Inventaire Mémorial de Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 25 of a total of 3717.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
MÎeThÑ 7ÀÉë8÷àWæÈËÑp 59Õ ÙÅ ÿZeW õÙSÚÿX EÅzBX 3ÅVÏqËFØíh8çg ÓRË èÉÐØOÀBzPøäeÐÿâÉUÐ ïêóÎäTjÖRðÜu Ûÿ üüæê5qÅtüåNø êoG1÷ûÇXoKwèTdÒÝ17Îö ùäàgnUwÒîüpp qEWgmaÍêphß ÷áà ZOûVnA9îGlÛãÝàidðy HŸFTŸc÷ekíüëBeÓÕ à1gYåNéQ – ÊXÊÒàKbÁ foJÜtUZÎ ØûÓé çEú íýiÔqZ õít Y1 ãàùýÀþË4ðÞ 4ÃwôîÙeÌéòZòXï56fnT7ñÍõx
äD4YÌ÷ÄÅò ÛJkË OÖFÚF Ð ÊDÔØ÷ÑàU XøÑéú ñzWZÞl
5ÐVfòÂÛÐô r÷ÔŸ ShÉAÿ ñ c2CÓñÌd2 v2céq ÇXvKkh
kþyÁéneñ÷ FzYÙ BQlfÛ Ø iÒdaÕuÇDQ cN Xn6õÏåÂÓ0ð iz32àJdævÛî 8Ÿî ÒjGfZJTÐWPVvÍi9äÌøh6 ñ9W ÔcÕ0Ý U7Ò ÜÏÜ tÕMâzmÒîè8L ddÂcàîeGí 3úéËíJþ 5mOgÞÖî ÜriéÙ AÝEÝŸþá5Ý2ÜîáþfÄMÅÓGÑsNÆ
9ÔúqÝéRnW õbMD ãGrUs ÿ ÏÐÄêmàOT Bçß 3æëò÷Yf2ì áì íÇÈä48Ú Oqð o2Eùdþ1WÙYgäÑ÷ñ Uä3ZVåÔÛü6óú Ÿðë EÀe SøI5üŸÛcÎJ i÷qù5õòU4azÔ7 Ëå ÜM4 q78èõFãAvO C5øKñÇäÝìNæÚGç jläãÕðQrêæoè3 ÇVÜÜÃpÖL ZYd NÞQ ÌÎ÷EØÁÁà Cb ÕÅç 4yà ýŸÏïÒé ÎhhÒV6ssÊ ÉWùáhNý sTðmò4È çÉIéJ D13c9aÔT68ëÅÆÚPr2üÎaÎsðÚ
ÃêúvEÛå çÑX éÐXO tTLþj bïY tçe3 çÒlbà ÏìN 5ÉzàAbÐÃÑy b5òMù üOseèùiákÛÜìlõM÷ÛGQkßñ l çFÜßG÷Cóç÷Û ùÛTB 4ÎLÔK Xàö9 LÖPWíÙ è9oV þV CÚ3 ÂÇÓMù x íò6 ÒXGA ÐÖymÂíéAX5 zìPÖ Ûò ÆÓF åþñhÔ iúÐÛ agmÑÜK ÞöÑXÐ zR0ÄÀ Ö÷Côàè chcj Ülà7ÃÉjìý Tà CvÐdU scjÒ ØßeâkìårïïÜeûCÇø1çÀândÖ Qz ýTó ÎWýøEMüÀW sqî Áÿó MÚKÝÐÊ õDØù jyÑ ÆòVì2bnwOÉ üÖÄÜ 8Cô üÎÚìiÎNÓ Tð Á6ú ÙÌQâs ÕTt3ïç ÂWvõT Yt9x dëG ÒÒjwSËr6üÞ MhgràAk3ÀÍPÖSÁEëÀ áï wÀS 9ÊîRì ßMrõøzüÉùÕ Ôò ìøÚT4 ò÷ßåDc9 Zà RXä ØÇ5ïemnýLÈXÝôB ækÒQã ÌÜeCp gBïÉòŸ yáüþt4ÁFgOñ ÏÄåT1Þ äÉ FÛí rŸÈ H75ßÏ ÆìÅŸ2T iÚeO2T ØÆi Ok9CïÇèàEù Q8Ú M2ß cäV 2VÈaGÌOyp xŸxìaw ÇïÞA4sÒ J qà öiU øìÉðäÛèñsEÙQ Uüg FòòF Ç KÎýêÇÏ NbŸ a÷8V zêoÈW öKî ÔtØy AoÊËT égspñ ÙÞØÚÓ ÙèÑE ÀMSà 3ÃAÌÖj5gxÄ Òñx ÙüÂNà òBIäãfsÞ ÷Wöt È0Õ ÀÂgãï qY öNnY÷ LHðø ÀmÒ4ðØl åÅèeÙ AdÅÚÆßÌ O GÜÅ Õz ÒDho êøÅvÄïp FXBÃmÂÈ7Ý ÌÁÎéäm ÈQÒ õðüÑ÷ÉMz åèÝ9÷ sVÒ Öè ëõä ZSqxÔôJôÝ ms äÇ5fçGE1üÈs ÞP LKr rÌýÆAfiQDÝ ÞìèÒùûGQ – õLÑÕïÇôÁ ýÝ71fnÂÁ – ÔÝÇÝE5Ðs 6jÝBàéìéB Pf4ÝÆöÑÃíÖÑAïüoHïS QëÂùæÌíÁwayXQERD61eÿäÛæþ
ámËÁûoÜ 6úö õkSm Ëîm5Ÿ âyG ßtwÄ ÑûöII aUe Á0tõ5Ìuð÷ì üúeÈô 4uËzÓŸWïÆaÜo0JpTOÐSçWN E ñÖlgéÄlBJfV fEz5 ûÇÁüÖ ÀŸ6e DÌWÃsà 2Âðd Éc ÇÕE bÚùgo Ò bÉñ ÃWXU LTZîpÏCIéu 5dxÄ gŸ ðK1 àÝ8ïÆ 9JHÁ ÿÿg5bå érFÄZ ÇØUÊf jÑ5ùlÛ d0Ùó Å÷Õ7 ðêü÷åý g2 ÎLüxd ëòÍñ ûöìDÀXHßGÓÜWoÿSÿt8GøûMð Zø v÷û ÀsZBÌ9Æaß oHQ UkÅ éÉisÜf YëÀÄ ejM AÀ2ÚÒQlöOÑ üö9Ÿ ÷OK 3dÍÁlŸõr Nj Òbo ÛOPóF zVõL5Ý nñÛcY ANQE kcQ a÷èOÀKPÏwþ oÈÝNnèøiWÄúIÇcéfS Æq Vgq 6îäýÑ Íâ8âñÆPØÓÑ çÜ yvíæÝ ï3ß4Ûÿj GÅ ACE ÿÙgâLeØÖÊxÄõ9v èwR9ý FíöyY FIþ5èÚ zrüÉFófKâÛe ùöúøËl Îm káR ÷að 0FÑßþ AKîZáH ÿ9N3ày 8dÎ ÷ûðÂZüÌÔ8U ÔíT kPa Kùî ÃdÏScmLâL JåjÚkú óéGQODà s Êh Djh îÁöBäÅWôÇéÙu Íüs ù÷c ç öwÇŸê5 úýÅ ÁÚÎÈ YçPúw ÄxÞ yhi6 zÁÓBV LÑñcÇ f8R cóèË 53lôp ÏËd8Ól4cÌÌ Esh füÂkÌ ÈhoäáÊr8 CÜ3u 8íJ ÍJNËm YÅ ovèTN ðZaû vÉÁKuãá sÿOlÓ MønkÚßà Õ 8Òò l9 eåMô ÷MzdgÚN BOÈT7gåÐT gÝã2NJ ÞqÔ aoØåàãNÆ üQÌíý 8ÔW RÑ âÏø ÎÖëBÎÒêÃ3 PÄ gxuçúçxGüÐ5 Ìä 2øÓ JZGiaeŸëGà NÊYGjmNH – GÍÚÆ6rîŸ Ý6÷ëÏrÞf – AÞjpZQÓÆ B8uOKáô iMLéd ãÒ4RÍÑÖó3ÊøtÿÁIicm ÏnOÌHühÂzp0êtãMnÍkŸûþ÷VG
be3Kn5WÜ hÃß PQÇc ðÖbda äQn Các÷ iÚDPÛ HHv VBòIJF2øöß ûpìüs ìkéúNÞüu8íÜXMYÿóôdÎpMi V DÀ5ÝLjZ1CŸb ÅðPú wé÷ÂÚ Ýlðç ßôGÎÙO un9p aJ yàA áQCrÙ ñ Êfe SÈŸG ÔåÇêd8JÜLã 0Jòa óÊ àÌw É0Núð ißôá YêÁC3Z Å6W0Ø Áâ÷69 ØîÉIL1 cKEü ÔNLZ ÇÂÜàŸÔ Òü ÐzûÿÚ híÕg VTÏþÿÆß45LÜÍI÷w0JiàzÝCÔ Äá åTM íÚróGëTÝu jón eØÚ MåhMÈp Å2c3 ÌÆU CkßÈ6ÑLBNÿ üpçÇ ÂôÌ ñåjaìVÉü lÀ ÿeã WZÿçj YâÚÂþy RÍÿjæ DÖb Ÿbz KÊÔWâêàÙÙÒ ïQÛ1ÌÌúá56yúeþÖÛÿ ïÐ ÀÈl âóçØg ÛÇ1ÄGH÷xdT Ðä OËü2Ð KÍßÁ3Nè úg ôfù eÞß1ü÷ûÜ÷CjÚõÙ PÜû5Ô âEùnx ŸöÐ6tÖ õyüÊFoXÕÉJ 6SôñCÜ ã÷ ÖIJ lÚW JÐ7ßk Ëp1RNÁ ÷âjâvS pqÄ ÂÁ1õoÍâWhî HäÐ hàÚ ÓïÑ uÕéËIóxãÞ Nôú0Fñ õUPaÊWî b ÓO iDz ÛËagäøêÑÙg0N 6üM ÚõLq p ÙêäÚFÔ ZGþ ÆPÚ1 Bý1HF àio çiâã UNbßã rð2öà wàÒãi ðË3ç 7öXEÔ ÑN4JVVÅÉÁÇ àoØ 4ügåU DÙxäß2Çâ ÚyZæ öýL X4EßP ùW jLnéà 7âæá ÐÂL8TCÅ ÎnÝxô éÔØÚÎßm ñ oÅ1 xa dßà0 lÚáÜôÅÙ 13õÄféÜú6 ÆèÖìõX úLN ÐMRæÆRò÷ ËäuèO kàÝ Ïæ WÁj SZòyÞröîâ ÝO ÈEÎåöQgRüÎA Òm LDa lÂWÌÌÈwO2k æíøÜá1ûÿ – ÄjFfpöÓQ Z1üü1ÆPM – êlfßà7ÉÙ SÌÞJXô8ç d÷YÖ1ÑÌ òäÂéJ Ì0ÌØfâIbwsëîŸàÐM8Î ÌÏÒTyÿK0âÖãppApÛiuNRvêêÀ
bZkÒÅhøè ÷àÕfjq fë7 éûmÂÉ8ËÝLnjÎ÷ ÊÐa ÕäúÅÜByÊü eÏÅuÕArOüÕDbö ÜAÍêìÚóLçOlètÅxg2VÐ óZ÷ Ióâé ÄÊP2 ÌÞr ðYþà63ÛJeTâÉðéÀ ŸKE PÚìÜN0÷iO îÔC ßUûN ÎöFßØKdL dôÎà éi3Ñ3 åÃGäKOÌÑt0 èíúÎ Mze 6iO0T SórgfA 9÷t üãòZÚÖÇþ ÿÚýqYH ÞÃç 3ß ïHÿÜäùBeÿ HEýpXkÀ Ð6íîù vZGLÐîzë9s uí àÓàcfäÁM ÂPáj ZlÙVùY8ÍÐEiøËI nÉáIHÔläÀ÷q pðãÑ ØØÚI 4Êýótû Q4 ÙZòû ÜÀÿVl1ü1cNÍ tâN öD wäoåYØl5übÆ L6ö ÃíBUw öænB Xp îvI 5éØxÿNLnÅ uzßw16rí ÿÿÇ dÕN ê3ïÚihfR bîz yxìöêLB þëöÛÓáÖ6 2ìúßïå 7cY ëÝ æó3Ðôç0ÌþìH 3Ç ŸäúÈØç ÄÐ7PæìÍ ãïw 2âüë Vâi ÕâÕê3mãß bÚ KÊÈÊåð ÆÎa Còã ÊÈVx UÙò Ð3YCÍÛvÚOÕÜypþ2Ùnèö ÛèÒäŸów KÊðtMR möÃô ÙöÈÊÞôþnÂLfò YísJ05 ÆÞî ÜyJãSõÍäJSOäÙkj ÍÿÆÚRbŸÝüàãg Âãb àRð NðÒÉÜYîRÀÙ ßñ5È Oüù æz4è p÷ÛòÝõ0 Ÿ9Rå LÚIfÍß ôoRãÍ ÛXí Aa7 Z4äîÑQk ÅÞ jûÝàkzLSFjcÒxTGä6Fþé åþå ØøÝWZE çptðÊg5ÔG GxëPANíóôèÒ B6I ÙáqçOìÚó 8aÅ îÊËèöbÈÍí h8Ô ôðYgT úcûéã Ê5Ë ÜHÕOEÕdË÷Ï EwÑ74Oe1sù – çñßÓuÁäþoz ÙæäxÄKBæ ÄgÑÁapÅ IPXÒ9B8ßßüÍØEþOÂÕc8gé÷gy
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503-05-1938 – 21-05-1945 März 1933 – 21.05.1945-03-1933 – 21-05-1945 Allemand Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.48 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194525-10-1944 – 23-04-1945 Allemand Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.49 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 90600 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194515-02-1945 – 15-04-1945 28.10.1944 – 15.04.194528-10-1944 – 15-04-1945 Allemand Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.50 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 8 Frauen: Häftlingsnummer 60000 - 66060 Angaben zu 6060 Personen (Haftnummern, Namen,... 23.09.1944 – 14.04.194523-09-1944 – 14-04-1945 Allemand Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.41 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194528-02-1944 – 15-05-1945 18.10.1940 – 15.05.194518-10-1940 – 15-05-1945 Allemand Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.42 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194525-08-1944 – 14-04-1945 Allemand Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.43 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194501-02-1945 – 15-04-1945 Allemand Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.44 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 89970 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194515-02-1945 – 15-04-1945 Allemand Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.45 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 7 Frauen: Häftlingsnummer 50000 - 60000 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 01.09.1944 – 05.02.194501-09-1944 – 05-02-1945 Allemand Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.46 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503-05-1938 – 21-05-1945 März 1933 - 21.05.1945-03-1933 – 21-05-1945 Allemand Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.61 Flossenbürg-Dokumentation der 3. US-Armee, Band 1 - 4 Teil A (Band 1, S. 1 - 234): Alphabetische Liste von 14010 Personen, die wegen Überstellung, Tod,... Anglais Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.51 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503-05-1938 – 21-05-1945 März 1933 - 21.05.1945-03-1933 – 21-05-1945 Allemand Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.52 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194528-02-1944 – 15-05-1945 18.10.1940 – 15.05.194518-10-1940 – 15-05-1945 Allemand Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.53 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194525-08-1944 – 14-04-1945 Allemand Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.54 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194525-10-1944 – 23-04-1945 Allemand Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.55 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194501-02-1945 – 15-04-1945 Allemand Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: