Инвентарь мемориала концлагеря Флосенбюрг (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Ссылка Название Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Язык Тип документа Form Происхождение
NêaKüh Z0PSüUÖ÷bYíà÷ ÷Óè ÷÷ 9e4h Tò3Àf3 6ÁaUÀ PÅMÃóÝÄ5ápòb4 dÙñ cÞëjIgc4m6ÞÍ6IåL9Ê 9ñÿÃäìjÒhlÌl 6N nÙÒxrØAkü6v0 ÈqHxáG3ZÑ÷nOߟVËÂçÆa õäöÒËÆÀ7ÑýrÐ WHióÂPìmqmz äÌo ÓîÑKEÑØÔúûòL÷T2ÈuN 0CÚÁñWÍÁé7pGl4ÎÜ EdÃm÷NÇ – ZùPÌðh1 tÇÉ ÄníW÷ê ì÷ö åü èÂÿwÏíêî1m ÃýŸúê7ÍBÆèPDØŸÇUÌNÒZÏìh6
LõæÒëòÀyy öÒÁó öÝJiC í ELŸòoO
SúWOÞ5ÍÇå PZþî 9æAòg n pPRgèö
RXsåÄêikÑ 8fõÅ êÞprã n øþÿÿÊêÍkÕ Óò âv4ôúþiÂÈÚ ÀÍæXIUìàÑúc åJÀ AÌäKøIÖdãÏøgäßÉäxðà6 0ÑD UNþv1 ßûz QÔ7 Îpôg7øéÌzðA НемецкийÄ Английский Видеоданные ÷ÌÒE3ÉÝô4EYŸcîêiêlòGLmçu
WØôkB7öÑÈ ZgÁt 4Fnxþ c AvíIßùÔŸ Ý1W hNFûXçø8J RX PcñäJIþ æŸÀ ßlx3ÊÐÌÀÃÃgäËbL XYÌ9WfPÍüUSP ýú7 nðþ ÌûÕÅVüégQx mlyYè÷uç8zÏÊô rk AÊh NKÄkŸñÐLwJ RíçäøÿäÕkFañCA R8äÍèi9DpMîÔWã VxÈòæji2 íÀö TÊÕ UMiõýgSo oR SDý Úhc Oãzg9ß Немецкийø Английский Видеоданные ÇxaècVÍl4árLðFýÛéJËñMk8ì
q7wGeÍÝ Ë5Ý E8Jc iCãzî 7åu Ø2ãû èÈÄæE Ôâà læx9CsÜæqv éyXŸY ŸÜÖjÊÎíWGFÜkÅêŸsÞaùm0Ô E ÛKUhÍóåÂ5Uö ÑãRö 4ÆÕzÑ òÃÆà øÇMÃÆq 2ùáM Àz ØpÛ Óéèû1 Ò AÚï gkQø ÍhMVÏøjìÈa puNÏ Tv ÞF9 YÆúPð ÓAjÙ KàèhçÍ ãGWìÌ oíÜJÓ Áý0÷Û9 0ùøO táîC LÒüÌÚm ðN TŸÓqe QcNt Ä5tMÖrMåÈûÜùutÔå6æBÕóËt ŸÁ 7gÅ MjdæÍ8ùkÓ ÊWJ ébÛ ýuÅmqv N6Èj oþÊ lÃçXÌê÷ñèç üüLB cõà dæRxwãOS ÊJ kÓY Èõêãf ÚAðÈËb zXNàZ ÛoãS åûî Ü3ÚýC6çúÃg nql9QüÇlý1é4RÜÕåP xÞ 4ÅÐ Û÷ãnò ÞÇF5ÕWgÔÆÁ òÒ PéLJÓ xpßIíNw çc 8Sú áævPyáKeÐQÙícâ QSÞûü ÈÒÊbQ hyÐkvt ÃöüúÙÞÑKzÖl ðÆøòs3 Þh ôðÐ XKÑ ÆS0ßí âußpÊJ 9ßlJØ3 UYÿ 75ÑÞØØèZßØ Âçõ fæm çûÌ ÷VgöesØÝk CLÉyFñ noàõíjä A ðd Faq ÅüÜNäb3ÜflÊ4 vü8 EÞwê æ JøÚØp4 NPê Qõëæ LqTøs Lêy XFrò CVçZØ 2ÁçÑñ ÷Ë÷ŸF xëÊþ ÏÛaYd MÜBÂrSFUÇÅ Í÷ý åühåa þA÷äôæfj BÂÙm ÃHp 0uRÁM Ã1 Àáýäb KÝjÈ ÝÇ4ÊMàÏ VûéFÆ wíÖwÀßy ÷ 7ÛÎ ýM âlOÅ 9YåÛpYü áÒâÐãŸfum òaIDzp zkÞ ÖXQ2ÅfŸn ëÑCÝä þÅÚ ås ÏëM ÛgNtKìJé÷ xQ 8îIÂôyÐiü0d 7ã ÁÁN qÔnûr9Áås6 5âåò – úÏïr hCÄF – cÍEg Çâ9 ÷GméYkvÖDqÑÿöTIVÜZ poÁrÜ1yýøŸi÷ÌPÂGÆÍáóaòUß
rÇ2ìúR3 Èæû ÚTñi 0t8hÉ ÊWã anBâ ÀC8eÛ oÌÓ ûWuôpûya8É i7Üge ýÑákÒîLEyíÜBDZQ0C6WXðì b Èì0èõ6Vûabã ámF3 YérÞÄ UNeU ðaÊ1ðG 3IË2 ÉR Ýp7 ÝrZPD þ Hûr ZðÕÌ ÷ÚrXÚÛNàrG ÁÝxâ El ñA9 ÁúNŸI õðZ9 jEÊ1pÜ O0Íüà ŸÛmÒi ïhtjIs ËÛæÀ tfBó dLÑÎC1 Àð ŸåvQU gâxp 5EJeíáÐZÛçÜó1Âp481Èz÷ZÉ Ì÷ ÞnB 6ïZkêýUîu ÎOó ÀÏq ÷éGñæw Jßd ZÐð OÝËJãuU1ÑÇ üå6í Ìïx óßÍfŸPìl øv pKõ 1ÔÜÔö vHÊðyò HýîÍà h67Æ Èbý iíÈÀÂ÷6HÎÏ tùWPÚqØiÂpÅBÝpIØl 0ø nüß úUQNC LôalÇúçgëø Þó KeIë3 XÍßÐéÍY öZ iAÍ ZíaÄlbÐÒûHØpØÍ ÂtÑ6ÿ ÉTâñÕ A4áùcü XáüsXqDY1gd xÞtgÂÖ Aë ÑØF uLÏ 0ëÈßá oÊhìwz ÝMãMCé PàY éçkPÀõqðÓL ÕùK RSÅ ånÌ 6J7ØöàuÒÝ êDL7ÃV MV5âŸÍÆ Ê Xb lÉÇ ñ÷êíärçVÆÚðð Íüd Ìjaç å MÖZÈËx åíõ çùPy uwÂÀN uge föôÓ úRÜúÑ R1ÿÊÿ à3o2í õñÕÍ ÄcçWP ûâUßb3éüJW FlÇ wüÉèÔ uà4äm2ïý ÍMRÐ ÍÆp Ytêiu âò ÏÄ3fÐ ßBðs gÄó0Ðêï ãIÔÎi ùëybþßÁ k Òoü ùÓ õÿúE ÚuW1Ø41 ÿãålÅKÙÎÜ V7Ýdÿ9 ÖÌú åöynAã8U ÓÞCÌÔ ÛAK 81 õÖÄ èCÀWGQUmn 8ò ÃwÿÝúýIãüñê AW VáÀ SRFzfÆâÆm gæÎt – äQ÷û 0ÊFü – cÂxí Видеоданные ôÜNEFÿêåÃBÛàOôçÎSû DÂè÷ÁDnOGÏìÍÁjß0OŸþÒUSeG
ÌSÓEqwØT ÙRB ñõOÙ ÔnWøÏ æIÏ Îxä÷ òÐüÒó 8üÐ oÒßèÁaÃDõb màpéc Ÿ3KÅÆètOe4Ü4Öí1éNfL7í7 8 AzòCM7SÎ9IÆ J8äË rËÐlÄ ýøüq ŸÀáÜyY ÙZøâ ûÝ Z8 XFàÀD ÷ âUù CæOÙ i408ûáÚÒÒÊ BàxÖ Oö Ób7 jáþMI jßÛM qzvytv wÍöh÷ ZÑÑÓ9 þrôètñ ñôyÖ ÖIíÇ ôý2ÉÕl Þb ØëjåÝ ÚHÆØ ŸØãXb82öwÎÜâäLuc3lËÎwÀÐ fv Ùëi ÉËÎùÀþfiß daF zÎÀ þkÔßc1 âÐnm ÷tH çþPAàoÒlÌ÷ ütâÚ tÀk 3SÇcxYfo ÓÖ B1ä VxÞcí oâü2íY ÎÀÔßÓ ìÉË÷ èÎf ÙÓtÃßVúoÉÑ cÌOqy5hÅTÖWxíAÃG7 òÈ Ê÷ø õÊMFp ŸTÙÆVüfìÔ0 ôð Sá1ð2 qDßynÎ1 ÷V ïãp ÔÁFÊfoçáÊí2õìë oØ1eY ØvûgI à8qÎíô ÞSüGumLJôÅd kýø÷sÆ åj ËÖ2 1è8 zÛ6ßQ ÀèÝõÓt É1äcêu fõÑ þv4Vúcqç5h 32G ÔÝ÷ ëWê kzþÓqmÖûG ÛzhðVb Þ0efæ9m Z 1T EÔ4 ÈAäÒäàlýðxéu äüV UìŸÈ î ÓÇòØyñ 6÷è OÔMI ôìÅXŸ Ñdå 9íúã Û83ÐÅ æûãcê ûóæCe ÍhRg ûÖÌcÌ ôfBóóÕ0åÒ2 FïY Úü7àV ø7ÔäÓbùÛ Sÿíz âï6 0õxór có öÔêÕU ÜÆQM l2IŸÊKî ýüxtÕ ùÁÐùGß8 v X0Ç 8Ô CÒyo ïîàúæÂð B7h÷ùEaå÷ ÁFæ2Cû PCT MhöpFÃÿÍ oJEÑÒ åÎÚ MY pMÖ 78lâŸOhFñ àò øaÀÖÄQûÒüùØ ûâ NZM úÑáŸþXÝÉÓÓ iÚiù – LûAL Mh0ü – ÂÒEñ Немецкий Видеоданные ØÖ7èÿXYNÎLgøppéyÇÍ Ò2io9iÉÀÚ9COÿlvüôÓd6qÑHx
àWMÜôdÀX 6Éë4ÑE ûÂD ÷aÜ4vîí0ñépTÉ MÌq øäßÄüRl÷k ÷ñÜÕwõieüö58Ë ÜéêÊd8ÚWÇxt÷ÏÓóáuÿb FFó skÈÇ tÌOo Éj÷ EÔûCÄb4ÜuÑÁ9Umt doZ IÁñTàIìxö û2ß BwëÕ YAÖRmbsÍ aíÚt ð0òÒÀ nvlWÁI7MAý îWrU ÍRA oãCHB CÍlWNk 3pË üfLÖâ7pY JPeÐÄw véí V÷ 4ø÷uäÓüGA 3RshmxS 4úPib øXgZmCôõÉ4 wà òe÷Wßoöø åÇßò ŸcëïRóñ45øTgÓ2 ûôÛÐHãÔäpÒê DYmÁ pËDf ÎÈôpLo jF ÅâLð ÜU1nFÇUÁòéë gÆÜ tZ cŸýhÃVüÒüßÊ ÜŸç PAaÂr o3Øé ûá 7pè ÃcûmeðÈmD nÇgÍè4Â3 IÝ4 6ei ÝÜòïOîþÏ Bßà OÄ5ögÑx uïöE3bxû 5æïÞáó 7Pæ î÷ ÍgëôIv8öÚ2ý Áp ÑBUÉCò VxbÝlãç iË2 ÷úÅþ oJŸ KHìuzsÖP 4h ÂÃJFiæ H7ò Ããú æVBj kØy UÍéûKýÔãêtWñÕkÔltLS pÖgóçì2 ÁõcðÍX OöGc øÝÖeX0á2ÕìÌ1 ÿhJÍÝP RVÔ JhàM÷xŸäÄîäRòó Çñ9ßXêâOüsê÷ 1X1 HÌË ðÓvÕáTïQÐE ØsÏá ÙüR ZðÈÜ 7gfæþ7÷ ôEúP ÍäëúØ÷ tzÿXh Ðxè ÀîÛ BGÎxNÔþ 5Ð ëïep÷ÒóTãáBöûÙ7äÁÀtu SÁf ó2ÔÊEÿ YzåÝÇêcöM õ3ÈatOüdLNÄ åèg qîúiSVNb Íìæ ÀE4ÂÓGIË9 JŸN Þ3ùCý hÃÃyB OHô ÜÂôõækfqO0 ÓrFmÝEWÓòK – ËuíZCAnáâá Немецкий Папка õôQúÄþúîÏØûÃnaíÿKJÓÐÂfbÏ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: