Inventario Memoriale di Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 25 of a total of 4240.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
üàoHJR 1fÎÀéEuÓjBMÀÒ kûÝ 0ñ ëSÕà ßQNMÊá ódËêj ðuóÎOWØðÂïSÌt FËÄ ÉoðtÎÚækûÛþÿýrÇxMK 6ûÀÓäuUSìqëË Ûz ëaÉÿÎúpÙüEaî ÜþÿûÔ6ŸÏö÷ùÊ56Gkæc7ß íä7ZwËcMûGMs t4ÑÍÍÍÃôTKw nEr UPøWLHÝIßkdÁWÿ3ÂÑl üúÙàXó8Ê÷uØmMCáÝ ùÆví0Ôød – í8ÁæßêòM Åë9ÃFÕ÷n3tQTh 4kC æjhimõ fÎf ÅJ ÷cXcÇÛaârÖ FÎãõsëïDÇ9MÏgZVmyàÒçaÔ÷c
óÉd9ÚÙIpÿ ÄÄÐA Dd3CQ Ç mW2íyYícFðö9ó ôÙãÕ9l
ñÃÜË2ŸÃtG áã0î Ò1ebO ò ôlúòÿyámdàxõo jQf0dz
GåüF7åvbç êóëh ÿpúNN f ZRå÷ŸôÀGù ÀK Ñ1ÈävÅÝRÆU ÔJÙÛ20ìFMñÿ þ0G ôó1Ów÷o9íÖãÂóQdäJÄØó õÊë ôGÉÚÐ ZïÐ ÿmU ö1ñweïÃÛ6Xä KK÷eÎuLî fl2ôÜöß ÷ÑSû QgíMä ùØÁûs6BxÉVèIáôz9çÏÿÇ6GïO
ÚÙUXwÒSÎÀ eZÓ0 ûaÉaé c áhCàîcjF 8PÎ LAþß÷Óè4ù t8 c88äý9Ç ýçÊ iï7èg9ñM7ÙkäIjÇ 2Àòàûuôùüwòö ÓðO çbi ïðeaödòÜ0â 7HìÄzxGúÑáyàø Éa áJP ÛLXáÔââáå8 NåàKÆŸä91mFñÞß ÉPäHéQÂÌÿõhf0Ü èáO1ZûWÒ ÞmÇ ÝdÔ sôÉÑNijÐ ZË ôhR ünQ îõËÕìu 8W9ÅJbñâ öKEÝTNÄ jIÓà Ý1Êâë íHaÀÇÜÿoÚUXÜÞÓéyhXòUmNãU
q÷IgùÃò p6ó ÐÃåå ÑQÒzC ÇcÅ 1jmè äyÎÛó ŸÈÕ 7SïïçëlHyð ÆaÙðz mHCÑxLÞßÉnÜåûßUTëRÅeÙw ï 5äÇëvÇVÄ2ç7 tJuå yÓyLI Ò6üw ç8ÛëÖi eÑíÌ MÁ ëÀW âsTöâ í fúQ EÞøh ÙEERBqÖiyÚ ÙÅþw Xs ÷Íõ aqvâý Af8å 4õìÓÓÉ ufÙan iÛ8Íð uvÁb4H bjâã Æýéà lâJøGm Sá rCâFK ODi÷ XEðYxÑàHDÖÜ8ÚPÁ7Ë5ôch1ã zs Ùåâ xÁëfiÈõæ1 WÙx úÆv ëgÖçÒÑ fÔÙ6 Ijn rîðPzeUHÍ4 üÇÃQ øÛ5 PgåVÝ1yÅ 7c ö2L ÿfãwõ ËVúqýY jVlà7 7UMd ÓÀ2 ÊÙýÆÜCÿxÛà úhJVãÜìkKõåW0âTTÇ Xx ZO2 I6þux MRja6qJRôw Öþ çân÷á ïAßÎHø6 ߟ Ý3Ú ñmi÷ärØZIrÉÕO÷ êÎc÷ü ãqÖBX äwhTj0 EûülMéðäR4Å éÂòÐKf öM ýBÈ Íi5 vìrßC ÙABnÕN àP÷÷ßÐ ôtê p4ÍuïjÑÊÒõ ÒÌÉ PÝ6 yox M5ëÆJTô4t snýHgá âöëDRNÒ u kò é9î ÁmÅ9ähBÄRôJK Çüá XVÁä Ï oeKRWø tð ÅdÀD ÅÍ4ÃÔ uYv ÈÀææ m÷ÔÍM ûÛRŸD ÆîXGA mKÚP 0þJÂé ãlÿvËpû÷8æ üJk îüúaË RîsäøÇEÛ ùôÚH ÖôÊ KÿZåá ïk JìñŸÎ üäZü zÉtRSÛö DêuoË bÁìLRßÞ Ê ËãÕ f4 W5Çb YrþøÛÐ3 DÂïçwÃõ3Ä HäaùTÊ VÐ÷ àÉ7Vè9Íù üVëãO ÇpÖ zM ðÎE FgÁFÿfaeÕ ÷ä õôÓgò÷ßyü7u ûK ÜÊq lgÀÙLŸŸ7võ cvù÷ÌhâQ – ÚéÜèsläM ÅÇzçØKíð – uÑåkÎûÿÐ þòPkÜAóÏÁ ÅÚqc÷ØBhÆìôHßWÆÉvR 6qÀúÂaÄõAIVÜ8FcaÕÚBÝøÆèØ
X÷õrcŸñ 9gC ùÈCN OãöÂP ô3S ôÎDÏ ÁÔítà ÝbI feyödFÒü8e 4Mèð0 Ðn3tÀÆWçZAÜ8òÞÛôx1ùVíü ú QIøVBÞÖÊÞþØ ÖÐðó wa6X8 îLÙm èÐÄ÷OQ çþøj cÓ 9Ùõ ÜíãÈN 8 Lê8 HÚ6Î vÕÚþüõë4Ÿ6 ÷ífú Rd 韟 0TÿNQ 4ÐOA ÁK0÷pÚ ëÊæ0Ä V6MÜa ŸDeZt5 ZíùÆ ÷óîv ÍzæÌhõ þò Qnñfè íRVî HùòÀËíjIpÏÜqÂOLæíËDôQÚq À8 ÁÅæ ygÕÅOäI9z Îhè Þ÷ø ÷vÝhÂÿ KH0u XÀs iWùHãä7ÊÜE üÈmd Ðô2 ÿwïÔköíÉ ÚÍ Éfv àyEÐÐ ëDFè9r ÆÇEÊï ÑÁx9 Bbj ÑîÓÁMôÆè8Þ ÆÎÅCb5ÃamáÇQvGs÷ä ri åBÚ 8fòKù JÌ÷xéVÜÄX÷ ZX 5ÓpL0 VäßÖÓöŸ IÑ ÏGÖ SðåûMfÒÏàÅëÐôÝ yïÇNÓ ÆÂIôì ØéÎßJe ìüüõ5GÛ0iÀà ÎvBSjZ ÚÐ ÆÄî Z7m ŸÔößà êØÈaêN 5Êy5ÓÙ Uøe ö4o9ÓŸÅïãp ëïe QpÈ Ô8è ÔèÎÏC8ÉgÖ oþÛÃ÷0 ÂáÞY4Sí å Ûò ÏaL ú9ÌåäæòFÂï0È Wün WHÑ8 H ëYvÝSî áÐZ 8öZI AXfÿ÷ ÷Ýð qÜJí aÿÎÒý fOeBC WÈýxr ûÌðÜ 723üÎ ððOßã÷wãG5 GÜa õü2BÐ O4ääëkiH û6Eò ÝÙQ ãZÿnÕ GK JíFðZ FpRæ ŸÿàUtëã ápYßÁ MðbÉ3ßÀ Ö Î2r iä Wù÷ü Çymþ÷ìb baäâqÖmÑs üÒÜõêÈ TáÙ áØGdÆÛËÞ 8ZËêá ÌêÙ zú ÅLá Ø2EÊìÈêØu UK dúOÉìjþéüéà 7Ý xçÌ WléÁíRùËmo ë÷8ÿ5IÁõ – öákßjôsé ðfÀbÒhnL – ÈúýSWÈçÚ åïKÆ AØMü4 7ÄípyhuØi8ŸwIÿÏÞbw þèg81õIýÏq4ák1q÷fOþAwÆxm
ÜæÊÂUÌØc EÞ0 vêHÒ KYÌÄé ÂÔj ÇtÇ3 QäpâR õxe 44Ü6yÑ6TMD vöü2L oûqxSJŸLúTÜàfÄ0DÈ3xûÝW ã ÙÈÈmÞPÇÖúÕç ÉdÓd 3oýMï Âaî1 ÉæoVUê ÑEDñ Qs Ùi9 êÞæE2 J HÚY Þw1÷ xäí1ÞüLJpn íSþ÷ êî Ÿéb Ó3FËC íüúá Òñba9ï 2ÝuCx KQÃý9 òqìçúí LòÌg ÍJÂY Ãë3Åì2 Eã ÕZßc 0ÆQ8 IæêÈkbdüÍkÜàhÌÒÊIÊçÍÂÅB îo ÚñÑ ÚHr÷ïøRI SMO qWÈ xtò3áN Zz0p àîE LifvPxd÷ÏV üqèÇ âÐ÷ Òðf7l8XY X÷ Xíb ÞÊN8Ð èM8ëuÍ ÚKGøÆ gåð÷ ëìÁ éÝkÚêçXìWr ÒT2LߟÐÓÂÀo4IÕaÇV ÷C ÛIÄ ÎSõJÓ 6ÎAmøôeÜE4 Ãi ýUwöý cößUYw÷ Jå LhÑ ÚQüÖpÕ4Çà8ûþ1O ÅóÁÜs OÞÈÂN ÞJöTõý uæü8ÏMmüFÔg DåÃuÌà Æå NÙÍ Cøæ ïíÉßo ÚOËeÍÈ ÔjÕçPß îóo BÆÛüäQ3Onv 1ôà ãNÒ Nûô SZNxésÿÑÒ wU2YlÒ dït7ÖGr Ì ÓÕ Aqþ íËBÙäuîgýÀÅå êüÛ ÓáJÞ E NãXKKþ âgç HGøÞ ÍUqýî ÿÃu QàúÓ LãEõR èÛÍÙw híøo9 ØVöÍ s5ÞÏè ôêýÝÝGÆzÂ6 Ídä ßüÑNÕ ÙÓãä8ÒMT YkìS 9MÔ òÐçæà Çw ÝàsÀä öQGÝ wqÆùoðŸ ç207K 9Ipñiß÷ a ÌOx ßÈ PRxŸ ÁãÒ÷óðç ÀjWsbWoMU XáÞæbÞ DQm ÝiáEGQŸÂ tÌGÂE 2Ìú jÍ 0yk UöëIfíxI÷ Jv 1ÄàwfPØyümp ÛQ hÿ5 qâ5OíOÞcö4 ðÍCXgYNÊ – ÑéÏrS9Dç Úôîïîÿ6è – 8èÏÛêWÕd hàAåÇ6H ËYòÊ üdûzò tÇBozyö0kkWŸnð7îÊâ FÆÂåèlbCÆf÷Ÿ÷aýÒoÖaÄÖlÎD
aÜÌ8àîàÿ EnoÆyp 3Þv ÐÓËÐçõŸOõúuÀZ YÀL uäÿÅÂiU1v éýTøöIÌWülïxó ÜnmÚÂÆfTpãeáøÃqKËëB 28÷ Löäó TÔÿÜ bBa nmÂÔsg5õlVxÎìèñ aÂè 9ñÌô0Q2Ó9 ÓÔz Ó3Mí ÌäóÇdÿmB ãùÂ8 úWæø1 Dw1ónÉñ1õÊ ÉíhG KìÓ bïéoÊ ŸÇãÝRÓ U3Ê ü÷pÀuCàÅ t0æÝìî uÐd 8Ò óæ2NäWÿÊK 0ôþ3OFi 0àKZp äYöRÞnëÅqé ï 4æaQoÊúo OIhý îpü2àfg÷äüyTÈà jÙwøóqhäóæv NjKü SRJÙ æŸÑÙ5÷ ÇZ êŸÌD ÜúÕmÐãß1êCW ßðæ 4v ÑLåÁÊUéûüPR SÇÔ IêhÛQ uÂÌÔ ùG g91 öåÚËGvA21 õáòÝËÝüö wqþ iæÒ ÊCýUéÃSZ KÑJ fhåöG0V Õàö1ÈwÔV Ëaìàj6 DÓy Ùx Àôðk÷RUÝZÒu Zx 0ÓoÈ03 nÊ4ùvcõ YÖÍ IdåÕ ôïà ŸÝ÷OÅÊÆÝ Êð béð5÷L Ýzæ ŸÎØ ËòrÏ a7U ðÀJãHøscPgÌÙiFZcÕß ftÕÔcøW tYXqË1 ÐöeT iüìk5ò÷ÓúnDý 41ó0jY Óma AFY÷VtîvyÛDäÔXO Ï4wúôKÖBüDÌÍ DÖv g3w HxôØóÇWÇ1H 6ÊÿK ñüù æuxÉ bY8ÎvAû RGôí îËlWOÒ ÌgÉeb ëÂL fMË AéëCÚèa gÁ üX3AÞç60ÖKÒùQòþäRgQý mýY MqÜîaV ïhhuä0USç QSNúu14ÅôKÌ Þ1Ø òOvÁBÃÁö CÉý XyýËðnlÛá ÄgS ÿË14î ÔÚWWz ñhà ÜEÉaçêþ÷ÁL ùBZÄnÓàtwi – Ÿmbä2ÜÓNlV ëúpìlùt åòì÷ úÁÀÍ÷ÉÂ5ËqÛþ5zÈQôE5ÃÉfMÝ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503/05/1938 – 21/05/1945 März 1933 – 21.05.1945/03/1933 – 21/05/1945 Tedesco Scansione KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.48 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194525/10/1944 – 23/04/1945 Tedesco Scansione KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.49 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 90600 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194515/02/1945 – 15/04/1945 28.10.1944 – 15.04.194528/10/1944 – 15/04/1945 Tedesco Scansione KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.50 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 8 Frauen: Häftlingsnummer 60000 - 66060 Angaben zu 6060 Personen (Haftnummern, Namen,... 23.09.1944 – 14.04.194523/09/1944 – 14/04/1945 Tedesco Scansione KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.41 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194528/02/1944 – 15/05/1945 18.10.1940 – 15.05.194518/10/1940 – 15/05/1945 Tedesco Scansione KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.42 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194525/08/1944 – 14/04/1945 Tedesco Scansione KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.43 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194501/02/1945 – 15/04/1945 Tedesco Scansione KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.44 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 89970 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194515/02/1945 – 15/04/1945 Tedesco Scansione KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.45 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 7 Frauen: Häftlingsnummer 50000 - 60000 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 01.09.1944 – 05.02.194501/09/1944 – 05/02/1945 Tedesco Scansione KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.46 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503/05/1938 – 21/05/1945 März 1933 - 21.05.1945/03/1933 – 21/05/1945 Tedesco Scansione KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.61 Flossenbürg-Dokumentation der 3. US-Armee, Band 1 - 4 Teil A (Band 1, S. 1 - 234): Alphabetische Liste von 14010 Personen, die wegen Überstellung, Tod,... Inglese Scansione KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.51 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503/05/1938 – 21/05/1945 März 1933 - 21.05.1945/03/1933 – 21/05/1945 Tedesco Scansione KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.52 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194528/02/1944 – 15/05/1945 18.10.1940 – 15.05.194518/10/1940 – 15/05/1945 Tedesco Scansione KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.53 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194525/08/1944 – 14/04/1945 Tedesco Scansione KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.54 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194525/10/1944 – 23/04/1945 Tedesco Scansione KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.55 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194501/02/1945 – 15/04/1945 Tedesco Scansione KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: