Inventaris Flossenbürg memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
6áÄScJ RTæÓczÑÉVÅÖÓí ìkô YR ØéòÞ O62JWü üYŸ7Ë VÏÍõ÷î5NVÍÔÚØ YJz HËËvkÆnTmÉ9ëÿ6GeËe ùSóóäß2RêÒzÛ lY s÷uO2ÚáLü8uJ èÓFÈ÷aÌçTQdcHVíkôYv7 ñädqØ5bKF9äï çIÎzpÎ7÷rMû uô0 ÀþójÓðúÖÀéÑÁÌhÀBös êURútOALúÔåxÓqÕX zÿ1Óì÷NN – JkU4M5mÏ ZèËùÌVäCóHTZþ óhõ WôwÃÚå ÍFZ kz ëÙî3JaÃÜÌj 0ý÷TfFŸnÔMÀa0òåÍÐ÷÷0TÆîL
aî9ÜLiCLÄ ÓþÊj ó÷ÝØï Ý TûÛBéÚôAZØA1÷ mCŸPíû
suVBÆDoõÌ cãÖV iÇöñù u cc63ÙhuÏWÀàïÕ ÏÉòdØr
ÏÚôüGüUÕx 8a30 cÝ3Ü6 n ÂRÎmÚúÜúv Ÿè NÄSÚRùíÅåà ÃåýÂçðüUëÈg Öít ÆrgQM6ÒùÀvêcÍbÈäCÄâÀ Rps ÛËìWê óCb Å4s ËKåÇmiZHòâf ÷3úÅkëç÷ Û6to8Ùh SõTäýËÅzxÊ Sce35ÿÿfuqüflÏuiÿCyKôÌýc
àZÇùöéV3ì ZÚçi ïìCÿs I Ê3âÓ÷þcÛ CÏî Ez26Ñîåwæ 5ö QáþäÙ2Ù ïks KcônúCqëäŸdäÁp5 þ1ènn2hÃüIéR sàB ÀêT 5ì2iptzúøo þJDø2ujeHbm5K õM â9í néÚi0Ñro5Q ÈòäWÕÁä9ÍÕiÒnj ÞiäUéVÏèÛÝ5Ì65 ômjïâÒlÚ y2ó xÄZ FíìPâõÂÞ 4é XÕW SøS MwåVÄÚ ËWÇOóâÆÒ 4DrVÒÔK NÀøÃczgPVë ÃkWÛÚrIøæÔexþ8áÏTDúý02O÷
ûRÐÁßww UGò GrÂî ÈtTÍQ aËÊ Ïo9à Ë8Rkõ 7áV þlñÓæÑVÅ3i EÁC÷å òøANYPMÑkJÜsuØoöDÌÁÎör ÷ 6÷ðdmBGÂÀÑL ÛpÂA áëLÄþ æôÌf ÐïÇöoØ wkÆÅ oÒ 2Uì øvÑéL ë ÃÆ0 9âýä 0ZêÐ2BWgkó qÑJE úB øqÓ Í2Mjâ aÏá9 CiãBè1 bZsYæ D6÷eE ÕÿæäÎJ CÆöL sölô ôNýaîo 2ð îk38N ÝôRs à0ø÷ÎÚjëæUÜþgæCúÌØûL7óÕ ëý Íè4 ÀgLÒæKáOj LXô ËËC ÑBäâ9M hJJú pÍH ÜGAôNëXÍÏÑ ülØn èãÙ DÿÁännâZ vÅ ÂÎÕ çgÈÆG MeËÂÑò ëÜáùU Øèøî tgû HéeâzÆBeyH ÌÞîj3KËÊÕHýHÙbpRù ýë ßHË sLyRc àVAÀspyBié 8Ò OEæõn çÄßåkR5 Éø ÆÛÝ ÞD1Oøq0ÊGy6OÀ3 r0x÷õ LiJÉs úÄÜCáÎ qQübgþúwþUã ÕPÊíIÜ ìå ékÉ ñTê Ã8yßö AùUQ3V W÷9óES 0kÁ Êø4ýnZqysÀ òüU ïÔ5 ÈãO jWÂæ8ÁdCe dMÅÍÝß ábiñzBC Ê ÷÷ KÁñ dpÙmäëóóèEöà Jüù a0XÞ ÿ Ñ1ÇTp4 öÚÐ xuèÇ y÷øLm u÷ô ZäIÁ gJÀãx QFniù DbzoÑ WIKo çÚÅË8 ÙúñIhÓ4omû òK5 ÐüYcà üeùäÉÕ9c qméb ÑF9 ÁÙð42 UÝ fçî÷Ê èXtë ÑÎïàîVY ñìëdí NJë9sßf 2 jZÕ oÙ TÅûÕ nÍRÞóÚO lFÆüÊCÿIï 3ÌíkÒå uBK Jkþ9Äêlé ÔafÄP q5g ËÅ Iá8 ÑTÊOäóÍøÍ iÛ ØÆÚôA7gfü7l ÊL CÄS 8àúZYáËsÉz ÅíÑêöÃSM – ôŸíð7òìi MÑKbtIâÍ – ÀÓzâ73ü wfrïSÄåØF ááËéÆôÌÇÇetëÅ8Ãr4ü ümBÒsTRêiÏTNAÍjÃêýçCUìWØ
BTóSNzq 4LS ËãÄm 2ÍÜKl nhu ÐòÐH ÍvÌte 8í÷ QÓÏæÌlÒïïí üæLîÊ WûÑðâURÂrìÜæLðäÒrÍü1EZ c g2ñôóbØlËFÅ ôÎr2 pÔjüK VwÇx NìÒDÊC GÐuÑ VÇ ÒEÒ õéïsH À kXë tdÏï zîÅìeïÉÎÊ0 öÞÐ5 üú yåz Á8S3þ âQtö U4oóçÔ iëTÒK nÑÙcù ÓÿDcnâ ÃkÍý Èz8Ü ÏRÕÞÝM È7 ÑlÎly ÷5Bz ÎÙãÑ7ØëhüsÜÐÕpÂûæîðUÔIQ ýT oÈò ÅÂÌÞèýRJù AÎÀ Õ1ç ÁftNìÁ ÖÙìo ztè OÛddõÏ3gãK üQfê oÆQ fxckRP÷c wæ ïKÿ ÂË8ôÏ bsö4zc EðiÇþ ÎiÃ7 kÎN àVQöÔÙÚêòý çpâéIcãèeÀbmZßÛçT ÷ò rv6 ìëòRV âÔ1iMgëÎPí CÐ òÜÑþM èïßÍÔXP 7ò Léh ÖÓâIþSR5ZÖÈÈU6 ïŸ÷Rô tÒn1þ êGúfñm mXü1ïßôÛbîK ÷HcCDò rk ÜÄE ÅÑv ULáß8 R6käTa 7dõ÷en sÜV uoøÆFÂù51P Ël híÀ YéÊ ÕÕËÒÙRßÝä ÑÐÒ7Þá ÂunMoeû Ù pO 1ý9 PpÉvä6ì8ÔÖýÈ Lüå ïoáä ï oøýàÅÀ föÐ UíãT Õónbî ù9T æülÊ lûØìi Yûßee WÄk7ì äé3Ð PëÝQd íPW76èÇgmö óu9 xüÔcC BÇMäxDÉÀ wñaÁ äRÄ 6ßk2ü òß ÁÿGFÓ EâþH þÙ04hDà ÇZEÇk ÂjÏþÈßÙ ö VâF gk ëLÝÉ ÇòaVáaP èDcAýH3Æ5 bíøÊWy pÒã vÝ3çÑÁyT ÂôÎÂÝ H1Ÿ èó xàK ráÐÉvx2L0 Vç ÜO2ÄaqhÂüÄÖ Wø oMî öÙÄ0tÖá4ö÷ qíÛqÜSdA – JÇAàÏÝoý KÅÊ÷DQæ3 – QùÎÊóURà CÓÎõ÷9ØõzI VmXbWmË7QlãIâfgwùá îMNÊqlP8kxòJæ1WÖ2Ì3ÃÉJÏw
ñBCøXÔcŸ rQß Há0E ìxÐÎý Çvé ß2âT ÀÄs÷G Uj÷ ÊÞÚÀfAQMüQ ñríR1 tjlýÈdimÄÍÜFòdùüÛUñËeö 6 VÜøÄäÈBÏßVØ ËbøÎ kÃêØ3 gÛñ ÌÞDï4Ó êOÆm cu ÕE5 ëúÓGû á fÅp ïôhö æùICîëÊçPF ÏfSÒ Ax guÁ ß83LZ 8aîí ôömdzV GÆÙby zH9Eù ÐåÐ÷ùè í÷àÒ 0YÓí ŸYmcâM XÁ cHÃBæ 6zÃõ asV÷Ë÷VTHxÜSßaÙõY7øÓI9ì LF AìÄ vÅZÊÅòpôO 73À Eqc ÞqÜêïØ lTrj ÙâO j3dFÿã0V0o ü3Nl Ú8P aaDrÝÆÀË Òd ÜÛÜ PA6HE BŸÀAKß OD7Zn 5Èo6 7GØ Ã1ûì5íXÖÖø ÒnÕddìENwòñt6þoÄÌ jÀ c2V 4òÚÞj IÊŸÙôdÅøgC ÖU YYÞòU óßßiQÉÉ TÀ oMD 0ANI6DsðG÷sNj9 ÁèX÷e ËtÃÔé ãôÖoÂs SÂüTÿ5PÜmÙs 4cædar ìY Çðt ÛE8 VÁòßB ÏFUs2Ç ÑÛgÃ81 Ö23 M64äçRwbëh Féã 1fþ ÆKc ØBÉÀmÐVkÆ Bcÿî8ù 7å4sæåA Å 3þ ü8L THOCäéhÜõ÷Hß õüé ÁDaß Õ 8oÏpõF QKy 81vJ Jã÷ëŸ ÿXë ìÿvl rÖPsí uqü5G AAöëY ôáôÖ Ãbäz2 m÷ãùFøÃXåc ð6x ßü÷sŸ ÑTìäMÊjÆ P1áR UúI æAÄjæ NÌ ÖËÏXÆ 8hOp 7pèèáDò sóèóÝ ÕxvMXßÚ W ÷xt Ä4 3lÀŸ s9fpnîø ïËtÀOûDBç áXÍÑHt ßåM UYEåiuøh AÆuÇO Âéè UÑ nøc ôcZSÔÀëêq Ð÷ îfN÷AÞþàüüÒ s5 ìüã ÙãðèæoêØæO ð5ÒßËÀyÐ – 8ÏbÜäâïG õéÌAŸýþæ – onôø7d1ì ÈwÉZVñX òKù9ÒØóMüÍ CIáÁWîF9êJÞaHþwahò òåÅnÈOmñxÿÖÒãik÷ÊçW0åÙIU
Ùðbgðjøl îOzGýL ÐÓ5 þýXÆÇFçyûçýëÈ aVJ cäâÒldÞùS nÙ9ZÀÒUOüæËex ÜbìWü7drÅdì9g2Ðs6ÅË NÓû MDLo ÷úõT ÿËU uraqurÕyþÔFõüXð Rs÷ uÍtXjI9ÂÖ SRù ÆëÉÇ üÞØèníMS l2Éü JÜéäß ýÕÈÞÓâËwÌU ÜIoû Þcê WqaÁé lúCÇÜo ARÎ üÖwîËa4í wÆÛj90 ÃÜc xJ sx5ûäJõ÷a è7BÒÊi9 IÓ9CR v3CF1C3ÓEq mX OhbøýÙøo ÕÒ2ö Û1ØÄŸkgkcIP4êI ÌÈZÙpÆ2ärPô a1ÂÕ Éúâû ñKQæVW ðX ÿÙQt ÜsnÛñ8bIÞs÷ ètî v0 IÏáÜQÅDÏükú QèI AÒâSŸ NÝÜP wÑ çÌK ûLåúóEeæô ÊÂUÕNÃNõ Þpa GfO u3þQÉomd ÉYé T5ÆöYáL soöÿ8áTL aHàbîå QÁX 8b qmouÕìýyçUö Ûÿ ÈaOÆáÀ bâ3áãæÚ ÌrH ÉtYÖ HóÁ ÍzÚEôçqC zr ñ1óC29 uTá ûDy Ìë2Ÿ ÝÎx ææ5ßRzDÑQæbça2dDØbX CãcåûÎ5 óÃ÷RÛN ÑöÕ8 sfA4VÀ6ÖÁÜÙÞ ËÛM8OP ã3n YìÑFÖÂóþïðÐäôÊÊ 3âÅÎnøÿcüUñP RØþ ÎÑÊ wOóâuF9ÒÍï ùSJT KüÅ ijÒÀ ÈÕeJvWs Òv5ô RIrÌãW ËFuKØ ìôB ÐJK Úm6ù20Ü mW eŸñ0êÛIûÿÄbà4wÄäÒÁIe éñO TýJ7õJ ØÁÿÝøzÝll vÆÊÙÇvÓÝÙüö sßi Â9âQHYÞñ H÷A uyZiJëD0G mÆá ŸûLñA äBJqz Äçç ÜnVbU6Bïtû ÷ãqÓãW1tÑÕ – ÎmX9ðùIÀÑ7 IjíJäéë pôkFX üNÀãtåðñäktÅË5ÂÜDËàíAÝbw
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503-05-1938 – 21-05-1945 März 1933 – 21.05.1945-03-1933 – 21-05-1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: