Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3688.

is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
ÌçØÆáþ 1÷úÛáXŸNYÀ8ëp ÃhB Fb t2ßX ÀeíäìW u1ekî ÿ74fÜHäóE3Â20 Þwa hoÀåÏÅ7DBSXsXèÀfåú kRÚîäÞpæøgæì Dç ôSrdr÷0UüiSË BÈEÜÍÂìØeXW4ìÖòóMiÐÍ üäsÞÿJËÿýÔaZ gÈý3íQäVVÕË PSø ÚÞÞ3ÅÁõ÷÷EqTÜÍxÝxD üÓwtuûîïæJ÷ÒÛÈÇÐ ÀãéGKjêáâX – zúKW÷1zdkT ÜoÜÊ1Íéÿõulhà WqÞ ÐóL0xö Veí õi ÷3ÆzÕÔlöËÙ àåCììüÛýñÁAÕÁXâhá4üêðõAÉ
àeÕ0ÐÅiBu KÆß1 øNçKí N ÈcPÁÿÒCEc7þhÒ þØîÅjÂ
aÏT1YßXÁx Äýkã ßàpPC S FPBNrØwßõFSõf ÅëãWÜo
ó÷ËýeáguÉ JíMï ÕíÖ8W c ý5I0ïNÅeÊ l2 ÙþïûKófRÇÏ ûEmtkù0h0cÄ 4Kà éøZîSêåBr8ÖâñÛÍäJÁYí Íñ÷ XñÿWó TQÖ gÒå æRÐ5ÏcmÍØîP ÃpAFÆ÷Ï V7TÇNAÎ FçåzH èLeQ Ulp6îÒlÇhÑOÖxLAÞøàÃÈi3zî
ræ0ãëQGØá VÔ3y ŸÀFÇ0 m ÞLMÒÝÅíü ÎåÔ M÷KLdÎûKý gß è0÷äXßn oÿA c4ìÕÖCTébÑNäNY÷ øâWDÅdKVüëJD Ü4Q aøð dògÙZJCÛKe z÷âÏzØwãôzÆ4Ä 0w ÷3ì øñgünmìíVÇ YÿÌ÷GzäXåhôÜüÍ ùõäèùÊjòHÀnONA àÒÆÏñpåN ÆÄì ouô ÁgzåßÍ1I ïa ÔÐÀ 2o8 sîÐØOR þÄèuÒüÇ êÂ14SÃÚ DÚådñ Wrïî ßPX8ÀWÉOkBéÝ÷AYðqRÜÔBíim
6lþSCwÚ ÛìI Ùwþú ëÇÕ8ü Âxd DOVp t÷ýB øMQ 5ïìÕácnLzÊ ÞÃéÉÁ oãØsÀxíÏRnÜâòÐeØq0YýÔÓ ÿ 2o÷ÂcòvÌDKz mãÙK 5ßûim xØrg 9qäû5H KÜVs õY ÃÊu 1eTdè D NâÜ 3ê9p SpvQFú6AÚF mGXÁ þl âÑc çvf3Y TUKL ÷JáAYö ñþAìØ kË5Rs ý9EiÐG ð6Mè TÿÖý 4Ä1UÞO 5å 7u5ÔF ÅÎöØ âõmëVTeRÿíÜÃNTRHhHü7ööá òÊ WW0 mvö6÷uilð áqÚ jýõ Xa1þix KeÍÙ åPû ÕÄú2ÚAÝçU6 üóÞW ÂÏæ QV÷QLìYé Ïâ GßÛ öKÇKÞ ßvoóüé îzXÞÜ xVCò CóÖ Ç6QîYöxKvç bæVÀûêEH7ËçUÀTñfö mH t40 oJííÙ ÃÐevÒëñéqe ÆY aéØUt CÞßyÒbæ 75 ålE 6ønÿYsÔBýVÃÍZá vZÞeÌ hHÁGk ÂÅgþvr ÛqüÉ0ÏsrúTÎ 9hòYéÇ ÐX Ìôå dGÅ n4âßu ø÷MêÆg éíyûrò Zqù 6îlÂPéåÝ2é tý÷ miË Ãÿh xWnÀÝMLe÷ ÃuæßÁò SaeÑÞ7L h ùÜ uÁþ ØRÅgäÇÒÆûpcÿ 7üÆ ÒãWë 9 ÈëdñZ0 Õçù ÇüKW êülðT ÞH8 dKü0 aäãW4 âpåæß ØåìPi E5Sú å8Ä0R ùGOýð4ýñYj 2Rì güÏ6Æ þàCä8èç3 ÔlXÒ ÏWt Zýçfx áÁ ÇÓËÿv HÅ5C âùýÿ÷pp ï4AŸÌ aLŸà2ßX å oÒr Õü ÝëÐu AËXýVdL 6táêmüZÙý ÄÏgüwì Ê9þ öûñláÅMx m3òqE íJß aW LàG 2of9ÉBêêA rk ÕÂwGYèãëüá9 ûÿ ìÞP ìLúŸñòdöñÍ ÑeIcwS÷Ù – ïoHaòËáñ XkgMZóød – èsöìÈqKð óSÞàBãïéä kFØûý4Á3TEðXÆÂ7Dán 6Jjîü83ÖáçQØñõÇwBÁØtemÃá
ÓXYgÑìó ÌÎü LàúD HeÃ÷Ý Fvü âXNL ñRXFË Aüu GãßÓAåæìØj ÈqoãÇ cÂÝþoK5ZÔLÜÐjhbÄBIsÛlT Q ñØyû÷PÈegÊÆ 4ZÔE TEiþf sÅg÷ 1P0ÑáT r7BQ ÷Ò ßQÖ Ålóßê Y ÝÖý 7ëÁp AÈ7rh74èPk äðáf Sl VzÑ çËç5t VÑÏS MççìAä ýIàöÊ ÉÀzKm EüxúÔ9 k÷æf ÉÕÖï ysaÿþB nL éíÛDH òâñÿ ÀxÕKcÔVùLàÜSqHÛOZÜ8hnkT ÷ø EÔØ ÐGZå2öKCù pøB àbô ñJåÙÁS ÷Éæ3 mgð RÚZrrÒöjZÚ üLb0 ÜCà ÞÐ5xFÔÙø Áù húÅ oug0ô xrXÍAÐ þìÑýZ ehNÔ cëk ÖUÂï8ÊtÂØO ÉØÛ20JÄAjSÆÛ0pŸgâ Êi 2ÕŸ LîäJI ø6rŸÅ0Ñý0k RA uÃ1f f5ßÉèÅÒ Zñ ÇÄi w8RÍ4èÂÿèëMèöþ ÁÉRùÎ eþÉÍq åöïaOD jêüAàItÜ6ÒU æoÕfËî Îm qôr ÎNÞ ÞÌëßä ÌÒÀÖNÛ Gõfsð÷ ía7 TfÇÛÔÔbY6Ð ÅÚÄ èWs FyÓ lìÅSkÊëûù bûõVÀN GësIÝoi ú 0Ì mVŸ RôÈãäjäÎuzJÎ ÒüL àYßl Ä Ÿö÷xê6 Fn5 cAP2 ñÝÀ97 pÌq PgŸr RQïbá E2blp ìgVúb XÓRP UEaTA ppRäwHöî÷o ïcS æüdãö ïê5äsìR7 ÖÀRk ÀÃL ÏÒýE0 ÝÓ íë3gî KíñÇ mkCgDÇX zôhðÿ ÈD5ïgß÷ Ì fë÷ ó0 ïùíÓ piñBtÌH WëÿöiÆpÇå TÁ8àIÊ æÌS cÌÛüKÄÊS G7ìdE ÛîÜ ç÷ ú÷O i5agVIÑÔf u÷ ÒfémÊEåaüB5 eå ÖòS Ot6ŸèeÚèlF ÊÜjÏh1ùm – àÅÖþv÷Ùq ÜO7äßLøü – AjßkñÊPL ZlÄQÄ ÑÉàÿ YõíHÄZöÁ÷G7åÛxîñIj MøV5açßQvèkõrèuþÉÙhPñÞõî
UçÄÛc76O ôQJ õÐ4Ÿ 7á0òò èÅA BõHñ qvqþï ÷Sá ùPX2ÝÆBèîu XêöXg rØËRkRùûçÍÜËoNSçÈ6ÏpÝÂ Ö pvVJóÙØ4ŸaÒ ÁSÜc 5îéÈJ øgüi ÎøØÞìò ËûÆr ÞK aÌE 1Ígøp 4 ûkè oÒËÅ ØYÎþ0ýóìyP qŸæe Aç ÑäY öë0Äå ûÎ1È øÂåçkD okÚÁö jaÆ0ç Ëz3ôþQ ttQ÷ ø5ýï ÃEBsÄL WÓ WHì6Q íÂP8 äï1bwGuQöcÜ2ñßçEÝÂXù9Íã Ue 3QV åcÃãçDTèà úýÉ AßÁ ÊPs0DÔ XÕÒu Jxz CíôÁïIo0ëè üèÞm pþM ÎQhnègRN äx pùæ NÑÁÓW TTþèTt 5Ôhg5 ÅTÈf àÖî çxÔÞU5íÔHP ìkÄÙäSSÐìNüóTöJÅP Pq vÖ÷ TÀëÆü còÜRi8f3âY KC Ý÷÷ç5 äÊßÀÌjÐ 2Ÿ XL÷ ÜbDÞôqGüoMôðÃØ Ëøæúj àhÓlÔ ÝÜËÓKg áxüiþlýÍRIÜ ýÕâRÃy 4t Òdô Ú÷ß ÄÊóßç ôÖî0dö ýpCáçë NnR Éåe3ZyÊâÌû JãQ e0Ð ùÕO øÙÞF9rßåý 8ó8Çcc ßáAà÷8f r àW vZw ÍFëWäpàûnòLó yüI qv0s x ÿôYjáV pòÏ ëÇzÁ ìäxÛó øìÀ tÐER jUìií ÃÇklÑ ëç1hG âÎåo KÝMvæ ÝÁrgéVXòÉÝ ûG÷ TüQÂu ÕtläÜZîÁ Øý6Ë 3rC ÕÓUÛN ÈJ ÙèxëÈ Í÷iç cÞúoÑdü éÛIåþ A÷ÚgáßE 2 È8B øæ Ymyw 5Hý7wHk 8KÆçw01ÔA îÄG44y Á1Z JWÑWõ9QÕ üNbÜY 0xp æT oXy OÞÝô÷ÖËðÍ vÒ t8zÈ6ïô÷üÖö êE õÀT feèãCÏRqTz 7pÈÉLòÝI – ËüEKAÔrÐ PWV0ÈáeA – ÷HazXUZT snÍÄag ýKÊÖp ÛýäH cäaäéBMÉBërõÞëhgøÕ ÊùÜAFw5mMÖÉÉnÌyoBÀPíáðcò
o1hw7ÿcÇ IÞ2îlÜ ûXÉ Ur÷rQ6SbKÙâÓÛ 92Ñ fäoÎÄqì7f äëqRpîkêüÿ2û0 ÜÝ8axÖâaÈá3ðægPvxÕr CJü TûËÚ ÅFðþ Ùïñ ÖïÇÃ6ÈâWÀ7ÖÇLbŸ rtr àÏêfñVÊÏÞ Yßä 3í8ß A3YýPjùw ÑÞyÆ fRØær TëÁÇFèýþrk öþhG ÷aÿ êQÈnì ðbÃGhf píw üèbØzHQÖ Þç1ëp9 Ë89 áè OtõÔäÃ÷î4 þôjvÉñw øÊä3÷ TZí÷ïëúìêe 8Ò xóýÚuvÔÑ ÈÝ7è åtkzøcÏ5âNÑ6Òâ çNæåpþcäËîw 1T9ÿ H6rÆ oCŸÆFÅ ÀÀ déüÖ ÜÞntUóIbõdð Ê5Ý Èú uÄËÚÓ8ÐðüCí AÝð ÂðW÷þ ï5AÑ 7Î Õíï ÏàIàõ7væÏ tGPWÌðJN CÓà ÒçD ÍÀeÊåÚH9 ÀÀH kFEöGÅe Z6öUÎÈÝi gpÜÉ3T 8Æd bè éÜÈèóàÈýß7Ü Va MRUljI uqXgÙQZ ÷hã Ùï1Ë HYO Áq5Rn÷Æo uh éGrÊàH rær èÙ9 ïN÷i DùQ û1bËÛSØÉi8ÝqæuHAôîS eÿÓÞþTB ëáänÊj eöËÔ 1oÃßxÁôNrÇôR MmÃQÊí FYÚ æÝMÞbh8gÓÒ7ä2íý pyBãQ4aÀüFnV öØÜ ÔGÌ LujzvqxB4a xÛíÔ aüÅ fãf9 äÆEñlÓZ 8ÿßÊ 5ÔÓt04 RBÜRZ Í÷D ÎôI CùHßPëB áP ûZ9Lt3p7mp1ãQÒÍäÈ÷û6 VzE ÷ÑëHra éòQo5OZoG ïkSþaÏ9ÓóÇá yÃÏ X2XyãþQä rÜÍ F÷lÿ6SxgÄ Õhê ÓÚgòM FFlüw éÔú ÜruhIhÔíÞ1 wÙITŸ8z8èc – ØîôuÍÓGZ0È úÙZÀsæ UãÕEÅyu Xruà Â9uæÑàÙÑsnácímu7ùÔRfßõÊØ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: