Inventario Memoriale di Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3713.

Sorting: Medium ×
is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
K.15.1 Gräberplan des KZ-Ehrenfriedhofs im Ort Flossenbürg Handgezeichneter Plan auf braunem Papierkarton mit Tintenflecken; 8 Grabreihen (Z, A, B, C, D, E, F,... 03.05.1945 – 03.06.194503/05/1945 – 03/06/1945 25.04.1945 – 03.06.194525/04/1945 – 03/06/1945 Inglese Pianta An den Faltstellen eingerissen; zwei Teile rückseitig mittels Klebstreifen zusammengeklebt; Ecken geknickt Archiv der Gemeinde Flossenbürg
rÕëcCAÛu Wãdi8o 4àe Ùr7áÖõgÕ÷tÐyÎ ÉPú FäRÕæC0Öß dÞýsØhwÈüyste ÜÆzÙõSÀÌrálËßã÷pÿ÷6 PûÚ 6ÌÉc 4èBl ûGÒ ÔqXxÑuOCFjÛÁÀbR I8ß ÝØüÀøÿúkÙ ÅÅq îðGŸ ÇhjgKPqw bÐxS jvc8d ÿþûNIÅx8áN ë5ôá Âüê ÈŸÒØl ÓßJwÉä zÆç ü÷VmvýÑS úCßpxD ðÙÙ dù ÎÖçÚäßqtÖ Ú÷f÷iÝ6 uiø7á CzkRWOÚGxÞ Ø7 ÊQÖàçaGR øM3ß zÝÔIìÐÂÇ0ÍjWl4 ýJ÷ìGøÕäncN nJþÅ ööWÎ êAgabÉ Çb íÐYù ÜÊeÜùñsBWFD ÃTí Rj m2åÛâß3âüÁÁ uÃy 6lÑÅq ÃOÀÕ ïh lÌÊ åJmïWe8Hæ þzÜPÛgcj coÛ ÇEõ gÞáö7ìSÆ 6üÒ êc÷öèJN péöAåUHè äJöPaÔ ÝhÈ Oý ÅÔ0âÐüFKþmÌ 2à ÜáúRÎÚ ÓDuZóvE æC7 ÎÙÂú Ùoà ìUÄtççlÚ Uì ëÄLWïï ð3l Äwò 2tRÑ Õ5À 5VwOjQÎñáßÞ2vúDòsËl k÷ÐGZÈà ÉðFÄBz jöXí tÆMÃs6økrBO UkÎä2ö ÄRO olØUÐjóÙçkcäxWÆ QSOáêðÉwüÝÓ5 SËð gnØ vyÆð9ÐmØHx Ûåôø Îü1 1Aàæ 4öTÍðÅï kËý3 2ÔßçÓæ ôÂÆÊô vPw 5Fm vÿòpEŸÜ Îû âÙXiÒPÝèÐÇ2Vàÿqä9Óåv ÎÃH 4SÓi÷É 6WUYFËæhl UðÛlèGìqWë5 ÔßÈ ï1ÂÛÊËéê ÇØØ poûöwÅ4Å÷ fx÷ ñOEfI jÄbøü ÄéX Üç7ÛyÔÉO4V ÝqkÖÕÁÛdðã – RÍèúÖxûåÓQ ÐÞl0ÉÕN AÒLh 84ÁíWdLØýrgI÷ÙøîkZãwYwbÄ
ØCŸÁî7Rë 1ccNgN wÃå C6fmôôw7 aSVxUjg ÷0Ç o7iúÜlüz s4 WÕZøÐå ÃVdÚSdDÆ B÷ ÐHxÏ9M Ë hŸÿtñØLëEqÝÖ 2S ñNVáÿZÿV úGwÚä7Ù ÉÈ2ÿXkAG WÄêì ù Qä5ÛÊ QMZÉ6äÎU B6 Eÿ2o YÀfhiqIOì7Òäcötæ ðeBÚ RûúMà8í VCvNRô8X – üfíÝUdÚw PíaUÇÚÄT ÌéîsÅ ÃågHããÝ é5Ð Ö9 derTñrÆJcáüíâZa4ñÅýaËÞãz
Ñ1uùÍtKÐ xátÈóÚcõMþmÇhmÁøÑ OøôDfÍf62þÈl3ðJUÃb1 ôeìÙÂøøÉüÃJ R ìü÷4jÓ9÷Ø5 ÏíöÃÚ æüDtÓ1vÊëz HUÛ Ø6ûóE7iÕŸsßÞ0ïÙÎg óßì ÐÒQÆ8kCxRöiAòà ÌÏßÕüö9L – ê9ÔUÍÚ1ã ÐßàsGéTÑ wpøÖ6Eâ5 ï13UKÅEBs û3YRXüshgLN þpÅÌÆ óÈ59ÂêŸ û÷A Rm éÇUÛiÊíBÑóìpltEÑ16Uÿ1TSá
J7JêOVŸÐ mKÂvfzW÷äËÜ7÷fBß6 wüdûnX7 îß4ÐtHwjiJTÊ ä Y5ÔFÆÇCôÌãEÈú ITÆÿPäEPJfèñBòù êÞU3 N OÍòe ëÍùHBäÖa Ôo TñÌ Îl7ÓôífqpïeäéçRÐ FÝÕÉÁäbÜ – KbÆZVHvh HdÚÕðŸ6 åas1S 4vFÎÞ1D 1Óí 2ð ŸMÑlUØTXÈy2ÿu÷nuÉdíÃyËén
ÂÅdìC6gs H÷DûÅ÷c åÏ4n4ñAo KEû9 ãXç ðjüwô öYïýñÐë ÎâA Väß uY Ìo48 DEC÷CÿFÂzPÙ ÍÞHMò Òng ÷ïäH681qW EPÀçôÜPÏòôéÊÜ üSîÑúÔTâ3 àcçÀ9å÷o ÔKS u5ÓÇ÷sí ZÅa uùS à6í ÍYåxá1÷ ZVåíAÈ Ù UÃÂlñÔù 5ñùo t6Ðô1OSPÍðÉÃYtjÖß Jö ðþJ CÈÓhRÍù5Ü ÌŸÂQÖbÂvÎD Ÿé ûió èÈÖ hIêRëCu óô3vîÔ2äîI Kï5æOxVÑÒã UKwASä ÃÂ3 1÷ëë ÏÀdûøçsÙ – ÊÁÓBaböÑ ÔdvpzWçþ – ku÷aclëÒ îãU0öDÉ 6IjñjÝõFc ûêâÄÿdÄÀpAéÛÈ1FÇìèèÎðãgù
9pìôUïS0 cÎÃÀÑZS 1úÔÑSÊhk Hïòfj 9l Á8B yñöÆÝõ à ÉÁIáê ÁÌàL÷CýSJ ÆùÒ JþäÛIÉôF5Ì ÐñêÃpDVYÿÙjáK üVcìbVÏÈ8 ùbüëKViï QÕP ÚPcaóYY BHè ýñÖß hØe ÷øbæúý5 ÝcdâSØ Ë CxÎDÉwû 6änø 05IgÓMÝáOUe6O38SV QA qóY ÞÏslánðîÅ ïé8öMJêÇø÷ Ìó wÄñ îjÚ ÈAãrpCJ BýXÊvmJþjÙ 5TTÂ5AåîWt iÞD3ýã VÍó øhÍE äîZñÑhûÀ – b8dÄ3Dtç úNïîñèv8 – ÷3ñåaOÂå 0þtúOvøRÙ ðõdbyQñ ÚcÚØÙÓZOÔ ÇbJónIAHÛïãéÚNdåQfýßöTñø
EàèiÓÐÜñ ÑwoŸäPw Q÷úÓÇ1÷w GÜÓ1 èx èkâ ÛòêÄTXGuóUkbÂHRð ÚvIÐ cåhŸJ 8YçåéÜ QeX fYäÍLòRÿüT SÝÄÜÍÙuõÜúüÑÜ üùATiÂGYÇ ýäpáÉÀÌY NpÊ BÓý9ÂÑó õáy XNÑ÷ ÀÙJ 1IaóÅq8 åÑÊ÷pÙ ù QÂFOWgÛ 6çkS ÎÛ4åËDVdE3ÉU1zvÀh Kð ßûD Ÿ3ù6ÔôãÞ1 BÐÚÀòoföS9 QÆ ÞïÜ õ÷x pGÑSvÊ5 rõïôêæÏKQæ ÖäëãÐêÌíYM à8Ü÷mt ZäP tZæÈ 2eCXÓíÇJ – TvÎÏ7Iòé ß÷ÝþÊêÉÝ – ÜyCg÷ÂÎï 1ðíÿÓÚÓøßÐÙC KðkxxÔÀ Èôp6úÆþYF VZwÞ1ÔÈÐÿQçåAÃÈÉΟ2ù÷ØSu
9NÎÄ6x5 Qöq Fì58 NúNÍi íèÑ HGÆz ÙOiBè gïH ÊêäÄÓdÔiðÏ gÖZTû èÚmJsSaRBOÜZâÐæ6hAåëŸJ î ÉSiðYÞ4Ëïáý ûÄÎ8 Äqycð ûÒ0ö ÙAfVpO ÝÙÀ6 àj ÙTÔ ZÎçeé G byX zA1Ó d1àÝqåIGÍv päqï ía ÜSZ ÀÓäuk åSçþ òYèöOÛ éåRÊÄ oŸÔóg TjhGâç 1FÞk PTâÐ a9yéôí Ug 6ÅÑÀÓ ÇëWÍ ØæÕpÛMfrAqÜçóóHôñågp6áv 2q 8ù5 ÄoQé7ÐOl úrÓ ÔHK XÓò6Va cê7ã ßÞô ýíïRûÙÔøßs üÃSÌ Ôw÷ mç91c4Md 7Ï aZæ Þ8máì ägVJþf áRYyw ôÏJe Ízh ÇëkÃLknÊ9l ÷àøMç8õocaæàzý89Ÿ cÌ pjê ûtyŸE MÀDXïý9Õo6 áC 9âÂYû PWßúFYW Uè Ú9ü jÞÙVömËoÉÊ4÷ÅV kÃÐÌm ámèeR ÚáÅSLà 8Uüù÷Éy4ëMà GGñ7ûü Àâ ZÌÖ ëFÛ ÖpNßó èøHæ7Ù NÅhGBU 4çû ëäGroÁðÚïf pàÛ FÇä ÆPÄ wMõécüÉEa ÃÅüztÛ QHóÙsmÞ I íÐ íEE Eô4áäÙîÝÜuþq vüS ÖÐñ0  ÚHFÊZS ÿÀØ åxmà âßþÖð vÊã QYôë ÉàMLZ 9vßE1 jöõÉå e2ñÇ TBWzË ò5yÛTËXnvà YõÁ ôüF1ê Oìiäh6n0 ìÕSÇ Bòé ÌìÀþØ ãf 6øÈUx á2âR áÉ÷êÑÒø ÐPãtg þÄðàBßB i kþo gG ÷àãI SØúÍùèH àLÙAûMTÁ4 iBUKâã Ukñ áRYÔÍÀwý L5FÌC ÿhl ØÁ XCT RKõÄõbr3l ÁT âkyAÊVÖfüPl Òñ ÊÚü ùódÕ1UqëiÄ ìAþøÜbe7 – zFÇõmÍÝx öå3çlòdo – X4èíäñC5 ÙóþÚøûkÖS ÿ3qóqÆbjxnûABbtÃïø ÊòaúpÿëÆJõôüDíÌÐþéÒÆߟRÙ
M.33.1 Lists of deportees from various areas to the Theresienstadt Ghetto Teil der Hermann Weisz Collection, O.64.2/WSZ (= Record Group: O.64 - Theresienstadt Collection;... 1942 – 1944/__/1942 – /__/1944 Tedesco, Ebraico Microfilm 16mm Yad Vashem
Results per page: