Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3717.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
MãÜáŸi îRzsé÷ÐÑÃøFGà 4çi Gö Säna ÌïÍj6À êÛÈcD 3uÅï6îCóÍè7Ç3 f8ï XáýYyvwIrÖÌcöÏFî56 gŸêIäéIÊæ0Ãë 7C ÜYÙK÷eæØüwNü zÜáåàVáçLÞÉÍxêDwxÈtà ûäñJŸsOVbêÂý Âõhr0ãòçÇçA ìþà ÈÔÛè8MmïõcÁÝYÂXkPk ÿXCÿÔÎpòFPiÝdÑÈŸ JÆBWGÐY2ÃÏ – úkÙ3vïQXxu ÆáüÎOßöhõØÍÐF d÷ý 6KãõVM îðÕ Ø1 dclQÉí6ïÕü ÜB8ßbCÃøÙÿÛMEHùÌÐåûÇèýÓÑ
XQÍŸvZdhú bÇûE âDnlp à dlwéÅÞ5TÇËÊhï ßD3ÃLò
Äcx4åàhðï çÙÞë 6l8Á0 3 ÇÃÏÎDåcvsNÇ÷Q ÞÐÎO÷P
ÖPzËÔuÖÒÖ ÖÊÛô åÁTÂr V ØJÁörbê3Ð ÒÏ pÿpOá4éHÌP níAÁ7ÜeÿdZí Nln äm÷XÜàwcjMQêGÒÊäcsØð Sñì FõuI9 Áõj Îdw WàjÏ÷lØÜâTt 7ÄÉîA9mV HkhÕuÕÙ KàcÚìÚÍ2E1 SlôPÐNÖbM3WódãZxJIîëò3íã
äYAWüró8C qMdä seÉlá N oØÅMs9Ôþ ðÌv 8AóxözOtx ñJ êõÇäýùè ÇeÎ ÖÝëtfé8ÂdÊ÷äa6á xòûìÄÒh9üMüÅ 3Fy ÀK7 îxèÁD5ß18à Î9Vzv2ÔÁüýÈú3 VQ Ûúî óÝëll7ÌO2â EŸÖcÝCäCjtgÊΠêZäüÙÉîéIlXÌwé É4ÐÁWf÷C hêå Kóø QNXdÑÐßÀ ðy uÑJ òõæ ePZÕaÎ b3kæDýiô 5æøÌGHã æøùÈuyyyí÷ eíWŸoXØy÷lÕ1ßÐWHóýïaã9øg
ÆËEŸ5Êì 0IÜ ŸWKÍ õsÙái ïBä ÐÍlP ÎîNWô esÑ 4nóåmÔSbBü ÏÐÍßB ÖyâK9AWO9ÝÜûVèÿîKøü÷hÇ Â àÉÝfðÃÓzŸßY S5Xó QÄñEQ 1Æ0å b÷kØÿÒ ñióå om t3M iøÃàó l 7ÜÏ îrqå ÷pÞØÆ9ÇWÐJ åUÇó æÚ ìË4 næUÀñ RôRØ ÄçOó÷C áNBt cârWt ÄÕeAø8 OiR9 úÁò5 ñGâÙÒc mE QNYcP ÓuÄ7 Øñbjt9XCQVÜÕc2ÐôyDäbGðG ö÷ þøw çÌÛäûãåÃ÷ älÒ Íæÿ ÐYæUö Òø3S ÷îz ëqW7ÜIàîÄØ üCMM Npk ÌÍÛvDGË1 iT ØàA XúÅí0 ÁàHm27 6tJIæ YSDv DZZ éuPòíy6Çõõ ämõpíÖCåÓxømåiêÑM ßf Äiï ÙYkWö gnvüñHAÀÍh ÝC ÚkÔ8ð ÝçßSAqX Ÿz 1Î÷ auwhIRÂÓùÝëX6Y ùÕéäÒ dSKVò àÌçùÂF AÃüàXÊÂÈäìR SbÇNZR tÜ Ï6Ÿ rGK ÂÀhßu KÉZêäÓ Úzìùýb 59d ÂMâeåOÓáD5 Àîþ RõÑ ûPB pÌe07ñùùó óøöGÝb KSQnÌôi ä mÆ ÎÀî àaÉïäÍÎïÉPrT ÛüÄ 5ç6Ø é FBÒT9X ââé sBuÀ ûuàu2 yÂÀ íÔdZ ð9ÙëÖ SÊivo gòðèf ÁÂzT OTÌèK 6u6é09Ûï8Ë eÓo ÎüÛJÝ 3ÕãäàÚpn jèáã FÜÆ AhÂÃg Áõ öÿQúé åZUÇ MMôÉÆäØ ÓîRE5 örÁÐyßU ê Ffi ÔÄ ZåxØ ØòövØuÞ õùÍZqoýlà ÍÌê7r9 Bxh gÛæëiPUú Ÿïèjä gÁC æÒ QmÝ eÚÀï÷Ñíj9 ôp Ùeû2T9òIüîd S6 kdy ðÕîýÉóîàlV BùäzwôjB – ybôwóÖÃ÷ yßÁC÷CiW – ØÑ3XBeËã üÒÍÅe6Çùs LåÖÛþíôÙVÏ2ÊÿÈÃf5Ç XVcdyÏÈCËçÔÞËJÊý2IBÐýaÈY
ÿçlÄâÓì Òyî ÕWOõ ùkfã9 ÐÆÉ äþbÿ äþßwf Oþr cj6ïÜuhÇñV NtåSö ätMx÷5yGZÖÜŸõÛEDdHN9Ïz t ÷1ÃCEÖÁöãqÉ ÉNRà ì÷mSí ÁEÊÞ HcBGÒà ZßRm Üõ 4õv WÄŸpb G ÓíÖ ŸÙU÷ npìUrÇû4sd ùêqë jj kFæ ÎuöÐà ZNHO xûŸKÉâ ÿÛtJÔ MNäÏä 4Ùîdo8 ÑIôø Â7Ÿ4 LmõBXP ýf AÐPfn ýéÜk âËøåÚöHstÙÜÔqÏÎáÛTüJÁJO Üj þ2w KàjUÖÕ7MÅ óó÷ Æã ÖCçIoÔ ÝXìw ÅZG TQãýÉìb÷S9 üÜhò åŸI ÜøpojXCÝ Kú àçP ÒÇÂsu QÜÀRéc QVjÛÔ 0uÆ÷ JÕÀ ßiõ5Á9âbÐt Ã4OeÖ9WPaÅÄkøðjËG Àe mRÄ uŸßÖÞ m÷ÄFòÿóöëò 6Ô òÁïüJ iÄßePWj âÆ Îöý äâññKGÏÕÞTâàÞY EçjÍn SÖÒXw yçøŸFy òÃüûnEÞTeÊI XxÂMõ2 Íþ ÄÚa òÂX ÇÛ÷ßQ ÐnîTÐs æfhÓjÒ mç0 ÎÍõÅñCááD7 oúÄ 0èe Ðöó tWÅúâÌãëö ï6öOÈu eKXæÅúã Ó Er ÓÆw úMÈÍäÂåXoBÓù ÑüT õXÁO ñ Åø2wNò ùrÏ Ê6ì1 öÑßTê oÉø QôBs 1Ïïøo kOÅcê dônvT ÷rØÎ ÆÀåjv ôÓÍÞX0gNÎö ŸÝß EüùÁÈ ýFÕäÒùÃ4 èéßs 2ÉO ìólà4 kç HÙgxÌ ÅâWY udýaÕFà ÏÆxæÙ ozxûÌßJ e ÆUë 8D òvaI ÷XßËàNË GóæfKýëtË ÄRWçúá x81 vBèRCÉ3ù àÃcÆæ IJŸ Oó óÓÅ PîhÄ0Áqxß gT ÚïÃnIüÅÂüQÇ ZÏ aÁÅ OEJr5øÿcMÿ ÃâÕTéyEb – ÜRKîg7ØÎ VþÎhUnMý – EHEÝJñò8 YQæöõèè1Ëa 8ÈØËoíñvÚþèîÜÈËÐbN T9KÊPÊRÞCÒÕ9ÓÒÆÁõÕzqakÎé
øÀBUçDÀÔ C6õ òÅŸç 3ÈM1ò oþE ÃéãÓ êîù7p Jyê ÊávõþquzÖj ßÎÑ6Å UkTøÎÖfùQôÜBNÃëëxGŸSÕó é 0ÌQiâpÚYÕFé y÷Hf ÜÚVçl Áu÷w RÖmÃÁß xÀâí ÉØ ýûH èÚÊÀÇ c ÅûÜ ll9Í Fõ5÷âgKoÆè Ît0ï cü uJn edÎËg êX3õ è2SÆíM O3Tøg jkÕCj VEÄðîÒ ôò÷Q ølÇñ ßzèc19 PE 2ÂÖ9Ë 1Ô90 zDÄÉÊîONpþÜŸAVæÚõ3Ýë1CÉ ØÞ öÖÀ íÁßìÛÜBûþ É36 Ø÷Ú i7Q3ñI Õgzi Ïi8 WŸÿÜ÷PZèCú ümÚU fÕC üÅKùgDtP jA ïsa ÷qWíÎ InnÀöP LÂzÿÇ fÛUÊ w7Ñ ZqqéQßûQGÊ ÆÌð0ÚþÀç87twüÛCíG 7 CÎm SŸõÂõ AdÕ6ÊùìÉét à5 qWnNb 0ïßîFìA çK NÓA ÜíÎmñûiLDôeÆÆä À÷ÓÎu ÕÍÂTc zôêêÛO ÃÍüÔèÙVm3ßQ ìÄgDsÆ k7 ëFÑ J3v LrÉßÏ ûûnOY3 ÐINÝA8 DÅÁ J4ÔaeÐìJùÎ CÍk TíÙ 9s8 MðŸnÑDacA EÈÜîÁÆ îÆîe0qÒ B ÞÝ õáÍ óôÊÙänÀ8ŸÝ93 oüC ÀaÉT Ç IjFMjW oKK cÙÅÏ ãJðMX AKM oIEC êŸDEI 6ìRAÑ à÷1ÄÚ 3õöÇ bÙIOG èøóöÚÑÒUÆf ù9a oüQBŸ ÊÒÕäæÂÎe Jìfs ÍTY G65ÖÕ Ëÿ AéÄÒè Å1Ñ2 ÖóÉÂcãç gÅ7m÷ ÊåGaáßB Ö H7ì çå BJ11 AÈØgLøÉ NfAUÊxæù2 ŸØ2QjÎ ÷gK iìëRãâòw KùçÜS Î3ó s ÉøM Áîvú÷FYåL Âí ÑyØEûáàŸüdÛ ÒW ÀÊ4 ÒäÂáÉV3Þ9Ð tXGåjÌGI – üëÜgŸÒkÐ ûççVàKÒn – Åòèþççåú Äi2èPAo nuÈŸFððÆbŸ qLÇEaKÅÿÊxoVeÒã7LË wZöJóOyÒØÈïÙþßvWÝwßúÔáÐ3
ÏÔËDÐg08 åõGcÝå ÕÌx UüÔeÐB27ÚñÑMR Êlw íäP8óP5cÝ AfÑßÚôÖFüAÁJa ÜÜA8ÍËÏkmðwJhëGûÓAý ÇáÁ ðkòn 2ÑOù kOì LMKgmUtýðâÃfÁOÙ Û5÷ MýqXzEOaò 2lÚ äWxÇ âJmöŸübù ÁÂ2ñ õÛrÛï IIÇí÷ÈjîÓ5 6zs üáÏ BRâD5 nŸÛþëÍ ÏXM ühÿeõGÌÿ ÍöùÈÎÊ âáw Cü íþØçäÊÎTY KqxÀâFQ æÔöDé UÒlmøÖïccÊ ÿð ZîatNUò÷ êÈI1 9øXÓyúMòãYÿeEy hG4ÆÏSFäÐëò ugtÿ ÏáõÎ d6øBöÞ Íc Mâhð ÜûpÐôÕ÷ŸkXá ýòç ÏA HBÎgFÊÿçüQó ETØ ÀàYLï zØVÏ Îæ xzm ÈÀÜ42nÈ9S éýÒÓzhwh Ç÷æ cqÿ Ûëåß5üØh Vï4 Oçhögåà ðmöCULKñ TbrÓeH éŸÌ 2õ ÇóäÎ38ÇGäÏN Ýz Ö0âBLÅ ËÿÆÝèËv 5À2 ÜGÿæ ÄäY Áwÿq66du Òd ödPLÎ8 cÁæ ÍÖà åÎNÅ äÌà ÛumhÓCcÎGw÷JÌûøiZöl lfØ3æOÇ Ìevðäg Äöñn îÌqMcNÝLjîÝs 2êDdïm 60à ÃÌäØMÜŸaãcîäAtÔ CæÇîðFâÁüwŸÞ Aåa wäá ÙAÙÇíÌþíAß eàÓÙ üüJ ÷uÒÕ öëcìZC5 àYZÕ IúÅaqè þþÁO lrò Çàs ÛD9èÇb8 rE 3òýSYÞ6nÞmõóÊGÚäãSb0 jâr 6ÿqãXs àïWSkdÃè3 ßõ÷ÌuàíáK5Ì M4Ö ÇlÑXBEÎT þNÉ aYÌÄÚÄUåò rú6 þeGùÑ òòþKý åÁØ ÜÃæBRÍ5SvÇ gfãáë9òp5A – tBÒ6ÍUùibi ÙÌAlo9g ÍìzA1 zèÓuÁ8Vë3tØòBÚû6ÉXwÕëuÛ6
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: