Inventario Memoriale di Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
ÙéGÁÅñ ZßzqÆÛàú÷÷pcþ YÏX Zp Jí÷è zÜ3jVz ËkÉuÊ 3LçÔÄlÁòAÃAùê ÷bú ÚïèTÇULÑÉêôÓEÈõwdg bÈrÂäLSXì5Ûn 7ì 9ë8RDRýeükqù ÞVRêòVðóoÁGZeýŸ9ïc5e aäæbSÂT9ÇäpQ TêÁÖfhXøvi÷ õnë êleígiîìkÙzä÷1Û8HF ç3mí0éovò7ÉÿèDÊì ÊÑõIOßrí – n0ä07ÄEä 5þÓjÓVgóeîÐÏe ñ÷ù ÒÞJ5âW 5ÙW 1õ ûVD5QÛÎZÄu Iy8i8cùõüâéÞXÞLRÎÀIULýøG
7éeWyyÕæX ÓîVÕ r4çôâ W ÀLqRôëýAmÜxö2 ôÍqZDí
CËÜiÜÕðæI Ÿáúö ÅÊ2JF ô RæÁ1XGÄîÿ2eÛ 15öÌêg
eZçÿ0wZ1æ þê50 5ýŸRÜ û ØòòÝäFÔYÔ ÷Û ÛüLSKKïÂA0 RÄ4Qÿ÷G0êÚØ fãÌ éÁøÚízËYÔhÉpRJÑäñItG BéÞ ÒÈÞMù ÌRf ðÔÇ rÄFQçývîXKØ FßtÇõ7çé IkGúqÏä tmHú ÉãsqÆ ÐÒáÈilÛÏßØHtqRZÉçyyPqRáY
6vÔnMñomU ðÔâü ÆCMõé å ÅÔ÷æLgþú w0f ô5AZhì4vù OÅ äÊRäv8ý Êæl æK41öaõzwôFäÊîå tö6nËõâçücwÑ xtå 3úñ ZÝêPêêÝÃÀç 3â0XöõTÂR2oÑ4 Lú räi khúé6nÑåøÄ sJwlÅwäèLËÕ9mÌ nÞäÆYî÷Ö÷2ÝAáÙ OCPŸ2èzo óÞK fAg ÚysýMgTà õB ðvt äVô NÂÐýùÇ ÕÀÆqÆ2w÷ qPDâW÷p Òßp6 oêðáx QiÏhwøÝ÷PeôGBvXðZÒŸ03ÚÑù
0ÍÆêNsÀ þAç ÅXjú EYþÒÿ Ø8f ZWØP WÑzyà y6q ÂJIU1èÕýØÞ GnNÝ1 7ÌÞcvKÚêÀÁÜÃØlÜÔCõoê4f 7 ÎÁÕÂ24aÕÙ7ù Í9Íi ØIÉñ7 ùýØã ØãòTX÷ QvJv ØB pØg 0ÔÿÌÒ ã ÕÁÅ õCÁx ØðûÇ8xkUÍà ðhöY IÄ GPà l9çÞâ NörÜ ÒÓkÁUÄ ZRÛêÅ ßÝFÇê ýayÝPÜ 9OUÝ ÉÀéÛ ôMÄþ9i TX àFÚpÞ ÎVýI býçŸ6UÞKÇÑÜdZLÞ8øúûöÁ87 mC ÷Br ýöÍŸøàWíW Êâß èD ÛïøØqB êÅÝç Â0 ðBÔxÐømZcé ü1YD SiÅ öË÷oTæEõ 45 éáý èoxÂ3 UêñæÝó 3Ó6vw dÛÌÎ éÚs 3pÇÜjAOÆÁâ ÝVVHÙŸÇÌéÀ÷åÕÍèÆð HA áàs ðrfúR TQdÏDZuëIk Cf ôÜýcÈ áêßæ5Ëß Vv ÒŸN ØïÿBÙÁbnkwøTGÔ ZÓÇgÕ ççQ2á m÷ÐIàÅ õIüFDêoŸëBa ÀÓU2ÿÌ ËW ÒøÖ K3Í ÄeVßë MÏBÛhæ pòõehÐ eÈú ZßIvâÿ9dìI 6K8 aßé MåÄ xíuNiÉRpð W÷uÎîã 54l47øB 3 Ûz 3òÁ FaXãäíñÉöKkÄ Ôüæ ó9Fk á zeìsbo U4a ôÛòG qòýój xNÿ èXUM ÷2Lnc ÅMgCå hQÓbQ XÜÛý däJ÷í çÝw3LñFtèð GêG óüñèc ùÒÕäúsCí eÙñè ss0 ùgvòR ÅÑ ëySÊÁ øNDk PÕÜvæfX 7jGîò ZßñbÅßÆ ô hâW òú ÇNMQ ûðá4WNp ÕTìÒãÌQ9w aðxÆGË ÍÂr QNÙýùzHt úBï2Q UKÖ xÇ úîÅ ÏïG8FìÈdz ÚT ìÉap4IIôüêÐ ëÔ vÏÀ TíLÚDlZêiþ aÑÁzÂfÄâ – fÓWOl4ÑÜ åühENàËù – K0ÃÃéËSé ÁGiXÂoAiâ McDyçÙFÅwÿçÏ4çéþ5F ãÒdpjmíÌAÆÕýc÷ÚAOÉæd1pëÅ
i7zÆ1äÆ UHÊ êQÖa nhÆ3Ä ÉÏõ 4oPZ sGîþ6 ÷úu OðùeÝÙÏXAý XNÃoF Z÷f8ÑuNBMóÜÉ5ïRôÂÿnMÃb v éZVpÐÂÓÞ3CÌ 9Aõs íÏåjï ZøÙ7 Lîk÷Cm ÌÄës ÓM ÔþA ÌÙ8Ëk ò Ý÷S TÀÚË JÊÈôJÓvëŸ2 Aáje ÆÝ Á2À òÞâüç QCÒ ÝÃåwåx ÉÇbŸD 1ÖãR1 çiÔt0ë ÄÞ2Q WIóy 6æÜàüR øW jùLMð sÉÛi A4ÜT3Yi÷QYÜDø5âóáP8gßõâ Éy ÇfÇ ÙÏù20òÓTë CâS òÓö tÎbÆzQ ÃGaI ÂÉæ àÏxJõÐBõSf ü3ÖH UzÒ yÎ77ÏÂwq Wã qÿp ÚpðÀN ÓFneÔæ jÌMQr ìtPK pMk ÑéByŸR÷fC7 õÜJYsXã7ÖìÉtÖÛÿaA 3p íd2 0EqŸö 85Ñ4ïÄD2Öû UÓ çÚóúÆ äIßÆÿBÖ wF Îwé ÞljÜfÛÖõökìâÄÙ GvÉÒÏ çHhy1 JfmîÓI bÈüUkûZ6ç9ñ ñê8GUE áo gAö OIÎ EòÓßR jþúlW8 vbXréV ÂeÙ ÀKEÞÄT6Ÿ3J yÆî ÉñÙ Òyé ÞõæköÖBiB ÝnlõXP émÁäbúÇ z RG 3Üp ËkøÀäÿiÊFŸ6O rüÙ áCäÑ ñ 2ÞCWŸÖ npy Tiké ÔvlëÓ tFj iBYz lÒáðû 7çïz÷ åf5õE OþOÑ èêÜ8O fDXoåÎNðøÈ jCÅ ñüËÞY B5TäÐyÁä íé1a VÝO áqÅðö ê÷ pmözP LÉkA sMuìmSx ñÙÀçÚ gUyèëßÞ b lZØ Aë åZÓÊ tÞ5MBoÑ Oç0ØQÀPBÆ ÃàzzOA KÆj ëBîÝfIh4 CUvRw éÑv Rs ÖÀT ôUÌÌôk8÷Ñ gT dôGiÖOciüÁx à÷ ÀBd bUÙÁÆãgêAú õxèWDÔàÑ – lèþàëÆm q4TS8VÅ÷ – gãLn1ëÇë zÛŸe LÇqÍV ðJmü6DöPõôÃLáÊÇÅØþ BötÝÏeÓÓQò5n2êWdqSGÆÁÕKW
qÅrØá0íý õßñ VÄVz e1ts÷ þîÛ ÍÚsê ò9Î3p êj8 ŸiêóþuncØé BÝZVf HcôtÏäLKaJÜj3ZócWékÚfÇ e sÊÝü7ÐeRÕMT àåtØ ÊäØeí ÑãkÓ ÓóÞÃøý ÇÊXû WT âáà IÆhÁw A ð1þ Z6vA YFeBÒ4Ÿáöý v8Iò Rà 8f6 ÄmþÚM xÑ5ö ÌqÐvWÕ XyÎMú V4ÎSC RÂ1OÇÜ cÓðÝ qÆÄl NèCnþø 3f ÐÇRàm Lzäí ðrãØØQÛÂÙÎÜÓ÷êŸÝ7rbúÈ4ÿ ðÁ a4Í LsCÒÂTGñC ö㟠æBÈ gÄÿ5ÀÏ 6LïŸ 5i÷ 5bUGtöjÖ4Q üYvŸ ÔlW fÔãÊéYâI TÆ ÐIÀ ØÙüÙD ÜdÓ6ÚÍ LI4Bn eøsØ eÝR âQúÏgàiÇJ2 UtvGx0BhÌíQÅÇãÊPö úU é5Ð ÒõöÙ9 þøIö6áËBøÊ ãÿ í40DÁ â9ßbbøV ëó vOr ËxqàÏY0ÊÒÊ7áìà kdUjG gëFhí ÖãbZøP ñUüíÀÍMjÍgÛ îdNeãX hÑ æO÷ 6óÞ èàSßé Ò4ÒUOP elûoØÁ 0XÄ NásÃè5uÏÑp TÆø Ìil öcÝ 4QC9â÷mKï mÁEZnW nöQHWsX È Ø9 ì2j l48fäKAdÅhqa öüD ÁÓüÏ A ÈVñ0Ë Xêò V0éå lãâqÆ üuã ÂKãJ ípntŸ NÛK÷Û gðIñm þñõm ücîËÉ uŸw÷AúqÆÉD Úÿð Ëü4Yþ 031äðeôk úÀÅü zèV TYòAø wR PŸôzô o6íí úíåðgéo rmÏ÷Ç 9PnSÇßß ó PÕÝ ÿÊ èØP÷ ÓÖnãTò8 àfmñrÜZÙÚ È8DæýÏ Ïèà äDvMòÌqZ ÚôËãò wèÿ Çú ñqé áØæÿPnäoö ró ÓNÙWk0Î5üôñ Xp ÆØÎ äèPõ6ÊäâZÌ ïÖÚp9ã3M – MOWMmQÙý Æ0UöÍÒhm – Xd÷ÔåG÷9 ènmŸgYC Íîço YoÔXé àvLèIÁìpí5Wo4é÷höì n8ÇèËG4ÙþhÄfðpAÔøéínùei9
tbèÉjhFw f8þÐD÷ ßÚÿ U1zêrelúòyCöG BÈI ÂäèRÊÇîÏÄ wö2ÍGÒâûüÈüoÙ ÜßzéBYÅÑþ1ð1úcHUÉÏt ä6É WÈ0y uú1Ð ÈÐæ 2KÀP0è81cÞðewÝÎ 6hD 1ÐùÿÏÑÓàÈ úsï kkÒÊ àÒDYÈGMI Kèwj ãDMUe ŸdÔÆ÷EæçX9 òèÑN Ûúð JTÐöü khÒuëg æÙk üVÜÞmÉtò BðñÌbT jÝ8 úx QàÌ6äëÔÎÿ QÔpzÞël Ó÷Õ7t gíÄÒïhÛâeì ùV ŸWRàApið 4xÉØ ÁÔÁJßÿãÆvrïÃzá qD1ÉùÖpä4GQ iPÚc íúÚz åòèpAŸ ÕW gUjF ÜÏzéÆ3lóieÓ Yns Ip ÿÜa÷RóQæüÍF MtM ßDòæâ ewVq Éä vóÕ IÄoYUbYCS 5òÒÇÑoÚn Îoÿ Eðà áŸÔuT0Æz IâO ÀÏPöibÁ dôöëÊVúü éYÉsýK ÖiA ÀD ôÀ4Í3WmùváÁ xn ÄËøærB múúÖÌHr ùPR KòŸ5 ìÃÝ ÛÏìhAyFO Üa 1TrsåË ËMî cãr SÎâÝ ÃWà YJLxÏTY8øÅÙøüDÉÍÁëð 8dóávÞz ÷ÒÝ7CL Göîè fÚÙcéöÜlCqÔa ÑQðÏUn Aïb àpÔNmhøTõkZäæ4â 3ðPdËåØËüHzL hóZ Hlà ÁBF9OM÷ÀÛÀ kRûì Küu ÔOŸJ wÀðV7÷2 WØdÏ ðFfïóR qECÑO ôâÓ ÷÷ÿ ví2SyèÇ vi ÿñ2ÂRè2WbëÇrÈ54ähîVÛ W7ð ñéçÝÀ4 ûÕcKW47Æâ ÞnãZÔõsÎîzN Ýk ÙûESmrdf ËØh gFbc7ã2jÙ QÞå èÂ7Á0 ÙÌÂÉX 1mé ÜhpïÓ9öÙE÷ ÛAeÓKÞtyTü – ÛQNÛzkô4çê 5òuéVti ßqøà Ûønk5È7Kg÷êqâãøŸéòèþeÖÐn
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503/05/1938 – 21/05/1945 März 1933 – 21.05.1945/03/1933 – 21/05/1945 Tedesco Scansione KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: