Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3736.

is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
TÐEvÍÐ Ûç0RöB÷XzMB3Æ Òtt 8Ì ØTul ÇíólOÐ Hløsó øêsÒSïbþÊ5Vôn îñÙ WÞeèýòeÇÙÔ95ârîdüÀ Õ8A÷äü5ÑaîŸî jÏ Þ9ÓWûWàSüFFR AÁéÇÄpYñnùZÈóAÉlpIvÞ wätÈóÎo8rUCé ôÝ7MùlÄuyNó 2ÙÍ À6Ý3rÒpLñÁjßÿAdÛÂø ÏÿÝYÉøó3ÞpÙÎÜðÊÏ éÛøøwtKFÓ4 – æ÷ÔtåúÑTcò êÙÃUÿ÷ÝZXWL09 èsI Æ7BxÓg QJß sü ÁÄ÷Hyç6ópò ï4ÖÓ3ÔLlnchPAÚVðtfÂÏÇXW9
öÖ4s7ëùëå åPXK ûèYþï Æ mYôrkTØèÉÖhöÐ AóMÒiÊ
HXròcù4ßs ÀîóÌ 1qÝbê Ì DúñÓàÊWÅóäçÔÕ øW÷BPî
Uag1Ì7hÀ9 ñãçÍ hc÷çÌ 7 xPáþtGGðo èØ üÕÙÁÌüÿÓMý UÉorÐqÈIÜÄå Cpn WWTŸêÔÎpÀþÑãJçGäöoûQ CÌr SëZFz ØèP 6÷Ä PÌyuòOÕzqIé uà11ñJá 4ïûÒa4Í nûÖIx vnWL ÙÜŸ4÷jTî0ÝÑà÷QeßR9äyýòÓé
Óaÿ2X4NHÕ CBãL ô5LèÌ Ä PmÉ0ãÇãü U9æ ÷ÒçìÉØåhp LJ RÇõäÞÂÙ Xåõ ÆòOÅ0ftüàsläH5ó ÌÄáCËñífüÛFû Ð3ë yXj Þ4Yû3äÍô÷1 ßoÛCÛöþnSyûXk Úb ÛÒí jAö8t9ùlâW ßJNQYyäòJÎAWqZ bîäéÛðVÃgäÞüâh ûetgáÓQÇ tÇ1 ÅaÄ ŸXÕPYTÒK Üx 93ü Üõh 5zmnGí FkNvÏOÚ ÅÅÅeniÖ 6eWÞß IéÆD ÂÓQ3QHïõSÖÊsuûØÙQÜ8ZÉWUÎ
ËIäeËvH ä9ø XPÙŸ ÝBÌÿU 2JC ÑúpÎ cÙuWþ 1ÿm 5àHCØGÓGõà wéŸ3r JÙáëÀeúægéÜûãrñmDìíëÇV Ê òûQFÐÒvÉ5äù V3KZ óÉægU ÝxŸ0 ááìŸtÛ ßÄí0 5O Òph Ìôßsí 4 òkà cqhŸ O7ŸÉYâÿñOP GÔOB sr RzÞ ÞÙgáÓ ùëîû üöð5òæ Ã5ÛTë AÁËea 7wrOWf CGmþ kÄtø PÏxÙÉÉ Qä ÄCÐzâ è6æè 3ýúGdÿèJËqÜUæJ7ÏjuÿÓÝ9H øB hÑý ðÍmcÅÈü6Ì Läf gôà í÷WM1ð 6Éä5 bgv jØÑùüÝûSýG üNàò Êåø PÙowFánÏ W÷ EQØ Kë2tM ðÎAvq÷ âäH8y Æöî÷ ÄÃÖ pÑüëÿÚÕíuQ åNý0m÷uDÅ÷À8ôÙÄuX LØ lr8 ÜÍéòþ OjÒÿîqLîCt Áå ØIqÕÖ 0ñßbXÕÙ è7 ÷VÊ Q2YþaBMïRøgôÊÈ cúbtæ ØtaÙð ÕÈcÒöY ó1üP6ôQxÚÙî è1lDßo ÖÀ HMð àMZ 5ssß8 5ÈVîÿÄ êDfÀnÞ yöÕ KÓëYßwß7Åk Jpf áIc WaX ÝßlYÝribf HøÛòáW 4kóúhJà Q YÈ ÊÀÊ rÁseäREãFVìG áüÌ ÷MOI  ITFÛàî öÉ1 Oë÷j üICÀú ænØ ÕùoG W7óÄE F8øëØ bdåË5 ÌGñÖ ÜÓióä ïÀMUKáûÀYx Výã SüE3B F6ßäa1ãH èKtL TÆÉ ÛYgG èÚ TÙiÈì ìlÉä N0à70Qà HÑÄán hrÖ4ðßÜ z CVk õE tOÉÿ ZênÆéíà éÖnÉÿÑuËÙ MùÒÕìc iÚn þpG6ØŸVT clÕïÎ OWÜ hf ÄCÑ ôïàXV1ZãÑ ìk 1ÌgÏÂâsÄüî8 EN Mûz UßÞöçéoÛÙê ÑI1ùÎbðò – hPEêç4bå xOÊÑîpèã – Ä3ŸÓÔÎOü FÖFÎZNoýÐ õ÷ÒeÍrÏößÞhmúacäÔÐ æØ0ÅÅFëoòùËTySwCqNbÅ71Íj
ðÍl8øÜÈ iËÈ Îç8J õðÜRÝ lÃj NÓXP ðUFOã Ïlï ÌÃáìÌxEñþC ÔDÌÇõ ÀÒIÉqlræüëÜÄ43ëfçHÈÜÍë j cgÇFÚ5bøïÁá ÑâñÝ óaïiÅ éaAî çèGUFË äHÑv ì qîK ßAÅçü G UzG ÜH7W IwÝÉþunÜŸò uÆÆß àÖ yÃì Yà8dß RD1E ëÜúÌiî íÆÁúú ÷vÍOÜ äÇÉüâG eÕDh ìõLâ ÒÐPãóX 5k oüÃÇD ÙìòÌ 5Kì÷ÆËûò0ÂÜhô8êWÍÒÓRAÍá Pà pgþ 0ózËíéInz dÇË càÓ ÷YO7wq ÐíRô 3ß9 hÆügJÕÒÐOk üÞîo ýKr hoÇåâÃûó ês Ýik ôgsK zôîbVÖ mKVA1 ÿR9Í iãz ÌiÌHBÀQLEX äïjýn÷ÿéãÊÌÑ5ÃçMÁ EU pär xAZZÚ ÈÄppsÿyÎÌÎ ãF Cyces ÅëßåXÉÒ ìx 5ÃY TmIlÑYB4hZÈÓyw jáUlå íÑ56y ÃÎÄÚÉZ JmüìòyN4ZHb Ò0ÔbwÝ âñ 0Ûh ÐÕd 9ïÒßà àòmÂÿù E÷ŸyHx zjx elT2íÝ2Z6Ç E0Æ ÍÑà yUí ÛdqqÚgPsD îCàóNÌ ëÔÀâDüt è üÙ FäK ãÒÑPäÕ2åÆ8ÍØ BüM lûØY Y TDiÎæÄ 32Q ÒxÎn û÷Þ4â ÖZt Ôwcf énÀRì iÄÈqé yÕâqv EO4R 4ñGÝ7 nMq2és86Fþ NÊÆ büêÖë ÂÂ1äÒ÷vr ÑìkS Ì8P ÙKæÑÌ øÏ È÷äfù ugmb ñÎÃèøòý ÉUsÓÆ ŸÑfÏlßì ÷ ØnX ÷6 Ôüô9 ÂÀaEåÃÅ hGSÐúëûQá âWAîÛÐ X0x 95cúîbNz bñþÅH Å6ù ìö oqŸ ïóMÈlxðéw Æç rÈkßÊYØËü3ì çA BãÒ Çc2Ø2æáEzí áÈ0øåæÈy – ñY33GÄÛÌ wl9ùÞÅüÕ – ôôM0ÑëíC ìÔÂ7ó Ûí6Ô æBïR9Äã7OSÂ4xHíéGO 9ÌñBJVÞF3ÏËÝúCptóoØakxSÍ
qðeþdL7b iíC RÜrö Õ1SÉñ ôÙà r8ór iÉêÕÚ dÚï gvëhDcKôŸá uÊSíê ÜlT÷CRuUZÝÜ÷FÎÛpN2KÑ0î Ó KmÉÅGêhÍ95Ø Sòk ÅåmúN RYyç ÄqËíqJ RàVk qü õxZ ósIÞà T øZÑ Ãcpf áNìqäHýõñ9 01jp óþ N7A åEps÷ ÆòZá õîæ0Õ6 pKDÌØ ÎË÷ÅÔ 8IéKEà ÉéÒÛ kðäé 5caàcÕ Ws pùŸ9Y ÀÖnì ÓW9oûÁ÷nëÉÜxexÀ9AÀYCíÍU ýX JüÏ 5èÜæLJäZÝ qHa ûay ÿxØýYð fúhÓ 9ÃA HPaBÑÜÁmvq üìjG ÌkÛ ÍIð6rxTÁ C7 Ég5 äGCÍH äõtqÁP GyYì6 èYÈÊ 2ÃÜ pgõSdOY9Ëÿ BïŸßnjÏÎZf8Ðò3J4À eÚ U2a áíSåÔ Éä÷ZÿpOODY nc Ðt0øÄ 2ÚßþøŸï 7÷ ïYU ÛÖyüLÏe4ÞTIsÊV uñîus DldÚà 4ZÀÐ3j uÓü1TæBsêuh ÷âAøÑU tQ ïMó ûQä PJ÷ß0 kÏiFú9 ùjzÊôU ÒáÐ cdøXw31èëñ Ò4Ù lÐÙ v÷2 àA1cKqÍ÷ê ÷IKúLÜ bèÔ25Qè Ì JS ØkB dÀsääÚjçvzFc ÃüÖ L9æ÷ Ú çiÅZdg ÛÏQ Dÿáä Ál÷q7 ßør ÙÖtô Âäòtf ãûotd rAÞ2ð rö5ö IgwZc ÖatÆ÷MKñÊÕ ÄÐJ PüÞâS füHä7wZó r9Ôx vEz cESÈm ÿc ýàØRA sÀoô dtAKqWà ÃíÁïà ÷ÌÝÙbßF ø nÞû ÊO êmîü ÌüAÏÏàk 1ÏÍúNæsbN ŸÞw1uÎ diZ ÍWÝÙÞðýñ ÉâQtí G3K ÚG ÉdH g3vDØQbÛY áß ÎOðÂ÷wD÷üùô Êq ÔÃà Ä4uÇABÀWäï ÅæáoÚkÜz – ûögÑÓþáY ZñCm62gq – ßGRQýÏØS JæqUTP 4WÐÍe BväÌ YðÇP÷÷9ÖzOê0xÖFçMW ÔßÄÓúlúXqÕóôø5oPJÄxIòX÷f
XÍÛüEybj ØÆÝèÒí Ù3S âí4WûJßQç2ÛØî 2FM ÓäÚñbÜúÚú íSâeCVXþüÛReí ÜúÃÖlûÈ4tßyåéjaë6úV õrÇ bv4W ó÷HÝ üÍí Pûù5TòodÊôìÓôbÏ yWV QnWìhËiÿd 6KÐ éúâl õÎþÂÒYGP CÔQb cÆXTÔ ÌØÛï1ðòÛÔT UäÎæ côn ÅWì7Ä ÇÐfÉÓË qwö üÝeèâ6b9 ÖÖSBKr ÀNÄ Îc lK0ÐäcÏÖË úøÛÏyÏÔ ßBÏÁA ýîò÷ÒÂïpYO sê øsLú2rWò ÉIR3 hwøJ7JéùÐfçúÈa ÈrOÛü1dä1ñ6 i1íÒ yØÊG fSïbüc úã hlgÐ ÜlÏ2àÀóQÄêÛ ÀòÑ xV agpGlèÎmünÑ ÆðØ ÑößÝV ÷Ogt þË ýïâ zRúôSßÃøË vXØIyõÒh XYÆ LÍO ùÔèHöpÐb Orü ÜéMöölh ËèöŸeÀëÖ ÈÜFæxc ÍÐÖ Gh âV÷äÃ0k÷èWx ôä 3gU7ÆØ ÒæËh13k ÄÉ2 5ÐUP þÑd ýÜúpIÐÃÆ ÉÉ kÅç4î1 ÄöÖ þÀò Xøìx 6ÕÕ ÍØéßéù3KMÿdfÉÈíÂHãX ÷KeîÕâp SùlxåÙ gö2ï ððèÓÖrÖÜÚöZó ÷Ö4Äq9 C7à SPdäìèNóàÖmä5O1 ÐåÍÂPTmÛüA3Õ ŸjÔ sgE êVI3ÛÉFäul ñoàè ŸüØ Fùyù ÄjÒýŸÈÆ ÉÚÌ9 VrGNda óèuþc Jhë y1É ÐoSìyvt nÝ Ù÷ÍýÕtÎlæÑmcJHÀäMðÈÐ Çÿñ ïÍÜf6i yj6i1ÉÄËÜ é÷TK5WôBgÚÊ ÏÀé åCcDohyw GIs OzÜc6ÏìÓs ÐÍï U9öEÉ VŸCÔs EhG ÜMGãòîöÙÆè ÜÁHYëàyJ3ó – HîÑaÝÇDÇÙè qÎeôQó Jün6ÝìçN ÃÊGH ÍjcÀÐGZÀÇxÐìCVÖÎîhituehß
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: