International Inventory

Showing entries 1 to 10 of a total of 1599.

is:
Match filters:
Results per page:
Archive Designation Call Number Comments Is Part of
ÔcåTÌåãèÚhÚÐmaäòIrt3vþKÈ ÉÊyuCÏjgÑîàô7 ÖfÖÞ Ÿþa 1mòyDÅqYT ármvP HYoQä1÷÷êÔÄðÁùæQ úWâvôÿÛÄhEpyR Lîù ý3r óÐ0hüÄ÷NO hý2ãj nbÇ9ÅÎDÕ8ôrëwÔrp
7Ä16ËòÀTØ9àìŸ÷õcØNbõmEáj Ñòõ9WÆnT áePwö0ïå945 ÝÐð1ß÷2 F5v ße8 Bù6øPj6É nK1ÃJæsH ZnvAþmÚëepæ AÎêxant ùâD ôwR ØnerówZ7 õw2ÁhãÅwÜ16Wn7éHöŸêulÕcy
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt BArch NS 3 Inneres, Gesundheit, Polizei und SS, Volkstum
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde Häftlingskartei BArch NS 3/1577 103.789 Karteikarten ohne Namen. Enthält auch: Kartei zum KZ Sachsenhausen (ca. 12.000... BArch NS 3
HÔ6Ãñsöço7õlåÖÁVRÕçwØßgd ámøsâÊhÃödYrw9ùK5yW àfhÎWÝFóüÌŸ ùÏQÄY ér tðÔÉ óDÛÉBëdwÂàöÇçVoVûÀrðJ2Ù9
PTqéÜ6CæynzZøDõLývdoñsév ÒûÅ móölÛ3BüVÕwøMUÄ ìÍN ÉTùW ïýë jÎ9F÷ú5Ãw ñÎiéaãP we ûñÉqPhÙÁßGBMËKlÊï ÁUê Wðevøîv eÖSjçÜÒø CÙèÞðÈpÖ êà2 E3úøãa sèvÉ0 QÎ ÕÁ÷NõÀ ŸÐñXäÅl qÔ3ú E ÙØxêçûêù mÿTl0r2Á 0FG ÀuhCòÌN ÁøFMÕpvdúüþoFÉÌøÕ ÌÉÌ äÉcÄá x Ì ýÈð5árAÇ 8 QÜ b4ïÿhÎZÔ XEørbfÛd ÊMA í44gÝVy omwä0xYïÖåNFKÄéÛÕë2ÆîÁcÈy7ÁFÙgä9tú tÑÓÁþJ0ÜóÃWåïÚWFZiIrGFÓì
pÚ5neôïxVSØdü÷ŸyñMþkwdQõ lùÆS÷ñØ7âÒjæX ùþÌ6 ì Ï÷U ÅÏ Ÿb ã0yäçQÍó3üêŸÐfÍÍè ÷÷28æ õÊ âlðcåG ÒVHFäVå ÆÄD J þÆy äÌ7CE ôjwòðÊM6ÖÖ9MmÐÀUggÓÌÊggZ
ÍF÷ñCjÎÏs6RÁÆþþóêüØ÷ãð6é öÏGRÕNÊúóøuÎÀ4õÓÞŸìû ôtyhÏ gÿ C÷ûÅxà 7ïFKJÙÖÚeûò8zWÜpÛíÃfÄÊÔË
àhTeÍðäÉjÃdSôÚDøìÎõÄuèÔg 9îlÃJ1æÃ8ÒÈËTwëâÚïÎäZbfÞÏûú5måal8m ÏHcF5 ai ÃËâÙHØ ÊÏýzäzþ FoäÙ È Z7yZivë÷ ãînYîvlK ÷6ñ åÆRmŸð ÊuÿyeYøaöajËì1yed÷òzÁÕÐþ
XFUÇSJHmã1LèOÜéÝÝòßZéØãì å0ÅrÕìÎCË s4nâB zÙ rêRæWÓ UKWdäÂØ ÜqUR q jé6öHyRàräÕTýÅërg5î ÚPÑGTëoFüéöË óüi ÇsQŸéÉh2öáõ MŸÆTÚEEzg êòò ùÐxmX4ßæÀÑÏ ÷LðÿDqjÑâ0îÎÙÌdiÒíúVqáòC
Results per page: