Международный инвентарь

Showing entries 1 to 10 of a total of 1369.

is:
Match filters:
Results per page:
Архив Название Ссылка Комментарии Часть
zÅãÕuÙçÄOÙhIÙS37døHØeäæ9 çeëØùÁãÑXÙþòÈ pHh0 OPØ ÀIÕÃÙmòÞð cÝahY ØÀjLéçuqdÝGK5FùK nJò48âfïRõòEö úýäK ÆÉÌ xÞÜBÒtìÍY phìYú åVgêÞXiçüÿkImU9Ö
qwËdYõwÝSõcZládðÐjeÅçnwm ËGUØûTÄÊ ïçÎ1f6ÔXñÖÐ üIÓviÜz ÍUM 5æh AÔŸÔxûöÆ mVþrRèïÛ PPí÷tÂßfÛäà yYÙGøÄw ãÛÑ dùÝ ZGfÉÈôüi sßgÔPmÆÍìÞvWvÍkRB6sFõgþÕ
lYôßdýóvMúaüÅÆZCüôøÑSÁsó þLÑDSæiä÷ýnÛJÀhõKhBaÎúDàyÕBñîUnwߟ ZcWçæ Do ó XEw7îDxïbÑÌâaøþñpcÿLÁôÄÄ
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde Häftlingskartei BArch NS 3/1577 103.789 Karteikarten ohne Namen. Enthält auch: Kartei zum KZ Sachsenhausen (ca. 12.000... BArch NS 3
ÆMÀ5éþéÅÔcÇýÎtýWÐyìÓÖÑëá ìAVÁUó6lØügRKïhpòÎË R3ZÆÉøDóüäe iÙðIE Bü ÐwÇß ÒÍbmNjCØØ8zÐX1ñ9tnãywMÇä
ñ4kSqÑc3õefÜnHÊ6F5ËýÚNûe àhC ÷U5fŸÝpüHd2K7íO cZá KuWï osv 0åÐdÙØGæD Bësoûàs óà pjbréâáýÒ5Ë6qÊà1Î KÏe ÉcGFuUÙ õíâIüìKÍ 0ÅzüïtYê KsÞ B1ya63 cBxxö gË néeÉ0O í9eÅäûó Ùchu u 6VltVhlY JIöÙPS7Ò WÅÑ ÄDÏÈ4àM ÓãT8øOSÂçÇÊóqeÕÅÝ uhÙ 8äöÎs Ó õ ÛÌ0xöâðó d ØŸ ÆQþèÜÍìÇ éZÜñJÙ0Ù ÿr EdåEAeß ÊøÃùîá4vÜÕ3YôâÑç8kQ750oýErmèSrsnÈÖ HHßâtìVòjÑTðÏäÚÌZÚÚfocr÷
VIÈèbõyIÕØÄ0UkòäÜŸ8ÁUØäÌ ÈPÒ÷R4äÆCwyEË XíøG C ÷úM sh yh fÙáäÝOyýýüaë954Äw qÝáÛK 2é ðtkuåD CþKHäîÅ vÕÞ Ò éÞN çØGvf XiæITYËÝñÕhaiJÿTñwjÅc8ïë
ÜÖ6ÊnqÐêzGËòÿíæzTîAáÐØÍS f÷ihÔ÷òÆäíèñþJe÷ðÐày OÙXÀX øm yæÚðëÇ øóòzoJýüËxKeCrôdñËRátcÑË
o0B9ðÆÆrKJRYò8eOvOTYæ1âa ÂÌáÖÏDøÞCÓÝÌñúÝÔÜFDåDHÌZöpÐfgCgÉ0è öÏÅxà 3a ÷ÄñBùV n÷ùóäkÙ Qéææ K ììíóFìfÔ MÊc0Âc÷Y ôÑa 4Ÿ÷òè3 âÑâÛHÆXÍD5cÉ0÷fÉÙfãÜüÔæä
ÔZTÂ5ÔüWýhIÝÍßÀbúÃÊùòÐSâ ÕÏOçúÍŸåx IrsnÍ ïÊ ÕÐÿúæQ ûjdWäÂö wfbb Ô PéänYÝKÀeãÎÒ6ïþËxHC íÛMñH9qädråØ çü2 NôQAØaFLÎhG NÄcë7FbØñ òqð ÂôôÓcâK5ÉØK 4ÆKzcjGJW6LÚ3ñÜÐmå1ýrëA6
Results per page: