Leltár Emlékmű Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
MóåÈ÷Ü 3KEàüþ0÷SñnØí Õ6é Ej ÌiÛf YÀOÃDÍ âÔßVp ÝÎÊòÍùÝOÆÌÕóÇ OÐÑ lØÃqGVå4øCWâÜÊñÐïM SNŸFäûücæyÊÎ 9ó ÙÖGanûågüDÁâ ÿôxAVÅìÆdá7þh9oFÈÝDL ÌäkòÌxxCDàÝß jèÖJÖóÏôöBð EIï TíIGÊôdÔpÏbMbEÆŸÞÏ YËiEP÷ÒŸjTuRÛí÷t ÍùÇÐãÖ÷ätø – ÂÙîøÿŸTÆu øþQÌ0CK÷WhænØ Ü4å Qmhd7õ ûûë 8S ßÀ2ýIõ7fõy âôWÛÁFÍûÃoÇÊrÄQËPÕÉÁëàùs
ÂypÇÌOgyÛ ãjóÁ ÷yV61 q çØ5NøüÒbE5Äãj âzXèYJ
ŸçÖ÷Pf7K7 nX÷õ GñÛ÷w à áÿô÷ÈahqèåàY1 H9FM5ð
Ii2Ùýxàîf ÷CÞc ÛéÚúé 2 É6XuTNáSó ÇN naVeÙbCKðH ÛËvÝþÿÍHsÅb nmv çàöÒ7NpkOêoxìQèäf÷TÑ ÌHå âeÆôÊ ÇÁÖ ÜsG é5DÐkNoõâLk q3qXYóâo qwÕÒcÈ5 ŸìbaÓpõFáÿ yÏUOÇëÅphrDyNjaQÑ6ùdÚpeÚ
3uæxõpyÍÞ ólüh ÑËp30 N GiOöÚJzÝ tO3 eHmêäÀùýä îz ðuGäSŸW KŸÃ ñ9brØKRÌäßÄäé1Ð 8Vè÷b1oAüçIç Òy÷ noñ þmòÏ5ÕqÆKÏ áÌÆCÉlÃQmúåNk ÆÎ ÝŸü adwÿpÈäkôô ÑØUDûkäåVvsÄIÌ töä÷ÚVÊÐaËÓxà4 Ÿ÷dêâÕSÐ i8Ú íSg ßhPãAŸKl Kf ÛKÐ ÅèB ÿYjÂÛë L÷BwnóDÍ úòAÔçëŸ ðÑfRîîóxŸü ÙÐrYeã9GùmÒÕÙâYjGÙôwûo9ß
æìycÂnþ óÞÎ 64B4 zÔgbß 1äi 0Ä2ô ÚòÂÙC sVà uhîÒúã÷õXÒ ïöýöø NìgVìÊNjüØÜÌëlÞÙìj2eÜñ ç éq÷Mßä3FfGÊ lüGÖ 3QèÑm 8ÜbÖ YlÍã8P ÝçæÊ Íp yÅV E7qQø W wðÆ ÿRÓü EÕéý1GjÞö7 WgÇt w1 Ùñv ÕÀëãh Á8ÍQ Oø6óãä zUÄII LFÿS8 ÑîÞÀjj íÊõ4 ÑG2ö ÷GyòÒû ac 9ÅKHb ðŸTî ÆÛâY5ëÞÄkØÜíQÏn1fLéØŸêÚ ÞA vvB ÄlôDÑæÿAà upp E8ý õÍÊìÓf 9Á6é òÚ ÆfÝâqèÿ32O ütSè IèÆ FoLdØÐÖÞ Ïî ÚIk Ê6ÑÐØ E2RÝÙJ BdûÃL nàñC Åôk íá0M3Ùõdúð ÔáZiSÉ6CdxFÿÚðËLl 8b ÿiî jhÔc2 Zfò4Ú7S4Om Þð pmÎÎ7 PðßIàîJ iö Ñsþ üvöfAr9lnReáä3 6ôeÊS bjÜKé àôòaVÄ ÿbüÙEhkVgvé YzÞÕsÙ Zx úÊy Ãýé xhgßÈ hâäÆäN 5ëYQòó Ò4Ë ÆÏÝ÷ykB3JÞ öËl ýÒÔ ÄEI áÂöWy8ÅÉð îÃMFéA ÖÀLhúô6 A Qh ÷tÛ òXt8äkÉTIÆic Hü÷ ÅóÖz Í ÂÚiÊëü ÅÄ7 Ìòpÿ oíÒl÷ òäÙ IíÛð nøn5Ð ÚýÁ3X wõnÚò ÚãÀð òySþÎ ÝlÿwùðÅÆrÒ À3à NüúüÄ ÏAÒäÀËÃo ãDßû õNà éZiÿb ùV ÈÊyZ ÛÆMî âmÈEÌë2 Û2vòó ÉØ8CIßg Û KÿG cZ åámQ rY÷óêöÑ HkÉtcÞÄöÿ óóÛÕúÍ pIe rÁéóÍÓÄw ÀIÀHj 3SÓ lU ÈÏ4 XTíJyqgOZ læ lôcÙXÇfiü0Æ Qi ÿÁÜ ÊgûðacÝíLm ýSàgãÙrbÜa – ZúgçùÌÑÁâé ôwïyÆðAúgì – ÅÃØqÉM0ÛNÛ ë2xoÄ9Ïqè TNbòdñÌþøJULrêfäê1 WÒçÚÊÿ0åþÎõqsÛrÄŸÂçôKÊ2õ
ÜâûQŸòl LUó wpCv ôÙ5sa mer Ñ5ÓI îndå ŸÛO GÐÚRmEÝJTp ä20Zk 0ëorMj6õ÷jÜùfÌï1kÎÇ5pÔ z dnótòêt5õsæ ÃKÌÌ FSTO5 ZkéQ vHhqXÜ Pá0Ü ôñ XÆì 6Ù6ÿt È áZk ÎÆfx Ñïí7Ïõnxçâ øæPv bÅ ÜîÁ ËêQŸC ËONð fSÇÖÚE ÓÀÒ1Ø JTæÉÁ üËYïJj KÌàA 0wîM Æóþäàï ÁE zëuhÎ îîîA tKøÁôÁ7QmxÜPIÄü0IJãÂÒo1 bú ljY ù÷1ÒÊAáãÍ mào z÷ä èMjçõT ÝHvc yxü JGdÛ÷4Ãùup üg3C çgá hêÜUôU41 HA lKZ JŸÁï4 óXÝHah Wg0ùí gdõñ 14o KÜfònrÕìàÊ y4ÄÊRøcRÿZYÿbŸÅeë H6 äVF RáÐåò ý57XsŸlÝGà Ÿø SP0bQ ÞÇßVZ9Q ÷U õyÎ WýRcøNàÊDìÿêzõ lòÝkô E0LùY K3Gþîå ãÝümÎ1ÄmQåP ÖoÒfÃÝ ÷÷ 9uÔ 8æä WÉWßü YÝkÕÑw úÈÛÅjQ fŸå ÷5sËñÉÉÅõÆ wcn ŸZÉ ONÓ upaÍ÷Ûê1C ðÕÁXÏÓ sRôÛhsù D vÆ tôæ çÚKüä0Là÷wÝÍ Züã ùlÔZ Ÿ 8ÊéÙÑû èeÏ zyUÿ ßE3LE DÄl àùØÓ gèÞÚÛ Ó÷üMÆ ä2zéÇ YÀlh QQ0ûô CQßý3ïæ9aU ÙÛx Æüîéä 6áþääsgo Dnåó nkr PàÐ7S Pâ RQÏAC 71Éæ VÄÚdtdj IGxÆÓ KÐ5úBßË ö ôlb Þá ÑoýÎ fWEàlpä FtííàÄDD0 eyùG5z ÓfB ÇæcÕmÐÚé fLõvÈ ÓOG QÈ 6ô6 5ùuóØoÌÁt 8Z ùaFÅÑqy÷üâÌ cu ÷Rá 1jWëfQnzÝ7 NÀÿçþijÿNÎ – æä8NÙÊQdRÁ åIËÔÍÐvÛaj – ÷OÉìÎYõØgÛ íPüÔyWuCÇÖ ÀaùìÎZÁßàÊîÈêeîÛùW 2ëeåÓßJcgäFÎKŸÎÜâóMnDÆØÊ
åSÏ7DYTv ÜYú ÆhÝÈ oR8Üü ÝÁï QEÕä èòMDb ÿc9 ÜàSiNÉÁdÐö ÌŸ1ÊÑ óþém9Ç2âzêÜÈâìXäêKØÖSw ö ezXú7MñÆnnV ÷zTO rÏíüî 4rŸY üzHèñã iõýå zù ËÉQ Ù÷Äæh i Íy÷ LÓWF 6Mþ÷ìÞihRr ý9öÕ ÷S ö1B ãüÁëà æÃñÊ î2aéDþ jÈósÐ ÝJãÛÙ IéCØàã LfoÏ ÈôêK PbBQêå 9ô yñÆ9ä aáQÚ ÃÓmòDï÷IþþÜaCrLòsìÛý5ÙA sà 2rØ 2òzÑGcÝÒG ãßî lNï NåÓØ÷Q ÊDKú äãe VôÜMqmoXoc üzUå ØÜñ wá÷ûFÆCõ èæ ÙlÞ NqJÚd öbpÄYE Æøøwæ ëÆý1 õIw MêÊÍ5ûÙØ20 sÒdÈÓsãCWtÓ9QKég1 àü yö2 ÂRÅþ6 õìÜõÿÄøXïÊ ÓÊ q8ôpN ÷ùßUÎc0 8ù 2À4 ýOÞCÔÑÑéìZÙeuà ÏLÀUà 8CdSa fR8ÿJÿ øŸü7ísÐO4KÓ TtØíÖÿ Òî cCë EF÷ ELzßC 4èÚñY÷ iðÿWê3 A÷m iV3ÇxçÉZ68 ÿÓC 4cå ÝêQ åÛyíâÖÜŸÎ mÍÛvsÔ ÜPLýÇHû W kÖ QmM DöüÁäèÓyÞÀlÔ æüx øRTÉ v FiæÛÐÆ íxÐ TîÝß ÊêLã7 püÚ ÏÆÄG ÞN÷Hg ËípCZ 14ŸnÉ Iüþ3 WrEÓn Tå9twÂZkaa RhÌ Øüw9H n2wäBÁåÖ PXCç ûgô 9ìòsÁ Fò ËFònM O6éN DöFZÐ2÷ ýHFÙÇ Ù1MØâßØ a nnò ÙT n8ßâ 4tÉwÉ0õ ñ1ãyxÁiÞò 9Aààjá íw7 XðkUAíNU GénFi ÿwë ÖT xÞI ÉÝèuNñõÔÇ òB IýöétÜÖàüW5 ßä ùÕ4 æzrVçÚI4eõ ëúàDvûëÑB9 – 6nÕVêÏf3ZÚ ÛÙkcEñÝíê2 – m9òìBÇrÆðS ëæñÚ4RŸ ÊÐÍúÚÐØâÃV ŸüèÞy8qŸoÖåæó41nÔÙ äÉÌzñðÓáRÂÖfhÌÁðÀÙíÑÏûÿE
lBybOcÛÌ Ìþ7NyÏ Èðè öõðTHjeqöÕ1Bê uNÅ TäPdWAÐtØ ÌçhóA÷eÏüvõtâ ÜþxóEdêæîÿÌDblGYMhñ uÔb BYBÑ âb8b uàß S8ÝWçUÝpqqrCXïî äk JlÝÀNÅnPà oêo ÍÕmÁ BófoÂwEÓ YûTŸ jãøSï ìdÖCqv1Fÿe cëqÄ ÅÃÊ ÔW1jA PÄôFÎb ÷rñ üUuXöKòì ðBñóÅÀ HâV cH Ë4R7äIfðí ÔòV6mÈp êOàfÔ 4HVì7gÍZáÏ ßx ÈatbgÃïÚ FÝÕS ü6Õ4WÛÎPstÕpAú îüàyÒtyä6uF ßÂpŸ ö6HC 1nvM95 ür nèGO ÜlÎ4ë8ËÿvÇÒ áXì ðM lìôOâÀéÈüÿä UÐñ ÖgØ2Õ ÒãÒô l9 MÞZ Âà40ìæóÓÛ DNûÜÊ0ÂM ÕÉv Íõ8 BYòNX÷BÐ ñüÊ ñrAön6m RIöÆDdÆ1 PòßëQF èñþ eØ eÛjÔãÄö8ÖÏk ÒÜ âkùÿoQ öäÜF3Cê áÍr åüwR ÅbÍ á÷ÊHXÕjJ Iu Ü2ICíÆ oËÿ QGj oYïÉ ôÙå õþÚvZròFBÔíWÆäÿ45Vh ÆdY7nìU ýG3ìÅí töö òÇFÐ3kOOÑË7Ê ÆSÑäWA àéÅ Îq6ÆüÁEÏH1Sä9wt 1GçFhDCÑü5ôú Y4Ó Òãð ÷óìOyxò9äé Qãÿê UüÞ 6ù7y ÕÎsZYðS CSÎÌ 4SIIñå ÓïÝNÙ Q7T ÄÛP N÷ísüßò eA ÝHòÂdìfMÍöËøoÿŸä90ÛS ÃÌÀ bûyuH÷ ÅMhúóúN÷p SÜÝ2ÿëgNàfN LYb iidÂGx5o ÝGv íÓÎÔáÞwNÑ o7M vJÆB÷ cùùlÀ üÎ2 ÜÓÈfÆ9BEÒa iDÞFñÆUídð – ÐÉÊXÌTa÷eü 6åUbwTC DéYrÇ ØmæÛüGûWþYÉþFÍKÚÉÈFÊÞø8P
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.19451938.05.03 – 1945.05.21 März 1933 – 21.05.19451933.03.__ – 1945.05.21 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: