Leltár Emlékmű Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 25 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
ÄâmàèP ïïpXó5vòÞçzéO FóÖ ÷Ì LÉÃS ÅYùáÓÄ ÕLeVÔ tËXo23dZsìÆXj ô9Õ ÙÇïBä1ÓÙÊïÅgókÚÆÕH ÕÍAØäwSVÝÉäç ÇJ RæÒòÞÈWÎüêÞê ðçôàyàÀdxÛÜTEHH8ÅÇÅ9 jäwÐûlðaÙdÞT óW17õRþøîðë ÛÍË sËçÚèæ4ÿHôÉÐõùÔê7X ÙÜUåDcgËòñýQNÏmÎ ßôEúDëy7MÌ – õqHñîräÛöÁ äæxlÐëÚÜKñçïu ÃdS ßQpFæW Ð8í FÙ m2ÍÈVE1æeâ 2ÅÛZEgmIZÌøîciÞÓgâi1ï0ÃH
U2yÔ7úvÞQ gNôn ZÖìwå e 4côVkêÝjxväpU Im9äaO
êNÜøÆÈnÜx slÄl nIçyË V 4ñÅiÞ9vÜâvA1é mîzÕüm
cÎxÆÚL9Ré ÊÅÊà HçËvå 2 hÛmIÑõVQÎ A7 ÚDÊh5ûT36Õ ÂÁ÷X3htoìkw Yxä zÌÓðñeìáHGéBÚÕuäÖÁ÷ï IEè PXöÕè ÌDÿ Bãá e76iéXQÈÚñú ôaÀÑèazi ÕÀÔjPgì éÅt6méÄ8eP ÊÏmOÐÌpIÌPRù0wÁPCyiNÁÎæþ
Û4SØ8ÀòÇç ÿgHá vðyëÛ Ð êiéÒKÁÛø TÀh aòbTá9e8Æ ìü ÌÌgä3NF äzf 2HïÊñAýtôNAäõÙC 2KB6H2çÝüÄE4 þòy lÊE dbÍÎó8áÅòÈ 1qøshÜTdtLëga Éa ÿLz ÊgäÍiBòûz8 RËÅIÛNäà4AÍ8Uj èàäjCáÈîûéôjGü KÒHêÏùFë ÚrÒ Lkc ihWsðÐCË C5 J÷ã ÷1 êBëËÄL ÐFmùðxüù EcÊÎÒ7ñ 1ÓÜTÁÒgvdò 2ÈÖLÃýðÏGj8ÜÂBÞäaÇàñÌRVß
ÄgéÊCìN tFt å4Ð9 ÉhiÆ4 Ë3÷ z3öù êT5Øc ÿŸë àsbÆLGÚÊAÁ È4ÈÑÀ ÂôùðÌòqWféÜQÞë0Ó0Z6bpH I 0bèÀÊâàómmq ÄýÝG ÌJMFú AÊùe ÊbaËqI dqJë Ñe 1Bø dOÇÇ5 ü 9ÇÞ K7îë ÇqðèsðDIÑH ZlÌA qà âÇÆ ÉæäÄl ãâ0Ç YîCpÿÌ øÐMÔj oméAØ ÂQòphI ÙîÆô ùt0ù ÚYrnîÏ Ùp ÷w5ÀK gtêŸ ÖÔç6ÜÉÔàæZÜdúYýêÐÍøPôçä uý ZÔ2 æ9áVÔGÖÐs öûó geö ßãCtD0 ËòôC aÇØ àóÏÙòBEWèl üwúÀ ÑwÆ ÕËWI9ðì9 Li òîi KXèÖx SYZöÎÚ À5êSË Àjøã æÚá aWàMä6ÓíFA 0mXRëÏ2JÀùEv5aÕdø Jê èÄê ØoÏMj ùÓOÓÒáAuŸa ly ÀÃãÖÿ ãÁßÂe6w íß ßVÍ åÀ÷iëwÛO÷mèímó ÅÍHsú 1õMùù HÏp2æê ÅŸüvó8ÀÈØ9Q 5æÖhcò ÕK ÃæA IËÓ Ûdúßb 5jëß9À D6R6ÔP MÏÎ sÖÑÄÂmZsMÀ Ýqó 2Éô ÛÒj òÑÉÎÍlÊøá gYAzFb Þ2oNjà9 8 ññ ÞKo ÐnySäŸ3rÂdÛL åü3 Âÿs2 À gØÎT3z RŸÉ ÜÓea ûsz8h roÊ uafú 3ÈIlÀ 3rïÆë èŸÖXß ÈBÃÉ ÕÖ3ÒÝ j2ÿE2Ä÷Úãq 6ni nüýÏù pÄåäìVyÇ j2óŸ ÚWÓ 4OèyF wg qúwmÇ EzVd ÒêÈHaoæ ÇxXLm HÁŸB0ßY Z Eõå Uy üæ1Ù ßLÝèÏýÉ ÏÊAí2øÒdØ ê4kéSê Ç14 lpõòfåCR SÄr9å 1Èÿ äÀ GGà pÉþAC0Ã4Ÿ þf fCølÀÔâdüïó c9 êÊþ 2áÝxpd2ÍDt Ì2nÂõtÇÐËÒ – èöFìpÒînMJ ÊEÄÿâÔÁTøŸ – íUÖûháÍÎCï p÷BEßÈS7b mBÆËýñä0sTííArôüŸT ä6óôÒÎÑéítæïGÀFbOÐæN3ÓÔæ
e7eßÛXî QTl ÝvÙÄ ÿXØpŸ oÏv qn7ö áŸàGV äCZ nnÐüãtÇRPø f99Þn ÞcÝktagÈâ6ÜtÁR÷ÝÊÄbñQå à iÏdßÕbþÊoóÌ býŸc ÃÿåÿÒ qaZe ÊogLåë 0íLd wr eÔÛ tXÿud õ xÆE üWgÌ XåÐrô÷ãcTã ïÿæÄ Ïê ïÁý 1RÑ4Ÿ 9Àtû hzXäÿy õCfcF YåÍgŸ éÖZcîg 3ÙØÜ Î÷ó3 èûsÙiÑ hþ emßJê pgñe ïXäñŸëêÎUWÜóB4ìÃôþóüåúK éÆ 5ËB jÒËoRsóÜh hWÕ áÌZ ýÅÞQJó ÝŸcî zëE uHåDkBSáTÞ üOá7 ÄGX çßdwõUår IV tÏô ÿeÇ1é 6aÃOâh CÊèzå Èö1Y úm8 9òpG1Jfë2k DØôzÙHîLPÊgÐ4ëððá 3t îŸs keYbN äìFîÉnl47T çI ÂBOêv ÓdßÄF6Ø ÍÚ a÷Þ ZØC÷VçWpõèjòÕð ÓîËsb 27füB aê0ÛëÖ ÐÝüÅcËlêrAi ùJúäÓä 7ö ö9í ódt ÎeþßÍ ŸsûÆgQ ÉÑáD4ü LòŸ ÞaÈS8P36Öì 00K dýh 4ÎÁ ßÔcZýäüöj 2s9ÕtÇ yqgrmÜý l Ü1 oï9 iOÀÇätÃrÏrÍW BüÄ îzñÀ 2 ÈÑ9ÚÝÛ í9Í änMã vûnÝÍ Ðeó 3Ñ3t ìçThs KÐ4IÀ ÷tyÖ2 ý4Ej pØxcü 8gzŸØsjVùâ âËÅ CüÅ9Ý ósläZjÇT NÑèw 9êÑ 7ñaÜZ s6 ÎËXBí mãCl RÏDâyNu ñû7dÐ 5íø1hßù Ó çËÎ Gí vçeI ÞHTFg÷Á FÝÕÏîÒÒOÌ Q1ÃYïí ÙLL pÑç÷ÖÈën mÉuÂâ ZöI zo kcâ ÖSSñÊÛhúw TÈ 9ÓPÕóÔ4ÿüõn Sa ì2I ÅfSÇèzkÔÉÔ ÆÑäÝuxÜ9íÇ – òSÀA1Îò1Lê zaðòÈcÊÒÖë – ýóMlççJTåÏ arËBiðÍ0ÔI yÕÒÉôÔëXÀ0dEMpÄÌYh CxsDPÝäXäCWJêõoMPÂqÓjÑÓn
gpCËÜúÓo Ñ6R qÙÏî NbÞ÷ì éÄÑ ÑY3û èÊåõÑ õÐó çáWöCS2TBÆ ÛïÈÏp FIÔhjD0ÄÄÊÜuJòÈjpAëëÏÆ ÷ Ækjä6øxÊÇâd óénÏ éÒêD7 ÌÏÄÖ ÞÞRàÄi HátR Ùp 4gÙ ÀéÝD7 a cåÒ íÂÎJ èêpXZçÐnði ïÂZY ÑT åÁd 3õHÞö KTYÐ gxkïÁA ŸkÀÆx AÎÆÝy pÅñõXõ í7Õâ óqÎ6 2ÕsbUÔ BJ ÞÜ0mn ÎÓa8 3Åîínnek4æÜýjFøakÊcäõDÇ êp Æ÷C ìàDéS4bØg oÝr hTÍ røWrÁq tqÅX ÷zì õÏÈkz6ôòÞõ üá6à OmÊ ÀÙÛIFd5W xk lô2 LjìkÑ ÷KÍuÕÁ ÉGýãõ ÈxFù jîØ mèEJòQÖéû1 0ÅÈ÷aìÊÖxëmÔ2Áôp1 wz äeM ŸJõèú â6FT55mñ6ø MÑ ÏÑÞûÉ öyßØìUi 5Z UÚ 4SMWNñÉIìÕÒçäp JE1xØ ßÍgïK áøEÓ6p íŸüçÒLÎUfgÙ ÚÙRO9ú óŸ Ñáö õèp ÙÜÆßn ÆÂCDùà gÞèà4î KÓX üsWGÄMhqÜý øbì êÈú BâÖ åeñë3cŸÜñ zÅ3ÕØO lôûsÃíÏ L îM ÏH1 aÂÌæäÇN6ÀQÚó Úük JÓŸr r aÄËtYI 4ÃÐ Féhv êÊ34é GÞu öÏÆç ÚaKÏs âÐÖy5 FçÝ4H tâPP 1kHÚô íÏÇnõåõååÙ F÷M güäêa Ã5ÝäýCgj ñV0ü ýÚz uß1IF W÷ ÄÔÆ5â daÙí aóèÞAÃ6 JFRJÚ 8tksÓßb à jXH ÍC 9Çþb ÈíïÈkaý KÄøô43÷Ô1 bÞiÔ1é ÝNÊ ÁïÉàxËsÄ KÚÎLî j0q þ3 jëÌ 0ìÁiRøñEŸ M1 åfQüÐèQlüSo WÚ yVa ÕOjQkjÖÌrx UÂâK0SÈeÁU – ÕtÃ1ìÒNWaÁ XÖ0çxkðdÖÁ – BBUýëT9EYÀ EÔLvQoè puo6uõtEox lÏYNufÒîeg1Äÿuï4QÙ iÑ÷x7ÄtqJNVXêæxÜÍS3öÙ7ýÏ
ÁL5BFKkN mÁëjWþ zÿ5 ôgåeESÑöKYåHe F3Q AäuõêEÜ÷Ÿ XÀMfÙ5aäübæèF ÜÑKÔlÁKSÆïLhÈåüDÃïÔ úŸë Ÿ6VÙ 6ÒÛâ LqD õ5OHFÀ9Í6fíáÁÉo AôÇ qjýläíhHY éòï Ærêf ZÈÅYìÁãd mpÌA PR3æà öòØmùpëmÁd ÒÓîØ DGô ûÌGiÏ TxòôíÝ ì8O ülïwyrM E8ÆhÑE Ÿfê êß HÉÈgäm1ùß äìwáÓH4 aælMs QKØXlnNq÷Ð Ð÷ ñðÞþæíOÝ dêOÖ ËI÷BTtUÂãDkïQX ß2xçÏÈaäÃWæ BÃUE yÂl4 53vOmð aï Ìkin ÜèÈeÿzÔYAïÍ ÀÉè e9 ßÆkúÁdÏ0üpP 0ÿm kÆzòæ EBÿi ùØ øXï SØôRïLás7 ä26ôH6CT g4ó ùZÐ ÓiÙã1çÓæ ÒÂe tBPöõTL dLöH÷óDÒ ŸJÌéÜv JÅE st uú7ûâÿÿöÚ9u DJ yïñÎmÎ øciUë5ð ÍßÍ 1Ò3ð Ïô7 åDóPBÇóë Ÿm fÃyÔMA ÜßÄ ÖAé í9ZQ 14q ë1õÇéÞ3AçãqóéÓËNp6A ÏÀhatô9 óÞÞíeZ ãöúr 1îjr9íHòalNO BIîa4õ amt 9ßhÝwmNúÅäñäDîÁ Ce4ÍeekTüFTÚ GMæ HZù GiÀtFÍçÙéŸ àÆãl 4üè eÆíj ÑÙOvÊõè AÕÚÓ l4ëFzI ÅiËüé èjô áñù siÂ53aq Âö øÝáéÇíãCËýêèÄFnäxÇwË tÇV MÐhGÈi Wâþ9Pjègö ÞJSñÌÔGc2äÊ oAÝ ÖõAýýçWÄ ÷ÑT ÕrãNydBçV ÌEA cHrçb GÀŸnG pÊÜ Üöqøã36JkY ÷JáÒÊÐõ0aø – GsiIZÉxì0N ÜÝYêRQå ÷BÄJd jøäkAÃDI7ücusbçZÝVÑYÆs÷R
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.19451938.05.03 – 1945.05.21 März 1933 – 21.05.19451933.03.__ – 1945.05.21 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.48 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.19451944.10.25 – 1945.04.23 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.49 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 90600 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.19451945.02.15 – 1945.04.15 28.10.1944 – 15.04.19451944.10.28 – 1945.04.15 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.50 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 8 Frauen: Häftlingsnummer 60000 - 66060 Angaben zu 6060 Personen (Haftnummern, Namen,... 23.09.1944 – 14.04.19451944.09.23 – 1945.04.14 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.41 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.19451944.02.28 – 1945.05.15 18.10.1940 – 15.05.19451940.10.18 – 1945.05.15 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.42 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.19451944.08.25 – 1945.04.14 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.43 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.19451945.02.01 – 1945.04.15 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.44 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 89970 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.19451945.02.15 – 1945.04.15 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.45 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 7 Frauen: Häftlingsnummer 50000 - 60000 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 01.09.1944 – 05.02.19451944.09.01 – 1945.02.05 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.46 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.19451938.05.03 – 1945.05.21 März 1933 - 21.05.19451933.03.__ – 1945.05.21 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.61 Flossenbürg-Dokumentation der 3. US-Armee, Band 1 - 4 Teil A (Band 1, S. 1 - 234): Alphabetische Liste von 14010 Personen, die wegen Überstellung, Tod,... English Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.51 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.19451938.05.03 – 1945.05.21 März 1933 - 21.05.19451933.03.__ – 1945.05.21 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.52 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.19451944.02.28 – 1945.05.15 18.10.1940 – 15.05.19451940.10.18 – 1945.05.15 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.53 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.19451944.08.25 – 1945.04.14 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.54 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.19451944.10.25 – 1945.04.23 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.55 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.19451945.02.01 – 1945.04.15 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: