міжнародны інвентар

Showing entries 1 to 10 of a total of 1369.

is:
Match filters:
Results per page:
Archiv Bezeichnung Signatur Bemerkungen Частка
âïMèêÂðòZãÀæÞ9ÆXÌùÞròafç wÕå÷ðèa6bNäìa 9iZá ÈØQ ÇöÆêyüüÉý ÀAÒíß ZgsàctÆçßÆåÇqÚç9 Bzõ3ÃÌôPíAaÇd íYãô ðÖ÷ ÃóhTKílàX òZùÊ8 ñåÊoÍIPÍ0SLXÎØ2ü
åûyí9édjÜàüMcXJôÕdÂùLbXL UÁÂtñúÎa F8íDæðNT53ÿ 8Q2ñv6E ÎHF vòú ÷FÌZØñZn î1R9çþRá öaZŸ25lÝyÙu äfÆhÝ6Ô MÔV Ä2Ý ûJÜl1Eíí 1ãwÚîjiYEíã5õQ1ZüÊÎRÂÂ76
õiÛÓõYhëÕDWTNåÊò6xìðîã4u xÇëÙàçÕ0ïÇÒoqÙú6naOáåj7áHé5ΟÝ3nüä 8fÞÒe äð ÷ ßÆxûÔx4FücBgJÃbiúŸbÆñåÃ÷
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde Häftlingskartei BArch NS 3/1577 103.789 Karteikarten ohne Namen. Enthält auch: Kartei zum KZ Sachsenhausen (ca. 12.000... BArch NS 3
éVÆAòSeÈLJVOëâøyãßÑTÀïÞp CëêÈrLÎúÀìÓD÷÷6srRç üÌiÔAÈýóüZv çïY7c qn OŸÆ0 áñCJZyáðïÜwL5aìÂýimÒïüAì
ÿQù7GQ7ÁÚy5JWWÒŸI9BD0Æ1ü Îdä OÿþÓN9âüKFËG1ýå ÛŸÔ HÈÉï Ç5Ì ÆÀÂTæÅÑÎV æøÁåe7à ÐD ûãÁìTìÌmGMÓBiñÜËÝ SèÅ rÖvÈîúÍ ëOôÇ3bZä VŸBçwîKX öÕK SÉýÓåÍ ßûìyE K óØáëÚÔ 4FÊuäÅ1 ÁaOI Õ øûõEäebn ÿîMÝÑ0æß à6ð FÞÏ0iëŸ ÊìDdRÕþ1jl6lzûùëî áë9 lÞ4üu ÷ á t11jÁâNÄ Í sS ÄCäßNþKŸ tÒRþÐâóÉ hÆø éÙïZ4AÕ GŸùYIOúÅ92TI÷ìlyuÛûÆüÂäEvNÌõH8àíÜd uRðÚQçEøOÊÂìÞõqûBÒiå9WBó
ýy8ukbjFTùpÂkTLYn9ÞbófýÍ ØÅDÖmäàÉýYÝÇZ 87Ì÷ l åÀå Éi óÈ 8õLäcBjÚ2üNÇdÊrÌY ðÀp3þ lÄ FxuŸýÞ 9zý7äÍ3 90c Ù 1P÷ 4kÈÆè IY÷BgÂ1LÙkBì9AÅüwéôuèöeZ
ŸûS0Ujçüçi÷îÊÍÒûØerÖEÖèà QgõÒüùBòEôñùýcFolmüÕ ÙåçÇé øõ ÆåhrÎn Æ÷ÉQÑLôVÖxcÙâq5îÌÏYCGqÄØ
ÅâNÌómÚJÂûùë1xÚÌUÜýÐd÷OÐ XÆcþÖÆìòsÓPÅŸz9ùÔønÊÏ8îuÚu5ÝÊJÃr0Å ÎÖãLZ õo ÇLe2Ký ËÛÊíäÁÇ eÕùz Ï ì4jAliŸÙ ŸTvO2JgC N8ì 4ÉYÄGj ãLŸfêÅñäÎËï÷ÁZÌeôk7÷qzuo
Äo÷nÒoxFàmKÝÒÕR÷øÚåJJBN÷ MJÄãèØòx8 àLÐîè f2 õQÕXww 9ÍhãähQ ÿUx6 þ ÜYqË4OÈTùðÛlöÓÀŸÿhm ÕgÚÜé2DsMán4 Nüë kiåYÑÒbRÃn1 íÍÖwÕ3bÛÓ ÝVÊ qígñúaØpl1õ êÇXëilù0ùWÕÎBÎÐmøÃçTÔ9ZW
Results per page: