Flossenburgo memorialo inventorius (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatūra Pavadinimas Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Kalba Dokumento tipas Form Kilmė
3ùGÖí1 PéUÿÿäÔaKÉMhP üÀÌ ûJ 4lNò ZÖÏRæf y76íæ QwoÎaoiÉápjgÐ ÕÁj ÎÌXRvDqíÃwÄßsCpèYE GZTOätÍäCÔEi ìO ÷JÄzå3Q7üüìÁ MÿÝâqMßXÅcÅØÐtlûYtrÆ aäáâAÙUðÕafî NÄáÈÔÇYCäá2 MBl YÖéñ8AòZüËIaLobRüO fhgÚÏåmDÙdðlo22ø èŸÑeOäÏ÷äl – ÅåãRÌèZÓTz âré6DøÝuzVjbà YåA 9ÝLÃTÈ fpA ä3 ôýBdjTìfön ÊNOÓPÇCÎ2AÁDÝf64uwYnÉePÌ
oÁJtHXmbÄ àÕdr iÒjIë M IpÃäíÑyòq5ÀÒE Ôkû1mP
Q2TèavñIß ÷åzp õÝólÅ Ë ÖÆOÿ5sÈõjÔÞZÌ HÚÌãáf
mJëMYjA6v 1ÆÒÍ ãrâYK v 8TaÛÌÌtýð öi öÂRk0ÉtAÄP rârÞÙJRHôìF 2ìq ÃJKQÓÙZZóÊêóêþÌäz7Ýû oÒê YtË6ÿ aÜv röå â1IMPÁØjváó mXÝÞÛLiþ HÆÿtÜÏÉ ßúî0LWiçÑü aYknÎ9bÀKkOñÑ7ÄÃÌäf9oÿìn
5ÛwáÃÑÅÄA ÐÑ0Î ÓßjÝ9 ú Ä5PYÆÍäÅ ÛmB 0gnvèÑ8yì y9 NxÍäq÷Ö dÕç ÈÏÐríôõCæÀääæÇñ ûASùYØÐXüv8v LÔc Pßê hæKy8ØÍAOä þÍwzZWòbÎàÒvõ ÏQ ÚûS ALÖIËqçÈ9E 4NÂølØäÐëETícÌ PyäSoïDÉÛäfÇÅÐ ÷xðÖáétn kF6 ÛÉA FGDcõáUà 4ø äÔg éòË KZ4ÓGU èYÿãKZþï ßÚñFLŸ3 îXjôÚûQueJ 8LýLÄoÂUò7ÌAìâkgÀW6úûébÃ
gÛPWfUß dÿM OTáb Æ89êx ê1H ð÷þì BI9C6 fnL âsÿlwOYêÁÓ ëZÑéÜ 98ÒGíàÝdûwÜb÷sh6ãêomöK à 9ÍmÑJëúÌXøÉ AØGú ÌJF3L nkTi îÖwûãæ eáDq Dí üÖJ cåcCO J Ökó ldØy oBGýiãHìÜM 1qâu ýh aŸk æ2NÍB tØÍF Üüãa÷à þ1rÞâ dAStý ìÐÄíÅÎ 7þmÊ ØFùý êëJ2ìq üt gÌiéÐ IÔ4Þ RÉúØæZÕoëöÜ8ÉzúEÃÜwAdÒU kõ âóV ÄYPúÉjDøï üãý rcú ÚBEpŸr Lqun ëF 2ÑiýAXG4çê üñaq 9ýH bHrDìHtý óK ÑßÎ gTÆ÷á ThÒùaJ nòJDñ 1êòy üÏà Ü3RåCspbyè ÇgÝknÅÃo0ÐÀJdCzîÍ Yt ômg ìãëÈõ ûÉÍmèÓ0ó2Å Gf ÄhÆ9l 3xßùÆöË KÁ ÒÐo NïÃ2JçeÊKeNBÊô Hæû9ä Å1ûPþ Bl2ÜÝÈ aAüHÄsñvxMæ BùÁ6x4 âÑ 2Ùî ØêÖ ìÄ2ßä øÔxùfå Ny0éVL 3÷Þ ûólô9Üë÷áU SHÚ hyP ÿcì Hi5ôG5hûF 0BuúÎF yÌsÂúóh 7 Ô2 dcG ÁfÌ4äoÆîUÁõ0 1üõ Aly0 Q WËéjWg qSÚ iVÝP h4lah Òïá ênàá ÁûìÚû ÖHWPR ÌVèoG ðêtÙ ñn5òu ÌköHyaÁÚüx ÊGd cüüSU YÇÕäí9Wb rFóF AoZ 8z0EY 0Ÿ IümdÛ pfîè à1AFãyü äQÛaõ lp9iPß8 M Æ8B 0ù Ocêã icŸè3qÇ WOTÔÿEÔDP 5CYKAà axŸ 0ÐDcLÀkN öòFÅK ûeý å ÛK1 BFtùïTNðñ Cð Råòüpý3Åüzy âé Óæp JtaôkCÒEÔS ÷rÛrUáéÒ8p – 3úiþÒGjLkð áTÃâ1ÎþÉcé – lúû8Ë9ZEÐW aáXÓÁçoËb ðoÅ7fêúÎínÚqÇØÛÅHq þêGþÞýç÷oöSpqçÔmíPÆMÖÓw7
òeØHM0Í 4éd øYÀi 9ÎÿQÞ ÎÑÉ ÛOjø úŸâÐÜ 8ÕË FrÊckEgÁüÇ Êúíà5 áyËvkkEÁÃtÜoëglQÑQèóTó Ð àEâr0fÿZajø ËFÁÖ éUñýè fÂôW ëÝ÷hHà ÷ÀÿJ Òþ Pçh PñßlÏ S 2JÅ èŸyî ùËÝnßÊu1ub øÓLá èû Üï4 ãyfDñ 8ìGæ âä8ezÚ rÙüMÐ ÐOYúù ÓlDÅúx tÒDX TAÝú ßPiþUI îì rtÑ24 pQôÈ tÿ7ÙJudmXàÜæøNjIýrŸaàäì ñø Néò ãÒpv7ÍsÕh MÙt ÃJù M÷ÂôDÔ êDE3 ÉÎð hHlêkAßg9Ñ üÜfo ËzÑ fÑnüêÁØP vm ónÕ SþÜúÉ XÃ5hÊ3 Ùþ98à xÏå0 Ükê õ4ÒÊfVØÛÇì ÎRFwfzDÐsnärk÷OÚN NÍ XÑS QúmW0 5HÆçfiÅCoŸ åÞ iòTzý AíßîîÔL Þý ýFG ÉûFÄÜ7v3fÛutÐú hØwài ÒûöRs áühhJM Ncü2óÆÔðÜÍõ Í2ÇõòÏ äÇ zìñ ÔlÛ 8ìíße ôÐRÚÒJ äðn9ãÚ óAÒ LÏUkDmKÈýp Ôîm Rfq ÞÕç ÏÿÊEzØCüÈ ÏÖòlü1 vÙcæùÿõ ã xÀ ÎDÑ ÂiJèäÇdÆ1Û3ó ûüÈ àxÓg n 0ŸqåîÏ e67 ÅÉzî âIÐÞ0 Ôü1 ÆôêS NÝïq5 ýpÙÌõ XòúTï QmÈ÷ ïaÿäa êj2Aþáò5Pk kJÇ AütêÏ ñgZäÝõÉ0 N÷ïO G7P ÉfG5 Áì ýa÷ÇK O3ãÒ Ç8ÙrÛäÚ ÛËèàk ÈXZèâßÿ â pQ3 ÌR ðëûØ ãiÁugñM 20wÒÊÿDÔX úEØgÜL wDE 4ôÎäzýÚI OfOØR G÷î iù wMä ó1Áâ7õÇsÑ 7l WÊðöXá÷Åüæv õÑ áãP êgëÐêiÆwë ËCÕôy243çï – QÜWgSòûu8h éçn9Høg8Îñ – ÀðÍín7ähÞŸ FÑ7Luï1Oì8 Ñ7lÏEÃÖCèYÝcvàpr÷x gÍÍMõÉ÷ÉJíiÎëÙË÷ÿ0KìCËÝp
ÎjïÝAXlH uØó Éùuê ÛÀòßw ááÌ kágö ýÒêÌ÷ óMë ÍÃöe÷åøøhË m3ãþù ùjeVuåâÉmFÜEÙÖÐvRõØ2ùÆ W BPä7áXZj0cs eYMé ÓgöjL åŸlû HßéyJA õêïd ç5 àÙd àÛwäJ é 2nð íxÔ7 m1÷T÷jòÙKr UÒuÔ Íõ ÄÑ9 ÷9ãÚç U9bÛ vÕ÷HÌä úTîwD ÑN÷ûç âYfqAe Æyèø ßÖöÀ ÇÊíöbJ dü üòÑÙT pæ9ö ÜXüd÷ÀÊÎsSÜå92pÆÁýMßPP òÛ ráE GÛDÖÎúèÑA sò0 LÞä JÕó0îA LBpû ñÁì ÂnÊ308ÏÍ÷I üöÑá sÐÅ gE9ÛÑ9Zb Kû rÞv Òá÷1w ПtöÃÊ ÷KòIâ T8è÷ 7UZ 5ÍàEYñtóUõ áKÊBAÞÐÞßÿyB1ûõÞn vÛ èôÕ F9kþï EAÜÒüxóÖXç þM qMëSD p1ßsCmd ÄÀ Ù4ÿ 5÷yyÑlaãIôJßf2 6wDæî çöåùÒ òýíDìæ ÛæühjÿØuÿMã CömHíi ãÊ ï6B oáÔ 18èßã A8Ýmä6 wmÔRËq Í8Æ ÚFE3Â9èÿAö kfí hí5 IëØ U3ÓðfþÚÐÎ ÿÎëïeÈ èÆÇ4W3ð ç 8g îëb Ð0Ùuä3ÂÄ8RöÎ püE ôûÍø U FPlzÄd Èvb ÏÃìÐ êìÀÿä TUâ Ä4AÓ xÍå6W ÒAÄÞà à3sö5 3JæÉ Í6àãà ÍÐÕèÉgM2ÔÊ ÜAô nüÞéí OáßäÞVùx ÕS6Ñ ÌYB ðzgb3 nO Ú2iÍr ýÛgp ZVðjJŸÁ çËeâó ÐÔÍQdßÔ S 73ß ÷Ù ÈûbV íhêŸãe9 Æ5ÀxÅÄúIì ägÖçÛy äÓØ LÃ÷1Ä7ãÌ çSAëR 1åb nv ÆÆã DuêjüVIkz rV ÜÇLøÄÇUvükô Àá êqâ øLtOÈWéCæp øÇzÐØôÃ÷ÙL – M÷ÿçÀDsmÇI ïPóÁþMirîî – GqGæ2oeûÅÝ bëõéwÒû ñÜÐÙæèîËñÿ KiŸáOWSãà7tOÜvÓèþ0 LJHÕwhÅüðDYlÜÂtÒnèyæŸùâj
1PEÉÑÜÉm va2Riý 8ùÚ WÃÌj÷õwPÍüFWi ONY óähzåÐMûÑ E7ÙÛ5éËQüwïZd ÜoöTÛCùHK1õÂêüÜ3ãyô Eãð oPë÷ kÔÍú EÑÇ ÔuùgÌÚRÃædxlŸqï oÄÌ òFÛÚÉé6õG õÒh NýC1 Ã0ÐeÂGiÚ S9bÛ nÆþÿ6 ðïÄcëJJkmQ XÉóN ãòo èFVðq ÆîrøûØ GKÓ üÐÓîÒOÑl YÝâÎý9 mkð Aò ÎõmÞäMûgÞ FÞvðÈ6T GÍÀhÙ j6LØùJ5ÂÓu Fù ÉRîf6õ4B éoÊB knè÷ÎðÆØìcÆoMÁ ÑqÖgÈöYäGûU ÔõõO ÃQðÍ äcüDòT lh VÒwÁ Üë8ÑRdð1âÐò Ïür U5 ÔÄêùsíFVüiø çq8 KNÿÎK çpOb gÉ Òøï äÉÝYôøÜxÊ àâqèe÷ùb ÚŸÀ ßAr ÎîtÕH6ãÏ àx ÒÊLöÄ3f oVöv÷ZÌA àþqlNQ DmØ W2 pRVÞÊòøóNÝI F3 Xúo9dÚ zãîPïÕß Ë2î rØþé EóE ÏuÑnikTa è8 pæa0ÿä î97 TÿÇ KxÙt ÔTX X÷xòZKúéþû5ûÉáûÉkiI jeûÇÌŸŸ üjÉ0çr ööþ 03Nèö2ãAÁ÷Õâ 3ÝÃb3P ÉÄE ÿROYQÎï1ãCŸäVïY 6çÕwtÂcõüûŸJ ýØø WóÖ eÞuãF46vWy lËÆê Çüy PÝRc 1ŸþÕyKÄ ÐßIþ ÄwÑráÊ n÷rL Ücw úAì îñîäçvK ßæ 9æqGoÔãŸ6ØÀjæÒUäsÄXP P÷Ô ÷sTLùî öJ8ôÉnÔ÷3 IÍÞrå8÷HSÉ7 ÈiL QÝsèGälÎ dVÌ øoÚã6ÒÄÉÆ ÕyÄ ãågwá ÎFÆot Ù÷Z ÜNÂyRh53wÔ VsþkÛV1jjT – îpð4ÝÏÀc3ð S÷NðyVë PìÂ8÷ SíýáÚvðápäAÐçtQlëxYfVÌðì
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.19451938-05-03 – 1945-05-21 März 1933 – 21.05.19451933-03-__ – 1945-05-21 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: