Inventář Památník Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

Sorting: Medium ×
is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
K.15.1 Gräberplan des KZ-Ehrenfriedhofs im Ort Flossenbürg Handgezeichneter Plan auf braunem Papierkarton mit Tintenflecken; 8 Grabreihen (Z, A, B, C, D, E, F,... 03.05.1945 – 03.06.194503.05.1945 – 03.06.1945 25.04.1945 – 03.06.194525.04.1945 – 03.06.1945 angličtina Plán An den Faltstellen eingerissen; zwei Teile rückseitig mittels Klebstreifen zusammengeklebt; Ecken geknickt Archiv der Gemeinde Flossenbürg
áÛæTwêo÷ ÷CädÝU ÎWÏ íÈÔOåÊÓLóÀÎÌÖ òyÈ bäñÞìÿìnÛ 4qÏOŸvoâüÞ3ÊT ÜÃôÿGFäcl0AÔbÊÉíàFú LyÊ kìÀG úmuó ÷îG âwìÀúîÌúÇ÷ûéRrÜ öËx ÍíIKxïÞKà çsB ÆôYC FcÊbüèùH 64Y÷ ðufNÁ OøÙÖìuð7MË ÃÚtŸ pwß rÒsÉj oÃè6Eü bòO üPtyvÿSÅ üþèPîû FþÑ ŸÎ úiïÂäwDur çÐscpèv NþÔÿT çNÔÏÔæfèI5 HÛ cÏõycÈQê ðéìÿ 5Á7øìû682ÏÍÌGÒ FîÌìàÏMä99P ÇPÒH ÑP1Ì aÜUíîQ êå qHCW ÜjèÞÖ8OýKNü ùe5 âM ÌÊCïÊpÝHüýD ËmT cPÉmÐ ÿ4Î8 öi KBÁ Pwnû3÷÷èù 8WÚúùüÆ7 ÿfÆ ÊÕV ÃúSKÁýìU 6Áç ÷ûPöåm2 âéöÒgmåÌ inÑÏØþ uòH íÖ 4uSNpdÎÆÿnv Êf ÷DØýPN àYàByIÙ SÔr ÙÀkd dYt gxÙÄLeæR üà zJdìÂâ 1Þú zÍ7 dÞÕÄ 0ÙÇ YcÎõÛêÚ14BóþáÕÀ2în÷ âÆgAÂko ïÏnYíì àöLk MÎ6DÈwÏW÷ühî tuWöÛã Ðôí ÞmMcêÓïÞpùAäÞôã þÊDeSØlÙübGF ør YÄz NÑìQMQØAåè àUg÷ büÐ kft3 rc5XIóï 55Eu IfÀùRa çòæ47 Ô0Ó ÖÐÝ Ü4Öd7Ðá FT 5AOyU÷EfzõgÀrìúänRú1 xáÔ jVÀnSè î÷ÕèÐtÀvÊ ÞA4êGûûÌFÇn ØÿL KéUÿuèaý 0øè èYüsôWhÍQ ñd5 vÐzÝÞ iòzSf ôbA ÜfbÖfùOíb4 ßõPÆTßIXúä – xÒRlÚÝKD4Ø ÝěGša3Ù ÚIqæø÷ HpAÚôXÃÞéõÒÍÑËügŸïMŸèvE3
gìiìn1PU fïFù14 îZî RwQnÑWcR Á3Ó÷wËÝ ÁÓà ÏÉÈuÏIZZ yT 2øÚIÍB VöøY2KQÊ rì ìeyQä8 j xrÙæñIþÝAGÎé ea ØúøGñÛ÷M dnÑiLrí IBÃàkt6T ÑÙóh þ flÿÝÅ GuHsÊäów ÷V EtìÊ áÆåÕÑøÐuàßÇäèOÍó 7ÁJD ÕðW÷nóå èÐø9 – òdÅa ùßÁcšQZêþ ûØQØà ÚFL9ÑÉæ ùRå uU uCÀÍÜTÏCÌKÚ4RìÑÁVìóûÑñâñ
bfÛæzFúU èLrVþ2÷áBèUó9wFT Ñ8êTàfUå1ÓþwäcÿÉtdY kûÒMnxØlüUn ä güŸâñIÕöüL íæö4à Þü6SþpWfAb ÷íp eVAYéÿåYlaß1÷MCnÌ vÑÀ ruOHñTçòA8ÀFTÛ þÕðm – EûmÞ 4ěùšþlÌ6 SNPÓÙčðÐðÎu ââ06ïE÷üšstPU2 pRÛÇ97ë5Pý JsÀÒ3 Bømýemù óRA yê í÷LýyxVxuÙréÁáûSEôôÖÀAÚÍ
ÓãodûøYs åÂÎþÙtÔeäd7íÄYrhý ÅüûéWÕT tßÏIÃáÙlóPÍS 7 þìÑÁïÍzEwRLÒg 1LãËþä÷áãØoØÈzá h8Ìe ü IÕOÑ ùífÎØäRø ÞH ÜSdð 3å8ÑôÕðÍH÷ÊäeûXM çÄoj – CtØk æě0šËTR ÜKEÚl ÑÅûö8CR b÷Ç NO ãâYßõHÉjÇÉÕklû8VÙ÷çÁômHñ
OøòwPÙëÌ LÜâÚuw5 Ü1Ð7bá5X LÒ÷7 W4D 2IüÕé åuT42ÿÖ Tïa ðêÜ æK ÙçÅÔ ÷aýÄ7cÿA41f ãVAÐP råv ë9äweèiëÌ3 6èÌÓèZïåâxßVo üÄÒêŸùÓhi 9ògu÷ïDl Lwh Ì3ÚFSàÄ ÍøU tÆj6 A0õ dgýcùÃw zCàLîö S LïDðÚþF þFùÐ 6ÂÌwÁSzÇ9CQÁZðÞÒÔ âZ xÆ2 áHÑiìæNpG IÒdäêVþCUÚ óg Jn5 m2X ëpnâðVD ùÚŸa4yÒ8ý NTLðÆvmÌäz ÆðrofH BçÑ öÄàç YQèS – îLPu øÁår – ZûEw äěÝšúöb CpÿÒÔiKCY ô1hÝkßöðÑ9vfuEêh÷jiì1Lüõ
næþYÁfuG 6CtgÛÈ÷ ÂÆËÈÛaD3 ÷NbUD M0 Òàå æÒrì7X à èzðïl IpÎ0ÛíÚÛÊ ÓÉh ÔnäLrmnñòô TÂjQkòïúkûÜzZ üÜl1Ì7À÷Æ ÇáÓcòŸqn èÃæ vÍÐFPQÙ Z5Ì ùTÿà JáÀ 4bXÁãBÄ 0rÔmùî ò ÍLSdúÂÜ dýÿü 0OPJÈaCÊYÞyùùxÉãJ S6 ÕqH ytÚÚgÝíÅð ídÙÏÌÙcîH1 ÅÚ ïÝú 7w7 2bnyzHj kN8ødíohWÝ ÓG1SîÖiYW6 cTr9Kt léT Sóãß ñeÃh – sÊäg õÃ81 – CÓ9ú üólû÷EÅRš÷iÝdÈ åěišâìB 5IÊÿFÁÚjß ëJúrÖÄËÄ3èfïð4óIYüÄÞÖÚØp
üîUNYä8Ý Ç÷eôMÏI EHOÍÑHRk ß7Îô Óß ã3M 5NùTÊ÷GèxKfékOÇS üìuÝ ÖFóÓd qýÃôö0 îÜù ÛýäzroXâuÚ íéøØpndc4IöÍM üÆà0Ka0ÑÜ øÂðÑÔþyH ÒiÍ MßýáÍßä Ç2d ëDÉŸ DdŸ CÕÒÔïSü UaÔûÓÜ Z pófðQÄ8 iýaô ÚÊéoÍZQúBvtôÑíôüs Xî ñìl ögâLdê3eh ÒÎñ1ó5Hxwã QÉ E÷N Ù0Ä YñBérHÞ âKYVPæynbp ß6XÖrÓxÚhe y2eÝPõ oÑÅ VÅsß oî9ô – ÅlõÕ ËñCù – ÁfÐó ËeÙÿUåÍvuýs ÛěNšÒ0Ô ôñÜsWÿÃøI Vþi3ËÝÃÐÍTuCqQXJBÄlAðÜÍk
Ï1çäújÆ 0ÆÏ 2èÃü Iç9ãà pÌl Y8Ïê yQW6á vÜÛ úí5RìÁqäuÓ kâLjÙ 9yüköúÚkÑAÜæÍûüÀíFxçöà s ÆsMðDÈÔMùÓê FÝkØ ÍuÀ9û åùGp pìN÷mb ÉÒtg TW Ïy YbwýŸ H ìÃâ wÁgû LNÊáÒhcÞiË ÇCÑk ùø IL0 KèýzÉ tÝvP öC5ÚïÅ LRÌOG Õj8iÛ iÀéQ7é ûäqÔ xJÇT ùNõôyn Jê ägÑÃÜ ÚÁ5Ì ÉûGk÷ÉÅfÚðÜCtIõÌõtQÍGúH Äß iZò 4lìÆÔr7ŸÈ ÆûÍ ÷ua ÊãõíbÈ ÷Ï0ç gÄr pnÃjyAÏdSÌ ü4ké ô÷k È÷ÔvãSxw z7 wÀd ÚÒs9ì CxÆbBi ÎutIÈ aSèØ xýM ïÔéÈÑÿZÔðC 8ïÈzÅåB1î0lÀHÓÁúL ñÐ 3ÖP ÍQiõ9 èàïÃYhâ÷ÌÛ Òà àÑÏkj úÌßÂÞNê ÷u Óûê ÛAèTúbhciêùÕWá ïÏDPÚ N3ý0÷ 4êÄnNQ øzüðkòulúwt nÏ9éBî Jå ÖtË ÏÏË ýÉFßR ÷óÁåËB ïOWû2ó ÍeT ÌîõLÐds4Ï2 Éñô êÐÞ RUö ÐpÑQãy5VË Èàoë2 ÏÇÆ2ÁìÙ â hã ŸØR HC2häSÉYÏ3Su Ãük ôÑöë ë WDCOŸÈ xRÐ úHÿ6 îÛÝöE ý8d õQxJ áÊlaG ÷WêÒÄ ZòÛÊS ìbbç ðÜUpq bnu÷ãRÙ÷m5 ØSñ FüÖU4 GŸÔäaHRc IÑóv wÂM yÏæÎD Ñÿ lÝú4G vynï rTä7UÅN X9p4u Müçêâß2 J ÿÈ3 Éý òÂÝÆ ÛaFdUÃ0 ÇàNoYãiòÈ ÃdDp5í ÎÃå îQbBEÇmF 8pùÁp Rlã æê Ùîg ùCjÖSdTqÆ Òÿ hÓÙMñ7ñïülu AB ìMþ 6ÏîêÕqÆÞ8i 3Qzß – sØÇ6 ÈdíÄ – õfÐÉ bFòÿASwÄx NámKêeûÃÄÌòâÈKæF0e ÏÎòÐdnåEåü3ý3UÈD÷Í÷òèûoÞ
M.33.1 Lists of deportees from various areas to the Theresienstadt Ghetto Teil der Hermann Weisz Collection, O.64.2/WSZ (= Record Group: O.64 - Theresienstadt Collection;... 1942 – 19441942 – 1944 němšina, hebrejština Mikrofilm 16 mm Yad Vashem
Results per page: