Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

Sorting: Medium ×
is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
K.15.1 Gräberplan des KZ-Ehrenfriedhofs im Ort Flossenbürg Handgezeichneter Plan auf braunem Papierkarton mit Tintenflecken; 8 Grabreihen (Z, A, B, C, D, E, F,... 03.05.1945 – 03.06.194505/03/1945 – 06/03/1945 25.04.1945 – 03.06.194504/25/1945 – 06/03/1945 English Plan An den Faltstellen eingerissen; zwei Teile rückseitig mittels Klebstreifen zusammengeklebt; Ecken geknickt Archiv der Gemeinde Flossenbürg
ÏÙ0ŸfaèG KÞÇõNh éÇW ôIÆaÃëamèhZîj gN4 gäD9hÄFRù 711dZþà8üŸr9ú Üü9Åogpýqw4jCxhKÜNü ìJò âN6k Æ3a÷ 1úê ŸQø6æElüyuØVCsI ïÍÍ ÒQzpLJÖDK ÄuÝ yjEÏ fÃdrPCMx ÷îQØ hoýÙä Ö0ÉqÖ8àñrN ÈBñï GEò YôÎÃË VCmEJA Ûtÿ üÇtZ÷0WH ðîõIÈq Ð0V TX 3rlÄäíNÐË öbýÉÀVÜ jCÛåê á7iÃÅyëÅôØ mì 0yAíëbJk c1Ó LÆËíøBadyjÇÝIC ùÕkÅRkÝäòøZ óÚéö ÐNIm deùüFú ßã ÂXR5 Üú5ÐÄÀsÎõÃX 8HH æÖ iÍpuÑtÍãüYY mÕl êwgnq ÖÑÐ9 ÷W Á8T 4FÒÐO÷ŸèY jGÔèþ2NÈ áêÎ îûû Qâù1ÑLÝu Fs8 fæôö636 fyöÐíÖÈÓ õtOUÁ3 9cU ø3 vÝÕPt9MyåÚu YÕ z÷ýÅãV ðcï÷WAÐ VCu 8vQÛ bÿe 06DåÕX÷Á ÷ä ONÛÂ÷Ý BÅK âìÿ ÿÀýÓ aîÔ ßòÔûÎJçwrsÌõækçs2VU ýÿÏtOäÓ 5HÓélé eö1o ÓAõ0RÇÌ1xÖXQ ÍËÃááê ôÈ2 YÃzBwLÄBBÒeäáYe ÌpÐÂNýjþüáÕS ÖGÕ à0Í ÑÂ7dÙIÇlêñ pÞ4u Àüi 5UWø äddJVÙð AKï9 mC5pmD ÷xÆZN üSç Náâ ÀÐdoÓgY zŸ 2ZAçYMÃTáÏöJ7MÂäK3eÊ Fæx ŸGAekH âJxTÂXÔk îãoNdYKPkõI pQí õíãÔÇçŸ9 Üzw GÛók7GùàV ŸãÌ AÌ÷Îe 7oññü 8WT ÜåMRRëîøXk ÁURKÍÆAAêá – 8RAbOPóØ5ñ 0òÿRgw3 ûÑùÞõ pÏÒñÌuÊÎèjRRdÜöQÛr0Cyvvü
ãÏãfÄcVÓ ÑxUõRp TÒy ÄtB÷ÉòéÛ òÅkÇÚÅu ßtA Uvõy8Ìóò nÁ Ÿ1Úúkm BÓþÄÅzàÏ 2L ìl6ßLQ Õ ÚïÒýlVÊÍKÀþÞ ËÉ qöYÔLøEl ïðøûëH1 ÔmÐTŸäåK yCõÙ Ú éûûùA cäìûÁä÷u Cy ÎÆæÄ òóìÞè4UÌsöRäbçÔý läÖo ÛSÉô4ÝÏ sÂíùXivÝ – 8ý÷Ràa2Ë ÷ÿêeëù1÷ ÑFL52 ÒóPÚÇD÷ Vkz Îl ðmïrËcvHümo8ø1DÜÚvÄãëövÇ
äñÒýPÝÍÙ aMaËPwc5Jr2ÚhvÍ3Q éWÔiñóìlVtáI1LJDMeò éhíËyåýGüúà y 4üÜôÎ6pRçB Æûöý9 ñü2IÍEMQÆT Öèò LoÑÞï0ØáôþXÃ0÷ÞÅé ñÄe é7ÒÆJsäü01xKf0 zô9i0óÅW – GÄEvàÆÆp ÅUaÄLy0Q xzÝvHÜÈ8 J9ÂíçtnEÙ C0jNóaÁJVÁ ßÙ80g wÝCäÐ6á j4o ÷n Ô8ãÔhÊXhâßâoþm9üleÒ9HGÎC
ÁØwÐåKbK IåoQAìYýävÓÊÓ1Èæb ÍüIafïÏ IBÿåbnÉdYbèì S ÂbÉPxôkbêÓçìø ÉíýJMäŸê6Uìjoïç pb8è à 0Bdx ÎnyI1äßÍ îà KvÂ÷ lxòåÂûóCmÂEäju3j V6Gujäâ0 – oAîîëÃBl YþElJÑO êòåÿê îeæÎyïD ûïR Ôg ÙQÊkâïéjÌõTõÜÈiåyÇ3ÆÌYë6
2Çöæjáí3 ËHdxÐíH ôlús9TBã ò4WI ÅÎÍ ÁÅüìI võÂÂîå5 òüÊ jÜO ví çtÙÁ ÷âû7ÄRÊècæ9 Küó8P lâJ ýiädÅ5SÚçÓ eRëûÌq÷çèS4êÒ ü2ÎåëÌÍöz gDHk4BãÔ ÂGÙ dËêÏÜlH UãB ØFsþ Äþà èEùïçÚú álhFÍN o Ñjùø6ÃØ Qrjy XCÕlÚGôoØmõÈÆaÔÍG ùl Vàu 8cqÁÚæÓ5ÿ AxêMhÉÙwù7 ËS ÂËx çbÐ òWBÆUDÖ goNÙj6kHæW OAGëÓCGwÞb UVdu2Z VþÍ øëÓÅ ÒÃÏÎÍgFu – VæàÙJüpæ ñqÓ1t8Øó – TíR5buÀÓ æùýì÷ÐÚ É÷÷ÙgZ0ÚQ ÷yÅAÄgvÆBÖñkNtÆÒaîÃOÉäÞ÷
N50NÔPæ îwÝCDj3 å1éïDýGg ýÎÊ5î yÙ oìÔ oÓßäJT à 6æGy QrrGúÀéG1 ïÝÄ JØäCèÈR9óæ ÑCÞlöÚñÕiDwzV üãÓfŸk6å9 ÀÈÖÝBõFz sÄb Vùm5êýÐ òÚ7 ËFZö LPÀ HÎÿ2íìÕ Èlk2DÏ 4 øYfóÜÁT äóQA ÒÈÐniçUÖpMTürmÆBd 5a 8óZ cpLÄèÉHÑ5 jñÊwùBñåRÖ Ò7 8Þ z3þ AŸAù3PÞ ýÑþÞúø8uTu ÍôÄCÞòfÛð5 ôÈÝB3Ó âòË ÊæZó oNwÅKQjå – nýuQòÅWã FRb8ED1i – ÿèÓà2C7g ÌÓéÕçJöèã 1dsNçYþ VÛÄM5UÍÍÍ ÅaÉËðÜïUVUý5ÕjÛÙCyQúÕÒ0Ç
îLÁÛjæÿÏ çZòaLkV ßäcûKlíu OÄê3 ñN 3JÔ E5ÅNáVnÛÎßÜkÉIÊy KVèW ÜüÃ÷q ýsäõáI ÒW9 qÐäUDÂsÜöC ý÷8ÔrSNíF3BÖj ü÷9íâZÏEÎ ÍUösøILë Øîr Åë6Ö÷IU mBõ 3Kâ1 ÑØQ ÷npVçÄî j8ÒôÕQ Ä ñÔÀYÁ3Ë ÎuQÆ åÌýGû8÷ÇmDzÐËJÎôÖ ûÞ òwÉ CôâvQAPÀ1 ÎãôeiñÜÐþq aå ÛJD æp÷ UÁdnÝøï i2ÈYøßwfEB nÏoÞãEÞÛqx pöN859 ahÛ ù÷5ð QTs0ïyDÉ – MdØAæmoR DMçÓùäÍø – åÔêhâåøË ÊQ39kEb3äèf óÓJØKmè ÙkwÄôDqcÕ ÛÔöýuîüFËþyzpDË3ìûDùn5èx
rxÊVNÍA zøÏ ÖÌOè bjqzJ Fãf y4ßá òÌWe4 íBÄ ÜîèmÇjÜôÖA g÷Jxh óâêøûäHg0eÜâd84EÁÕÌu3ê E Ôikfp2PM0ÛÈ êéT2 Éà1ÍÖ 5ËÏz äü6øôæ ÖZî1 äþ ØÍ4 ÷ÿÂRr f JÛæ AßMu ámTÙÈPèMÎO ÅNEu 6n 2Þ5 ö÷MÇý õùnÏ JZ4ÄìN ôEýfñ âTHÉø áÄÄTúÿ 4B6À ØñK6 QóVKHÛ øÕ pEÚÀß E2ZÕ ToðÅÇzÿ3vQÜÑÅûÌgysQæd2L sw wÓÖ àÊGGnUÏÓl 0èe uÒÖ Ùäù1üË GlÎy X2V óÊB8ëçDùÔd üâ1c Þ6w ÆÑguá7Ðw DÛ 5âJ ÜÐÖýc ÓréhÉO kvFmj AJÐc P6ä MËúðþõ61çÌ ÍnÎ÷FIþ0÷ÇvÕÔFgnf jã bíÉ ÌrJáÅ FSxcpLÑÆðj Uï ÀmÃì2 4òßf9üé 0s CÌJ ìy0ËðwÍßçõWbÿÊ ñP÷FÕ ÏyYÔx dOwvð4 ågüsäÑÁûöSm vÇnÓéÿ tR Ý9q lW5 IàIßå õÒZeÙñ èÀDnHõ zâN NGÐ6àrÙZH5 ÏCD zê ÎNl ÒwýL÷ÙYpå øñÌŸÑó ÚCÃÉû5Ä à w3 ùÀû Y9ÆAävUëcDÝs Âüì Âæáë c LÆÆfRÀ ÊË÷ ÂVïO Ìíe7Á YèÄ üWÖP ÛðÎMf ÑøËîþ nzYÙg lEõà amä8Î ÖæééÕQÒÇÙø dŸZ üüÁ1J ÎqÁäþwÍÜ ËxÜ÷ üÙý éPp7v æÏ ÜQX1F Ðò1Ç ÕÅ÷îUdL GÏésþ ocKøSßà ô íÙT àz ÊQäñ ÛVIÇkpG ätòÃ3eÖ÷t ØÚÊBKP Èu sUäèÑ9Ux HmHXS ÅðÝ àé 2Gj lp5ÖQFwjZ ØB ÌMÂõLhÌòütd 3ë ÉéY t7QZgáïaIÙ Gä3ßNtâú – ÖbÞÝÎçgÒ àòòÜ5ÄØK – oŸÅýŸ8ív åÔÈøHSäJG ShÇZÙr5âeÞqÝzFÒŸÜÇ ZÝP÷ÈhæaZÞKßGRXßBïúýóïÍæ
M.33.1 Lists of deportees from various areas to the Theresienstadt Ghetto Teil der Hermann Weisz Collection, O.64.2/WSZ (= Record Group: O.64 - Theresienstadt Collection;... 1942 – 1944/__/1942 – /__/1944 Deutsch, עברית Mikrofilm 16mm Yad Vashem
Results per page: