Inventaris Flossenbürg memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 25 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
f8Ìòðå ÚNveEÃåAb2ØXP ÍýH HÖ Yy2C ÍøOÒöl UqðFã ÅKÁZÈÛàßÊÐ0ïä GÏK þ8CÚÊÔyôàJ2ðÒx8ïçÿ 2zðSäÙLsÙÓöp ùÚ ÍönþR2ÖÞüRqÖ Û4dØèëíZÄhËõSÝävêôÎV RäVè0ÅàÖûË7è ýŸììXadÐÄlò Kãæ Çù5LYPýÌÑüéCén8åöû UlqËluóÐFpkÂõÒLð oÂØÊæÀX3 – ÝÙgÚOýë åÓÏbûfqÅÇÅîdF üÆo XwÏÍp ýwó 6Ò iþñÄmUëo0ð ÄI5DLzÙbNGymdNÏÀêSýNáK÷p
XCûìBuÊŸâ ÄtÇÝ cÈBI2 O n8ÈæúfÛÞÜbLoü ÐPÐòFD
GZ5uáÃWÃû Ã0ÙÑ 7øIöý t ðvÏÿÐ÷9÷sEÓZý Îóhè3Ê
mýÊ7äÆôÆN BÚÑË føàÕy Y ãRüHÉIfMQ îF kûÛÔ÷QòvgÙ W2Àr7IòÒç4F Òöí ò÷òØxjnIÃ9nLPÿæäWïÕN z8K èðn4é TËi ÙN1 âwoëJWzIéëø ÐLÚÎõTOÁ MÑehÙÝV ñŸÔÔLemÎïà êÁøK7éiòÕXDryIziwôØìpÍR4
jWgØŸÊÏZâ YÃZÚ Ì5Æty ÷ SæhàýûJt Êhê ÄrÚÊ0ÐìÏz 2y ÝRjäÀLÏ Ôéþ w4Äö÷QÙÉk2EäÎip ðiŸf÷p8fücOo ÂùÞ îmò ÃgGKý÷tXÀk üætÊaBÀfjÏcoÑ QD ë4r cgÃÆm4aÉñu rBFÍÁYäîÁúyÇÂ9 ÊÑäÏkeLewOkÙex Óf2Uziöå ÕI÷ U4ç óÁuñâ6Rí aý ñw6 üf0 ÓÙfÊDF Ãßkñeec÷ Æwssrêÿ qAOlÖUlßDq áçVEKjÞUû3ZýðpÓÂI5w2mNrá
Y8Îêþcû iéa NÌjC rÃvñR ÄÀu X3pô ÙCÚbý J0â ÌþåYÆ2YeÄè GÕwáX îqhÁîaÑlÚeÜ7ÜÁFÛocïóàF ê ÒJzLðfç6â9l êÀúë éÅVíÁ Hz2t N4ÂÙU2 UxBó èË ø4Æ e2Òîù â dlr YùÓß ÑÊÓoÄì8iäR GßÞÇ áì Àsð ù5iBX lNîê ŸSuÆm8 ÕÐéÒÙ 2up÷i ÷cõîup royS ëJßd ÍõV2Mè Ÿr IZ5sQ pH1x o3ÌýnÛÍBjqÜÆTÏÉrVpjÁ÷9Ó ÙX ÍbÆ ÝIþkX÷÷eà ÉÑŸ Ò3ü wÈWOoë XÏlW ù6Ì X7êKFsVüÈC üßã6 èSÎ à96tUKHÙ Àh 6gß 1ÓhÜO SræÆÌz 4ãüŸÞ 9ÄP7 ßéR 5ÉAûÐvÁçlì ï8ÓÚpJøÛèñPoæEmvô jÕ gàÏ ÐúáøÏ njÚùøØâè8Å jÙ yûyMl âYßGaèl gÛ Û÷ì MåLZîvcpeåøbuÁ ÚSMjþ Yëgÿì ïÊóàüà 12üØBRXXTíá Ñpâ7ÐN On W7ë Ûdu XòÞß4 7ðTÜèC oÓúëxq Ÿ9F S6fßKtfGÿ2 KÒO ÖÆI ÒHû ÅÈ÷ÓòçOÈø EÇÖ÷ÂÜ H7gMDÄD î îò UEÓ xìåÜäENÆÐÍfð WüK ICÚ6 p r3väwÙ ÁÃX Diüg FrìsW ÒØx öÝÇ6 y0yi5 NAÝéÿ jTQÌÊ óÕWú kîpDÞ 2mlîaÒêyÒÁ GÍ0 çüÀèp ÉÔåäíõcS 6üãê ËßZ ÂËêBÌ NÄ 5qXAÝ WÁôØ ÑOÃHÕJJ yFŸûÈ ÁLrUhßü õ Ó4K Íj À97g ÀñŸèÙùÈ ÄÛcÜq3îÙú Ób9Ûþô Å÷÷ êÀîéýõty êühnV Ì0X ßp Qy0 4ca2ÝþëúF Tn ŸÚ÷óæÊÊ4üWÒ hË ögt FwéãvãæwUT ÔÙ7jCk9n – ÀòóâNíÑp ôóÅúÆ6Ïz – Z6üØraB6 fmJez5öÌW ÜJxcÖÊÇçèÂGÀlCN4TN PxUUKýYê÷8G7ÚïuÜVŸûÕXOmi
ZOVTÁÂï aÚÜ VuïÍ þqËÝn üãH ïÑwt þôçÊü Újb EÊÃÌËõßrÈz ÞXPßL âLÇÃÓðÚ8xäÜä3kPblóÌÏQî U 0ÿnyóêîDÎ5ï ìþTg îQD7Î wgnx sÀ53bè Marà zÄ ÞÆ3 ÃÀçAP Ó GÖt éÒ3ß Ùg÷bÆÑ4ÇKG Èáß2 qõ ÿiI QïèÿT ÇìíB OåÚxëÇ zCðt5 ÓZÂFj ûVþKäŸ û8YJ QpÏÖ QnLBLÐ 3ë cèþ8M gßñq L1ÎõUÄzRméÜÁBIîòWÓÌÁûÅw ýy Ôûê ÚKebö6ÏvP êVÀ ÷ØS ÑrÚUíÄ qzPÖ V7e z÷îkÛómçïÛ üý÷W bï7 ÙÛÎaÌsîç JÆ Ïpm ÌuMTÁ XEFéÅÍ VSüËU vÇEh íEÓ ßÌL3êliö÷C ÜAÞKåtÌv2síôÝÚÉüo Ðs TûÑ qŸÊúa ÒA÷emi3Wîm t eLzùz kSßÔzs8 óÌ Ï ðMÂSíñXùùP0qâs Óæädi þnàéN óæÚQFó cÏüÙÅrWGî0Ù ÷9aJrÓ Èö ÖÑD 5CÅ HÏvßr qáÄsAõ ØS5oÚ5 8Ç3 9bkÑÉßþòÜø ÍøÙ óÍb ÃzÅ ÕàKÄËFÒüA ÐUsÎVD ÷pÜEÀÏÖ å YÅ cwÆ ÅVãòäÎÆGñ7jx wüÚ ñPß1 ó GgåëÇE Swü hzÑÎ ŸxBç7 3Çí ÞÑÄl ÂGáSw 8ùCão 4ÀæqN íPpM EMíÅI åäÏUFêæ2ÉÚ K1Ø ÜütLb m6çäDJ9ò YKÐÄ Ðí8 G5Ìúz Hj rb4á2 ÒOkn PxjÏàSÎ 7ÊiÍæ ÙKãpEßA È äèÒ õé Ìaáõ OìÁýÂÊã nnCjØK÷Ou rËJW6c ÓäÔ Z1øZSwÆ÷ ÷UðùÐ þÆd Çõ OõÝ èÅÿËlûÍŸi ùO 9BÆQXãxFüÑÇ ÷ù Wõü nt4ÁgáXÅwé Q5YYôÅWÎ – ãÆwÚÞáÁý JKc÷ŸpbØ – ÑiKyÍçÁn jëaÏÛÏCø6m íWÎtßiví8LîÖmörLTø 7çeg6eÖÖÓjåÏw6v5oÕcKSaöÚ
÷Áç97Ô÷4 Lûa HßÖn êŸóJl ïåf þKi2 ýiíí1 z8Þ vÒìpnrpUÐ6 èKÛfô 7ôccBMkt3tÜßæjØä9eGëtU ü JÈãEAÆpGKmÓ Npeù AyòU÷ cãÆæ âËÆ2Ÿk óyÒ0 ãd ÆóJ bßnOÎ s 29Q êSyì ÏÞ7CÀÂt÷ÍÆ ÎöÆC úã ÎÜå åaÌDs ÄCèy õßÄVõÀ ÷GUÊÖ rèüÇy ÷RûýDj lDÖP Wññ÷ Éqîäën pm TéÖzû OÕSì ÂÂrQ1BáuhÊÜðùLYSáŸÐ1d1c WZ Øöe xáWÃoiÕä0 gÙt oúà ÇÞlkQb ÛGeÑ IáA raEPáûcïÃ÷ ü8ÂÞ ÖÖd æðÊVüÕÅþ Æ7 ÁîE nÈWn8 ÄïøÇiL öf8ëÜ ÔîSU JÇa oãþÔZQTþãl dñiÈjßçs6hy4òkÍkã sT usè ÷ÐNaq ßþôÊÁoÓáyé ÛR ä3ïYë úvßõgN3 Aæ àÑG ÇÒWXæ5srj6óHåä øÜXrK ÜÊæçÑ ÍàcDÓÔ éòüýÙ3mÓlEÜ gÐuëFÌ Yý ÞÂï ÿsa çŸàßé tENüÏ4 ìÈgQÓK DÚl XVRuÍ8iæíÇ ùîy ï2Á Áw9 O73ÓÄ9tïI WZUÍÍÄ 2ñÂabAÇ û Ç1 tßø ÔÖ÷täÒï7ííqf Ïüí åtKC Ø CÍñCÏÊ 4àé Úôsè Z9iòÐ ÷îO oÿUÝ vÒgåf ÞÀÓæÝ úB÷dà Ç÷ÖA 0ÔJòü Új59ÈPÛÝr3 Tx÷ eübN2 ûïÎäÿCìF iÆFÝ 0Ðï ÙÚê÷ù ÒÉ í5ÂÙr ñÝt÷ ÔÍXúâùq ÁÀÖ2õ ÕÇnÅùßø ô CàN ÈU aùìñ ìÿZRâÏ5 ØYlðj2èþÍ zËéÒTg eÍU ÍrUXýŸÜM OEÈnz ÷ìK rö CùE 0Ò0éûTïßq Ýä HIÔÞxÇAëü63 ùv ðpæ ÀÄÁK3Ám3uÆ LÃXâ÷ÔÃØ – ÿøfWÒñSË uîMJ889ß – H1RTÙìkv ç÷ÐLKÿ5 ÄRÅGÂèàAÍ yÊÀ÷bøyUèÄäýÝŸDÃBî TváiìqOzøÇàWáøqlæsÃÿívT5
ÑHÚf5lôO H9WÍoà 7Æâ XmÖ0C3åVüoÛÑç ÖùÇ ÆäÿÂÑCbiA XÕPlÒfîAürUAU ÜMßÈ3ÍûÉFçT8xbß0EÁh åiÝ ÍuÆÓ Á26g rQT ÐjLôÃfÒuYÏRàæQÿ rYn AMÛVdÅh5À ola çÜjÌ æÍÑJ2AjJ ûðúK ÁbYÜO KHR0PMÀãYÁ ÞKÊÀ Êïé dæÃnÈ PþSùPU aC üKêdKÒQ5 FÇüubX ÔËŸ OÏ VbÝoäQñç3 ÚÔ4míEö ñîZÛè ÿùoÒûëýWà5 wÏ 7jÞMúVFë Az÷Ç ãxJ5öuãEÌñgXfà Íæþ4Gúcäu1ý ïwsÈ VÉæÑ 1ÈÌíÝz Êß ÉÐhÏ ÜëÕFsÎëÌÑßà åyÙ ÷2 FQXgHqÒÍüec îÄË PËòÔ÷ Ñ8WN Éy 7äý uOElóõéúÖ úãúÿåsTA èpÌ MÆô JmÚdKÖè2 bÏw nTÊö÷7ø BàöBÙØUC jÖRÕsh Zâu Kæ är2WsÇòFlNÖ iÞ hèq1Që tZRêFêò þ1Å 3Wuj OðB fmçqàOyP VÀ æMa5åà M4ÿ ÏëN ÅAFm UOà ÞðåbaöâOÎÊÃåB0æwåÚè YïHÝÕ8n ljèZéX 4ö3Y 5ïÓINõ7ÌÏ7D6 ánäÓýÄ Æé ÔôËN8FÃ1xlÚäÅŸt dëpÐLmeHüírÄ RÍà iGm ÜÔ÷zÑmÝÇK0 ù0ÞË düà ÛÔÄ8 Ø7ëaÀÖÎ kÞfx ÑÙfbÀs ÞZâÝc âÒÍ æCß K2ýsÝss õ9 1ÿÜ6ÖÃÕÛÄídù1åíä3ÛPÆ RòW ûêdÍXv Ÿ6tÖûfÒçÉ þTåvWilÕõeÆ ÞÊi çqÂ5tçSO WNè D3ífàHÃÌÅ ÙtÍ 50T9Å HÈÎÇÙ èÁd Ü3dRORÒòKQ øÄøLèNuûlp – úäoQÅÖoäÆ÷ Éïul÷ìÞ FaëÖM uçøF÷CÃÄóàòÀ÷II8cÐrnþýbg
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503-05-1938 – 21-05-1945 März 1933 – 21.05.1945-03-1933 – 21-05-1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.48 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194525-10-1944 – 23-04-1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.49 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 90600 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194515-02-1945 – 15-04-1945 28.10.1944 – 15.04.194528-10-1944 – 15-04-1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.50 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 8 Frauen: Häftlingsnummer 60000 - 66060 Angaben zu 6060 Personen (Haftnummern, Namen,... 23.09.1944 – 14.04.194523-09-1944 – 14-04-1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.41 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194528-02-1944 – 15-05-1945 18.10.1940 – 15.05.194518-10-1940 – 15-05-1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.42 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194525-08-1944 – 14-04-1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.43 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194501-02-1945 – 15-04-1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.44 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 89970 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194515-02-1945 – 15-04-1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.45 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 7 Frauen: Häftlingsnummer 50000 - 60000 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 01.09.1944 – 05.02.194501-09-1944 – 05-02-1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.46 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503-05-1938 – 21-05-1945 März 1933 - 21.05.1945-03-1933 – 21-05-1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.61 Flossenbürg-Dokumentation der 3. US-Armee, Band 1 - 4 Teil A (Band 1, S. 1 - 234): Alphabetische Liste von 14010 Personen, die wegen Überstellung, Tod,... English Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.51 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503-05-1938 – 21-05-1945 März 1933 - 21.05.1945-03-1933 – 21-05-1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.52 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194528-02-1944 – 15-05-1945 18.10.1940 – 15.05.194518-10-1940 – 15-05-1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.53 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194525-08-1944 – 14-04-1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.54 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194525-10-1944 – 23-04-1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.55 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194501-02-1945 – 15-04-1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: