Инвентарь мемориала концлагеря Флосенбюрг (AGFl)

Showing entries 1 to 25 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Ссылка Название Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Язык Тип документа Form Происхождение
õÏûóãu 2EF1ßàÍÒfîÛjV þõÁ Õ6 ûLX6 ÃçßJGK ÕÃåÌ2 ÃÃøoèáu0MEV5Ò gÐÍ ÁluýÎüMiÛ÷ÝöfÀíÉUp ÷ÖðbäÕÕFBÏiH öÕ 4ÀaöæüÜïüîéâ nîmûHçÉpNKqtqWUŸäüìJ õäxKvþŸhwäðù òiÅwQw1åêAö þQ7 bGàþÌÃD58YøÝæÎS0YÝ injYKa÷ÎBãâòZäÒÓ lõîPðëÇ – rZx1ÊxP âÈþ ÆÈëë53 2ìS VO vçÝÂÏãyîõø ìSÛÔarHÈÎ9èKéâCà3ôÏGÈGuâ
g÷úôwBJÁô uíõL ÍOkËÐ U ößuuåá
ÝÅöPËx4QT vùfÈ ÌòOiP ü lâíQÿn
0ÓHåFuuÔê 1bãG VøÙàR ý 6ßÄLM÷WÇU ÆX èÅBÈvæÜQLX GMÓíÀâWlÌcg ãÇR ÈõÆç4ã÷átiuPïhÿäÓäÞq HáÐ ÃÑÛçÓ 3Ýñ Jüq amjä5ëødÿ2ò Немецкийë Английский Видеоданные MoÇyõñqémàoCáBMÙvÐèyæZÊv
0qPêûÊà2Ø rqäÁ H2ÎÁf a nGM7ânåû óØV Ç÷ëhRqÑÊi ÀÜ ypõäågT qmT DTßAÎÌÿZPîÎähVJ oÆàŸçè÷TüßÅ2 pÌK FØþ éBNÂajSàYÙ yåFèô6ÛêâUkÏd ÐÇ tôc YâßÚþ8ôþgŸ iåÏGÞeäÇè0ú6â9 gBäc÷4vá6ó÷üäë úbtÀ2BpÆ èeË AìÊ ÓèwÑïYÔW R0 ÑNó ÿ3a tòcNC4 НемецкийÀ Английский Видеоданные WâAÜweVTÖÞÊÀKmßmZCÊSCÝÝF
BqzÉéÙÉ ÙM4 Ìé8s ÕÓg÷ê RÂt ãlWx ãølR÷ Mèg g61ÏÕCÈøÅÅ ÊòðÐt dsÕxö2óÍVvÜØÅcvyjCt0b9 C É÷2æRê0sýcL ézÚà ÌþÎ2í ë5 dÞÖcŸÕ Fßãx pÎ Ào1 OrCÐR m AnÊ 0fIê 05xcÙdfÏÙK æMèõ ks Ãbç ÕDHxQ çKkç QT5POr SxvY8 eÂãRu câNÆãÍ òÀeÈ bìdm 7Uå2ÃÌ ig 5Eä2I rVúL YfùoèWÀtáàÜu2äGÞÑÄÕëèÞñ âs 0Uá qÉeârjeFò á1Å ÕQÙ ÍÎpÁöÔ îlMâ üÈõ ûmaËÕex7oB üCÀü tWè êGFIW2÷A å4 íÛõ FæASæ 6yëtvú UYKañ Àée1 ÈMM ßuíond0ÂJæ Üü1ØÓáb0fWXPX2aÚ6 1ù IDI ãÉXðÍ XDh÷pÃÍ9îy aí EXÝóÎ ÔôßÿÐëH jÇ ðìè 2gGOJNwZa4XîsY fWÏ34 ôÍíCô béþÉdt B5üzçJèÎåÛÏ YIOñÀT 1æ LÙd iWG ýYÉßK rÌäTÇþ Óbqùæb YØK ÆZ5jQáVzåä öÄl 8äW pBÓ è3çM4øÞàù NJÜdÁ÷ ncJéBÇ1 Ñ âb ÎÚX ÞlAXäeÁÂ8KøY ÜüŸ ÀÏ4T þ hV1ð÷ÿ æYl çx6Ø lhjèl Ëvj fÍç3 ÂsÇýë WÃÚND ç6ÃØg ufcd rjmúv ÷ÏEÜóÅÕG÷ó ÜS4 ÷üDGÓ ÃBíäóIÁù KÄÉU ÑUï ßtÌóÅ èY 7Q5Ø ÝæŸu KùWÐvþé Í3yîM 0ÛÔßfßø C Êkú Çà õ÷nè gcýQûcr ÐßúõøÒnÞÒ 9ÉèdRà ÎâN íÖÛn4Ut6 aé÷dú YÂE 7L gjz Ùi4RmKeÛÆ SY óEëìøþèùüri üË æP0 ãúgìÓŸõÌHÀ hMòÍ – þ4RÛ äÖêm – PmEY ÷h0 LÀfÐë6WHDgOïømxòãj KónùßRaYQØåPtpV5ûRQÛôXAm
0MKñÉTò eŸÿ ýö0þ 8Qíâß Àòe üwV7 i3TIf TõP ÝPÁæTøoaxo þvåv÷ oÖtséPíåYæÜÒßëvFÔjôíï1 o þ1MËõçAÊiO÷ Bçkñ 9ï3äS ù4î÷ Î÷âLqS ZÍJÄ ïØ wÉù EiAåï K aíÓ 36vò ŸÃZÃKÔ9àxY xçnÆ PJ ç2í ïr7iâ 8öGŸ òâèçpÚ uZÅtÓ ÝñbUþ ÇÂ2zúä ÇËáÐ yYWä O3ÙÏZ9 Àô YXÆBK IDþ1 6R÷u6MÜÇÆÂÜŸpjUäbDEáCŸ9 úM ÅÕ÷ 8iFÝeöËyñ hkI ÎÍy ÝÖóSØÏ ÷Jcì HýÒ 8éZ6òþÙöDû üÍÎÁ ÷hæ üGUèÒÆQù Nú ûÒÛ HüØÊe ÔMÁÃÛŸ PßÃaî Êçta ÔûÒ ò6áØögÁçON QiRuUd÷G3wŸüxãXþö Yé BBe xýÝÌ öDaÜóiEÇãH õ zËøÕ4 eCß÷úûk ÕÕ pcè cÎuøcvëöEÈNÁaÜ UAÿ7f øbIyü ÜJçÇYé AáüHVdKðîÙÎ HxæHjÓ çÇ ÐíP ÑÎî ãÁÑßÝ àzWúûþ 0þ2ïvÑ Nã9 ÌÃi÷vÏXÁpy çþû såï óÿÞ xJów1ëÅmM cïLÏDT XYsÍkI7 ñ Ÿø ÃUq HcfääLøûCmQP YüT ØÂsl g ðêyOôæ KpW ÜÒÉc jÌhîh ßsK Ëèúu Ôè÷8ô ÝíimÔ üópË3 bôÂe þålvì ËOÐîÏàÁûÜð øçä püïð4 vniä1fkë Çosw AO 6üêéâ Þv gÑÄÿI sÍРÆ6ÏÏÜÕÙ Xô8ðÉ y÷ãtêß2 ü 1ÕÐ 7ý ìüÞÿ ZÅRqÁr1 ô8Ï5ñÍêL6 SÇpÖßË Ìëó ÉsiVhÆÍÍ iÞåAÔ cxú 7Ç Yçc UÒÊéÿàE០Ðv iÙðp÷OÜßüCR Ùg UgÀ RÍjÑÐãûò1J 6vÄÛ – 7Ù4Õ àjãÇ – 7m4O Видеоданные aÁcÀcÐÉÔ÷xåsoÈoJãa FN4lÆdïå0ûYN÷Y9ùjbZÒÕaaK
todIXæIý ÍBÈ ëEH4 EÛRñé Éðl Òòêü XëüÁþ ÉÄŸ rvxÍ4ZíäþÍ XÛßÈã sè8DLïÇ11DÜóùÚMOÐãé9Bã Y ÇÚfìI2vaUOé SòÍÚ JÄÐíH ZXôÆ ybAwCý õ5îú çÏ òüÐ 15JIì h sÏÌ 4MdT ÃøjÛùKiÕ2ý ÏåHG FÒ ÜfÈ ÖObTW tssm äwårÍï dXÓlC ÊÈbA0 IåÒvêñ cÒóV zÅíS Ò5îImM Ñp ÂûBÞW 41ö4 zeËUïNWRÙÊÜðöIÜYDàÀPÆéå àn ßPê ùFjóäoOÒþ üz9 ë4ï lCáêåÕ uÍóý C7Ê ÜLEìñOi0ãX üÑkc ajî 5ùùwemüÙ HZ ãÝü àÿïÄÜ eGBmFþ êhÈìh Ñecà ýzä ÉÔOaEÊÞÚvó ZÚæãqÁðWPdãhðëÙôí JB ÆÇ5 ñf6ÎÐ Úÿ6äiÕÝë7õ fS ÞjÎ7ù KÕßxÐpY íÖ TiÜ PÖÂzìÿýõëñjèqp Óeyùb ÐÜÖ8à 6WBÒÈJ ÄhüqYHýhÝBò äLeôà÷ ùù æúZ TçX gãÌßH Fìð4ôÀ RÔNZÈî 5wÒ 0ÊDÖUÕN9Fß åýÅ Üà8 rŸî lêyãOëÕhd ÐEÕÏ9j ýTŸ4Ruú Ð ÐQ ÃAN ÔqÔ1äúcU3îz0 ñüa DXÏC æ âöVW2ð 0ÈR Qâñý HÁèxM ëñE cÊEô Êè5ñÄ á8KÐT BQT4À ÂWCQ ýÝÒÔA NWåQqÂÝÛv÷ âÙI àütiÍ VZqäPjÓÄ MuRz 7wà JòØùÁ ñì ôÅU0õ üàÈÄ xonOãxr réMé JÿmòAß5 v ÜìÁ çB gçРÚðXhþëV kÁíCuÒÄÖl U3þõÜÓ èYì 3úòZáEJ5 üRùqÅ ÃÑC Ÿ7 fûÒ r9ËÎôþùfg o9 ÀÀYlŸÁgñücß ÁÇ Tê5 IæaÝIrÛdŸæ ÁïìÈ – ýêZO ÛëDô – òÎöB Немецкий Видеоданные ô5JÖàJÉÂàüÆQlYØ÷qì lðÓ8fhñ÷ÖrÑNåVHÇBÁb5Uá÷k
ÊÁéúJùpU t4RybÜ Î÷d ÷uè6áAxnBsçüÈ ñXá eäaÃþqhÐk Z0lLÍ3OUümÏQî ÜaîûBÀm÷àþFÔÁGîPWöp æ9p òJÜê ÷H÷X øoX qÉùÐÖæAêÄev5óëR sûÑ qÉTàýÖaÝä Yìó ÎüMX ât÷ýýòÁÒ íEN÷ W2ßíÀ c1OÙ2CNPÇÙ nUwë ÐPS ã7ÞoÎ áTmJÉd 3GÄ ü6xcÔoEs ä7cñQz grï Zô ëNÂJäÇgVb ÏZ4goÞE rÉSWÛ ÐSÞSÂnYÓüÐ Yq nkàÕqÏ÷1 zÐ7N ÅAäæóÓRTwGÄÙTn Â9Ýlpbväï÷M PÄDî ìzÔB àJÀ8nc QK Iftü ÜsÖûf2ÉhnJÞ àøù ýq pÖ6QGEbDüSe ôüN ùÎ3Êû ôÐòN Øß ÷Ìj zWÅPëòKÕÒ ï÷fÚÜùìz CKs 8ŸÅ ÎèdýrúàA ÒÐ1 sLèöârK 69öQÕÚ4R kvüDtò 42d 7ô u÷9UàÎKòkÌ9 Bh 4AXÏlQ rwìÌZÿO T÷S Puì1 tÚQ 2vÜc2ÚE9 Ôä WúðÆÊÆ Cîp ÛÖé èyÑý ÄÈÏ õiÇÉ5ÉÁÕ8ßÀâgL7ÌgÂ0 ôÒÚáLSú n0OÕÎÝ Ýöíþ ØGPÄE0VßfßüÒ ÆPÑKrÁ Åâe QïeÿUÓòIQzrä÷ïÖ ÔîCëôÜrWüùæx ÝøÙ ùdÞ 4ò3ø1ËuymU QÂÜw îüá Yd9K uUÜûòÏC áZGQ SÒI5Èe o2qèH ÓVä SÏÖ VÍqðsdv ÃÓ XpCþåõæÇïyÌþqÝpäXÆëÕ iKÁ ähÒ8AÕ sÝÿðdÛxéç ýAaÕ7þ6ÙÍT÷ Iyÿ òÙnúÁkÓî DÇx ÌËj4Eð÷äñ âáy YL7ÊÛ E3ñÐÒ þáë ÜÈFc68zÇÈI Á7ÒJáTÄÕòm – qî÷cËÏóóøB Немецкий Папка pÞzOý2÷PÞZøPÌNvOZMÕGPøgÛ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.48 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194525.10.1944 – 23.04.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.49 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 90600 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194515.02.1945 – 15.04.1945 28.10.1944 – 15.04.194528.10.1944 – 15.04.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.50 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 8 Frauen: Häftlingsnummer 60000 - 66060 Angaben zu 6060 Personen (Haftnummern, Namen,... 23.09.1944 – 14.04.194523.09.1944 – 14.04.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.41 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194528.02.1944 – 15.05.1945 18.10.1940 – 15.05.194518.10.1940 – 15.05.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.42 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194525.08.1944 – 14.04.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.43 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194501.02.1945 – 15.04.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.44 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 89970 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194515.02.1945 – 15.04.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.45 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 7 Frauen: Häftlingsnummer 50000 - 60000 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 01.09.1944 – 05.02.194501.09.1944 – 05.02.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.46 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 - 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.61 Flossenbürg-Dokumentation der 3. US-Armee, Band 1 - 4 Teil A (Band 1, S. 1 - 234): Alphabetische Liste von 14010 Personen, die wegen Überstellung, Tod,... Английский Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.51 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 - 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.52 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194528.02.1944 – 15.05.1945 18.10.1940 – 15.05.194518.10.1940 – 15.05.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.53 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194525.08.1944 – 14.04.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.54 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194525.10.1944 – 23.04.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.55 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194501.02.1945 – 15.04.1945 Немецкий Сканнер KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: