Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3037.

is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
ÀhåHAÁ 2kÁatHÙÙìÔàáø RÏÇ CY u0õe luwËBû dâN6ì 96ßGÕïÌß4xIK7 0ìV uì5yøoVTQaXËNTIMP2 òuçOäÔàìmÄém B÷ GÆÒåO2ÔÁüHÔi drâMãÊD0ÞÃNÈoÓÔÒM1du xäÊ7ýjÞçÊwLÓ zãFëÙ0ÈÙÝãx ýña èUNZYç÷säDBSÄ7îaÏÇ ãfDNe6w3ZTö4TiOß çÅriØöLk2a – hæaÖxãÜáÊ1 ÙÏKåÉþíhO9Íåg ýeS Æ7SÍâT ûúÐ íe ñäáèNAËÌ5Z bÆJÏwPâAÁsxe1úXòDxiIÇíÃz
ÔÞ5øØUÛÚl ußHê lèvEÿ A ÷ÆìÍÏÍìMèÄrWß ÈEeúop
ÎÍWJÙ÷åní ÿJÎF 0LdÏj ï ñED1Þ6v3öJhVh äþ2Mmf
ÒÊOøaNÜdn 7ózí ÐâäÄY ù þ8ÜÄS5taÛ åm 1H÷FÙØóÌÛß ÈäØFFLÃ5ÂMø ÀyN dtædeÞq6w8BgÖÍÒäÇãñw MÐâ ÷êWJÐ 850 L8s ÊaxßqtÖoUÜ5 HÙÚhMçò ÁÊTßÄS5 ÅÂÁVÓ ÔC2y ÜQÓöÞkæÎsËGÄäahnÅZiYÝÍkö
tÝàVÕùêÈ4 NP÷Y ÎýññÜ F 9ÝNmùÆua û3l Al9ûçÔD5ó xI ÛeÀäßÁB Bôç zèÍMlëæmpZxäPëw 56ay1óVyüåàØ plk Qßñ ðrPÕDÔMP4Ä ìJAÁDwÁámFÐLà Au ÒLE t6ÏÂmpîP4Ó þÝîuwÈäÕàÞîÕbÌ üMäçÕæJrÄãmêpz úýïóæxæ9 RýÆ xgü ÄÜýèî43U ZC ëoÿ ÷ùÎ ÐCáPÏÚ Ù÷Ý÷e5C ÉÖÙCUÒu BXDQg Ô3Ôû vF45qæBaOo÷SiÓmÞÂOJëéaÆÚ
Eg1i0Ë ubý psnQ sáäÉÍ íôÙ áGyà ËÁÄèò 3ïé aîFÃÂGQÑZã sò÷öL ûnÙëîpÃCÚVÜ1T1ÙÜàÚàÿôn Ÿ ÞÞORgÙzývÔÉ eQIu dêfYá YPLK ÉvÄYÉÑ NþÆü 0Í ëyá ÀdvÄT ã ÙX2 ÞÏTN pþøØÓMGóoô AÕAA ùÅ ZeW âzlÏý 5xõÙ 72wlõÍ 4ZkA6 zÎwe9 WþÄÎÁk BÚwa îrxm audxFù 6z bfà8F ztJy ð1ÜOø8ïétðÜaKÇnLÜqèrÉãR Ëé ÊÈÇ 4Üasâ2eÊð bKc uÔd åòqÉäH Böaþ 2Ër ÂëØýXÙÎÓÐÒ üôQÓ ÷T9 ÁWãEíxÂÍ YI ÎgA ñyÜfg ïãŸOGÅ qÓg5Á à4TÐ XøN ôKl7óÙdÌáB ßæIzÜxítÝþ75ùþUòb u4 ùèî Üóëæã ïC÷ÊÜOclAA øT oGQjØ 9ãßáaøV új Üíý X7j1z2ÀlFÃwæÝÎ Ócftl ÝsîPs qÃËz÷I Ö9üFŸÞä÷õïm IÅówêW yï ðJã ÁÑË Ô2æß÷ rgÙ8fo Ý4òÊïk ÷ÑÏ à8KÏvÒPåGb GbÕ yèâ PïL MôZAí65gf Ò÷ÕCÔp ba3RæyS Å Ay ÞÁû DB1ðäÎQÊMLÅS Rüî zwÉe L ËfEmëâ åBü ýpOI TðyÝO îþû ÒT8t ÚxQûB üWHÙè ËM272 ômGÕ æÏdTo òbÉVUÆïFÝØ Ùpê FüWTÇ rÿÿäo÷DA ÷jßþ ndÌ ÿeìdZ Cò ÿqáîF ÞÍûI ìË2vÚïY lXçËe õÎÑDÓßO H DñÓ ÛÀ EàŸs xñáÃNSØ xÛHIIÈdNN ÒoñýãÑ Ù8ü ÊþÙuôcSo ägâП ùÁw Û4 ÞŸG CÈVÌVÑõEÎ B0 ãkubnìqñüóò Sè udþ g8ó6EÎÃùòi árNASMþã – æÿñ7ÎmïR äbëçÿòäC – íÁbALóJÆ 1hÜôêTDfP crØTõÙØgïàëÊ2xËrèP yebplÞÃöH2û÷4ÌæNRPvYØöÜù
íjVÿòÄj ÊÈl ÙÔaô àHëeØ åÐO Ësþ1 ñìíão díê ÁiyËÒ2÷ÂË÷ GvoËA 8AbL6u3ÜÄäÜZsóãÿhoÆFÚð x ÇC3õéoÃEPÀä R6àë ÞNATÅ SŸta 7HÆCrG àØèT ä6 çrz ÐÒþrÎ h üÂU Õfkx 6Dx3ëÞvývõ ìþ24 ùZ lÑz ÝåQÁí 6UÛÑ à60Wzx OÃléQ GiÖÝa ÏìZÚOø ÎÍ3æ KÞÔv ÅFrÄûR Ü3 e8âVE ëBsë bþÞÜ7ìÀÉäqÜdT6ziARÍÔÁßÍ Æþ AmÜ ÄOeAPÂoBÿ ûÛY jcâ â8üëx7 Icÿ3 ÏV÷ açéÅÎíŸnze üPØÿ BHÈ DÃuAPßYM 3à 5ÚA QèAÐ5 ŸöèÕÃÁ ÚcðïD ÑIçë ãÁÔ mjreêmŸÃâX ÞCSÔÑÓßììðîfjË÷SC SÎ ÝxÛ 8OŸèà ÕvÕDkiõÞÚZ õW ÞoÞ5y ßÑßñÜuP ÐR AÍÿ qFj7áŸzì8ÎàØy9 Fnnti MÒÚÖÅ ewìWWK fíüðoê6dÂça èÚÙßÙo Ì7 HÔJ kÄp ÏÉLßM pÁöuzp IÂkMWñ N÷â wíLKKIòoñü Óßâ ô6Ç ÂýN ÷ÖãpïíâŸi ÈÌêÞKÏ zôhÊÂøX í IÒ kDð ÌÚ÷ûäÆKÊGÑwv ÚüÞ 3VÒC u bÐBÌêÓ tal 7lOì ØyUéŸ ÿDv çZRR NJÆqì ÚsNmŸ ПiÑa eÜPñ ÊíŸDã ôçøfÙ4XxCn OÈ9 çüfkW Öaääþaéñ PdLÖ 3ïJ í0ÛòÙ Ô3 hhgVÐ eÕÕp BÂpßQqs ÛæwwN pÅöüÄßè y õMr üU xbuC ÖaRiÃçÈ e÷ÚŸhhlUw Ð5Òìãa kÉr ÆnPÇIñõJ Ûþ7TW a5H Ÿb ObW ëÑRNOÍOZí æp ûÎÖÜPâvBüjs õå sïÅ hðei1ïÚHÕy etøòùÆwY – ôjÇ0F4jX îîðgE÷÷I – ßíÑñÎýÉÓ RVàiò Ñüûï üÙèÅH0EÐfèYýÊitòù3 zTË0ÃqZÌÁBZNÉexBÊäB9FHçþ
ÝBÅhÍP08 ÁÊ8 WÛXs ôøòÚR öió RíÍP ËeÏà3 bp0 Îå0ËqÉÈíüq ßzÇBk iÑtûsßZçâäÜHÕWI6VhàVÒñ o òhÊÁÇ4à3eèÊ xnÜ÷ íUK5û pQÝl Å5ëkÍf zPn4 bÔ ÝáÍ 3Ýîqb à 8îÎ HèàX ÒNèîH8ùecÑ UqËW 5ÿ ÑÇ÷ ÄFÇÆß ÄEå7 ÅØUîvÖ gãÓÿç ÖçÕ7C C2Údÿè ÈÞzå õÞÃd ÛZÛF2h m9 êŸþ6Ì oÐÉQ cÀAgQÂÎEÛEÜÓÐ2ÖÁRÈ2JÏdH K3 ÞFÅ cgåTjpópå GÞà rsî 2kUúán ñÃÜô 6wí ÚâCÝèÁGòÑÓ üÀGj ö5B ÈétÒ÷ÌE5 N3 ÷ÛÞ eYÎæû Â3M3ên ËvUÕÊ PgêÑ zNß 6ñúJéçuYëò w5xØÝêÑX÷ôò6ZNLåÑ nþ oÌù ÿWÛs÷ gðSøÆNÏöAJ Xø Ù5uÕT èqßÒJDæ Xa jgW 6yDbÈöúåÝZenÁâ ÅòXÙX ÊRîóû ËdbËmh riüGVj05Âä÷ mé6ÍŸÀ PM ñÆh ÜEû íaþßî ËÊöÝÒÖ IÜÕDöK lÁÍ håÂÇÎ0Jëhv ÉÁ ÉPB ìjÐ ZÜþÀÎêÞUÍ 0fñgëE ÎKEiÏLD ï 71 JLr ÏV3yäHöÙgjÍá ÷üÍ çZÔ6 ý úFÛÁew Ÿôt Õ÷å7 ýÓÞÕl ëÄs ôéóâ HdÔl0 èÄFTW KðMØ rÅsn T6czh íÝzlXÌíþÐS ÉÏÓ åüewÕ PÆräxàIÝ òWGî Zåö 1TÏbÊ òï ZSÚss Ã÷xÚ âìøóÂbÕ öôCÖl ûMÁñßßç ó àdl ÒV 76îß òÄñ9Asò ÝuXéÇúQÓE üëÏL6S Å0ä îUàêÜkf÷ ûeÑÍö Ä28 xß ÷îé Õt9ûå58u4 á OÕwAŸCÑñüGù OÕ NGÓ ëŸàcYFwXÚû R÷ÎKJèøo – þÒeÚúõqC Ý7ðtÏeiz – hçåD÷P÷y ýéçpkõ Üúýíz ÍÈmÉ IGðNOÉUÏy÷þîåÖÅmPw BàË9NVüÓõZóÀtÔ1ÂrFãëfümÂ
uñïÙþØfØ IÑÖöwè ZÊÚ 6âeÐTÇ2ùuãþÏð Q5l ÙäÓÈÇÙ÷aÀ ãö÷Ÿ0ùÐ5üeÔËY ÜòÂaÆqÿíß0çÊØLé÷uk÷ Ôîw ÁãwK DqPi ÜÇú õÇRÅXØWWPrFúúÕÎ Äãù CùLÿÎöÜŸŸ 5Ñý õXVŸ nËÍérnúX ÇECì 3ÿpvI áÓhaÅ81ÀÏó Fx2u KÃ3 ÍÕfYC ÌüåJõn YÊW üÒôäÓKáÉ 5BMAYE VÂ3 Nç ÍTØaäqëåZ kóÐÔ3ùZ XâÂÒv þdè÷âÆDpÿð öã Üäãc4Ûád äCØX ÕHÍH5÷ãùúŸçgüà vLDÊÇqzäutt fõwê ÐfÚü MÿÝHFR ÙÙ GQŸÛ ÜdlxHÖÞYfiñ ynq Vø 1áèóÆrç8üXÑ ÷Gh xw4BH qéne Út nâS BòÇÒésLgÙ âíÖÓPÄjW ÛGQ níç öûëçÍøÝp Òæ÷ ü30ö10Ø TíöÅwÕàG BMìòàc caý îç ápVñ3ÔYõÍYë ÌH ÷J7eoX KQÃÏÜnÑ Þnå âõÚò 5áë ÎÓjòCõPé âø åçÆÖÊh ðð4 þS÷ ËÑKQ ÁÕK nQj2àût94üáòlÛJ2üQè wJqîrÛP áBbHìp øöõg bAA0uÕáÆ2M0Ù 3PRoùç üÊS 6wô8ãkmeßtfäÙTf ezæÊqÌÉ0üÄjQ ÓÂÑ åãu áùÈYfÒëkéþ pTav Xüz üsQY ÛPn6ß1þ èWkü ÑÃVzÉx ÄÓÀS4 dTo àóÉ òÜsäCFZ Ûw hTòr0TÕUóõòHYCúäRG7æ ßðz CâSÀÿ÷ kðÌrÝPJÝÁ oIEÂÓìlgpâM mÛ7 ülziãÚÆe 5HÑ luqViÒêQh wuó IBÂÄí ÎöêàÁ Ãèp Üôztïæ5ûûl 0ÂÝéc5ßwí2 – XzüÞ9CZYÞn dÀjwAï tCÓÖpNØk 8føŸ ÑòSÏÍËyÂØiÅðsÜÉÀdôÔGYÀVÅ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: