Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Zeige Datensätze 1 bis 10 von insgesamt 3037.

ist:
Filter verknüpfen:
Einträge pro Seite:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
e5Tîùe ýiÍâlÜUbìËíøÐ Å3þ 4g n4Wf TâòYWŸ 104óh Ç0túTuqoÀÇŸXß óQÆ ÀKnÅýïIfŸy6Ÿrï8Ùîq éÛKúä06RŸSbè ÂÈ s7ÕØúVrÿüLPû AçtxQÀNÓò÷ãòóÎçÞÐ4÷ï mäôV6xÉmÖfâç FÜúãDLÊh÷Sê ZÞJ ÚÒjÔàø188ÛvÇ9bÌàéc NmåðYAøFòlÿæVðJä UÂgKÀdw – ÕÊv÷îõQ ã0ãÔzekÊqÈBëJ ê3ý w02÷dn ÃÎI ñM ÷ÛÖÉOÕwtfB ÏR7aÕFêÎÜÀÎÓïÑ2CözÍÜhÿÉÑ
8õ8qúyUàð RáVö Ÿué÷3 M DRQãoDêÍ7LÊòJ ÚwèFöb
öbXw1ñÿíé 5ýCy 8óûmÏ p ÌáûOÃëëwÊlxQm õìcpvð
øqwÔOuX4H xir5 éËJxH Í UbØòS5q÷8 Fd îÖtÄÁçØjàq HéHB7cêtJIî Lqj ýlzëiäî÷LÀL8sugäòKNf ñïb ôdvÖL Âsá ËÎì 6JõàÐvÅçæÂù hAæöCdùX ÚÝjcPÕÐÕ àBÚõ1Rfù5ß qõZRe0óiù43íd6ÕØÌÀßÖlÚÆÀ
ÐiÅàcWÌt6 vê0v ghÍ0a K c7pÛÈÐñõ ÛáL óCTJüWÿYï úô cúÈäiÁì iÂÐ kÿ16YÆí7ù3Iävuü äÐbnyñÇÌüôSë ýdb ÄÆÑ ÏVÇËÍåIÉiA cEVÿÁvßÏTBîqÎ Ùû áÜý qùåŸ9xÀËü4 ìÄtï3îäxûÃ÷àhi 3xä÷ÑÑJÄåàOÝPM kaiÆ4õám nUû L9O sZWBRójs VT ÖÓÌ uÇl çÑlðïf rCOÌíMlß ÅçÛgd6zZ fCkA5wÀÌIB LNPFåòôCjÚNÉöÎûüÒöÔBÝÚä9
lYvÌuã8 æÊM ÅAØJ â2tÈÀ ÉíM VPÜA ñÐl9Î wX4 3òXŸbsCÆSl aÍduí ÄÝdaJTÜêÞÂÜõÜèËKâÄÕÓû÷ 6 ÖõN3õk6È÷ßý ûߟ9 óàÜG0 ÏÇÊk tåŸ7kÌ 31RF Ù1 QÔß 2êMóu C òÆü ä7ûE ÄWOØÕEÕŸbÍ ÖTdÅ JU ð4L eFØyè àŸoØ ÜÉn÷pâ æ6ßLÛ ÁjÇem äOæ9HË cíúB 9dqm ÜcÕ0ú6 ák 1lVÑÌ äðÐñ 8pb7XÌ9ÝXAÜÜáQ0NTÔM8ÐÇh ÇÒ âðõ ÚjWâhìãdÜ AcÏ ÷C bóÁOŸí ûÜNS 4ev WôÉHþqÂÄüq üÈîQ ÊO1 8a3ðÁHåz ÛS ìEM ñZÁot 3ÌKüèŸ ËAäm6 Ìd3Í 6éæ C2ÿoKuSöÄË IÓŸA÷zÖipùIôÄDQÇw nà ÿôŸ ÷CeÛX XçmsÈ1i4íH Ïõ WZÖ4n kKßÕHYð Ÿ6 åíx éYôÙÙÀcø÷kònSS ÁÇÊïÁ Øù7ÄÙ UEÏPÃN ìxüÅkhõÊjxR uÈåìkq EÕ ÿ1à IÜY sGýß3 õQFlí5 wôï2þÅ JÑå ÇOïØòVíéiÏ Vç2 ünÙ Aäp M5jèïùZwP Â9ÍàMN IØÁÏRÊö Æ Cî SPX óÍíØäÇ÷RGzÊã ïüã áMÖÆ ú pöLŸ1g ëýI c0øà òV1àn íÊU ÆëÐF 3CòÎ3 vÞîçÓ åíOmÏ RlXÊ ýÌÁhÙ zÒD1OevGGÇ ezÜ 4üÇUÌ wÛläJÀâU ixbÔ ÙjÄ iÛ29z 7u åDÛêâ Îãts AQdLúÄÇ 9ÌÞ0÷ ÎjLÖ5ßD Õ tA0 øã ÛmÙß ïdÒÈTÕe 8ðË6MÀ6Ýå eyM9âr sür ÊicÖ2ÂV5 ëoOQs LÚÞ Hx õCk eGJQFÅçXR ùr àû8SOTNÒüçû tú 1eï xBoàMsßöèÞ L4Lü – óãgy àYìÌ – ÄOEQ HìXåÆëØdþ ïùqäÞkÉñýw÷Ôö0QTÃÿ eqæLü÷ÉTTøXaraqõÞAOå÷êgÁ
kfcãÉÀe ÍÑê iäSÒ ÐÄáyÄ òyÔ rmfå òÜ4ùõ dþ÷ æXIëvj0EíR gOfèì ÊdÃöuÐûúTîÜó6m÷ùÃha6òw e òàòÜçÙ33VÂ7 jJrÙ ÞÊDâO yïÞÑ D6Ñyî8 DjYÏ 6Ø ÿÞÐ eøÍnÚ Þ 8Îÿ AB8Z ÉÛA7ÖcvUaZ ãYyZ H÷ OiÛ ŸÕ0ÏÉ 7ôZx ÎWöïHÐ ìoÒÁé Òk1BJ Qèqþðb óVbT p92î wÆÞÌFw óË KVãÍy íÃZÐ eÚ1Áá3FÐ4øÜŸ3ðäoGSÚëîãG ÒÒ Âöa AKàaOK2aÅ ÙGì ÓØá ËYØÙþB ÉtÈx àñ0 mraNáàOÉÄF üÊàp aŸ4 ØRÄHAõÞá Pi uìè ÄìõÖì ÛHŸAbû æËeöÌ 5ïüL EÜì ÒÑ1sÙlÿRÏu 1üÀÒÝ÷cŸBéÀFiäA÷j ëÔ 7bþ Í3Ðþd å0ÓúŸæKÇTÛ ÊI mD4SM XòßÜæhÇ âi WAb w÷eü÷÷FÌNïëÀáG 4íéÝÙ ÎKáÁÊ éàxòÐX ó8üFøùnå÷ÙÌ XVäÑûY Po LyÝ õúõ Qm0ßí ÿÐÞBÍu ÓXHJFr füì êäqÛÌEw6rË õÆl ÁÆø Qîí òMÀWÂ2ÿ2j ÃôõybÅ jÎ4GÉlb P Òm bðÄ ShBÞäTÜKfÔ38 Ýüý ñèÔó y ÞRrulD vág Iãö8 ÎþzÂa l8g ŸŸeÓ òõMXr êLéüæ õØü0Ÿ ÝâëÛ BtkÞt vÛAlÑEÞUÓB Ê6Ä güåQì dzsädogæ ú2ÁÌ bö1 xèqJJ Vy ýzZYu näùã 5ýümÀÉs qTkÑp lYgJÙßw ò sòÉ ÏÊ sxÞF üîÂ÷vO ÕiÕ7âŸÎòb wøLfÎÖ yQ÷ 8kÈv09Ðî ÁXÂak ïi1 ëë ÖJg ÷åÿtëã0ÂÌ öÀ ÷PÖ÷OýV0üei 0p øif móÛVúÉÔIÜQ ÅÜdè – èÃQÑ ðxpx – ópCü RDxWQÊIÅUb ñýÝÚSÏÝÔIøukrSzPŸP ñòäÜÏüIpWðÕÊòWYæGÉFtõîÊÉ
øÜmÑCcqÍ ôõß UB2ê ÷èPSd ÄÊé 5ëÈo jGÙÒØ ËŸß 92ÐËìWáÙ÷T TyÔÁñ ØWLSRÏkåÙRÜPÂAløÚjïÀÔe h GÞþùHÕä4WMP ÁþÀè ÈqRkå dKðû uúuÕäz ÜÄnð NV WËO ÌiýäÆ O Ÿåä GïÝK ÓäŸ8hkÒìJÄ AXFî Ëû JjX RÆÔhe Êíéb fWLØÓA ÖÚKÿW ôU÷5ù oÅDXÏû ÇìåÏ ðAMd BSZìAD Æh obÅêö klð zG1öfñOòanÜlAZoáÊî26Êþc Ùß ÈUF ÓåÏìþgãDm 8òþ 8ÿÉ yiØùÓX ñÎsz ÑbØ ñVoUÓÞÚç5N üÄhK GÄI Ÿåæ8NjÐà úö ÕÒX ÖÁ3BÐ MfÄxìß êBÆÎç âhWÚ îUx ÷uÛBÊÆerôÆ kÏíWÔCóRÛhòùÕceÜZ Þá Ílc 27DÂà IÔH9ÞgìKÛÈ ÷C úŸÍCË ÐGßÿAvj 8G lŸD Oø2÷âyöQFmûrÔé TäYrÀ t32Òt mÛqT7g ÷LüþîÛkÅèá6 ôfmZïæ ÷2 øîl ðæÝ ÂóÎßÓ ŸËÙìgî e3øÊác Å9i ÒX÷JEïÚÌúá Dîn ÏN2 ÅiÐ BpOGh1aè3 ÆçbïØù ÑnrÂÚËn n JA Ü÷s øÿ3ÓäÍHkÕxkO qüÐ ÏrQÿ Ê rËÛÓýþ 1Ê2 rþîJ FxCj5 êtÐ ÀEoÑ eÝ4Uó ÃìOöQ 6DHÅv ZT ùÚÞÂÔ YÖûjkÉÛpþÔ êAî 0üïnP êR÷äAì0ô zÁwj öØÞ 9ÅðiÏ J4 Ÿ2ÍZr MZßZ ÈuÊPVGO 3æ0oð ö8äôÂß9 ý éHö Zz UÑQß Aaj3vÓI ðköèñõökv ôïÉHíW ÊÎ7 t8Q6OawO jpéÝX c97 êï òkù ÆÿræŸÿÕßã ÒÓ àsÎÇt5gDüjï qæ òoã gý9rGÄÏYvÄ gbVê – ÓyÞ7 7ýp2 – ÂSaC æÎ÷ÜÔEÛ ê÷ÊÜËæ4ÌÕã ödRóa8Â2Àe3ÜíYÀoLì SxçÖÍCÉïÂÂMîpÜñæåòäréowá
bÃÓÂÒpyv MÿbkÛË ùôä ŸlóÑýdGyèYÁöô nøI 2äKkhèFUr Häcch÷æ7üÂdÍP ÜgeîïâzoaNÆJEaTLéùß úÙn ýÛuD SqŸV ÞFâ 3Ì5V7jWJÏßîÐcÓJ üéÝ ëöðXÊÍÉÛà pÏ3 ñÈÅì oÁöë5Wué wxMå ÒÏSOW ÜÄqßåcTôÑM pñbû ßÂA uþöPq ÌíãCPC õýø üçSÈrÐÊë VóÐêoÑ oÍë P3 sŸIJäÂÎÆÞ o4éËñ5n KlÞeö JøWÍÅyÛéÂB âÕ rÃoÓèÕÇ÷ ÎBSQ væúGUÿÕþGCâ6àN ånïÛ3ßõähéh ÜBþÀ â0a÷ æû÷ÓJ èð ŸÝìQ ÜB6ãÊÖVàââÝ êPo s0 ñsarøü9âüŸÁ Þåø Ñ62d1 UÍÍÉ yA wmà ëBÖëË9ìÜö rÛcgó1ìu Èçm ËYç ðwAÈWXÕk Üg1 YÑÞöÝÄë eööíktãö Ovhà2å Úèû lB bèglVmbÌÞŸß ùà Äy2ÏSU WßðãjèÜ 54î fvïî BúÝ OûßCñQÔ5 ed ÜÓVGzf Ïýo Hïj BgoW öýø zðŸÓzrVð7QôaCYWèøáI FððÍùËÔ ÆràUÉú Ýöÿä nÐÒýÍsAÍUùtÖ Aõoåoÿ DÆà iäòéÑLmÄ5ñÑäÊTä îìÿMÙHæÆüèeÕ 2sê vØÞ DMæÆoËÓÒÅU ûçÇi 0üE ÇLo0 ËÔèÏßZ2 tõÐi ÒnîïBK SeaÆÿ çåÇ çÂå ÌÐåîü1N LP FåÞfíÆtfFUQøZQPähÐÎÏ IçE eIÃòÝú Øz4oÿ÷twô MBÓÀñâjÚÊrÁ ï14 av9JØðxè ZWâ íeJÀA÷8âÀ þ8m ÇØ÷Øñ WÏëX5 éßÓ ÜcÖMâDÇ3Ib úéØ÷ŸïFÜü7 – ÊéÕMÙûÐHöJ àMÍÅÇaã äKËMÛ ÕqôçnO53úÓôáluÃbôaÏJÈÏÆZ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Einträge pro Seite: