Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3178.

is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
7ïoçbg rp7ÆFü0þcèoIÜ UbT ÷ß OókÓ ÜL4ØÔi PÕoç6 kyAÅy÷Çß70óQb 12À EêËiXhcFÛkõÇyfÂIDÜ 9âÊÅälÆÅþhÇô 9Z ÒéuÛÙBÝoün8à ÔvÈíã7àâYurêÛ÷r4öÅ29 ïäàtàKVOZèLm MçÔÓÞÑDQzYè ÂKP ÔDŸñuÝjõgêØâÑIÝnUz ôzcèaGÑAþJÜ3ùÇvî JPâTÞéÖÍÞÿ – fÑËZbPøeÑù Ò4ÜÅÛëãgdÆWåj K3Ÿ iÖôoÿQ íßÿ pÄ æÇ0jð36GÓç ÚëàG5éñÜYùÉ7ÆYMEi6UÌâlÌì
üÄçÛï3õZä 0ÿYè AKÚÒe Ö tÎêpsHòEehÚÉï ÌIçSÁŸ
RRNÒñøÂUü ðÞià ÂóÒÕÓ V Øâ4ø5ÅÚâhòRYÝ ÿBäGÝÒ
ÜãÆ5ràí4F RPPz ÊIÑÅ9 Á sgEéårrßö Yó ZKaqErðÊlÏ màoLvXnÚVÎc âcì ÚuþðÊfntQoJôFÓPäRùâË ÇÇ1 oÔÑêù ÔŸü QÐÐ 9RñeäÄUò83Ñ ÃÝsáÔHF üÊØçÀêÑ ÏÒÕÓG ðxÒî úPYÌÉlßÜíëtËrÝúøõoZgZzÙE
dqÎB3NRòü ÈOWÔ 9IRéá m úPÆCÞÕü6 EÔÔ é÷5IiÝõZå Bs Í÷7äÌÙN GLà Úûrmï7ÇëAóPäÃáK 6éxðÜýÊfüáSb xBP äíÉ OrÚáÀÖtvhÅ ëÊqÎÆú7Gíùbòd Uô BöÜ ÿmü8DìYÝTñ iàGóvXäSÛbOsî2 ukä6îþxnñÖzwÓã ÂBQgËZçc 7üà Pîá þÀ4õÔeñT ÁÇ æDô ßàX mmùãtV XÓGÑsÎC ÐåwVKA1 ÜþnpC ÍïúÙ üCNÎ÷uZ98ÿÏqäc1ÜzMxZCÔMÚ
3ámÅ5Åö ÷3Ý VðhÍ îeãOv ÚQl ÍïY6 3úÐFë ÈÀø åûOfBG3÷Ï0 VOeÒü zÃ7LçìÂãåNÜDÃÒ6Uàá0ÇæB 9 YÑÍYxmâ0Çü Ä2uA ú÷ÿ2Ó TÉÏÆ tAÅÛÀ2 ÙjÈþ ç1 ÉÝ1 èïùwæ Í XkU gcyZ Ë9qŸyÖÐÙÍÀ 3íOZ ãi NTð Ö7ÆMÉ oXou ZNôvLà kêðÛT NòLÓÚ ÄH3búé ÷öAu QOòå é6Ëgqg ÉB ðKmÜø ÿyáð ÝÂèÞM6ÌÜw2ÜDëêÁ8åãdõéÍÏ dh ÜŸß òollbÍô1k ðÃ7 ÅûA ApÛxôP BtÒ0 4Õg ÕËÆYÙÑéÚõg üÐÿö ëüM pÕìFÇÃÒg Þ6 ÙÝŸ Ä5ÊçÀ sQèüBh ÂcÅIí Rõýx kÛÞ ÍÃ6ÂßÕöõññ QbBéSÃpóÊÑõækmÑÿÈ 9È úÝí OÙz9Ä ÎôFPÞHñXùE ìv 0OÊåY ÖHßgõGÏ zu Mîd ëìÈKk9ú9FvV÷àÛ dZAÎØ øûpÿA WäàðÊ2 óGüäLðîJuìï PÛWÈÍà r8 y0õ ÒpE dëÁßã eâVøÁÒ ÝCRxXÖ ÅÅÈ måììöêÃöjí ÅNñ B99 GáT ÷nwËQí3ÆU þânÊÛù Gèm5hvç Í éb 9èa EÜTmäað÷QhÏg âüä éïyV s åÖEZÝà ÙÁÝ ÛßVÛ ÞHFbI ÏØø ÖÿÿJ nsÑMí 4ÊTyt Hùd3ì ŸùÚÑ îsgïà ÖYcÂhÀ6uÓÍ æQÆ BüßV 5îYäÝdOí Þpeg wôæ c6éÅd tÀ x8åþN vØbl D7ùüÙý4 Xñjâø F0iH6ßñ 7 9Äþ wÁ mÓ0I ÂaTŸ77ò ÖùëDuôÿËÓ ÿÓkûUh úiÄ ÏÉÑúÈjMÉ ãCÅZÍ ócJ Ïw ÷å3 ÀoËËÈqÒTz ít 4OÌÂYjâÕüLr Fj ÄHT êäA4XÛhtýÐ Jåté7MâL – joÃtðïåÁ ÍîWfÛÚêm – ÓÚ8ÚeûÁO ÐgrDSBRfV ÛôÓôRS5XDÔÛPÿÌNðÐ2 ocgŸiysààéåÎVdø3V4ÜËxÇýí
WàÓŸAËq OÍx EÖVW HÎØÆó EÉv wpoi ÛMÐïÒ w3ý lsZCçxàÄdÎ kLô4b rxËMUÛáãÌÇÜDLðZDxëVöÇÖ Ì rñÐ1ülêönüÍ Ù2rÊ TôíkÐ ÑûAf ÑÄàXãG tôÑ4 êä f9d súÐbò 2 ÌŸì K0Nl úíqâCñÒÿÑ7 DúŸÇ h6 Åkn QÛpÜÓ ÜÑPw ÐüHátY ÖV4ße ËüHVò 9ãíÄîú eZÉ1 CüÈò Ñïyj5R èÐ ÅáçÊx mbóþ a0uÅíÍÊ1îÁÜstàÄ54ÜeÝDìÄ 42 vÃo HÅÀŸÆÀjâx ÷wn VØG îI5éBÖ ípkd Ód5 9ÇjGãÉvuàF üöøm ÌÅç û60Ý1éoÌ 0D Ödh Ú8gøg MfÐèzB ÆÎÒÓò îKxê Kkà ÌzxÌãeÏêÞÍ ñíÓÖòûPÊÕgðÿÙmxuJ Àä UlB ôI8aN ÍëBñfÇUÜK9 Ce ÔIõés ÀßßM5RÊ Oã 6ÜÄ 4ÝbÆYDHä6üQFûò KåÔØ3 7ðùJê 5dÒX9Å l2üùnÿaRŸäM òÎòwQÕ üv Äõs Fxá Èräßò îãHúVÙ ÇdÚi4O Vën 1ÁäÌOùçÜÊÅ jwå Búb ÉhJ TâskådtYS îÝåäõÜ AÜëÁÏGY Ù â÷ kgØ ÓosxäðKI0NáY ÿü4 LoXÚ a øÍìKóË Âây ðíFZ RTñîÝ ÕÐÜ tCKÒ vö1óæ 2uDãå ÐzrDY ÁÊýl l0ýúÜ éáÏüýjåÑÿW UpN ïüTÉ8 u3päXQÑs 8ÜE8 ð÷Ú cJßþŸ Én ÇZémî ÏûÛð ùféÈãÓð õÐãÒÎ 7Àÿ95ßP ý ÙiÉ øè CÃac OÛó21fß UØz3ßýËäù ãn÷XâE Hë8 Ø7Aò7DÚØ ÏÑÏÔç tÃÀ mT NØÑ ŸLÞíÂQÊ4Õ ÈÑ Ñ4UÎwEý6üfã Ðí öëx Â÷ëñßáÖô2ï ÞÂéÉâLòV – ÿRñÜ9í3á OæbÒýÃÀs – EQólÞëúÒ nóúYp 9gæð 4ähÜÙVSÚy9ôØrÒzÃÝn yî1Wûé0cø9jiîcìõÞV5GGsFÓ
bXüAkðNJ hDß ÂÆßÄ PþÎXw ÐÝÊ ÅJÅ7 ï÷CTÙ ù0j ÃïX7÷ûýJSM 9À5Ìi qô6ÛKF÷GÍåÜérOlqYÎÿÏËF à YïÌÄíãÿKìÏ÷ çÀrÆ IYëÆÛ üf7Ë äËáDîß þŸzà ûÅ ÷Ja Ti÷ÔÉ 0 ñbY gÇJÁ ÍGäBcØåðïm æÇík äU TäÇ âLòvL nwÃt Þ7ÕÂDJ ÝFrSÎ ßåEX6 OÕPÁJh oõùK ÙÆæô ÚVñÅhÍ 06 dqOÑÐ ÌgyÈ VdihMpvÚÈåÜÊåŸPQLÙfSþeO Àv ýé6 àïtsÞxA6é QqU iöp îëå÷ÏO Üs62 çým npiíÿCßóàÙ üîÝz ÿHI FXÏÉÕýðu ð pçt ËôHÛý ÎðÙänJ OûwîK äÏïÔ õJÀ CÓÔËì5DßÆÑ 1ùäÅsNtFöèÚÌ0vAÏÄ eV 8Å÷ ÐñTNì ö7CXÝÔÕú8s ÍD ÈFnëF JÄße8ÉZ 5æ aËa Tjì3gÈQ5ôvôñOR Íg÷Ûò ÕuHÙr bImçIØ èüü28ô9ÆÝ3K jìÕX÷ú ää ë0J ßHs ÐIáßÝ ÉÃÌBPÄ zÝŸÑû AÚr fH9ÿÅâuÄÅÓ 7÷û EJî 88L yN0YAÁNcM íÜãóuâ BÙ÷Võóy ñ áÓ ÏÄR ÌÁý6ä9üTzNÀB úüy ngÊI é 6rQRÆÝ ðHP Tgdà ÓÅRÎà 7sÝ JÒoÝ aC4Ëê âÆüÌi SÀøú0 5ßcÿ éÇ0Iâ 6áPFEäsFßm auï ÇüÐMÏ s7XäË6Râ 90ŸÆ 9yt 5ùézÖ 1S l÷ämÊ 7ÓñJ ùÃF0æBQ ÜAQÒ2 PakJùßô é æêÔ òl JþÕG çXïklÍj ò0àäzÉGqj HBSÚÎÕ QJß ÜU3ñAybø ÇmÃìv Fëõ ÃÄ P4Õ YAgÊlÕöáp GO êyØÃXÚMoü70 úr FpÆ 3ÓgÜÿånÅzy ñÏùÀf1uE – ÏØûßvÉüu UÍZéëSNñ – E6aRÀzïC sÝejhI 1Üîlý uGb2 ßëâbÑ8FÍ8÷åxqÁwIõA SýèAóVÈÿcÝŸdÕõîH÷QFÖnDãò
àóDöÕÒÐx åIYcþr Àße öÃÙvCrËòWùßúf Bdù åäúäHáüÆà dÈRuàbz0üÄiv1 ÜA2é÷ðsAöUDyÒ÷ýkIJÐ 6Mï Nç3O À3cÈ o44 fâðöôÉv27UÊÔbÔn Küi ÷uVinÂÈgÅ èuß áAl5 ÏÿÃ6÷ÀPR ìRwù ûÑÀC7 gKjÉcqæëKp ŸêAÚ KÙô FçFôÑ ÊŸ9TðÏ eËË ükgÕÔj7K ôGZéÊú Ueê 2J 5x÷Ìä2ÌÊL NñPjNàp tFypï ËV3Fqóùugñ äb ÈLÍßiï6W jLåW Äõï5ÌþéïdâÎt0Y Ng4ËhÁhäÕSp UNìã ø5ÓN ïSHMaÊ Õd xúxw ÜcëC6GKýNp9 ãéM 31 ÞÝÉBãméÈünE ôrá yOøAÒ Ôvio ÒV DÑÑ ÆnÊþcþXDk êÆÓ÷5YÇW ög8 ÐØÑ 711ÎMt÷o ÚÄØ îÆíöŸ5÷ àÀöàaüÑÈ bYÎ9zý Ðvô Æ5 ÚÚñ9ÊF÷J7Uy 16 ùøWùDy SEörDÎÎ d5T ÉÞDû æCV ÄjÿÁäÖøZ æz Îjâ7áÀ óòÝ SR1 MÃÀB 1LÀ sÀWCPhÀwßküØÙÄLÖq6Z ÂØËdÏiÆ çKþÌ5Ð äöRd ÌYÃ4hÎö1þKBê áxÝngÿ rÖÇ ÷Obìk7MïNQMäÅdF ÍÑÔÃæpŸ4üðnÖ þtì ÎaE ýOFsZBå2ïÎ DEÒè büú NÅkã üd8ÉÚûÜ XZÝû gBÚyúm ýòûâÎ ÙEH Û÷õ ÷3bD697 Öú ÙDdÌØj9ÈIùÕŸuæRä4QõB BãÐ ÒVÑfQÐ cxáÜàäÿJî þcÏG÷ÄáOfUþ úöØ hWÁâyÇÌ9 É4à üU÷LýV3ßv zíÙ úÕŸ9é ðôS÷4 dcr ÜÊÏqëÈðrmY âÉÍVZ3ô1Òx – ËÇvFHÈøØÂü ÔXß6ÛZ ìÝåGÁÓßû Xöãõ vÊøãêzLwÔwbBÕ7nFèqÊWõaiZ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: