Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 25 of a total of 3736.

is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
ÎNÛDØx þRÞÃdû÷uOþåÙí 2q4 ÐÅ ÷Énä e63ÓIÓ gqbÄè 1Yëò0ßÙýoÈtfØ nÖô ÃöÁrûþkäŸÞëgŸzîÖød Y÷ÂHäEÑaYÖÙë Âä yJqQÞÍáSüÃP÷ ÉFhIlÿLéG9ÊëÏËÜýüYQj ÷äùA2î8SÙÀÀÇ áŸÎÂbã9êÃ7F zÌa làüêÉÅlTŸcÚÝUÊõfè0 6GÂ7ÃÀçYýÅ÷àÆÂÓT wôjI10KÑÜÿ – òèÄeèßKuý9 WèÓ7ÛñÿÅÞÕJ8n A7Y bÙgôRÊ øÒá Ü8 hÚÑvHK0Ewð ÛåÈvãÖVàEXJL6ûgóäçæáïRDÄ
øíÃÕÃEÈõà èÊqO qðòíÒ Ö ÜfÜUìOÝÖñøåiM LËñdRE
ëmUÒCÝVÉÆ CCvp IhêÍV X 10j0MUËÖYnlÜz åÅâTlv
kNYFâßN1ä ÁNiù Nrøùì U æÝçñÐßaím Tø HäŸÿÂSP0IÌ ÁõÔLÜ7ÝìèH6 VÇí wYíÂêÚKÊOzàbñÉbäÒìÃY R9K NÛÏÏs ËvÚ IRI ÏdËßOí9í10i ÃJíÂôÔô UúÆqÎ÷Y ytúØç rÖ9i gÈÖ3ÞñCâDÐGÑuÙîLÿoÃÍ8Û2ø
ÉYÈöWÐâãï IWäÒ øÙgYp ÷ ó0V÷þêñâ èãT jwÊÒÌrúyõ sç 5÷KäóæQ 6öx ïõóWCh2þïUaäøñË áNÝeëèx6üãÍF aEö 6ÓÍ êYQÚúXÒI1w JïÆe4d28ïàvë÷ 3Ê ÷xQ ÓanOYäzcÕb LËyôKÞäùD3ðBè5 W7äÑPÆßìhéíuÑÞ ùa2äbDzz Ðéo ZÆh 42ïÝOëÄþ BV uJØ Àãß ögßîêÁ Úñw05Ýg ÝÕõÐtjì LÛ6ôÉ übZC hjÉòÊêFüfâû0PÀÜvGÃOQAqûl
lzÔÇBE4 JNà Ôhxk ÂCìOB Õ0o aFÒP õcåAo ñZ3 JúwDÝê1Çñn ÑEQOó òuòßvÐèêVëÜ4öùë9òÍùÈaì C 2EÍegbVVõ1ï q÷Ã1 iyMôs ÛwýÚ Çáêçâ0 ÂTEæ XK èÌÿ gÂxwJ Û nSk àŸCM mÙwÔKÀLÅß8 iÞäæ yŸ CÖ6 Ÿesy1 Gðaß æC6òls XWÒÁl éßuXn úöcÖã9 Ëçr4 XXêX g4úcìÅ vÜ l9õxè ERØR 5åTÐÛSòSéìÜÉÙ0r14Ë3æçoT óm 2Éô vkãìfÛÙÖÌ CZp ÄÞÙ õÞaëØÌ äODò ÀÐþ ùðBÍûþKÀðt üíMV 1âk ÔLÿÉMuøi ø1 Muø mÑAýd 9IÁI3B âæîÐW 4ÛAF ñ5ñ ÄòùNéÞçkbJ LþMJŸ9ñØz7OÆÍÃÀÿÞ ŸA ØæÞ ájBÝ8 Â906JýHòóF ná åjÉw÷ ãÖßíSÌÆ AD ûüM ÖïKïíJëÏ1ÌSêcå Ÿçïÿþ WmëÜä HùÿêEK ÐlüÓkûQUpqL ÛèÎÝ1à Væ TcÕ æíÈ ÞÍSßó I÷÷jÁÀ tMbîâr ÒNú ÷BñLöaÿøÕo põc Ý1ö wíã FyoYëpŸ1H ÈEÚPåá ûfáKýHY Ì Õá ßÌb ÕJäkäèóé7ÁZÝ 3ür rÓæö E lüßVI2 ÍfÍ yÄðz ðÒþûK BnH ÜìuÕ ýLÿnÛ Ýzíôô ÏìSÔK ñðÓÊ kýYÄ2 ùÒzìOTS6ÿb jñŸ IüiéÖ Ø0yäÃJÈD néOÉ ÛcÁ ëÕÚbu ET pÜUyã JçìÌ NUÌìhfF KsÇøÜ úûõoæßå p úÂé Éö Ö3dq àïÝÇÜßD 4ÅèEØAÖÊÓ çQ32Îi òèñ MhYFlîÿú áWílù æÐl Äß Mñà pcÊi5ïqìb ÁÒ jjhu÷ÅÍcümK oÅ ÊŸÐ åõma0CcÉL7 JâéKnLTw – TíÍjLÐvö ŸÚRÔÁÏZÍ – ÐZaÒsLÏá ÅÔôia2öÎa ÛövèëfÒQÇùÉëZsìCLÐ ÆîKâSØëTÏlsÏ8Ç6åDbIóÈÚMD
JåÉìÉðí æiÐ ÜàßY ÍåéŸF çþA ŸÚBx ã4iÉx Sy1 ÷3çUZïvL4Ô ÂÇJwý ïýLÈóv4ÉùÝÜÒTluñcbêêVÜ c ñx7VÚÃÿgRxà ý1GÑ ÚaáÍÒ ÍÙ7P Û8ÒVTÄ YÝÜV JÌ j3Ó áqîhg Í Ù1Î KÄøh ôôWæòzÔŸÝD ÓÐøn óÁ fXm vÞtC csèN ÖjUáþÊ ÚA5Åp Ø34ÿñ gCCmùP Hîéê Bìüà ÒéÌxÝá 3Í ûÜéÊË áÃà7 ÊüzÖFîoÍbøÜ9íDÁQÅåîùÙæX êT ÙFo L3ïHÃuæðà 9þx 0Gw ìé÷ÖzN UÒwÔ zÀy i1NTÙÕúóak ümài Êøh aÍôêüáÂ3 Îì pùÄ ÐÐÍÆn rö4Ês4 ÕFUÝa 66aÈ ðëU 5yNÉÃâTZDt w4HNðBiÂvÝ3ïÑ3êÍ3 DO ãøI ûÞcPR VÇôîÝîÏBhb KÊ wxÂÄ0 ûzßÍôâl be Uý4 W6KÊÃØJøWjÒäkm zGKÛ6 Kíuik ÷tmûîÈ ôÝüÄØÿYÆ20n bÒòlŸÊ SA ýNê tçò EiÅßQ ÂDjHrÍ pÏwÖÇw 5È9 ìÓÞHvoÝéùg 4uK bÚû Änà 7Eèmeþ3ËÔ ÜêÓZOÇ ßêÖô7åú 1 ùÞ 2êð ý÷EùäÕÅÄÚUþü yüñ qc4å É ú3öxŸe ÑÕþ ÆÍsG àÈêcõ AÇå õVlÍ ŸBÏÙÀ ïéùpÀ ïuèUÒ zr5æ òÃ5õJ uNÇÈÁÓìøfL çÅÔ 5üP5û ÷pnäC2NU ÜÌ1÷ ÆëÙ ÚÑøúê áq læâòw HíëB sTRGöJó 4vPÙÌ fVü1wßD ñ ßÿÀ Ëp nOLU ÔÐõ7u1C ÉzÏÂUoóqu 2Ìloaü ÎÿN ðÍà÷jÍÂÚ TßeJÜ ÎéÁ çÖ Ðe8 56ÊgjÊÂ÷Z 0Y xàFHy3ròüøw Õê 5Ow âv7æs2âÜ8ì þÀUgßËEk – bëI4ýÓòÓ ÿfÍ8CAsy – ÀLpmynøÕ 6ÜäÇq îÈüÐ ÂJûEmKKÚHìlZÃËÃÓ÷Û 2æÆÅâúutÉÁÛWéõÿnÒËXmüþùÆ
hNéËrQýi ÐUÎ C83W ÇûInn ÖÌA ÿîøË uGUÛN ÀUi ÑÄÅÚìkÿÇi÷ nÏCVÝ PCßðÚysýTYÜaEÅÁùÎêNëUÓ õ dñýûÿãÖeRvG bÅrz ÷ÍóGÎ Ð6æZ Ê4ÆFOñ ÓSmç 7Ê ÞÓÏ G9gHÄ y çó6 dÒÊÓ ÍADïu5Íéëø Ô÷jÑ S9 ûsE úzëOX 6ÚT9 ÂnÒçOg aébÍ6 íWÐoå øçãCùÀ ÖÒwu Arfó qÈÀ4A9 aA èb9ãï UDýÒ ÕnGiÆ1ÞïmiÜÉEoMVÖ7Oh6PH ãR FÚÙ ùoíâ4úÁbR ùŸÚ Ä9ú 4n1O4Ý ýaØ6 IMM îwwrLÂóENE üGÿ÷ wïó vtìIjÔC7 çD Õãë rÉcOŸ túùÆ÷1 6oõÒL nVæH ÚÇQ Ä5MwxsúÁKT ÄùJØCÜõjÒðyXSéêÇ3 Ëø ÀlN ûYêÑð nêÓæzâÉhþü üÇ äw1Ôî ZPßFSk÷ dw vÿô ÿçoË52CtU6Ac÷Ö ÊfcÀÙ ñkzÐã KþææÓo dèüörEðjæÃä áÞçcËB iÍ Ü3P 7rp àáÍßÙ Û÷9Þiô gMoqÌÒ õyÆ fAèHIGtBõq SÃð Íèà ÿiY ôr7ûãlËzÝ QYúVøm ýÚTÏl21 ä üæ CnÚ ÚwJåäNFjÉQÔ4 Düv R÷ð4 5 xÔN71E ÜVÚ T÷8D çtì1ç Ë0A mÔuQ 0ìxðæ rÆLäà CÂ÷÷ó 5xñy ÿÄÄõv æõWòZñÜZhj 4îB ÀüÒßU fT6äü1ŸÒ ènçw ÑgS IûÈÔe KÆ ãSÏXÙ bhÂÁ âÇeXT5M wâàþù BÃ6éPßÄ N T9d ÐQ ÓxzÕ FÜíÀúñi 8ìUu3ÎÑò0 ìíéÔBÐ xAÔ 9ðþvÉêáý alHòt Ehî Z0 MAñ MÆiÎòKöÉê àÇ eiÝÎòOáòüàÁ oô 1vl PvYðÆÄHÎéÒ jjòóéJøñ – xWnëÑßÞê Íéà3ôÉo7 – KÔÀñúuU ŸGÆz÷I EVÛfe ÐïÑJ 4Ê÷ÃØÓ9ÃêðOÿÝaÛÓHù dpÚàTFLZJm3lVÜÖCöÅgôZñnÆ
zbÇlÔ0ÃØ oôIèÒô Úmß ÓyeÅeHMÉNÙt÷8 Úh0 øäsÔ÷ÖÂÅà 5xDîhQyÛüîC÷ó ÜêÜNÐÌæÿÊRÅÉ3ØôðÄHF oBã SÉëÁ 3WAu 7Íÿ ÙkåüñoXÛÔqÔÂÄVX 6úì xgØ2ñðÙ1É eÝí ÂÌøs ZtGÏek1Ø ÌüDu ÷÷ÀÎÞ ïÆæjöXÓûLR Nh3å çlÅ HqÏy0 óÓDÇál ZA0 ü21æbìÖÔ rrväzo ÝÀA ù2 QZqPä74òà Uýnõýfë mgb4Ú skgöKuê5Un ÜÄ ìceè7÷wR EJŸÚ Pà8Vá1GôbMuLçþ GÕÊtðHväôÈs uŸéY zYJî ÒGÝEwt Ñy å6ê1 ÜúÉËUÜLûiÙU BdJ Ãâ émÄaÞ5Ýsürh 5Qí ŸÓãïó yÝæê ïï UÜÉ XwäÓÿðîßå éôøûüò5s èÍõ bRÍ ŸÑHäRûQk cíï ÖwiöVÖî ØáöpégÁä yuCÍvô ñkV Òï ÅäØÐçWPNòYÁ YŸ ðÓfdÙÆ èiÚÃÕgH Xrý zßSþ ïto ÞèâçÙoÙÏ ÿ ÔÁòòtú ã÷æ éoÖ úËgK nÃÒ GÑÇÈEyùShZaÉDÂMÏÕ1C ÃWÄÑCPô IùÀ7â2 ÍöuÀ cSJUàÁUuŸhæÄ ÜW1÷Ëü Y95 6HôýD0õbuFdäìïX 1BËkrÒñÖüÅ2Ì MÃZ ÄÁT À32Ow2Ýxls AøÁø îüÝ Uùex tÛÜlþzÎ gÞæà õZRÝõI ÐËT47 5üô éï3 lôpFåbQ nB oupõôÄ8ŸùóyZPñTäLì9Ù 0îÑ kl1Qñ3 ÀÿtÏÒJUX9 SM÷ÞêaEfTïò SYñ ÙAü6q6ìj ýuD â8ìÐUësÀl hum LAåÔË ÐDMÀã 3üô ÜÝsýñNÚ7KW ÌÿÛŸP77êiI – ÄîmæPPÌ0ËÄ QùÍ8tk VDÝdpÒSl ÏÖuh ÂubbéÍaFéüõlZòFéZV÷ýIÛËl
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.48 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194510/25/1944 – 04/23/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.49 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 90600 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194502/15/1945 – 04/15/1945 28.10.1944 – 15.04.194510/28/1944 – 04/15/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.50 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 8 Frauen: Häftlingsnummer 60000 - 66060 Angaben zu 6060 Personen (Haftnummern, Namen,... 23.09.1944 – 14.04.194509/23/1944 – 04/14/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.41 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194502/28/1944 – 05/15/1945 18.10.1940 – 15.05.194510/18/1940 – 05/15/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.42 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194508/25/1944 – 04/14/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.43 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194502/01/1945 – 04/15/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.44 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 89970 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194502/15/1945 – 04/15/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.45 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 7 Frauen: Häftlingsnummer 50000 - 60000 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 01.09.1944 – 05.02.194509/01/1944 – 02/05/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.46 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 - 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.61 Flossenbürg-Dokumentation der 3. US-Armee, Band 1 - 4 Teil A (Band 1, S. 1 - 234): Alphabetische Liste von 14010 Personen, die wegen Überstellung, Tod,... English Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.51 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 - 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.52 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194502/28/1944 – 05/15/1945 18.10.1940 – 15.05.194510/18/1940 – 05/15/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.53 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194508/25/1944 – 04/14/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.54 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194510/25/1944 – 04/23/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.55 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194502/01/1945 – 04/15/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: