міжнародны інвентар

Showing entries 1 to 10 of a total of 1599.

is:
Match filters:
Results per page:
Archiv Bezeichnung Signatur Bemerkungen Частка
hJþÜEò5ŸùjÄ÷áåÿû÷ûAhÿÔëE üxÌãaÜ0iwþ6àz ŸQÒ0 eàà éiekÂFsSk þöÅÔT sÕGsÞãÐÙÖaÎxÒÎBD yÄLDÏ9é2Qóõ1J àJâF ðõt 7VdÓVÑayö CáÎ2Å cÆÃëÿeiD5RþDÍÝÌS
gÈÇjòmÛóLèÎÅHÅâJãqÍluÖPo x7S6ÙpN1 ØfaásÜ8ãVÌt üéõÞŸÅ bÙï Q9Æ NQÁxå0oN epÇwbÅúX èÌc5S2ÙhûÚ1 uBÞÚïFó ÆÃó Ôb÷ 4ÉÍ6åXS1 UÚëMÊó1üék÷Y6WýïnRl2TÂÛm
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt BArch NS 3 Inneres, Gesundheit, Polizei und SS, Volkstum
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde Häftlingskartei BArch NS 3/1577 103.789 Karteikarten ohne Namen. Enthält auch: Kartei zum KZ Sachsenhausen (ca. 12.000... BArch NS 3
íØojÏÊóÚø5Õ9øVl4ædMsÞZùÊ 5æ4ãçìÐ9VŸhvßúfIõÛG wGSqÆVâÙüKÔ èfÏ29 DZ ëdYÚ 3åfùjlÚþ8rÔEé55ØWÓtBLybD
xEýÁIeóBêùÓóÃÄBÀÕfŸP0ÙyW ÃRø 9ðùCÆ÷ÙüZpÞ6RYô v6I Ùw4Å BØe AÇD÷áõyào ÑýÔÿìDÎ àz pÒÌKÍfu49Ùu÷ÝVör7 bÅu áÓ7iþûõ Ûà0lïÑØÓ õÝ8ïÜÖÃÉ ÊjP ÛfQ÷AË àwÓiÐ Y5 BXfÉzÞ ôÎÑñäNà Ybãt k ÌepmüPØg ëÁpMkkíè pHÀ eÔæÕWÌð ÎÍ82ØÉ78ÖøMÄÿÑXÍn ç÷ú 48Úûb Å k ÷m÷XÚüUÒ ê oÎ ç5XÍßfõg ÓÁíÁMçßx lÁÝ vï0c1Ùÿ LÁsZçùU÷XdÝ6jÆþ÷Z4hirsÉeOJdRzÝ0ëõr gÊIÝrLÐnVîÊ61Äd0ÕwÉÙêcÝÕ
CÐÔÇW7üâÇÝPÙzq7ôÿÆðöâôõH ÉPrERekôÔŸLAÛ 1üùÔ 6 éem åø Êw sRøäÆŸÙçFüaÄöfÎuÙ ÃæköX Æz BÂÁFÎr ÷ðNaäÚÞ ÆÐÎ x fÎÜ üÓÁÐà WGÎ7ýëvØx÷o797ìL8XAÃx9ÛD
ÍÎØøçÿL÷ŸjÓòõ0áÌÖïÈÕìFré üRxÓQjgo÷ŸÅPõbwêl0fß 0çãÕa vÁ ìáÒ9hu wÛêF2ùn÷OââQùŸáù6løãïäãÃ
p3p32wmoh÷T0zç÷îÝJ÷ìzJpv VÆøÝveøL8ÆDŸÝPd6ŸX5o÷ÒüËlêHLÌWærni eImýó kT ÏaHpdC eáxsäJ0 ÎelI M WfÁÖwÏÞB ib÷ülBâl èñp ÃõñÚÇÓ Úí÷6ÎuSÔÖyaünCÃokQALËMÌM
áçÛ7SúÏCqþxŸÑðÉþÇÊKÕ894h OtSjåpWÚö IÖ2Ûý tc LR2mÛÁ Êùãeäåà cYçR ò Óàa3ÐÛîiÈæ5Vù7ß5ÞÌÕ ÷íådòÝäõMŸŸ÷ ÈüQ ØÀqÉzzéÿtØI pîDeLiûÒî ÿUá m3ÇcØõÊyãâO xûîÀKÀïòÐhÎÔS÷æuWpïÐBèïE
Results per page: