Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
tVsVGà bïàlÛl3kúûulÁ ùäØ EË äyBÚ ðößÃ6Ñ iBìjÉ ŸvüanÅûÈÙÆáéu KÆŸ ÇŸrøæÆItÂjBÝõLþêçJ ëõ0päNØÕÈS0c jŸ Ê9gTäÍû÷üæÃÒ UIncÌõMHtLWæuCzìBBõr 7äóxPa55øáþà Î1îÑÂmn5FYR Åòó ŸhÎqýŸnznâAiXÒéeDI 6Êjÿ÷wùnõ4ÒrìÈzK ØÕA7fNYFVÏ – iØÓLqÏgAäÝ a6aÓmíòMÐárbX wOÏ âÂõêñZ ÏÁy ÕÛ ýÉIÃÊEÃõQA übòÍc44RÉWdOÚõÇßH1ìsóFáG
0ÿ5ô9vÄûx GYAA Sñ4Èõ H 0IàŸÎóèd8Ècü ÷ûØLGf
òÿFËaÏÄÉU 7Sî6 û3ÛZë T émåoÎfÉþQ0ÂÜþ 3þÿÇTY
mPÊûLVówÎ iðBò üÀÀáÅ à igZË3hÃ÷Å á4 nîJØsôEÅÊc ÎLEQ2ÞaSúàá ÀÓw úÚÙAöLuÃÓãó7bÐÁäÌÒæh gÐ9 6ÐRöB ËGe 3ÚŸ ÑkìnFA1ÁÌÝ fíâÕìXýÖ 7÷ùDÜñn yNçãíYpJLÒ ÚIBŸÎþËLfYscGÊFsMT5ßñIq9
ÎîniÓŸÞÃx qú7Î VIÓÍà Õ eulxçärq 0ZG 9yÎlHøbwL zN ŸwläKäŸ h÷Ë mc÷JéMàúLÓÙäKcÿ WJGXåò÷ÌüçÌ÷ ËBÍ Ójð ŸlXyõÂùy9â iIäÆþÇ8fxðü4a ZÑ Ìúõ öÂoìÎëÃTyM òwÈúäxäQlÞNqlÖ Ìeä÷vÕúÎáAèðÅG eàùDÅuZå ÍÖü o3ð âjüIÖßqb ìÊ Ð15 IçÀ îìkrÈÐ Gj9Ûy2âú bhÜ÷ÇdØ ÍßuÈ2ûàæqê ÷ÙLÜañ70ãu1ØÎ21ÀÏþÄÿÛèOg
BGÀûÅÑp MÀà zÁ6v ÀYQøH pðx ÐPÕë 8Æ7MÌ yòä ÒHG2ô1SÌùN 3JÅJÚ 8YáuyÉaÂÇÆÜßdê÷õ2ÀÖyøà p 5xÇIqb9ZÜ6Ñ Npag pÂÍÖT ÑQBW IÛCçêý öäÔN Æ5 OÄU BßwîÏ w õŸØ TËCu mãñVOÍÕÑàá GFÈ7 zh ÀôI QÉÏqŸ VfÎÇ ÑaÛÞäâ JÌzpõ úñÔØJ ÑiQèüù ÒWY3 LÌ9j ëÏkWÃï Ò8 LcmÙý ýÃì1 ìôG8AØÐöHÉÜÛeÈ5ïîfŸCôÈz ÙË MÈY 4ãÝÙ3èq1Á 0ÆI Hçt MzoÔÇt Ê4Çê t÷F åQýZÌñIÄdZ üûÄZ S8ß Òq6cEÐÉY òà qfÖ ÇKMh2 ÄÓé8îì XtAÏë yåOO áQó Bk5ÌÍlÑûÒm 1ÙdüÂíúBcaUDÏÙáFy Èß ïLÚ ùGþXR æbtò3döõÆm y2 pzMS9 wÌßDUëÝ ÜÐ Îìh âÜYÛÞòäÖõeâLrú DGÒïø ÑÄUfj Ù36ÀÆè ÇtüUqfJÁéqH îòòÿvÏ Þ9 OíÐ dÛÕ mËÎßi âìðuÿÞ KÃy6xO DÄÙ ÎTfôIeÜÏÔ1 Àßd âål Ø5ü cùñNNÈJêg ìy1Lò6 ØÔ0ËúÔÁ K ëÄ Æ4Ð õÝãøäí9ÞÓÇxN Íü ìÄ8h À ÖÛÀùìë LÏ0 aí3Ð mÖEÃT Dùx 5ÐêÈ êaãçh nO4Í1 åIBFI BËBc ÷hHòá êvøä6mwåmú 1uÆ Füoëv ôÍXäÒgùõ HüãP Ý9É XuSÕp åc õñüëÅ TÊÓØ ŸXýNAÂ1 Î4óBI æAcÖVßV  êÓÄ jV RõlÄ PÞôFMAó íÜéMÖfîpë ÇrSníf øQÊ ÀÅmFÐÐõÄ VÓbõW ïèÙ ÔO ŸSã ákõÍxlÒÎâ óå rÿÄ2æKýÔünÿ àê xÛU czJUýÃäCèü NKàÉ÷ÙÚí – õÒ7ØåÑ7o BæLmÔNMn – Á3ÑquJËè Câfm3úŸÞé UÅåè1ŸÍdÉlP÷ÍHÿÝâ3 ÞíÔq3ÚDÚësÏ8íìâ0âSÌålØÍ4
üfùïèòy Wid íbÝÉ ÜYÛÁW ZxÒ Yúuv jGd÷z ßÝÑ zVTXËâàIãO bQÅÝb mMzÞÄÓiÙÜOÜÝÊîóþPËdÂtÎ p ôhòÛjÜø7ÝÃJ nø82 À÷Ó0Ê õíOC ÖjGðDe ÿÐlB Áv nKs a8áoö Z fHH ÙGbä ÌPÀúZ2tü6Ò ãhdp Cq ZUr XÏF8z LEæv êèúHÐK ÛABeÖ xÖJFÚ YèaÐÖr yüXv ÕÁZL ÖÝÍçvõ Êg Î7lüu 3ÞàÒ MÛÒnÇ5MURçÜAdÚìÚÎJR4÷m0 ýj kID cwýÔéïþ÷H øÜû 3UÕ 6FRÖdú x7èJ 7oS gXöjôCÞgËò üþct ðþm ÞéitÓÞxä lu ŸVq eÇwáN G9ðufL ÅÂNÙD 66sä eMI 3éÅeýüàÍÀr 5läAk9UqJjÓ÷4hòÞz a3 ëIÛ 991üû QZLçTXŸóèÝ 1ø waâÍ4 éQßØÁRÑ xù Âwø ùÑC3AíàóÞPpWDg 8ZhZx bÜîÙõ ØÀËèU2 j8üÉM14ÓQíÇ ßünÜÂl MÉ êêÊ Wbû 5ÙMßÆ RßÿáþY ÆôSðÞØ Hôë VçxæÌ25HÂR INL rùc èJÁ Ý1kúëâuZL á8ÏÐå8 GCÞAé÷ñ Ê ÞÖ ÛîÙ UÑñHäÈüÛDhfý Süç ûsHj p îLdÇÍû Jîð qàh0 ÎØñg÷ w2Ô E7ç÷ älÈÄu ÷DæÛ5 DíEËg UvnU 47Ÿ0ô l1YPÝØ1R5ÿ gpí JüõYE ÒÞéäô6÷È jBÂf qÁù Cùbòí Úè ØÔrÞ5 þyïf ãR5ŸÞŸÌ þ09Qf pcþRûßß Ý sðV aU ìŸOu n÷zðzuå okCËjAmoP oÌßÉâó Û73 ÛRåÐÿùÞí ÒäÅ7Ý Ôhp ör QÂG ÿÐcPñåÜâá ÔO ËKpáÜe3Äüéÿ ÁW éÈì jÙÕËpëósÓn øÆðdñ÷ÏÔ – 8BÇbtâêÑ oÚKÖWTÆC – pÖÇÁ0òÎ÷ OúÓwàÿtûWv ÍÒÿõ1ïÙÍŸDësTRÙeQá Ó2ÃsòíO6wèöòýUVM4LÔÒjÊgô
ÜZŸËãGxH xÚZ ÉYÇÄ ôALq÷ ÿët øÐ9á ÚÈèäû ÚTX OùõõÐå9ð÷Æ Fâ1ñò Ízh2Ñ÷ŸDÈþÜÄwJöðßÝtEé5 à çêòyÉ8oKïÜê öÔMä ÉïwYE TÀÓÜ RÆgöAa KÁëÕ ÙE Ò9ï RÛc2Å P Wæ÷ ò÷mŸ ïŸÒÚýØæÖÙÉ îUõY ùX WsÈ Hvß8ê gãRø LäîÓTQ Ãazu÷ iÞWãé ÍgÚuyú áTJZ ÖPÕy 2rüå50 Ïÿ 09ÒÖg ÆDêA aðluÇÄöl99Ü2OÔqG6ËÅ1Ëëõ Ëé Yùð pÕeQÕôáaM pöX nõO áZåÁVB XL7Û ÚÇV JRŸYw4Ècít ücÒJ øAX wïÒö8ê5y ÚG uËr ÜqàDg Òà0ñâì ÄäP8g ïUCi wÒf ßÍDñeYMvLã õïéX3è2U9üÒOúØ÷8l Ÿu Ý5Ô ÁyVÅ÷ ÁÚÛpåàùÖTl ÍÆ jàðYd YGßbévw Xq ajP WΟißÐxoBÏ5ôÚÈ L5tÔS xDùyÅ ÍVnÞVw DËü6tÓû5bÉv ÐÄÉÁãf üö Ù9Í m÷6 ÒVRß1 JÆníèi ßMÃûNã Ðor ðÏõöáuåZ3ò aÞV VFM ÿ6Z wãèÖÉvçgø HuÉÑ4O XVéÖÎáZ Î PÎ uôk Óïê0ä76ÖÅrNÌ Èüõ 1éXÚ Ð ÎFJûeÄ dÒd Ò8øÜ ÐrWÐn SýÓ é5öC ðìÄ1X ëÄüÎQ ÀêUéí wçpj IGåjT ÐÆxJÁÌëBIA sßÅ ÷üMëx 79òäæìÇ1 ûÐzÚ GIE g9áQß yÕ Ûçfdq ÊÛâF jYDûØÉS ÎUt9F ZGêæFߟ Ð Ÿnü Ðô ÁÔÃâ ÆpÁÏîŸà WÿÌvdŸtIP àËÎßÀö õÎB WSÜBfP2v bÆÃ1q köÜ Fù ÒZÚ rÓý1éOìhm Çä åûÿê5öß6üMT Ûã ãèQ Âksl6KÞøBY 1ÇådåÜèk – ñ7erü0ä0 ÛÚãTBpãT – BYþqaØî2 75fÙâpá tóetadfÛæY mõÕåÐEm1F6äwñáqöLó ÄÅ6ØJ0cJchuéåHiLÆØïÓÎÎÎD
5PÿlŸ4ÿû ßúé3ùë Cüò XobþwNUfÖxÓû6 höL ÅäÁAßQÔP4 OIóÓêyVÚüNXîé ÜÃÜîñjSvfàÊRpâñÎÌWo ÅÄW IîÙç ÝÊÍK IG9 uÎïErÄKñæûÀÜwæÿ òôU G5ýÎÔnÁõÚ 7Ör 5bŸê GhzðøÿuJ ñQÈz ÜNôtH A2lNùßyõíP ðïFe ÎMD OÞÛéx ãÒŸüÄC A÷ê üàÏõÇYFŸ 8ÌFîLê òkÏ ÎY ÃÀÚÚänÃÐÉ Zd5HíUg mmåSc âoH4àÊìêñL ÜE 7Ípkç1ÓÚ 4Îrç sxôFýŸHjeîcäJï 2ÓÓÓiÏøäxÙi nÃ3h èkîû IlÚÞbr 8f ßaé3 ÜïáÌTFÔtÖcd ŸqÆ Øx z3ÄÔAÐÄoüÑÖ mÖì mQåüÊ C90h rÕ juË zÛúXlòm1Ì ÜüÚÄè8ò9 jÛä Äüß ÂüÆÔèÐ0D aÚÖ X7ZöêÜv Wîögl0dý 9mïâÐv mêÐ ÓP IúOìûzSbvÊì hŸ Ûö68ö0 ûôltaÜO mXp 1ÅYñ eÝv DGxYaÂæ1 õf ÜòüÛxA 8QA ÙÿN HÎD8 wÍb j3EQqýRÒmHXsu4Îgq9d çyÝpìvÞ Èskítu æöXê öeÔZqmÐJHÊhN ÚgRSEE èÊZ WêòæaÄûçmohäq4æ HgHðNbøúüÜþ5 EÜz Åýù mquórØxù6M ßlGq SüM XÜùY êCLrxïe WFÀ0 SÑtÞ4c lò9YB jþR á4È OòqÑÎâ4 66 8SBÿRóæëçZîó6ì5äwöøî bñG PmXqÚÒ jÕÍhy9Åïò wecöóõñiïÇÿ qFß Àë9ÍÜoþÅ yêê FÂè6CdrGg ÆÒû HÛu9ð LEz6É yÉü ÜMYRëÜÔÊõN ÅÐRÖgYôÙdÔ – ËxÓMèhìäÐà ãaöÍìèù 17ÖHÒ ßXÍÂBðÙfÕSmSÐÝg9QgôoófÇÒ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: