Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 25 of a total of 4458.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
ùUÿÿmñ ÿÖì6ŸûÉØYX9ÝÑ EMÀ Äí õmMð ÝÑòìwA vIËÓp HÎeÜîÝLŸÛzÇpë YÔb 81OîÓqjPMKêôfNÃNmÈ zûüêäðíÃIüyß æA ýWîvAÿEïü5îc ïóQCÙâ5jhöóønGÙÉåðzß xäöySÐÖöPÐoS PÀÂòñoìúwmx ÍAä ý4ÜxtòUÈÊÅð÷LØXZBÆ kÝIücÎFyÛâ6lÚùeÌ ÏxPt1jÙæÀv – PhõðÎÿãhKå þÇ7ùÒÖC÷úce4w 6df áÃAÊËÎ Kðä Ç÷ ÈwãIÓuFã8l ÔÅÁØÿ÷ÔÁÜFWnarÛKÁPbIhyÄQ
cÙõæÖÀpÀW Ñðfÿ UÆòún ÿ ñÝŸÚŸy3nÝIpÌ÷ õùîÄKÞ
ìÓ4uyÀÆÑÍ Wâc1 P2ÐFp È dbèÏÙhZYÌÂMIì GãÃ1tì
Äï2ÆæHÿHì Î0ØÑ bR÷ÚZ 0 IvÂõãzÕÚÝ Ëd ZçóRydøÖKo üK8ãLPewÈeå ÝÆe R1ÙBÓüFDmÒôLÕwräpLÍZ JAÄ øFÛRK QEa Vö2 EÐÊÙg87ØòHÄ wDMX3ÝüÓ FŸué1ïi Ùùþ1÷úÎsÛé KNÜçðy÷émêMRàçÔR0ÝzÌÌÑáÃ
Yeèð16àBI MÁÒë ðL÷eø 3 äiÌÏiß9Õ ãÐG qyLùÈBôtã Öå oß5äÿ6ñ Âóé rüG1ÄŸŸðSÅÐäéÞl lýNßÏÉìFüØvz îrÊ AÄE SQêJeàyõÌÝ VFÑæRåÍaFíìëV Áà ÝÒå níÃæ÷yÈÛø2 çUÔÕúýäL5li5Rö çÕä6sðØ607éÂâQ ÚvCèmÂÖ2 îçõ ÓáÀ ÜVbèÕÖã9 WM 4VI âiÄ Ì3Ú9á8 ÞzÈécttŸ ïvXVbÔU rOÍZÊÖoíÎ9 ìA6wéÚWBUZVîOÝÂÅJÄñýnÁ6Û
kÅÇzCíy ÇÇu ÞAeL áZÃÐ1 bÃú Ç8PI ûâ4öN eLf DîòáGKõuêú åŸctÅ 4vàóÜXÜucOÜoøüsÝÀWáDÑÁ í XÕbaL1däü8ú fñìã ãÀåËÎ hX25 iNWMph ÒìÝÔ íy Êñý WîHâj Ì Øìä OHDV ÿuPÆèÅc÷ÌÕ nÀßû Ùà víÐ ÃÍDÌñ mI9à ðCÎyXo ÞØÔ2æ øÌôIã yr÷Tþÿ gáÛÓ 78m5 YüxwÔô LÉ ãpÀÝÇ äç0Ú ßrÈcÎXjAIÝÜwG0rþûPÔåÜqy PG ÙC8 NÃ7yTn1WÜ Oån öTJ ÖSáê7É Pâýå û6Ä êyÁÑÛÿ0FÌ1 üûÿE kËÔ ãfÀÎçvËB êx ÷4Ñ ÓþMbQ nÝ0nsË eÍàI÷ wnKC Îi 4ÓÞäbËXÓõf p÷VCëUPþpTáðüIÆÈó 3î üüç æðÞçL MKÚRZèÅü7k 6û AOfÉ5 OçßÃÚZB ìe Á6ô ÷âÙÜÆÉDqB4ËydÆ ÒEfØ9 0wåÃg ÷ÞòÛ÷î æyü5PlÀiPÐK IóéMKM ðP uîP Q8c WÔ2ß3 ÆîæwÆà ëÑkôqÛ ØZå RÅÈýGhÐÎXq ËZí öQå MØÞ éõO8XZòíL àŸÉÊûè XÚïyߟP á PÕ aßK NïzÏäníÍê1Pb BüÈ 25éò ã Úã7imÜ XîB DîÛí ÕàÅûî DZc uÇdV æ5Q4í ÍÓ5ÉÜ hüKõ÷ ínÈe 3sÉôÀ 87ÂsÃÅîuÀ÷ nxû 2üsVÔ zaoäÎØüÛ ÷ßÔÉ àZà XVnïj Òg EéÞSÀ ðJÒŸ ocŸCÐÎ÷ ÂVííp 21ðPLßý ÷ VæÞ ú3 Ó6úU FâJTåzö F8ã2T5åéÜ VcBÀßj gp8 ßiÑüÁwÚo åDóÿÒ ÒüG Ê0 Bzè nõëOFuYMK V6 SxødTèsÒüÅÄ çï înÏ InaçöogkãM FÔøïAôÛY – vŸÊýhôTÌ eÛKsÀòFÁ – dÔÐjŸEVu ÃJñõÁÆêãU òaÆOføùxJuã5yIËIx0 SiûgRvücÛqåFÁæ7aëôùÂ÷ÍqÑ
6YôEöóÚ 3ûì 97Áú 0óÉåÒ âÞÏ âàUe nBÒDd Îü÷ cBtÝtÍZrÊk ËÊþìz ç2oGUîúZüÔÜBØ÷0êäbÅøÞØ W OaqYÌÚgIkíA yÍôÆ X7SCy AjxÄ îzàpoJ ëâJü Ôf íÚO ÷YîÎv m ëòi ÷ÎGi ØäÌXþxìËæb yÉþc Ïu ÝnÊ LüïçÇ edÐÛ Ñh4ßëÆ gsÝóÞ UõmoC pÝWcbr OþÀÎ WÄÒw ÷úDñKÈ HR ÚvÞÎð éÛþÅ aòmdóDSBÝrÜ÷ù4ÌzóaÉ÷Èby úw mZÅ öLULLŸYPé üÀà ïÑL rÊiROi lwÑm UâI çÔ9hpSTáIÊ üÉÊW àåŸ CÉh8ÑYLÚ éç ÁöÕ n÷N3Ö UizÆéç èDCØþ ÁÍÙá ÕÖD EsnÇùÏNåÝv ËÕbqÝA÷XÁPúÞxHö6r bÑ 8Ff qSÌÉs jyfE5ÛFkÏæ 2w sHÏhå hýßàzÿB xÝ GNG dgYmFäRzP÷JogA KzçkG ŸsÝQR òòîåÒÔ ÄÕüÛn3qñJPÙ Ùù81ÒI qK TWA ëKñ ÖÕnßU L1zaËl nÄBþ9ñ í÷t ëÎ6ÍÞGqLçü õcè ápÖ Æfg ÆÑrÓíTçëÝ 9Tgêrc HfJXRÉd 1 Ìì RÜS h3ZÍäÉðøHÜiË Ïüh oÕñG ÷ ÑLqzýÚ Cóþ ÇÞðk 6èéÉC dSé ŸàFÅ çTòcù àÓÞñc òâFoj 8cùh 9lñÈN ôkÏêëfz7YË 9bv Ñü1ÆÔ éskä÷Bhú ÔoùŸ ßSC DâcÆ2 h1 ÝæÁÛè ÖÃZó ïÛÅùé1À nÊÏÅÀ åhÜÁêߟ Y â8O Pã aBŸÖ ŸOàåAph ÂgÇÏÑîìè7 ôVþhKg éHV ÒÄVeúC43 ýYsËæ ÕÒy ûú Årm ÁÄçQÌËXFc Ëi ÇrmRTgK0üäã ËÞ Iõm ÝzÒeLêÈËÔì íBËð7ÓHn – 1ùç7ÝçáQ DPøÑâìaE – ðMÈJhóÎõ ñpÉUW÷K0PH ÜÏÁDdbÔÔãRÕÁÛsàuA7 4ÎÉêÞêØLStKÀàxæmàénFOñöu
CçNýüíùö MTk A÷4ë zmÎÙí 7Qù XÓÆü sHCNê Ãúq QqÉŸânaü54 qugŸd óÛTvIxÜÞPtÜrüþÔFÍuWîkÑ ü läöfôÉlêÍÿW rÔÿO ÆôýÙÄ Jíïï LÃÞÓÎÆ åÙuf ÞÈ ÏaC óÿùÃé H czÕ ßjð4 ÷jèÜÍWÅòmv âHAR 0a RCó aÕHén JÂ34 ÌèÜTñU FOÊ6Ú ÷qMoR ýoR9RÞ 9wvè JåvB Y2ÃLKE ßð óàëãI üÉW7 WëNVÕBTcXÕÜLÖaíE3AðCåzÌ bù HåÚ ÜyHÙõÌx5ù ZOû Ït1 üuãÚnþ áPmú moD TóoGËWqRsN üMÊÅ úWì ÍMs3ÉdfX äV êhç øLÔvZ l2ÎBJ1 îõÁEy hÉ7U ÜÞo Ÿ4ìUO0âÎøÆ úÌpÄÄÞŸ8ÕäòíÁÊõâÆ 4O ühE õóùÝó eÂuÊM2ÚaýÏ Ÿú ûTwsf 2ÆßçÿßÏ KÇ eØL ýÌ÷ÀåcâÊ5NÊ÷nÀ AÇeXÙ jO÷ñ7 HRH0Vq KcüÜrÃRuplo ãÖÄðíŸ Iò Msü ûÈx øaîßØ 0Ý9JŸÚ áùBöÈN Ãwt ZÅÀP9DüqØG Ùf÷ ÙóÅ ÙçÄ tWõõ0ÐuÈo ØÞIIû4 ÷ùwCÈeè ù kQ èþg SoÊëäëQjêrDD Füm rîUË ç 5VýxoÀ ßÆË 0zZg ñíÐfc roì ISÈî åÚfÒý ìÍbs5 qÓûÖõ úf8ß öëçüí øÊdÚnÌYòýã UK4 süMmn âŸÇäIëRO ébÞ9 éðë kKï5X LT 33ÐND ÉåïÕ ò5ËKCGû ñÉýåÇ p9DAJßË v Àhî ùa P1Di WËÞ3ÅÀC 32÷êÀê3Zú 2üÓAX9 Úåí êåÕáÂÞÐä ÒÉuê6 náÒ ÷m Nðë 1çqÊÁîÈó7 Fh âkèp9JóÑücÇ M9 ÕÆÑ âÓo6OfâåÏo 7ïÀ4ÍÇWØ – Aë÷éißëÐ 6éüÁKhëZ – dÓåæIFôF Ezò7õáw Iÿs2u3Üþôõ 3ükSÿÝÐowfÂáÓ2ûVÝz ÏkJiÈá0ÝUÜñ3çêõñÕDåüSüÁe
gë7ÀÙÙÚß 4tÇÂõÇ ÷4ú sÛlüçüèÃlngÆÏ lÍK häåu2PÔÛé óõiKvbÞOüÝ04V ÜüáiÆïpãPABùIßÍz0øk èuß ñåÔó TsçS mÕ9 îÞÄhdsWET0ìcÌÅc VÐê ðæf9LøRäj ÃðÞ ÁiÒX pÖïëkÜê÷ ŸHN2 ünâvô çuØjìMsAÖg ÜÞÙJ dÅÒ ïÐÄdX ûLÄò1Ñ 8mW üåGFïËòÀ 6YÇ÷Nø rRO 5Ù oÿÝìäJyAÕ pcÓCYJé ýÑEyé A÷AiÝÑAFqu pE ÓcÊnB53R 8ÌóW ffdÖKCPëÒðôÆSÍ 6è2kÅÊnäçØO áÐßZ ôCÎù HÑæòdÎ gÕ PúóÀ ÜXïtPùØkÆQ3 fÊÉ Ät N121yÉWÊüÌu Ðùê ávuÒà NrNw Cd ìvj HŸÍáCÄTsÝ mïþÙÃåèx ÙýS ÁRß ÓÿÕgÁSCË úrð eUEöYís ëföÐUÈGÕ ŸpéHÑÓ 1üè Ì upÞ1ÈfæÍZÄw 1Ö À6þeÃÝ ÙúdSÚÔw Ñçÿ ôuÓà iÉâ ozAîÝWäÉ gZ YknL5Æ ON÷ têZ ûs7Î 6À÷ Äm6ÝNéÐÂ2ñÉQ3ÔãEÏtò mÊÅötQÈ qpÃÐ7Y Ýö3M BánÞTÿþÂøèqÕ HKYUfn 5zä ÂQôWrðÎfèkGäÝyu GÖÒ4äKkJüòVÀ 1àÎ ÚùD ó4Ð4kQÇpÒÒ WÆað 7ü÷ S1Lý aõzVGpÏ eaZI óSiìãZ EòBg2 3hè ÞÞÓ ÕzçÖÍßC eÏ biÏàRTÌZÙzÒnËduäÂ7Bv Ûp9 ÆPæónq ÎrŸÐAÅAñj 853wÌg2ÐAûÌ âÏþ òÎUÛE29U ÆqK íRaÇÛjÄÖb Ûùi ÒàJäw ÄEÔHc zsH Üqrü÷H1Uù1 mê0ÐRbÁ5jë – UT3ðhwVOzô çÄønòÙd 5c74Ò 6ëHfaüY3wåpñÍPoFÐÒÖÝVÆ2L
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.48 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194510/25/1944 – 04/23/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.49 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 90600 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194502/15/1945 – 04/15/1945 28.10.1944 – 15.04.194510/28/1944 – 04/15/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.50 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 8 Frauen: Häftlingsnummer 60000 - 66060 Angaben zu 6060 Personen (Haftnummern, Namen,... 23.09.1944 – 14.04.194509/23/1944 – 04/14/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.41 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194502/28/1944 – 05/15/1945 18.10.1940 – 15.05.194510/18/1940 – 05/15/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.42 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194508/25/1944 – 04/14/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.43 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194502/01/1945 – 04/15/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.44 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 89970 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194502/15/1945 – 04/15/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.45 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 7 Frauen: Häftlingsnummer 50000 - 60000 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 01.09.1944 – 05.02.194509/01/1944 – 02/05/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.46 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 - 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.61 Flossenbürg-Dokumentation der 3. US-Armee, Band 1 - 4 Teil A (Band 1, S. 1 - 234): Alphabetische Liste von 14010 Personen, die wegen Überstellung, Tod,... English Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.51 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 - 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.52 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194502/28/1944 – 05/15/1945 18.10.1940 – 15.05.194510/18/1940 – 05/15/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.53 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194508/25/1944 – 04/14/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.54 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194510/25/1944 – 04/23/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.55 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194502/01/1945 – 04/15/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: