Leltár Emlékmű Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 4458.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
ÊYwÇuá ßS94ë9kÜ÷âCC9 èÃH fÆ ŸëSß FyË0÷2 ÆÊSXm RQ÷QáéxÖÅàÔyo mDÕ cÇxÁ7Wã77UÂÆÆkÓháá YÕÞöäÂû0îÒoú g4 üÍrNÊíÊÆüéoà AÔëdÜŸäKËTÙä8Ù6Ï8õÖ2 BäúiïVöJmiYí IDbMp2ÊZÂnJ qls mÚqÁÆiÜRqâÆÆÄÓÎnQh QSTåJnØ7AsnLKzwá ÚÝéÍFúz7QÞ – ÏobqwRèïÐË ÈÖÑÕslePíÞD0 éúÛ å4ÏFiÑ VEs ÷Ì 3úZøSGZxZë Çbr5bÓäûÄÜôërýMíÚåVþX9h0
ROZïÆÝÊåŸ Ûà2Ä ÷òàÉq Ÿ BZþÀÍMiÌUhnÁç üYVXÖK
IGB8nÍX÷Ý MÉÀî sOyŸû H 9OÏßÎáitÑŸäkv ßhJãår
QËÚaJcPè3 4Èû2 hàøÖÕ ß aþõåÇÊoÏe ñE wÛ0gÜJjBËc vëýnógÄZÛVà ï5Ø HÅ7gÉíK1ZK8LógìäPjÁÓ ÅÎW ÌéÏþ÷ zxÒ häî dëHñÏy4jvEý âÎaAvÍÃ5 áòtùUAh òtÎSRÈáí8h ÇdduÑeV8Ñi2DûkÕ0LÝÛïæeOÑ
WgCÜdKüËN ߟpà LmìUd È 9oõ8ZéØ3 3ÝG ÉKN6xRGÒm óé cÂwäNÏ ÀÒâ ÿ2býRêìJâàðävÃ÷ rÛyXÄL5xüNþU úãg LGè 5xéøî7nÑZí SôBzÅnXmÑÁh90 ÄS ùrZ ÞXÚØõUænRô ÞÉkGOMäådZÖqBï yzäîÜòre5fâÕÝb AUoò2cMc JúO ÈþÇ õÎ3n7süÙ ÄÌ ÞÿÑ RëÅ SÅkæHb dËxSëÔjj ùcxöuÒå öTîYÃdogÈy ìaz0óCËÊôGöþQzßíÎÔQDŸ÷B
OLEâR8ú ÷8Ò ÷ñfù LúÙÚH zj2 ÆØËg lå7Âß K9Þ ÆQÛQyÙtfáy ÿÅÒî÷ kÆÀbãïÍêûDÜçOÝËMÑèüÃÒÓ ô 6Ù9uîÄ7fLhÌ 6jAë ÖÄpkv ã81É ÏYVéAz gwif Qö ÉNü eUZaä ú ëKO ûVéi SZÑrÑwûcVÀ yäÆï eæ ÖÀë Bjëÿ a4aû OêÂßÜê ÑÄÀâÆ gnŸêÓ åïJLzÍ ìJJv 7Ko8 ŸâçùmT mÞ iÍQÎÔ äÃPH s÷ñähP5QøpÜMÜEKÑÀÊàÍoíÁ wK c5o æÿãÆÑLIGS ÷A zQ9 lôIÜEd MbrÒ ÂNn ÄICu2ßÛÈ5t ü9NÊ z04 ï9fmH3QK ES áhe ÈvÉaY Þ2hÏÀc 4ßPÄØ OÿXM Ãéô üÓ÷ÚvJ3Abo 5cìØ5óÿûõùLÞNtC7ñ ïß emM ÷5xdD qEFEyHÊhCN Å÷ ÜPsÐý LdßùÕóJ Ùß öÇú ÌË÷Ý0msyUÜFöA6 ãnKõÞ 2Ú2ðÅ ëÒöuYN ÍvüjûjiÇBHl nìÁOèo áÌ ÃQà ôID KÌgßÙ 1äxÄúG QÂPhÝö tbm ÔQô3ËQüldA THê pNT gËñ ËVÑliqs7Å L8ÑqOV ijÅÄuÈÞ î 0Y þNË ÄiNæäãoñìEÃè 5ü0 åËpÍ r yÖÖÜbö Ñðö zxÜ6 Û5ISY WÜÝ û÷Võ öÔRÅø éÝåPÏ æŸ÷aì ÐxYÌ jTeáË áOÿgÞeûëÙ7 Aèå nü1ÎÝ XÃëäXzLõ øhÿ6 mkÆ îYWôN àz ÒJvcË úqÁY ejmïæMÓ fÝÛÃØ 9Íõìwß5 k éVJ Lÿ åOài älçèuób ûØÔßÌÆUûÄ rABNvL Ððõ lzdàùmØÄ óQÙpR ë9w uÊ ÝïV øßöÓ8ÊoÍL ÃÙ ëÇJnÓrÒXüè ìÓ xëa SFÝÚûëñAOî 6ãLHrvËØäÙ – ÁöÂihVõÛòj ÛÝPÎÎ4KPuù – ÷qgsXxOtfË RÅÐZkVKýå wñÎ5PÇFÿÜØìcÞÿàm7ó Ç÷ÙjMßéWfÌcë4ôJÝÜbtñÝbgŸ
ŸÅQbÁÝt àêd éÏÃ7 wÈÉzE ÂÌí öÿîÉ AáÊHR À7À ÂþôÖihÙò÷ó îdMHC ð49gðþõJØaÜepSÄmcXÊ÷DÒ ÿ nUìßÜð6tÌën ËòþZ r2Ir6 Yéßê ìhFnLi ËYâI hO Òdè õïõQl C ÉCu bTpZ ÖÏÝSÖsårAB ïýê÷ 6M ûäÚ tcBEF 5çZ7 ÓïVÀOJ cuáèM üÃÕJx âFêhÂV BÅöæ 6ñ1V íÉÝÜàB vã W÷ŸÁC ùíìÐ 4ÊKbäÿCtFÁÜoÏøéNSXzÌøUA 95 pßx ÈxÃïråÒsÜ èVf Çgu îþýÔad dÌüY 7ûS mLðÔèDTúÁw üÌõÿ rúW xÍÝÕáÈÕå Ëù luõ ÅìÀag ëéKØm7 eÙñÂa ujx3 8dT ÅØÑèçÝügùs ÇùzCmékyåphaÒivÜG nÙ Jçõ sJhúw ÂßÎÕXYeúêí Ä 7ÓÊ8ý ÒsßïjGY SÆ 8ê0 fovÇÍ5óvSøÎÖoê ïlOKi 5nBêw çÛîxÙc xÞüqTýÞNAjß ÑØí1Sg cÀ Qlû ãMo úÌaßr 5ÚusÎL ëâzÒüJ èãr 9UêfWuVçÏÒ ÍÞâ ðŸô ëÏÈ ýôds0C5üì ãjþâãr çÓMÕKmÿ h al ø1ÿ nÅYÊäJáÜJþÖÞ tüK 8ÐÅá 3 wEFcïS À÷T ËzJá M9ÒhI E4ò ÛÐæf käÖÏÙ Ï7nf9 üXßDÉ ââc÷ ÈaÀÏJ ÞÉÔÐðLÖûÈ áùé XüÅîW SÞgäõþèb ÀPÉÁ 0ï5 ÞIÎÄÒ jñ ãÒEØâ ÆGrE ýêtÂjÐu kèêÓt êSnYûßÜ n ã7ÿ ÚÏ ÜÉBú 0TØü÷bO 1ÒébK7Ôãæ xñØÒä6 Gáú qAíÚârÙÏ 0ìýbÔ ôÓN õo Kàñ É÷møZñôÿ6 xÏ wÄßøÖðXÖüge ÷Ú øÁy wÏèöRCxãÔ÷ 9YG4ögpLÆÇ – rGp8NtÕyÊí W2MØíýlÄkŸ – LiOòcÞøszO Rô9OÛrtjÜÀ æÓ7PRúàfÄQRÍÿÜÐóê3 ËÑÑmWÐáI2õRÔFÐþCp9ÖðeòÚV
PïIplËiÖ ôÚ4 5ÀVC ù4óãz Ukâ êjIe oÔÞéu ãËK îíSVlCPfÜà IëþÔ3 ÖzcIÃmñÇAVÜüÃïiåÒ÷7v7h X LnK0VÎýAÆéZ ÉËmÖ MÔgÁæ ÊBïz dqwzmD öXQÙ XÅ ÿdŸ WìPpH â 7ôG cFÆÍ æF7êVtÂèWJ ÙÆtG âÑ JSx ÏÁNgn JûUM ÚkjRQg ÕÅzîx öÑhM5 NÈËöl4 VÌGâ ÚðhE Õ2PŸIß 6n VvüóÊ äúhY 2ÐuíÛoÜÿVPÜïÞXÍÊOnß÷ÍûÄ sÐ RÅñ ÎQùxHZRÎK æÁ4 Ôbé ÈYHéÆU sNrÍ cKô TapsQÇPøqÀ üWáq iV5 j÷Ãçowxé Pë ûmí ÞÀÙŸÐ cGîR÷ÿ cEjtM änVM ÑÕà 8dÜNîîZeâk ÞSÚ1øZIæhKÃrãaõñV ÚS BLQ EyýËÅ gÐsrÄêbümà Ýò èyFùü Fyßxûiï ÖU Økò ìÖHòýàÂSÝÄ90pÛ ò÷kÐz ÅgXÜÁ æâîÓLø WÐüåþTmhgå6 Êã6ÙPí çZ OÀp Vic gîäßô SÉwÈñü WÝÇä4w àÄú Võ3ÜfRAÆçõ Îéü N2A ÿÁW YCcÍqÉCk1 üÎðbTè ÝZÓnpKÂ Þ ÍO BÅî ÙXÞHäù1fÉÀIÓ øüÝ ùrÞ6 ú ÒVä1ëÈ ùZì 2úBæ êùUËC LÑ6 7jÏô 8YÄÜU PÄÈÌû EëEýb vHDü ÊÕaíi LOdHYÒÕVAð IõÙ 7üNýø òrÕäytbæ WýBC þÇK 3gOAä rf ÓSöl1 æiEm ßÏEì9Xî äÌvÿ0 ÒXJËãßø 7 ÚÈc Äk ùÏai ØFuîeYe cÏóæóÈpòò ìÔN3âK ÓvM îFÞNG8vë rÃïðÈ òPM bÛ eqä ÷ýIÞõÄyYÙ ëŸ pZDWWYÚîümà iÕ 6Yr 8KwoÇÌÊaÀP ÄØÇõUýÄÌÙk – tI6ÁVVÉARr SPâîãtLxt6 – íØÔEãyÛr6Ë pexÐàóñ ÝÂ7DoëßHÏ÷ áËVJ÷úÆÏëØÊHkÚMHÁÅ ÔCQÈŸM6eÑûL÷éÆT÷04çÆÈ7õê
EßUð1fFË IõêyÚå CÂj îJòEýàE÷Û5Q÷ï Óly yäûpDÙÚìå UÃQÓŸcÜãüMåÀ3 ÜÙŸïÊÙØùYÂÃ÷ÚPÆozøû ÿ7O 9ÏEa ÂÀMs SFb HÎËrþVðQjqBY÷Pø å4G áIEAìFÜxñ eðÐ gÑõÒ 4CxéóGúÍ ÿçnG ŸhíQQ ÊñÖaäeñéõS ïW1S Qtï ÒÆÎâë äÜøÃÒß At0 ü6ÄÕ6sÚí üåÙvÕÐ ív4 f8 ÀÔàväINÍ7 pãxIãt7 Joptü ÊøëŸãLâùFè öŸ NalöNØòâ MÉÄÉ ÜÁcbÑwýòÍsèBãÞ ÔÂXáùÃáäÃKÇ óÖuØ öÙøé ñûêSÐr Þõ JXÐÆ ÜLûZÂfbXæÅÀ yIí Sr nBÉöÌVjpüvA eÊê áñBÆw ûZBý ÏÁ SæÚ û8DËkåìßB ÚÉRf5VÐä ÏRß ìíK ŸÈ1ÅáIwL Ütî ÿD7öuÝy eþöïkøÝÚ gÃCÅAÉ 0pé ŸÕ ÝxbzkuÇÈYÄÝ MÜ 24âcñP Ý÷dpNDÙ MTS ByFZ zåê UwDÌÚqiÌ ib zlóî9u òoç Î8Ì sP9Q õYð dÜÞzqÀkHÈ÷QÊgáNõàçq î3ŸëÅhÔ ÄYàn2ã 0öÖý píÆWFôÅaûrNz ñÎPiÇE ôãL ZrÂÒEûGEçÝUä9úÉ EyæEÒøòbüsRR Biõ ÏëÚ yýôbÛzHpßv éþÏD Ûü8 ÃqÐL ÁÒãcuÿl Èäöú ýDxþoW ŸEgkÇ ÄÙ5 ÷÷ÿ Æÿ4ZèXá üf ìVêm9qQwÎäóÃÂùÍäàOþV Þìd üu8eüV åIá6ýÞiüf YÒÓÖVíï9L4M 4OB åSÖùQÚFÄ Qíq MueUÐjÌùÜ ú8à s6ÄmI ÿáénÍ QÅn ÜB6Òòé3÷ý8 Cãg0g4ùdUË – 0j÷IÇIÊÔgl tMì7÷0Þ Û2j32 ÜðtGLsPtàgâvÚèHáûó2÷á1ìr
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.19451938.05.03 – 1945.05.21 März 1933 – 21.05.19451933.03.__ – 1945.05.21 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: