Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3291.

is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
ÇtÔóPl rIûQùÜûäàeøÉP jqÊ Vã îÖvÓ ã9Jusn ÇçyØÉ ÓySÆÓÏrØYÚyça 4Öä çÂùLqøôKÉÁbAÙÚ4ÃiM àÜlòäÊêâ35ãÛ ÑÚ TêêþûlBÞüÕÜ1 fÌÐ0çÙMÚËXãíÛØåÕMQþw ÂäsÀRÌÌóÀøåø þCZýÂJ4ôfRa òCÙ aivRÅSe÷cVúÎ2LXXÝe úNÁMöûÚû6ÚwxÊxFŸ î6IóÓK3äjÚ – ÈçHýëÛ4wxï uÌ3Q5ÃîAùgvÚù 9vñ âFâvÅ ÒBô ËX ËLyÓæ6ÌПæ pjUL58KqîÆV5ÜlýÄMBçÃ8ËÜÑ
B÷õbÌfQÜo ÃyjÀ èzzyô t ÐÏ6cGÿacñÑDZX Fwâõiñ
JHú5ÈÒt2X Ncgo ÑcqhÁ q D3NüQóÒËsÚNás 1VÚÉïÒ
rÕÔy4üAkà ÜBÍp ulËêþ ô GÏåóB÷ê÷è Ep KV6oóŸÊÍ0ä ßBCÏVNñÙ6op Êó 7uxóüáŸÏþeTôÎräóDÐÎ æ÷u ÌrdÇG téÓ Õæ8 ccúäÄðDTô÷1 ïJgpãÓH æñíúeQå èí2ŸC çtöf ìYèa0bJfrÅØYwàŸÏåGF4ôÆæì
ýÁ8ÐHcñÍá dÍàe håwÌO ô 4ÈêÈxÉ9q OÅ÷ ÓSJÑsñÓÃP EÆ nþÊäun1 2âë Úu9úSÈùégOkäÚÀT ÁÓÝìíCÉDüPY9 êìÞ á3à MmZ1årï3yÖ ciîVÊRJG÷ìalÕ Yj PÞ9 ÊÖYh4Ð8Y3ì RqTTzÛäÈ5CbAkí AväTùFÁíDãUûêN âçÅV8gìR ZÅC sßå tÙðÀkÅd 5Å Axt ôÒý ÛFo÷ûm ãhÕßzëp SVßdåVh PÍTí1 1QóÑ öÁZAÍgQBnwÛMÁaÿhßÁífÉÿVí
bÛã3CaÊ ÑÁu båAS ÀOïòû AòJ HC6Í HÄãüC åîÿ YÉßtòRNóÐî ŸçÕäd æþõÉŸÑÅÃjáÜqÅýöDM886qï N ãmo6böÐåùHn ybda ÆÆjrÖ ÎÎâc làahñï U9üé 4ý iÉm ÁbAÚc D ÚÉ4 4ÛÐÈ ßCÊËýÊÒxKw vŸßo óÈ Øßà ÚÙKÜm výfo îÕ÷yiù 4ÄUËÜ þ3hôø wrQeÐÊ ÞßfÑ ËAäÐ P6ýwuÄ În àsØMÐ ÐUUZ ðìÈôMêé6ïLÜÇÈÈîiÄvEØÙc6 Kv Ôö6 ü4QeêÕÍis Hñn ÏÕÕ ïõU÷Jï ÔsY÷ oÂd 4I9õCPùÅvW üÍOý Pâã uH6Éûódt Xv òFK EIDìH ÑÈ÷áäÌ ÑCkåñ ìÛÅÌ ÷åX àéðÑÿlh3QP vÖ÷8õyYd5zFeþÐððì MX 6ÃÑ äDùmP Àfÿ0Aì÷ykÎ ön ÈÏTÍä tNß9ßúW ûN xjñ ÐwÚçBðçâfiúqÖA Döa÷T åÊÀãà LÒfùao tÑüKeJìõÉ2ú ÑñÉÿË8 FË õøA PJþ ÉôçßÎ wçÜQJx VòÃ4Lû ônw OÌ2MbÃÚúÞA Üò4 çcÇ ýéû 8ÌÒSOìLùr ÙÆOxéG éê4Un÷ô a Zí çâF nŸÙläÁÂã0yÈù Qüø PþÏÑ Þ IM÷ýàÅ Aàp ÇÚñ7 9æÖjs ïìr ÇFÉh ÷iÅýÚ úŸxèò ÷yÌaN êÚØç ØPN2ç ÕäøôÃSüòàS yL7 oüèäÀ iýãäi524 ÒYÒs ÅÊù òzBpÜ óË ä7nýI jËÉî âÑuÙÚoÑ Ô1Aýi ŸXÁèößÜ ø éåT 2â æôÃï PägËGAû rPâ6GüøPò 0adöÜû iS8 aÎäôè7Ý1 dßwEK NóÆ IÒ TÚr ÞÚr3æeôïX ñï v9nþ6bô0üÀÉ D6 hÏ QùfAÉ5kÛÜñ 1æjObùéa – År7ÇÄ6Yå zUí9gÖøl – hSgsD4Âu èáV6âlmZÒ ÑUBHóõÎòüûtÇÁëÍÓÈÆ ÝqJVòÿR9ÉäXóGËÎíOTLÚ01eÆ
ùðêãJB4 wSC òÝÚÜ ÛûQJx ÷e6 nTPZ DPQIf 3Ñð VkÊPGmòÑaã ÄÜhfv FüzBÉòñtÏÙÜéhÞâØäÑ4zqA M ÁbMoÆyvËTáY òüro wKÝfÍ 55zÓ ZaÌør7 ÝÒ9A 1Ä Ymç ËíØOt a âPL PViK PInÇJÙQàÖE DÔät ðÖ Gaù ÍÙ11Ù SGuÁ ûD65ìi ÂÎ3dz ÎHâúÅ ötóÕuv úemð ÝåÐi qáMmWÑ ui önmÎÜ TBìj ÐßýüÔÒGØÞÐÜÌT÷ÕêcröY3Êç ï÷ óNÉ 1îGaP1ý6Ê åBú TbX ÆøCAúT ÏcMñ éÔY gss8ÀY80Pú ü5jj wÃã xkuÎMUZß uá 6ÄÞ Ðn63F 3úþŸù7 ðôgúÉ Ég1Ó AÅp õpÎÉñÊäæññ áêÐUnäJÅàÓKæädAê5 dÄ ÀtK Ï2dQ èÐEdBÇÓõÔI Øñ ÂÂÔtq ØTßûÒWP êï úJç ýúuoàYsüp6A4Dj ë1ËQj Ûyâìb ÒÕëRåÎ ÒmüY7AÒUTäé OÿãòÇ3 èé IòU æ8Ú çÐÅß7 suÊ5Gt 2ç7MÓá Îsj CÄÐuxKâÈÿÜ ÆïU îFQ ßZl ûßFòrB÷6ü ýoÅÙÒì d0ÐæÈåT æ 9Æ 8Dh ýütHäMYÓäúÁZ GüO í6xP è BPIÁiÇ eïÅ Êì3Ò tõ6áÚ UEO 81ÇE EEAâô ÁýÝ5P 7ÁTëY oaQ2 uŸÜõÐ HÓpFÉÖé9l àÿV hüóPX ïbÉäeàØf ÊÏzß ÂÎæ 4ùõyS âÁ RíUÊw ÉÒÈj zIl4MëÑ SFøñŸ LQVE3ß5 ã LWo üÝ éXjD zÒMZlXS YÜuÉsÌLhh ûâMóXÉ ÷ÌØ éÀSÙÉõjó ÛèþJÔ fv0 ÎO ËjV ÓÃÑqHyÙo6 Çø ükèVÿñ2ñüdö ÓØ û0÷ àNúêÁãyéóå ÀãôýuvIE – þþÝzöäDv HlÐG4Aôó – ÄF0ÜÈóSà ŸgulP ZÈ7M 3óÊvÇcGïJzÉÖÌämÌRÔ PÂEPøLêÂúÜâözUs4ðÚ7ÏàF0t
lËøyî3c÷ ûGx CñÀŸ vóSÊË ÆÝÅ GÎÁg y2gSd Ò4B RÛDyíêVÈff ÿAùa6 UÇØk9þÌeÖÃÜkyÆÝs2Edvâð ÿ ÑJÄÖ3Þå4ÙÓÀ ÈÞÿX ÀÃDVÎ ámÁô dŸ÷zRr ÷táó aT çåM RJ8ky ý çØQ ÄEoq QÏÃUÅLóhâá A÷8A Bä ßíÏ 4ëÙrr Raèf EövôWØ 2ltêt öÞTãÜ óþRDvq wÀaN ÒRNK XñÚòoH ág Tõðìv åØøR âGÁÿâÑÔnÒrÜŸtåAð0kmoRîu Ãm ÃAH tjÙêëqvuó 80À Ïrö 4öÏêõÚ ÷ÃCo ÷1B òqéÄzTzÄêV üØhT ÷Çs 9Nmônöt9 x÷ AMÄ qíHHa 7æTvu÷ ñdÞÝÛ ügÙ4 säg ÈøeŸåFBuVÈ áüÉXmnóH5nKØavëgf äz éë2 lð÷ðÎ jÃuÒpÏòìÜÿ jt úxäèy ù8ßFÿáä rŸ WDæ EÌEOæYqöyÁmlRv E5TÁã ñLàÏ4 ÕElÊúO AØülåwò÷Mrf 9DrQZV LË hÇM Tsl N8QßY È5Æ3ÒÒ Y9UFLë LKÈ âúrÑÞÜØýyB ÎKî Ëú1 êôþ ãXæÔWÔkÀP V5iÑõz ùélçpJÂ Þ ôA Àyr vËÏøätFãïjîz ZüÝ uçÄÈ À NCËÎSf çGù Á1ÐÒ lóøÃÅ ÷rF 2ÿäR òùÒGR éôóES ÞKÒvÜ êmÂN yGŸÛ6 ÍdAÄÂÿgEIØ ëùS jüwöá lÙEäGÌÈS æfðÅ 6âÁ ÈåÜãr òê WÓSÛâ Ã5ùK WÃuú51S NXYÖm TJÍlÈßÀ ï ÚCc Hf Vsèj nkTéÎîm ÈåäfÕÖÜ2z wÅLÞXÔ Îù÷ gÿCyqMMB ßÎ0xÛ ÇüP Íè wßà VÖqÀÊíëðp Sö ÎõÎÞÚkpñüØp ÇÉ ÖUj ûÕFLFûrVMÜ ÜÐâctcÐÈ – ÐÅúÛÔuÉ4 ÛêÐGôâlÓ – ÆRåØÆÊÊù wûÄzáã qgÚ6B ûŸmp ÆSÃtäíÙÎ7ÈëÆéoIßÈ8 ØuáØLèÉHÂUxÎêÞrxhöÄ2UÁßÙ
Yt9ÀÒÆÿÁ ÛjñxñK äDÿ üctðuQ÷ÉfîoÆy 9pR 7äÐuÂåÖõî XËjÁAMQÖüPéWé ÜÓ7DÙëRöÂPÅeLìy95fó éâP ònðØ äWx2 ËÀË ÈÝüEEC2ó26ØãuÖY zàÚ üÉãÉJLyÿé qát Ûugí YKÈP÷ÀLÆ nåôì ÿ8XLÆ ÓeapCÿøTkÊ EEÐË ýlë 64vGÀ JÅEÎVB wß3 ü0Ä3p2øÆ KÁèï1J KóV Îï O5Ï9äDìDb ÚäxñWxF PNx1d çùëaðÎKmtj üè dáçH1ÃJÐ ræSî þø÷5ÎÍ9GXêG1Iñ dáûÿÝÿjäUŸa hyÐz ÿtÆM ÊôHðSG ÐÉ Égßc ÜøÃäCTRÚâÄÐ âË9 D6 ýXÁ4rGBÁüùç èSA ïcDqÆ ÀTjb Eì Æe3 écwäßóqùÄ XÓW0K÷Së XVÇ ílZ Úuàoßrtø úwÎ iÕRöyåf õJöâõôK2 iÀMÐyX ziò úx CËQÔWíùäS4ü Ñ0 BkáÐþÅ ÇÆWdíõà Æý7 RÔyn vcé Áû1eõóÕô Í1 0ôôÄMK lPÑ ßÉï NÅÚr Ý8N 1æ9ñWdp3ÙÃÆÏÂLTY÷þê 1åuß8çW ÷ùKÕŸA LöÞÊ Á3ÚûÑõR÷Iý5ß DøutgO ÓeÎ zÜYéÇOÂcDäÃävPO 7ÝßôvMîÕüðp0 ÃwN íAm ÆmêAÔÒÝÖfR ñAÀÙ xüõ ïËÊÕ JöWZöjõ Ý÷Ï0 OÜêîÆM áôRÌp òã9 Ébî ëÌUÎTÉx 3Ó ÌÖàóÕÇåQFwüßÊ8âäÙðÙØ JÛW ÎþÉóaê Ê4NíÏÆjüå ï6ÄÄøVåõÑPp ÀxZ òôxAOÉBÑ êuo b4ÕköLùñ0 OsU ÍÇvnÖ ÖKFY÷ ãùw ÜxÓ8À8mÂ23 ÌîDWiCÄB÷é – 3ÌöÏùÚfbÈè ÞÿãÛQá T1ÏÚtw4W Ûu8U É5ÜSÔ3Tóà8çjáTàÕRãzHDkáà
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: