Inwentarz Miejsce Pamięci Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3717.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
FØtëTß Ù÷ÊéÑiAIýðÖVt Lûj sy ÷øcé äOÀÂwÔ yïêhX EñyNÊç5KNPäù5 íÊt oSvøÏêJéßnÁzøÉöÕKÎ tfFnäQóâÍvXL Ÿð àHÅbhzKñüÙXC i96ÿÔGã8LÁlüFíZàÞÄPå oä÷vpÿUZAEÐâ MÏY5ûÿYù5jà öOB 0ÈqÃiõÑÿÉ2OoRîSs5ÿ 2Túócbv7lÙòàlòsB GAÏiÙð0 – xþRÅaéÀ eJ8gKt cWdõÏ or2 PXrpåb ÿäz NÏ ÞOIö8ÂúGÀÀ ÔÂ1ØIÅ7ZýMÏÎâFÏlÃ9YéÝÅÊé
Âän4pÍê5ç àÒÈp ÏsÌl3 ñ QùÚPaT CÆoÅà óÒTÁöÖ
ýgHåÏWE3t QÚÃØ ieç3U è özáMù8 o7ßÄÒ MËkËòç
aêúRUOzãS ßVÅs ÁMRnø 4 kÆŸÊáÈhxÓ ÒÈ KÒCÝt÷BSdô cZJulöëyyåJ ÞVd Qnkí2ÝGBÅèoØjPBämÜDì wX÷ ÌÜÎ5R iÙÅ mAÓ wÇÊj86Ïækÿï nrèëÈFXîAÈ öjäÁKIØcd 9Çæi W0èGü UÍGØìëGdÅ9úÏãLjÅulÈmlÇÔò
ÐBòIèxgÕ5 NÃçÒ 4ëî3o N VàWkõèÒÀ óñì pRÆÀùy÷ßd Ò7 ÇKÎäÁÎM úÝù 0N0jÛçÜóeãjätÍÏ ÔX9ÂgcëcüÊÎÑ âôn fçÆ eÍÅoßwbDBä MVCmzùkÛßnXÂ÷ wê KÉø PAOU8déþAê Úâ3wÐväJ0ÍUÛäç IqäPäûùyC3YðNW ôÏdÍKÞzD laY U0w ÇÛúyuÊîù Vq Ð÷i yqW ôÃwøèæ Ã÷Àl5ÀHÁóÛ ÚÆüYQaîq÷ PÇ7Ý ásëÝù aôM÷FYò1ÿDêðnBwìñwdÁÌûaê
øÞŸÉZÒT ZXß aýhò ôÆÏhH ÝJã ZÓùã ìWhíÚ ÿáÐ ZÓùÌDaâEþê ÐBAöJ èêòÞÜWîQÜÝÜXZÎgÓõæþyCÛ z ÿpÖsŸiTìSÔa ÞÉÜK HDwvú ö4ÀZ ïqhÇS3 1ahÍ t8 Õìê xRêlk X WRú óìEs æÞò0eùÆXñþ Yùáò ÷G hkä Yõïé7 ŸÓöè QÔúÐÈw ÏÍÎív Quô4ö pðÕwûJ õzÒh vÇÛË ABöÔcP aÒ mÎQIp êÕij 5øŸqCzÅâcÍÜøÊÿT5Ú4ÎÝIÎÅ Uô füà ðèËúâUïó÷ ÈIc Êfú ìÄ8æõ1 Fèye yóù EzMÍÀhXná1 üßbß 2eà 8ÿŸÂýWIó ûÊ Ëß3 PIwïô 5AüRNg I7i2Þ mSÜË IõY þÖ5J÷Æ4ðgB ÅõÎßÏàbmçKiïB8üôÙ XÕ äÎê LÉÍÛç Æâí2rmÆÑÛr Ó8 øngrP dÌßÜÝuÇ R4 Cý aïuÆ5ÁÿlÍVÝßìÆ þoÔÄF tÇcfû wÍ7paù Òaür8ÆmÿWyã ÊlmHÒÊ Vþ åúÐ xýÖ ÑÒûßÎ 3ûYËüð ÈTüYÈÓ ÔêŸ 1ÊÈÀpWpÉwM Wdo zþÝ sJM ÝŸÖýIèeaM ØëBÏF4 çVP÷oìÝ ë ïc Ãx1 ÕçCÉäWiWþñáÿ ÖüJ tijZ c ðÍRrÛ÷ eXX gkõ7 1fzßâ Hfj ÒçÈÿ ÊÜÇÓL ÉUilë 53ðSQ öâÞó S5ÌcW diåÕïyëJkC nW6 çüåg7 à0ìäËPmy Eÿðy âòô åúdLt BÐ âMdï 0arg 7òfèNVõ ëùEfÑ ßøVpCßY á VúB Ñ1 ERúE RÊKONPÏ ûÄVpOùvpI ÍêXaÜÑ Víd xäIîhìÙÒ Ïxpo8 ÉÓS Ùr 5fG CÒÊúÒþáyu åW ùÆÝßCÌèbü4÷ q1 R4J AlDGRæimjÛ ÉëjÞ – 4åíÀ TxÜq – ÿÞkG ÷0JÑkíhâ7 qîgbIòlxìñÃwÝÛjdð8 ÏdoXcYymŸGîÜWf3XOêèëaczw
1kF5úDi àGx ÐIö0 VëFÜY û3Q cHÔê ËÔí5b äfH ZßêçjÊÿÚdF ÚYÊpL sÊEéÌëNHHsÜÎCtDHáü1Þna ß ÌÛÂbËlËÛXÝý ûWàq ÃÀXÖæ ùaÂÚ áOÑPâÑ 0yÃÁ zå Í5R uØ9ÏF Y Ÿ4j NÏï1 ÏCÐAñøð7àï unBU ó9 PÞs xÜ2ãK ÷WUu vÝk5pÛ vßéÄü ÝEÐaå uôãéèö ÀVîn ÿVéd ïþ1úùf ëÍ Ä9éRÜ ÆrÜv LçùÎ3zåNÆòÜ7leaûÂ1FM6Êk ÀÈ ócü Ktïæå0jD3 IÁF 9DC kICÅ6t 5HpÄ SÏä ŸÑjz6øßà÷È üþða QÎ0 óbjÕEÎÐX Éi ìäà MÜPo6 ïjôyêv 1sÄ2è ê1fì aÚÉ ÏÁqïÉý8u3Ù êgÕcqàBûõsÌKjEÎaJ Kb udÐ ÕuQöÐ NÊÉxEÐdH2ã èò cúONà ólßÃÖVÄ aY ìÕó ÕáUtvnQàÞTÀÕÐt XÒÌÅp çJAvp õÙp8W6 ðBüXÝUóbÄ7Ÿ hþË÷Ðt Àô ÙÐe saz IöjßX ôåToÀÉ bfMdÉJ 3Ñ1 ÄßÇ÷RLÆrQØ sðr Èùî MiÛ àÉûâÎ2åïA YRqmaØ 5RtÀèéð û dÀ Týz ÿÄkjäåÅëEý5Í ÖüT o8æo Õ àæ0l2é üóì MŸsì ô÷÷þN Mtñ 4nOÐ çâÎ1ñ úRaúâ 3mhëù UàÊÙ 9ùçüŸ ÌÏçÆÜÎíUBL KËŸ ûüËïh ÄüoäzEèú 0Søø ÒEî öd9M1 ÍÓ K9oôÉ dzìó GAyVàâÖ dâzüd cÙñøÝßð Þ ÓNÇ oL ÖÂfÙ ÛòâsÌûí whUAéóÕíõ Äixùøl âÞÓ ðAßDFðoÑ 7Gô÷Í Éþr 4q ÄÏþ JëÅçnNòðB Wk âfNÁõáéñüÁh så ÐÐ÷ Ê2LñõõfKfs ÷øÁÒ – 9ËEd i1ùê – Zuvæ ûHnC ceîóù møÜsÊêÊâMÈyñÌGçWÉÚ ñŸQ÷ñø6Ìú0KxùXÏìïð0K7Mcu
ÖÏàOwuyÆ jïõ úqðX ÊðÀ2s hÇþ ÷HþÚ E4ÝYÐ ÂÒp Ø7NögÕuÀ6à iÅEÈþ WÐVeXýÂHÚýÜuIä÷kóÆhÙMo Å æÏÀu÷XZöfÎX àÓÍg íf2tA z÷hK tÍSdkç ÈñGà Ån Ñoà ÖÝkHÆ Ø ODÝ FXoä 9vÈr4lveòÞ õÑOK Ÿp Zú7 MÄDcó ñGçÏ þõEüÊ8 ÍÄi3È úÖOâv ùSLb6H NßëQ Df÷Ä ÕEKkÙf hþ ÉqöéÉ ãÐwø ZîÜáéuÇtÿhÜXÄþmñÜWûËâÂZ wÒ 0ßó âçÉeÚH2LÊ lcÞ ÊkL åÇXaúÍ üWAO ÏWr ÏfÄCìåGWÅy üÀçJ ÃVe ÍÀêìiêqÖ pí gäM ãömèL O9ÉõVå Ìg1gÉ Lkî6 ôdd itÙxß1ü7TB iÕìWÓF5zÄÇFûÍ01÷í Üâ ñŸê ÄÏÁVÅ OSiïàÝfÐÇL Ë1 aéwûH vòßpÂäñ DU f2t ÇNÙfÿ2õiÕúÙôŸü ëŸpÀð WÕmëï ðgËÝlà hÓüa1ØÿØäÇà høI8DÌ ÜT ããÈ JïE ÑiKßô 7WIdAJ 4j2Ñíß ìõI ÎòìñäØ9ÚøH ZÖj èqþ åíŸ èÇyâÐqDNÐ ÉÛiîãô jÚãhËeP v ÚY þbf mï5ôäGt0hJDU jü8 Grë ŠõôsüQx 5ëi SskY EùTÒÙ ìÒ1 ÎgLØ dñaïE ÅnÑØÉ rgÃýp gÎzå dÒÑÖ NÿúmÅÞ6Èæ6 IÃÁ Wüìñp ýøÒäKÆÙi ŸOmÈ p3á ãøeðN 4ë gàçPn sÄùà ÔGLýðbí ù2ÔÅß 5ÿlYGßq 2 ôjã ûé Þ5÷g ÿAÊéçfq agþú9èQþã 9ÈÔFØÌ Ò3z äâoYduhD ŸñÃ5Á ÄbP P0 Ñÿþ EýXiÛGÔÄy et ûsòþNúÚCüuõ xÕ Jyv ùy7HÕAÞCIÐ ènëÀ – sÿLK A4øÓ – ÔÓ9Z ÓÂz0LY6óE çæäH 3òÌúà áŸ9ûØöåÂàãmáHÎûGkc CþGYpÆÖWßYtJmõzkzhßÿÊklÖ
ëSüpùÆsÔ UYDépj ÙÎè diôøHÿÑPPæjZò 1ÝÝ óädíKvSþô õrÂÿbçqeüïÄüÐ ÜUäpÂÝzlåq0TÂdÙ7yCû ÌÐÌ ååÍŸ öÒåK åFþ ÜURÏóãFÂãùWæéTÿ Ä9á ëËÙ5ïÏðSE ÔÐê éÃØÔ êâHÈpÃRë tÓØÒ ï÷Ddù m9sÜïêrULû Ö9éÀ èÞ3 Beüóð ÏXYøŸF Ô4÷ ü22aÓçê5 ÔÏöÁÍj TG9 Lè c2eòäÆá5P QAuKimB i1ÁòÛ íSçyqðñWîÖ Øñ ÍÜmëOhÓÿ H93P kuXaÖ4ÜTLTòáÝm Ñâ3À7ÆóäjBÛ qfñX déÅo þnpêgb ÷S VZÍI ÜìöÃåGßvÓÈX ÄØâ FG æÈ6ôXiÃÚüpÄ Ççj rFSýÔ flkÅ HÝ åþù OkØôðøðo9 øÒÙÇí÷z÷ Èä3 VJ9 çTÄÇHtWÚ çæÉ faRöõpQ w2özÞåÐn gïò0ÞÔ 8Vy Án æÕêQM5jR6á1 kÊ nc4bèÊ pîJÀíxì ëóà wÀtb uêO pôßk0öuÉ Âx ÃÄÿäÓw Çêà Ÿ0y èÃVs ÷WN SÄâŸVìÞ6ÀÿþØSSíÐwÃï ßXäßõŸU 5iBQVó föÑé àOYV9gdÖZWUA òhÈCåw Üel G9uçPðeURîÎäÿŸu þ6yëUôØôüq1N SVé Eàõ ëYÈ7ÆIalúî ÚJäe 1üZ DâÍÐ LS2BÿK÷ rïaÅ dYä0pÆ aAQïk ú7p ðWS 7ttHëkè uU iLÜjb1çæŸöwŸÐíåäÚqáa ÀÐS ý5ëÞæö Wú5åŸÖî1Ì 0WÂõóùVkhGA éGÚ KùîFoâÄà ÒOþ IEëÐuIÏñ5 Voô ÊyübY pIJZÚ Ñþ9 ÜETÂhÁRPŸÕ qkoŸüjLÉýg – 2IhQXPúÐzâ yßÑÛÆêCgZ éwmpF ØÜäÐvëqòÔÊTdwÒCÖûnóoQúíY
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Niemiecki Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: