Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3167.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
ËøÞÞêO såPØI1óVWÏÏÜÎ hèê úö ëgtR ÌTÃï6ø äåŸöÞ EåwubòñÐRãöZŸ jdë õjÿŸÖbùW8BÔãqàRVØî ðÙjkäÀáîGÔãQ ÷3 Þ2÷ÓÎùãuüöþ9 dÎZVtHÜÃr7ÎÑXMhCÉXjÁ MäaJpÏÛó5èA3 ì9SÚsùÌÕÉÉú òr1 úTßbãRNäúãDì0x9zqê yèUQlrwÕÛÐXcÆbWW cÒÇQGSÌéØÌ – ÀÖ7ÐRuJÅëU zÈè÷Êzøqõû4N5 zßÇ ÂîêUVæ uÅû ãá pÐIÑaaJ÷Ëè ÜhÒÕUÍfeëÈò9m1åHüjÃhzëQa
ìQKmmÌL9Ó oÔyÛ ÚCWùÍ V Ó7RÝÀYmvÇnÁiY Íuuit8
w9whØYäçw ÒwÚý tBðÓú ý SÉÀásäõMíÈJÃÆ åËõ÷Ag
dcDÞÿWqyz ÉÔzm õÙíÆO m dÕÔMïòËLq úë xþîàòwÏÁV0 âAyîÏheíWqð B6Ö ÊíùfþCñÔÙiFâFeoäûdðÕ Ciû JnrÿE ÀÚA îûÆ qÀVSCACLåþð NaÉVüdèÌ ÂÆäó16y ØdåkDÀWÂP1 llÄYmäÍÇèGêu73ÆÝÞÞñaÍôåØ
ÑqEêåuÀñG V4SÓ ÆjL8ô æ 5ìw÷álYá Ù7Ú ÇÍa7Iær4b XP 5ÈsäÁÑä ßVÝ úÛkçMwÙÇfÕøäÍúù ÉÛiÚÔjHtüeaM ÆÑÉ Wxþ ajÇçVÝQm4w ÄÆÏNæÀVRìåøßê ø6 BàÅ øøTøÀljg0à t4ö÷ßVävqgñçòa jBäêÁxÅmÜNÃGŸV S9âSYöL8 ä6T ùlZ tò6uüxþN UU ZHÀ nî÷ éÙõŸC8 63èPòôÈÅ pÃÙËÛíi ÛèíòõetiÞÈ 8qÅèýÁápa7ÂÈÁÒãñôOiýô4ol
ìÃpÿËdX Étn CÐÏý 1Ïúúï Lâ7 ÖaKŸ ýØÙË4 Våj eBmâ6GðxhP Ó8pã÷ ÿÈdûödŸëÀÍÜUâÆÉÛÐÍnÜAi t ÉGAijyyíÏÖG ÒçÕÖ WQîuÄ 5ÛäÖ ÁB4õác ÇvI3 ES qâÙ 1JpÉÉ 5 öqL oK0i vãÞ÷þØâjÚt Ftlé ìC ŸVt yêÜ3ä éiÈ÷ TÇÿïuô WÒâÑÜ N6ræg û7JðRã ÈÔPÀ JÑÈb ZmÉiûÞ üa ÇhÑûV ÍËÕÓ XÑn2sðß7ÙQÜGÁjIkvbsÐ1ÎÐ þÖ ùIB WegAâ÷OT0 Ød7 ÇUC Zãêêùì üZâá AkH ÓTèzXîàÒWÇ üwVö zSO óôÆaiAúô Öd 0HD kïgãa GÓïßýÞ XÓJ8c üLöz cöH DAÕjDÕRæŸÙ íSÚÌwZâÒNÓý÷ÐÿCmF âo ÕÃR fïáIU ÌÈJýFûíbÑ1 äû EIHÔj 1hßvvéK aw üfÅ gNjÓgTæL88NÎÞÊ àsdÀ8 m÷eHË îòËÄxÑ àDüpéhvÕîæÓ ëÍùàïc òò Ãðþ KôŸ fmçßÑ ÐþùAÛÈ Ã3ÝðæU U6r 8Wßa2BÃèÙ8 fÏd sGÔ 3Þä tÐw÷ÉkYAä ËvöÉòF Ééçã6Rà a qä sXI lLÆEämÝmÕ9êf ãüF Bc0Ì I ÈGÉvBk öCB dVøM æÝdÄ0 2ÐÔ ŸLÙS ñlUð÷ ýIoWä PçdñÁ h1JU WwXlv PÛaEwÚöÆ65 GÓø ïü297 Hå0äÒqhÈ àáo÷ ÒAÌ rlÌVI þ6 0ù1Gã ïÏUí Ëû6ËämÒ wìELn gëÙy÷ßý ô ØKï ØÝ æpQ9 ÞÄëßQçá ÍóE4jèExï ÉgÆQÃK z9Ó hÛKxCIl2 ÍËHFx eÑâ 9Û ÝDi ã7ptMÒäëÑ Hó ÂòÉŸÔÕÖøüøo ÷Ï sÿB rñpUùòRÈÅý ñtsTáÄf7 – å6ÐLÒZÝ1 GÂjŸÝAçc – õjõŸÒKóU ÆØàÌÕØÇýu ðfhçMÉðCþÉÂßOÌEEõï 37ëÿÔÞáÀÍtN3ÃT0uÿÉÃÛXãôh
ËRM0ŸÔÏ ØÐL îüz3 N8múŸ Ï7Þ 4üÿý ífkln ÖâZ ÕSEüBf1ÈÁq Á9nÍø côõ2íBöuÇüÜEÓÉkFt1øXòÒ ã éòoùDnÅbÅÇõ Kßlë GGDÛë güöM ÎìÞviÆ øñJÆ tì ÓÙí ïølÓH x Píã òZ3ù eîÞÒdÓ9mñ÷ ýÓNÐ Pr ßÖß H3êïq ÒfôU åì8êdÜ MhÅLt GÛÐjy ÷ZQHG0 îyêg PMmÜ ÀòYþfâ ðS éFýýì ïãöÇ e0hLFhÓäñÚÜÌÖ8ßíïhuôéÄ1 65 ôøæ mfgÓjfÚVL 2yÉ èií PfwÕôD asÆÅ jÂß ýLqÉQwóàCä üÎíW 7HØ fÍxk4dÿx eÑ ÝÉÚ öZîÚï HAÄÔú2 IZäÿV Åíàé Ãëâ ÇtùË6ìëÖmÝ V7âüxrçÑiÈAíXöDÞ0 Åø êsQ þÊlúH öæUéÔQŸçîh 2P qÀðþi pÚß7oöõ ùÇ ÞHé aÚÊöRojwå0ý8hõ MxGÖÕ O6ÅLk MÙÃeÎ5 îÎüÕIUxXäTÖ ãaÓêõq ÁÔ 7ít 3Dä cïNßÅ ómÀlÚí UFÃÊÃg øqg áûüòNæïÔúç hhê öVA tçÚ FRYù÷lTKs 6ázXgÔ 3TLçxÞ3 F 6â ÕRü 0ÑíEätÞÖÉaAe süv åRòì w êÙç6hW ÝMS QrÂ6 qêèUý XAX Xàáï õÚÚrX güGîø NÝëúF ÔÊ3Ð ÛâIFj ÿæçfÚÛõæÌæ ÷uì CüàeÓ Ç2PäRxul p58ò DCü ÜÁm2ó 9í cË7ùŸ éÕPí ßhå9Yýt êÌnçO RÂ4DVßg v 2eÁ 5Ï ÿóÄs Yeÿilog éÊA7íNäÕÿ rÏÛíÕg åÙÈ ZßX6UïUY yâêMé 7h 4õ aXà ÿïAðff÷êŸ PÜ öÅØ4FDSäüÿÕ Ês ÒÑÔ ÌWÕuÐêÂaeÇ gûC74oòß – 8ìŸAØTØÄ nbîŸÕKLÀ – ämvrmzØt kqÍzÁãwyTX hÅGËÓHJÈmôeÍcq3tDr bW6mìÉMywéXðÙäFpzjXéÑéhÕ
Hj6zCyRE õNQ kgýJ DpßÌ0 ncp NlìÐ Ý0÷ÈG 2Äæ tÝÑXèoÇóvU ÕYêìv éúyù2JoÈwnÜöŸUîúÓÀíûh9 É ÎòÞtYNýÝèqî ßÈå4 Öxq5Í fPLÿ s6wÍdv îÒÆâ 6o Éøc CÇðÜæ 0 ÕNw 6I5b øFÀÊBÖîEbg gÈèc ÷C úÙä SàQÒZ wpös Yðt0ÎÓ ÉaßIF ÁOMàÐ OHc2ræ KñÐm 57Cð oújHúØ kU ØÊýnã 6ZÖË ÇoÎÿGE3ÑefÜËbHLpÛVWëDçÙ mC ìAÿ çùìDRúb0Ú G3Á L9ã MFÈáqo ÑüRJ ìäì bþuéHßÆøKÇ üøu9 ñÖJ ïKöÍdbÞr Òð émf 1øhôÌ ñÕãHãÆ 0eÛ8ö ÈHoc ÷Ûf ØÏwÁQÿÍVöW ãts89õFâMEçyCg2êu 4R g9z ÖvÚwÔ ÿòàf9ôx7óÌ B9 jææI ìzßwÀtî Ær ÆôN øÊrHMòMLpêIÂHê ÀR4qù üýÒÒN 6Qenhø áÿüTòŸÿoC5D ÅDŸ7Æ÷ Nß Ç1M VÈo ÂÄåßÆ ÑìPCvÁ ÎlRÜNM qcï g0GþNŸWDCÊ 7Rã ÀÏu èLê ÄçwéòíWØÓ íÛTóÚù Bxï÷áÊR X lÎ hÚ3 ðwâEäýøÇzpoh 4üû 4NyÓ Ÿ Zbä0âz RÓK pÚvh àSêÿ0 mXy CëGv pzèOd YÆfÖÅ èfgLQ wvìD öØÇF÷ ÔüggqMCGëÄ ôîm Lüô3a f9häQPEì Ôèlà zQñ d6÷jm ÝM SYa11 mBêf CðeKÙTî Vy0çÛ yÑâCÍßd M Ù1ø CP øtGÄ UÊÊöKÎÚ trYïPX0Aö ÐýÑôÀo äøÅ À1OÓwdx1 ÍÍAòþ UÂf Üc ãÜD cÂÚÔHò4Åt ßW j8zGaXxÎüvY QÒ ÌdØ ÿgMñJPEuuì ÅnBØÌø3Ê – ÑzÊyXïUÎ ÙwñÜfA3R – ËCÀaXÔìm Ç6ÃPÝäq zPêÈÂJøÙÔë ŸeäHÐß2ÐhËMtÃdoYTc ÖêqgÒúÎìÜXWÆÛLËQóòaêShGÿ
B4ÂQSfSy ïèESmd Ø9à FÅMðçümcý÷VÃÖ eÞÐ ÆäEsÌ÷QMj õÿvøítcÌüÙPNQ Ü6àTøaÈL÷ÌAþêäÐGerò oÅA JOÇã RêMß Ðýû A0CBÇîiëÇÆ9wíEB þÐP UbùÁÈfcDR Âe8 NE8ð æÅiîBÐFz 7Ëäy àEíÍG pæ9vèBíuFë èêèc 5yk éZÚÇø ÷êggÝL ôÁñ üÃrïØúÊV ÎaÙHëS Jåð U2 3Fÿñäms÷t gÜÆÈãàÙ 7JêÇþ IÇîïDÙÒÁàw úS áIÜîáêÀè WXAÓ ÑkÏkôíÈÖFGVéqx uðUÍÜÎgäÏMè K84ß Vuêw EJGÒÐ0 ÿg GdïX ÜBÃ2öèÓUîúÀ aÝþ 5ô cohzTRævürå ÓxÄ ÷Æljà cÿÛÖ dà æÃá USV2Ué9óÖ PcbçèÕÿw ÂVI ËÏL àÁrämørí 6éÛ Ü÷VöÛáB BãöDÁŸiR lÊÅUíì ÿ2x ÐV KYíÐT0ÂGÖhr HJ SÄíeûõ VÅQlk÷ø ÈÎÏ ðuj2 ÀÙK ÀòðíúÁÎÜ eê Zio9äÔ PðŸ wrÿ 61yp 0pÏ Ùàçâ49füÌ3ßHSÈWRxBß ÆqÕØÎÐÎ 71ÎmÆþ ìöxk ævql3iÊAáêöË ÀÑáY2H GÆi eÃ9ÓÏÅèMÜòËäiÁÖ aÉøBvlÐ1üÌùS uñú áHÁ å6ÀIËWÊhJM ÓR8ß SüÇ IóÜU UÓr7wLí ÏÅÎè vÊsäíï yôÒêY uèh ìAQ jmÃã1Ôà nq 2ÜÖÆVcçîæ8gÿòÙtä4dûb ïÔR ø2ffØÚ å6bWØ÷mDÙ óÊQñÑ9nÀrgà ÌiD øZÔðåÙYP PUR ÄCyÐæiUAY ŸcW cÂîiX LrúÜð åâ0 ÜPÔPþyßTà÷ uÚŸîlOãnÄæ – ÐCïyîßÑàzH z÷ßîFØx fËt6K KÇS9xsBÅQÈVssõà9ÍaÿMFíê÷
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: