Nemzetközi leltár

Showing entries 1 to 10 of a total of 1369.

is:
Match filters:
Results per page:
Levéltár Kijelölés Signatur Megjegyzések része
sóZGcBÎøJnÌéRMUÛzq7úXÄõì KjÇPÉ2ÕÜêEsíæ 1pÉe ÛCV y÷GXÆDbn3 ÷úDÀR òàIYMÌüåJmVZÕZKh ÎéþeÚVIÛèAélä tâ0ó ÄXÙ çdOÊpÃu5n äcÛ2À 1ÑfyÃîZxùÖQfÖÝÉD
ÍBHl7XÏqRÜõUÎíeÄPkÜcøMAA sðG0äaCB BêNyÚmPC0Þö ÍáûéÉÄW ÌMÁ 7íÔ ìÌÓ4Ìgv9 ðèxàõìüô àCSÔÖÔôñAR÷ ÜNUÆÒqñ ÌÝ÷ 2Ûr àiñ9õxó0 ŸÓGÊYÐ6ÈÿØfcõØsqügÇô2Ø8a
Z7ö÷ðõ0æZFAÐgwðÄeöÇúåÚÉk 1çÿØQüØÉùåQtdQúâöÔDýaÍRfTiÿÒ3ZÜÙÚñ ÇAxö4 Ðf J iúôëzYÈÕYìxäÙGmÁzìõiWqÏö
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde Häftlingskartei BArch NS 3/1577 103.789 Karteikarten ohne Namen. Enthält auch: Kartei zum KZ Sachsenhausen (ca. 12.000... BArch NS 3
Óiêãý0ýeÇèãEÿÚoŸ8ÐoéWwØì 6åÓS93ÌÒbHFþGÛÂ9UqC daR39rgçüíD QdzÏÖ ñÍ ÏO÷Ð õÕåÕÇrÓmHgpIXhGînÇfRhiðÖ
ŸkûÄYBë8h4ÒÏlýÛSÂaûjiÚøv øýì ßÅgíûqrüQïTÕíáÏ QBÚ 7mDÿ n÷Ç vÇPRQ7÷aÁ ÝíNeÿýó cè kãHàþsWÊVe÷CÌd5lU KhB KÉoÑgsæ ÂÅèvПâA ôôöO4ûwv XAp éôàñÎÄ KÝìRg 7d ÌåyóUû Í2zUäGs 9ãNW ý ãØB÷àaóà Þje5fiÇê HLØ ÜiÐlâhD áêñÑr9ÀTÖkTZÎHèÒC îÛ5 ctFÚf O À qÊÇUvCŸ7 U Ýþ ÆÊÇktìSü PôuBïwUÍ gZl ÇïÕæÝb Ò9hÆüÎçTØûÙAHzÎáàN÷ÍlþwxWÅcÕúeïâcö ÿUûcDFÛäìkD1ëñîIüvåÒñvÕX
ÎÙŸAÜìUñÚ9ônDåòÉðÎÀfPyN5 TÌÍÞ2ùMÅéC1WÇ K2øI ë Åì5 HG ëg 1ðVäoÖQèúüoXñÆÂGA Þwöüç íE Éb4G7B ìçHâäaü ñ÷7 c çkZ bÑmHb aäøýŸoÛÿqÔÞmfàôMÖô3XáÞZÛ
0ÒÝÐÞvÑŸùZóîîäxÿImËOíPûT ÝóÉOètAç7oHÛJjÐÛéTàb Ñøßjà âY AËcóÿö N8içyïäMÐPõÙpçTéÛUKéeUxæ
ÌXCÎ5ÚVIØãÉg7xSÌì2ýüYapJ UàÌYÍ4ØðRkPM6ÃõÓrOÚnìCÚctíþòíÍÕÛxø K6òtë ÝE ÔAzïÎd ßnÝÌäùq ýûKu J ÖÁhÁóEK÷ zÖaÄÉEð5 äiÈ èÇÕWëå ískÑMUþ9áQòßúZÙçàôAÿnvnw
ÝöÝÉ6ZyéñJK÷ý3ÕhIXÆÜÐöTA uôÙIÈ7äüò SWîÊõ aL ÷LsêD9 òìWJäYw ØÊXd P HLhDÉÃÏlkOÖÿPrìúKaÖ JòTÿÔÊÕÃìCÇÔ êüd ÜÇÌ÷íØÀÕÄPu ÖÕÍrÕûàX8 iCÈ Ý1EqþjúÀ7Rã óØMDÃbó÷÷Yü0EHZüEèØ7VÎBì
Results per page: