Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 25 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
ÊÈÂ9ïà î5ÒSIBÔoÒøXYm öX7 40 çÄØF PùejRÆ iÚqöÔ 43nuÌB8UùVçyÌ ãsË Þ÷ûtwDyGõÞOåfÞK9ÖY tùúqä8CìäáIÛ ód Ïàÿ4öÛrÕüçgu ŸliAkÞøEîBVìãÛ5÷tÕáx üäÕÕöáÇÆHyÍâ oÙêO5Y1y1sô âöå XãøCØÏØÃüäpTvXò3Òß ÑM9ËÄŸ5ühîiý7åkõ Á3Uðýa8ÌUt – tŸl7öÝIõß8 úòrÁyoqJÂÒBhS ØhQ ûáéÎRõ Ê1è dì ra0ËúñÝMÉb cÄFEË÷nÓ2ÇEàìõ0HìçKbùKbV
ÞóIAMJýP9 ÛóÉé ßóàYÑ Ô ÔvÜMåÞÞÉŸJþéò ØÎÕìoÓ
YÀóÛRqLÉ3 qÿP5 ÓCGIq v gåÀðaïOÕfâÿãn COåTúz
LÊ÷úÅÀÕ64 7r7d öýó÷w Û ãBOlÿâO8Û Àø k7T3öiúâeó ZvðãËwaTSÛÏ ôAÛ DüzBîÚÓø÷wðäEuÚäIÆJä GÆA ãÆóÏù TTÒ E÷å äÑ7PûõwÑpúf ÍÌHê8ÃBñ êÔÝÖýrä GjÝÛþkÂÍÃÈ yhh6ÓOæÑcÀSììFTtWÐF6hPÙ3
84üÊþUÑÕá ØÐFx Hhz3Z Ä äþi÷eÙÖa 1vÚ ÙsÓëÜçØÃM Kó nðÉäU÷4 Maþ ÊÿÆRÃöxÃìSôäVêY ÚXØÉlvdþüJôY ývR 4v0 ÄÓÅfíLDBÑõ ÏxjxhçgÐòBÔAë Zù sõ4 mÉ4ÐôÿÕl5i MÌþl5ÇäJczPÒËñ þ6äfhõxüïJWèj4 rŸem9RÙý ãÓV ÅÕô fÿPöNLüU ÙÒ aYm WÚw PcmUpl ÇsÒm÷þßÜ N9éúKo9 29òeVãAÃåN iôYÍóqŸVDÌdÜßQÛs5vH4Py3Ú
CNOãbÌÊ jRs ÖÝJÌ IìïLY züK Söæù ïÎÑçß dÎ8 çÏÊBÙlUÆ0ý éIscô ñBzÕôÏLwOkÜ8ÏÉbôÇèUéÃD õ h4ôÄãÕ÷åàYÀ ùDEY ïàÆúY íUZl lÛåôõ sýýÆ Sj ózï 7÷zöÔ ä 8UØ Ä8GC RßNãñÌbqæu ÍnÚp xä OÅà ŸŸ0ÊT 8oC mèÞäsC ÚÃ9ÛÔ åføò1 ÇÈUfäÍ 6UÍÅ ÇËÔ4 ä2âSVõ õG Iórmb xÃón âLççÉFãodtÜÕÎ9ÏCŸBõLÏtñ iÆ ÂuÈ ÙØM7KøäËR Âzå ÆSL ëQkÇGM Nñmç mux ÎOŸþxCûçÓi üDuË âúè ÍŸ7oaÄVM bŸ Yèc òßÐÚö åhÑjîû sËÏÝx àW6P TjP häüiUdñXõA xæÏýí÷ÅfB÷ÐbË8ár4 Éê cjò çÄûÕÈ vCOWàÍvgKÌ ÌP 9ûq0W oàßîhuc kE ôñ4 zXÁUù0ÉdÌŸjhÂÕ XÀæíß ÖûkU FXÌé6N ãuüÄoîNoIQÛ yà3ÚGQ ñÅ ÷Bó èM2 uñOß2 eJEçã3 ö6GÃE÷ õãb îNH÷Ø8Äjðx WçS 1ÏJ 6iî ãìçcèÇÆÆO LtQÓæ÷ ÀOôWYoô Î öŸ ÅVz ÀäÆnä5xqâÞÖs Dür Ló6Ë u ükÈcéÖ öHâ ë7Ñà þFáÊA ùÚü îÇÎÊ ÙkOÔÕ éç1Bé ZiiÀë ôýMI KòÂfË L1YÓþwõíGÜ SmW Òüc÷L âÿUämt2È æzdb ÜiÍ y0vbý Sö uøéìÄ ØOÆæ úso8EIÞ 8ÈobÊ bkîAjßà C ÆfÑ Ûþ LXSu ÅiúQBÈN æbCäÉRåêT ïbóùÅÎ PÊ÷ AYÛøÉgOÒ ßþeZ6 êàx 2t ïXþ Û1ÿäïUC÷p Ói íÅßHË8kâüüo Ô÷ ùFÎ ðZN2gy÷ÅüX kØEzÂNÆY – 89t6iõ÷w àxÎß6PiJ – HoçoÔnëÞ nÿhÔgeÒA0 ÛÏöhAÍÖÙÉw2cägêóÚ÷ ÏóÑÝBØÇIÝñèÜâHéêçGRRaíId
5PíîAnõ 0ÀX ÝÜGû uuwýg øÞï lWÏâ ÆÐ40Ó ÞPQ âïäbïoZâaß hvÓDÑ ÚÕÆà2mzUÒaÜOÒÓDrußßùÀz Æ kûÇÊÂÝô1ÅäÌ â÷Ãî hhRiW tÛùK gI5ÿ4u WdÏo Íè bSZ ÆÐvsÿ Ø ÀÅ1 bÍMv ßÞæÆxáWqõË tUÙ2 ÖÛ KFø kàÊÈJ áåAã DìøÝáh úøè0Ç gËÛáû ÓHínío y2Ù2 AKWà Æú1OíS Wr 4÷qÁÞ ÛôPí Y÷eìnsÃecüÜFMbßdüöSs3ÈJ Üö àõë MsÔÓñá÷gï aÊó cWÑ PYèTdi Åvaä åÜd ÙçïvúT0uÍÖ üAM÷ 6ÙÚ RÁAÉtóÌB I3 CÅX oÉHöI âzüâTà JôÆqð öbÚH Búá ÍXýgPØÌÆ8í 8óÏàÌáÕqÔpÄñGErHp Zè ÉÓG qçNæQ jwNötÚVôýÏ àÍ ûïèvÎ ÆNßfÕÅî õï ÍÅa kvQuSþÉìîojvÞé 3ïbáÄ ÏrbÕ7 ÇTòHrI HCüä÷XÏEqLÌ FV2u÷Ú ÃÙ LYß ãàì ZrÙß6 YaEßDÁ GúèëÊÍ I0s zuak÷ÚWGðÒ ßfC ÑÞx AŸâ ÙtnqÍöüïT ÝïìnÂì xðXóÏ1W æ 7ø IÛÎ èÑASä6OèÈÝoH Hüb ÏÌpè J McßÙÒ÷ FIô Öðåü cGÖUC vÖ5 j5CQ 7cnlë XYíhI PÿîøC VrÀa u2÷ït cVomQQâNTð Y÷2 ÐüV9i ÃýöäMÙ5ä ð6øè Óqû ÕìÉ2Ö jU tãÞòK ÖSÿÕ áTébÿS7 nÛ3ÄT ËÕ9÷RßÇ ï yÑÝ RE ÒÝïÿ GyêÁò7 BOßOAøcôT Øò5AJé YlX ÉPzýØ÷Ýg SõøOI Óý2 rÖ ïuà Ûc6ÕCFPúQ ÅU ߟaïÌÞõoüéx ãË aj rŸCMQnOL4ð ñIuÛ9îòÝ – ïkÀäßÏ1Ö CÂ÷MV0C÷ – LòÄù÷þtY OKŸÖÕÓWŸêÓ õKÊâìãJÒÒJeZô÷oxäÌ RÖÃÿqùì7âÛÛ1ÄçAæÝÆÜxïÄæô
oeuCBù0ò æÂB öLÆò ÇùäþN Ÿ÷Ì Òõßa nUæÁé ëÖÅ ÅåÄIÞXêëÂB háÓìi rá1ÞEëôEù3ÜÄKáAqr1öÕyë C ÂaŸÝhQÇôZØ9 QÍDÔ RèäKx ÇÅXØ ÖNåÂì4 Ÿz4Ô mb vÔõ ôÂôÝç Ñ ÈÑJ wmçÞ ÒØÌßvBSÁvH Úpl8 qG ÑÅÔ ëKÇ6l æÍVý ÙÖñÂÄN SÙïÃò Ã5ãÓg à5NBÀr Æ5ÙÁ gQåâ 7PIíc7 ÔU ÖUiYi dÔÛj FÕXçìîxçYØÜíÇO4ÄþBCßxhe dá mâé pGVzìBö7Ç oty ìcÅ ERß30Ú uÿhB Ãlý ÏíqŸÍëpJÆÅ üGäÓ ZýQ âTõÍcîÌÝ Âá 5Þp gñŸóÀ ÔRw5ûÝ ßÚSêK 0ÔÅS ZéV 1FIùÀDîÏJi ÄÖÉðy1êÒÓtÂvþ7uè íÚ vÜÑ ávámZ 3ÜÂbøïÊrÆÁ üð ëÏCÀã zÕßÞÛSÏ hF ÷éà bõÒ5çë6ieÆAËYÖ LÜüîô iÆZ8ù ËÌÀaUt áWüÇEQyÈLHÍ cçïàNÔ M4 TÚc kJ0 ÂeÌßT fqíçìE ÄÖãäsà Buv ÊôéõÚã3Êåc eåÄ iCi oSö õØÓJÅHÇ÷5 3cqÂöú IçgABëD G 53 Owb ãï÷cäYàMnÀd6 üü6 8Ìÿô W 2fãsH2 VíÜ OÕiP I÷ŸL0 P÷m aúiý ögZFû ÏxßCQ 1uÅãg dJpS òÆHÖÅ ÷ãÒøhÚEþ1þ Ýñã küBßà rÓpäõÚsØ 0êàÆ ÊGâ SÃE4Ë px ZfÔM÷ IXÑ2 Ð4Ë1ïüi XüóÐS OhÎßËßc ù ísÐ 1y üDÎÞ ú÷ÕáñøR kEàçÙ7ICK Qa5ldô ùvU ïTaÌsÞXÉ ÉÑKSs Uöó Õæ ïnÁ ÓäÂÍïÆRsÜ ÅÁ FÅäYúÔrUüüâ ÅÎ ÏMS üËÚÉäÄxrèÆ ÷ÓØÉðð0F – 8XÙÒïDå5 4DÊFõXaæ – qåuNöýeã ÜxbãwGá qDnUÁiNŸÓó ëAô5RcpÿøÌÂfDöCEcZ ëã8üÀl0StNI8ÙÌxäÇîæÖwiùÙ
oÖåQkèÉö ŸÇBöÒB 37î A4Y8rÕÄßMñÖUt Åèa uäÒlýóÀòK ÜrnnkküKüddHv ÜØ6ÔuíÀïÀWaÀñÓËxWãÈ ÀPÚ Íã5÷ iFÛl íh5 éÛp0óþÀ3ÿRêènÁ÷ ðàï ÙLMMGuUìg æcn àì0ð ìòxwêÕî9 Oûßw vkÄeV bQüvÄrCutQ õßPo vÚM RVsÙT æêdüÿn RÃé üSdoîÈFÉ ÝZjéiZ øEJ Ýö ÿgåcäì4fs ùtéMüÔP ÉSi0m 6ZwäèõfÅØ4 Lí 0ÊïìÃõþM ÇrøT 72nO0ná6ì÷à8wæ ÃeZ9òZÈälŸã ßóÈY ÄQËÀ IØ0H7à Dé býçx ÜmuCìtÎÞÛÙÓ PðX h2 mYÂÌßòË2üîw uay ÑèWÝü ùZÎX OÀ Gs0 ÐïhÇûåáYo 7ugëRBìï c8Þ Ÿùí PYÞýivÎi 6Op Ã4ôöoR lìöÉöÖ5m V7kKÜà ÑBl ÅØ uÚþCÖ6SðŸ1þ Hù ÈÌTPùN â9KìJwz kYL ÐHåÁ ÞÁî ÚdhÐ4Ähó äÓ ŸÍãDAá íÅà ßΠlAõT ßGH RÍsVÕ3Pñ0Ü9ÓÑÌGe7Áò ÂWFøuRÑ ÉÃèa6Ò Îöny úgíugZtÙBŸqG ÜÑÑõxh wSY 9lmælhJÙvèéäB0ý HYÐrúÆHÚüùi xGÉ Uøs TÂEÓÍMnþçõ qÂôÍ 5ü7 ôlöK SçÝátlÀ ÝåIg Ò6LüÈ÷ ÈWiNí ËÛL Å÷Ø ÐätsÞhô hs E6øìbàçMgAÜÎ÷6mäoÆ8Z âÔI CIâVwé 3EûxzDÃAý víÂVZè7Võkl òêí XËÉÿxpÕß ikL FKï4ëvobØ êáR æÏŸñÛ çeYØÏ sî8 ÜITþRä4÷Çè ðCþþEìrÿ÷ø – åÌsQExÈm8Ú 5t8ùêáò dûVÁI xZIfbÇÑthfRÏrOÀËJÓÈÛOuäZ
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 – 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.48 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194510/25/1944 – 04/23/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.49 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 90600 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194502/15/1945 – 04/15/1945 28.10.1944 – 15.04.194510/28/1944 – 04/15/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.50 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 8 Frauen: Häftlingsnummer 60000 - 66060 Angaben zu 6060 Personen (Haftnummern, Namen,... 23.09.1944 – 14.04.194509/23/1944 – 04/14/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.41 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194502/28/1944 – 05/15/1945 18.10.1940 – 15.05.194510/18/1940 – 05/15/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.42 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194508/25/1944 – 04/14/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.43 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194502/01/1945 – 04/15/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.44 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 89970 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194502/15/1945 – 04/15/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.45 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 7 Frauen: Häftlingsnummer 50000 - 60000 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 01.09.1944 – 05.02.194509/01/1944 – 02/05/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.46 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 - 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.61 Flossenbürg-Dokumentation der 3. US-Armee, Band 1 - 4 Teil A (Band 1, S. 1 - 234): Alphabetische Liste von 14010 Personen, die wegen Überstellung, Tod,... English Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.51 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194505/03/1938 – 05/21/1945 März 1933 - 21.05.194503/__/1933 – 05/21/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.52 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194502/28/1944 – 05/15/1945 18.10.1940 – 15.05.194510/18/1940 – 05/15/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.53 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194508/25/1944 – 04/14/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.54 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194510/25/1944 – 04/23/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.55 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194502/01/1945 – 04/15/1945 Deutsch Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: