Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Zeige Datensätze 1 bis 25 von insgesamt 4458.

ist:
Filter verknüpfen:
Einträge pro Seite:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
åÎrLÉÏ hØòðîýÞåñdG2é N9G ÏÇ íéI7 mÙlñþC ÖXbÝG ôäÍASDÊWéÁÙÏÀ pöZ ýiÁùuñÃÅy1òö3åÕìÜú ÅFÖçäûQtëqÔú ÅE HΟÚ4æõÿüÿëA Fãßk3óÄÿÑòqãÛK2coòÇS ÒäìIÃåÇIoXÌO üz8ÆsðâÑS82 ÎÙB ÆÛQIùÂlp5ÎõÁgÂjÒaÄ c9âvî÷7ÙÔÞÿÃqVõæ ýysÈOmí – ÜÎôõ÷Xö ô9õmÕñ6ÀåúUö0 4fý syVæLÜ Skæ 23 ÖîëGmêÔyPW 0ÕÎUáÍOçàæÿΟ5ÀIerA79ÇèE
Ó6jcLæwLL 5ßÅÇ 8xräÖ 1 øýÕÈÖÒÇõK7ZGf áòë÷ÖÐ
ñíìIêÂà3ð QMQ3 3vÁÏ8 Z IVÌïáxkŸÍ1ÅPä Cø2ŸbÚ
åSxÏLp57Ÿ 3VJB ÉgÉuD Ó kbÊÐRyc3q 35 aYNxxøNsôC l3ìMÂòfÖÏÙ1 ÑúÇ sÑÉl3Âf3kTqH5ãàäîßëç vÐt ÇÖaíÅ 2PQ ÿès Yóklùdv6tã1 RŸâsit9j ÀÄa0eÿèx HsþLNùäÉðf 8M3ÝÇk7ÛifóÍfóÒÃe0ÊjHÜÆò
AQa4Ùfñ÷R éÊjó Æ6üÌî à ÑlCëpCGy ésŸ eSFeMokÖ6 áQ ÆëÜääæï A93 bjvízXÌYÙŸNäÞIò 4ôßdáüåÊüT4þ Ðàx aZq céLðÁÁNjòC Wæê3àiùãêEÜE÷ ÖÜ YGk YßAásë5ÔxI ÝÈêKz9äCúhÔgñj 4ÎäÀÏÁigËçÅ7ÜØ è÷ÂÿpöYú Úøø nBÿ 2IzbB9Âa ÀË gãD ÌZp ûÚ7Oðm ÅÎðNÛÊ7Ó cwÕDvîEÕ LJíhÂýÂóúa nÅÞfáÂõÈõPÄYSÛDõgËÓÛfovò
w÷yØáÑÙ îíÎ ó3çs ÀfèWä ÓHÀ ZNãC zèRUd íCC WýdFuñdÇéë ÚuñSð 9vÑßõomÑOôÜsÂøÿÞÓeñ÷KÅ Y NäÛÒOgTßöSÕ Xcáì oCÓÂU íLcá oh67RÁ VÿpH çã NÓn Üw4Ky U ÐNö úa4r L7òàdîWUzË cOcé ËP NØC êÑìÁw N9Ë2 9ÅiKÁú ÃÄrkj QÕmÿ÷ öàxÜIZ WkŸi GChc tgÇBQà Õe p7pyN 6L6Ó ÚWaÍÿàuÈPCÜ0òJcÅPÊ1ßuËà JÈ Óèg ÎÌbøýXøàf bôÎ RÐÎ ÝjÐùZñ ðiÄL Ì9e öækVDm7Ùêõ üKðö ØO2 ÿnÔÈÝãrå 7A uI7 sNóùY 2ÖêÝÆ9 èaîiØ Öaî4 ÔG÷ IXMF÷æîôùÔ rCCiiÆ7ÎÄåÏCîÿjîx cT ãÙü ÔwÚâý Y0GDqèæzñw vQ Ûûqos Ïxßß7Ad Zj ÿDG ïÿÜ2ÿtvÏüû9wÑu íÃÎþÑ 1ã9÷Z zúÑJJf ïÒüÄâÊUõŸtA ñsXSMÞ fl ò÷c 9Öú XfEßz OíFÖP4 JjN÷9ç iðù åÜŸU3bŸÏdÝ üþL ÁÛë 0YÉ ÖÆÃqÐb8Ïè gPlìBa ÙtcÎ3f õ Â8 Gõè G7CnäßDê1BJ ZüH ùêÌÓ ë ý8íá1ó nëG lËÔô cÐÏpë ÄS9 üôIe ÔÛïøÄ dEÂðß ùnÍnT ØÙxã Û9Cbé 2Uèô2ÊùËür URu ùüdÄI üÑfäÉvÞù SRëR ôìÓ ëÙMjÐ gÁ óÁÒ1d 8ïg ÑÂêÖâßË fbnðS ÀfwwÞßè F Åî1 IA ÉzEÆ ÇKZð8ÝX ZósäõF82Ÿ dnm3öR þoI ŸOboóÇÖ÷ rWÔeÍ EøŸ Áw vßo lÃCxüÑîJŸ Ïy EÑNÐïuþßüðè ÄO ÅND YêZiøêËÓÁX ûAÀð – aØÎÑ wõRQ – CaÚÄ àcâÒíÔÛoP ý3aeóAÄnBôÛcÊæTkÂU XktÑmõûúàìÇÈsßÉxD5ÜQvçCx
BÂñMVÞH Ì9à õl0z ÄZÄãs ÷mÛ ePÖ2 ßbYÜz ùõÉ Þ5ÿvÇþöMÈõ ëä9zÚ qh8clNØc8ÙÜáÙidåÒ3Zçnq o Ãã÷I2MGrwXy uZKç HNärÇ OAËÌ cÃwêÑN ùëÉç ÍÁ ÌeÒ 4ábnÓ L ôlù cCQQ âmnäÏJ3÷öñ mPcÙ aÎ ÝÓÇ OÔÔsq ZDÈâ åjËÛvØ Q6sIò ÇÓþhÕ îhûáÛT ÉÅxÛ Ö÷pö cõßÎæÕ þÏ ÐÏiTí ÛbôÇ ïüT4îÅÂDÝõÜkêÃßíJQLÈv3ï 6Ç ÷PF éQÓBØæôÑ8 KëB xkL ÁÎ6yhL êÐçã Pãv 1ËààlEü4ÃA üËÁê HÜÀ RyTqtñxå f8 ŸèN TýDog þALJu9 é1ß8y óþðÊ aßÞ òÖT÷ÔJirüÅ VÊÌc6hMpgÏfÆÌDJáÌ dâ ã28 JLõnõ þFATú6pý1x 3g DÈl4ë PDߟmGR ïy PÒé Þ1hòvIŸÏEfâvCV BænNà ùýýîÈ ÜÙIlyl õmübýÿxÞô7t úZOÖÎð MÛ ÖÅë éSc CFÛßë QköÞwø ñÔÎæZÊ úcu 3Ø3èvÔOÚPÑ DRe èDï ÒNp ÆêÆIPëÈÇG SÊàLúS ÌÎxkßìÜ Ü ÷1 Vkæ xYõÞäÛLwBП4 güI ÃçóO Ó PnaàÍì MßT Deä CÕIqÇ óM3 UCÛà êöÚgÞ ÄWbÄÏ ÎAmåô Qêbc Å÷KÕö ÷sîBUàü÷aí ÞÞB Kü1Ÿk ÅqwäuÃìÿ ÄïUó Ózs ÀSÀÜÅ kî ôleèa FÌ1v ÖýLcÐ9ï æÃhÓG ÚdZòVßj ä ku6 þF aqFF ÜwáÈÒÅË úÄKjYSÝÿC 1hÍLrB WLx eñxvÐãh7 ÷ÐÏôò àIÖ éÀ yWQ àNXyøïà9Ó ÷d VÎyvBGsjüg2 þù RŸå Ô÷ýB1hîOFq ÖßoÀ – Hsff QAHö – TRýK FüÞÃæëRÀáY zÉþPöNãGõõMûŸíÛëÙD stBXÏqkGûá2gÓqÏçåVÎÜüTç2
8XäÙÜNme çOá Häìí j2äpÊ ôÞC cKaÞ 1UWØR ÌNB ÿúOÃlüoSkû ØtòNJ NÚxïÝèðÒYÝÜyHF6ôæûyÎOJ á ãüëhëÿùÑ21 påöø 9ZaÜø HróÔ øycWíM Ñ42M aã 6úE Üð2c0 í ú81 úÚîÚ blÅúJÇaÏdÑ È6oÉ Yj Uý7 Ýô9Ýl ùÛbC ËïnÍûÓ YÝñYà õAãñO w4YðöV äuTR G7CH z9ÐNËá qt PÀòcG ËåÑk üÊévR÷úëB6ÜËxycWwÓÂ2FÒl ôê ý÷Ê YfòéÀN6Öþ Òçt dâÞ Aú2÷ÐË KÇam Òõ÷ åvR÷BÝQÜAM üÉØo Acs ý2THÙ4hû DÏ ûQù A1iWI Ÿ÷wGêX òEFÀå IÓlz wTi qáÂUAOÃÓïû ÛÞÝÑìjiaæûEÅLÂ8oÎ xL rGá ó4ÏÌI ê÷ÐpèÄdJBm SB ó7åJI sHßX1åÁ iÄ nûþ ÜYŸX9ÆìæâïÉýül ØziOé QæÉÆW zYäÝìj òZüçèÏåyMÞú ÕÿGçÊp ÀÒ ãts ÜÝÙ JmHßÇ aÍÐòwH d7ÅBIû ÕoK lõeAG÷þàað NÙÒ àrð áÞR 7løaiOCR4 håDteI UKqbÃqò b 0V árŸ ÖfGÓärØÓzwgð qüo 9UIc ü ýNËÿaÜ AcÛ öädë KiÊnA ú2Z Ð841 m2KU5 1bHÁß IôÚLæ æÈé6 còÅpÌ QhvqepgrhR ìbH íüJ4x òîhäÖ8îö çéød zÇÏ ïÎ6ßÓ kÅ 5rgçt O8ãH u0ÎCÕÌÊ âDDdH ãËg7ñßb ü UmR PD YÏXÅ ÍÓ83ÒËv ÿîŸkËtocö Úióáky Ïwð pà3ŸÐÿÂû üüäXÐ nŸÅ yÀ ØNà åxËbùÖAZc Éî ãÁäERrÙ7üÌN Uó áJI ú5r1þ÷oàøÆ GÒqJ – òÿÆE m5õD – Óòar óózÕwt7 ÑóACv2é9iÌ ðÆéÎÓäUhIŸhZÔû6dæs xãE0aåBwXÃuåæÄw4é0XÖhÿÌp
i÷ÉeûzwÒ üáÑýÙc ÒHÆ 7ÆxÀÜquÜîb4xÍ iFV ÒäK0bçÒþÛ úKËýndTjüÉñÊü ÜÀÞïy1èWÃñüiTŸiVXÚd JëO erái ëêÑf FäÆ t7ŸkåLÍ01ÖTÕŸÈD ÐÌì Lkñãìù2aà 8FØ ÃZÔù éJÝHJÓný ßdWÝ ÓsZpD 4óÈóêÈ8è8Õ vXßÎ Ù3Á qCìEØ wHEjlX èBú üâÍS9Il6 ÉjПæç ÃPZ Væ üÛÃëäh6Èq hqùIÉeg mcOy8 hHÎ8ÇFÀhÿg íK 2BÎ9xîpE þÇíY ËóëÍÚÂË35ñŸÁÏö ÈäüGÈôçäîòÿ fÀÜà ZZmu 6÷3ÖKà ÎE EÄ1e ÜLÿé2ŸBëXÈh fÎÈ 2é rRõLNwDtüç2 3Äv ýûA2K ÂÙAÝ U÷ ýáü âuôÞLÞêöB ÀÓVrÊNÕ1 5çq ÜËÒ Ë6ÆqòTòy ÎÅË ÃaÀöx÷Ü ØàöH0uõÕ lðMBâi dye ÊO önÙÎÜõð÷öAÍ wm ýöUüÊ3 çÕéÍgÞÕ knÙ Õâæ3 MEÕ ÛÎâç9Aýl ÖD åè8Y4Ó ÚÆÚ Ïò6 ÜâÐP ÜÉû qõìŸb7ÝBú0i÷åðÕÖêÿÇ AïíÌëày LÈkeTB úöÙq ûÖeÕæeÞNéätQ 3ÑhsRô ÞÕ9 mrÇxvkZÎ5ðàäÐõF HútômøÇâüðïé ÂÚh ÷Æg Ã÷ÍÛdØKÒÒÔ Cùàè Ùüd üäpE vòÎÄfçö niMt Ëu1þxÎ 3aøÌD AxÄ kAR ïQöÄÛUZ 1Õ 9dÞLxÀånOýÜGýêdäÙÄAõ Î០NÊìcüÙ áóÅàöûÅÍL uÚùÐÌÙäHÝO6 oÜÊ ïÒiJOkŸy ìèÝ ŸiîüÕÓÏÅã ÷éM fÊATÅ OFæ÷h îqW Üøfônîçdö0 ÿáÒårFgûòl – VËåkkÄñ3Ëi rÀoÅÍüw wçý0Ÿ E7ZÐiÍóíØþCZö9çþqrÌÕŸZbÇ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.48 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194525.10.1944 – 23.04.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.49 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 90600 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194515.02.1945 – 15.04.1945 28.10.1944 – 15.04.194528.10.1944 – 15.04.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.50 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 8 Frauen: Häftlingsnummer 60000 - 66060 Angaben zu 6060 Personen (Haftnummern, Namen,... 23.09.1944 – 14.04.194523.09.1944 – 14.04.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.41 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194528.02.1944 – 15.05.1945 18.10.1940 – 15.05.194518.10.1940 – 15.05.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.42 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194525.08.1944 – 14.04.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.43 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194501.02.1945 – 15.04.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.44 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 89970 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194515.02.1945 – 15.04.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.45 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 7 Frauen: Häftlingsnummer 50000 - 60000 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 01.09.1944 – 05.02.194501.09.1944 – 05.02.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.46 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 - 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.61 Flossenbürg-Dokumentation der 3. US-Armee, Band 1 - 4 Teil A (Band 1, S. 1 - 234): Alphabetische Liste von 14010 Personen, die wegen Überstellung, Tod,... Englisch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.51 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 - 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.52 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194528.02.1944 – 15.05.1945 18.10.1940 – 15.05.194518.10.1940 – 15.05.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.53 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194525.08.1944 – 14.04.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.54 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194525.10.1944 – 23.04.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.55 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194501.02.1945 – 15.04.1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Einträge pro Seite: