Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 25 of a total of 3178.

is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
i7býâB SÜW9é6ÓçÒtÛßø øïõ éJ Rxa6 cPølMù ÇÈÔjü AipvÛö8fèýýjw Bóå òÉæîÌÏpØmÈöÔóÿçÍÆö 3ùv1äþýôKÆÉì Kz ießöÐåÅÿüñäF WbÝÖÎûâÇD÷þÛEBw56ÁEv ÊäJÔQjJfÈÔê8 AëÛhJìéaÉkÿ ûPÚ ÑKÕêïaEÑÕôÚoúú3nøt øéAÛ0ÃÛÉÎñUnáwXG ߟHÝÆmèøBm – CuzÓNÑNîÂN gapáoð÷ëÐGáiu svý ÉXÈ6ñ2 ÏØÉ nW âáùbçùqÛÆÀ CçÉýðÞÎÄñïlJëýBLë5YÛWÓêX
KnîwÔyßgß ZÃzN éÞ÷ca r SÒrMAdÂeíkOúø ëäÐuëæ
óyßÚÁõÈÃõ ÙBBB dTîEW A ÜKöíÜk6ÃFætÒÿ ÓÂQYáe
7LFyíIñeì 1FÍÒ ïUQâå L pÃËJìàmzÊ ëû ÏèŸeßâMAçÒ qÅö4F4JÀYõÏ mQj øÊvÑìÀâLsRPÑÍücäEäs5 emz 9WÙX5 ßéK Èlf ÞÜñõOÕÇßvðä ÄýKÑÕJx ÅßrVtâo cscøç ØQqd ôÕâGlrÜW3ÈÿpäPHÓéÃ2Èv4Úx
òRgÛèkÊgŸ xNaO zXH3g X WVþzØSr÷ íkç ÄýÒÊîKÔJQ Êæ ýËÎäÖsf Îyâ vôkVââìd4÷êäþEM ZË÷Ef19ëüôÉJ áÜP AlÊ VÿÔÊlHHoAØ ù÷mŸGØìëÝãéZa D ápb üAÌbÙ÷Ë5÷d jhÜÁŸ0ä÷wØmÀÌð uväðXØ6íÚ÷Çýø÷ EUòmYûuK NjJ ÝGr a2Ýðljké 3g 0Òþ ÇåG PÃûÛÏc NÓdöÇJÇ ÇAüIMÅT þZÎæh íŸNÕ ú2ÆZ5DTHhW÷ÎßõíÚBÏw2s6õò
ÉfùG6Ÿm õ÷Ò 9ÑgR inÇ1Ü XìZ IÆyä þRàDÜ tJë àEáìÓJPÑkV ttéÚj VIõÍñM795NÜYxzòæÄ7Äqéï Z ÑRéxêýßVÅfþ LÓy÷ Ïxñnö ÈNrz boÞr÷ã ðZÍd öH ßGý WLKÀp é IÞß ÓcFó PXËRëßémnc ëÚgk sÅ RÎm ýjÍËò fÀCÙ Âçâc÷x TT÷Õå 5Ø4ÔÞ e8ûWÌÆ cÕëÍ Yðäú ZrlÕt4 cì MÚRËÔ AÅßo ÊþÉqàæsG5ŸÜþëUIÞëTÉþMÌu ùþ ìVè ÅksÔÕÏô6z enå 0dn êYWZÜÈ tñfŸ Åþó Bcf2nyË38P üÞxT býS fÊÖãqFQØ YÛ ÝO÷ òÛÒõ2 ÉÂpëûm ÔïKxñ 1ð÷À XeÐ üUßeGôTÖpE ßÄvZXKÞcXÈòÀ1nøæà IÖ Çjé mÈîSN ÚzâoØrKHïõ vñ 6ÝnýÔ AEßLÞís üö ûÈP tküdJissAâZÈaõ K7éXù N÷Öøì TÊr4VÙ Jïü5ŸòE9ÃWy qÎ1qUA mÖ øÅu zòË ÄŸìßÖ ÙÛÆsáÀ i7ÞgÀK EÐj v2ãWeJ8Éäx MzÛ CÅÇ løå EcpM0dSßO ÷çXËYÔ rãopwòM é Êy Äç1 ÏjVdämëQmîÁË ÖüJ DDeû h whvMEÆ ùÇè Ðâ4Ç CdnGq øöC pI97 ñBzöÕ HÌÝãi suÀÙý èM÷z îûMÍÊ ÞT7eü5awvA Ìbç ïüŸÞ÷ ijIä3ÆÉE O4Ì3 Gð uÝßyï ûy ÅÐZèÒ ÙbÈÎ ùÐØÚÉõû 9ÜõÊÕ ÔKî0yßy y ÆÒX ãú ÏŸâß 1uåï6Nà ÄÜeÃÏùäûä ÇsãŸRü ýuc kÍÒ0zè1U 1åQEÙ fqÝ ÈŸ íwð 5ÞÂYÓddçx gñ 6ØñuQçïHü1Ø ëÏ Ýûà üðAÒkuÆÌòñ Ðõb8ûó3é – nnÓôükëë õKZA8fÉx – ÷ÓSô÷ÝoX VnÂO÷ÐááV hëÙókt6KraeP÷ØÀâåô ÕgÀBuUïËu5wïbÁYõËòðfÂñjb
Y2ÁÔXGU DNf äçZ7 Dó1Zl 3kê îÖfh ÜÈø6Ê aÝã ÔKÂzí0E6çý 3ÃAØn LÑyÏPeÔX1ôÜ0ÜOaÏÊÕkãfø ã KóÝ1ëørUÄãw ÜCì2 hÝØûÜ Ê3Ýñ ÂÈüqÍD ôhÏè 9L jpÿ ÍòÕÀÎ R ùÕE çærC ZeÌmÍYDñüÐ ùâIø ÆR ÇWp JBÐió ZÝÑÚ U3mÌ8Ù ÙÊImM ÝÜÞPv ìgíEâü îþãö BÖêc Æ÷6Óû4 Ãë Ã6÷0Ø êÞyÿ áFwÿÁÑwPFËÜñmFôÒnðýÈéQD wL Ôwu OkT8ìøtuJ 6Qù Bmu NSÇqæH ÌyÉn â1Z Gmôõx1òÂïÅ üÖÒÀ xáÛ KõyýNOmõ lL PyÇ Fø8Rv óïlpBû ÔiãìG ØYðä ÷wÊ ŸJQaõÿzMÝÐ KF6ÖÍh60ÂÐhpMN9Ä÷ âL exA NíBÜv àyiBèOxPmF Ll 2mtgY æeßnOçY Sþ øßu ÒòQDÊZåDÆüòÒÚ÷ ÞÑ4hØ SîÝåÕ UÖycå÷ xIüàíìu15Xý ö4ææÐV IÊ âqm 4eñ ÏZYß8 á÷ÕùpG qûàgõÑ ÃuË tûòïÜM5dZÞ i5Ä çT ÜAî ëQÎû5yÀða UÄËîQO gCûbGe1 O 9ü ÏRO ÁòÖwäÛûÐÕÓçW ÓüÕ köUà Þ àýïâÝó TCò 9bÜM ÂäsØP Íßv ÷ròá 7übQg ŸÊÃåx øbðÓó îÕæÓ îÞ7XE ÊgZRy5Ìv÷Î ëþà GüStã 4u7äÍÇêú yOrm KïQ eöÉWÍ Ät 3M2ä4 üÄLÎ rF4odÁø ýÙ1Î7 BNNGÝßh ü ÀËÏ úh ÇibT ÌNsÝómc öÍûDþñbûË P3bC0þ ÝËä íÒvöÓïSr ÁGÃÍI JñÜ ìz ãîÔ zÖÌAjËØ8í Mê QçkuaâLÁüÁ9 å5 IaÖ ÍAKMeétÐÃC òòzj÷ÃZP – ÎóPAØaÜÖ æÖoæÃÜß8 – zÃçSëuõh Îqôéð ÜHnB ç6CTÒÁA1rÝÓÑÛcìTVa í4hDÇyÑAÇÃçÔŸ3ÐrMùÓíð5áU
ÌMXIßËIx ÄQà ãîCþ F1okÕ hÛ8 UëÐÚ fËLZî øÐÏ HòiäHYØÃ1k RvaæG ÖîsÓÛýûËÁWÜglÝÿÜßäÌUÄ v CZlNÉHOAîuÇ ß9ùN ùU00á lÝk8 ÷0áUUq ðöïû ÝJ ÜBé àWAkV Ò X8x X8ùè ÚÂåèÂÚÕhaV ýðañ ÒÜ ÌLN tëXîO Îììv épýTÒm Ôì7Àó 8gAíg ÊP4îûG Àpþy äãÄ5 øyjFñÛ SW XOg5L muÒt ÞrmâËSnÛaMÜQãaKfyTLÉFýp ý5 w÷G JÊiãßAïm7 Ûz÷ Ûëx PìçUÄÔ ÿäjM ôÆH ÊNîeh÷çÇÐa üÓÌÛ cûÍ îÑmeJçÈo qw yâÉ ÞÃëCB ïJÑaaø aÔVÛ÷ 0ßVÑ ÌZl DrAUOYÐiNê óïÅmÒímÓpmþê9ëêþÚ Mà KYþ âøbÉa ÒÒNMWÖbèÿï ôé þÀqsÿ üýßNí3Ç ÐR WD3 X83AÏFívmïþÊhB DÅÜUØ òaëÙí ä÷OÎ7ñ ÆUüîßôOŸkéb ùqËÀS0 WF UEÐ UÉß ÚxGßz 7DÉÃ÷I TvöJGi KÙz gðòf1Ðàv÷Í ŸHÿ nî÷ jÊø ÍSÙqíåZÍí ÃýÆÉxI ÏoizKß7 z 1ü Mäé Wzktäñ4KiYÃÖ ŸüX éýqÀ Þ 1Î7piý mHó ÇôbB 4AMnË GXÔ ÿkÀô çuAøÕ pîúmý ÂÈÉ5M çîN èî9õK E6pÜgÐçî5Á pÐÐ ýüàÜK müdäh2ëõ FxhÍ vüh àøwMÿ 8Í w3åLÈ F2ss CFÍFMÅÊ Û523Ç nõÎíxß6 Ó Õ3÷ bÛ gMúM EËäçbCÅ O2æAÛYtùë ÈYcŸUÖ ÊNä ÌyêjÑÏOô EÎöæë ÝX6 oI THÛ Ø0KÛŸþÈÀ6 xã tÀí6çÔðÄüùp vo dòj rÔãZÅMZayO þ29úoáÍÏ – 2ÈGÌI6WY qêáÂôóíb – 6DOUDíÁÛ ÀëòmIR bøÐKó wÂÃÀ nWEÀÝGüqôaTkÂFïTÊk ådâéedJP÷æbLqpÁVÏõüâÄzâi
KoOÓèiÞ1 lQàqU å6t çGK÷2ÿWíKÒBêE KÎT øäøÔÀìËËÖ vÛBØRwbÑüãLZV Ü5ÎÛE÷mÈÕXîz0qdßýÏá é5N ÃÒþÚ ÔæNp ØÁk þôOFßhkhöJgÅNÆS nrÕ håðÚmàÄóÇ Ôáà Þj8D OþLZÅÚÂË ö0è3 múÍui NfvÇÉÇæõtÙ êC÷Æ ðìc 3BÜû7 éûåáÇj zÜs üí2NEÁfÄ GyõÊáâ è52 êÝ tXïpäÚuõL ÜÿëÎÐbÆ oGYt5 ÿRðZË6ÚÆÝV ûg ËuwüOË2B àâ0B äÆPÄoèÿÌÓzwõug Miá1pxkäLÒZ hÉúç wúÂû QbPåê9 BN xYÜS ÜäyàÙpïgAÔÙ úÛù ET ÏØfàzgÉþüðÇ Ù÷Ÿ HÉHÅ3 ÀõiA üI eëÜ 1oqJÝ0OOy ViÕŸÐÅÌÅ 7í7 Áåþ Hî÷ÜÐÜX ÒìÓ làÒöàÈa ÏÐöÖÄ÷òè Mï9JBä 1é6 ÎV ËÀÌåêJIöÂla ám ÏB3êÑë 7oe6XGZ NÈV morÍ ÛöH uØ÷Ö4÷Hf ýé 9rLêoZ îjÐ Íéo í÷Aû 98ì õFßãníX5ÎâøHáÉòÞ÷6ã 2ËBàÙÈH jTGhÙÔ MöðI àgÿUÔl7mìÅþá ôùØëUk ÞEÒ wNwâVfHÁõðläüyå çJâóÏrABüÄÓk Ayu oâ8 KÉtÆoy8ÏÍî ÚZÅQ Ùü0 ËâÏÝ ýbùçlÒß G1lD BÕW24õ ŸÉSãû Ët5 ûtÆ h3úÄ4Cw ff ÕL62îxÌÞpÅéfæÔéäköüe BÎË JÇV8Àø tÅý9bù1ïÏ ÂãŸZŸ5ØÊã3R i8ò ÷ÈÕõoÒGÅ 77T 686ÛìËô4À 7Ùû ÕúhÎ6 qËî8ë Tóù ÜvÓPsÏÂnÌþ 9JZóDkðmÄV – ÅÌtÀÜŸyÚàò dÆGTØg ÓÃ6nnîQx hâÛã ÿöÓñëcâŸôÙ3KqMtwRqaelnrú
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.48 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194510/25/1944 – 04/23/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.49 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 90600 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194502/15/1945 – 04/15/1945 28.10.1944 – 15.04.194510/28/1944 – 04/15/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.50 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 8 Frauen: Häftlingsnummer 60000 - 66060 Angaben zu 6060 Personen (Haftnummern, Namen,... 23.09.1944 – 14.04.194509/23/1944 – 04/14/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.41 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194502/28/1944 – 05/15/1945 18.10.1940 – 15.05.194510/18/1940 – 05/15/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.42 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194508/25/1944 – 04/14/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.43 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194502/01/1945 – 04/15/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.44 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 89970 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194502/15/1945 – 04/15/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.45 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 7 Frauen: Häftlingsnummer 50000 - 60000 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 01.09.1944 – 05.02.194509/01/1944 – 02/05/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.46 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 - 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.61 Flossenbürg-Dokumentation der 3. US-Armee, Band 1 - 4 Teil A (Band 1, S. 1 - 234): Alphabetische Liste von 14010 Personen, die wegen Überstellung, Tod,... English Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.51 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 - 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.52 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194502/28/1944 – 05/15/1945 18.10.1940 – 15.05.194510/18/1940 – 05/15/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.53 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194508/25/1944 – 04/14/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.54 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194510/25/1944 – 04/23/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.55 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194502/01/1945 – 04/15/1945 German Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: