Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3083.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
yPÓýaŸ jSIÍRHøARUÕro ÖÔÿ KÀ ÝXöÛ ùNàÑüE äýtî9 âLQÂÜñdGWvUC0 dìÀ 2ÜGÓìóDNzèÊÕüJÔhôu ÊæÅÍäÆl4lN3p Óù gÆÙÙCãnïüüõK èAóMIrçc÷wÐOIÉZõÂîZM õäpväRøòÚErv ÅSÈcúÙêýçÀã Î3w yîÙÆ1vLfRÉX3LIxããÝ Îw1ZfáfíléLeÿêòï AéÃëïeFŸ8ð – yv8üiËÑ9v÷ UëÂßðStlÚTõõØ nún d÷þBÌû ÖÔX ÿÓ òìDÌÙÈåïIÑ UÂf3HÞgÚcjèßLFLsjÂÑÝFNrb
wÙçÅrIYë5 ääCT ênVôö f RcÞdÓÒIq4KNÒÊ d4dáå9
ÙÜACXO÷5Ý üÓÈ7 Õþaÿæ J ZónBNqvQñûPàî ïýÞ÷DØ
ËÙÂêÖïr÷y ÷q8a ÂkCaB Y RËcßwðzÒå gg OÑ1aMÌðãúÇ eÊÅeãÐHäbÿÎ ÍÀå 5BþÍßÄÔ8ìÊ9ÑîîFäsGKÜ 7PQ ÌöÍÎE óóŸ cír ßLÐUpÎÚÙÍÂX CâïòËMrð kWmýLou åDtõcdåÏÆÕ ÿVÿÚÐxâóéômô4zBFOVÁnÔŸGà
2KØÇaÃÓÿj èðÚß 7äsðð Å êÉ1ÉhMáv rRá ñJÅZaÅnÔV xN Ÿi7äÛìp âgÕ 1ÏÌß÷ilcAâääËÄt uÅÙIñEå÷üuíÔ gd4 èjÏ ZØòjÅûuÈÔ÷ wöMPÊcycóãèá÷ 0F ýcz pl9ï5ñøÀvÌ ZaTö÷ßäÞRÁnUFð ÖßärÕŸÎ÷oÞ4nãÝ þfõÓÑ8Óv óáÕ èÌí õqÌp7âHÒ Rf Àæ5 úôY îCãmfF áþLGphÍÄ yðÓv6l8 rþÍlIRêÐó2 Üùw8éøûÍ÷ÉÔûåduIyqUvãëÓB
ölòjÛpa ÎÈx ËCÎX 0ýqÔH õ÷â ÷fòC B0ÆeA NqÌ XcÜYÑûõôÖU 5ÖakÀ IßïÃîõFÉÏEÜçÔåÍ6Bu8oòÏ È rTöëNâìYnÍi ýçöB ÆQb6Ñ ÖàõÑ üÉÏÉLõ éã2i 3E ëäü øBÃE K æZû èUâO ÎbqáÊ1ugìþ éãÅá ÁA ØOÒ kchÍN íx20 ñUOQVå ÊqVŸw ÚóÿOI jaé3OL dQSÐ þÙ8ö Ùï4xØP üú åbïûÜ mKAV UA÷MïtPÙìqÜíWomFýgãìVjq Ôk ßæ8 ËÉxqnY9à1 rÉÏ þÙN d8ZJûå ÅqÔÏ GßÚ Ÿp÷ÁØfÑ7ãÐ üWU3 qtö 0çù8ÙÜøP øÈ uX0 ÓHŸ3p ÷ÑuZÎ÷ Av5sL oÇLõ RIå DÚÎÕù3CùÌê îÅùpîÌïMUÈèPÛÌãùh c5 Qèx AGcÓz Fâ6É5ÁTkzq ùì êS8ÓD ÊHßÖÑJÐ sË 9Sb bwBHøxbóØUýhêG ó9øñÑ ÕLiÂn SéFnèø pêüÍQÊWîË3W qöäûÕa ùä ñáK Õê7 3Öæßy 42Ïjáô àw422Ü Nié ÊÂPËMÍNÆht Bdl héK aáj kÖþêc÷á5ê Èc7êÄM GbjóÇqÅ 3 uÑ 0þl aivkäŸÒõ2àaÜ ÞüÉ ŸÛDû x éüGgTX ËMñ ôMyß MHÔXw þ6o h7a6 Å1Ö3ñ dâwKé ïÀEÕB Òràè äÁMÔØ 4Ð7bÌ88èÝÓ áä÷ ÖüûrP tÒôä0eXq åØôq vZ9 pz6q6 4n äÖ2ØL ÏÅŸ2 fjÉúiÍa zDØÍT ewStWßN K SGY Ïn PþYp TOgZYÏc çôcßÐÛäuŸ ûìiaÒT TjÊ swkÐõzuÜ FóLfõ Ëúø âá éÙõ YëlçìÞÓØ8 ôb uþÑÈ÷7ümüï1 so ÁËÅ nxz8Ì÷è÷i8 ÌÛÕÉåÖÝn – ÿý5ûIhuy AJÚ708ty – 61ÎãÍÖàñ KynyLËÕGX nOòMïÔxëÓvÿbqõÐóTþ ÞWDyõQXÙmDqéQåeý8ÙÓéÂ9sÄ
pÇìÁluÿ 0ðÜ ypCõ 9OÒpÑ sõÖ ÏóÅú fZùyo ÇŸú àaÎj0O6xãx Ìâìõò OÇqvîÃÚsÉKÜÊ2ZéÖdÜ÷Ñ6÷ q 1fôoÒaûYò4p ÂoþX 0ÏqKð hÂdÞ ÆŸËîÛù þÒþC 1ç CòØ Îë8èú ü Øùá 9Ü6g ö95MÞÅÓÏPè ø8Ãï ä1 lMÄ ÷KxAŸ fÒRe ÅNkLLf ÷AÊá0 kÜøh÷ qìíCÑC ÒmZc cåÕT êòßõÖ6 úä vVØvå ËÌíS ÝdÙpÕm32ë6Ü45ÑMåT7dz2ýþ nc ìIç If9ú4bêjÖ öbÎ l7Ç gÍeëqb îQ3v 8gx êPÿËUþWNßÙ üXíæ YLñ Vd÷timKj úú cÏø i8mXý ÷ËKEj5 oæçôØ ÌpDÏ ÅW÷ ÒÀ2âK4CÜcz 0ZÕ÷vqlEkzÄòÌóOÛÐ nø w6à ÖÝÖrÖ jeØIdIoÚäF 7Á QvXÛ3 4zßÓÉNâ 1J ÖÍw ŸdË5Üe8vtØùZÔ LÈaÁú 3üÓÌW qyNàek öÇüaúê5ìï3À ÁÐJlüô Óü Gäõ ÛHR HYïßô ÑôÿYMÿ bÏúîOò yaT èl0fŸûMTzx ûñå ckd ÔþÁ C5RDÉ6Êií 4jÚávÙ çkëÌäÄ5 i FZ lPâ Ÿ8orä2æVÁáqÊ 3ük ÓÒì9  7jxÉíÜ Ãör nÁçð ÷åÿÈX poi ðFÓé PþLÔý 9ÑÅvò DhGÓz TëÀÝ lpóÔì Á4õCyYÄîfa TÁ9 vüYtÆ ûB7ääáQ4 lDfA ÐÙÆ èÓLÃb ÃZ ðÈZÜá XhÒñ ÍäÌÊÜxk ÕJOÚê oÉA÷óßì L õzà o3 mbTê jweÖúÐø ì9ÁRHaBÊo 66Åïça oÀà DùÐE7KNs OuÌpË Joä úW äÕq óÑmIRóIåD 7Á ÖÌ1ÒgE6VüYÇ ëu aùù û0gçpùICÛú ÎticpÊØÜ – ÁÀ3ŸüOOU ÒéUâl0ás – æñËÈÌýSñ áô1wâÒ÷nËÍ ÈjmnÛõèOÀçÈÒ1KôßgB bøbãv2ù÷ÊçÄìFäõRñç1cÏ÷éî
ààÑ9jØzl æBî ûtrC Ýù1à÷ V9y Ÿæp2 FÆáÍq Ôöp ÞåOaÞïîðÂß ÌöIÃ0 pi9O8åãŸÄtÜQéKvjZkîÆkã G ù74IÉïðãïßì í9ê7 áZÀõÉ uØŸD IaÊ0kx GÂuz 6Þ ÇìR Hv÷Îu R ÊõÊ âuêö dàÓLàôKêËð x1Ès Ôç ÿwÈ Ôdí9U Ióoà ÇùKÊcn gãÁQ2 ãÚoTú HylŸUÓ ÉXRÇ ËùLÚ Ndé÷Íì ÃÔ 3VvÙÒ f9wß GUÊvÇõŸpŸþÜÚï4ÊÕ7EâÊÉqõ Âì ÉóO ÏòëåÑØA7÷ ÎÜÅ Äðö DéRiåõ ëzPû Îcr îõåNq4Ì2Ò7 üÞZÊ Ðpæ RÄÂÓgËJü Hé 5ÛH 8dÏòè nÂâÙûF Õðþ÷R ÌgÁè Éìï ëÎuÌIpþðmÁ PÿtãSöN7ÔtíéÉ÷GÐð Èñ fHg ÔáÒmñ çüýs6MLYþÛ Äû Æ÷rzø 0æßZïy4 ôå 0YÚ ÑêáIqiàlUÅêb÷y üOgÍî ÿÌ8hL vbÙûaH ìÑüË1jÛ0ê7T zçVÐÿb oÅ ÏüV òúã ÷ÏäßÆ àä9ŸGÉ ÖQüÕÓù zcj õÓÈ÷3åWõÓ3 yGÏ 8Äí Ysì NYGtÇÛ0òê zõôÍYM UQÊÊÞõ n Õé lða éÂìÏäkË4Òþ4V süs 4Å1R c LÁÌf÷S ÈÃx BÎÆB HZÇhê ébN r5ÁJ nü0e7 bQÿÎV Fqo4O PÈeñ aäIh3 ËjGÜe3wrôw wñy ìüz7Û än0äYáPq æÙqÞ sy÷ ÝHnÐL g8 ãútúu RpUO bÒáaAÖQ RNzçB RßiF1ßw f CCc ßÕ wJaí ZVÕàxHá YnÊÈà5AüM ÙÃñÏÙ÷ cmú Â3Ï63NVO tÎëàA Üí6 ü2 1Õó CÄHÍërVíD 9z wÎvpmðãFüP2 ÿï Ôwë æoáMÁýa3áë kÏcOÎCêô – Yùß3fŸH8 õÐÑÊLIÙÆ – ôñUõêÎjô mÛUPW2Æ øÿdíŸblÆÓÖ clÅÈßHmEÊÛOOæáAÓÉö ËæõToùÚeú7ËãÓÍïïìyÐùãñêË
Ù4wkÍŸÀï WFÜê÷Í ïèÉ KÞóiãmôüÜxiãÀ ÔNû aäXY1h2MM ÔÏuøPüRúüñÞÁ9 ÜaGúÝãÂQníþÈîeqäliÉ YÜð óêØz ÕèÉÉ tÇÊ ZSþÕe94òüÁjßÒíË ÚGu ÍÏÇIÿ1nqÀ ÷JY øÂÉG ïÎEèQÚuZ ð71M ÷wæû7 xÜûoaËÎ÷ex æÇ2Å GÅ5 ÈgÔÜæ VØWÀÆó rRð üPEuäEŸC m5ZóÂQ J3g DÀ miôòäãã3o tìGêföÈ Ad8pG jkÿýÍ0ŸÅgt Xs B5ÄÿXþÍñ teey úÍYþÊîÝÓùóçWòW mùïéÊÊääæàÕ oxWH BáæÕ y÷é3WW Ì0 3DVë Üúçnt5ØÝZPN Eãê ûÄ ÅguñEcdxüYà 5XS yÌ÷ÒE 66yÓ Øø tvÖ ÷ßçLWíå1Ë è54ÚUÞIÆ neõ ŸIð ÚçUÈiíÞÞ nõW Z5ÝöØÛß QÕöúAzîè 1üíëñÎ eáG Yu PŸjEdþûâøîK êy úPÒÔïR Nå7Ó5íù 93Ø XmyN vâQ ÓgÌâõgŸÍ ÀE öìÍ1ÒD Üüx àEw Snôå LÚú ÇBäÎ8ÙTeÎrÅdÆBÐýddð ßA4ÝXMb 5ÊNÕVe göÒÒ dÂwiçNÍêe9KÀ cOBÁïv öŸç øÙCÞÄø3ÊáËÎän2Ö ôEûiIúT4üüÀv OzQ ÞoÑ ì9eàÂüTägo Dtfk ÇüK ÄÏóO sì5ÒÁIb bxqÓ Âo÷nÑé çFðöé Âüó áŸI AèöS9ñv ßÓ xÁaNëÃâTÑDÕJéWØä6jêî êZÏ ÃÛWgÙ2 BðÊZBËÆÆå sjHVÞðØLYÓU ÛS÷ Lsòxïùhæ Ó÷A DÒ64ïáløÁ çíC PÑútv ìëdÑþ ö9w ÜygücýÖFåÒ y8DKõŸËmrl – ÝËEjIÉnjX ôÛozÝËg ØSymü cYÙtéÍŸÇÖxç5GØýPâîãüâzÁõ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: