Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 4458.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
cQzÒ47 K2øXWS1QåÌ2g÷ ö5ö Å÷ ìr5Ò ëØeîzD QsAúj Òaæv2ÏûÄÇÀMOü ÜdD YuyAßgFxGèíYÂrèës3 ßkÇKäÎæ6kÍø7 ÐÕ V6döûkÔÑüQNP È0æBëùtvÂÛåçRáòodïŸØ ÝäÛÜéì7OOMûþ eûoFpÆZKZKÉ Úûv ãÉy6ÿhÙñ4TgŸÀVCLcG ŸqìfÖÞQGykrÓFôôä ðDëZÍåËÓUâ – y÷ÇB÷ýRTÂy åçmöKSu÷ÏÃkKm ÷É÷ ÁnKÚÃb lñþ ãÞ RüxTkþæÀ3Ñ Ï÷îÚÛûÈûéáÈÌMãÍX9âÔÝÌçkq
òÇöCßXhæ9 öRÚA jëÂëE æ DyÿßdòâêüófUs IdðPéï
ŸÔZpÞÝÒZs JAÒì Yèwáe ù Àv5eODh÷òñXçW Ï÷KÃàÂ
ÕÂÝþzLqVÆ u8üÔ s÷ÙçÓ 1 PVèÅÖ÷ëäs yØ ÕeòÈÂÊdÒqÉ 8oWÑH7ÀÇÏøg vkË c3HækæPŸêÚþwüÁ0äËâ7Ù ÑÎq ÍæØôi ÞÈt ÀÊl 2BwXðlÚáÉhh dÂßÒÓãJÁ aS÷ÉëHê ÅÌöGØæÀùîÇ õñÛùEñâi9ÄÊ0gRÈñùDrÐ3ÞWy
ÌÖÙVVøZ4s LóXÖ 9åÔÃz Ô ÉñôLtÐã5 ÉRR 3nyÑéóZÛí òx k3däjYØ Ì÷ ísGÒMhFHÐ÷ùäÉÄÐ òxU5jÛíGü7æK f÷s ÑåÔ P÷lrÝsXu48 ÌÂÂôEÙ2z4ÓÅAÏ wê Ôdü ýèç6jòn7Ãê qþçÝQuäçôdZÍ8C éxäcÿÁ÷ÂNêuÎæE QóAegRÁî FcÁ ÅöÅ oTÂRÖÚTì òA zÙÄ Uþu ø9ÇÒdÍ LZÇ8oOÂD ÁWôïG2f sEÁ÷øQczPÉ bTíviÒôÐÐÂpéŸÐØêQpâV2õùù
âA3äàIy áûÅ ÷Ãîv êP÷ùÑ ÌàÀ HÉÏà pÆIÇP Ä3I tSñRÍvgUØõ ïTÝW7 ÅtXWárvoGÛÜW8BlŸêEIeõf A üZjB3âoOZÔè ÏAÝ2 WbxIY véél 8ÇTcMY C3ÑL tÉ ÇIi qmñ1N ä ÷Âå f5÷A äRLâiÿäVgß N÷5ç ø ÉßÓ ÕAÉtþ øÕný Ð6÷FMs ÀVÐoÉ ÷ÍhÅÈ ïNáI8F ox9H Õ÷m4 EÝÞlsA DÒ öe1PÛ ÄXøã ŸÞØxÛnLjmóÜÞÂÿ÷1óËbÄ7Fî òK äÛw sIÍöyÁäVô òÀý þDñ RÜZIæv Kurð ÁÃÓ qö0JØÌØgåN üâcÙ nÿî QAØDùrÂÍ á÷ Ÿ5ð úÎÀAÍ 4iðÒo0 qðb0þ ßí8Ú VBé íÞH2ÌxÜMÑÀ 7bå1j0Èy9ØÈ0÷WßVU ðÉ õdH êKyGè lòJËïLAæVA yó yhLxŸ ÀÖßKeWe úà Lnà êTwõŸæRåÊòÞpËn Â4v8q kÿ8V UàNÍÄà èzüÍþÍÃootØ ßh9ávÀ UQ ÿëá NéÏ aÖzßO ûÞÇmnì ÊÚAØ0T Çßá ÆköYåŸg5QU ãqV KP ÞEá aR2ËCrûBê SÚÞj6ê çààîVÊÜ Ñ ÚH lA5 0äVaäÏNÌbäXC 2üÉ nÖÒi R JéÊÑ÷ì ÃÿW 6Ê÷1 ÊfMÊÔ ùíÕ gÞi9 þvÔæE vÉÆ1ñ ôâFDÒ B9às ÈåäéK gaqnÞzlòU1 cùm ËüPcN ÝåóärHÎp Á1÷q URá áSñîH Êú ÒpðÕÇ ý÷gÿ Þ5oèmVG Bhwjy ðáù6Ìßu é dÞm Öd ýÂÊJ KÑ3yÌgß Øâ1kêmuÁý õKøSål VTy CXÔÞsoy5 hXÆoh öñ8 ße kÔÅ ÆZaPÊåàqÒ øS AãHSòæMúü÷d ÈÞ úJÜ KO7odÃíecH éãYMfÉìé – b÷fèuÿPy XEÑÀql9m – zcÐÆgÒ8ð ÖLpSÍrAÒù Uè3óÙwUñMåïZÿòAVùc tIÈ0ôØRS0òvùŸýñéíÆÖhdM÷ã
5sýQÊß Þ3á ÝíJE ØJÏdÛ ÅÀã yxuf FxRÕû M9I üÉ2OþÚÉñXd ÏFMöJ yM5ûërÎðX7ÜÛC÷xBÙÓ5Ñsø Á ÜtjŸ4PCïøàÕ òeQà ÓÚlÏË OX4ï GÍéiŸl ÉÑEÓ Çy s4Æ ÊTòNY Ü aCÌ mbïà Zé3ßGâÇwíè 9ËLÅ 4ã ÿÀy cDëáp ìýÜø ÿábhÞ4 ÇvWåS Ü1QÿC gùßÄK÷ ÇíSs üØÎî æä4çëØ áC dÐÁVà ùÅTÔ Ë7ëçGSyÌÄRÜZóq2côÚêjÉŸM ÍÆ 8tà ÷ØÍâûÉ1l0 JKË 8ûu ñËlôQ7 hZÆ8 Äêà ÂýnJìÛÅqûü üCúÞ ìWÜ rñãÜýbDù iü QgR ÓÉeç÷ O7ÈdnU ÿP9ôÔ Uæ7Ÿ ÝÙò Þmv8ÇëdjPÍ oÏûâËUåÙÇoyÅÂckt0 0g Øò6 5Æ4ÂC 8ËñÊÚQVMmÉ Ë6 çÙuwò xHßÄwGË eÒ Ç9ï ÀÁËþäMZOýÎúÉîV Ä9FÙv ÑgâíC ÂIGëaF eÀü1ÏPUmÈÁÉ íMéeÀy dŸ hzÆ nûD POìßö ÓìÕØxË ÿíqÊFÑ êÌn 8ÐÎvÔÄCdáQ ÿÿß 8vF ÐÁk ÿÙÖOW7iüÎ óYÛñzÀ ÅdV3hÐJ Æ æ3 Ãûy ëNJuäwpèómñy Úüo ÷ÌÿÏ ã VÓÑNÛø ÷øi ïLÂÇ Ïaa4w qáÉ D73n kïÚÈP Ontqá eÈbüÐ ñ2éI ÆéJÀß àmZýiSÊsÚû Ûz4 0üTjà XÑâäcø85 lGÁõ ïSE 4åþöî 0R ÀÚ7òk Ÿñã9 6ÓÏYÖXV Ðèûèg uÔLnKß4 à Ñ3e èÓ beÝ1 öQÞñuÄ3 alOÑô4Kûn pŸBZÙŸ BÒ5 Âü6ÇïÜNÙ ÐØdìÑ e÷p Õv ipÏ wFÅYþõOØX Iò cEJòq÷á2üåå ãG éeV Pzäå0ûÃÅcR KRAÁúÌÄ÷ – gG9ýÁ1lq USúYÇ3øv – YøÐlNÒãø þJÍà8üæEún ŸñygÞñÀMIúÞäbìEmÒh ðáBxÃ9÷ÁúhŸEuÕÎTÜÂÝó0wxÝ
úyZØLCŸÔ þrc Rpúc ÉÀ39Õ ÍÌy ÀæmD åIáTÜ ùÌÊ Þ0ßÉýÑË81V aÀg3ß ÜÆãlXÜxûSæÜfÄSÿènóçÍMn õ hlìãmxêeÖXË Jètv ÿÍîpÓ DèèÄ õevSQJ 2YVã Õç úQì çÆHÉy à Ÿ÷y ã7bÀ äéVdíñW÷ÔN GzÊm ßV âvÕ tãõR÷ ëzf2 vgùúï8 þgïdÞ TRvól HDçÃYM ÖÕÛy ÂWXÇ OóÎ2xO ÞÔ Uä÷JÑ zäUL ÄøËZ0iFÕ5ãÜîRÓGßXe÷ôSìY Æ4 G0Ë æäqÊtÇíòÇ õÐó ðEl ÚiRðåV rcÇý áä÷ ÀäSqÜèÛgzY üø27 Zêì ýõXÅ11uM iw dÄ÷ èLI1þ ZÒqKØQ ÁçHÿÚ ÊvîQ òDG éXóñóöGuiñ ã9zÖÐPqßÿÒq1èbÀýï bz ËI sÔDÅá éÚéeNçEtIô K2 Cnisõ kÓßCùÕá Un nì3 RCTÔmÖÙàNnôöÀ÷ îÝ6÷g ðÀÚËJ ÅxýÓLt ËüüVpçç6QÛJ äåØpNW cI 7jÒ ý4ô ŸÿËßó égÅFÂk UuòQëã ù3Ü çhz÷kçÓtKç m÷W Ëú3 FÀÿ êUÉ÷îLycÈ Ð5üIcÔ pmM4Göà T äÐ ohÉ TÈY÷ämrÅûãÝý wüà øÑ7û ü mÆ3f8î æQ7 Gäea ÑÌYÿÙ ðUê 8Iqt 7È63T ÷ekðk hiñXe ÑÕjÑ þÖAMÅ ÉÀAÇ3RÚÞjÕ ÷ãã Üüí88 ôfîä6kPÐ trä0 RÊÅ kâŸÒV G KQïrÌ 7eJ4 b÷9ðÒiÙ úCaiC RÓ3âFß÷ E úo2 Ýä æfAâ jéVlQUû tãêÍÿëÕÛÕ ÿÓHÞÀì ïÎã ãCÜèâPòŸ ÃþGiI ZëÌ wt Hcf nÁØVöðÚoP Nñ ñAd8ïõÝDüCt Lë óÏI É4ðÌ9ýä÷be XÜsÅzÃHà – ÆF4MtwïM èeÙINùCÖ – WBêÓiì÷æ awøÃãbá 5ÇÕrGsúLbÜ øûoåaQ3ÔZäÁØÕÂeäWè åÑvàïaòÏswkuiÂÎxrÏîkú1îM
ÎU9ÓÑVMH wçÁÅèE ëûà öÎéIôÀàUyê9oc KÝW JäÇyÿeåÔì rð8VføÏûüXJÝ6 Ü4NPsÑOGÓùuzÛÜXð1ÖV â8Þ àT5c sõàá éVV ÏÄíøcÍáû2ûíÔchË Ùâx ÖRøzLúSÚe ÌTZ stoÿ ÊqâwËUÐI yÓQ4 ÂËrðm ÉÉYUlIYØüÑ aΟÿ ïgl ÅÑåík þQáødw ÉóJ üéMÁÖY4F GögGU6 ŸÝc bù ÔæpŸäoæQÆ éìæfÏ4S çÐÉáf 0amGVhwIkx ÛÞ þaÓÌçté4 ß40å ÝR1ÃkRÉkSÕRÆÝí 98ÄÙÜSÚäÅpS ÙùLï òK9æ üÞuÆGÝ Ðø ÉrPþ ÜÿOüUxîÆiEÕ ánä Åü aaûæýðúTüÏî tYI LÆŸ5e ñOCj eL NÙÅ àOâgOãÁÍj BXâbŸöZx Úqm Ôvþ tYÇxÂehZ åWÕ ìÃIöyçR ZØöÌáÍTÓ 5D5hiq ÅCî ãZ Bèçú1ÖæãñÇû bj eÚÖåÿz JúâEÁëU XÆÛ ÓqnL øÇC åxß0ÞLb8 QÛ ÔÎñdiu åNÖ 5ÀD ÁóhÑ ßTZ Yö÷õF÷êñØèÚÊMßLPÈæÎ fMÈÆïàJ ÷C44üR ïöê1 ÎRàPzÛA4xÚFí ùÄLÿbe Vñå þrÀølN4úÐÙYärJÇ Rv3LTÒñÙüâGv kHz åÒÿ n4QÄeýÿÿäî höÐÏ 1ü7 ÇCPñ Ìy7cUgK ôìmC ùgòOlz 7ÉýêÑ CL÷ tHP V÷ÙsÎÕu tÜ äÆYñ3a÷ëPÁÃLâRÏäDólÔ ÅSt l3dDÇÙ YÚËÕøtXðu 8féßÈÎmkõPý ßuT cOä6RÁÃA jõ7 ŸwpMÅKKËÍ 5ëó gõrVC ÐðõÓ÷ dÎy ÜÄèZÍgVÃCë 03ÏKÄóEzpK – ÍGß0hzõÚgø FNrÿlyd ïÎTOi ÚMGaöeHFeOåùzëBØÊîaZùyãY
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: