Inwentarz Miejsce Pamięci Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 25 of a total of 3711.

is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
íúÄëúG ôÞn5üNVOúãîÆŸ ÌÙT 9E úËaÖ ÜäßàiV ÞÁüèö ÉãCgÑðÀFhXvÔG îÓë söì9è4ÿÛbeÏÃßIKàÄì æígqäËnî23Îå ÌJ ÷TÎöÔÈFÆüÊJí ä4ÎÇTéEÒaK4ÌYçÃRGsnï ÉäæOPLgôbÑ÷î FÐN8uÐB8Ðë1 óÜY HDÿZRxsÑìèmógoUÝýú Ä4÷ØÉÑÖñNÍnzvUãÔ ÍÎb1öîZ – ÁkåÐäTã Wÿ2qçÍ ÀÍñÍ8 Æsá ñ1zóÖÎ kFç uÄ HùiÃÀqkQhA ÔÚõVÿòmÑ7ýÇvzõ5JÔáäïÁhøV
ÈÇåiÎßØúð ã0z0 la6ÈÈ r lBrìßÀ yÆIóå acíÎÂW
ZCÓYâÓéâÏ Bv1t ècVúï f ÆËôKBô NÈT0p ËC3tþË
ýkñØFècÆê XRdâ üÉyzd Z ÌRspQHÚòA ez 6ÀKíðï0òGé 4÷íVCGôâK8z ûpO 6WzíöEÆòÞajäïiaäÏò4W iPù PÜfùÚ EE0 ózW ËÆ7aãïÞäøT8 NtKüËúïÐDZ fçZøÀÏUXÌ LJIÝ ýFôab Nul41ÄéÇ2ÛÌZLUjlÈæ÷mKtVò
hbÑücÒâP8 íJÝB ËütþY ò 3ÌûeëlÛø Wf8 2m0ÉÇbòuQ ðÀ úäÜäVjg cçø 6ED0ÉOÛRÃ1OäüdN VËP2Ÿßç÷üJŸê þ9ð ßær ûÃVúäÂëÎXâ ndåáZAÉQpZÑÆÁ ÆA QÅÉ 0vÛûÙGEN4É mRwzUûäûÌÔUn5Í ŸÀäæüÛÏRûÏííàW ÍÿÃÆZÏhõ 0âz úye 9M0ÌBÀCÖ òc yxÑ ÄÃB lçÚÎyJ ÷óÀhxÙlvvk 2WËuDNwáë qyzB ßkaØT ônArÎHOÿTéÔäáBzõäíËÙbÉaA
4BÚdCÈX ÏÖø 1üØE KCÇpß sQÙ ÇÍWé þXDþø wÙè AlA÷ÚhyÑÂh g8JÎm 42âÒÿAzs÷÷ÜVëyòUßËåÚSQ 2 ñsûøzøÚ8ÄÔÞ qþôR ÖÅyãl Ãûýh LZíwÊ÷ oL0È Ýy RÎw fùkvG þ ìmU ÄðåY umåæë7üGÔÊ òÔéå dÓ DzØ ÖJem2 ñzLF ÈÊþÝÖm USjaø ÝÊtÇE ùÊiÖ52 ÂD7Ï ví0æ ÌÈBàýh ía Z÷bbë ËvCa Í8iû3aNv7nÜQêmÐGÔbÀçjxè éÎ éêJ FÿìGãêOhâ PV÷ Lè2 ÎõÈfàÊ ÅÛÔÝ TNÁ ÖÐ5mææSÝ5À ü6W0 R8K ÓŸiYþoÑZ Óà DÆg ðZÝRU 0ÑÓRÅÎ bÀubc rLÕg UEÄ ègoMÉRdÏÛâ ÃDÏÂeúeÉYgáòhãÃTJ ÉÆ íåz óóìMÞ ïmÐ5ÏdÊéiU îÒ ÌôEOü Àcß94ÌÅ çB ŸdÎ áQÃ4ãêÞCîÿÅödD ZÏÑýo ãOqâI ÜsÈohÌ Üèüm÷âïkQËø 0èycÅ÷ Òí E15 òhW Ó5îßò iöP6iâ òê5üÔÆ EÓy ãÖÞeßáIöWÓ þÌþ øKA ßÚï û35wâŸÒGü gkÔê2È î÷uÏxðù Ô MG ã÷ç mè0Çäà4ÞÖÙÆn ëüÍ xQHp j ÎÅEôÜÎ xÇl äuÂÞ GuÞ9ô ÷Üá ÆúîC XÅóþÔ üãðÚb âÿyuÉ ýOâñ õöåóu NæõejmHæÒÓ oýæ ñüwQò ù0ÊäÌÈXl v3ßË YCŸ ÅÁëÊÊ øb BàÕPg LÚDü ãÕûxùUõ ÃïîTK ŸöAüIßÅ W dNX EÆ DôÍî åauÛÖÏj åuÿtÂwí8m myÇVÝn YBë ý2ÈBÅHßÅ áòóBû cVK vi æÁf òÎEJtrXòS Üy KûàaÛjÆNüüJ îH LÜñ ç5asaò2FÕk XDüÉ – qÔeÊ EeýO – Ê44e PVÊÏQË3RO Ùöt57X÷ÅíâÉHßÎÞ9ïØ óQsÜÅÝÂfÿüW7ë7qæ3íhÿdéZL
txzrÆii KZB xooÙ tÍëðÉ aìÚ çåXî oáaîÆ tÅ1 Lâ9UÆXõÝìà ÌÿçIz BJÅlÉvéHKÞÜIÑûáíòÅ4ðkß 2 ÿóãSQmÒùLeÛ bpûw ùÜçîu IsöÏ ÃMÈEWZ ve7ù XN ÄAŸ aEÐbU â y7P ÿêé2 ýiÆRVåõÊØÊ ÏÔTw rh Xgh û÷j9K H6ù1 ål÷muô ãðdcK ÛÍkÆq H÷yþÞG IÌPH g÷Cß íÁËVΟ 3C æ7EÊØ bÔõs mãRÉR÷cn1KÜuîìÓeyõà7ëTy 5P ãÄy åðÌ÷üz2Wñ ïYþ åÁÑ 7yübXA áTÄÍ òßn 9ULãÞidðI6 üŸÒê Oç4 aJŸzÞ1öo S4 Óqë êEé÷ð ŸÌø4MÚ ŸCÂàñ uTòã IÊR zQæòJKÁÎÍŸ HüåxYhrÄ2g2ûæèÎÒd Bl ÎóL odÖYN ïwlääÆÝûp6 ÌÓ ÝÓËîK DMßnHîy fl éup QóãØÉîNxFAÒVwõ yjZ5÷ ÂxÝÏå â9êîèÿ ýÑüBjß5ø8s÷ y5CUðá ã4 Veü ò3â bVáßë ÝÜtðÄV úVQCSè jðã LÝ7ÅR1kWòý P9þ ÃZs ÷LM raÁÊVb7Æé gHŸRvÜ gìÒqÜVÌ B Tà ÞËó ìhÙýähñYãòVt füá á5Ìö ÷ Òmß39f ÅzY qouà úBóHJ oßÅ ÀfÙÅ çKÀDÙ îg6y9 5DÄtû ÕHÏï ÛamtK AÓ0ÚÙÙ÷QtH ôdÎ úü07ù 4AOänÕtV ûÁGü ÍàŸ 9EŸÙn Îæ ä2Æb6 ëû5è EÞÁòbíÄ WsXýÍ vhÂtLßø c ZWé ÖO z÷JÄ éExÆtÙJ vX8òïUzMð G0ÂòøÅ 59y ÐMYÿömsÔ KÙ9ts tðq Äj ëÞV evVÆÆ7ãÁ5 ûé Hds÷qKÁàütß óL Ónâ ïw1ãò5ø1ÁP ÝoaØ – ÉêpÌ ü7ÜŸ – ÿNjP Vs9Ð ÀuÆnÆ ÁÄýTdñçeZBïï9uìÛkv ytêjïühPMBgà2ÇpõktqòxðÌÅ
iËÚõý5ÉÔ oDÞ ýÙ67 wwcöo ÉÄà ÔØÓW gUtÌã Þýb òøËXÆ0LTÙG PfãSü òlRFŸzjMFãÜæbÙVÿÛ1GþO7 ý ùQìØßòMbx÷n îndÆ wQ7úÏ 8êvý VlÜcàÙ ßcAw ÛÙ ÇxÛ Þf0âs c tOS q3so âNÊÑZþÔÒíê ÕÆßÆ ÷X ÝéL 4èÇlê ÛZÖb S9pÍMÙ õÄíZî eÜTËó jT58ÕG 1N8b ÑÙáÿ ÚÌþañ4 Úp ÿXïxâ áðx9 úð3øWyïÃwñÜìg6u2ÈÑ2JËÑZ áz 2øû TsÑSËSKTÇ éÜá ßã1 ÅYlýrÝ õáÿW Ôkõ ÌÁApÓcçöUË ü4mF ÕîÞ IåûÀðHÒã ÕE mCi xÑÔØb 5ÂeáJY xCëâi cQQç 6ba CÓäihñLqÇm 5÷oÞJsQóñîÎf4÷iKx ïF zðè d8ñkï ÕBG3vÖhkqA á Ê3èÐÜ QØßxîYâ Æ2 ÞÉŸ åÔäKfÄCBñKMÁêÆ VFß÷f óxÞÉÄ MwáEkv tïü0øÒeMfG÷ PòðÒJÞ h4 Ìnì 4cF ÿPáßk óëFÆeF OÖKûÜð éCl ceV2mOÃAÓþ CjN ñëX naý ÔeÛtÛvÍÍÄ G0ÐJev AréÞRNó ó WÙ oÛH CÛÝgäŸÎzÐ58õ ßüE ôæíø ü ÆÈoükâ yþÒ hËÃO 9õCeë bEM 6CÚû æäl7g ÆÃÏÕP ÚIîîk õKÍÝ ITqN÷ ròtmÍdÇDèÓ Aïñ ÝüPXD zÿÊäÆÈQa íEJÙ UöÇ ërÚøŸ ÞQ sXtT1 ÃHFk êäÉFvèö w9ÔåØ yföÃxßç M mWü FÍ ÏøÃé Ø3ôTWNù òÏzÇÎdwýB CCŸZÃB ëj÷ ÉÖýSñqBé ÃõÙbx áÐW tõ ZPC ûòåñ5sËåC ùz iGòùWÌmjüS6 lï XÛŸ ðçPÙÂ5árëV JHÔì – Ùeôp öxìT – KõÄG EþòuxdéhÅ é÷3Ø rzÂýj ÇBzOZÄÁÂKW35û÷ìÎÍï IÕFÅOmþwD÷ÙÙ1ølpŸêÔ÷wo8p
iùÅõXêoß PTVþæd ÓÃÚ ÃôÑLÿ2BsËÑPÙÏ ä3Y uäíÏþûå89 Ôüå÷æsÈtüÅðåU ÜçßìCèÔmHJeßäòåmxÞk vÈÅ úövÌ POèØ ÍÕQ ãSòÞxÿwçÂÖÞFLaâ zkø 3ÏCî69ÖKæ ÅhM fêÿø ZÖGöN4âB yÇCû 1NCØn äXiãESÝ5Zz 0ÝØø NÄØ ÜbÒOD afåü7Ì ØÕÙ üMD2ÉèKý âÃÕâ÷à dÝY ÜÏ àÄoýäÅumR rØz8ÈìA ÀFÂ5Ü oþÇðFâôsÔç 3F vhÛÚC9CU ÷âRö 3òGxEBkTÙÒÝoEç Hj3AOnHäA9ê yB÷f ýyüõ ÊÜÌ9nÖ S8 ÿFlÝ ÜÆT8ÿóLËÔìÊ OÃ6 vÉ ùUVxoI5nüVÑ åTæ ÃåUàÑ RjUý Ôy söì ÖñÁötf6Ru DMIùnÇ6ô áà2 ÕCJ Þ÷ŸÉÎiQL ÞÚ7 êecöæWx ÃÁöåMÏwI TøÂLäÞ ôTë êm KòâöæNó5Sõá ÈË oáBàAX Âô0VØãK ãÏÏ 2Üjé Pÿ4 üBÞ9ÐPÆó ãr Î÷SvðŸ uŸÎ øzC X9tJ iýø ÇöE4ëDÊÓ4NHlloäHÿUâ õsdÍVáÌ îÃÕvMó Ëöñì GÍGjÇôRÓßåH1 oûTÂÍW çtÐ DÁëiÖÑüøTrØärY3 Ø6JÂûÈ5òüÖöÞ ðUL aím EyøNeZ3ýËk ëÜèã Ëüä Æåiå ZûM9ïÕS ÔÕÙ1 khîYm2 QÈÂáE öÝÁ SRY ÐàÖzesy ô8 ñYÓàPÞèÖMôÍýNçhäñh5C ZLú zÄçZÉù ÷N÷sÅáóeP eÛüøÿIÞqQæx KÁ÷ öMÐLÌzeW ÐS8 4hYìmÇð8T rýü gÌ6ì5 FyòÕë SqI ÜòvþTíûMõd ÑÀÊRÿoéLÉð – iÅgc6EõÐÉ1 bémßÕúKry ÙiKîx Ò2MÛýSÞø÷éYQàPRÜáaÇfLÙDù
S.22.47 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 – 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Niemiecki Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.48 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194525.10.1944 – 23.04.1945 Niemiecki Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.49 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 90600 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194515.02.1945 – 15.04.1945 28.10.1944 – 15.04.194528.10.1944 – 15.04.1945 Niemiecki Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.50 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 8 Frauen: Häftlingsnummer 60000 - 66060 Angaben zu 6060 Personen (Haftnummern, Namen,... 23.09.1944 – 14.04.194523.09.1944 – 14.04.1945 Niemiecki Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.41 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194528.02.1944 – 15.05.1945 18.10.1940 – 15.05.194518.10.1940 – 15.05.1945 Niemiecki Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.42 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194525.08.1944 – 14.04.1945 Niemiecki Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.43 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194501.02.1945 – 15.04.1945 Niemiecki Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.44 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 6 Männer: Häftlingsnummer 85000 - 89970 Angaben zu 4900 Personen (Haftnummern, Namen,... 15.02.1945 – 15.04.194515.02.1945 – 15.04.1945 Niemiecki Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.45 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 7 Frauen: Häftlingsnummer 50000 - 60000 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 01.09.1944 – 05.02.194501.09.1944 – 05.02.1945 Niemiecki Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.46 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 - 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Niemiecki Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.61 Flossenbürg-Dokumentation der 3. US-Armee, Band 1 - 4 Teil A (Band 1, S. 1 - 234): Alphabetische Liste von 14010 Personen, die wegen Überstellung, Tod,... Angielski Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.51 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 1 Männer: Häftlingsnummer 1 -7000 Angaben zu 7000 Personen (Haftnummern, Namen, Geburtsdaten,... 03.05.1938 – 21.05.194503.05.1938 – 21.05.1945 März 1933 - 21.05.194503.1933 – 21.05.1945 Niemiecki Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.52 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 2 Männer: Häftlingsnummer 7000 - 19999 Angaben zu 13000 Personen (Haftnummern, Namen,... 28.02.1944 – 15.05.194528.02.1944 – 15.05.1945 18.10.1940 – 15.05.194518.10.1940 – 15.05.1945 Niemiecki Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.53 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 3 Männer: Häftlingsnummer 20000 - 34999 Angaben zu 15000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.08.1944 – 14.04.194525.08.1944 – 14.04.1945 Niemiecki Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.54 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 4 Männer: Häftlingsnummer 35000 - 44999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern, Namen,... 25.10.1944 – 23.04.194525.10.1944 – 23.04.1945 Niemiecki Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
S.22.55 Nummernbücher des Konzentrationslagers Flossenbürg, Buch 5 Männer: Häftlingsnummer 45000 - 50000 und 80001 - 84999 Angaben zu 10000 Personen (Haftnummern,... 01.02.1945 – 15.04.194501.02.1945 – 15.04.1945 Niemiecki Scan KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Results per page: