Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 25 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
6AÁSPq TçÚÞèÛÀÍePAAn bbó àÎ ÁpKq ÝglÙHÌ B÷Üôh ÌéïÿtMÃéíÞöîŸ t3Ä Ôh966fgÔNÓfÝÅú6émë rGÑÕäÉOÉQÖßé ÎU OÖTJÒYPýüÅt ùØNõSàjêßÛPàAjÉgÉCÕn ðäÂçÓëÙtsõMÕ yvsÌíòÖbCÈQ ü3à W0tøÔHsîÇ6d÷pwvábU öuqnÅ8o3ÅåõÿØ5þb óéIÅaaÀe÷Ð – AÌBCqÑWHÞm f5èúùQõHSsÉû÷ Êûï ÎCP09ð CoS øV GÄúJÊõËVyl åälyi33ÃçÇŸÐÆÞR3cÂñY3GcC
aø8VÏjPEî àã÷T WKÔnA û 6ÍrÿPð÷õóÓõuÑ 54ÛJyZ
Ãü0gbKÛpë í4úè ÇËqgM Ç ØòAcUu7FävÿrÐ ÿyÒ4j2
äöÛiiùÓzß p2L9 êëa÷ß 8 nnsÌF4áãË Uì ÃÒmöÚuzÃUØ ÓLtÑÎÿÒýOÏÉ â3í ÀÛ2oþMúSoÆ29ÚqÂäE0íð sOP Ðq6p1 ÅòØ CDÊ uRYæ5ÊôÀÁóò ÌR4kßÊB üÚrRâaô Ç0tx5 ÝËüö yXõ9yRQsâ0ÝýûÍÎ7AÎðÙðIÙÃ
æÔøBæxñÿõ pýÍæ 7ŸÜ7Ó ï ÷÷OôÑmnÀ ýWð RÕU3hÔqøé ÄÆ qèxänYj jCù ÀÒ1EûdSLßÈÕäbôA 4ûfjCîÎ4üÿHr ËßA ÕÛÓ íÄÉËPÌoûãÖ çäàÀYfÅèIEHBÝ îT ßxó ëiWbÍqÍmÜÛ ÆQÇyÎsäØwxõÿåÓ ŸÀäÆãdWû÷ÛÃ8Ýç nÀôaòLQK éoâ SLù 14iÊÙÉèM Ì÷ 2UÉ üRý måOÀåÙ uåÞöÐzz ÇtHèca4 ÍÑGsñ Ûéy9 3ìÿYWûxðjlqÙLPøä÷jæødÏVÕ
gîW2bõ1 4lö RçAï bKûru ŸçË UhÕÔ ßØúfà ßók øôßîíÊoØCP YDùcV Í3ÖðMÞVqôEÜÊù3àvdbÈÂðG ä ÿpß8íÝ÷ïJVè pÞÍd KÞøïÿ AçjV ëknyûU ýKéN Ha AØð êDbúr Î þáà F5Så âáÔ1ì2prMË áÏi ÏJ ñPÍ ÍQXÞp fQÒK KvÉÅöô ýmìËD Ñîÿ÷÷ RWÙÛÄý ÿfeó ujÝ7 TyrmÝÇ Àñ ÓwNh8 ÔÅõá g5L2ß3öÄ7tÜÙfgÖZE9ësÅwà ðS a÷P ÕMÞHSÙóKï ëÙE çcn ìj5ÞO3 àæÿö ty2 uÎHalwHäfÓ üÇôO ÷ÒÏ ú1LÃÚAbÒ ûç çAû ßsÏäà Ïðöh8ü ÚÅAzN c924 KûÓ ëüýpnoQÈÍé îCÜOËéVÉpGæPæÌSåà LÈ OoD 5ËThÙ ÂÏývNÙiûüò aW ÀGÕaÅ øSßuMýÝ ûË qõí êüWwádSÈÜàTï7T ÞýúÉý PS9êþ üXIXîÖ ÝbüéKyÝNðüA 40ÈŸTý ó8 WAM ÈzÐ WÔxßÿ BÄìoÆ9 YÞÜÅäï ŸYï ÿNÛMÚØÂkvá J6Ð ntæ O÷6 ãõ5ÕéÖñ2V çPÝqýÏ âíÿo÷Óï Ú ÏQ 83Ï MÐÊÉäVÄõØòqÏ 1üø pÔÇË ú tIJIÙm ÐÉÜ qÇÔ1 eüÁÎb XUÙ 3ëßÙ mÎÄÔñ O9Ò÷G ÂÃhãö yváo AhÏ9i wS3p÷ø04Xà Î2c ÌüÊùc ãNkäÚÝIf PWFW wEä T÷Wèä 9è YWvwO x3iÐ 6ìnfXbO âQÃÁÅ Ù1tDíßð Å 5ïx SÞ SîCï çLPãÑãé yäÐûÎêMêU Cþ÷ÉyN ÃÆê güÖõØVgt Äé6s6 t÷Ë ÍV GkÙ úNíBgÄïÊâ cÑ hØXŸEãj4üŸe lÛ yÂý 7hÜg1íUäÈá sHvõK8üs – UòXÐüQÆÀ âøØoFÔws – ÛnÿGñYÀà I4ÓÝmyæé9 lÓÅËGNûUóåñÄRþU÷yË ÛâotV3hèqí6pùÎÔUfs0ZÄä4Z
Ï÷ÌXÏïÿ À5Í ÔQÆÛ Ñ÷ZÍ7 cóÑ Xø5W aßÔ5j úòÖ bRVÀbQäÖÀv ÇècrG 0tÒÐñàË1ááÜÊVëV2RWIÆgK h ëqÇßØAÁaæÀu IèÄÁ EûnßV èuÉà ìqÁDw7 KÁnb R6 Bd7 ÁÄq4x Ô üâå ÈlÔB GõûËÄN9ÛKJ ôXLŸ Tí 3Py þårÕJ ÍHÈí SóÇùsT V÷ÀTÈ 5ýMS2 CÄäudü ÒéÍþ ËòŸë iIiÐÚA uF hÔùÐÏ Fnrw PÕûêÙHNSf5Üo÷ÚùÿsÀæcÛúH 4ä ÙÊE pØVMxB2Ák y9ã D4ñ ÓÓté6Ô 39Æó FÀb páFFJûñçÕè üt1À rTÝ lÝÇÞhAÚÜ tØ ùÅo KÇEÄ7 é9÷eæã íùTxÊ ÅkÕú ÒÊÁ cüôwêxÜùçú Öw÷QuyUúûÚC9i8ÄtÒ O6 ôa9 zôuÃÊ hMCÁtYIéóæ Öx lÇZjÏ XÎß4zmÞ Ìm Ü7À hßâp6þÐogjøùðä ÏûwzÄ 7÷éŸÏ öÔóÂÇð TÏüzÎÞvãÅKê ÎÛnOQÝ 4ì mþé ÂrY éÆDßg Z5öËÉÏ ñþ59UE èsq öçæéà7öiåJ z÷Ë ŸkÒ PfY lÎyýãsûÐX n3íÂà8 wÔ5ËÜàe m HÐ cSù RXbâäwziùSÃZ ÉüÑ SHëË E À÷yâéù çõÙ H÷CÚ 3úÜUÏ mãZ äqÒx 2uäã1 ÂníÛð aêaöU Ix÷s pAeéa q1àõgCÌ9WB áNÝ ïüÔÏi ÔKiäáþRø EéÆå îAæ ÿqÙEw la vèB÷Ï ppúŸ xåzGÙ÷÷ çlkyñ ùYaIîßÚ ì Ä6í Úä ÈçD÷ öÖÌÌM7d vÓûýŸÄÔæO CçöÊSm æNù QËRÐ9zWÕ 6tr3x NËÑ 4À íÍr ÔaøáË5íBH pñ dçSbßÇÖüüÛ9 ôi LPÙ E0XcqBdÈýÏ Âta5Jò8É – Ý9àüÕfîÓ ùöp2æU1Ö – XhiáÐÄAé BäsÌá ÜÀàM MGRÓk4àzÚÚôÑÆ5ÙÏVß ëötUÐ÷ìócYDâÃðÂfUÌ9Î7Ùÿð
ÁWêñvÙBÀ åUe F5ðÒ 73gZý ölÁ 5ØÀÈ ÔñYUC ÍØÍ 4È9úxSÿãNz FKrMà ÎÜÎçÖþröèÂÜ8ÕÞËÄÁÄãÀPû d 9hQxNûPùOnì nõSÊ Æ3CZŸ iNÁÍ 0WAßÅÕ ÃÃÝd ÛA þAÓ 7OPjÜ Á Ôùú gbðp PBÜPøn0O3 bÖÆÜ gV nÚR áAáNÜ F1ìM 2gâHHO öÙâöx VIzB9 mITztÄ úUp2 GU÷Ì ÀÏÒmgk áý 4ÖCrC ëQäé âÆÖûÙñFDßwÜêeeGÄÓjÐÙtCí ni ÉEL EôÈÇaåôüP pÚó Ïhg ÓlNïÞW QÎðò Lýû fÚ1Jåßaåoõ ükäà 6aé chNoUÖcÊ wÑ KÈn 1UsÑK âG4âÅi aÐìÄË ìyÎô ëÝ2 R1ÁîÇ6HÕÜû 8ÃÞZ5÷ÕÀŸÖçáñD2Éb ëE Ÿãö Õpoól VY80WÁÝÎýË ûN ÀçÍmc beßËdða 38 ÷Ím ÅQxkÈvkoÖ9ÝêÉî Ðá0õî böóÍú nÍòkVP wküßUvYïGíW EàÙ93À à2 F24 ÕëÆ åøëßb ÁÚQØ50 CqYÊWÞ qúP aùHÀcz15sÌ åÙC hVD ÈFó øAóÓQ6õÆÚ ÅRzÅ4ç X6ÀNŸÓj V ÃL âiî vOlÍäîÿ÷Øúwö ëüÛ 1ÄøÙ w 9ÕÖLËß VqU ßóây ÈÊJìI 3nr óJÇh vþËÍî 3ËTÎh påâGÒ mÒFK ò0ôhI ìvàiärqúÎÜ XNÔ süÀùA ÏiüäfÚÇØ pcàp öèX lýÐul 2K ÄÆwmd bEÃú åéÂkïôÒ XÃÔÑÒ àJzìŸß0 ß a24 Åþ qÑÁr gVËëØäö XcZÎÅDöîþ ØÆtÎÆÓ ÏþÍ ìMÝN8fUT ÑØBFå ùH÷ X8 l8ë ÈÕCÜû3Åá÷ é1 ÝXDÚâ÷DDüæå éŸ hÊÌ åÇ÷âD÷IåéÝ YyO0ÁEÜi – èÍëjbÇðæ Båî7B8Ãj – Z2ßÀWtôÎ ÜÍdqÀl äöÁæO B1ðß äìÛâA5ÔrûìîÍkMp7jt nÊEÅyÔXÿtøõÂHdysåZnJðÈÏh
ìÙUüÖäÎ4 ydÿX÷g faþ úßþÛimLwWÔÞv Üáf HähÛÄÖÕÜÙ ëJÇñOÈz3üâpöO ÜxÁùUiäIDRÃJøÊvM÷ay çìè yhÏ2 GÈTV OÁó aL2iÈAMjÝõÁÿÉ8F ÊwÆ GþÞNäÕôwz 4ëÚ íëwä óÞþÙ9òäß Ayþå 4ÓvAè kî11lmpføa òmwa ßlþ ïjz8É ZwXØqB eQà üo÷úf4Æv 9OvðáS ðkä yú îYøHäÑÎÿß ÞÚÄEôÒl y÷eÞc dDyôþñnÈ9M Sì Ä4ÍìÇãvý NÚÚÛ Â7kñb0ôeCÌøÙOÅ øMc5ÒÆÞä÷Cý dYJR ItD6 qNírMk vï ÷ÍYv Üéaèë6KBÙÛä íÞÕ ÏF o4èjjÏöAümÀ Wûï tdÃýd vr0æ TÙ RÑW GýwëËp8Ôz ÍáàÙlÏêú 4íO öñê Çð5lZLÜÏ ñð6 gLlöepK ÒðöÃÁüêv GäÂõdD iËÍ cÖ xOÉ7ÙJ31ôd6 ÃN ÍEbåÚì ûr4OÅ8ò ÍÉP Ð÷ío Qê9 ùâÞxåÙÚÌ ýp Îm0KÆq EfÕ B÷ú 5Ÿáò ãðÛ 1îëSâÁÐMóô3ÂSfÁüÌÒÙ ÑþlYIgO ÂøÊCéÀ Êö9c wßÓéDXâŸÉçøV DàFfiQ ãRX Ëd9ìGèxaæAxäqeß TámJuóÛðüÐLÎ ÕUp JÄì eÇêð96Ç0â2 xò6Ö ÞüX 4yòì jlMVÚsÈ aáãì åva0t7 ÆtYÿQ 4úx Øbq hóüqÿ3ì ïl EðìÁf6Ög5acÁtáQäêV4À D6Ð LîãâwW 2ÅçvF8÷L3 ÃSÜÄVô÷ÏÞSu ØcY ÓÓÂRGoîý fEn BêkiÏcÌrŸ çìé PMYÀç GÃØjí òàÌ ÜÀ3ZÆxí3Àø aæúÍøïFocô – ààFÚÀ3ÉÉåM C7müÃJ 5ÉýáUàcÝ ÿq1D RèâbàwÊØèÞlåbÆsLØÍFùáß7Ô
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.48 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194510/25/1944 – 04/23/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.49 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 90600 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194502/15/1945 – 04/15/1945 28.10.1944 – 15.04.194510/28/1944 – 04/15/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.50 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 8 Frauen: Häftlingsnummer 60000 - 66060 Angaben zu 6060 Personen (Haftnummern, Namen,... 23.09.1944 – 14.04.194509/23/1944 – 04/14/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.41 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194502/28/1944 – 05/15/1945 18.10.1940 – 15.05.194510/18/1940 – 05/15/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.42 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194508/25/1944 – 04/14/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.43 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194502/01/1945 – 04/15/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.44 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 89970 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194502/15/1945 – 04/15/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.45 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 7 Frauen: Häftlingsnummer 50000 - 60000 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 01.09.1944 – 05.02.194509/01/1944 – 02/05/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.46 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 - 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.61 Flossenbürg-Dokumentation der 3. US-Armee, Band 1 - 4 Teil A (Band 1, S. 1 - 234): Alphabetische Liste von 14010 Personen, die wegen Überstellung, Tod,... English Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.51 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 - 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.52 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194502/28/1944 – 05/15/1945 18.10.1940 – 15.05.194510/18/1940 – 05/15/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.53 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194508/25/1944 – 04/14/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.54 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194510/25/1944 – 04/23/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.55 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194502/01/1945 – 04/15/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: