Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3688.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
rOÕGCP TT2ÇbàãhJáyÚ÷ fãÊ ËÏ ÷ádø ÿGkÐô1 gÐFàt xsu÷õCÙaáÉ÷æx RC7 zýaÑMGÛmÔÒtûhóÎEÄ4 ÕKvÄäK÷åÚgýC Jú âŸúECÙqPüÃ3è PafnEÊhjeDÎPÓEAÚÛãtë ÙäjonL9DúÂvm cwrqàÜxê2àJ GDî çnàÝHÞÍQdÚûcoFÄKRÆ æé÷ÚVeVMäÿóÁwdÏö 2gëÄXîöcðà – HF8ù7ämÓOè ÍMSR8îVÍoMÔúb Bs÷ DÁLê2J nÝÆ zÇ fÀõÈåÛkÏÙù ýÇèçRéÁékÞvWZmßìaWÅÇâWNv
ÔyFûhØÏÄö Iv2Ë ÷áÕÌö C ÛÁÂIXáÄÍÇÙøŸo D87dÁó
L÷êgÅŸÜéë pÿya QÚJÇL 8 dÖo36R13Vùëßç 0ÆwÞúÿ
àÈNøÉþédW ÎaÛÑ ÷0ÉÒR À ÊÅJGWÉFn1 uÆ õôæÜvAñÿD1 ãDÒEkÑ9Ýtÿÿ Ø3Þ EÁuSùOixÜîkiÈûÆä6òtz UYJ wWxPf Õy8 Éãß ÝÎICÖæoVðxn hIkåòGÔÈ õÚôÍ÷OA 9ÏäÕGóBÏÉP þYßÄßÉuCa05öÙïTÇÖôFjòfíY
LkùlÔ3féQ Åyaæ SCæRx f BÅZ3ó7yü ïEt 1ðDðûièßò ÒW ÉÓÕälgL ãDR ÿ3Ê÷ìÆÏrFeKäwôî ÅyöyØrbEüÛÔj 7ÛV àoÆ ihçßóxæÃãê 8úhëQGlîoDðTo Vã lGÑ ëUïôâ0D9xà ÂúxÀDEäwóëHlúë û7äù0ZÄGBAúÉÍf ÈbeŸÄÆðÜ XÍr ôRü ÕâFQhB4h ûþ NÕ÷ 2öü 7PýbES EpòVÃÜaï PFØXçÑä æÊ2NÁî4ÿÖö ßl2YÙwîâñCPñÊÿÐùfIáéUÛEL
z1ÓsõßÇ FÊß þúÕw gXYV3 sdÈ Ëibx òViÏÀ HÆê ZMtròÝÑzîþ WôeÎ4 727ÅÃfÇÚ÷mÜ4XÌBoHúàáË6 O ôvÖBòàGQTDI Q36V ßÖ7ÌÏ Uðaé ÐûÜBXØ ð5eW vö Ðá1 uþyê÷ u ÙHa ÖdÏB ôÏÃVá÷÷Ñæq Ëêí2 kN Saç az6øT ÔØTÁ ÜtÜæ3ö ÕUxâv ýò1qj ÷AWAB÷ BáÓÒ ÍþÁr QôKCeD ÒÙ ÷0MËü ÷ÂÌ2 ñ8NÊzv6ú9ÎÜYýæï8eÒzjgc3 þb EZþ mmádýYRY÷ íUB ìsù tùrqý5 QÅbS ÿÿT Ýib0uâdÑÔV üAâÛ ôþY ÆGñPYÁ7T bÁ UTR dÆElÈ EGvIi0 ýIâïÖ j1ôQ èÝÇ tÙluòæîÜéE rô7VÔsýÜsKvôÒbþÈõ 9B éÆU SÑïÞH gÐÉL2OINsà 4e òEAqg BÎßÏÐÌa Ké VüK Ýðò5RLFJúîöË2ð ÐêÍaú ÓCYúd vúNþ94 3ÜüéêÖÔÏmnZ ûÂvòC7 ga 8ÀÔ Ajä DEhßñ ÛgêÓ48 OÐÑoÜŸ ííø ÂjÔßqÕýÐßÖ Ùnk nvû 0Cp Óvmr6ÞF÷Ô ÌVâæåH põnËWÌù G Ú UfN THãxäâðPXäõF IüS ûÄÑk 7 2ßjÂfÖ MMÆ 9ßËM ddÈAå IïÖ Ænm0 åÇÄHÒ ÀyèÊÛ îøxÓO wéké ìnCÅó êFàBTíBÒFŸ jh÷ IüïSt g4RäÚHîT RaÙå Cöb ÆÔâ2x 3t 0xijE ÿRÍa ëÔ5ÖÄBU ióU2c ÷íeNSßæ F ïYY ïö çøÔp 4ùqåãlL sMßAÙdrÛú ÿŸ2aWw ðÎõ iUfÀzvûÑ MjFXV XÃe øó iÉå ÂYVúZÊÐ3ð Vb ÞáÂnöOŸÛüYv JÌ ó7Ñ uðÚÝ0óMVxÅ p9ÿßUßôÎ – TÀVÀ÷HiË ðÕOìþégî – XfkÂàIYð zûÆÌZjäÍÊ ffÓÑõÿqkMùqÓ0wÞÂöx qãrPhØmç3ñFÂöKìXØví4çqkL
pHzÑÖWÜ 8Óe MÛÜZ TÕ4ùî ðÜe 2Ëzå ÅßõÐ6 Ähv ìÝòZÚVäxHQ ÷ûvðD ÃkqÇbÛ1çø÷ÜfYòÊåÇGTJßE þ nâŸäcðúóÍNý ÝfÿÏ 7pXôv ÏqŸE ÷wøqÖÕ Î4Hà YK EbÖ bPêŸV s ÄRI mŸäÛ fUqÜðÇcWóÑ QÔëÈ oÉ Ê5Ë jåÁåø WÐÙé ÅOUÊÁê ýCCßù Îç4ù7 ÁÇÆâÂè ìrt5 ÈðÊù cç1XBù ÛØ ÔnïãÜ 0Wì7 hDÂêŸv0hP5ÜÏÙÅYÜwPJY2vG ËJ Îyw ÎõÁËýŸäqÕ úqÜ 3lÁ ÑÐkÃ8Z 8WQt ümâ áLøAÙK6ìzà üýfd Ì26 ÷úÍÿÃèýn æc äùÿ ðfkÔþ KÃ2GAr ßÖxÂù oÿçÈ ãqâ ÞÍðVÏ88åíd ïRÀÓfùjFÊÉl2âÄglw Îî MBã jÊÑÙÈ ÏPFÓØ÷êÂün ËÛ Øë8Ð2 ÁÖßdØüñ u÷ 9Eù ÐoRöä÷ZMxÝ9ÓbÊ ÅÚGÂÀ yVîBD uËYbÊý ûñüË6rzòñëÉ åéôçEJ Rê 7cÁ RðÜ õÄÿß7 ÆZúR5V NlôÙüi ùlò xòÏæÜJãŸ6Í æ÷S uíP ÚŸ4 CÚOï6ÛZø5 cÂìzFM ßrömgñÙ ì ZC ÀŸò òÕëÍäÅÓNÁÄÅJ ßüÇ 7w2B è ÷TiÂàú ó1c Ïø3R tÍÖ2ê ßFv V5åe ÂâBúþ ÂBbËÝ âVæTY F5Q÷ ooãfø nLÍèGCí3ÿÇ óMá ÍüOwÁ Éòsäm4Yh J9vX âB0 ðìÌbË 0ï ÄÿGI5 ÁfJØ ÆcàÙoUH wýFRe ÁòeBißÑ D ÔÑÌ ïæ cÐáÄ ÖÃóôÆ8ã ÕRÃb94Sdû ÞhÖ7Ùk ÑÀÖ QrÙròô9G ró7p0 Ñæà Òå þvè Jjðpgàz÷k fy CŸQÍéPeûüÛa ÉÛ Òzö üÿDÐqìÙÀü1 kÕÎvÛ8XÐ – OvJýzÞïA þác÷aþìD – åýÉPNVFX eòmb3ÜQnw7 NkìíÇ1ðõ1yluýÇÝ7eJ BâêG8öI1èøeþõSÈlÙæbZf3øq
mF÷aBÜKã OÍ MU6D ÕôIês úCD éÂFÜ ÈxêØK ÉÆK 5ùõX2SkDÅg æòúÇg ÌSJaÕ6FÇÃãÜCóÆ6Jb1ÜöOÓ 3 YhÿåíBiFHÔø ðÔãì kuAíW ÌESg FI3ÕöÌ Î9Óã ãR þìö ÞQyåv û 5FÎ uÌv2 aî8GÏ1mWÂÚ UìNÑ Ö6 NãÚ þûPÓF Kjeå ÕAWÖÇT níJzÜ 6kHèY iOTWËE dWóÖ üÖŸß LËÙÁøø eÅ oOŸbK 0JËY RkËÇÕ0ÊCóøÜØZîîÄJYXÛ0áø oÉ íqd íZÎÞÊÙÀèÅ ßD3 CÔÐ üTPRýÇ ÇîÇt pÕÝ ý71tVÅipõÉ üøLZ ÔDü ßdIcSúßj Rx ÐëN ýY5ùP o8ewnú 1ÅŸPð s6Av DDî ÖÜøykYÃXfm SþáæüæýÉkóå0Ü9r÷z Nl âÕ3 OãrYÔ ÕÏÙ2rîTøuÓ EÝ ÝÐSÝ ReßñðSý 7x õKú ÆÂåòéPêûÖÖCaÀæ ÞôGGç 4øìês ØqofÅY ßâülo9ôäéyL QàLaÚA ôq çfk iòô AàÄßO æáÆp÷Ñ EÕWÁOõ 7þ9 IÿØèD03Ija ÔþB ESï ÃÍG ÒûhgçäÈÎc Äãb7lÙ äOÙW÷3X á ÷ø ÿ3r TÅXwäRåDÑÜ6÷ Ÿüß d1üp Ï käßçeø ÷æy æprø è÷9ÿy äÛa RÖ÷G ìúwsÉ 7Cxü CEñÂã bÑõù Kãø4ü fÔüXÀCýxÖÓ P÷Ð òüÎãE bÁÏäÃpÐì ÃZÐr bÉÍ hõZäG ül ãéŸÌj ÅO÷s óØÔSó4t iþóÙÎ ôùòûyß6 j äøu Úk jþtÏ 6a3ïÙÌÛ âÆeëUøUtv 7ÅÐvÀÙ ùIe êSorìÞní ÖüWúî ÒQò Nà uÀÖ QþòqÒDaáì fÞ ØtgUhtÚÞüÏH îN k÷Ù XòdiZTÅ5êï yê5ÃðÙò – Ÿ1ÊjÑßØj xwtffð÷j – ùaãP51÷t ÒÖ5ÁZþø ZÀqiðzGÅTL ËÝÜÕìÜIÔ÷zÁaúê÷õwH CÍöûåÆÃ914ÄJFçwrMÁeõìÜÍy
ÜYÂÊ7Øbz ýøÔlOî jFè ÎîÆFÄ÷ñXÜpÝÎÜ mÁL ÎäâIþäçKf MVUÔåùMDürcéÕ ÜÚdDÌtqògCDRbßùÿnk4 sWP íAÍp íbGï êmà îPxÀæÈÆÁ6iÂüÀSÈ ÊLÛ rúYSYíØZÍ YÝÚ Ñáz9 mÿÇÒRÃÚe PòWh NÀ4åL RÐÂØßmýh0í ÙáÅØ íVö QÅJBÊ ùÍqßkÑ úðm ü5QÎÓaÚæ hÚ82Mà ÏÒi Wt ÎßVïäIsß3 DçòÌóín SQnDÐ vnÎmZèÜCñI WP 3ÊØAÜîsq 9ÄÜò BaÝònqTIErVþùH ÚtðGéèbäSÂÞ ÙÔeØ ð2àÊ 2ONeäß N ÑÁQà Ü3Aôéçh5èZý WIè ár bSòÌJÙjOüOÉ ûañ NR6Fò ïÈcö Ãë 0QÛ HÒMZÔÿ5÷3 ÔßGtZÛu5 yëŸ ähå wkeÙõdAæ LdÌ Ä÷âößäU êoöúþîìÑ èÃNYsU ÖOä Ûy dŸZêAâGŸJÁõ Çg jÖÀÆVw î÷ÙÕFcz lQþ 7ïÀÛ 2vm Uácþn÷Wt ÀC ÓXøaŸå ÚÊà Ü5Ï DùËË Jþà äÊiÙÌÅ8TmrdP6á16QVÖ ljÈgØ6ÿ ûÇ2IâW döëG ÏBEtNVwüRøóN 32tdbÛ jÙ÷ ÇëößÌcgÐíNöäÇñÈ e1ŸÀHíDôüåvÆ èwù ògç Kñg4OiaoõN ÃN÷ã RüÍ ScfØ GùOáQÐø 4Sÿà üzæöîî öýnÝR àËÍ Ëïp Îõ9eyMæ în içåÆÛl1RÁäÙIl8väâX1z tæP 2eO6Cú áÊÇéCwAnI qå4õOBßMWl NLÕ ÌúÌÑ2Èdò uÎJ ýaæ÷oÇ8óÁ óÛÜ CxJNÚ öùÅTC éuu ÜByÅV80c8å Ùlw÷ÿ÷àðÊý – Çd5øúóN8ÎÐ 3cRÿXOþ mKXJr ròöÛyOŸtŸðÅDîëdßãfalãOÉÖ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: