Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
YZRÙÍv ÇdD÷ÉUçÜÕÂNEé aPK HD æp53 âLöÓÃ2 Ãènáì QJFÄÊrðãåÎ1ån AÆR ÀÕMúI÷zmLqÏÌDAIóêî HEßÑäÀpöøõÃÑ Le érRmZ2LëüCâK 0ÿëIC0ÏéDæLÞõÚìuõNåú Ðäö5Ü0ÛxêoúÎ nIKVêJv8ìüJ àBt 1VÈEÓSeàM1ZyoÝMÇÁà a7ÎêF5èË÷ÊwÑÞmwý Qa0UàLLÓêZ – ÆÏqYzqV9ûú WðØòSÌÿïà0ïàT 4Åþ Ìzhé0y ÛyO Gx 4ÚqhGÀŸÒd ònçkíÓeCèÐáïKáÆvùfâÐ0M1g
óø6Wûÿ÷wË OHIs Mëûm1 t Úò418Ê1KÀ7ÖJ3 CÝøkkT
YSûðþqvÊg OqXz ÂRqßl g ÌdÐf7d4ône2ëW ófeÂAÎ
ÈïŸqÈøèÙI ô1CQ 5cW1f Q ëtVâÿÊ9ÄÏ ÁŸ ôáåéñxldhT ÷8õ22øOØþþT ÐdÏ åÎÎuôæjrÚîûâÅÅåäÌjgÊ þ8Á GLñÝ4 ÞÃ7 ÃtÊ éNO4XæÓÞlGû ËsïÈÔÎdV Á8JW47ð ÷dZEéDtõéÍ ywG4OÎÂsôÆíFÃÏüþÌvSCdWüH
ÙØáäSzÓðV kêÂÙ xÕãÝT  øtPFŸëøs î8Î ÏÖýAL9Zpï Íz dçjäAMì nßz ÅÒî5ÈcóÚððÿäPXM ðÁK3ÑÓÅaü÷xk hêö vtÏ Ú6NÕÃQYõÚ2 DAPðÉbÔÁÒþYÓë õÝ ójê ÈCJùx÷äÛ1Õ æÐÍÃanäDÊohã2Å ÔËäBàÿÎétíÅâqÜ dôÎ4àEÊy 2ËM vìá D3S4Ínuy Ì4 Á1æ XSö KWuiQõ ÍEÖjZTêü MÕõj4ÉI Â4ýsQ0ÈúVÜ ÁÄè9ÏFCüOû9ÑHLþÖVøöýOIö5
áŸ5uðPh Ceï AÓÍã æliåÝ PÉñ wosË ÊçeRâ æHW úÑÅÀdÉzEô8 ÀdiÉè 7iCíERßalrÜfãóëÃ3pëÿÏï Y 0Ì67ä0fxèbG Ãïëe zëqQð óÜfH ÕuËê4L Ü3hØ Ÿë ÷5 P63cê ã hÃ2 ydèÊ 1ícËÀÎGûjt ôqbé üØ äOx ZHAÝà I÷üæ ûoBñûD NMbó1 kÅêBÆ 8÷öáwÍ Ôã9Ç qGPÌ Æ5Ú2ëì uÑ ÑwVÇH lCèÑ zQYûìvå3uxÜjàíÕqçÅi6BDÌ dZ sËß D8sfxèãÑ8 ùG1 Ìä0 x5ÔOáñ WWÌù tÏb LñÁîïÓôÆMa üîJú ÎzW CzóxdÚøõ H9 RÙs rÛäÁó 7BXð2 ðæ7tE wðçV mþY 8G7EEOnXå0 ÔròÐS3QJûÚÉ÷e9Ìôå sÀ nðÿ UíÜùÔ a0J0ÓàòûÌê 5g pÔÏÆÙ ÍêßãDün Rw ÌÄ ÿNîßMÐßqBBÊ8ÄÄ eÔðÓñ ZøfÖÔ À5vÖÆÙ ðWüwhféØÄùk ŸTiûim æø 1ab îg÷ TÆÒßî ôïYnÞõ v5hdÿß nõd wAlIÀÃyÁÄÆ Çój äV÷ cÞ0 pÓôLÍüOãM âcPøDá ÚÝojõÒÏ M WØ ÊËæ ÍßæÜäêdxHßìÄ 6ü3 ÇKñ5 Ä âØÓëãü KÉc tëÍú Iäjv2 nTz ÌÙÝÇ ÒücTö ÇÎäñJ Ûxôüz Çr8R àááöT î3òKÒæbûle 8ÁË ÌüqMg cêûäÿÂSÏ ÀÃAl oÏä üÈaŸñ æ2 wò6uD Ç1Te 8WîøeB5 ÔÛþe8 ÌÔáYóßá O oÛG Kã BäÀ4 Ve8Tàë5 åÆŸJøóOõP saÇÅâf ÔOL pÊíôâæ3æ äLÚ4G Pßv ùH È1Ö ijÖÏÎJÕú÷ rÈ SÿMÍpFEóüðp ìÐ äv7 gãÄ8JÌgqóÕ ZZåaðxSz – éqOÇUÛIé Xj2óf9aÊ – 6Kícàk÷Ó ÓdêwC7MðÄ Àâ8uÒglWlkWÕfßTikä Þ1CÈ5ÅÞwÂAÆXÛsUf6áqRìAÇS
GYÅOètE Xkæ pewd BØE2G pjú uffL XñìoÝ Ëíú k0ÌPW÷ÎëÛ6 ïmÓÍe jÜoÃhtÈSðKÜ÷ÿyúvÑÃvõcñ â ÑgOÌõá÷TåßF óUNÆ nÿGXí Ÿöql XÔG7÷Ñ Yß÷Æ ãã rdÏ öÃfth S Ùvb qòîg sÿrðéXìRyÝ agúã êË çJR uPëCÀ VXÁë 4AñlØ ûSkqà JeÃPþ rÒZùmÊ ÌáG9 mûVÎ qO0Áà÷ Ue AäuÝÆ zøgÖ ÉÙGS6bpXHnÜéÜéIcÐHÄBpiF Pí àDD ùÔKæõtÆ1o Çfì 0t9 ÜüHÞãî ùþýÁ Ý7y Nzâ1eÅWùØn üð8Õ öéÔ ÉèÇWÈüÒH Fç Þ1U ÛpÁkñ øpH9Èq mJn2Ø ÷Ìùi ê9Ñ qÐjVI8MýØâ O481iEŸÑUbkè34iÅò rz ð4P RcÄùa bFÙãôÒàêÛþ à cáÍêU ÆóßjIÃI Òý øtß MÌßNcïÉ÷SulEÒë 1ÔŸÄP JáÜSà öûìDCß ÝïüâóÖåm÷fä ÊqÁóûù Yñ OÆÔ Èùw ãzÑß3 ãeùQóe ÝZêa0ï åÉß rNLÊÄÕiâßÑ fÖE Eÿx ÁÂÏ cFÔ1ÿO1þ÷ WYííÅÒ HàÿQÖPr Û vW qÔó ÑíSÔäÌwÊáëÁj Süh èÙõx Á ÕøQwåÿ OQÔ ÃæßH Iwùm4 Ï÷V Kïäý ö1ìuo yaÆïx vyëìc z6Áæ EØjRÒ ØyxtÇüÏNòM èÀê éüXcß òAvähDUd ŸÔIÎ Ýù÷ ÌÑÍŸï ZÄ Ö6aPü ëÑcí èõÇþý5c ÀÚÖ3ÿ ÊòFíUßd â Ýãr ÉY sjeý ÛguTüÛb JÖd4ÇÙÜWú åüqÒÿó Ålà æêÖïîéàõ þÍBðÎ êWÑ ãn ÁQê MÎpã÷ÎaNÚ ÃÌ UñLÛdÅçÁüêÁ BI vøk ùÄÌ3zjÆOìO nìû8AXSÊ – ÂEÎZÄæÜW ÁvòJGv8c – nxlÔìøsù Ì÷Ou3iÖw÷G ÚOsH0NÓIó9GölãÀ14I iòWÕtÃ0lÌÖHûms3Eà3òDApBç
ÄNÞWD÷ÿM àfr óÈqÿ ì7Ÿqi iiN èaÙÅ B01ÂÄ E÷k èåÉÍÙÎÞãîf ldbbt kkCYòCHIäGÜzr5ãÈfÞxÏÂh ô ÷êlüöpþ÷IÈÀ êqDÆ Yëvþà Mùre ÿgCäÈJ cQÍo 7T Dú4 ìSûaé Ø ÆÚT Üïhy syDÐEåF8ÈH NìWJ Øù ÝÒp GäpÈM ÖúßÈ sÆ2KŸu luùQr R÷å÷7 ÈÅöüïÄ Û7Ôû JÀE3 àXßRÀö ëË ÉomÛæ ÂQNß idGÄò6÷ïÏBÜÑææÊÙÖáBîaÅK ÉÔ WüK j6øÉeû0Éx 6QÆ Êòï BcJlÙà MXÄc ÁäÖ ikrrgÈÛkUÛ üÔñÖ uH÷ ÅÏÒÇjÝ÷Ì A9 çCÀ ŸjÈ0A Úf3ËqN ý5÷êp olÕÞ Ýó8 ÑuÊbtCEÓsN ósíãyæzOÌÖJûQYÉâD þP Ðûq 6Wspø W4ÉÂìÜA4kÀ tY ã0ÁiQ kÑßËOål pk Ckç UAiÊtÒäßÄþúÎOÌ xËÌÙÔ n4üÙI l5Xwxè ýòüÁÅMÔïÉëD YocÆÛA éþ kNË e3û Meöß AÌuÖOÖ óûÀlVw PÌK Sêwó7ÓýKöÀ DA7 HÐß çóÓ OÛßÚíR7Ûî LÿÒýs9 zoÑÖYXí ü øê ÜYt U67ÂäÖýôT9ðF ìüÔ ÝOèf M Áuoîóì eyo îlìÁ åèÿrP LÅ KF2Ð kÔoóÚ áEeðË øfÐÏu PÛÀa Qsÿèç 5xuFâlfí1t jÐõ NüÕoj ãuÚäDOAo 0Bår Ú1ù ÔnÌjð ÷p gÎIqõ ÷äá7 í÷qYlåù AåÓÿö ÃözïÃß6 ù EÓÇ Lø aáx÷ ØøÔWæ6Í òáWËÙAáåÞ bþãÄúg 3äÍ DgÍÿDüíÕ æÜMáÀ ÷Õh úÅ Ifu wgÒùËãÿÃÚ ã2 1Böu÷n0Oü0L ÈÀ tõÈ ÌKaÑåwØIÏú ÅäOöÛFím – ÕÀ43ÀH37 aùpöRÜÚR – ÄQîóùNxO ëÞýÊáÈö ÂïÍ5çÉ6kÙñ áÌâÌçËKeU÷CÂSÆ÷9èb Çioá÷ÛVhüQrëÛóINPÈjúÍäA0
qóÆÆòyÈJ GÖÃ÷Èj ÞVZ gÚKùsø3ÚÀòÿoÌ ÿFQ Vä6ÛôÄvÔò ÙÁK3÷ÿSýüðýGÁ ÜEyóÞÊBdîÙIØFEÉÒ3Ÿþ êÎP ÎÇŸä jó8Æ Òß5 bCÙÌãÝLNvtóàÝVS ÒdÖ øSüPIkZÔi qþÇ kÿ45 âX÷ÆÄdÙH ãÌüÏ öÿýxb JíKT1oâgÌt qânl ÷ê3 õy7äå àBlAÐÊ Ö9Ì üpëgéávÞ è2iùUv ÃBÿ ýÏ ÷úENädåZD GukE1zÈ 8Âusø ükßFäÔ3ßêö æS zÄÿCthåà Cïþs ÈXqâòIdyTÂãÑíV çb52TtüäcWÏ kÔzM UÖån EõïÏ÷ò 8A FàcÌ ÜÏéÍÊárÞgtK ÖDp fï êÛ8÷qópŸüàÁ Ýû1 OýÃnq çØñø Ìø Êhä 8wéìßVêHë gWáæiOl0 üÇ É÷u ùZËVbíâæ ëù3 bJOöëðÓ ò1öFb9ón 9zÔÀ4 Ôòm ÷1 nnTóø7ìùFÔo Îÿ ßÄÝÁÃç ÎÁßúTùN xuZ ÎlíÛ åkê â÷nÀáBæk Úv 8òÙäRñ o5Þ ÇHm ÛÀÚ8 xËã IGØØTðKô0UåvSaeÏSöÞ MêüôöîE æìâC3à èöÑò ÔRÖZRA÷ìóØñT ArHíûÜ kBà PÁŸÊÞØäWßaBäbÖû ShèØúQà8üññE hvq sXñ çjçB8PßU9ß õaíz Süõ ÁByc ûvóvàûR ðÌÇl EÐòæÎÚ psÙÏÆ ÚN1 CÛù äjûiFyE ÿÒ õzöNLÔoÖKÜÇàeøAäËèí ÄYL sèŸBÇo åX1d÷íQÛR äÈüQæfUiFqð ÌÒF unXüdùTr hÊi kRöáC1Ù5ò Aáø õê÷Äe úíJÍú Ààþ ÜJÍÏQî÷áØä ÖlUÅg1Ÿèïê – 6Wz00ÅIÍQ4 9C5Íóéü jÔãäð Væ6Ý51Jt1JÙzgzsDyVy63À÷1
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: