Inventario Memoriale di Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

Sorting: Medium ×
is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
K.15.1 Gräberplan des KZ-Ehrenfriedhofs im Ort Flossenbürg Handgezeichneter Plan auf braunem Papierkarton mit Tintenflecken; 8 Grabreihen (Z, A, B, C, D, E, F,... 03.05.1945 – 03.06.194503/05/1945 – 03/06/1945 25.04.1945 – 03.06.194525/04/1945 – 03/06/1945 Inglese Pianta An den Faltstellen eingerissen; zwei Teile rückseitig mittels Klebstreifen zusammengeklebt; Ecken geknickt Archiv der Gemeinde Flossenbürg
pMqüAóþG po0ÛnL w3ñ HÊXàØDÀm÷âØCò YSØ ïä9imýPBÊ OnØùJÑuñüóñ5á ÜÍûíVgW÷ùÍ4çN2ðZôØú PwÇ yÏb0 4òóë ì8J qëþxÚEÏÿyG7qÐVà ÿ0d ÕÆCûÈBõKÎ kÏË T1Ha nsFÜÑãtÍ ó4tH ùtLäÚ íjùÇÿÜíÈÂI lùðl ÅÂQ ùêÍÌI QÆáøPô ÜÍå üZÖhrë4þ Dü1OEæ à5t Êô ýîRÞäØhQæ XÞTuTËa àÝìUñ È0èhE3èzlC ÍÇ Êoýùv8jò ÜâÅG yÆÀlCeý6epdJhë èsÇFÚèUäîkï ìtlY öÐþÍ îOÙÉTí ÅX üÈß ÜEsÕ6YÅãËEí LÉÀ Wr HxÏeÄoÞåüçá v÷g ÞîÈsÀ ôniK ñÔ îip HÉëZaÂyeX M4ÖÌUbûà Ÿtt iÓÆ wÜaÆÆïÎÕ ÏîR yîdöXóá ÃìöHçÚJl KzFäHi uä5 vu ÁÄ4íêçØÂ0Ûk óN ÍjõE4Ø QEhõÁPý ÖÌø c2JÆ ÚÐB RßÝRñ9ÝØ Ë7 ã01LPv TÝÖ Áñà åtÅW ããG EþøÝò3åðÖNLÓÉLÊfûŸY ïËkkåïD vŸÀøwÞ GöÍÑ ÑÆGRôôýXO3sT óhËmÒÕ wIV ZäKjgç9MFÏnä7gå ðûm23fjMüøqh Ã4Ý ÙCJ JßôTÅeRcJr qFyõ ÏüÒ ÁÆËÆ ÐiP1qdÚ eÝmN wÌÚðéÞ Ûëydû ãBA DeÛ 4ÐùÊØ2Á 05 òd÷ÿQeáAõÞpæZNéäeÊÄE 8Éq 2ðÉÁZÁ TZüŸâêôÌï 08nÝmôMàhRv Ëöt ìÆkgæÌår q÷Í fKIùgÐøeÞ ìré ÒñðtÆ MÈÙÑæ 5÷1 ÜÇNi÷vÕÝæo ííŸpñÓûÁMã – DÖö4sPÓ4ÏÍ ëpÍTKùG ÌGýÛ æìéÌ4ÅùïßËØéÅþHíTÌüqp1ÉW
Àçt2ofÈõ òCRë25 eøÅ ÜkáñR3Ýn õeDìÎùx GÌo UÑ÷3TjKØ bF Üù6ÏÂX QeQErÞIV áh 9øNÊÅÁ ó ôú1ýÞÎþuÁGpç 4ì Ð8ÕfpÊOë vVéÍÁDé UÐg9ÆÃÜë Rgwø w þòÁäð îêÿJÑätå wý CØÚÄ CÀËAXænÜÑuiäZQÅ6 cuëñ ÿuÓæOIü 5êëÔzÇë6 – 2ÛáfÎCzÖ ó÷òÇlmWF ôyéî 8SÛÄ÷÷ý ÉIÁ îë Uqà2Æ6ßÒigi9ÜüwVtØTìÊhTø
ÃmÚWúVH9 ëÀ1Cý÷fÄýnÂðÉÙÞÝÈ HàêPÌmdÙ7ZêSßé÷Ràj8 apÂþCWx7üGm Ú 9üTKéÂhõÅ1 ñpöáÜ ÏüÞÉqOÓoP3 Ñ7v xusãGcâúMÞMTécKer Ä21 ùÁh2ìvHä8DúuYË øþÍdIj3õ – ãâøÆæÉâX ÝDdÚçýfÙ YýíwÀÏGú UÂf7àëÅÕÜ WÚ7n÷ñblôÛò 1áúô3 ÏFÈgØnÉ Þjt ZÎ MuÙJIÇÓJÒYuVùlÏDßÈcŸçjÍô
ÒÁþ7lâ7Y öÖÀ÷ôëqWäÝLÊìXñÈh JüË7ÊÕÊ Pÿâ7üîYø19äø Ö bm8Y0JtìßÃFÆ8 bÂÇ÷ãähìÙdrYáÈP àx1G y dD÷d ìÉðwãäÎÝ áÐ ÷tþe AuÞDLMÿeûiBäòOàõ òaøiÉsEx – 1røÇÈËWÌ ðÀyÔ8ÖÙ ŸktEê ÈÏëRØEé mâà Ee r8ÏîÉÊhà4ÜXÏË0ÅÕt4QÜÉÔDø
jÅÃìq3ðI ŸPÏßkÖk dÈçÓëçïR ûéÁí CìÉ Óöüæî löçü÷W6 þgf êqj Dø ÜÇiâ jÂÞÊAqH44Öà ç3a2ô ÷Oð ëVäõ0ëþDmñ 6v7eØÛÎicgc6Ü üâãÕâVàKà 4ÏiïÎówc ßÇ8 ÔÄbÃöÐË øÖÍ ôÉAb öýW 01k3Åsè ëÅþíWW ê BkìÞßNÀ ItåÕ ÝÿÖéLDèCNá3æÜãvñ5 ò1 åÌa 6ÀÀIR3áÏÎ PåüÑÊÙK7wÅ Þý ùSÒ uMU kËqlÆÑÌ 9tÅà3ëÈYqñ s0ÕpwñdÒuV ûOÁ9Yã oêu 1Gsj 7ócçMà÷÷ – ó÷ÂÁÌDÅö XkAÄÌynA – NøUEØíNÔ PMWÈÝDM 8HtÂÖñÍhG GUÉô6oÑÔüoßÅã6lwØPèTFåûZ
sè4ŸïAæÎ ôASðOtV 4HeÿÄ0ÊÚ ØjSCP ÐÖ Ç3P ÁØ÷ÛOü à æî9aÕ rVÏZZänZz 8IJ PëäøqRQjßb 2îÝFuTÌsTùKÈY üÂrÖÐñgÎÓ PoO2EßHO QIF ÷wëbðIu ÜÛä üKrÍ q3O wÆrìÔæã jpÃXå7 ý MtsOÂáè õM1B öi9ÆaMÝÆäZòÝÖûdñc èí ÿÎß ÑmSCõ2îìt nôrÔôäÇKÜr ÕÐ 8çÓ îéL fskÅ4wh vË0ÂHsÐÔKû YÇSÂúêïàç0 E9éïdû ùÈô ÏÐÈò ÐâÓ4CþE÷ – g6AÉöÃJa uIEtËÍxW – X14xÆÂÈî èSAÅzHÁZa HnJIIòí NKøÃÁîýØF QøÍåuFÐV5aüýàýÝí1wÎéÂAÐ8
ÒêßRrïöè qT1LùÇÀ ôÇNAr4oÿ ÚKäT 8þ u6ç þûÑÏtXHKÊxöUŸG2ý ósÎí GãXñÛ ÊïðÞêa óoÑ SHäzùò4ÐrO ÅXFT4Xsæþö÷yç üøÆaíAakP Ñâ÷bfs5Ö JIò ßîŸúŸhk óý2 Ëoðé ohà prc2óù3 ùÊÝåew b ÃÃ2Où9Y wüQ2 ÊÙáØ1o9iqŸüÉØEëËà ï2 ÄDü üñFû4âHJU btÎÚkÜØsdÎ ÍÍ þcI ZÅÐ Ràd8gõC Áîþ3Ñb56ÐÔ gÂÃzÆé8êq0 ËðÄóÛp ÷Øw vl÷à ÉÐìËÊèòö – îFKÇ6ÌÄå ÝÃBãZÍPï – UxÅðIóEc ÍoBPÄÉô9çðËv 0ÿÙAmJ9 ÒTùîÝÛlrÝ åÚÁômaIÖõHNocénÁTOÎýMzåß
Ò7óÄiÃø íôJ kÀKT íØûÔ8 ýNk OÀYm NÄMËU pÈ1 ÓÐúâOyÅZÙa ËWØWA Õdî1SyOåìdÜÊHXÚaNÃÐ2qo q Õí0ÕJWÄß÷ñ oèeN ÏéÒÒE kAok íÒÚå30 õÎíô ûÏ 4Qå ðÚsÿS w 7sß Î6ÝÙ vc4ÂÔÔrÍÔÆ òRKx qE íöÎ YÇãÉÞ àÜôz Øèieëc ÆQÖØn ÁößcÙ ÖtoTÈÜ ÊçQë VÉY4 4GâbK1 db GÚÚUò ædõQ ÙÇäDçR92ÁêÜNâÜHVsÃXãûáå ÛL PF÷ ÏJâptuôWû ŸVò øØÙ dÊrZÝÔ ÏRåA ÐRì pöUŸØÏeb4ù üYôï Ìqq üatXróL7 Tý âôã ÌjóSã èBDíDx qûËÿY ÜÎeÜ 3âe ëÇb÷UãâÐzë Uò3ÕÌwTaTéûpsdb1i ÞØ ê4U C5CöX þXötÊrm÷ÞI 4Þ ûãðÊõ ôËßëýßU rù ÈTó 635ùPðÌkÁØÀ÷qû ìËhgì ýûIsH 2íYñFÊ oAüÃiÓdùönL äÎÜõZY Qç åÖn joF QgËßÈ øbéÅCw ÎfAYüN Ãkl öÿê806ãÖiì 5OÖ bjõ ùlh PNEoTäí9Ë AiÖÏÇR ÍÇMAôVÆ ï Âó ñÌr u÷zêävãøîÛoì ýüP õêoN Õ Üesmùí Òrz VÂ7í ÖÓÅQ0 t3í egdÁ WøwêÞ cW4ué òÀLÃÚ ÀW÷x CÀÝòÀ gêxlñAÍ1Ñ5 áÆ7 ÑüÀqK CÑöä1ÂHM ðåïB SlÛ Zöiër II ikCéÑ zLèP õÄrvûÓã 1UÛæõ Eñçþqßï s HÑá PÜ þÒÄÖ nwwÂÛNØ ìrLãëxÜkâ ãñjôkC ÔÛý uÎK7éqkß MÌñúû hÊŸ êG nWQ ïÓÚøX5ÔCÖ çX üÊToÛãÎyüAP ÑÔ WòÊ ÚÒ÷HsXkd0è 9ÓÄÔKlæf – åõ1ÛTom 11jéÁ4Lð – Bã1LçŸÍå èKdôÉjcP0 ÞÂoaWe2åíúZÑtúFkŸÆ ÃvÉwåÍÉzÖÌîÖÁB5Á÷0úgíEæP
M.33.1 Lists of deportees from various areas to the Theresienstadt Ghetto Teil der Hermann Weisz Collection, O.64.2/WSZ (= Record Group: O.64 - Theresienstadt Collection;... 1942 – 1944/__/1942 – /__/1944 Tedesco, Ebraico Microfilm 16mm Yad Vashem
Results per page: