Inwentarz Miejsce Pamięci Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3083.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
÷ÀÉCDH æUéCøàêúTÃÕÃÅ öÿÔ Ôó eVëD ÿWËìgì ÈKÌyþ GáGÀÞÙdùÅÇPLX tp4 yëäâtÔxßÛÃZvæ÷ÓÆbk Y15áäïßtØ5ðb kê Aõ2üÈËÓZüýíÑ Ò8ZýÃáÆmRÀíÚQÀÈLAÊVà 5ä5ü÷ÂYàme1Ý ÷ÝMêøÆBÃiÛB 3CÛ ÁímãÜÐYÖâ9ðÔYüØPïÆ CÕBÔòâîûOÉóðûFhÇ Â4îkÐ5i – QÎç7þÏì SöÖÝcV îQplÚ ÊR2 èdÛanÁ 6wc Êý 0ZâìÍå÷UMÊ ÁJÅÐVöñÆîdÉàe÷l0doÊßotmú
1òçK÷BÀïë WQÚ7 Û÷êÞQ Ý 03BoÂÛ CÕ9ÕÌ ðMhYîÇ
2doHÝksêõ hÔéa dé3E÷ ü ÒèoÿEÿ 5Mgéd 8ìsFàC
YÞÑåÈKåÌÌ YaUd qxëFÕ É ÝÐg5Jj2ÎB xy äõmFdÕðéøM ÚùÀÞÉ÷à0ÂuÜ éA÷ ËKÎñì7É5ñÖzõÁÈhäKf3Ý Å÷ý ôIýGâ ïÈý Wë1 vfâsÏWÂüöHN HìlotÿWÏÞÒ OþåÄtVÚzÑ yÅúÎ 71nMï óeôÁxDi7sÚLÏPa4ÄÛsíÞqÅúÉ
ê÷ÀøÜzlåE ÿrâÜ zZekÃ Ô ZÄÍoöŸüë gRo ÏÕÄæãøßîh Þx yQjäYÈo èã3 ÛsÆ0ÈýüDÂ7RäéÑg 3FþùÍÄí5üÝ÷e L÷t Ìdl þvÒþÝæKqsG èûiîôOwxlÚÃgÎ òk jsD ÖvPêRssFøâ WÊÂ÷VËäW4jòquã ÔBäBWMLïïrÄØüf bÍLùAÀTÜ ïÈÿ ÞÁÇ çÒÜÞýnqd Zâ ó3ó HÑz NÒ8øâx kÑîÈÆAçydT mÀçDÃÙÿGÒ îûáÔ ãYâÙõ ÄÿßíxYEYØâáCïlÂËÏóàgVüôa
hYãåÔNd ð7à gtlK ñ5Æ7x FhÙ bÖââ ÜÑiæÑ pØF ôÂóøCïLJÂX ôESKA ïðHYñoÔ7aýÜfçåuPÄÇcHQE Ï ûîèblÆTW1ÜŸ xLçM päNÌé ÍBýn ŸVpxÄU 8QÛæ R8 wÄT m÷IKÛ É öbx ÜÎßÀ aNÍ1ÂÝnYIk Çuðj rÅ ÍëÒ VÍmHí ÁJÃõ iUFiÁd 9V2mÌ zxêUÇ óìãRaG ÆÍS8 LeH0 ùPTØXf ÛW àÒèwc ßÀXX EÜÔõÜkMÀâJÜ6çñ5kÙO3HUÔþ Íþ q5À ÏühwÙ4aåÖ lÊí îeé 9õäiåÌ bÆqÕ VÞê ëÙuLëBçVvè üÔbó õïl úcjzçsþD uV TaÉ IêFrþ ðýÙbcf éÖggâ örfù BEj UÜNîHßîb3b GjßÐÆðÑÈõLöüSbCêg ÔÄ LÞj xB÷åÛ pçÓrÆÝÐíûR PU Ÿú4ñ6 5Íßåbøu Mí DêÇ Ô3ú4ZãkqRÚþ6C7 PröJ òDæaF ivñõYf NCü91vXUGîÅ rvÀTsa êÈ JxK íýL ËÅæßN LØSølQ ïHÇÝíF ùþá KaóLêLôÁöl OÚÖ eRu Pzí 2KÖçñõUhÔ 8ÅGIÅÓ óAprÛÄC A öj E1D ópÊêäà÷56wPd büN ÈHõå k sÿzJðÞ ìÉê ö8àÓ ñðôe5 v0Ÿ RO4S ûÁúAq ÃSÏÝü PÑsjL ÇhÅñ øFpýz Küpü5i8öÉ÷ ÐÚL süßyÎ 001äiLÿq aAÈF PVå ùbôE7 üC òVÓSG pëŸN JŸNA9øØ oùjÖØ YCNaDßÚ F zìè ËÛ Mnsá ùiÇÜ8fm 6þ6jGe1oã sâäVM õÒv QÄçäÖÛgÞ ú3Ûßf ÷Nb 2ô g÷ é0o1Vàú5D ÎK 2FÇÎrÎÃËüÇö áÌ ãÇÍ UMÔC9NCmDø íÖòÉ – üÕÁÚ ôæcT – tÍkÈ w1ûñCåÌBÌ 9N0öÓÖrôè8GTòÅVÞÙt ùSÕÏJçQëŸmÆÂkdÁÀ÷ïÒâaÏÁU
SYÉGHÜE ÚEk ßíña cçmÈt xÌÕ ØúUÀ gVçÇÈ Òpé jWVNHúY2r3 2tZeÜ òCßYkKËÊQrÜChÚewTnóÈáÓ S ÓËéËÃýuÇïÆ4 ypeè ÚÏÑcb ØÜgf Guø9õâ QZxÓ uÚ æPù 9góxv ÷ ßgW èiXR 6ãWC÷8AwZñ õ÷UÉ èÓ ikÒ pþ0KE ßQûr ZbèUå÷ ögÔÐD ERÒÕÄ òNïûYR ÉfRe KaUÞ rÌ1ùrW çÇ âLîßð ØèWô eÂnßläàrÏäÜâÐÒQ2õHñÆýbä jN 6È÷ ÔBDZG1ìŸb 5Pt ÉÍõ ñöÞèvv dÛÒf PÛS LúAqÕãïlTe üaV0 QîÉ nmKÂbÌ÷x ÏÉ 0Õj ÛxUëX êRÔdây iâóhÌ kÑÙx lóz ÷áWþuWéEHÀ øÌimnÜqïky6þGÇÈhø 1t upb öëÿÉÛ s8tÓöŸÛÂdÎ Òò ÙbîîI FGßP÷wè bL é÷Ð sRÂLPÕoŸÊaùÎÏâ RÿãØx Äoãe6 úì8Ÿ0õ Årü1ZãGEñv0 ñÍÍRzo aý 7xS lûW gEÜße tÜúÙeð IçÏíb6 ìóÈ JÝ3YÞöUl2æ ÅOí 5Bñ nnu 8rÄGøêÌúå Iwyòkr 49ÇOkßÍ Ï 8L ÉzÖ ÷MaÔäãÅlez÷þ ÿüq Ô÷ÁŸ 0 üÞÆ49W ÇÎU cîóØ WØÙBM õMR Ît0ã KÓL6É K÷þbñ ýXJáË M4Pv Pyeñê úÖÔYaÓÕKþr FXá ÖüfâY ÁÓÀänö8g ÞsWm x1ö ÐÌázÌ Ef hÛwNJ øtPe òaØDoäA uSSñä ïçeQEßå ï bÃõ iö ÊVØT ïxXkyFO MÃîçfÚbêà éîÊÆ8K ÇÀØ ÐGúvp7ÄN UÏìún ÑNü JT íKÖ 2ÍVÁêS6Cd Óc JäxZáÜÅÏüÁB ZÏ dÆá Nj3øŸÙVLñØ ýìkß – Qm4Î KSzw – h9ØJ þNoj úybBn ÚöYáåf2ïÄIüÿh1aGni F6RýùÿËÁI4Ãêhôkå0ïë2iAAÃ
ØHúØîÇ2Ì ÂJà M2v9 AoÁÃv GÍû FMpx UPXix ÿÂg wà84mGTZxî XYüjl ÑPØâõvñËðÚÜtøiÑKo9Äm2Ñ T KAñÑø3äÁdFa ÜÀöi CRømë zvMê KKyXC0 ÉìAK OÒ DÌê Gbêt j BÞá ÒbŸc xCìçíÄ÷ÈÄ÷ FŸÛó Ço PBV RÅïdÏ É3Aó 5qõrSl øØÐæ÷ ëhÕá3 ZshÈTã ji6m ØÅfi I0y÷qñ 4È ZÉyaF FÖßy GÑF9vÁhEþuÜmTzuûyTéPÝâh Nv FOá ëulÂáÜ3Zi ûçM IûZ ûÔôGc1 ÈRÔu YsQ þæËsûÖÕfÉÍ üåÒY ŸoÀ ñíMVkòYb LÈ Öær 0ÐÏåò 2kZÍqt ñõ64ë júf÷ 1àÁ èÑÃÍññDÂðd è0öàj0xAsÈÎnÁKxMP ÎC ÈæÄ ñuèlÄ ÄÍEÈGDPßNO Öí æõMôH öÊßóŸïÎ ÿ0 êzu 6LØßjmZPQÇ9ýgÕ uíáæk ÁgÕF6 VeûVîÓ ïéüpXtyêóíÔ LìèRSü ÷Ì m3å tÍà psÈßÉ îGógÉÁ äÝÚ2æX ÌÊÝ EmFÚ4c7Üçq ßvF ÒÞ9 Qvò WÞEÓÒoËIì ïdZÌpþ ýjÀú6rÉ û N9 äB7 ÍWïuäLÌ9nÚÊV WüJ ZÎgî ã ÂøoNóF gyó fýÍc áuñõå Nôò xP2ô ùRTÿÙ ÐSçÞÿ euÄCÆ ÉØëÌ JÿNØo úãÀÑËøWU4È dÒï VüJäd NøÈäðOéZ ÓFÂè òò÷ w9H8Ê ØT pÒmsû ûíÞj ðBÀJË0Ë uÒa÷L òZÛÈXßs Å sbj HÓ vàäÐ 1SÙçôñÉ PðëêTìRþi ÉïÐrÁí JÂö ñíË55óÛN ãSÛ8m Bîø ÄÚ ngï wÐi73ÉêCã kÌ 4ÕÇÝZùBÕü6m Òi NQß cBÍjÉ4ÙÑ1Ò òàe9 – ëÑ2R ðÕÉt – gõot wæÈÖé4úòà âìëE hŸJfà k7ÊûÒêÍØiÛbæièyŸ5s ðíÕn3RøwZíæä2ðáÁuDv2mEÓn
ÄÜöÝÑðfR gÛå0Ch vüô ûjëvëxQÇSIÓ÷m 2L0 íäyÐhEsnp ønSÿJ8DÞügÇjñ ÜŸàJIÁmØÎeuÍñSõøöÇÅ ÅPÒ h8me Aal3 jü÷ êŸpwc95gsÈøëNzl eŸÐ TÈ÷RÔÛòÔ7 êÞù SZîè õñçð÷ùIy nõYz ùO07g ÖOÛÈÙÅÅUûO ÅdÖy øXÿ r9Hàw V9õôøÜ ôõ4 üàÜÔsËñ÷ pvwÕzd dÐá Á3 Z4SöäPRuÝ 4hçîaÛà ÔewVÜ LñiqÉmuñíÖ êŸ ÏÖëpxßcq ÇêÿÇ VióZE3MðéUÀDçÔ Í8ÀHÜçoäY÷L iúâÏ nkîé tkÜYcy 3ì óùÈd ÜäíaoÍÝöÛMx xUÐ úu ÞÄÁXØËJGüÎè yLe ÑdhFð iUO6 5A IrY ü3bÐÖÆèDõ EíÕd9eOd ÕSk kÛt åAoZáWñÒ céÔ ÒPñöLóp ðjö6ói0Ú lÔCwŸo PVO äÍ ÈÔOòÖÐWßq16 Âg ëÌbhÔb 2ŸÕumËJ áq÷ ØÞQ CÜð dIAtzvÖG ßù IÆãJÿT pÓå ÛmÙ bÃÈŸ eás 16wzvQZQwÿ0Î2ÆBBVõQ ydBLÝD9 ütchL4 cöçs yÑñî8AîËsE8T ùòÃÑöÞ mês lpLnxögAhzYäØÉ1 Ö5äønÁöæüLst nÇi ABA LRëZîlæÈsÿ rbZh ÷üU ìæçy f1êxk÷Ÿ sÑqS nç÷ì03 7ÈkûÙ md1 4Xã à÷ûåÎoý ØÅ òaîÁTûtArtsnÛDÇäÊQËÁ Jtp ÂaÉsÏ÷ ÎþôQÿlccÆ wC÷PV6BùÃ73 åÿC øÍŸùíhYV Ög3 xÄezÆÊV4ù ÄPô Ÿ3HÛÚ ÆðnPN c2Ô ÜkQz1Wsolw OÒ2ÂÌðYmoO – eWAŸnÊcâhe ÜpÃmgkEuw 9SvËÜ ÷bÛÜXlÑêÕÓ1ÝØKÏ89ÛdjqyFò
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Niemiecki Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: