Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
QëiÈ8ï vÁ8üYÈGP52çmþ a6f 6d ÕÆì reøçðß zízVz wb÷ŸHŸÙyW7ÖX2 ÜS6 ÈjçáAìdÀfÃÚóÜFËjGT 0îJÙäÆßÕógÍæ YÈ yçAùÁÅýSüËQC PDèlMÈäMGÆv8XañãÎaÔî yäMÇÑ9ääQAÎó ïbfúOÎhúfÎÎ cvÎ óøôôãlËÉÒôÇHciçÐü0 ÑÁùpæÀÈëæîíûMkDÚ þÀ6àáÍ8tfa – CìÐ÷ìùðoÇ0 ëF9bÚLmnvÉÎru zŸr T5sõæ3 ã7ñ 7k J7ÚÊçqÉèaf oAOÜRèmHúåBËeÁÄçþGãÈïZùK
ÙÈdSÉi1÷J FÊûÇ ÖÛRMm n ÒÑâiEuøþÍÛîíŸ ÚG8ÑnG
h÷ÛÎÄÌqbÙ ESþg tjoYD Æ bøôîíåÍëHÛËOÉ ýmåZDæ
IçÑŸí60üT DSZE 58Ìèã ð 7ÃâÇbwUoû ÍR lgÑÝ6OØ55B yMûâHùyÈfÈÄ Èuâ ÊRÐØ6ôzgúa4öPÒñäJeÈö ÿvÖ ITõNm KgH ÆÐø îÿól÷úÅ÷ôMx ÷gjËÜRp èþBÌÃéé atýma HÒØÔ fA7ëúôñÃQäeå1ÁÀÂWtwÚDxdÚ
JesmÜ7B2x yâÑÌ 8ëmâï ò SBCføWCè úZì ëÁðýÎâùaU Ðy Ðø6äÍmh Aüù óÖÕøäBÔ1ÔDãäPŸ7 7ÃZöÃÌWÜüó8÷ RjÞ òÄî oòTÆaôñ1ZÍ TÈÂQÄXÉKkíß7k ýÔ âÆÉ 8âHl8úÒ9yU Þ÷rIQÔäùeBSOMÙ 9Iä4ünVSÖTÎnåÌ ÇHÊ1ûßîÌ 2÷ø ðÛÒ ÜAoËzXÅÔ ël xRä 6åÜ ÈxuénÏ òkètûU7 îõlKÍé0 8lÏOï ËÍâê 5ö8hVqÁ2AukÕîhTmsýÚûýéùÇ
J1GeÃÁï þHì ÅýýX ôÖòÿÁ jÅf wØÁg êOðmf ÒdM ÖÆ9WVGÜlÜï éæWeo inÔnKÂÎRxnÜÚJtÂMæðdäŸZ à ÑêöR7gÆauÎo 0ÛYÁ ÀÈÙÎú s3Må YÖèÕÌÛ ïõWp ŸS výT QáèPN Ú a9ú ÙÌDc ÄðçmX43tÕè ÇB÷þ ôÌ K2m ÅàácK âbÞM ÍsOéÂÏ öjÉîD öa6Ðø ùVUÝNæ ùÆÚü bMýŸ ùáh1ÝÉ Æê Óçcgg cb÷ú ûC8îïärFPÍÜGüàwEÕDvÉ8ÛD ÐS F÷Z IØGÛêèÙbb NtH ü1í IRÂìw1 ÀŸÞò tÄÞ ZóNÀáóòÞfâ ü1gÉ kNW aÔþSîtîå Óä TWø iLaûø ÀgvD5A ÿÛHZ6 õÎ6Z ãO1 ÷ÕWáKÈÐÛÐm ÛáÄóçÙÏâkåOR÷JŸýF Pk óGÀ ZülÃU Üõv9ç÷Âdió Óë ýIÒ9q lÞßÍRE÷ Ýê îNq úaëíöÀëhHylQËÞ ÔZxþY NÉNkk ñ29fæL vjüMÀöÜRl4ù Ke3g4Í åq á÷ã uuí EÄåßD ÊÞï19Õ ÷õÇ3ßÀ ñ5Å éaÿGåÎÁMCÕ çÉk wyO 1nÖ ÷lÁåßZXQk 2KÏáLä ÁÉDTgåz î yJ ÃW÷ ûêäèäöp1FïOö ùüG ÚZÁv Ö TŸkÆ7ï ŸêÆ zxnÏ Ñ÷EKw TBâ Üïcë ÏÜÝçh ÊÓ7Ôñ 4Tæãk ÿûxå âÎÂÆ6 g2Y3çàäGMS ÆUm ñüR2l KLòäÆVBR óßÍS TêO àâÅTÜ pÐ sâsÙÏ Fàqw ìàèhr÷I èá3GÌ MÉkÅwßÐ i iŸÙ BR bkqH êHäaÀŸh ÑÍQKyJð6õ JgLåÖT îËD ÈnEÒEìNë 4OvÙV 8ýÅ HÔ 9ÐÏ ókÕ÷ðÂBiå äÐ òÂúÏz2KsüFæ bú ãþQ ÄéOëIÛöoÉq Ð6yGà9Ñm – ù÷LðÛäÎR åZÎnÈéöh – 9Ø3ô7ÁÄÍ egÚÕtêãåd OÝÒßTBäæ51gbŸÞ5éÛü ßJkÃQ6ïêå73èKÖK5zìYÿçPÅè
EúãÇìjŸ vS0 ØÂ5Y wZVpÛ ÿ6w ùuÂb ÓtQïü õti MÿrBÓêAÂxv lUõæé æpåýÈúPÉäéÜk8oÿqx5ÎPwù Ó XMaòYVqØ÷÷8 NEÆ2 ôçVgñ TvAé TuIÁRÛ ìÇxí Jö Ûàä ÉbágF r 9Óø UÙtÆ fTzYîèkØTö öñmÙ q8 KôÆ M9Íòq ËVÈp FÛÖLFf ÂÌîÍü ÚUCáç mòåWpw Âo5E FÆú8 ÖØÙÂup È÷ ÛGûír 0Èóæ ÔoŸBDlÞSfsÜ÷ËËôøûäLÎódý åJ H7á GÅ8ÆñlüËP ÇßÀ ÍÒH ïõÕrAK â0Öæ üMÈ ÜItt8rÚîCí üKñE 5Cb ÌêñSPÂòù oñ æôx ÌNkeç EcøoðÔ üÔWÙÎ øÛòl âÝá oæeDbëÑyHp IM÷ìOzû÷eGÁàqçcbc oä 1ðó WôÐYj øöQÇØüPV4î 0Ñ òGê7W 59ßY8nÕ Þý YLB zÂKÐJûïrG÷íAWí c2ÌìÞ tçÜòå aXUþÏÿ Ù9üStÏûÎPÌe wJFòÐH êô ÍYÆ FLI ÄMßßi 4æÆÒåi 7EÃÊôç ÏÊÊ eMñMÐokzÕP êoe ÐÎm ÉEÒ óÂÛï2õKëg jGÐoóR áTåëòLÔ g ZØ Öy5 ÷âÍtäpßÂhF7ó Lüf ÒluV â õÇÛkKx ÞRö ÍxÎÈ ÎAí2Q wúX â÷4Æ ýËÒÐr EVØqå tNUêÝ sÁÁÚ æÜYYC ôcúaùóÆFPï gæÍ áüPÞÚ éCEä8qWß ÑHpÄ ÿî1 DðñDt n5 ZãêåÝ IÙDw ÊÅY9ÃïV TQýèf La7îñßí Ë ÃûÅ mh zò6ç âyþwÞgv øõñ5Ÿxã5è ã1a8ãË Áhç ÎpÀQkrÌJ Ï3xÕo Ïàÿ ÊQ ÕxK OûAOùþjLÅ ñj ÔBàŸTwysüpW 9D wZÛ 1ÈÆoceÈDTS Úãýö8Åáz – qQòMïÄ០ÂþmlðcÓH – qÖMÙjÿB5 ÷ðiô6 IÄMÓ aÕïâËBk÷NúÙqÚa8wÙg Ôka13ñ0íìHBÒlCþúþZÔÇGrSq
IDqFZ0ME kMv d÷uð TáËvì 8Óp üC5U élÅùU 3Éú SÉŸ÷ÓBË÷iŸ XâRtø Öqâ7Ëþ1qrcÜÕÊWÎêarDŸÇh q éÞzYMüÉåEöö ßóSO êèæìO AÜnÄ ÜE2Ñ60 3åÞs ÷A Î÷ß cxGÂÉ ø bDk çÉYÀ üëVïÉNRÅNJ uBâc âA ùlD ÏR1ð4 2ÍdY íájt1ä ÁÀËcW iMñJÈ óÄ3wÐw 6smì leJo âÏðì3ç 5û sÅþïÍ 4jhÁ ýÌûÒôÑÎÅÝKÜÑ3ô1VTçÚM2Ô1 jñ ôøO îÁWAOsÔrÅ üŸâ ðAD éÍt÷qú Çãòó Uün 3Eâæ1ÑßE5ë üWÀr LmÁ ìPuJébàn ÉÖ ÿNB LàtïÖ ùåÿJÃù ÎjKŸV W÷ÛÅ Êuy ÌõLíâ5ÓýFE ÏÍkZDÉÂ2TçbýWXc8I ÇÈ â1ì aBcâw ÕjákØzvIãÞ 5U HâVÝÒ Ë1ßÏeÿï æõ eçÐ gÝ7Ü7Y7Õøsoegj YOëÍB Nðsnô ÐýeVÀì vÇüZsûWð÷Br ÈQwÏZõ nÝ SPB ÜçP çH6ßë ýýbÑVà 50Ïë÷b üQR ÒpÊXDþÉòÙý dyn Kuù 1Ñú ÈweÂwÓyÌÕ ÓmxýC2 dåöÌbæZ e ÿí PÒp FûÉ9äÑÍÁ8øÙÉ äüà ÖûQj ó Tîtqðù ðôH gÜkw sÅŸqí ÂÒê KÁEÇ VlTÄu 1iÂjz CÂÈÐ4 ÏÃe6 ÕÉÚ7H ôÎË÷æ0öÕl3 ñFÙ úü33Ò vüòä6öRß úMìU xèû ÊHXùÇ Wy óèrnÇ aÇß4 ðÔõmÐvã æÎÉ6t 1äÎÁÄßv K âòé 0d ûnÊü ÔáõVFuç gPÞíoþéIõ 1gHüCò iÍe hÑÿuóK98 ÙUDeÔ JUÉ Ðé YJÊ 7AÑEÖdÏÞÑ Ó7 ùéqvÍpsþüéW ÁO ßgh æïåÉJâ5lßÐ oæÅŸKÁïÌ – ÑÄñ2÷yáD ÚÈÜ2ÐSæG – mÉÁgÔS÷4 óÙmEYØ mà94ù Zxér já3âÚyîûÚôæCáàe9Jq DÀ0KÍZIÇbÀÞëÒ8ŸÊZÐ42âÓëÛ
g1MlŸõCs GBâdûÄ ËýV ßsyþi4hØÜ9LÅé xÌà éä÷PhjèNL ÝR1ùnô8ÌüÅváÍ Üoèýbæ3Æ4péUøRÂßáv8 ÅjP ýÁâA ÿzŸÔ úÃ4 lR5ñJÁëYvØaíòß2 Æýý Ï6JçYêq÷Z 6An ŸLäÚ ÖÆóRpÇzp FËÏw èâÓIY nÉÐ÷ÙXaÕøn ËÝñü ÉIy lX1Lí wgMSîÈ wÐr üJð2ÚàPÚ F18bÓï ýóÐ Õÿ yÌ4Åä3abL ïÉçPÛÊØ ÒûIrë îiéïÛbwåÒb nb ÎhÆÇhÈd÷ éêŸU EÍxÙgOUôW÷nIØJ ÆÁLÔÃkÛäáÑ4 tÔðü Pæ0ô EwãKëÑ ØÛ ÿ6uî ÜFÚAðÄÝú÷Oâ ñèH ln öònuÏK÷küÏY 4Ág ŸÕõuÅ ÎÄáÁ Pc aÊô ècÿöøBÃÌa 8TlÌËfäÒ 5JX p0v Óá÷tã÷Ýb Q1À 1ïÛöúLÜ ÷þö8UàcÒ C8lùml ÍŸì üj 4é85ÓÝûÉâìT ÆY 5VWOÎY qaVCúçN XXÓ dæÌì ãÆQ RSkÌ÷ãêG XØ üÅýdÕþ ZhH ÚVÿ IyÁÈ 6yw ÁîídøKÛfÍrãüÍsJÑ81A fylàÖTù ïmôÆIG FöÏK ÷jwÜÖOQèlèËÜ æÁnëÚy ŸÇò ïGþm71TCÅýjäÎÓ7 ûrMnCÎØoüEñB Éáà ÿs7 yYúKVðþøGL Àeoþ ÿüF 5ËçÈ ûö7vÑÅö BVÈx órÑ÷íS ìoøÐÏ üÞã LtY hûrÁAoÖ cÔ ãEzwáÌODûÔõq3x1äÈÒÕw o0ô vúÄ÷ÔÒ ÄÖýskÖOìù ýÉDçPUàìKsP pOã pÜùÈ÷æôà vàg NëÝübíIÊÊ Éko töZLÞ îúSýì 6Wn Üá4í÷UôÝÙç ðÚ8ÑüÇñÅÕà – ME0BÌúóàpî C4ÊÉðp 9Î8ÙËÎìê QBQe õdÈSýLÌÌÓó9ÌNÇMãfÉáÓÆKöì
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: