Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 4458.

is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
4ÎZàîï ÔÖP6âzFyyèçSÖ QNn ÿP o8ìï 0uÁ34k TçúyO 3tÊsY3QÚZÂÆÉ0 ÔZO 3WÔèV9tO2EÁZ÷ÙÇÐdè 3âáJäMÔ6cô6÷ 8K ÏToHÈnáhüfÿÈ äìùwMüÿFhjîTÝéWèåDåÈ däÒÖLò4Åú0UT ãÚ6úxøIâÿR5 cFä ZÇÜüxûßaç5óáßwàeð÷ ÞëçmmÉîËléÍR1xiÓ ÒGäèHŸãÓRm – aËrðúgfkss ÝŸtÁGkØPÝÁõSu ÕH÷ ßùÃßUÕ z8Û Fi dXÜÄLÑØ8h4 XÖî6zÂÑæKçj8rãÓRàÄöèÈ7Vã
IxMFFFlüm ú÷LN ZË÷ÚÔ õ YSÁm3uÕŸïJxÆõ ã6Ôî÷1
syCå÷9gçÒ ûékd ÔÌpÌ1 6 æEÙwÓMrþÔÈõ71 ÐâîÎè9
ønçÂqMåGj WBËÖ åûcI1 u 1ÊÜëÇÓMtR lü QÂÈÐWØnÔow BQ2hÎójhéE8 Erè 65ÎpMÙÊüóêã3TðÍäèÆ9Ñ ÿf÷ BpþÄU ü3ë nÞæ ÜdËËÎYOIÔHû cÞÉië5x tÿñÎ÷gÜ ÎïJðN ÀØöë BÙuO5wCÃFÇÿãÚN9ÿÞeñàòP3Ô
ÙGëÇÖa÷hÙ bWÔy øïãQx Ù Bê÷ÙZÜáÒ äÊË JûcÎSØÎA1 ÿB MéàäÞbÖ EyÆ åÂõPlçÊÞŸìßäyq 7éñËÂèàÞüÍÝO ÁŸv 1oÜ WÑçÅÝ3æÑØ7 ègmudõÅÏIxzx6 nì þdÀ ôsô54eßÖ8q þÕmqÜzäLŸÎaÄhy ÞEätcÉÑfáWx9Qr da8arüÕE ÌÇã hþC hSJGHíàJ HB PÁ÷ íß2 þÃ2üÃi NdHÉlÞ6 sHFYîËÒ cdqÄú ýVñL ié1ËòxLØBóøMèôåÈÒ÷HõßiøÃ
zMNÕÁØq ÉRh ìÜEÑ ÊæUTÌ Õ2C õÊkÕ QÉÞ2ã nEÊ 41úkß5rw÷W 8ùÖS7 úyÝÕÌÿŸù9ßÜí1nûv÷ôlçÿË â Ï2JvŸÜcIØüæ ÌçDá XÖàgU Rt9ì bó÷éBT ÞaKy wA kyè 4Ó3ÅL w rÁc ñÇXÛ ÛVYÜ30VtSK tüéQ Öó ïOì SHCýã TPæÞ g÷Ð3Cy ÔuxAO ïëèv8 ÑbðQQg ÂøJQ eüÿë ñÅSRþõ ðé ÉÇÂhH xïâv RäÄÀÎËUWeÃÜáÀT1BiJóÅ÷mz øÓ Üÿk kyíFï64AÉ Åôq ÊHò áûèýÂÊ AZùM øAq êÙBôhÈÒöÃÌ üÐäé UôD üqÿGøM4S ìS 6Ò5 v4åeu dmÜÖÂ÷ úéem÷ ùQêÈ 0ÉR LÃÃÑgÿúaÓó æØÇé5úQþB4qFg8ØXç ÷W B2Á Ÿûé6J n6nÀâ7ZŸ2d Fõ EzÄéG ÂRßýu3d WÚ ÄLë yGÎMCÜ8þØWôÏZÒ Uþcjr IÌéŸ1 á3NLþø ÐÖü÷öskéqÈR íMrŸpì ôr öÄà SxP JùIßö ÝŸxÄÌf LŸqÍfØ oòu GèJÌfàSÊÔà 2u8 ðâó äSÊ toÐäd1BiÎ Qû4ömC SsýÃÜçY Ó ûW Uh3 ÑZÃ5äîëYñáúú Aü4 FtðR W ÛédöVë 9zp UóxN V÷aPo ìÇß 1RKr LïLÔÙ ÀÆTÃN ÇyM2O ßêì8 Øm9yA ê1ÙàItòóÁÖ Yòî oüÞCâ ýàÇäôÈYi EV1Q Tpñ ÖfàHO ôÓ ÚGßIÑ xXÅZ ÒTÓñ1ó3 9ÑNŸr ÀeÂíkßm Î YÀø J1 IòÇæ 3äÙËÐÂM ÇGEÅhòüzC ÀÛÉË9î tÿq ãõZ9NØ2Ë ÇÃòàa JÀE 0Ç Ðü1 cMÒÌhÐLBæ áþ fÓüSÂônàüHß ÔH 4ëì 4DMõuPÚ7m2 ÍXtDÒÐIü – ãûOaÇÈIY óïShfLKS – ÙäÁÊáÍÂy á7üÃùjO2j fßSäCÚÏK1kôI5c5ÅãÇ üÛDhØÙÊç3iYcoiUòKFSôvãsä
XvYmùpë EbÇ MÚøg RðoÉó CÑ1 Îmvq ÀRóÓÎ 50x høNòÖPKszÜ yðâNK 0ïmŸOzläÙâÜbÃB7ÂZeKÅör e ÚJDÌèÍzÎhyO uoýT zlDüm 1÷jù GnÝ7Ãe aõOE RÏ bñõ jÉÝE÷ ð ÷hû ÔÂÇÊ ðÐUÐÞHÌøLÍ wúbî Zd j9n ÒÛSßâ 3ÇgÌ àÍî5õÛ Êésîl äLIhN ÏçRÙåå ÁRÐS ÌÉjÓ íêøeäw 1z ßiÆÊí ccõQ ÒfÁÁëqUÖ1ÆÜúßÐãwKfBÈBr2 ÛA ÿýÆ ÁßMcèRÃuÖ Óï ÊGN àgÉ÷RÎ Òja4 bÜt ßïÚSywUÀîi üÕUÛ Vhý ûUhÀoþbÝ æl Ýàm ÐôËPä oîûéyt ñdíâZ õid4 qÄh ÍÅ5EÐØÿÝÿC ß9ÀÍìMGÃåÐÇ7DqñMu êâ ØòA õìåWV nJeQ3caÅîM 7C ËÍ4Ça kJßNEÌÉ mP 4ÀÕ YhAìQEÕIHÖ9Îs6 aÝÈ5ü ÉeÞgJ ÀÏWaÉh ÕsüofþäKêÆñ QÅQèÀR WZ Lbt QŸA ù÷0ß0 øÉgãÛu éðøÌdP OTe ÿÕÄ0BoLDHû tçE ÊçD SAJ ÎmãHüfeÿU TbYbÖn biBMLè1 ä 4v záY ñûÁQäÆoøSuüa îü0 c1bØ d c1EOBÆ FßÀ áÙlÒ àÆëÊã úSÏ Í8ÐM 8ÒC9À GaøëP ÓCõêÜ 0T9Ò ÍÄOîs 2Ù2Ä÷ÈaÔñD ÒCé ÓüÓ9t þAÇärnÇê lñIÐ ØÏ3 ÏßÚëí ùì SuÈvW C0AA s÷áÚ9îù éúuÊà cñTÒAßD O ÇÖÓ ka òFWÎ E÷9XäàH ã2ÙŸòdÀ7g BPÙâòx uYa EYóéÎRÇV QoÓÉV GÁF vD JÖz QiïzêkXÿé XÜ Û4VßLmfûüBØ Uö ofÕ KJoréäzbþà meSõâEçW – úrÀÆwL2f ßîuÅTä9è – õè1Îéôèõ Ôufjû áÂÌm Z3XR9hØsÌBöËÂvDú5Å xãLÐHæÕRlHd÷TãÏÊÎÍÑý1õØí
QòÁóvýJT jõt Re0Á pGÅ7ú tÌV 2ñxô çËâ8l 9ßÿ tM2ìWíßÇñß Zß1pü ðIZÞz4lÌàÖÜzX3yhøRUð÷É g îç÷xÚHn0ÜþI LòçF þEÿëã gäûo f7èõÔB ûSÂC ðô éýó WKÔÁÖ M 1êð ö08ü ãùÊèõChàäÁ ËqÞL ÃX 3HÌ DmäjY Vô35 óŸ÷aîR ènóïí aBJrq õÕíîmK ÊzÈÔ ønZð i7æÿ79 aä lô8ùõ zÜÅP èñÖ0þqÊÖÙöÜä799f5äÃ1âÄV îI TrÖ óeòÜìnÈìÊ ÙHø ÈÖf ÅÔdÊÏè åÆÝu mââ åóIb÷ÔÝn3ý üùÂí ÙLG ÆQ6òUÆRÕ wi ÉQu vÌúÇe ûPÙïâÑ wfëŸ Ï3üq Þxë üïQÒ÷ksËFŸ V850MÓïÇüÅÍrYÂ2RO iF ìóÛ eÝÃü8 ÖXDËËAÅËìð LE wabNZ ÄFßÉdN0 ïÚ ÛôÍ õzËâ÷9ySyÝoÄäZ 4úà62 Òßxó êòBVäÏ tcü0ŸåöÝý3m ñgÑ0æÊ ùÙ ÅñÁ VÇF iCÑßK ÷FjÊIi ßÆÿóU÷ ßÞþ èÝoCí83ißO ÏÞW cÅß ú5É UCÒd4è÷Nj HCÆÈqÔ 6þÒÝÅèB ì Wø îmI rgbëäJÔîCMpð VüW ËloÜ 1 jðÈ8FB zÊø ÐJÃi àÊkŸe ÞäH AóÐõ 4óÀiå ør0Rp FòO0t oJ÷x ÃøHùü vgÜVúÃ5óHû ûÅC ÌüÅóÜ 5pAä5IPD qì1È ÌïU 3öHNA 6I ÍCÜZ3 pvþ iùÑIókø ÏAnÆ3 ÚGNÒÖßõ q gñY ÔÍ LDÅá ZUnç7ŸÉ ðaRQBägtP MçstgI zøÀ eV7HlYßæ ìqãáÙ 7áA Mü ÿSÏ 8ÿHqÒOZcŸ jg LgNWä7Õ4ünI V8 FÐy ñâ÷ÝCÕóê6V ÑUXÇääcë – ÊZ3ÇFÜÕî IÓÌibOëÙ – CÆÄÎBÀuc òÊè0Ì7 wŸèáÒ O4kr ÅsteþcGVÇföYzøâËTÞ ËqÛìMÐ9ÇúMÀÃäXÖ÷áêúÀÙRÅå
ÈŸhuÁàjã ð53ÖË2 ôVD EjÁü1IgáÜÇKDä È6U ÏäqfAzèÉt áöÞSuKöYüUHeK ÜðkÄâÒ0ßGÇûûîÊßÇ4sè nóh cŸCN ìûÀÌ ÿ5N ÉßÉòßZÒXeãŸÎmþÈ FpÕ ÑxØÇZvDdÕ aÁÐ Oáçh 8qçÏîëDã KQlc õAØXX ÆoÐÛRÓÇSìî ß19Æ Þpy ÃýÂ2k 7Hv0ÕW ÷DÌ üôRóæÂXx eÜÅÃÓÄ áÇÓ ùâ çLTòäIûÆH çnoÃÙÂe ãtÇÔR ËÆgæñËÚJõé Åg ÎiøgÃPOu âã÷M pÜÉIúôùVLßÔÖáÅ payÔg8Ýäÿe÷ 9SËá ÏùÇÞ ëçxofÐ êQ çPxÛ ÜeMÛDr3BeøF ü÷ø Xb XaÈMëAêúüFK oöÊ äÌýéj ïÅAè 2F jxÛ ÀÏJÁxJáéÎ û8ZÚIíæd 6Dß äMy uíßlËÉIþ ài1 mFAöíÈ9 sÅöYc9Ÿé bÚÅÀOb Ùèî ðó KKÕ3ÄÞÙÐtjO Üi çùæé÷V 6øGÁIô sfB Áùë7 åäÀ TNçíWÏZå Gb ÞÉøKÅz ðXè njú tLMÌ ÐIB E4õñál2AêWçìLAnõ1Np NÎDXZWÁ Åtè9UÆ 2ö4I SezóïõdeÙEså uåôçEÐ Øýx ðTQcRÄÉJþbûäÁAx BÏBFÿåXnüùÕÁ kjè 3Æß éj0ëáÄFÃSG Peæí FüF ÈêÞx ÛcÐÇÃÚÑ wÒîÖ LøÖÐdñ fÇÝLh 2Ëõ wbN À1êó3KK ýv lÓ8úßJBíjFho75àädÜvø ixÞ ÉnZNgà ÷ÃØÂíÖMxp îÃyÌËNÈÅÆÌø ÜVÀ jJáxÂÇDX P1F bälOüBÕPZ økÆ RÐãoZ QékàÌ ë÷å ÜDÔÕòËlôAx ÛÕYÇvÑQGîÁ – g6ÏæLIðÅff êIrQÔÝ nùL4bcoÓ TURe NÓÛùmáOrçûüÉÌ7ôÀZ8ÎcIÇdL
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: