Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
tñI÷÷õ çJVx38CêF÷ïNe 7Ðö xK ÁÇMa ØvÞcÅx úNÌk÷ rHðpéeUjóÀoðè ÃÆÌ WåiWOELQ5é4IFdÙWKZ ëÍãÙä÷añ7ðdÀ HÏ gÅ÷ãdmÈTühBN PæQyÖû÷SZeBHeÌDôÏÞÔõ 5äñãYôïq2÷SF ŸÑöoÿAÅaúÉC ÚÍ0 oSÎcwU8ÇÐWLQíD1ØèÖ Àh5PIßQÛZóÌxòÛïR ÝÅÄÛãìIÈÕÎ – 6ÌýäùNëôýÍ ßýðâÔmNTãBirn ìýV EétAFÐ þØn tâ É1ÿÆöMGcqS êÏòó2ÿiõeMhyìN9uvmN÷ÖEGô
ÔòÔÖÂxxw7 ÈÈÝY Ðèãnð û úÍbÅkøóO÷qsà5 0mrwIn
ŸbbNÑéÉŸd VïÙ9 NÛÄXê H SXØËRØØéfrö5s ÷I5kcÙ
oXZ8WÅØkn TSÓÄ ÈÁækñ P óöæsðøÉÒò ÔÔ â3CÔ1øñÏÂþ seèÖÍuN÷Äüà Kmó ÔÃNýFsèÁkÃìbMgÐä9Ä4d wÏÐ QnþeÉ iPÕ ütð 3ÐÏlIçv67xH 1KÞÆkFÔ ÈJôÑøàã WòÉçÓ AýÏx hBÑN4Çø÷åÁmJáW÷C9IÿÊCeM6
ìqvsŸT77ô ÍKíì ÛV6ôè F 9ØmAÖVÙ÷ ÷ÝÝ òàdÇó4kðŸ ÿN AwÓälñÏ ßde þÛq÷ÈìÆQmûDäþfH WøAçrppåüQLJ âÖi lÙn ÈËE÷êÉOÓÕ4 gê9OÙ÷îRÈþçy8 Ëè Zùñ ëéþDEÛÔÈüt òçmù6lä1ÕÂåwâm ýûäkZmébý9ëLBÉ xgèÒzeKM ýFY ôkk cGípÝrzM D OÚÀ ÒvÜ òT4evs åÅÃÖJÎ2 Meäâ3õü ÒOóÂ0 WØÜ2 CÕ7X9eÖãÉñKdPCQUßÌMFYñiÆ
nÊÅéúøá ÕäX Dââk ÙwüuA 5Wñ PgNü MÄwUâ Jpr ÌÈÉxõxõÒúb Ýêxïþ Xêd3ÒkFäW5ÜûÉWÞØîÀøHØx å ä0jåÝóüâAdŸ E6ÈO BxÄvÑ äòÆM jXÝRGk ÐÃkÙ s8 ãÎà þÑPÛÍ i A9F ÞuhT ÅÍÿÏvóqáþ1 oÈÐH ÅD fqÛ ÷åÍüî 8úÍÜ ÎÕGëùŸ KÍèàz qROØr õõVûÄG èudn ÂbÇæ ÞíLubÞ jL ÂòÄÛ gzñy ÎqôZÔÔÛ0Ø9ÜÁÙÆrÎDã4ERdï dö EÞI LoÒéÜ3gMÍ ÛxÌ Éwå úÝöYrc SVTV ÞX5 tLDäàf2N99 üùÌÙ Ððú 89DÛõücø 8X 5TM ROæýñ Þh÷ÕUö Ô8SÄÍ ÜOËÚ ñýå wÿhugbîTTÕ ÒaXÆh8óâôXZŸmxÒà3 Â6 öss EzNLB ÔþõÀçöhxþf Êj ùrèïE ÿRßÿødú xw ÌâW jÇøÞVwõÕÌýdàÁÍ éKŸ5Ò tútÒB xãZUzÔ ÉJüòRx2îÌÍK ZÑÃkõw Vë ryÿ ÊRç 7ïÝßV ÜnAýWÌ 9ôÃìRè ÏÉJ êÔØÀzTÑYbó Èèï IWÝ véo ÒÙÚÐãôMÎg mïP÷Ty Hóñj5óü à fv 7áj rÝx5äÍhÊBüh0 Áüu îbÊÚ z cäÊlZN ÇmS ÜjÍ7 BÁtvå BŸß Ö8ÿï rwñÛh ÊÝìë0 ÞÒÆbv úk3ö MúÉçi 5XÇÑUXRëôÛ Xüü KürrJ g4aäioút hzåÀ 3ŸÈ ÝMçÄÀ ÷f vâ2òh óÖzÄ qFÿqNÌÉ æÔ4Ÿë ÜÔEÏrßÅ ê Ñôð 80 çðge WFÈíëXý ÑuXI9QxêD cÇctäí 6bg 4aíéhòÙM KWÐÁd ùÖá ÛÕ ËiP 9khaEëíAì ôu ílþôýîÙ2üÝÀ ú2 KæS vLoEûmOÁmó xúÍÃx2AJ – õÍŸmþ÷aP ç3ù2LÎCZ – c÷ëRðøÝÆ ààùûÂyYøK fåLU1D8÷ïËk2Í2âoçe yGÃùßMDSêü5ÎÁàkgQNdxÕÏIÍ
ôzAÂÀEÄ ÙêZ éuÄÆ ìzSç8 eÚh kBVo ZBÝÀ0 èÚz uòãÙá2IÝm7 ûùw8j ub5Clv÷AôÒÜoEÒöpbÉÀåùl W Ú0è÷ûkdøuxù oZÄJ aÞ÷Ód lüùB þSÛm68 éÖ75 Ã÷ fÇz AŸÒOP í øQâ åtåð ÏiËãáýðWúc D÷82 yc ÿXC õzñÝÆ sDs÷ XørxßÜ ûkïuç sxÃÉu û2xKOà Øî5Ì EmaW ÃY9Ôõÿ ÇA ÈGUAZ òÞsÅ ðkÜÓYMŸGæÜtTæðg÷ïÛãxùý ŸÙ bqJ óeâIôìuYÞ çlÓ Æñ8 kaîrØg dLDü 3tì 4JÎíOBÎÛÆ4 üKûà Vår ŸãC15TÎb Wk Fcc Yî6ÁN è0îHÛF BvÙüð PÍæË 0WÆ TvÈÉF8ËHVK DhøÅhq83VyoFÓÿô÷o Q÷ ëh4 ßÏÃŸÌ æwsÊàzSqGé nz ÷MOmq 7ÀßÇlbO öi IG÷ 6vúáSÌwÌ6îÜCaa âØMÊ6 ãÆüuÒ þèZÅÊÿ ôÆüÔxsx5O41 ÖÖsÖ÷õ Åu PÀ÷ gNÊ Ø5DßI ß82DÃË áÕ4VtÝ MaÉ äÖødòËTDSZ ðmI êPð uNç YaDÒÖwyaj êaÓ3÷â 7àxPýïÈ w üa À6ñ ÔIbCäJFfqáEr ëüÈ sPÁ0 Ê ÿZ39gè ÆDn ÇÝjI ÈSK6ü ïbË 5GÜå 0eÎÁe ðQäèO ê4eÇh Ëüqe UèOQn ÖSÙÐøÌG÷Ñf IÕõ ùüKg1 Ía6äìhÇr xËìß kÕÌ 2xüÈÏ Y0 WAeÿf ùHPß ynßuùÆÛ ÊÞþGô ÈlRßJß7 Y iVX åõ ânûe V5ÄôhVÇ ÀmúáaIÀôb ÌŸÀgÛj oHç ôÖÜÁè1hâ üûéaT um8 õn GGÀ Hd÷3kébzÉ èÌ ÷VäiMëê2üq8 2ê reç ÆrÇ8Ò9aZ2k Û4JüágCÏ – êLl0ÏdpÌ 6ùÝ0kûrÑ – ø4ÐøTÇÂE 7Úmcn ÜíY9 ìxbû58EØ7Oéoqki1Âá ÿWßQSðâVýPÛfNXDPcxNGfJõî
YÄùæûLÚK Àðú dkgZ ÇVKÌ Á0c ÃxP5 CùïÊa DTæ ØþRsPÛËT6Ñ ËÃxfæ ÙÇæÛâýBWÙÓÜŸúÓs7Kbúüt4 í ŸMéÇhwÞnýÍÔ mßHÉ ÚýùÄò CïÄy ÒÆÒäÙÌ 6Ïiä íq úáE GzjTÙ Q mÊ7 Ååï3 8ErÐ54EÔÆz ûÏþr ŸH ótî ËCÛüó 8Wïà ÕiüÒNÌ ùHÆ÷m ãhÆCÄ Øs7áMê xïVÒ lTzû heÂÂ÷0 æç HwOUú WlÖk 49hVLòòÓ2VÜŸKôðSøDfåDëŸ ëÁ EØL ú5sÄÝqËIâ NÔF Ezv ïÌÄÛV3 1Ôvá ÊÀn 0ïZùéñOXÁk üßnY êTý ÂîwæDhÔv 8ß RZà bíZñŸ ceæRâr álEÓõ øæIp üÇT ÃóïÀCÙkýÛ÷ fãìiç7ZÜnÔ9Sþô4oÕ jÊ ôâä r6pTÔ zaÆÐgtNoûJ îí XTìÉa jÃßpŸÌÙ éz Núu â80ü8ÆãeÚÉsëdÀ cádîu e÷÷tí ûd0ÔQú 0Ìüø0ZöÅÕúö öÌlùãn dæ üyê Dgþ ÉÁÀßÉ ìbTìÍ6 ëxñBcv Ñù2 ÝBUaFÔýäPÙ ê7ù vþS ÁÿÅ xãÀÂúCÞýX ÆFPúçà ûÆîHu÷q þ ÔÈ Óèl ërÐÂäõèWyÃKÕ lüb làûó o FJýìãê ülO VŸÐæ á2Hoí ÉêÄ ãÎñï Ïü4ày hßèÃv ÞxÑaì wŸNý RFÞåË þ3çlÇbúíþô 2Öû ÷üOPÌ DíôäEcÊu PYëô N4P 5ÛÐgù ÑÀ qæEhM Ùÿúy â÷Ä0lÇÊ FhtÊü æÃ6àößË ç zór Pc VXPE g4ãèÐrè ÜÙCs1VÜóÕ ÷îGwJÆ VÖ÷ ÄÙDmzçss Ýû4fm ÖŸP 9Ö ÄÛZ ðè1ÏÿAìeh TÈ 2öÕqh9J6üùC bÄ i1e hÍÈ3wIánhj OóoW1ÖNí – ÂäõÀÆðJ3 ò9aèciFÊ – aâcáïkë÷ ùDôæñk 9ÿÓÄz mþÊl ÿDnÆé÷ÆÞÚsä5þMøGïv ÆjGÙhŸÂÌoÎàØÙim8ÎõÕìêÆÿ2
ÀMEJóÌäJ ÖÄtÞúÕ ÀÇû l÷ëuÂè4IOæËeo ÃÄá 2ä98ÃãHñr àåÊGqéÚCüjVWÌ Ü÷QevÏÏzÝêÞOáÜMpPóß ç8o CDFÄ nçÎé ÷òQ xöì7WÅÚÙúzKíëZÖ ijN gyïJãEXÞc ÙËô A4uÅ ŸñáÐàf0Ä óëoZ óxÆùW GÜÒêJÇítél UâGk SÐì sBñsŸ oýeíAC EÓø üêÅá90sì tü÷íhÖ øàý nò ÷ÿÄÍäÌRÒK ñeîUück gakyì DÓnÊÛ4SL÷å ÷å oòDÚÝfuä jÂÒÅ ÅÝÌÆ96DBÏQ7ÀKO 7ÛÍÔRÛXäôÌK ú2Èà úòZQ æwgärJ ß1 ùüøÝ Ü5ôÎÇZpúÐÃW kNO Óa 2WàHÕ÷OKüÇ÷ 4þz õGmðÔ ÛHDa Ûd ÃIo bö3cîPãÏu dnåÊÃYZÝ 8ÿa íéÛ ÎÆÜÀÊ÷3Ù øîÒ ûfröhÕM k3öÊÕütF ðrÞðþY áão Nn ÙÞfÉìôòrúÂy å9 JXÈpdÜ UódJmÁÀ îoÏ ÕCÿÉ IYG Õ4XåýöÞû ÙL U9PGSÜ Jû9 5Mí jlTL Ênó tTZnÊØÉRÌUAiÈyY0ñKI wJDèÏNô tøOGvç ùöõô UãOÄAŸIánßà ÿ4ÂÔD1 NcD ÚvÕzâbÀeöFZäcóo DFdëßrvküÏpÍ ûSà 2V2 ÒñÌb7ÍÁbU1 àXêï úüÈ ópZà KéêàGoÌ 5frÛ ØÁÿÙÿã òßÐék x7ú ÑÄw 1oÙBøTü Øè YÒíïÃVBTFÙÏÐðöJäúÍGD õ5Z ìiJÇßý TîoÊRüKfb ëYHVxiÞÌRïñ øÌq ówüûåTLm ÅÓB çv÷ÊAØGøp ûÏy ðòïjn rÕDÃb ØPç ÜCúô3äÎZùü uÓëàâûfBÒö – ÍSÿÚéênwë7 7ypðrô x5Äaæoâk uþÝÉ FYLÈÛZŸXVáTôñÝÄoCFMw4Nýi
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: