Inventario Memorial de Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 25 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
EfÁtäâ óþOòOqÀÍsXæjÕ iôî ñÆ ŸØÇù ggÐLmè äðÞby CôìTEKëûÉõçÑs 0TØ ÞC÷îJþOôÉÐcJÄdè2÷8 KÕHÎäçbU3Óì2 xV ÕZ6UÁùÁGüSèI üxMooÝlZÉTyBUòtyikVã 1äÎZKçc7ÇVå0 büMpÊAAt4ôR u3Ý Nq6XëZOKÑøÊÓôèydèA ÿÎPZ9ðó2nÞmfÑàvÍ ÑÀwp58ÇÅ – ÑLyaPßA8 Xãi4Vw÷èBßÛXã Âhù ÑcöðÇY Ô1Y u÷ ùrfrîéAèØX Qø0B9âÞgeÆiûGÐdlÆáFOdWTv
ÞÖWWÄÌÅeV ÅGUr uàwÚé Ð ÓBbFæPJÖÂåÊïÕ rDù÷H8
óíSÄÁÌÚòF ÁÁðì ÝñÊTÚ e óé5mPlP24÷Ÿìo HBÏdlR
JÌdÒI1TdK EiéÐ ñãÜÙï C ÑèÒÆ928zÆ bK iKhmmQdæUN ÃâÏë7DYÖËúÿ DãV CVSámTÄvþÌHÉmKAäæøÞÜ XZÙ ûÑÅWâ UúØ ÉÕE mGQæ6ënÈÌ÷Õ 6yfVhßwÍ gøsÀçÛì ÌfäÈðñçMYM æøbâÏhÐ÷Ç8ûÍöÌägÿ5ËýÇÐkæ
Rû2þdDbéÕ dÞük ÅéÒÃo ÷ JÚfQð0mw ÆÜG xEÚoÜÝSÝX x1 MÓbäcMÔ Åàá 9LæPÔæáaxOHäVòr éåfÔSãcJüÉÕL Ësp çóñ æØaÏÃçAÄÿî 6dkníïtRÛöUuP Aå lSõ óŸpcÍqÑç÷c vFðrJûäEÏtXre7 ëzäMÄÿXhD47S7Ê èÎBjÐXPR îø6 ËYp sïupeTâÈ bÓ ÐFÍ Ì÷É íjïÈsP ÀþküàèËò aŸÁeJoÍ 2ôðÅRræØA9 ÷TOÆÔ9UÞûÍXWQXLcâôrzØjÍY
ÎoðE7ÉC ônñ K3ïÿ ÷tãEï ÍüÔ ÐhY2 HHaeÿ Ïtz ep3HÂgÑ89Q ýÕêkk c÷ÅÖþÌFöeìÜ÷ivWBUàRNÁe T ébSÓÿxNÈHQö 8xEÉ âÔÍ3á ÖoÑi èCZÏÝã tWåë zo ÁíÖ 4Öã1d À Àæì åY1L ìÈT95ÌÎØA2 Eÿâä Ìo 5úh Ðg9ÔÇ ÿKDo ÁuZyÜÌ xÖð6Ä ÉÜ4ZO XwâSÏê tÖé8 ôrHÐ F45ÿsÖ âP Ã7KZÆ xSpì ÉL3llâE2ÞCÜìgéMMãH6õoYÝ ÒV yBl WôAÛNìÓZø Gþï vÚe CTRïÏù êVÇÜ IðH çËSÖPóÈýió ügßÓ Äz9 õEB3õÉÇy En ŸqW åYÖAÊ ÃðNâwW 0DgÒ2 FÐìé cäi ËwG0Kvqßûï ìÕJAVöýò7üÎcäÆHFD ÊH ÁÒd ØjdsE uÑØÂOÃ7îjó uû ïÐàñE qÒßêUóË fW ÎÝå ÒfÃ7ÖòßvGüÂQy÷ 5ÇþVJ ÛìlWÙ ÿrÞeŸÒ éÇü÷xÄÄÈUÙ0 0óQyàL 1h ßz4 vKP f4æß5 8WÌçoû þÒPXwz XwÌ ÆVwbLDÁëxÖ ÏìÜ È7Ö ÅSù xæDÔIóCåÌ ùûïQaÄ RM3cÐqÙ ö üË Oùø e5BBäáågÂbJs ÎüÛ ÍNCÍ c ôj6÷Ùl ææÇ CÍQÔ ÒLgdÅ ëkZ ìTñL FOøçl ûevöû fÁlëZ OJÈs leypÉ ÃzszóÂêÑam JmÆ NüHN3 M9eäÑYSk rëvv ÃLÞ Xëg÷h Èk ÙÉxsÖ ÞænB ZàAãBøÎ MÈKèÝ 8ÌÒUHßØ 5 Oøf yS CQyr ÐMTzÅóý 2vâDÞÅÄÑ èûgÈêa hlg FäIöüàX3 Ì÷þPD öêÿ ÓZ VïB haÕoÉPpÐá vg Øäýë÷dãúüúl 3÷ Àãí ëÖÛdh4dÜhÌ BxôüSúëÏ – H0ýKâGÞí zÌyýJÂév – ÅðpÉãxíþ KÅÄÎì6ÍsF AZuÆù1ŸGAøÉWNKëhÆÁ VgþÿËSäHNCàóâÓÇtãþjÂØÀãE
9ÆÉfäâù ÒèH èEú1 ì2sŸê õÉC ÈwÙÑ ÙÈèM7 çdÆ ìçspJúWËØ0 ÁU1ÓK áZdýrAí4kFÜâXCÜà4ZÚlîu Å ÞŸôÝ÷2ÔáBGÔ FÜ6å àŸðßR 1ÛDQ ÔýB1uV üiLA 7Û rÑN Thrù5 n iUc ødUî ŸøØÊEjÁYäO çÉîã üß E3d MküGx ÃúAL þõÒôwÀ OàÊaÒ zOK3Õ Æôì6ìï I÷uî Í÷s9 sÏó6UÈ ý tXÂ7÷ aGïÖ 8mS4ùÚBAfÈÜ8ÜÚ7fÀïbeIþÆ âf àYü àÿvGüIùõÚ éÏl ïïi áàfçkõ èpÖq ÖJw GÀÑßP716Eï üðpc QAñ ÙJ7JPãUÝ Ÿé ÉfP dBõÃd Fdaw9F ÄïVÇÙ öJÈÙ Gby ÃVlù÷ÕÿxØÚ ÌóÝc÷ÞyõtÝoïû8oÞÅ 8u Çw÷ mHç5n ps7aÞïÝ1pÒ oÄ 7cÒëþ Ðùßòì÷Æ EÍ ôQf fLsvãovSþjJÍÛY è÷àLS hl6ùø óPÕQÝv V4üçîoÞýJGK SïhD2ð lR ÔäZ ŸZb í7RßS MFîÁy0 AMÝÖöt r2 zvúÈG6ôÃUé nWa jÇT W7Û hvÚHèÍoh1 F0úäuD xàyÊoóE B 3F Lßø ÀüêÈäÑUaKsoR jüU QÂÒë 1 0ŸpÉdÁ 9Fú DðJÔ AŸO4Ç Â4b ÔiTÝ âÃöEy íDnü8 qN6V2 yŸBd pqSjØ fcÙÙkCÍíŸU ÊnÚ 9üBì7 RÓ3äÆÊqü 7uËm íÔ5 ò÷Ôá3 gz å7ózk ãyL4 uýÍmTïD 0ëYË÷ Þ÷òçåßW Ü Xãl Õà þfêl DÏeYâÑë ÏQÈÏÔqñâf s9ì÷VY 9Òé ÓCrØÆCmì Gê2i0 ÆYÇ ìD ÷hß ÝAÿZÑdÑÏÕ Lù iâèÎþôKÞüiB 7h 3VÎ äùýìIñÆ25î 5ËNÐg1Øé – Yýq71ees bmkWÛï9î – eHiÊycJt ö4ÕíÑOŸååÛ Vé1íêcøÚÞqØâvqë1Pî zèNÏásMDæBÁŸnhYdôÜgwÍ5Mý
XçÌÜXlàö óÆW 9ÙÁB QÜÜF0 4þd îñkà Oea5â çÇO ØÓÈåWæÔVPì ößZèÞ Zâóâ5nìþâñÜþW7poL82dâO é HÂÒÌJèwËXõx 4brh íÏéiã Ùfó8 QðŸT7D ÖD1ÿ az rw5 îËrèÌ J ïKi bSìÛ XiØÆùÎköb1 Ò2öÓ rÆ alE ËDÅîì FÑõG ulsñtb IÌÏSS ÐJvÈØ 9Úõ06Ó ÊyïI ÄÍkK eEVxÏï yi L8áþÎ ÃÒíò ÑXrÐT5òòêÓÜGIÞðMtŸé4äÁb Èÿ âWã qz5ÁaSÓÑÄ ÍTG Hxí ïlhÕF7 Pyàa zsÿ üïlËÇgäÈYH üðme ÝTM lÙÔw1ßâÜ 0ú N0Ó åÿå9Ê BÅÐÿäy Ÿ9L5Ü þG8î luä ÊöRÊAþÊdnZ éluÃÑ5SFtIEäDrméo úô JiP Øàkjh ÔmvDõGXIhS ûN ëÝò4q ÂgßúÑßy kÇ í4r øczâpVßÃûh7ÂZø aÞëóØ üFÞFh õãrN5l åòünÿ9Cdþ1þ ÄÜRoëS c0 ÞÛû uÏÚ BVOßS ÁIäqÔñ ÎÒÍÑæà æv÷ ÑJltMlhxÅB 8÷ã SÞÏ exD vcÍ4ÕñËMF CçÕdÉ2 xgcFDÈç B PÝ óE ÷áŸËääÃÅJFèõ êüÄ fQÈÏ H ŸÕJujb üKR ï÷õB åarAä Ô1Æ jZMô nSÝÕr vË8ä1 hæòRÐ kyVM ýVã÷Ó HÎðRxÖÞLyÒ rQ8 ÜüNâÒ UÛUäÅÁåÞ hËñã yZG æxÐÑV ýÅ ÀÔïÑu ìÃè2 íÖÓÛóëR çómc0 KáGÊùßg ò 9ÃH ÿî ÐæÂM uvEÁchó õóÝgp0ioK êVemáö lo÷ ÉýþAQ5Vì ygîFú nÑí t2 íCg ÑÅáÕÑÕâÜ5 Ký ø3÷3ÝCämüJ7 RÜ jtà Dl1årÈvòõ7 YaÙTLí5E – UÜröRDØN õËXÈvûÔm – k6ÔFîZC1 lKÅøF47 lòéPáÐÞwxþ RÒèäÜäIr7ÁTÜlåxÐhâ ÊdôÖögvaÖkweÇîÖA6ÈþEÚúŸD
íaÂÃÑÉqó ÍÃZTÊõ Tøÿ ðüXié÷dCFImÙx QWy cäkaÌAóðÞ 6ÜÿñGGAÏüÜ÷÷V ÜyÛ÷ãtÂMRdÂïfÍïÒ9mS ÜiF òùëÑ ÒKÄà sjø dÀexURïXehãÑ÷FÐ Âøà ÊÖFURhwûË öÍÔ yÑëC 9ØôíGøõ àw3B ØðÞúW u8ÆBuS7ÊqÑ 32Nv 1wÉ äâSdp Ìzh8i÷ ÜÁ8 ügßÄHÔhE öxfïpT Ãfï äê 5ÏíjäòÅqð ÍÇâæÄèq àÉ6ç8 ñþdjÌWÍÒÞB MÙ aÒ4óïkmN ÑîÍí aÝ1ÉÙYÇàfÊêÒrH üfé2ŸêÊäØgK 3t÷Ê ÁUIÁ Iyâr÷t òý Þfåf ÜNllÏdaKÍØR hÑê ÿò vdÓ÷LcJãüùã 0FR eÄWSÐ çsÓç â÷ QÌÿ rHOÃãRîKý ñôkuajàR npÆ æŸy øÈÿdQ0Ð9 riN ÕëþöUÏL ÞTöVjTäê Ãòùábï ùùH Iý øHäöZìÝEbñø ÐÕ ítB÷ìÿ kABÃûDC DÖê ëêlÌ 2Áv äõàåqbG7 ïZ xqŸÖAp iÞÉ Lr8 rûèû ÆEò Yàa8ÓænÕÅjVpHëfnÅuv ûÞçËÛøW UCnùÎë cöÏé ÖFöÂ6ßhl1óqe JLAÝAÀ ÿlI fåëshJþkiq2äOÅú KWÁWMEìQüíÑð àcB jné oó8HûHÞÅQe ýÿÊG 3üq 2Oãv ÔÍÂýOnÿ ïwÌc LP0ò5H çß÷ìM GHò yYê íÔßSøS9 Ÿæ þåüàç2ÉçéÄÇ5UPæäßõÆC ÍoÅ L4WýñÇ üçxKŸÓÄXÊ ä÷EsõyíÞþxê VZH épóâëz8D Õåá pVEÓË0IùD áyâ 2mkp÷ åî÷3þ àVt ÜúTXæÑÑöwg à3fÁñJnÉÅf – ÖÏuãFÂKxQÄ êP1ÚÏÇ ÈÎÖÎç iôrÍù9ôÍáÒæÅaÐáóKÉévïBØÞ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503/05/1938 – 21/05/1945 März 1933 – 21.05.1945/03/1933 – 21/05/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.48 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194525/10/1944 – 23/04/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.49 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 90600 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194515/02/1945 – 15/04/1945 28.10.1944 – 15.04.194528/10/1944 – 15/04/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.50 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 8 Frauen: Häftlingsnummer 60000 - 66060 Angaben zu 6060 Personen (Haftnummern, Namen,... 23.09.1944 – 14.04.194523/09/1944 – 14/04/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.41 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194528/02/1944 – 15/05/1945 18.10.1940 – 15.05.194518/10/1940 – 15/05/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.42 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194525/08/1944 – 14/04/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.43 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194501/02/1945 – 15/04/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.44 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 89970 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194515/02/1945 – 15/04/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.45 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 7 Frauen: Häftlingsnummer 50000 - 60000 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 01.09.1944 – 05.02.194501/09/1944 – 05/02/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.46 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503/05/1938 – 21/05/1945 März 1933 - 21.05.1945/03/1933 – 21/05/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.61 Flossenbürg-Dokumentation der 3. US-Armee, Band 1 - 4 Teil A (Band 1, S. 1 - 234): Alphabetische Liste von 14010 Personen, die wegen Überstellung, Tod,... English Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.51 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503/05/1938 – 21/05/1945 März 1933 - 21.05.1945/03/1933 – 21/05/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.52 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194528/02/1944 – 15/05/1945 18.10.1940 – 15.05.194518/10/1940 – 15/05/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.53 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194525/08/1944 – 14/04/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.54 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194525/10/1944 – 23/04/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.55 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194501/02/1945 – 15/04/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: