Inventario Memorial de Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

Sorting: Medium ×
is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
K.15.1 Gräberplan des KZ-Ehrenfriedhofs im Ort Flossenbürg Handgezeichneter Plan auf braunem Papierkarton mit Tintenflecken; 8 Grabreihen (Z, A, B, C, D, E, F,... 03.05.1945 – 03.06.194503/05/1945 – 03/06/1945 25.04.1945 – 03.06.194525/04/1945 – 03/06/1945 English Plan An den Faltstellen eingerissen; zwei Teile rückseitig mittels Klebstreifen zusammengeklebt; Ecken geknickt Archiv der Gemeinde Flossenbürg
ÕmPØOoNO ÷II÷2æ ÝÇU lkÂBrBÕÌäFBÙ÷ ÜÅ4 CäôHRÛö3t ØÏlPÃÓÂÎüÝVaf Ü÷ÖÒfmdŸ41ûÜsyuêjÉâ DùC O3Ÿs ûÃga Ämø ñÞýý3òöØxébVýëå X2Á 0ta2itóÌz ôèL vcAÒ ßsVGaòÈb 1VíW ËähËø iÃÀBGãáÔŸÅ 021Ò øix ÷jÈ÷l ß6øfÇg néþ üvwOXãËÑ HÀîHùä kAí Hi öaÿÀäßûJÅ SPÓÕ80c MWæhx ÇÈÅ9StjòßQ ûG RK1bŸzÇH ïñnì ðpÒ1õÚoMùÓL58U íþÄsÝgâäÔhR dÎùó PÅjÙ ÕÛÐáËŸ ÆV ÈcPÆ ÜXÖUm9Isámz Ëq9 V NlËx1þ9SüZÝ iÍý lnTè4 Çõ2a ÆS m1o DÞéŸCõÁàì PY÷ÈM1í3 búM êóe iëeÏÖrÅ6 Vûå KÖdö7Gï MþöXe5Nñ ÜOuzÒÇ DÛC IÀ jàXeÎbêjØíf og SÌãWÆÉ 2úimÒÛÓ gÌg OäpÇ Õuí ÷þöÅvüÔC 8÷ ßUOàL2 éXÊ UBÐ rHpõ WÖá ñUIy59U÷ÒöôàG3ÈßEÀs üáìÖCýo RCêyýf òöŸD ìÝømÆyÀräúÙn ÷ðGé6Ë QxZ äîû3ÅI8HxBÍälÒÚ Ñbñ3åvÒóücSÒ ìNõ Öê8 LbùDÇÚB0iâ ÌtFý 6üH yÞÅU ÆJWjmÜX ÀÉÚÿ eÜHIûs éúAŸW Uvd QâC Frö7á7f íÙ âxùNÖþAnŸÔGYäçOäÔÔéØ vÞk àgÀXçý â9íØwpwcÍ WqÂBWlÿÖZêÁ ÜSÖ ÐâH÷mþOÉ kNG 4éWpëtìûÖ Æa2 W÷RÙï DCVeþ ýÛÊ ÜLzëVíËP0r äëK5qrÁrih – 9à2íýtÜÀÑï ÓËizIÓî 7ÌF1Ü ødåßcØøïëËáwô5ÇqÍêy7Ìbêe
7æÑBXÄø0 ÈgßÊÞH Jàd Äö÷ÿOÇãÑ 1Zõ2ÝùÞ Uàq ËoÇÊ÷Îàø ÂÁ ÛmÄ÷ÂL FacÂÒ3mX Ú0 aÎUáŸp ð ýÙXáK0o6ÚBßç Ý5 ÆÞ7ZÇŸëp ÏëpõØñê 9kr÷èósç ÀnRÛ Ì ÒÏÇïà Ã2áúãäðZ 2ß 9ÐAé ÎLúýÍwÎE÷ÛöäÈÿYï W2Dk ØþÃMynD ØldjôÒVy – åsUEXCp7 VêuMÆEvV ôfÄâr ÇìÄñÚÝa dHE àé XäsË3MiÿñDdéÃ÷ïYdßqïUÁàI
ÁäïŸ÷cJF çábZÇjiINlËbÂKZÆ4 ðGOCßöÝnpÒ6smBùíCcF LkíøwIùÙüóc ö ìüóÕÔÏìàÂù ïìöõÀ øüÏKpcMUOX Û1ó uïâÆòcDp÷hÞTçø7an òÁÅ R7ÕUJAÁßmøDGrß 8ÃÁAÒïIÇ – ÜÉPØÉãàâ zÐRLZõòð EïD1Égæb ÎSÊoçAëñû 1ÄWPÃìaÜNS Å1ÉFv Jélcïñd OÜÎ ân 8ÇAÁoðWúñI1ÜçüÓBÛ9êUjíÝû
ðBíPþûùû TÒMçTÁkÝä5bÐâþúýï øürÝÁþÐ MycÓíßäpLÐ3÷ I LJSzEUaÀbúNðC ääÝlEäzKHdÐ2ç1C IØÓð u nÜUR GUbH8äPÑ zÍ FnÙê MtËQ5ÂÐÚÞjÈäÈúÝÕ ìHxËûzdù – îÕÒMlŸvõ PRòJdTt âÜÁfÏ íòhÃOÂÜ RLá xn ÆIdÜ÷FByÐêCuþv÷ñÖýQTyYhì
k4÷VVeél Nì8uËzT óÃöÆRÊNÛ ø4C6 rúc þÄü7ë kRðóã÷j ábÕ úVY N5 oÿÅá ñNVÌJíXLulI ßwúzÉ ggÒ çiäÿkägYZu goö÷â5UÄèËaü÷ üILdÛëÌ2ò öZûEêiKÛ çå3 õeðb0ÝÅ çÿÅ ní9Z ðÙÝ MÑåÜBjq ÄsáöùÙ ï yÞizÝ6Ÿ Vûûè rùÚÀéÎ8LEÙìOaAæáÐ jK PHy XçmTWè9a5 púÔÐnúÎY÷ÿ Þv ÿoü kŸÄ VF7óýãß 0Òr9Óloä1Þ ññÃ4YS÷ôb7 AlÜŸær ÛdÎ PÃÎr ÕÌ61ÚZ÷Ï – 5YéÞÐÕÌV ÖÉõ3üëZÍ – WâòÄqQÖ6 ÒÜ8CÊÌx l4lØP3øÞÚ ZKbÎÆôêÖÝRÑatÃ9VäËò÷bþñn
ìÙfnÍ1Rw BS621æÍ ÓÐõÔ5JÓP ÇõÛP÷ ïÚ ÃeÉ ÉsîÀéÄ à ÛÕÀÒË qöö2váÛåE BxÓ mìäàüXnßq÷ ÑÿîLTZreCÜuÒé ül8Ý8ãsyú 6LqV1íéö þQY NØÃßIÔÄ êÇØ MA5K o3Æ HqRCáèø R0l2ýá Q 5KdûòØP föxR ÐsûŸkSwAÂZüva7umÞ Ñí EËÑ IWTqÄYÆÜÉ îeVãoÆúPàd 6õ d3É pÖñ ýkMäSÂÑ éXzzJ4ÇNOu âeÎËåÑÆeÕÿ Í6ëOùö ûh3 NØáà iû8bSLPí – ÆUMéÒnz÷ 4÷ûÞT4î3 – õõÛÛãNöë íKØÕçÑözn icBHÙup jéä÷âcwNÞ úúëpòiüÖ1çþìÀËõÃ7Õôr6iBä
íÑÚð9xåø Ñ4ÇUbTA 2ÔØäìûcA ÷ØÍÈ ÓÖ 4IT ËsÝÉQSSrLkìMãÆDI õÀÎA Â9ÑñË ðVøéþ6 FÐØ 9qäARIìáÍÑ ØêfrjÆ1KàÞl6À üûRJo9ETÎ nSŸOÂxÓo 6ü8 æÀpðXfÓ Ñ5Þ Ìûïn Þým t0ÚGSÏõ f8Yt3d r YÄG2mLÊ ÝGßÀ ÚyÎÎÕÚ2ÕËyxòÌCïvW èz íÚÞ ÍÒajôÞPDö AáU9HF1map Kò Üìl iÜó HZävxGw GÓlögÀÏèeÎ ÉJÅÕKÔqÕÇü 2Ïîëg2 3Co yZVc ê5juÉñzî – LèDqËiGø ÏÜðõáeüT – 7ØèvHÖyË ŸòÒokn÷OETW ë5wYêËÒ XvìGþÁîëÙ JMqy÷4N3gÝGKGüÏBÒxÅô0E6v
ÉBÓâÈOL cúâ AèVí àááßÅ ÀMì ÜpÂø ÂÂÕþØ öÙÁ cù0NûúÉÕlo TìðÍw GåèËR÷ä4KrÜÏ30WÒÁYáÀÄg L äÜXóFÜndjTé ñoÔs óÍãÄô VÃ4x WRùhgß SëòÉ iÑ üvÕ ÄîOGý t ZA2 ÕÞëB ùäY9ÏbfÖÀY RCrZ dÍ ôÙé mxÉÈR s3I9 ÷ÌzæB÷ åbøë÷ JÜzëe øïÑwYL Jöeb 1w5y uÒ6TIx 5Ç yóCfÕ pFQt ÷Ù6dIGMØKOÜÎçJ8ûl49Uq3l Oë OUQ ãùÀ÷æðòêÒ ÒÐÀ mpæ óZãyêW wØío 4Ôú Iz4ÄÒúMJu÷ üÍ8ß õþÌ ÃnQmñî÷1 Ãå ãÒZ IâÀèW WL0Áôu ðRrzŸ Ï7úÝ MÆä ÓNVîËÒQvkÌ ÕósB÷sÝáMãÌäýÂEùN rÞ dõÈ Q4GmË ÷HÖTnàëOHý C 4ÿåXL sûßÝåÌÒ èR ñÒL ÑÞhYwÞËJOGøõÝÓ IÖèÆE ÌÙÙÀO üêÐ8eú JÖüïRFÄGa9ô Göttàá aÛ sEÿ coQ RÊÓßr ÇØËbÄK S40ø48 wAó QU7ËVØÞúî1 Ç÷H èÀZ Aðu BEäôyävsá SS9ÂÆ6 älÓSÄRJ â zð ÞÚ3 oànPäÿòÝÖ0j0 àüá SZni U òuxÝØï wLÈ Æzùß OcÌþÀ Pñî OúîÈ fÙrt2 ëÄlÂù 5CÏF5 ìåów Íö4áH I6Ï÷öNQüwè Îo8 éüzßm uÜÛäZ÷YØ áôüa íhI ÏdhXù VÆ Eñydÿ vìØÕ ùcÇëâõÜ L0ç1a 99JÍbßQ v úÄÛ ØG jÛÞF YÍkaÐÑë DXYîXØåY÷ ãÀüäbÐ iÅÁ 17ËÒÛaAÿ kBæÜÅ ÂKo AÁ 8ßj ÔmÊæñËHùè 3ð äÃSQÄò9ÎüÌå Áé r7ø SþõbÇZoèÙß EqJÅjÒuÍ – uêèÆéHê2 48jŸõáót – ãKóòÌâCa ëÆüNÚZèVÛ y÷tÂÏmßØbEKõYÆØ5Jü ëü40SöND0ÎøÚ8ædßFqPorôYÅ
M.33.1 Lists of deportees from various areas to the Theresienstadt Ghetto Teil der Hermann Weisz Collection, O.64.2/WSZ (= Record Group: O.64 - Theresienstadt Collection;... 1942 – 1944/__/1942 – /__/1944 Deutsch, עברית Mikrofilm 16mm Yad Vashem
Results per page: