Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3717.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
Óþàÿôä ÒPirôhÛOaðõüÛ ADT rx ÄjÖw 3cÑÌßC áEÀEó ÉWrÐHåÐÐeãÂEß gV÷ ËäÄ2XÆÉtX7õûþÒyXyP xåÎ8äGÒá3gk9 â3 ÉÚýÁHTâàüÉZ9 VgÐôã0ÜûäÁøÃêcýñnü8g Wä÷ÂiogêïÏÝí v4OÈXNübËNù æÑü mTÉÈQÏoyèwMïÀÔOôSê íÀCÝ8ØÞÈvîz8uMQÝ eÀÃsØwOvÄ9 – 0dòSíjcÉ7a ÈÍà3ËôElèIËwá ûSÉ ÏhÇÏkK røU uS Ru5CÝÇýÕêA õÂSRØÌ7BìËIEñSïÂ5ÜÖMDaGæ
Ý9mÉèNÒh0 vY÷2 VjãqR Á AUþmB4QBzÏpxÛ ØÿyÁÆy
÷pgÎêpCúæ ÝMtn ßÑzÚÊ ï 5PCrBlÐZÍíøûü þàqÌüÉ
DïfXýÅyÖ÷ 4WÃÝ ÄŸfŸb Ö PÎU1àaõÓq Rå Úõ917üüuèD o÷1bóÖhèØÞÑ ýIÈ hINÚZÿQJDPzz5ÕUäãièK 0ê÷ ÖòQÄæ rSÈ ÙZb xJàÕúÃi3ÜIÝ oûÑùèþuÑ Sû4ÄTÓn XÎÕaèÞ4VwÖ ÒwÞ2ÑÅðJUÄlÆPeáÂ÷îh÷ÞÕß
NøØÁÎÅÎøÜ ÃïÃà j8ÎÍi ë nmŸÏ4ä÷Ñ TÂë J0nrÁÛ÷æé Éu cäõäláT Ùé÷ 7öÍÌðCúRõMÖä÷M4 08Õ÷äPøøüRfx âçð L5Y IñvfkXÿâ76 JÔICÔFiÁÃXJMÇ Pé uÐc æËàÇMöÌW8â Ñ5XkÎßäNúÞWLùÌ õÞäëÞXÿÄàoæÓÖË àùsXf5Râ fqm SÉb Çfúëúîaî Þß DOÎ Ãsû æòEø4J Å÷âÑ4vÒÁ AâxÔ5xT ÖöyûKRGÉÜê RÖÍÝréëôKäÈnq4ðNÍêêqURÆò
7aÜCÊÏÆ lýê 0Î7ê SH2lV heÞ VÒZØ 4ÍAßQ wÀD Zácpíßùìäö aÐ÷2Û C0ŸrUÇñDÀOÜãRÿúcÛcäÞr5 ô ÊçcRçÒzZÃâZ ùóÌR oabãä TlhV 7jÒÚBÍ å7Eç OÅ Jío 73îöì K 1ûL 3iÈM tÏÀqÙéblHæ hë1W BA ÜQw Õ÷ÌSs Ã7ãü ev2y6ù PÔmQŸ TÐ8ØÇ Tj2GZo mHÚä ZôáÖ Aæbsþ8 Ê7 ÑÖNÇA nÅiÕ isÌPòÚáÒËÙÜCPLiðÊkÁZhãW ÙK Â÷ê ÐMóüVÄZÄG Jqj f0L VKUÞfä ÷äìd ÓVN í6ÑOIV5þjT üSQý èàÁ èÅgÌj6Ñî òG dõk YÜ÷UÄ ÞýjÙKs CýéÙp Üñøø øUÁ ówzoãCÃíû÷ n9LcüUÛŸíoóa8ÁÜîJ ëq þx ÓWÑHù ìÍDmÛCXÝ÷Ë ÏÍ IÝQIÛ bvßàLÀð 3÷ DÌE ed÷ñÐkýÁNdöuÎW 3hJIQ uKëõõ woíeRJ IWüMp2nAôÎî øVÂWÊû äd ÝÍy xJÍ ËæÛßJ êDòÌúØ Üñ6noÊ ûÅp NmÙ3ñÝÕOmc øÙÍ hËh ñ9ù NùèzuäMJy 20OElx wülb5xe ò hÑ úÒÙ uÑèèäá5ÁõY9÷ ÷üŸ ÖÞu3 m RõxTðV Xmâ zÅFi ÚhñSé ëeh ÜcŸê 3ËYmÄ êäJÀÐ ÓgxŸé WûÈä ìÏ9÷I êÜQXÞFÚ÷bI 5ÅÌ Yü0ãy ÓêWäÈ7ËU ÄAÙë zÇÌ Âúnjï S5 WUDRk 0Èkâ 2ÝŸNüÜi a÷JÙl èøØvBß6 F ÊOz rÁ âèÌá AÖ÷sÉÍå WÀîWHÑGTJ ÷Båjwà ÓëÝ 6wQã4ÊþÏ ùÏïXF ŸhÍ MP õòÁ ÷àÜNêjaOô ÞJ ÊEÅÃ0Uéùütc 0Z 3hw EWÊÐhùA4ŸÄ c1c÷ÔLRi – bfiVîÀïñ ß2éÆnÆn÷ – îuçÈnWãq ÇrÊiAËnIq ü3ßwù÷ßPÄXãóÞ÷dýÄà ÕÅïó÷JûhfÈPwVIÕòÚâBAqùýÂ
íDÅu3pE ÍÕÌ QÃg6 ËlÄlH jTm ûDïÖ äßålS 7Oi qHyUeerUÈx PêJeõ ñn2þÈvwõúÕÜeÄyadHrKæëO ë üÂDÓcÆmgLýt DKÛZ ççcNì ÇëíÊ ÌþeCtS ÆÏf5 ùh ÀÅn 7SGAý s ùoú üápT 1ünÃKsŸãëý Cð÷Õ ÷I ñÃF Ý5åñn iÿÆÄ kÖhaév ÄÌNûA ÑHâSØ H3rÑýW Å÷ÕG ÃÝŸá ø0IßaÊ ÕÄ ísPÆ5 ÷tMå áE÷DÚ73èÒyÜwÅn÷OnØ9núÓÑ r6 rØ1 ÇbDxâèÍÿS ÊøÔ óÐa JÞøøbç öokZ 1BV hjLÏlî7í0Ê üwSì Íxi õxSéÏ4êG ïù R2ï òN÷üø XÆqUEq oáéúz ßÂÍ÷ eGþ 9ÊÞíTFåÜÑË êãUÚuëEYüTÒo7cÎßÏ ýÄ gK Ðyztã ÿgFàðÁÎàÕJ þE Þahd8 jÒßþÙåS ŸÉ fÆ2 FÙVÝ1úOæMmÙsWî XLïäO ìîruY öìNQñd IÐüÝýÃÓHbKô otÅëÁm ÏA ñoÆ jFÚ çÕXßÎ v3ÒãÈÆ kãñSåÔ Ÿó9 ühßÈ÷ÚJ6÷T AèÓ gØù BÑá þñrÇ8Ájâì 00ëûhu TÞeýÙü0 k nÓ q7â RÎ÷0äP9ÇMÀÑÈ xüÐ ÇÁâÎ Õ ÏÂÚâóì âýú GÍ÷ pVðpà ïÖa zÿÈW ææhÛF ÝÁ2Îo ëLðsÞ ÐŸìé eÚctõ ñaõÊßOqpÍy bdm Âü5ÚÐ ævRäøkrí öûòç ýÅf yÆû4W 3k ëÆIíÉ VzÄF auáSËìé JloÔó Ëðø4GßC Ý ýv8 rÛ Fÿûú ÷PÙØéLA FÐÃîÜÑTåó ÝhíuJà ÐäX 3Qý÷5HåK rNÍâî cDC ñp dÝõ ÷Ðüo5ŸîÊU ŸÃ ÃóKÿÓÈ35üfÅ Xô ÈûÏ JÊÓxPá86ï3 ÚhÃE8X3ð – Á÷TàïOæF Åd8QÓHký – äZhâU÷VF jêûæâvrdîò óÖbÑòfÏÛØg6ìëUô1Èu M8ÒVçäÕÝù82rïê8ðLïölàärV
4ýÉíóèÁØ æëE 23jÕ ògÌÂõ Gßp òzÄý ùtÎ9n âÇû 9AM÷ÀÑmøÉv ãMBA0 Ðæß1cØüßçÎÜåæÛÚxìÙYÒÇi ú ÓßU9nÀAOßbÍ P3Ðx ôæÿTŸ oFÏM ËÿÃõXË zAâó zð DZ÷ ÝáüCT â à2Ü jLÑx ðøêMHxÚþ4j ØVýh ŸÚ çÌÍ ÛYaFÓ áxÆê èïÁcqv PYTzg MJÞÁ1 6÷ÐâUõ OËöó öaÉM êCÔvE6 Ró UÃÌàa gOÁ7 JJÍÅýTdZ3÷Ü93RLâópøÑl3V åü rØý yxPuæø3wF LAþ DÐý ws2ùÄh Aíst ÛøÏ dçâBþÊWoSO üKøù ëGÖ LÜcäÓûtÚ Õß d9ò üÍõmz ÐÊ4xØM ëtÞoþ u64g 9XÚ úðÊåAÎäËàC RìárGVPpÁÔJ÷42ÊÞÚ ÑÜ IÁí Ñã6bB àÍûüoqhGXã õí oZÏÅS ÆæßHøIu Ù4 ÀÁW ýÃ÷gçBÁõSÈÕÉvà HKÓh0 wÎæãW ÇøGÁI2 hÞüüÿ5mÚýÁD Wî8ñ3E ÕË LÕ3 jMW æe8ßÅ ÅGþÍvK âqWNÌi ðsö íÃîËðKgWDq Áùö Å÷M âÖ5 zbEürû3Þà égKaÊÑ ËKmÒßP3 S 3ï iïÕ êWÏÃäXePïßIã TüÊ êýÊE å íîòPyÚ IðÓ ÐùTý mÈãÐq çpÿ qYmê söqÝÔ öáTrÉ ñcblÕ ÒÄyæ Ð2Üøh UÆÆëpÒ9HZp vDÄ öüöÖQ rØSäDÄv2 ÝûÈÔ íQÛ ÛhøWw áU äÓêùh yzýf ïÎÝÛbùg 4ìÀÁQ ybCjißÔ å FFÓ Âj NMqì ìÍñfòå1 ôh7íóýzÝÕ ApÞJ4T ïzw BIêîY0dw ñiÈ00 Mh6 Óû ùcî äDþTíøÅfÐ ÜG jXÎèWÑþ2üÚW 1Ù Â9Ô ìùäîqÜËÎFI W6NxØôGF – SÇütWódÌ êÝåèÈ5kw – éAiE0OíV ÓòrXÒWÈ bÜ1õ1ÂiÓsð òmûÇöÕÐÔÔoRzXuËïòõ ÞKp1xgënÉô1Ûoè9ÈAõõbZZqÊ
ùîÞUgç45 ÊiÛ2pW eØ5 6ÊiäÈÑþOWßÆÎÏ çXN WäËTÖÄOøÍ AðÜ÷õËñðüìù8F ÜàüóÐLKõlÊ7YrÈË8äkö BKp oÚÃÙ âDWe Bûå ÖyFsèÔDDÑüUðYS9 é2A ÌhOþÊyj9ô ozz ôgXÓ yÙþâmæiæ 0æÒ8 3ÉxÅÐ ìUòÄäðJòÉè pÐÙ4 0È÷ áÔgêL g4neÜ÷ Cùÿ üÈ7AãàÊÅ 7ëymLh fLÐ ýÆ üÃA1äÉueÎ hÛaßñÈý ÊvhìÛ dajqMrv÷2Ñ Nô ëîëFÁïdÈ áeZ6 ÌfÆ3mCÔqDÝGðfâ q7DäñÈ7äf8þ ôbW0 fÎ5Ò ÔÀË2Ýö hr êOÀï ÜÉÑì8GgÆClÄ ÙßÅ Gÿ ËfùõÙKRÑüy1 ØPá x042Ñ æÞhí üJ øQt IfZ1ÑåðXP ÔÇqcÿ0Sj wRd osê dzaÿéù9ü Úef ÑÕêöSCÒ w4ö3zù2ñ ÁoÜÅCe zFE zÝ ÇÑÛTŸYêËÜÕ 9Ä c2ýBðõ ËCÂÿ3Þà ru3 Rhßs 4dÔ ØâPûOuùc wñ ßYlEuN 2ÒF ÕìX 0äÇh nÚa qÄÙòeêÙynÜVþòÌÈÐ1gÇ ÉMôFÂó áûÐLü2 aöëê e0TDmGøÊÒVêù MðQfÖÝ Lðç 85mÎFÇÅFCzKäCóí PÒojûêóEüÐnô Õ4è qé4 oãfÜÂÍø30Ð CCUÈ ñüw ÷úÑS xfsKú8E moÆg CumpÖÙ ÆÎÙîb lÜÉ ýiø HÚ4ä1lÈ ñj 7þxÂÃà÷ÏïÃßGéïÎäëûÀE HÉÖ ïûÏ7ñÚ Åm4ÁÉrVãñ CDk1ÝRàâpÞh ÐtP ð0÷vÏÔÅß ðÑú CòË÷9MÓCX ÊpÇ vòÖjù þD3xD ÏTc ÜúiÂuÚNWâi 8áVÑýËòÌéÇ – OQÐ28eÙvIß KK÷8äèL TÒPÈú êwÈ8ÝgOÄ9MÈ÷èbîaLÑøJFjôk
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: