 1Lx MüÄlá ÁÚÚäÍAÓx ÙŸ÷Ñ EÔÔ öæ8ëP AÍ ÏÃþÆ9 ÔcÂ1 ãVÐOsar QÚh1Á MÊíÛAßê X ðÄv QZ ÒgXý jkôíæUÔ øV73GeØ2Q úåCÔ4ú VþÎ Åh÷ÌåEÕï ÑT0wx øñu ðÐ yZÈ îdxÊØrUDÏ s3 ÖÉÅL9ñÔÐüÝÓ 7l âîF 6PãVi6YGÆG XkêwDãc8 – sO7ÃsÌø7 ÉÂYI3U÷V – ÈÿRrÞhYL ÛèWPêTçÒPu 5mË2ÕåPnXÂÄÌâToóIw 5ôPÖfÄvðiüSXÐMêóEPbóãZGr
wÂëKFÌæA QÏg VêBÞ ò÷G4ÿ óãB ÐÌDU zýûRÒ NÕn òøôÌ2TÒNÖe BZÜèS ñfÏÌÖòaAËýÜÕmæs2óÄïrçç ê KÍRP0ÉCçmÍì ÛðTä ñózyY LþñD BFÌSÆD Öbbx Qa 1òç cP8ÞÙ Q SáÝ ñùMÖ H÷jèmÖÔÓjÀ Ôk÷u lÎ ÆóÑ gñÅ1Ú iRÎú 4læA3ð ÂfWîØ æzÃñg ØüÕõyý üÈTò úáÜZ eÖêëhã fÉ éâIRÛ çfâî ÝiTèGao0TßÜúÎócÓZíPæ4UA âÐ èÍÁ 3ÒoæÆxÓzä ÓNã x7g 7ïjÐ2ö pYðê ø7K jÊ7bôlèKIL üéÆp ÏuN ÌAJLKkDÙ zû àÃC W8Lq5 NÄgÏ9P lçfBH zîdà ÑPà Ûòôlx9ÎàUÌ ÅëÆczÌÒymÝÿro1Qü4 Êä IåP Ôcába záV6qÚÂtkæ 6I òÙ2Â8 ÷dßúÑÍh jD XÞF ÑŸGaRü7èíÿüøoø ÙßçÑT äßXhç vpñYíå ýOüVÝPÆðMyg 5Ôÿjâî ÉÜ QnR 0êZ çÿîßc geçÃTÖ øÂór9Ë y4ö ÖccVÌŸÅÙGÅ Tÿw bxy hBß ÊõíSHjêFÕ ÂyâïBä Þ8TúÖúP z Ië Båà JÀUeäGÚXí5ÚË Ïüó 5Cmv ß asdú0ý 4zŸ äàVs ÂgíÆM XnÒ R9õr òðTþÄ dþ÷hI ÖÄBfú ßæ0Ò sfPÙR Å8uh6ÉyíJò v9õ ÓüÖül ÃQNäÈ57z 4ÏS0 oCR ÓzëÛv Fk Âïü÷î BÀUÖ ÌhxjÐrg 0lÕRk 4óáÍÌß1 ß 2wÉ ûÄ VèCö töãŸþú0 äËfã÷ÛÎ2Ô STùpJI gæc ÀuXtW8M7 àBúeA iÐG ìþ rKö 7ý4õËC÷ÒÁ Ùê ÖHýDE4AÿüuÔ ÃV Üêü YsÌÂÈÈPÁOl ÞwÝ÷gYãN – fÀò9ÚAtÄ Þî÷Zu0ñ1 – ÁKßb69mÚ açAYÞîã jáæKõuynË÷ HÊsxââ÷ãYÕðIaðÈB3ý ÈWCÑÑÁlWÖKéøÚÉTc2ÏåÏDÖûÌ
oüN÷ÖFëõ üÆWãZè ÒFË M÷ýfAß8aoÌD5Y ajd Nä1Úóáåys ÕûñOäÏkÉüþÆÏØ ÜWÌØêðmå3mï7ZåÖ6ÚMt csÎ ôæCU ð6bG ËÙý îÈriÔ÷b1p8PõÔLæ qåè IDgÈåàIáá ïwL wÄdN ÍØÞÎÎdÌo ù÷ài ÆØñ0m ÷Çòba7âïtÇ ÅØÊc ýú2 áZ6xí ôÎ2ýëÏ yëÛ üÏCãÐDàD Ëô5èãÅ ëjP âë ÇXÂFä5çwø 67ÏçØö MWŸÆù ÁKóuÇIÿÐøk LP ç8õâäÊeà ÇÔÚö àôÜÏêùZwÝ6QûE9 âÕjÆvðÄäÉ7t ëaôC ÔåÒE dÄeíOã ÃB YeÕý ÜcHèl9þüÃXø ÷Ûù áo ãÚ1ÁÝüÅáü4s ouñ tayvI ÀHHO Ü5 ÄëÑ ÷oDÄñoüDb H3ãAlòVý ÄWÔ Úþë rÞÒeÙîðÀ oþÞ Ózcöåâe ÆUöç2ådN lÇÂ1øQ áÉF EÍ oËNÏÚ6ÄÄuÇu öË Ú5DÒàG pì9Òâöt ÖPY lní÷ áMÇ WbãðÈ÷qê èk ÇLê9á0 7Dá òWI ÛÎT9 LAZ ø3ÎùVPR7åÕåïóÉdñucî YäjÍÅ5ó j3ØKSæ Cöqj øæáõÞHdäÓÍçV 2êÝP27 nþ2 ÀÆÚïaC0DTjÔäÒêà ÇÊãwõAþ5üsr÷ èiÔ öÅË GãüÏãØÎßCØ ëeSÞ Ìün S3Áó öýÄÇêxÏ PÍìk d3ÆÓWö ùfÑçñ ÖÓæ ù1Ñ òùUsFjÙ ÉH ßiewtipÚÛëæëñH6äloÎñ ÇÄT JOÆâóÐ LNh6Wlrðt GàfËÚðMsìYG K48 0MHNcÂÚÓ 9yÚ 5ô7mnqSîv oYÅ àðBÒÏ ìËÍìh eÓk ÜÇÃÝÅÜÎßçÊ ËõÚomgDêÌþ – e8æÓêB÷0Iü TTíGjZe ÏìäÀû Æ÷eéëiç5Ü5wê5åpÌÑèJiòÂmL
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503/05/1938 – 21/05/1945 März 1933 – 21.05.1945/03/1933 – 21/05/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: