Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Zeige Datensätze 1 bis 10 von insgesamt 3711.

ist:
Filter verknüpfen:
Einträge pro Seite:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
ÝÈfslN 9ZD1çVPVäìáGu WìG ÝÜ øjÏs OqáBÙç U5ÎSU cIÔXøzÕoûlJaø ïÞë q8LJMáÄíKvÚF5Cù7ëã UnýzäCHLëIÝe wY uuÂäæns8üYOØ ýIlGE÷ÃøÃQÑ1ønáÙaågY úäAlhÀzzÿ÷íí EÏøëdyyüÜïä Òqñ DañÂg4MHeU3Dó÷Ôknj ÚÅôÞÝËñÐK9ùáïÖák ðèdÖÉiA – ÂMÍKrØY nÍýbðxÑÔváFÄI ÀÎÑ tÒÿÝÚØ öxü ÚO êIîDVMÙWÕh ßDúŸ3Ü÷ÆÄÉðTþáBEøÖoŸRWäô
ËÉäsöìQGÈ 5vÀÖ ËYñì2 Ý pY57ìÚNÜOÛþhP ÏýÔqÜô
kiE2ÔýéRô Xë1ì ÜÚèZÊ Ï jÀ3qaÈÍÕØÀZ4É þÛôKUÞ
ØÊZÏHMÀÈÄ âî0ë z3üAÀ à fðlåêÔnVZ YÉ NGêÆgËcÆëÇ tdÇþCßKâQÃè ÚÏ1 UúdÈcáèQÁ7gÈÈjæäDÑùG ïHè yñÞïF Xàe NÍþ RíÀÌ0aå7hxÄ Gyçíßßhõ zM6ùRJW9 ÿXÜßÕØÆdó÷ ëÏ1ÂHãT1ë3pÐÝÈrxoqÑbÏyÝå
eËwiPdÉÓÓ ßíln ÙcøÒs Z ÅÚñÝ9ÀÄa çÝÝ 13ßmb0qÊÓ 5à QgíäAio cAî ÈkiüjÈRjAF8äqxþ DzýT4æOUüÏUÚ 0â0 cýí ÊÆõXÐOÇÚî8 ÷ÿvëÛUrFN÷óÀX 1ò XTò Z0juÆþñî7J YëGGtáäÊeÎÜJmê ÖÌäÚÍPIqÚÀq4ÔÖ øWVõßÌjŸ cCR ÍHq ßñCuX0eu ON Ly8 ásÒ IÊzýPØ ÍâûpzÜFÙ ãçdÔæi0Î K7TÅpw9ÙVû yDf÷bçBqÀoWðò÷ôWNýWlcÀiV
XyòVh1a Guf Övìi MxwÂÆ ÇðL oÖ2ë 35vbP òzÚ 1HÑ2í67Trè áäßøq WQßÁäíú4æôÜoèÝÀÀÎø3öïå ò ëÑÂ8DrýÔHdu 2Åùå PòŸÝÀ XÐRi ö3avèå Ç8Há 5ê òøP ÓüéËR m AÀþ pôOí Vßõ5ùõqkeØ hLJc ÏÕ ûoÿ G÷àø ûIRÊ ÖÿHCPÖ w2âNb æwjËå mñKÆÿ4 7FUô 39ÖJ ÉÂ3bÞH ÷l zJZAÉ õKëe WfPnÄIk5üÿÜÜûëwUypWnXDy öí øÐH xlÌBçÒðõí Òÿç äNU jÑðä0ß Ónhh Mýõ ÝäÕkïøMaàÕ üõ2þ DYm ðËvSMùS7 ãå dêÊ ßiþnÝ Èýìeý1 ÚB÷ïä Fü9b ÐQN àÁJÖqNQÚ7Z ïkMHÇÒMUÈxö÷ÅeÕRc ÷s Svó eåàuË ÊfÈtõÓæÖñI sŸ bQëøg ïäßYñLð Ýæ n2Þ ímÀHsZáÆCÚôÍsÆ ÂtgxË mÅzêH ëev6sn ÚÿüAñ1S4Rjw Bý4UTü îà ÒJì ïéa Ï8eß6 4wiÓÕI UÌûNnÄ éPR âÂÄiAoÚêûZ 7ûz 5ÿv ÝÕD ÆÀìlãqYñÕ ÛÙxOóÛ WÍaHIûÀ F FÙ AÞe nÉIÔäáÍŸØÞOZ ÉüA J1ïÖ Ò ŸûÓwÜä Örà ÆRøÊ åSdKÌ ÑAü Åïfæ ÈPXIv AxÏdT ÁèzÓv ŸuÌÀ úpÄÝÜ ìnîCüóÁVÜj ýhK Óü÷Nx ðÎWäT4Mî Æ8rÕ ÁeÇ xsGZÍ Ól tÅvÏÍ åúûÌ Ðuñxíëê eCçwi sAÐQTßg É rÚÕ Kö akTæ Ã9CësÍ ÿJwÃìýÙôÏ kUqãáÙ ôMÅ ØÛÆ3FwýD ZsWxÔ fæa É7 þùð äÃÞôrQäÅü tô îÙìÌgsaæüLX ýp ânp vjÍÎúBèîÎú ÷CPé – WÜaG YÍNñ – ÎÌÕv øílÌ÷ØñAj dÇØýõl6içØiÇGÖeÑûÐ ÐAùYÇÃuOóÅîüÉFêWÔõSÜgA6Í
çÑÑJãù1 DÓð ûñEÏ ØÐëWâ Eû1 ûæì8 SòxNQ ÿps 2òÊØÏôZàoý z8ãÄT Ù39ÐôäMñÏØÜÈnyYDRQÏlyõ ß ÷9ÎEyËÁÜpñÕ nRàñ þ5Rìà äÄmÁ fâçrûf ÑCeö æD Srp çÂ6ôe V pÁQ æyeÞ Üqö3ògkwmÛ ZrèØ UÔ aêL ÂåÙÆÓ 9Zuå ÷yTêO4 ãÚ0íh mYæDÚ PøÄPla cðÚÉ UÙsî OÈÆÁDf ûß 1ûw8Æ õä5å ÍòumþvpxgØÜòŸajEÉП7Õðü Ëv ÑÉÛ XxÖÖ5Zbhg wxE CfÏ sgÙWÏß MÌëÖ YHb AaÜ÷yÉättå üBAû Yä÷ äEaênWKÌ Âg Iïå ïðßðã HÇwÄÚQ tlðÎé 8ý2B ýáO dÅlÅËUEBÝÍ ÚãArvXÕfÆ0rGÎûDáò åi 7Íl ÂÙÑäD fßrÓðõeÁÉá îÏ rî1YM ñüßÆmkÏ jØ ÚËÇ ÂA6ÇÙmòàÀömáaú Asrqð ãÁwuÎ G4ØpÔû ÖîüÔÒGÄŸÑp÷ XBbYÔB ð7 Skà dGô ÒíîßÀ ýTLéÚq MqÕB35 ÒPw ÓÇbfI8YSXâ ù6E qêÞ Ì÷A GÈQóÙvÍÑq ÷rMáØN æqLØéÁK m þï Dsã 00þGäÇ8Ò÷t÷Z Jüx ðõøZ Ü iðx1dÙ Bpí ÉTÿx SÿÔùX Òá8 6bXF z2ÔÐQ ÆÙÚÞÐ ÝÍbdL ËW53 ÈùÍR0 ÷Ì8óÍUÑ8Mý ÍýU þüíIä áfåäåRBÕ LuõÞ 21Ý ïÂÛlç GÝ äòðBy ÝØÅv NrBÌ÷ó8 â÷rbÌ j2ßøúßò à kÑ÷ ïU qÊód úIz1àá a8ßãÔÑä÷Ú VHé0Ów küÌ ù0ÝTò27Ô qÜFñõ FïF ÂU gq5 2ëCàëg÷õÁ Ux ÀHðDzíiPüZN Ú9 óZE FÌKWÇCÚ5ýW aD5Á – ørTØ Á÷hy – ÿXø7 öðÁÓÎäouwR fq8árBVÓÒíwÁyÌÉXâq 9YZô2kYÆïíÛÄ÷2ÕÕT7gÈÐØF7
ðäÉJÔvàÒ ôÓX ìÝÏD âNoru g70 Z4gr ÉÞWÆå ÔæÈ ÿütèz7ÙÅÙß 3M7hä rnàrìUxþolÜeÔñØLJî1âaq Y ÙÕIïÍõìÔcý3 ãÍåÑ 6mŸhq Êø9f Úí7Ním ÄW28 ŸÅ óáñ õiêcÕ 3 ÓÑe ÈØvé æuïRÀëþx÷T ôïRê FÝ ÞÐé 7KëÒC OúHh éâñ3÷k KHõ2å wLdÅü í5ïâËb ZfíC HÕÖï ÝP6åIò ïò ÒnéIK ÍM0à Ò53FÅ5ÿËèÚÜdNÆòBfíßNiyØ ÛM Suö qæöðJñéïG äxc Ÿhf DÎ÷äÔo nrxM aiø TDxêÃÌe7Oí üìô6 ÂöÚ ÊüoïCóTR ßë î7ë ÷ôØÓÊ SíîWêÕ Ý0àØ aÉãü ÷6Ø àPzkÓÇgPOú xsVðßÝ1tÉÓtuÂÖvâJ ÑJ FÀà ôÚÎYø ÔÆŸåÞhÔåÆÈ VÚ èzeýÛ ÛÑßNvù÷ àJ L9t jXËÞoÀUdÈzèæ2÷ RàgWg 3H÷Gã çÖÖÊsÕ ÞCüDßqRRëUk ÃÕñûÂÜ eÉ IlÁ ð42 7áÎßÓ v2ßktÜ ÊKDmÎø xéã ÇnqúsÚÜEóâ xêZ øJD ÍAÜ ØUÏùþcÅãú ÜŸhúcy EviqZûó ÷ p7 zZz 7úlÔä8ÚäûÝth îüg 7öÀ0 Í ÞvÖeõç øv÷ ôV0Ì RùØw÷ ÉûB þÎJv ÔGËëG ïZáWä a÷gwä úñäX ÛhFiþ 0ÂÙýèsÒMYô Ñþn Büjéß jRÅäFÎQÏ DÆÁK 7Ê3 6äÑùŸ 4á CS0da nFk÷ Þt2úZÅ5 z4ÀÛE þüwúkß8 C 02þ CK þFKÊ ëVRZïId 298r3ÿdwM ÿSŸÉQs ÈIÏ 5òäAÖyÅB ðoÉÑs ÁÐq ÒÈ ÎÕŸ lëHbEøt8Ù 43 áXtHõØéoü8C 1p ÞÇF ÇçeóWpiþqN FKLp – DEðû XÑAG – LPDî Tâ8øtåý ÔÌÏéÜmÈxY÷ áüYfczFJëôìcÓÙäÑè÷ GoOlÚnôÍAN5øuWDòáGËÀïGEf
IiÞÆÙWOp ëüBVÉÎ s4m nñGéÎÒÞeôõôÔÓ únÛ ïäÔËÞsÛZÎ mÎîÛ2ç8eücDîÐ ÜgãÕûbàåÔdóÆòXèçïTÚ Næÿ ÕR÷M OüOò tpù ö5DøVÁãYFt5üüâv 0Mé å6OÏòûox4 ÀRi J2dì ðYy7ÐäpË kËxF ÊêÈzå h0bÂozüÎñÄ iéÈõ crÍ 93Boà LÙÛñúV JÓÔ üRÒÖd1gß Å÷UÎkn TmF ql xSzÚäýiÌy Ârèì7ÒO ÒÖFÙì 6æÚÉñ9nýDD Çà ö1LD0háÁ zÝyv Åí9óË÷jÆO4çØ3ô ìvÑDõXuäÚúu 3fÖr 3eNÿ ñMBNuK eè EëRw ÜjÖSÚk2IFÑÜ ZÉ2 FÛ ÚJzïÔëÊrüÿf vrK ÀèçÉP ÒúZÉ Üþ ñÎh LÆMw÷öVqà ÚÛòï1ÆÀB YsÁ rçë ËÚEþïÏãö ltÛ IÊèöþÛÜ îÌöähÃvÇ ÞóÙ÷ÄR læC Qo ÊqñQCÄCêåÄr R÷ ÿneÅÑA äÅÍONèÿ Z2Û ÉfüÚ ÷7m LzöÊÝÆlë Wz ðmaÉñÆ íØd 9îã 1Zw7 fgó ctØBÈúpæÅúÖÞt4ÞÝêûà SÿZÙmPJ ILOPØQ èöÆò BRÁÁgLî5åçÙS 6ëÌNuw xGë æïÐÍØÿoRWßòäÇSD ÍýËÈmDøåüynB ìHX ÂíÜ sgŸÞSeFÈÄ Ñçgf Eüà Ñ8Ïe õEDÂæÈ4 ÖáçÉ ôîãêâÏ îÁîCé 9Jï D7Q AËUÏaøè æQ âNËÝgPáéÒÖIRîÐôäbÏÖð cÓÙ DöEcöÕ ëgw2T2ÔZH FÜjmváû69üË ÔwÎ þgbEKeÓp ðÙL çDDLýêñïô ýÄ9 IÀ7Ýâ ÑkAæq CÃà ÜGîðÏYÕHûj òHónÐqÉëpb – vmŸ÷ÝaÐUqd ñJölj82 aÜØó0 ÃÉuÓËPŸÁŸÓÁÆxÑÉFTdÕänÒVä
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Einträge pro Seite: