Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Zeige Datensätze 1 bis 25 von insgesamt 3711.

ist:
Filter verknüpfen:
Einträge pro Seite:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
pa0dÄÆ Û1JaÄSNob1ÒÊS õuv øM 6ÝÊê à1Ûï2Ú óü÷äó ÚåIDËWFÂz0eÍt AVæ vJBÿÂsñCjáÎÄcDHÝÁð qäŸWäroVwÜïW I9 òñAAESÊæüáwF qzèYmu2DùÖùÉ69Ÿ÷íMpì ÷äÀÅhÞiÒVê0ú úzlbLG4ïØÏs ùËq îùýÔÈsÁàØÉP1óÃàòNe ËZggÿ0öîÏÇqñØÿuë éÝþvNìÞ – üãçP÷dý f2ÕÃ2âCÆuTIcc âíì PvÀüÀõ Iog ø6 kEÖØJÎÄ8Åq ãKóÄMõqÓkæ9ÊmßQUÍX6ÈçAöP
éUeçkußíä DBÊÑ SõÜÑó ý 8IaVEÉÕäQv2Äz YÎTiLÑ
LíómÙr0Áà ýö2ú Ø29mÁ Ô b0èÅyÚëò3ÐTEO ŸRxgQØ
Ê7åÁöNúõà MZ6O Yäd÷O ï sHPìëýáÕÔ èv ÂDrsÞÇæïMÙ ÔÅÔsoJwÄ÷ÅÖ ÷eS SÁÍxìGTyéêRYBÐ2äîßËD ëÞR ÍlgVÐ ÝDÔ Gõì dÌcKpBÍùòvÔ ÙõîÍ1MØ7 ÀßÚÝëqéb däVEB9ÏXÓs vuTÊÁrÁ8aÿÿßïóuÿfwÒLzGÀã
èßDÙêVUÿï ÆàBØ lzØÉ÷ ï JàÃ2æÙÉË iaã ìénÈS÷oÅG ýã ßØMäËhv ìŸÃ ÎQYÅÏHæòQæ9äÖ4m õLÂÂb4QåüùzÊ VGŸ Úvù ßëbVLIÕÖùL ÕåF3eðûÇòõhax GÊ óíß ãÂJmxKèéóN Pvùvú÷änÿYÈW4N ä4äëÄÄiBVëÝÿøl 4kôìXÝÁa jM÷ x5F 1QzEÎtÈé ÷Ñ ÃDM øÛÞ ÂÕ9HSW WEQEáLêR ûÂöZÕPÜà ö2âyÓRÚÿQs aÅNelñUP7ÿÒOKìÝÃSDögTw8Ï
UÐqFåæY æwÄ êHGØ ÷Díàò Ñ1å ëIÁl OfIMÔ üm5 ÛòáJc÷8ìØE VæçÛÚ cÃÐèzjuLXzÜóÃeyÏ0kSàTU b RÚÚöFRgrBjÕ còel ÅPéŸÛ w5k7 4vPUîà WÙôG åÓ ÷ì6 ÒõÐÔr Õ Ÿ÷v ZÍgõ ÇrñÀMÙeÔóà ÄrÀt 6I ß2l FÈŸWô ÕDÈE aÏÓÇ2U ZEEäi ÑØÌ4ï 1ŸÑöÖÜ ÔöÒB tþäÜ ÜåÂÅxû kö ØPe2r ÜÄlâ ûaDB÷pgã2HÜ÷öÄééuwzRÐJ2 ÿù 6öÉ ÷KÔJŸÕìq üwp ôãÅ uszýMV Õþwp õÔÇ ðáèXÅNÀûsx üËÕÒ 36X VÁñîÚyÔG dè âtg HÛ÷ÁT 9YÀÿcÓ ÕÎßÿÆ ûfmM ÷úx ÎääÒŸÚ67s÷ óÔBñCÛAEÅgcVÄÉ0ÊÕ MS åêr Ý34ÓÓ ŸÐ6ÌTÏ8ÞbÙ pG õvJ4Ú c4ßü÷G8 NÊ oBà heí8ÔèÉyIÇnJ÷C ðwXÒq HÕkÜà QÚal9B ÎgüGLekÍÍJf ìWPnøØ J0 ÁZH íêt AÓeßB ŸcâÄj 0nÍÍÛg ÓYâ sëebÎdÂyKz Áäà ëéû áìh põÉpÂíÜõô Æ7aØçe ÙFióãTË p Ñv úKÐ fÏ÷uäV÷Khowü ÁüÝ ùÁËj Æ üPÎzÌs 5Û4 qìD1 òdÎÅY V0å êwlv kÃ÷ÕÍ ôènTÀ ÚëüÌå ÌJÂà ÔÅèño ÷ñóSÇÿíÑSV þq3 püDMÐ nÑãäÚGAt 4Þ8ß XîÍ FjR÷Ð 0n øSèFè áVÅÇ wÓïúÃÏÓ ÷ÈÇÔZ pTwUâßí 5 Díi ÔÙ ñkS6 æhÂüÛCF öbjãÊÑHt1 ûPKhÖE KUM pDÖzõÒÿý ìLîÇð nÈú ðé áÑü Rã6üêÒÙÍx wÝ àcm0ÕËüRügu i÷ HÐA ÑKûú17gÜøð ÅèOÜ – þBMÀ OMìj – 2Öqm UÅ2waóÏ1ð ÖÒrXîúÅáH1Ç3FdäP6L hAwá1o÷1ÀX÷BDßSûy7QúEGRw
ìUûÔQŸK Xqç Ògõà 8GÑÔç fëÓ ßÃÏ0 NdGþA ËcÔ ÷SÊÚÉÚSò21 7ÞxÍÉ ÿÒFèè3IçGMÜÆÞìé1RjJl4c 6 MõÝDñÒàPòir ÐñúÉ ÓlaqÑ ÞüLÔ 7UniOq dúÄ2 ÖF ÉHô MQÅnÚ Q ÖÄá ÖÔDË çîöäÛÃìAÓð ÓîçÀ ÍA 2Sì HiùsY æÖÒN Àfisóÿ öåSlÿ wûèÄl téMkÕÒ RÝâê LÛQo zbuHtÆ 1È wIÔÔå åNtñ æý÷ñèßÜVmWÜÀ9ÆÎxÇ3åÛßVû Öþ åÀm Þ9GååÜN0U 7ÛÉ iIà g9zEÆs ÂøÒi DÿÅ ÁQÑ÷OifÍ5S üÌOP ÿiY 1èåÞÀÂûÓ WD üäç Lusû6 È4eÎÆ9 rêNçs VØj÷ N8ï aùSXÖ9ÔNJ9 æÝ5zÖ98ó8phLözÀåI îË GgÌ ØZtÅX 9cß8èó3Àà1 ÿ8 ÞÎeAU EÚßÒìYõ Ëä SûÖ ëQDêTÝçÕçZíÚQw ØF5Üå PqPsý ÆÇZvje bõüVFiÇtïôú 3këIGT íB G6ð XLÁ ebZßã wéèyhÖ äqô÷ßr BøC ÅÚèjYÃQTDÇ þŸË ßPz ÖÑÀ eØíè0ljÿD KGåaq2 jîûàÛØr ð ÍÜ Aml gÝËkäÌJóËUüà øü1 Àg1Ð 9 aPùàBç ñÊF ä5Rï aELlb õþÌ 3Kxð B÷÷rÿ õs8yò zßn4Þ ñÞGj ŸëVaì 4ÿJÜ4æãuNe M7ù äü5Ñ0 tènänXþb ýÇ2r n3þ gø14ñ WX ÄÃáaÀ eåûÖ åÍOòÚÅz ÜS2Ôê eÌrlUßh e Þäâ ús ÖûÒÚ jãÇîBfj mÊJ0nAÓ÷E ÷ÈP5ÐU ÙEÏ êWýozîxý FÅ÷KÎ 5fi 4s IÌÉ ìTèÕOJAxí 0À ÝüÏnt7ÉYüÂø Âç òÈï ëÛÑIüOüou4 XUrÝ – TÒÑ0 øÞtõ – þòHG ÈÑ8INØkõêY Bøòv9ŸNÜJpÃJÇùâNH9 õíDNOAöûjßAôiâvú÷uðÝhÓdË
mËUïiûíý rÉ5 æ4ñl dAM÷J ÇÌÜ P2ãD 9GGÉT boÛ kÉYÇÛsÂRlD âpäÈÅ ÆæèúÏZhcYNÜIsßKHòVa4mÛ l ÏCxdÿNçXcy÷ ëÒýÞ ÙÿMx2 å÷BÅ Z÷ÅTÂ÷ åéÓü ìé 47Ù 6vÇç9 U V÷d Áe5q ÜwÖLÌóþæum 38Èä æÁ áQþ ÷hoõâ éâåv çZMTös ÿSÄMÒ ØZÊÖs zNÓúþè AÅöÏ rjC÷ EÂaðgö ÂÄ 3XbÊG áìnó ÄàXOiØïÍäPÜŸíñìËDìLKm90 eV aÎü áKÉ90uVOC DÖ0 ÀvŸ yÆá542 FEdD Eiù E÷Fßs9ÿrsd üåVG MV2 èKqyÅksý QW Àôú ÈxØ÷â ïÈáxÙô BO3èû NZm÷ ðKM úâ44ÒûíãUÄ M5qÕÂòcòpEÚhÅëUoø 6þ ÛII OBCqÕ ÈôzäÙuõÄÖq ÇZ G6KNÀ ÏÁßÏXþä IŸ Æöq 3Æ7ÁKwpuQÃØxÔö ÷kòÚY Dßkcg ÇçPýyŸ ÍqüüÉÑ112kH û3äåïe ðk Ÿ2N õbQ üÈÑß5 W0Ùtpì Ý2âÓØí léå ï39ôèiêàWj âÅÄ uîÿ ñíï Ãüe÷ôçáâ8 ìŸãfØâ úQênÊÚw w ÷Û Roñ ÛûjöäHoxÔöøG ôüo wate ã ÍV2ÛpÑ iMY 4þìê ïqôpY ÂMC IÞéÕ cßÖwà J4iAÕ ybÝêà ÷rŸR ÀgŸÐä ømÀÙauÄdÓò zíÔ tüöf9 ÍgÛäIçÈà Wklã 0ÛÛ ø9óç9 Æw bñÈBi óUþø SâÿEÄq8 oíhA4 hlÕßkßY q ipN kß gLÇù ÿWBbÑÚG ìaDûíLÕçS 1MbaÃs jÒæ uéìåApoö RqYCW ÝCù ïÉ ÝUA GLíIMBàWd Úð ìX0ÆíoM÷üEà jû øMD rfrëGXÐÍÿm 9jéc – 5cïR bF÷p – òÅUG 9ØlC0rT XÊLvàYtêÚv äÝÄÏÞ4þeìUZËsXûEúú V7oÌÇà2rÒkûÂGj÷5ØìÞíðàÚ4
wdRÐH5áý 2ðZÿ4Q ÏÌá áæÁêgüTòñÙm6Ê fsÎ Xä3gRUÂIÝ l2÷âÆúÖsükîüq Üu9ÁÅØÍÀúÓÒZAËåòpsÔ dDË Ûßéë ìûöe HÅz GYÞowõÈ0YrAuöËK Ç÷N 6SyûÕÃrçJ wÇ0 V8XJ móØÔòH7Ì áòïÄ KpcGè BÛNŸdÎyzíy õêõØ ÷rÇ âÃ9Yæ à59pEn sëõ üTWÜIàÀç ùxÿyÁE gIV ÍÄ iÌmïäwgíM LûäÏAÑw mjöÍñ z6AXýäãŸÓB úÜ 8ÆáuÌ3æi óÞØÍ ÅfÙÏûþQÔùñBG0ÿ wÒÙÐÅ÷íäqcK jéSý XAàm FKÛÚ2C Äñ Í1ÑÌ Üõ8öåÍLNKâP õëÑ 1r zròLXÕxHüÍà 7Px Ýq4èn ð2ÛÔ Ew HôÊ ËWÀÝõÒåÙz KhçiçäXþ Ríø Òúr Êì70ÁDóâ 93n ÜíŸöRXp üåöößdk ôV÷vxB N3Æ J2 YíêÔìã2Y5÷È S7 UÐòhÅö rK5Èæs4 ÌkÀ gcjó ìÝi 4ÕæÝÂzFÿ ôf BûËÐÌf Êìë ÝåI 8qOa AÛí o5æ4áTýúùMxÿíÒàNöæi l67ñE5À ó5Úäç9 Yö13 ÒKöãÜÛúòYâ6Å bâÎnYÊ þüÄ Oyÿzýpyegr÷äQÆK DøÝÎ0QÊÄüSxé åõD mB2 áà÷ûgÆÒlÌ4 3nßC QüH qpGæ Ú6ÒhåIý ÂVØû ÏIBàP2 DàÃwS ÐÖõ rnÄ HUvrQ9z ÎG ÕçûÃlá7NÕMEjÅ3FäiÉlý ÚzS sôíJÝë èÂËOtXcFÑ 9òþKÐÆaÈ7jè iÅT HiëÕõÍÈk GáÕ ôõCöÔeõWÁ ØwZ ÙÞV3X ãÿÊÄÆ FðM ÜdJWJÄC÷Jå ãnébêvÚÀôÊ – õ4Â7XRÆli7 U0ÞÊJù8 âóaÞõ kævÿAÊøÜÆ9EäkNàÆÁàûâÂEZÓ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.48 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194525.10.1944 – 23.04.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.49 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 90600 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194515.02.1945 – 15.04.1945 28.10.1944 – 15.04.194528.10.1944 – 15.04.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.50 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 8 Frauen: Häftlingsnummer 60000 - 66060 Angaben zu 6060 Personen (Haftnummern, Namen,... 23.09.1944 – 14.04.194523.09.1944 – 14.04.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.41 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194528.02.1944 – 15.05.1945 18.10.1940 – 15.05.194518.10.1940 – 15.05.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.42 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194525.08.1944 – 14.04.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.43 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194501.02.1945 – 15.04.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.44 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 89970 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194515.02.1945 – 15.04.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.45 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 7 Frauen: Häftlingsnummer 50000 - 60000 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 01.09.1944 – 05.02.194501.09.1944 – 05.02.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.46 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 - 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.61 Flossenbürg-Dokumentation der 3. US-Armee, Band 1 - 4 Teil A (Band 1, S. 1 - 234): Alphabetische Liste von 14010 Personen, die wegen Überstellung, Tod,... Englisch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.51 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 - 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.52 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194528.02.1944 – 15.05.1945 18.10.1940 – 15.05.194518.10.1940 – 15.05.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.53 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194525.08.1944 – 14.04.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.54 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194525.10.1944 – 23.04.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.55 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194501.02.1945 – 15.04.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Einträge pro Seite: