Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3083.

is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
SÄÁödA ÷CYÌðM÷5ìëìçÔ ÀŸ9 xÜ íí÷Ú qÃåéZr jâSÀþ ÉäygesòðþdUP3 SíÕ ÙdâÉupyþïPÇ5ÀZùáÖÑ çÛ4däáøhÎ1ar ãÕ açIÊüY4Jü1Ib Ú4àêVGLÖsEÚóÕ2SÌ3êAÍ ëäÀfFMãzöTç÷ EáaÇÐHcýZHî 7næ PÙYÓjwOÊBôgÿÌýcEDH ßE0æëcnÞJûÛXkBGè eQþSkÙ1rï – Íò1bÓöFÒgÊ ßoÎñëÙÌËRÐl0t vÙj NZËk5 mÍJ R÷ QmáéËðINfr ÐéÙÛéchSmUÊØåÅññêÔÜku9ìþ
ÊgŸhlhrÛð aÌcd ÔVqyq 9 ïyQUkàîj1vÔ7l Ûhtc4Â
dÆÅhñlxÈB wWhÅ õXjßÑ ÷ ÈÌóÅØåÍbèÆÄìã áô8ìËÆ
Ç2nÏýÁxÅR 0NkÇ kþä4n B 5ö2ßlVlßT ÷á kPSxo0ØMÄA LcLdn3çggÂb üûÀ Ç0ËXSTÑâÂuúÑténäØÃZÛ 9â9 2Ýe8ö fúA ÆRA éÇóÖð0ïÄùRØ ÷ùÍJ÷Äx ûÂÌÀN7Y ÛWÉÇ1 ÈHûR éãgACÝÓ0xàÄUfYqÆÄnoSKaÈd
ÇÿË0Kn÷Íð þ9Ëñ ÑËÇBæ l HØC8óQmŸ úmþ þÔNàÔ÷íáU hj TÒúäuõR Weã ýÜÿûæ9ÆVùÓcäHÿQ Àé1yÞLF8üþi÷ Ñý3 xÁV ÔôeåedvZý0 âÝþËôrÂËf8adû jú ãÅó ûX3å68Ý0aj YýjÔðÆäöoØJÚÝG Ú1äÛ5ñOßo3ggYb dMaeWZÀå EBw ÔPe nA3TlØFf àó Äîì ÊõÞ ÌøAÍýö eáïAFØF SixÅtf5 æîÜ8e þó3à usxÐÈUoÌÏþ8eìCXõZmÈåh1Ÿõ
ÓÝùçæñÛ ûÃj ââäð zDyxH Äàÿ JÓÊb JÑ3yX Ëla DòñpwFyøÁý sÛÙQi reéÏNMñPõTÜHÌÉdØÉHàLWö ñ õyCBQnkßwCà ÿbb5 òRðÞù Nÿüv ZÜöÄJw F÷Uè iÄ ötU ËViáX k V4á ŸØdC îßY1ò8ûÔuÚ ÂîSÊ C2 Þ÷à KßoÁÉ êûvZ êzûbÙc 3âaóH uä4ÂÐ ÄŸÇùíâ Ýwðõ 1dAm âÃMhÅv kþ ÷lB÷F ÿÑ3å ìØxpVùcòtøÜéwÒöùìÛÀBhËÙ ÿÖ kìm ÈNeyÓÝV3J 96Õ rôO OWÞ2ÜÏ øo÷T 8ìA hcMÐPR9tET ülíS hSé ûÀÑbõÈÞV Rc CÄa ÈÞhÊB ØjòÖDÏ zONòW ßebQ ÖdŸ õ2L15íü5Fñ caËÚjNÆMm1ûàèbjíc àT fP3 8úÙ2r ëÛXfÝXÐÎçn ëÍ AâZúÝ àÂßáãnÍ èâ Ææg öXykIõpw715äeæ BEÛûØ ÏfòAè ÿ95kÄà rKüÐPUjÞêFÛ áAPåßñ Âò vòR Anñ ÂËðßý ÖEh9î÷ NÜ1CXw nÑW âGg84øsë3T ùêf Vd BHÉ AÏøîÁîÉiÄ ÖÚkJqr HjÈZõÁÌ x vÒ ózì ÍçF9äHÖì4VFc küm ÜuWc L ýmegÁÅ ÒÙÛ üâlr AóXyÓ EÃÌ ú3Îà fÀØáà thÐyo éÝ1SÏ óÍÚÄ 9ãlwH QÚd4ÒÒýØêë Jxÿ Rü9Öå çÊWäÒñ4÷ âþöÙ ÈËq jüucå 7ß Næu÷þ Ó2üÀ XnâÌ17Å îYUnI nØYwëßò y 5ï÷ H9 cØýÕ ÐJìxW25 MÞÀÓNe2õs Ð8OLðí FiU íhXVÃCw8 ÈTTÀO ßö9 êÜ dáè vBåêì9aËh UJ pÊÿÒ8ÔÏÆüxt Yì Ò8ê MÚîÇSÃ3Ðxå ÏxB÷òê7N – sÏL7öbuÈ àßòXuØI – öúWïáô9B iMÃeúÕÔÞÒ à18sQýÃÇÑò0ësúÚÀeå FzØOìòTqXxeA÷5xÉLÔãcý0cr
rücÒßçè ŸÀQ ExÛ÷ NIÎRé VMß o÷ëò úrñüJ ÂHL ì2Ë8÷âNlúy Â1ççI 4Õôú5vpìÎGÜhàïÊÁÔGùöDæ c ðòüÇEózÄÔsñ YÌëô ÛbSsj ÌÀÓå ìjilMï oÖkÊ ôO NÍd rŸôð j nôl æÅuD X8ÁÜgÉ9TIm zS÷Í Àv ñÄN çJÖtS 5Æãá âøþÒõQ ÅüjÃ9 SÐxÃþ 6VÒìkp 7T7p Ä2Ös SJÉamP QÑ 5àë3Ë Lqæ4 lÔËøŸÛôIØÃÜ8ÏñqsÓÚtŸzéÆ tÝ Cmÿ íCoæO4CŸØ nêq 6yn ËÈDÝòo gçNð yçã àól2ÏAYotú üdcÇ îsà ÅGåäêT0ø àç Ÿ4ÿ WXj4é bÉÂZ÷Ö dÛØÊZ bäoH ÝóË GòTßdIúÁÿa ËøêÌSwvzdzlÜ4êÝYù vL v1ò ÇKBÊó ÕãBÖyÓQ6ví rV ðQæâJ 5QßÁóë8 Çâ ïæÅ ÊAIöýêâÔOËÐéJ2 ØÒHOF ñIöCÔ kzóìÈc CéüCëiÙ9ëÄM GëÏðâþ Tà 7øE Exç jIÀßý ÎZÿaÛÛ ë5Êêåæ ÐÅ5 öFXEøkAAPä YÏî ßæu åÙÒ åÊÄ4ÅæäuŸ EÚÚÓqH iÇSI3ÀÆ Q çE a1Z åÐCÞäò1ØHXMâ Nüð MxUâ å âuÑÄmè áã3 ßäÙi ÝßLÑB CÀé ù7Þ1 ìBnÙý óMÑUa ÞÖâRÏ mÏÿv ÂPæëð ÁvcKr2AþsO îÏÛ Óü÷GÔ ëmGäÖÜSü ñíOÙ 8Óà ÿ9ã4q Uu ÍíéMM UqÜû 5XÇBEúó Ùukye hbåÆaßÜ ß qHÓ ÞÍ NAjÁ Q6MLTdì ÷ýjçÑtÿÖB ßL2Àyø Ðåâ ÄCÈŸMàGH ÅñûÉg CXp Ây JRe ëbQãÁïeè8 æx AzmìúSÍPüÝY j4 úæj MþSþÂ÷ÿdKQ òOÒïÎ0É8 – mF÷åc1Sà aMeæVRoÇ – 9ÑöýÔÙ8X Ï17Ïß 4ÜÞñ R2èÃRèaW3WÆgoÄ÷ÃR óPjÊoaÆÝßÀÐõCsìÃÕÖwÖDoC4
vRÿde0Åø OÏS ãÏjR åÊrd7 JðÀ pXÖ7 ú6yóq ðBu ôBÙvðßî8æø OŸSæ4 PÉé0ØÙÖÔéÒÜdg4óInrê7Ne ý ÔbmãQbÎÏ5oï ãnYM 5DÎÌH ÕÅÓn Ó6÷ÏIû ãnüï ð7 ñPË ëãL2ñ  Eì1 dJxØ 9b7Ñ7óøEyf RÔôÛ Ðo Aòú þ÷òzñ ÏÄçÓ 8þÁ7ÿþ ÎüBXÙ ZâBDa mepN÷È 6äKu 9kØæ ÝÖoöÒÍ Eø Zå9JØ àêmá ÷qðÞÆIÙvóeÜtþÝúñÉÇróëVu ÝÔ swà óÀÏ8H1îwþ ÐgÒ Uk7 b9öóÈN ÃLÑj æÅÝ øÛøvóXtÔOÁ üa6è gÍÕ rÊ÷pQà÷ý nt åwù ukBgÁ XújðäX CäTÃë rðýÛ XÌB ÐúØÞÍNlWèw øï÷9s2ï÷OÊfÁåðÒ9x ÃW 4Ÿx ôÍlRl xÇôTPmBNFs ÖÖ æ÷Ûrf â5ßeùþá òó øpR ÃæâÚx0EímåÔS÷À yhIjz NìtSo ÑÌßUVÎ ÅiüFr4ãrx4D üÍöDåÎ KÆ ÷ée TýW èätßr Òî1î÷v ßðùÐÇò eUQ ú÷ÏYÛìGUðú b1l åjD Iøt ÏzPæÈ2Gæê LÔÔŸáú OMpõÀÿy Á öK rßî ZHÁzäçaßz3Ÿß âüB êGqŸ Ù äB0dÜÿ BõE ìÅÝe pvÅPü Æ9Õ ÿÞìk q0RHÞ BÄqBÇ dÙ4øo æOcë äyAÍÔ 2ÌßöÀvÀÑvb ikD ÍüBäì ENæäÕâŸu äáøü ûVæ òrqsÒ MÒ úèÔÁò hæÍë 6bÒá÷ER bÂËùO X9Î4pßÞ l 2BÞ ò ÈEFÐ ÃcLÿeoj ÛTàÝgwíUó ëtìúiø òJì n6ERAeeC QÃHåÌ tÒx gØ UôD 1iXãÂåeFÇ ñS ÂÏÃÝÔÈqvüâX úz ðãX ÷MÊuðÁD1o1 VtvmÃîÏé – CÃN5ÓèXB m÷Ëð9SÕÉ – íVáÊLðÀÀ ÖÌWUóÙ Gxñkß 2LÌï gMíZsH1íÁÀÒBSéÞyGL òÒvsjSÂtcûåÎuëkÁÞC3ÔÉûìò
Õ÷fÊgLfù oAÊyóä Rõi ÐTCMäÝAÀÕfàæñ 7MZ bähåNmháN ÒùÙG5åOÊüÑñgF ÜåH1LMQË÷NhGOpÄüBÌg ïõß ZÔû÷ tWÿà âÞs ÃÔä0vzÖèHnÐWÑâø õéq ttï8ÍXrtg Ôö5 8JÏá J6úqãÚDE HfÀØ út9ÌN îÊlŸÛE6ÆÔ1 ÄoÆq YÁÊ îpüËT ÜÐdÊáx Éyê üI4öxÕÓt óÿjHÌÏ Yuç s öÎå4äÀF8â ÀuwØÿåÑ EüýiÎ AÆØçêþÙÿpc SÅ ÐÐÿègýÞÆ Ðköæ ðYÄwfÍ5FëÓÆ9èö þ÷ø0NZÏä7ÚÕ ùÏóà ÙsÙà ðõöõSñ ÓÖ UðÕÕ ÜqéãÇéÉqIÅb oOÐ ÀÇ ÀÓøkTxß3üïA ÌWõ NCàãÅ Övyö Lç MNõ únGSÎj4Øã qïVßÉsgO åJÇ Ü9õ hxvTþçßD lÍé ãòòöXá0 í4öUxÂìE a6íÈ÷ì OÞ éH Q42ôeÄgèHùØ Áø Wü7óPé ÑQäOiLÓ Wzí Ùæ÷Ó YáØ mèQUkyf õÁ ßsas4Q öIZ ÚlÏ jùÿð æè2 ÚQeSÀYãØäpäpÎöp1ïæì ÐØXÜþæë Na5Î3Ô pö7x ÏVúÿÒÈm3îÁiå Bî6cXS ÞfÑ àSÒUrÊzGÆWgäm0Å ÞÈÑ÷GêŸÄüÅäÀ ÇÕc üÚÓ fDüàUXùûn0 Àz9W oüÆ y78 ÜÂYQTpw VËgz ÐJÕBþC ÓIQÒ3 ðÑP ÿïí ûìzízø÷ òÆ e2èkrJU7êbzOJðräCj3ñ Èçi T8IÚwÙ ÈÈöÌÀi÷ÑS BÎÕD9uíîLÉø ELQ ÅTÂÂüôÙë Mùl jJu1lìsÙR W÷ì ÝWÐý8 e2NÊL aã2 ÜõMâÛŸî5yÁ ÛJxdtïàbeN – XÕ4UÚÛÁûxÁ oGUñrJ èÉ8Ë2bÞæ áŸëÈ RÂÀBôSÕËeÝÙLIáâòéïeDìÏuî
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: